Any X11 N u m 443 ARl'A 31 de Octabre de 19% El nostre bell pariar. PHkUS Artit, i...

Any X11 N u m 443
ARl'A 31 de Octabre de 19%


El nostre bell pariar.


PHkUS
Artit, i C O M ~ ~ C ~ any 4 Plas.
A fora id 6 m
Exti anger id 10


Aixi corn passa el temps, creix
a caw nostra 1'interCs per la


: nostra parla~*Ei qtie abans era
indifergncia, avui ' s'ha canviat
en lloables'desiljos de coneixer.
la de bon deveres. Qui anys en-
rera s'avergonyia d'escriure la
i fins i tot de parlar.la, actual!
ment es sent indui t peiuna foiqa
interior a fer-ne us, no sols en
la IIar sinoentots eis aspectes de
la vida.


No cal dubtar que el moviment
que aiotam'a'favorde ~ : d Ilen&i
pdtria, 2s degut a1 sincerty des-
interessat amor que und seIecci6
d'homes senti per e i h Foren els
apbstols del nostre bell pai.lar
els qual5 rejoveniren de bell tiou
un rnedi'cf'expressi0, hesgracia.
dament dblidat' per la' incbns-
cikncia d'una' equivocdda zirista-
crg,ia*. , ; I c . . '- , I-.


Nosaltres n'estiguerem preso-
ntrs d'aquesti €;llsos'sehiiments.
I coin nosilltres, mottissims dels
q u i avui s'bn fertedii de la riostra


E-rnpm~;mirirztcix,atestrores
i tot, i malgrat'la desconeixensa,
sentiem, tie tirnr en tant, iina rat-
xada que feia. vib'r-ar les noitres
sensibilitats i que es transparen-
taven en signesd'admiracid o d e
protesta, segons les circunstan-


Mes, un dia vehgue la Ilum, o-
brircrn lei parpklles, i quedarern
enlluernats per les rn6ltiples ri-
queses de les nostres coses que
quasi hacieni ignorades. Pmlit .
zarem els ret$ i;" d'dbl'egani "la
testa, ens fcrem devots. Ln nos-
tra devocid a n 4 pujant , i I'rscep-
ticisrne d"aba6s '' se ' transformi
en una admiraci6 incondiciodal.


Es realmenl' Corprgnedor I'
entussiasme, -1es conquest& . , fe-


,


. , I


i . . llengua: vernacutar, ' : i


-+ cies que les niotivavetr'. I '


tes a favor de la nostra parla, due
rant I'interval curtissim d'uns
anys. Cal que Ies rernarquem.
Malgrat tot i tots, la forqa de 1%
phriula 110 ha pogut canttafres.
tar $e. La tlenguh d'un poble-
hom ha dit-ks quelcdm'de sa'
grai i que'c:il respectar. La IIen
gua d'un poble kslelsigne vivent,
el segell dk la independencia i
elsdrets naturalsiinviolabfes qlte
pertanyen a unz I aca. Els limits


' I les imposicions jamai emba-
ssabn f'#igtra dbquest torrent
on vibra tota una: Anima "€orta i
vi.1 I e&


'Qssent aixf, Ip llenk ua dels


tes I ~ S irrcomprensions:P'Ad6"
sense le2 ferremdntes iik I: Odi-
ta Sitgtiosa, avadqa en son cami
deixant les senydls de Ituftrionf
encoratjqdor. Qut poden;+doncs,
contra una"foi c;i natural a la
qual ia mateixa iiaturaiesa la in
formida bte, els ' exck9tics, els
me~)s#reusdors i els 'sistemh-
tics combatents? Res en absorut.
Sos esfoicos son nuls, donada la
densidat del bloc catalanesc. Ja
pot cridar, IlenCnr par;l'ules al
vent ilquell bond senyor que no
pot comprendre-perqud no n 'hi
hn mds de fetes - que u n capell
es diga capell i no asonibiero. I
torr i mo et mogues, itmb una to.
ssuderia digne db millor causa,
afirma que la paraula k s presa
d .Is italians bassats en la sem-
blanqn que hi ha entre capell i
ucapello. , Aixb ens seinblii d'
unri ridiculesa fora de limit Tal-
ment podriem dir nosaltres de
certs Mot; de llengua castellana,
francesa, italiah-adhuc a n -
glesa i alemiina-si descorre-
guessem-la mare de les Ilengues
neo Ilaticks, No k s d'estranyar,


. .


nostres avis svralper d 8


L


doocs,una semblanca-i ks natu-
riilissima en& duislfilles d ' i m
mateiira'mare. Iknoram eVndtki
del senyo. que escrivia aquesres
barbaritdts. Per a nosaltres no
ens fa falta aqueixii coneixens.a.
La delicadesit del periodic que
ens po;-jilva aquest &bot6 de
mostra., ha sabut evitai.nos la
lectunz enttljosa d'un dom'que
deu queddr en I'oblit EQ una'de-
IicadCsa que devem agiair li, ja
que, fent ho aixi, la lectuta d'
aquelles hipbtesis esdevingue
un plaer.


Aquehta mena d'a tacs, r ascuts
de la ignorhncia i de la hip,o.cre-
sia, no poden fer mal a la llengua
rniletiht.ia Us donau compte,
lectors arnics, de la fdlsetat dels
Arguments de certs ' impugnit-
dors?. Aquelta CanCd de' que el
datala Li'ilcfui iia &!s 61 cataki d'
abans, que la 'llengua dd" ciitat
no 6s la mateixa que la de la
honranya, 6s corn un'a c m q 6


da de moda que fa ' I ' e
fectr qe cosa 4 1 Bncia i de mal
gust:' Per ells no 6s piassibte l'as-
cenci6' d'un 'idiomar No creuen
en la flexibilitilt, en la perfeccib
n i en 1.armoptd assotides, "m-
dernAment, per 1


A Rovira i Vi1
en una de ses croniques admira-
bles la difei 2ncia existerit enire
dues kpoques-no gaire Ilunya.
nes .una de !'atIra- del nostro
pa t la - . .La Jectura del cai2l;i
- deia-uns quants decennis en-
rera, venia a h e r corn u n viat.
ge en tartatla per. 3n mal cami;
sovint el vintge era pinioiesc i
interessant, per0 a cada momeiit
sentiem els sotracs i les recolza-
des Seguint aquesta cornparacid
podriem dir que fa lectura det


Ih drficia llisqueni
en 'aulombbii per


damunt u n via l asfallat'*
Vet aci coni I'insigne periodis-


ta catal%' us Pspo's~ gi hficament
I'ascencio d'unklionia que temps
Na
ha mgrta cristianarnent a l’edat de 36 anys


haguent rebuts els Smt? S3grqm3nts
(A- C. S.)


Ferrer Ginard, germanes politiques, c‘omos i t ies, cosins i cosines i dernes


enrera fou menyspreuat pet’ con
siderar-lo pobre i plebeu. Avui
q u i psrli sincerament, no pot
qualificarlo aixi. Es ric corn el
m& ric dels Ilenguatges, i sa
lectura ens causa .una delectan-
sii meravellosa.


De les conquestes i de la per
fexi6 que hem parlat n‘hi ha
mostres vivents en les nombro
ses manifestacions lilerdries. Un
exemple insospitat, tal-vegada a
Mallorca? -


La Nostra Terra, que val a dir
la aostra reuista.


M. M. Serra Pastor
#De Sbllet-B


I
1 I - ,


TARDORAL
Quant la calor agonisa


i la nuvolada grisa
aiguh abundant repartcix,
deixa de cants el mussol
repren l’oronella el vol
i el camp ejxut reverdeix.


I tC huml; i alegria
el camp de la terra mia
en la feina tardoral;
quant v6 el remat i pastura


Desafiarit brusca i vent
Fentiu cant$ ale
nientres l!aura,
quarit sembra la corterada
de negra terra, estufada
per la darrera savb.


I seguint veureu darrera
amb mh desperta i fanera,
boca closa, sa muller;
la p i j e s a profitosa
qUG a s ‘ h o m aida amorosa
i dd fsves a1 granex,


cullint d’en terra h y c i d a
l’oliva verJa o pansida
eis estols de cullidors.


A punt de trencar l’aubada
aquesta gent esburbada
cada dia demati,
damunt el rou que llambretja
canta, riu i borinetja,
ulls espolsats, p’el cami.


va del tai a la lruiada
el delitgenr traginer;
i que la fruita abundosa


Veureu que a la regalada


perfumada i sanitoka
aboca a diris el graner.


Per modela el f rea d’hivirn
entre el confort me:, modern
sei-cau voltrob la ~ 3 1 6 :
jo, nies ehni \a que dona
a dins i’antiga tatona
el rwotitt del fogs


I api-op la pajesa Vila
ainb ses came9 d’argila
a s’arrasser d’un pujol;
que viu de Ciutat llurivana
conrant la terra germ ina
traliquila de sol a sol.


I fent a la casa honor
el recapta de tardor


pel temps de la prujd i !ret
massell esia el rebostet
que es troba davall I’escala,


Serves i pomes penjades,
figues seques esqaldades,
oli, formatge, melons;
transparenta de finura,
dins vidre, la confitura
del rebost sobre els graons.


I mereix rnes alabanqes
en haver €et ses matanqes
qu’esta de porc fresc reblit;
tanta xuia i Ilangonises,


Perfurn delicat exha a ; 4
LEVANT


llom, sobrassada i reisses
dins un rebost tan petit,
I quant la nit ja s’ha estesa


adins la cuina p a j s a
acabada la tardor,
de llenya de la montanya
n’esta plena la foganya
per encendre el foguer6.
Ont presideix la vet-lwda


de la asamblei arrutlirda
u n foc alegre i festiu!
i senttu fets i rondaies
de rianets, castells i jaies
fins que la Ilenva ks caliu.
Sortint per la porta t o m


totes fret. silenci i fosi.1,
i el cel de nuvols t apa t ,
me seniblerr figui-e3 in res


-les que he top i t a les h,)res
amb sb in tnteil abosjat.


4


fadins tarita poesia
anyora i’Rliirn3 mi:)
a q u e i i festa ivei-nal;


8 . la ?anta tiit ag.iiJo+i
per”noltro5 t a i l proficosa
del Mizte1.i de Nadnl .
Calarratjadn 14 de Oxubre 1928


CLA R i


-RELLIGI 3 3 3 3
, ” PAIIKOQUI.1.


En els presents dies se celebren
snleiu ie;neii\ Ies Cvrnnta 11 )1‘ej de
Tois S iiits que deixi peyp6:uatneiit
establectei D”. Elisabet Klatles ‘To.
losa cn suFisgi de les h i i m s del
Pu1.g \tori. Co uells.iren dillun.; i a
ccibar8n dema desprPs cle I’OCici
en que se feid 11 pro,x7:i3 d : R-ser-
va de Nos(re ,Stno. ,E1 tl.iduo es
predicat pel R t 1’. Crespi de la Mis.
sib.


Lima decapvesore, vigilia de’di-
fun[s, se canlwrdn Iliatines i se fe-
ran le.; funcions prbpies dk I r i diad I
i pa-satdeini, hi h i u r i i .el.; Ofici, i
misses de req;Liea ?e costum..


Diu nenge q u i ve se fera la CO-
muni6 Geiieral pels associais del
Sagrnt CQr de Jesus. ~ ,


CONVENT .,


Dema decnpvespre se tesarrin
niaiines de difunts i’p iss~itdemd se
feran le> Juncions de requiem ti0 n
els demes anys.


Matins i vespres se ferri el Mes
de les Animes, anib In solernahldt
dels anys ankriors


y-


DE SON SEWVERA
Amb la jove i activissima mestra


nacional Srta il.iteu realisareii
una excursio a Bjnany mo!tes de
les aluniiies qu’assisteixen a sa ela
sse. Feren el viatge arnb la ca1nio:ia
de D. Juan Suau (a) Bunyoii. Re-
gressaien rno2 satisfetes,per lo que


felicitam a la distingida mestra i
alunin es,


A Barcelona = Per assumptes re-
lacionsts anib el viaige de la seva
familia a I’iitgentin;l, es a Bvrcela-
na 11, Juan d n d r e u (a \ I n n . L’acom-
panya el propietar! D. Xerafi Sure-
da (a, Minyb.


=En el sorteig per Africa hagut
diumenge dia 21 a Inca, les cores-
pongue anar a servir fora de la Pe-
nin.ula als cotnpaliys iZntoni Gili
(a) R u m i Sebastth Vives (a) Guid6,
Que la sort le.; sia arniga i l.’eu v u -
Ila regressin beri boos.


Els niosos que no els-e-toca anar
a servir a Africa, cumplint piotne-
sa feta a la Verge de ,Sari Salvador
de Fzlanitx, anaren a vijitar.la, a
peu, di5sapte passat dia 27
= Cambe, avui, una. camion*ida


de serverins. entr.e els’ qkils :);,‘hi
trobava, hem :io.at.i fins a LIiich
a m b I’objecte de visitar‘la M)rene;
ta (protne;a d’un CUSI; que, :servi a
Mi icai.


Defunc;ons.=CataIin? Massanet
de Carl Dclay, Cats l iyi Gili &net
( a ) hkigiria. Repigan les respecti.
ves fd rn i i i e s l’expi.kssi0 del ‘no3tre
COI I do I!


Per dia primer, 3 i4 de N’overnbre
q n 4 tedtre .c:Uriib.w s~aiiuoci~a el


, . P , .. dcbut dd uTr ia V.aleois. ..’ . . I . ,
Corresponsal.


Ahir dia:30,: a” les 6 del .mat!, en-
trega.1Ymima a son CreaJor despres
de nicllt*.t:ruel mala!tia, Na Maria
Ferrer Gi.ixwd esposa d’En iume
Cabrei, a I’edat de 36’a.nys. Les
seues bones relacions amb tota la
poblahYque dufan t la wua malal-
tia s‘ha preocupada per la seva sa-


ter que ha tlernostqt eri totes oca-
sio.is?vanrb la seva,rellig.iosidut bzn
proviida, j a ‘aiiib la setia conilucla
c~rn!a.f i j j .a~~ t x m - a , eRposa i corn a
ma re de f,yp ij:j + :L;i:!::.st: u a: re I I i g i osi-
dat s‘ha .RQ$&; &.::prova arnb la
cruel wnal~l~& quq;ha-- spfi‘ida, ofe
rint a Deu tot el teiiiy~, els seus do-
lors, e k segs:patimeuts, corn ta;iibe
a1 aproxi nar se la no r t , qiie veia
venir aml:, tota resignacio d’uti cor
pi ofondametit cristia.


Dzixa tot atribulat a son espbj
amb quatre infants. Deu 1’hi h Ija
premiada sa virtut i sufriments amb
la santa Gloria i suplicarn a tots e’s
lectors una oraci6 per la seva ani-
ma.


lu t , proven.12 b?nd+t ile r ,011 carhc-


O E C A N O S T R A
DEL TEMPS


Fa el temps revoltds propi de
la tardor. Fa dies humits ciapet.
jats de sol i a lo millor se desti-
ra a m b pluja. ivet-nal i persis-
t en t. Di veo res pass a t deca p ves
pre feu una grossa tempestat i
despres de gran rebumbori de
llamps i trons, feu alguns rui-
xats molt forts, i de Ilavores en.
C A casi cada dia ha brusquetjar.


A G K I COLE S
Les diades de bon temps foren


aprofitades per preparar el camp
per la sembrdda, pei b el teiiips
t;tt pluj6i que tC 1.t terra miissd
blanil cas ino ha deixat sembriir
Enguany s’haiir-8 de sembrar tin
poc tarda. De figues no se‘n
poguereii secar rnoltes a causa
del temps, peib tengueren bon
preu c o n I’han tengut les fruites
en general. Les poiiieres fereti
un esplet i se pagaven de setse
a devuit pesetes, per0 se podrei-
xen molt aviat. De porcs prassos
se’n prese~i ten molts en el pes t
el preu osciln entre 201 22 ptes.
D’oliva n’hi ha molt poca; a
moltes possessions no impoi t a .
r i untar la tafona.


ALTRES MOKTS
Diveures de la setmana pas-


sada a\ vespre, fou sagramentam
da hlado Bet Sua veia la q u i l l
va durar fins dilluns a vespre en
que entregd l’hnirna a Deu


-El dissapte demati, tocdrer.
un extrema uncid i foil per ma-
db Gila d’En Toro dels Cuatre
Cantons la qual feia cert temps
que se t robava malament i mori
a1 .cap de pocs instants.


A1 cel les vegem a totes i re.
biii les seues respectives fami-
lies el nostro pesav.
M-ILALTA DE GKAVED.4 r


Hei estA decde fa uns quants
dies, d’un colic hepatic la mi-
dona Maria hlorey (3) De Son
Set ra, esposa de Parno‘n Miquel
Roig.TambP: hei est2 l’esposa del
co:xer dels Oiors. Deu les ajudi
per la part que m6s convenga.


SORTElG
Diumenge dia 2f foren sorteats


ii Inca el mossos del 28, essent
destinats a Africa 91 entre els
quals tiguren els artanencs:
Fiancesc Femenies (a) Gwrie5,
LluciA Past or (a) Pvlossbn,\fiqiie~
Esteva (a) Gil, En Pere Blay i
En l‘omeu de Son Vives.
P A L M A DE M A L L O l i C A


Oficinas ,Provisionales


Telegramas: B~ANK 4IP
Telefono: 251. VALLOKI 2


C A P I T A L SOCIAL 25 000 000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O K A


Pr6stamos hipotecarios, negociaciCn y descuentos de letras, cuelitas coi-rientes a la vista y a plazos
fijos, y en general toda clase de operaciongs bancarias. I


ACClONES 6 p 8


AGk,NLIA I143 4R'Y.I A 1'AlJJl H
I VICEVERSA DE


Ih'l (A) COMUNA
1
I SEI? V l C l DIARI EN P R O N T I ' I U l ' I t!CONUMIR


D E PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pnlrna .- Banch d e S'oli, 211
DIRECCIO: Arta--Can Comuna Cent1 o


GRANJA BARCINO
P E R TOTA C L A S S E D ' A V I R A M DE R A G A
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS E S P E C I A L S '
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S . P L P NS I ORSULTEE.
4 )CON SELL-M A'LL0RCAk.t-


('ALLR DP, JAIME I1 n." 39 a 149


Palm3 de Mallorca
SAS'I'KBKIA PARA SEflOlU


Y CABALLEKO
ARTTCIJLOS Y NOVEPAnFS


PAP A VESTTR DE 'TOTIAS CCASES


Ensairnades i panet,s
Et1 lloc se tiohrn ~ i l l O s que a la


PANAI)ERJI A Victoria
E S F O R N N O U


IIKN


Miqriel Rnca Cast.i-4
A sa botiga hei trobareii sempre pans


panets galletes, bescuits, rollets, i tota
clasa de pastiberia.
fALfl_LIE BE SERVElX a I?OMlCILI


Netedat, pronitut i econornia


DESPAIG :
C Q T W P d e Pairnu 3 his. A R 7 A


Tienda Vicen
PREC10S PI J O E Y N U Y REDUCJUOS


EN
y toda clase


Teii dos dc ME! rice ri a (aoiri esti 11 les $
Per filrri eria


SARD (A) TERRES


M A I N A S PA
SEK YBORDAR


La Fabrica rnds grande de Maquinas
para coser y bordar del continente.


(MARCA A L E M A N A )
PEPOSlT,'iRIO F:XCI,UC;IVOEN A KT4


CAN GANAN


c