L L T 1 PtkUS I ArtA, i comarca any 4 Ptas. A fora I d b * Extra n ger id 10 , ...

L L T
1


PtkUS I
ArtA, i comarca any 4 Ptas.
A fora I d b *
Extra n ger id 10 ,


D E U I P A T R I A Auy XI Nhm 414 1 ARrA 31 Desembre 1927. -


Corn un:i geot,il reinn nil*
lescent qni porta de r.cisw* tin
estol de pages iunombrttble, la
novtra lfetiena s'es preseutiih
a Madrid amb el segnici glo
ri6A de sia rnlili~ VQit l ta3, tots
estqmpats drirant aqvests virit
i set auys darrers. La nostrn
llengua heroic.& --me\ ppr la
born I per l'orella rnelodia-
desp4u de roshegar molts auys
entre els €ems de I'lud(~fer4n:
cia I de I'oblidanpi, s'8s pusat,
altrd pic, soil rntliit~ll rc ial+ da
plirptira i 8' 6s eujoie1l:idn tan
inayuif ic~tn~nt que n i u d sa-
brid veuce sota l'espl6qdrt 10-
patge d'avui aqaella miiteixa
Vent:{focs foragitada de jes
ciutats, coosiderada iadigaa
de presidir leu festw de Is be-
Jla poesia i do prende part en
les tasques de I'alta c d t w a ,
que vivia peis sots fartjstecu,
per ies afrttus i montanyea sela
virtges, sense gaire m6s arnlcs
que e s campers i bosyuerofs.


BerJeida silt i'hora en qtie
fou inaugurhda aquesta expo-
ski61 Xosaltres matteixos, bo.
j m e n t anamorats de la Ilengna
etztalaaa, uo ho sospitavem tan
sols que fos gossibte tanta
obundor i tanta balqrieoa des9
PI& de tres sigles d'esterilitat
aompleta, i $4 que verameut
aqui t6 sabrr e l tercer 1 lti gleva
indiqena, l'agre de In terrz ha
d'una m0ra.velloaa iuexhaurible
fecoudi til t.


Per6 $0 que volpm remwcar
d'aua mitner*a eupeci:il, perque
Bs un boo sintoma 8 . ~ que a-
questa exposicio d d Llibre
Cattalk fou yromogrida pols
Uostrrg gerniaos de Cfistella,
01s qut+--llevat d*un nornbre
in si g ii i f i ca u t q u i p 3r at fi v i s m e,
a h iniinics nostras --em han
acollic amb tin abrttc; cordial,
eus han obert amicalment Ies


r


se :BS porles i han fet tot $0
que potliaa psr extilsw w .
C~rtaiungtt. Aix6 e m i m p 1
Ies en t r anps da satisfaccici i
fa bullir-lti sang d'eutnsritisme.


en Rquwta hora mletnoe en
qw'arr iba n I R seua p h i t i i t
tin poble qui no vol morir, re-
novam, altre vegada, el vot d~
fidelitat eterna R, la Iltttiqr~h
ctitttlana que ha t.tngiida la
ram virtut d'aixaea: el riostr'e
esparit i de suscitar el reniiixa-
m w t que horn diu que 4 3 iiliic
i sense exeiiiple dins tota Phis-
t6ria del pensarnsnt hums. I
aqiiest vot eus irnpoan IH sua-
vissiaa oblipscici de tcehdlar,
i no pxrar, €ins q r i ~ hrijem
cousegui t col-locar dignamito t
la nastra llenytia a1 costilt de
les altres Ileugum l i terB1ies
d'Europa, smse fer getis de
cabal dels qui toleren qne
usem d'ellti en la poesia, no-
ve l .1~ i teatre, per6 qiie en3
aconsellen-tjnins consdl~rsl
- q ~ e la rebutj9m qilarrt 8e
trrfcti d.otres filosbfiqnes i
cientifisnes, coni si l'altfi cultn.
ra li fos uu camp vedat, Jiiien
qrie le3 fites del nostra idioms
s6n poct atnplw, mos nosaltrns
respoudreik 'que la perb~ecci6
d'una llerigna no dependeix,
ui d'un bon t r w , de 1% sella
extensid, sino d3 Parnor qne
SIOY fills li portnn i del tmhaI1
esmers.ct en ernbnllir-la i prrri.
ticar la, ftwt-le apta per totes
leo maniteatiicions del peosa-
r n ~ n t i per totes les Eiligriiues


+ del bell parlar. I en el noatre
cw,si ens r n ~ n c a extenF-tici $eo-
g & f q del dem6s en tenirn de
sohres,


Nina6 pot: senyatar, n prio-
r i , lfmits a 13 ci*sixensa dels
Basers vivents, i la llenyis
eat:tlana 6s quelcom riu corn
ho demovtra aqueixn maguifica


exposicici de Madrid.
Pu'iogh li pot senyaltrr limits


ar:r que ella aixwlt :t tot ar rm
foqnRrades c l 'w i tus~ixsme, t iw
q1.10 6s estirnwia i v o l g d a siriib
aqriella motia de furor m b
que estimeu els fills prcidigs, i
tenim dins 1'8nima uu deaig
viviasim d'honorarla i de gu.10
ayar per ell^ totes Isa pa [i 1 m w
i totes les coroues. No volem
diearegar lea nostrsa ariergiss,
no vo lem ah :z n I Io r i it r I h r't ic
element de cultura qrre de V8-
res ens ascan i l'buic yne de
veres ens li:t fet progressrtr,ctir
ais6 seria el iiostre siiicidi 1130.
ral i xn el sriicidi ningh hi t.6
dret, n i els pqrticuliit's ni les
colectivitats. El n x t r e poble
ara aveusa utiit, i de I'uui6 en
sarteii c o w p m s . Els fils (1'
aigua qiie regdimen de les
moatanyes, el broll tluts aube-
llouv i footinyols, la correntia
dels torrents i rieres, qunr l
ajnmteu sos caudals,fiin un riu
arnplivsim qrie res I'atnrfi; ais!
tambe de 10% voluutats ucicles
cap R n n ideal comh en per-
vindrh una Iorqs incontrastam
ble i swan causii eficsq de q u ~
comnsin prejt els sigles d'or
de la nostrn Ileiigna. I grmia R
Deu, que de cada dia s6u m6s
estrets els vincles ci'tinici i de
cada dia reveuen m6s 01s 1~0s.
tres entnssiasmea eavers (fW ~:,
quest ideal, aixi coni les aigues
dcua riu quant \as ueus ee €0.
net1 i 1es pliijes creixez i S'H.
Ilarguen sense f i . . . .


FELIX


AMONESTAMENTS
Dddicrts a Ctmdenel tot
agr*int-IL 88 bella caog6.


De bons consells no 'n sies fm,
sinb tria'n la millor part
i ja veuras que presto lard,


seran ca guia.
Seran tos dbcris servidors.
eom no ‘n tendrls m i de millers,
que esclarirhn de resplendors


la teua smda.


Fica‘t al cap co que‘t dire:
qui’t vol tiair o t’ha meste
un mcs abans et vendrh a fe


la torniola.


Mes,tu que ho sabs, esquiva el
SlaG


els amics v m esthn mks clas
que a dins Mallorc els campanis


sense campanes,


Corn fugiries d’trn mesell,
durl einp stat o d’un bordell,
procura, aixis, fugir-ne d’eil


a corre-cuita.


Que 6s un traidor, uii deslleal,
sa d e n p a adula i fa niis mal
que no el colteil. qw no el punyal


ple de melzines.


Ell te voldrh d i entenent
que el sol es l leva en el ponent,
i j u e a beure aigua a n el torrent


els puigs devdien.


Mes, no els escolh a sos enqzns ,
velats smb niols rient.; i blans,
nts tost posa‘t les dues mans


a les orelles.


Tal corn la mar blava i lluent
tapa els esculls pkrfidarnenr,
i encar no passa un bastimnt


com ja el rnosseguen,


Aixi sa faq amb un sonris
t’wultar’a \’intern abis
de sa maldat, i ara t‘ilvis


que encara 6s hora,


Perque si hi caus en sos paranys
de to11 malastre en treurh guaiiys
i escarnirii, C I udel, tos planys,


que aixi hi engreixa.


No sies corn I’incalit pages
qui de la vibora fou (lprCs
q w n sa calor Ii h;iguC t . am&


de ses entranyes.


Es fum d‘estopa s’amistat;
corn mes son ca5 sia extremat
rnenys el creuray si est& elifangat


que graponeji.


Tira’t de cap a dins un pou,
primer que consenti a d o el I O U
del vi1 traidor qui sempre fou


un monstre horrible.


Que? cercarli si’tens hon ten!ps,
mcs. a sos utls sm&s just ferns,
si la fortuna un join te veng


sola sa roda,


Que no t’hi veja m i i caig i i l!
car ran de t u h i p:issarA inut
malgrat la vida i la salut


l i sacrifiquis.


A p r h de fe r co que t’he dit,
posa-ho colgat a1 fons del pit
i aixl en treurks tot el profit


que te caldria.


FELIX


Per lractarse d‘un fill de la noctra
Vila, Rector que fou de La Pobla,
reproduim el siguent article de ”El
Terruiio” sitmanari de dita poblaci6:


NOTAS DE ANI’ARO


Dr. D Pedro Francisco Sard y
Torres, Presbtlero, Czira pdrroco de
LU PzreMa 0170 1827.


En la Curia real d e e m villa. es-
cribania de 0 R trto!orn@ Clndei a,
Notario, se er.cuentra un;i informa-
cion r e i b i d i a solicitud del propio
Rector, por dernas cwiosa y cree.sos
ha de ser del agrado de nuestros
lectores, por tratarse de tin antepa-
sado nnesrro que hace un siglo O C U -
paba la cabecera de nuestra lslesia
parroquial.


Psra sus fines particulares le inte-
res6 acreditar. su buenct conducra y
justificar que en el tiernpo que go-
berno la Constituci6n era mirado pot
drsafec!o a ella y por amante del AI.
tar y del Tro:io. dernostrwdo este a -


. mor en publico y en privado asi en el
p61pito corn0 en las conversaciones
part iculares.


Estando precisado a expli-ar la
Constitucibn, como 10s otros pdrro.
cos de la Isla, lo haria coq niucha
flojedld, lrgendo un corlo parrafo,
diiridole siempre t l sentido a favor
de la Religi6n y del Trono,
Y anuladii l a Constitucihn iernos-


tr6 con hechos p~iblicos y privados
su satisfacci6n por el feliz rrstableci-
rniento de S. M. Fernando VI1 en la
soberania y demis derechos de que
se veia priv ado,esmerandose sieinpre
en procurar la paz de sus parroqiiia-
nos o feligreses.


No f u e notado, ni se sabe perlene-
ciera a becta alguna secreta ni .tarn-
poco a patri6tica, antes bien, sienl-
pre se le vi6 declamar contra estas


*.


malas doctrinas. a h en tiempu de la
Constitucibn.


Este vecindario generalmente se
mosttb contento y sxisfecho del
Rrc tw Sard por sus hueiios oficios,
socorriCn Jnle en sus necesidades, 8-
sistiendo a 10s pobres y enfa-mos y
procurando Iti p;lz de 10s hermanos
en sus desavenenriss y discordins; y
el mejor aamento y decencia vel
Ternplo santo y de las fuoc~ones de
Is Iglesia.


Declararon en dicha informacidn el
Doctor en Medicina D jusn Serra,
lnedico personero del comhn de esta
villa, D. AndrCs S w a capithn del
ter:io de voiuntarios realistas, D.
Gab iel Andrru, notario, el Doctor
en ambos derechos D. Ram611 Seria,
regidor y otros.


Por la copia
R. T.


LEF FESTES PASSADES


Passaren j a les de Nadal d’enguany
i per cert en elks feu hernoses dia-
des. Casi no ‘s sentia fret i un lwn
sol coiiviil.4 ~a ;\ sor-iir de casa i anxr
a fer vi-i[ps COIII e i consuelut I ;IS-
S k t i r a le$ funcions reiligiosrs. 1‘11
qunnt >in aquestxs devein dir que eii
les dues ig Psies ~ t f c:elrbriirert Iirrrii~~
ses malirirs i tan t la 1’;iri Oqtiia corn
el Convcnt SP pot dir que esraven
plens. A la P:irrdqtJia el *C,ior St.
S;r!vador* callla piirts de misses
d‘En Ptrossi cornhiriad 8s i algunes
cancons nadalenques. Canih la sibil-
la kti Juan h a r d (a; Vi0 i.


En la segona festa s ’ f i celcbra
Of ci solenirle atnb niotiu de I n hene-
d i d 6 d‘uii nou qwidio reprtsseiitant
Sant Nofre, ohra del pinlor ciutadA
En Fur b, que folic posat en la cape-
Ila de St. Jusep. Predicii el Ht. P.
Gitiard a. SI. Felip Nzri .


’ En el Convent, s’hi celehraren les
Cormta Hods dedicades al Naixe-
meni de le,sus, les quals comensaren
el dissapte de Nadal i acaharen en
la segona festa a vespre. l’redich els
Sermons del Triduo el Kt. P. Com-
pany T. 0 R.


Demh a la Parrbqtiia s‘hi celebra-
rA suleintie festa en honor del SSnt,
Nom de jcslis, i el dia dels Keis de-
capvespre la festa a chrreg de la
Congregacib lllariana que ja anun-
ciareni en el no. passat. En el Con-
vent s‘hi cantark el demati, I’Ofici que
cada ar.y la Caixa Rural sol dedicar
al Bt. Bernadi de Felltre i el decap.
vespre $hi fer4 I’adoraci6 del Nin
Jesus, amb p!dtica pels Terciaris.


f
De Son Seruera
Per diumenge primer de p e r esta


anunciat a n'el teatre SUPi i rnB el de-
but de la coinpanyia5 Eslelrich,, la
qual posarh en escetla el drama .En
mitad del corazh*.


--S'ha trasladada a la Plaza d'An.
foni Maura la farmacia de D. Miquel
Nebot,


-Disapte 24 del corrent s'acaba-
ren a la Patrbquia els Exercisis e >pi-
rituals que deixi establerts Dd Mag-
dalena de Can Nebot (9. s g. h. )
yredicats p'el P. Sdlolfl.
DEFUNCIO-Aoloni (a) Senet. A.


c. s.
Cortesponsaf


NE C A l O S T R A


tantbneameot i a1 emre peg6
a la par& d'enfront d0 Ike$cda
fentse la ferida en elleap,la qne
nd. &ai mcttal. 8ehitim tal
dPsgtdcia i woinpaiiyam sa
fatnilia arnb el seiitimet.&, AI
eel sia.


MALALT


La setmana passada s'haguk de
jcure de un costipat fort el sa:gent
jubilat de la Guardia Civil D. luan
Noguera, i prest li pegi als pulmons.
Tant s'agravd en pnc temps que el
dia de Nadal a entrada de fosca li
foreii adininistrats els Sank Sagra-
ments. Mes, desde les hores ha fet
trenc la malaltia i se troba moll mi-
Ilor. Deu vulga que seguesca la mi-
Ilor.insa i quedi totalmenc resfablert.


DESGRACIA


Dia 20 a vespre, la filla petita de'n
Yere hliquei Bolld, caiguC pegqnt
amb el bras i cara damunt una lata
encesa quedant amb moltes crema.
dures de les quals segueix millor.


BEVVENGUDES
Dia 2Ojart ibaren a Palma proce-


dents de Montivideu les Stes. Maria i
Catdina Blanes Vlale aont havien
anades per la mcrt del seu germt'i el
notaUe pirttor D. Pere. S6a porrado-
res de sos quadros amb els qiials
pensen fer una exposicib, que s'es-
pera arnb entusiasme.


VI ATI CA D A
-Ho foa I'altre setmana sa mare


de Na Maria Garrida del carrer de
Pedra Plana,la qual havia estada ata-
cada de pota. Segons noticies ha
millorat bastant, Deu vulga que se-
guesca millorant si conve.


NOUS CARRECS


-En la llista dels nous Jutges
Fiscals de Balears apareixen nome
nats per la nostra Vila els siguents:
lutqe 0. Pere Arnords Amor6s. SU-
pient I) Lloreiis Mas Mora,
Fiscal I). Antofii Salas Anti& i su-
p l a t D. Andrku Frmeniirs Cnselias.


Enhoraboria a tors,


LA CONGREGACIO MARIANA


-Hem estat convidatb als actes
y e demi celebtars la Congregacib
harisna anib motiu de l'inauguracid
del nou local a *Can Mar;,, Den]&
derapvespre la Congregaci6 partifa


1


del local vey amb la banda de m h i -
3a; ferh una volta i anirA a pendra
possessori del nou, que se beneir4
scguidament i en ell s'hi entronisarh
el Sagrat Cor de Iesds. Amb aquest
motiu s'hi ferAn alguns iliscur:ets,
Despres se donard un lunch als con-
vidats.


El vespre en la seua sala-teatre
s'hi posara en escrna "El Soldado
de San Martial".
Agraim coralinent I'invitaci6 i desit-
jam motta 'prosperidat a tan flarida
Associaci6. tot donant-li la enhota-
bona me; coral,


DEL TEMPS


--Segueixfent un hivarn ben so-
portable Ha fets una partida de
dies de bon sol, que sembfaven de
primavera. Els matins si que fa fredor
que causa gAades. Ahir feu el dia
humit i fins provi de brusquetjar pe-
r6 avui durant la nit ha plogut i fa
m6.i fret.


REGISTRE


-Dia 21 Cataiina hZ i n t a w i To-
rrens fia den Tomeu Barbassa i M d -
ria Torrens.


-Dia 26 Sebastia Llaneras Giii fiy
d'en Juan Sua i Na Maria Sua.


,MOiily


3ia 27-JuanaMaria Llrlbres San-
xo (a) De Sa Caseta,dr. &I anys, viu.
da, de Congesib cerebral.


CAS.4MENTS


Dia 24-Francesc Reyb Danus (a)
Masset ainb Pereta Aguayo Saez.


Msrca t d'lnca
Bess6 (quint&) 145'00 pesetes,
Blat (cortera) 27'00 Id,
Xeixa a 27'50 id.
Ordi mallorquf a 16 50 id
id. Forastt? a 15'50 id.
Civadil mallorquina a 14'50 id.
D fo ra s t e ra a 14'Qf.l id.
Faves veyes h i t o r e s a,37 00
Id. pel best ia 2990.
Maiz a 00 00 100 kg,
Porcs grass& 0 00: arrova
Gallines
P A L M A DE M A L L O R C A
Oficinie Provirionales


VALLORI 2 TelCgramas: BANKAIP Teldfono: 251.


CAPITAL SOCIAL 25.000.000


C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A


PrCstamos hipotecarios, negociaciCn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias.


ACCJONES 6 p 8


AGENCIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA D E


I!


SER V11. I DIARI EN PHONTI'IUT I ECONOM~A
DE PREUS


ENCARREGS A DOMICIL1


ANTOMl GlLl (A) COMUMA
B E F LA QU E R (A) MAN GOI,


Pdlma -- Banch de S'oli, 24
DIRECCIO: ArrB--Can Mangol, Angulo


a --Can Comuna Gentro


G R A N J A BARCINO
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAqA
GUNIS, COLOMB, ALJMENTS ESPECIALS
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLGS. PLA NS I ( PI B L'L 1 ES'
4 )CONSELL-MALLORCAb


A L M A C E N E S M A T J N S
RAFAEL F & h BLANES


L'ALLEl DB JAIME 11 n.' 39a 149


Palm3 de Mallorca
SASl'RhKIA PARA SESORA


YCABALLERO
ARTTCUI.OS Y N0VEDAr)ES


PAY A VEST1 t< DE 'I'ODAS CLASES


Eiisairnades i panets
En Hoc se trohen -li116s que a la


PANAL)k;RIA Victoria
E S FORN N O U


I N N


Miquel Roca Castell
A sa botlga hel trobareu sempre paaa


panetr galletes, bescuits, rollets, i tota
clasa de pastlwrta.
I A , , B E SI3 BERVELX a DObllCILl


Netedat, pronitut 1 economia
0 ESPAIG :


Currer de Palma 3 bis. A R T A


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 una Agencia entre Art& i Palma i hei
va cada dia.


classe J'encirregs


tat des Centro Farmsebutic.
Art& Palma no.. 5


Serveix amb prontitut i aeguredat tota


Direcci6 a Palma: Harina 8, An e8 QOS-


Tienaa Vicens
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS


EN
y toda clase


de Merceria comestibles
Teji dos


Perfumeria
; SE VENDEN MAGAS DE COSER


y toda class de iustrumentog
J VGALLE DEA. BLANES 38
PFAFF E IMPERI


Automovils de l l o g i . ~


SARD (A) TERRES
DELS GERMANS


A cada arribada de tren van a l'Estaci6.
Tenen servici combinat amb el Ferrocwril.
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demds
punts de Mallorca a preus convenguts.


-nnnn--
V W V V V


DIRIGIRSE:
CarrC d'En Pitxol n . O & .
Id Son Servera no 29 1 f


MAQUINAS PARA
COSEK YBORDAR


La FAbrica miis granhe de MAquinas
bra coser y bordar del mntinente. ~


(MARCA ALEMANA)
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEH ARTA


CAN GANANSI