- - I P-'Kt:US Artti, i comarca m y 4 Ptas. A fora id b w kur tinger id 10 * D E...

- - I
P-'Kt:US


Artti, i comarca m y 4 Ptas.
A fora id b w
kur tinger id 10 *


D E U t. P A T h l , A
Auy XI Niim 406
ARI'A 10 Octnbre 1927, 1


vencions corn ls citada en el
principi,poua a la consid,erae%


Prengnent peyi d'ritia snb-
veuci6 de cincsentes ppssetes i
Q I ~ H suscripci6 R sis exemplars
per les escoles qua PAjunta-
met& ds Minen coilcedi a 1'
obre del /(I)iccionari Catdh.
Valeucili-I3 ilrm) el seu RU.
tor i editor lin. Antoni 111.
Akover ha piiblicat en l i i
yrema de Mallorca una crida
a tot8 els Aiuutnments de 1%
llaperque li tijudiu II dnr a
rap aqnestb o h eu la 'qual h i
ha empleat, tot e1 seu treball
de mbu d'un qtiart de si&.


E.1 ella fil h i s th in tla l'obra
(!e& el sen prtucipi,dels sells
I reballs desiriter~us~its, de 1es
seues recerques cie mots fets
per totes les regions de h g u a
catalatia, i viatges d'estudi h
jwtranyer , la S ~ U H srpitraoib
de part delv catalans a m 5 els
qtials treballavi, de la considtx
mble subvenci6 de 25,000
pesetes :ingttIs qne di i rnpt si3
ttnys clil Govern li otorgh i de
lea rrhudes 10s l)ipntiicioos
de Barcelona i Bitlears i Ajnu-
tamruts de l3arcelo:ia. i Palma,
ewpleadea totes 00. la yrspara.
cici de l 'ob i ,~ ,


Conta-taInDQ els treballs j a
ffits, kugaeiit lograt reurrir i
ordbuir m6s de tres millous
de ppde te s m b ultres tauts
de mota, adqnirir nu13 selects,
n ntrida i especidisada bi blio.
tcc I, intiispeasable per la con-
suita i comprovwi6, i oraani-
nar u n cos tie redacci6 eompe.
r m t i inontar tin8 imprenta a-
posta per imprimir e1 Diccio-
riari.
Mes hagwnt-li fsllads I'ajuda
del Govern I no coinpthat are
m 4 s que anib leg seues pr6pies
forces i e1sp:tituaiixilis de sub-


si,a despit de tot i de tothom,i
quant totes les forces externes


o h mofiumeotal.
Z Q d ferhii els AjnntamentsP


~ Q I I H espoodri el yoble bas
1 W Y


Cal qne &e mTeT PassntnF
destle un punt de vista elmit,
qrie s'oblidin tota els rrpnzlsio-
namsnts i p r e I t i , ~ p o ~ i ~ i o ~ i ~ . 1 se
considari I' itspwts cietiti€ic 'de
l'obrit bS hi de deixw isolat, i
quo lluiti anih Iss swes G u i -
qiies, forges a i qrii tia p o + ~ d a
totrr 83 gran f q a cievoiautttt;
tots els seus treballs i fins d i m


propis en la prep rrwi6 t i '
iiua obra de, taata t3ftcwin per
la cnltura del uostre poble, la
q n d uecessita I'iiltimn w n p m
t s p w ess4r tins realiditt? 8'ha
de deixar perdrs el p i n cabal
Ileupiiistic~ arreplegnt atnb tttuts
i t m t costosos esPt)rscjs,we ytie
eutin a puut de cullir-se els
f ru i t s de tant de treball,
que ja's vet1 COKU s'acaratnur
lla e1 gra eu I'hora de In b to:
da, ttixci 6 3 arnb la publictrcii,
de I'ObraP


Vti a 11 IC el retreure si I'ho.
mo que tal obra ha vengiit
reaiisaut tit t d o qtid det'eote,
si podia haver f d t aixb o all4
qi ie l i:ha~t16s evtttt o uo profi.
t6s pel Diccionari,si l'spassio-
nameot st)u o dels altres li ha
restnt ltjiida i col-Iabortici6
que li mgu6s estubi profitosa
i que tots aqiiests cooside-
rwts de tan pocu consistQucia
servosquin corn R motiu per
no otorqi'ir-li la subveuni6 que
sol licit;?


Cal qne desvaesqnin recels,
q u e se corisideri el gcan valor
cultural que tiquestti obra re
preseuta i lo que hi guanyaria
el bolt nom de 18 nostru regio


cos& li demana la s e w 8jud;w I gis un raig d%mor patri i tots


' ENSAIS POETICS DE PKINCX-
' pf$:1sM"Ts


A Eilera Chard.


h; li;
.I 1


ermosa V i l a d'Artd


tlzl poble balelrr 'I:estnt de la


de Deu la perla emdlida,
barx son maritell recullida
cqu4 tens mks que desitjac


En que n'ets gran diamant,
9 . L i


d'eixa hermosa ill8 daui add
de montanyes caronada
i en ton cor gran pau reinant


hau restades estroncadss ear-


Tos camps cuberts de verdor
i arb] es frgiters per praderes
tes montanyes d'oliveres
jtu n'els lira del artlor!


Desde terres ignorades.
ve.1 turista amb gran trebai
i contempla arnb cert esglai
tes Coves tant renonlbrades


El segell de tal amor
if'h ma Vila encantadoral
n'es la teua protectora
la Verge del Salvador.
LLEVANT


Pel Museu d'\Arta
Per Bssar de gran iater6s per Is caltuia de la oostrls vila,i per


tal d'aoimw 41s bons artariencs a cooperar R la v k h del uou
Musea d'Art4, nos ccimplaiiern en reproduir aquesta carta circu-
lar que la Junta del mateix esth repaitiot en tiquests dies,


Muy distinguido Sr. nuestro: Acaba de fundarse en la Caja Rural de
Art& un Museo. Es nuestro intento recoger J Conservar en el 10s muchos ob-
jetos de a lgh valor arqueol6gico que se hallan dtspersos en nuestra;comarca,
con peligio de perderse para siempre, y tambidn contribuir a1 cstudio de
nuestra flora y fduna, procurando formar colecciones lo mris completas que
sea posible de animales y plantas.


A este objeto disponemos de un local bien acondictonado, dotado de
vjtrinas modernas, en e! magnifico edificio de la Caja Rural; ej ta entidad y
e1 Ayuntamicnto de Artd quieten subvencionar esta obra de cultura y cola-
boran en ella personas especializadas en 10s distintos ramos que comprende


Mas, para que nuestro Museo conhtuya ante propios y extridos
una digna exposicidn de todo lo nuestro solicitamos la cooperacih de tolios
os buenos compa tricios.


Por esto nos dirigimos B Vd,para suplicarte que,si tuviese en su poder,
o fucre hallado en sus propiedades algun objeto que mereciera figurar 'en el
Museo, tenga a bien disponer que sea'llevado al mismo. Esta junta admiti-
rB y expondra en sus salas dichos objetos como donativo hecho por Vd., o
tambien simplemecte cotno dcpdsito, entregindole en el acto tin recibo para
garantia de sus derechos.


Para mayor seguridad, hernos de advertir a V. que el Reglamento del
Museo previene que:nunca:podran ser enajenados 10s obietoj,que Sean propie-
dad del mismo, sic0 que, en cas0 de no poder subsistir dlbidamentti atendidos
en Ai ta serin trasladados en depdsito a\ Museo Diocesan0 o SI Seminario.


Por el inter& que Vd.dernuestra en favor de la pro?peridad y cultura
de nuestra regi6n y por su atnot- a todo lo nueslro, no dudanios querri , en
cuanto est6 de su part?, yrestarnos su valiosa cooperacich, haciendo que
su nombt e figure en la lista de Pmectores del hiuseo.


Para ficurar en la listn de Protectores basta suscribirse por la cuota
intnima de una peseta mmsual, o hacer, por itnica.'vez, un donativo no infe-
rior a cien pesetas o de ohjr io i que. a juicio de la junta, merezcan que el
ilornbre del donante sea incluido eo la list4 de Protectores. Esca lista ademiis
de publicar-se en la prensa local estara expuesta permanentemente ea 10s
salones de la Gija Rural de Art&


Si tiene a bien llrnar el adlunto Bo'etin ?e suecripci6n que pasari R re-
coger un eniiileado de la Caja,le quedara muy agradecida la Junta d d hluseo.
MIGUEL S U R E D A BLANES, Presidenie, 1U4N RJBL PArroco, Fr. K A -
FAEL GINAKD Superior del Convento,ANTONO BLANES, PEDRO MO-
RCLL,IAIME SANCFI0,LOKENZO GARCIAS,ANDRES FERRER,LOZEN-
ZO LLITEKAS Pbro. Secretario-tesorero.


Arti Octubre de 1927.


De Son Servera
Trist es donar compte de la mo


sensible desgraeia ocorreguda el 5
del corrent en el Clot de rCa $He-
rcuu.Cavdva a jornal I'obrer Juan Vi-
ves (a) Guiem dins ,una de le varies
coves qua a n'aqtiest punt hi ha pre-
vjst l'indicat, jornaler, s'amolld un
g!bs @cistells qu'el deixh totalment
sepultat. AIS crits d'auxili donats p'en
Bel Xeixa que just a l l l devora treba-
llava hi acudiren alguns veins habi-
tants en el carrer de la Mar, conse-
guint treureamb vida el cos de I'infor-
turiat Vives,tot ple de ferides, algu-
nes de pronbstic reservat, 1
=El metge titular li praciicd les


prinieres cures,
Repatriacid de saldats. Han arai-


bats procedents de Larache els sol-
dats que perteneixieii a la Compaiiia
expcdicionaria Inca 62. Arriben tbts
bons,cxcPpte En J ame de Sa Taule-


ra qu'estigue hocpitalisat abans de
la partida.


DefuvcikConfortada amb els Sts.
Sagraments mori dilluas dia 3 I'espo.
sa del Guatdia Civil Sc. h a r d l a ne
qui acompanyam arnb el sentiment.
A.C.S.


Corresponsdl
Nota-Per falt8 d'espai deisam pel


n6mero prdxim el parlar del teatre
nou.


Bi blio ijra fia
Rncapsalat amb amistosa,cclral de-


.licatdria acaba d'arribar-me un fo-
i l p t , pulcrarnent editat per (E l llibre
Cafala a1 Platamjue con14 una con-
ferkncia titulada La Senyera dels Pu-
llars (Alegoria montuayenca) que e n
IoSalt5Teatredel Casal CatalAdeBue.
nos Aires d i p 6 el vespre del dissap-
te del 4 de Julio1 de 1927 el fervent


patriota Antoni Cursach i Truyol.
Aquest bon amic natre,ks un de's


pocs que sabem dediquin gran part
deli4 seua actividat al foment de I'es-
perit patriotic,dels qui aguantin el
foc regiona1,dels qui rendeixen culte
a tot lo que eia.exaitament del amor
patii.Fa temps qui sabem que en ell
hi tenen Ciutadella, son poblc nadiu:
Menorca sa ill0 ben aimada,l Raiears
sa regib ben volguda, un e s f w t pa-
ladi qui liuila per tal de dar a coneib
xer rots el$ caires b Als de la r.ostra
terraenI'AmericaMeridionhl.Public~
un peribdic El Menorqufn aont hi ba-
t~gavafortfer'nsonamrral. L'Zoquet;c;
i are en L'Almoina i en conledncies,
i arnb Ilibres,scgueix fent b r o k de
son cor efluvis d'amor vera ,treb alls
que els bd!earici i Catalans qui viuen.
eri I'Xrgtntina cowervin el lligarn
de la lltlnyua pAtria,pel qual quedin
scnipre fermal; a la Mm6pali. La
conkrencia qut ti!ula La Senyera de:s
Pallors es una v o v a de la nostra a-
firina2i6.Despr6s &una llampant Es-
comeso Menorqziim exaltant En Cin.
to Verdrguer i de retreure la balada
d'En Cosia L'anyoriinsa de la Cativn
corivida ai auditori a fer una voxd
per lesR!ear.j i resulta d'una ame-
nidat corpreHent.Reprodueix en e l
viatgz la belada <A MallJrcar qu'en
Verdaguer publica en I'Atllintida.les
glosesde Mestre JosepViv6 de Ciuta-
della,fragments de *LO Pi de For-
mentormd'en Costa.Arriha el Castel)
dels Pallars i canta la Ealutaci6 a J 3
cinto I erdaguer de\ mateix CoFta,
recorreguent arnb I'imayinaci6, lata
la Montanya Catalana baix el Pali de
la Fenyera dels Pallors


At linal del follet va la p0esia.A la
Senyera Catalana per En J. Alguero
Llovera escrira aposta per la ante-
rior alegorta i que fou recitada anib
acompanyament de una Melopea de
Mestrc Ernest Sunyer.


Amb tot el cor agraim :l'obsequi
del Sr. Cursach al que felicitam i de
siijarn que sa ploma no s'aturi de ra-
jar d'aquest arrop tan f i i Ian agra-
dbs'


4


A. F.


-f


EXCURSIO DE LA CON
BREGACIO MARIANA


La polent Congregacib hlariann d'
Arta,dissapte dia 1 d'0ztubre feu Ilex
cursib que te per costum celebraJ
cada any en aquest temps.El I'oc es-
Cullit fou Andraig i sopport El dema-
i a m b el tren de les 6'50 yartiren,
cap a Palma i d'alla amb cinc camio-
nes seguiren cap Andraig.Kecorregue-
ren aquesta poblacib hi passaren :osa
d'una hora fent-se carreg de lo m&
notable de _la vila i tot seguit se-
LL W A N T '
#


guiren fins el port d'dndraig aont hi
dinaren i hei passaren la major part
del dia recordant, els mCs cultes, Ies
principals gestes histbriques del
teinps de la Cmquista que donaren
renom an aquells p? ratges. El decap:
vespre einprengueren la tcroada. ben
aniniosos desfent-se en elogis ja per
els llocs visllats,ja pel seu Director
D. Josep Sancho de la jordana que
tant se desviu per agunntar I'entu-
ssiasma dzls coogtegnnts corn per D.
Rafel Manes Tplasa que tantes faci-
Mats les dona per dur a cap aques-
tes excursions lo rnes aviat.comodo i
ecou6mic, posible


Arribareri aqui arnh el tren del
vespr-e i a pesar de ser les -11 i mitja
hei hivia en I'estacit una gran genta-
da que les esperava.


Enhorabona.


EX EL, VELODROM
llir. 2 d'octubre se celebraren en


el vel6drorn de la nostra Vila u n a
corregu j es c,asi iinprovisades.


Segons se deia hei havia un reto
entre els doi'corledors ai taneiics Pe
re Nada' (a) Rltbass6 i Rntoni Guis-
C7Fr-6 (8 ) S:u.I arnb rnotiu d'aixd se
eelebrairn aqve1ie.s carrere$.


La primera yarada va esser la de
m?fapartidu 20 voltes de b istant in-
ter& per la Ligualdat de force.; que
h.?i hatia entre els dos corredors. A
cada vo'ta aniven senpl-e iguals i
per aix6 el q u i gonya ilquem carre.
rra que foil eil Pzre Nidnl,heu feu
a m b i imta poca venlatye a s'altre.


Despres se celebrA segona que
fou la de velocidzt,3 voltes,l2queata
CRc'rera va e*ser la de nit% ioterbs.
J'At-cirei l els dos cor-redors u n dsrrera ,
s'ali re i en Nadal anava a devant i
En GuiscafrC cold derrera ell,


1 aixi anaren :i bastauta velocidat
fills que a Ia drrrera volta En Guis-
cafre log-8 passar an En N Ida1 anib
molt poc temps, arribant-li devant
uti quhrt de volta


Acabada aquesta carrera sa comen-
s;i sa de resistencia 50 voltcs, que
iiose pogut acabar a causa de les
protestes del pubiic. Se comensa sa
carrera,ananl els corredors a una ve-
locidat regular,perb a la volta 4, se
retira En Nadal seguint En Guiscafre
dins la pista, retirant-se poc temp$
des pres.


El pCblic ja scn'anava quant tor-
nen entra dins la pista els corredors
per seguir sa carrera.Per6 vegent cl
p6blic el poc inttres amb que corrien
protest& i els corredors s'hagueren de
retirar.


x
-~


Pro grarna
4 2 R'OCTUBRE


DELAFESTA DE DIA


Dia 11 a les 8 del vespre els sol=


dals repatriars del Mrd-roc f e d n t Clna
volta per la Vila manats pel Suboficial
D.4ntoni ' Lliteras acompanyats de
la Bnnda'de mdsica, Partirhn de la
Sala.


Dia 12 Ales 6 i milia Diana per
Cornetes A les 8 i mitja a l a Pnrr6-
quia st! dirh una Missa pels soldats
artanencs que moriren a1 Marroc a
la que assktiran els solddls, aluillnes
de les escoles i Ajuntdment. Tot se-
p i t una Salve a San Salvador en ac-
cib de grgcies A l a tornada refresc a
la S,la pels soldats.


A les 12 L'Ajuntament obsequia.
rB als soldm arnb un dinar.


A 1es 3 del capvespre Concert
de musicai bail de pages a .la 'Plassa
del Conquistador. 5


A les 8 i initja del veepre, sessid
de Cine en el Tedtre Principal a be-
nefici dels soldats.


REGISTRE
M ATRlMONLS


Dia 10 de Septembre.Antoni Vicens
Rwg (a) Jan amb Aina Maria Esteva
Glnard (a)& Son Fanc,fadrins.


Pi:+ 29 Septeirhre, Pere Josep Pla-
nisias Cursach (a) Sueu amb Aina
Ginard Cdnet (a) Caragola, fadrins


AlORTS


Dia 1 Octubre-OnGfre Pic0 Bon-
nio (a ) Roig,fddri de 36 anys.De Per-
foraci6 u cera de ventre.


Dia 2Margalida Aina Ecteva Tzrra-
ssa de 75 anys (a) de Sa Canova. V I U -
da, dr rebianiment cerebral.


NAiXEMESTS
Dia l.0ctubre ?ere Sancho Sans6


fiy de Julia de Sj Serra i Margslrda
Ianeca


Llia 2 id Hartomeu Ferrer lunn fiy
de Rmomeu Vermei i Ftancisca Fs-
va.


Dia 3 Ciprid Leu Escanellas fi l l
de Manuel Carsbiner i Maria (a) d'es
1 et.


Dia 5 Angela Mesquida Estades
tilla de Sebastia Talabart i Maria Pa-
) es.


Dia',S Rafe I Nicolau Cap6,fiy d en
Rafel d'es Forn d'eu Becai 2010.
rnd de Sa R ideyd,


m


OE E A N O S T R A
DEL TEML'S


Despres <.e lo sa6 que fen-
la setmima passada, el temps
destil4 i desde Ilsvors fit dies
de bou sol.Enguaoy no h.c fei;
emire dies d'tlquolls borras-
COYOS que sc! fer a la tar-
d q p e r are el tslmps 63 prima3
vera1 .


' AGdCOLES


Aprofitnnt la sa6 que feu
R f i n d de SYpternbre els ,page.
sos s 'hm dontits de ple R la
fein64 de prepmciii de la terra
per la setnbra.Per6 m6s tost ja
s'hn c o r n a h e lidnrir i novA-
insut se nwessitqria sitre sa6.


A casi tots els llocs d'olivar
sbh;i cotaerisarfti l'arreplega
de le8 olives. Pe: t3t hei ha


I csplet i I'oIiva 4s molt S a m ,
lo ynal vol dir qm I'oli seti bb
Les t~forws o trohen j a totes
e11 friticici,El jornal ccwreut do
I rs cullidores 6s de dues pesse:
t t h s i de qutitre o sis cortttns d'
oli.


MORTS


Dia primer d'aqueit me9 d :vers les 5
del capvespre tocayen una Extramun-
ci6 i fou pen Nofre Pic6 ( A ) Roig,
Esserit jove fadri dr 35 anys i a1 qual
dos dies a D m s se'l veia bo pels ca-
rrers, cii.lsh la nalurnl sorprrsa. Mo.
ments desprks les ctiriip ines anuneia-
reti que linvia enlregnda I'anima a
DeuJInvla estat a PyertoRico,comen-
Sant allri a dedicitr-ae a1 periodisme
i qunnt sa creacib del Terci del Ma-
rroc verrgu4 a alllst,r-s'hi d'aont,cum-
plit el temps reglainentdri regressl
hen bo A Metiila havia format part
de la Redacci6 del aDiario de la Ma-
rina..


AI cel nia i Deu doni a 'sos pares
i germans el corisol necessari per
soportar t a l perdua.


=Dia 3 nlori despcks de estar
molt de temps malalta i haguent re-
buts els Saots Sqgraments Sa Mado
na Margalida Esteva Terrassa(a1 de
Sa Canova, mare de I'amo'n Mateu
del Verger.Ha morta a l'edat de 76
anys.Deu haja premiadss ses virtuis
anib,la GIhria eterna i rebin sa fami-
lia,especialment el seu fil l , l'expresi6
del nosm rnes sentit condol,


-Dia 7 horabaixi entrega I'ani-
ma A Deu, despres de rebre els Sants
Sagraments D.Arnau Martorell, pare
politic de D Josep Oliver *de la Ten-
da * an a qui coin a ia Peua esposa a-
conioatiyatn amb el sentimint.


=Ilia 8 dernatinada tarnbe deixa
d'existir En P x e Mrstre MolI(a)Puig
fill de l'escoid de la nostra Vila, el
qual havia tengudes Ies febres tifoi-
des de les que ja s'aixecava i fins
se passetj iva; per6 una secaiguda
fatal el feu agravar de tal manera
que'l dia 7 dernati fou sagramentat i
mori el dia &Era jove de 31 any, molt
actiu i qse gosava de generals simpa-
ties que se posaren de maaifest en
I'acompanyada i funeral Deu el ten-
ga e 1 la gloria i joni a sa familia, el
consol necessari per soportar perdua
tan gran,Rebi tota ella el nodro co 1.
&I,
OBRES DX SA24 TA TEREXETA
llibreria P. FERREI? GIIBART,


DEVENTAESLA


Ha de un a h a ed. castullana-tela 7'00
u d'un Aniina ed cmlaua -tela 5 ~ 5 0
Vida de St.Teresir~a ed.catalaua 16stica1'50
((de Sta Teresita-P. Javiw,ed cast.tela 6'00
u Stn.Teresi ta p'i p i t 10s nifios,ed. cuet (( 3'00
Autobiografia de id ed castellana. t e h 8 00
El Espiritu de SIX Teresita edxast tela 9.50
Devocionario do id, ed. cast. tela 2'50
Uus rcm deshojmla-423 piigine,a 4 pts.
Pensamieutc s.do Sta Teresittl et1 tola 2 pts.
(Pttquelilr Lluvia de rosas)), follet6 de 12


pkiues 0'50 pts h a .
Carriuito de la Iueuncia ed. cast .tela 2 00


ed popular 0 50
Novena, triduo y visita 0 50
Esttimpa tricornicl paw cuadro 5 00
(( 27x34 @5(,
A\!wrn de 20 posttiles id 2600
EetatVlpitits eu Eotoqrnt'ia, una 0 '30
e rn:ii*filitias uua 0 10
Pap4 cartas coi: timbre de la Santa,?5 plieyos .y


25 sobres 2'00


AGIAVL~A UE ART':! A PALM H
I VlCEVERSA D E


u
ANTON1 GILI (A) COMUNA


BME. FLAQUER(A)MANGOL
SERVICIDIARI EN PRONTITLIT I ECONOMIA


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma - - Banch de S'oli, 24
DIREC CIO: Art&--Can hlangol, Angulo


--Can Comuna Gentro


GRANJA BARCINO
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE R A G A
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPEClALS
PER PULLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLAhS I ( cIhS.UL 'I ES'
-4 )CONSELL-M&LLOR@APF-


D E


k FELIU BLANES
CALLI3 [)E JAIME I1 n. 39 a 149


Palma de Mallorca
SASTKEKIA PARA SENORA


Y CABALLERO
AR'TlCIJLOS I' NOVEDATIES


PAPA VESTIR DE'L'ODAS CLASES


Erisairnades i palnets
PANADEBI A Victoria


Miquel Roca Caste11


Eri lloc se trofirn r i l ibs que a la


E S F O I Z N N 6 U
DEN


A SA botlga hel trobareu setnpre* pans
pane's galletes, bescuits, rollets, 1 tota


TAJJ.UE 8E HEiiVEIX a DOb11CILI
cast d pasticcria.


Netedat, prontitut i economia
DESPL41G :


Curser de Palnzu 3 bis. A R T A
1 . .


(A) ROTCHET
t6 U U B Ageueia t ) ~ ~ t r t j hrta i Palma i htsi
va cada dia.


Serveix anib prontitut i seguredat tot%
classe ci'enca~regd


Direcci6 a Paltntz: Hwiiia 8. A n es COY.
tilt des Ceutro Fmnw:Butic.
Art& Palma no.. 5


Tie n. CJ_ a -Vi c: en 12
. PREClO8 FlJW Y hIUY REDUCIDOS


EN
y todcl clam Teiidos


rci e r ce ri a
Per fwer i a


do
comestibles


SARD (A> TERRES
A cada air-ibada de Lren v a n a I Bstac16.


Tenen serrici eoriibiuat arnb el Ferrochrril.


Excursions aSes Coves,Calarra tjada i dew&
punts de Mallorca a preus coiivenguts.


-----A ./wvwv-


DI CIGIIiS E:
Carre d'En Pitxol n . O 8 .
Id Son Servera n ol '9 I \ ARTA, ---


A


para coser y bordar del continente.
LaFabriea mas grande de hkiquinas


(MARCA ALEMANil)
DEPOSlTAliIO EXCLUSlVO EN ARTA