PKLUh Arts, i comarca any 4 Ptas. A fora id 6 Extrawer id 10 D D E U I P A 7 R I A ...

PKLUh
Arts, i comarca any 4 Ptas.
A fora id 6
Extrawer id 10 D


D E U I P A 7 R I A
A I J ~ .XI Nzim p99 I


I A R f A 20 Jurid 1927.


11 1


En aquell terim, quant En
Verda pucr escrivia L'Atldntidar
i: o s'cra fet gaii e cosa per de-
pura1 l'idioma que.mica a mica,
se convertia en un trist pntozs;
EO s'eren publicats els nostres
Ilihres,tresor de l'avior, aquests
bells llibres que nom& eren co-
neguts de les arnes erudites igo-
loses, aqursts bells llibres que
estaven cuberts de pols i d oblid
ignominies i on ara hi anam a
beure,com a una font gemada,
cataianidat i c1assicisme;nos'er-a
recollit el nostre folklore-En
Verdaguer per altre part fou un
folklorista i excursionista formi-
dable-no hi havia 1' exemyle d'
a1 tres escriptors, perque tot a-
queliesbart de tamborincrs i tro-
badors primitius queloGaiterdel
Llobregatsus-itA ala vora de ca-
da riu,nc eren n i pot-ien esser ho
UII rriodei de puresa en lo llen-
guatge,i amb tot i aixd, En Ver-
dagiier penetrA de t 1 manera
dins l'irnima de la nostra 1Jeng:na


tenir t an d'eiicert i tan bon
&stint et va gui;ir, que son poe*
rraa senibla escrit en un idioma
perfet,ric en locucions i mots
de tota casta,en una Ilenguacon-
reuadn i no en una llengua
menyspreuada i viltenguda que
nom& servia an els pagesos i
terrassam, an els boscarols i a
la gent inculta.En sori1 1'AtlBn-
tida, fou posada una frta mili8-
ria en el cami tot just obert de
LI nostra literatura i el terreny
ermBs que havia cornensat a ro-
turar el delicibs Gaiter del t l o -


'f bregat fou remogut profunda-


i i i l t im


ment. Desdc llavors en mig de
les ru'ines i desolaci6 de les nos-
tres lletres s'hi aixsca aqucst
monument - de mes perenne
durada que el bronze i que les
reials pir6mides d'Egipte- fct
de blocs colossals, testimoni
etern de \a foi sa i brivada her-
ctilea del nostre poeta I per cert
que no 6s aquesta la gldria mtSs
petita d'EnVerdap;uer;dels friig-
ments dispersoli i enterrats fer-
ne u n palau meravellbs, arnb
una llengua cor1 ompuda, que
s'obstinava heroicament a 110
niorir,construirne el seu poema
fabulb que havia d'esst:r el Ile-
vat del renaixement catalh. Va
dir f in tan el cos de la nostra
llengua i la llengiia fou refeta,
Ell va mostnr les gales d'aques-
ta reina destronada i ses rique-
ses d'altre temps i ens invith,
amb son excmple,a que la torna-
ssitn asseure en el trone que
de dret li pertany.


A tots els q u i parlam i esti-
mam la nostra Ilengua, me's doi-
sa que la me1,ens cai esser agra
its an En Verdagiier, geni su-
blim, poeta rnAxirn, que Deu feu
neixer a Catalunya quant co-
mensava a desvel-lar-se del
llarg somni:secular.Quantes liies
feu vibrar la seua lira; quants
ecos adw-rnits feu sanglotar la
seua veu poderosa, quants de
curs encer?gnt! amb ses parau-
les roents corn el ferro ablamat;
quina estrebada mis vident la
seua per desensopir la nostra
terra!


(Que seria estat del reneixa-
mei~t catalti sense 1' empenta


titltnica d'En Verdaguer? Que
seria estat d'aquell teodve arrri-
s6,encal-a mal arrelat, quaut t Is
vents s'afuaren contra d'ell si
no hagues trobat u n protector
qui, corn uh mur inexpugriiih;c,
el defenses del temporals? o u t :
llavors no era corn am! Ara,per
merc6 de Deu i de Santa h,laria
aquell rebroll primitiu, nat del
vel1 tronc destralerjat i aterrat
del arbre de la pLi[ria,s'es fet
un roure inrnens que abriga
amb l'ampia abraqadil de ses
branques fullades,florides i frui-
tades iota la nostra tera i


ses arrels,que a1 fons s*endin.
sen


s'aixamplen mtSs que el bran.
cam .


Que seria estat d'aquest pro-
d igihs desve1,larnent de Catalu-
nya? Per ventura hailria hagut
de menester un sigle mds per
arribar an el bull,an el fervet
epits a I'activitat frenetica, amb
que avui trebalia el nostre poble
pel seu engrandiment i recons-
trucci6 interna. Eti Verdag tier
feu veure an e l mon il lustrat
que no podia dsser iirorta n i con
demnada a morir u m licngua
on hi havia trobats els elements
necessaris per escriur e ufia dc
les epopeies mfs inspiracles i
rnes estupendes de tots els si-
g1es;que tenia dret a viuro una
Iler,gua de tanta potencia d'ex-
pressid, ferrenya i eri6rgica;i
per altra banda,blma, amot-osa
i flexible, corn a coral en les
seues mans d'artistii, Va dernos-
trar tambe que els pobles que
abandonen la seua ruta hisrb-
rica i se despullen de la seua
tradici6 i carActer,mai s'enfilen
montanga amunt pels camins de
la glbria,i, a1 rev&, que prest
arriber a1 c q cirnal , si s6n fi
dels a la seua genuina manera
d'dsser
La experiencia estd feta


dolorosa que 6s esrada per
tres;ss bem quf just segu
senda,que la naturalesa,o
dit,Deu que n'ds l'auror, ha tra.
ssada arribarern a la terra de
promisio, a la nostra grandesa
corn a poble i no ens arrose-
g;irem per dins el desert de la
propia esteriiidat.


Per tot GO que hem dit me sem
bla que En \ erdaguer 6s dig.
nissim d'tsser glorificatj tam-
bd que sia m6s conegut i
mds Ilegit,puis desgraciadamznt
no ho ds tant corn s'ho inereix
encara.Mes,no cal tenir rinsia,
El seu nom, que durant certes
tcmporades h a d pogu t parei-
xer eciiysit i oblidat, aores
menys 6, inmortal. El sol no
perd la seua ciaror si davant s'
hi posen nuvolades; tard o d'ho.
ra,arriba a foradar i esqueixar
la negra cortina i torna lluir
triunfador. La. claredat d'aquest
altfssim paeta, el I epresentant
mes autentic del poble catala
porh &set- obstruida,emper6 no
apagada;sempre sera el sol de
les nostres lletres pairals. Mai
queda mes ben declarada la
vitalidat d'un escriptor 'corn
quant se torna redressar des=
pres que la seua fama pareixia
que havia naufragar amb el
batibull de les modes literdries
i de les escoles que se disputen
la primacia en el camp de la
litwatura.1 En Verdaguer 4s
com el fenix que renaix de les
seues pr6pies cendres, o corn 1'
guila qui renova la seua jovin.


tut.La seua figura s'ageganta
de cada dia.Lo que 4s etezzn no
pot morir i l'obra d'En Verda-
guer 6s eterna;ell va escriure
de cara a l'eternidat i pot repe-
tir aquelles paraules d'Horaci
tion oinnts nzoriar,al contrari
d'aquells qui passen per la terra
sense deixar-ne rastre i que la
Escriptura fa semblants a un
awe)) qui vola pelsaires i a
una barca qui salca lesoncs.


Catalurlya,ara se dona compte
de lo que represen ta L'Atlhntida
dins el renaixament i ha volgut
celebrar,aixf corn pertocayel cin-
quantenari de Ia seuapubkacib.
Nosaltres que,en mig de la nos-
tra insignifichncia hem fet vot


de perpetua fidelitat a la llen-
gua catalana, tambe hem volgut
alsar la nostra veu humil, corn
la d'un cantador'dins el magne
concert de lloanses,


Glbria sia a l'excels poeta
quiva obrir una por-talada in-
mensa a la literatura oataldna
per on hi poguessen passar i
venir a casa nostra,sense haver
d'acalar el cap,tota la torrenta-
da de les l i teratms eurnpees,
a la literatura catalana que pa.
reixia morta definitivament.


Ellva honorar i i . pdtr-ia i la
phtria i els seus fills tenenel deu-
re d'honorar.lo. Ell vd trobar el
n ostre patrimoni empobrit i casi
fils i el va enriquir amb els tre-
sors de s'inspirdci6 inestronca-
ble i abundosa corn una catara.
ta;ell va trobal la phtria adormi-
da i la despertlc amb aquella
gran veu de :rb feta aposta per
cantar coses grans;ell va trobar
la terra incuica i va fecundarla
amb son treball incessant.


Onorate I'altissimo poeta
direm manllevan: un vers an el
Dante.Honorem en Verdagtier.
el poora mhxim de Catalunya,


Felix


De Son Servera
En la desena passada per aquest po-


ble [se corregueren les [rumors de
queel Rt. D. Miquel Puigrd.; San-


saloni Vicari d'aquesta Parrbquia s'
en havia ana2 a comensar el novicmt
de jesuita per anars' en a co nvertir
heretges a terres de Asia.


I comjo vaig recoir la nolicia de
les veus escampades i aque sta ha re-
sultada falsa ara rectific la maleixa
perque altres han feta la rectificacid
ells mateixos.


Diumenge Jia 10 del present luriol
en el Slndicat Agricol Ca161ic D,
Barlomeu Caldentey veterinari d'a-
questa vila,fe reunir els socis per par.
lar de la vacunacib de porcs grassos
contra el mal roig i la peste porcina
D. Bartomeu obri una llista per a m -
tar tots els que es vulguen apuntar.


Nota-La Direcci6 del petiddic no
respdn de I'exactitut de les naticies
que donin sos corresponsals ni del$
articles que van firmats. D ells en son
responsables sos autors.


Corresponsal


11s festes de
Saut Salv~dor


Taut corn mos anam acos.
taut il les twdicionals festrs
dels nostros Sauts Patr(ms,
rnbs va enctileutiut-se la cow
i hei ha idea (16 celebrgr-lw
a m b moltti ni6s tdel;klnidiit
qae'ls dem6s auys.
Un d e l ~ mi5meros IIOM i pen


cert clue ouipliih la primera
festa 6s la v~ugi lda tie lw Ca.
p e l k d e Minocor, 1. qiittl
arribirra dia 6 HI niatf, i niiit
voltti obsequiat. alsjnutaint.rlt,
anii.&u a c a i i l ~ r la M i w &jor
a la Parr6quia. i el d e c a p v e ~ ~
pre doJbi.8 UEI audici6 de lo
ui6s ~electe de sou rrpertori,
eu el Teatre PriuciLd.


Altre 116rnero de feeta al
qual se vol tornnr donttr la
irnporttiucia qu'abtios tenia 6s
6s el ball de paybs,que per
desgricia s'auava refredaut d'
any en any; s'ha iiombrada
iiaa coruissib encarregada d'ell
i ha obert un concum pel3
balls de boleros,autic i ino
dern , fandaqo, jo ta del bolero,
copeo i jot, mallorquina;-
Els preniis tleriio o torp ts per
un Jurat compost de sis da-
me& i dnmicel. les i sis se:
nyors.Sabem que hi ha alptines
parel!es inwrites que ho feran
molt bO.


Ja qne de btills parlmi, su-
posat que se traslada rtl de-
rrer di, de festa el tfyic Bull
de la Cisterna q w solia fer-
se el dia 6 horabaixa, p g a m
a la Comisai6 de festes que de
cap macwa el suprimesqui.


Tainb6se parla de graus
carreres de cavalls i altrei mi-
mer& de devertimeut. Yrocu.
r m m en el pr6xim n6mero
donar el programa complet, si
la C o r n i d el tB acabat.


$


ADhlINSTRACIO MUNICI-
PAL.


Ha presenrada la dimissib del ca,
rxeg d'escrivent primer del nostro A
juntament D. Miquet Fornds (a) de
St, Salvador.L*Ajuntament li admite
i eo son lloc acorda hi passBs D.Ra-
LLEVANT


€el Sancho (a) Coll deixant vacant la
de ascrivent segdn que se donara per
Concurs,al qual s'anuneiarh oportu-
nament .


Lfinfc qui den18nli la plasa de DI.
rector de la6anda subvencionnda per
I'Ajuntarrmznt fou D. Anfoni Cili
Sureda amb sol-llcitut firmada per
tots els mfisics que la constitueixen i
s'acord8 admetrer-lo,sense examen,ji
donar les 7% ptes de subvenci6 a la
serla banda,


LA SEGRETARIA D'ARTA


La Lazeta de Madrid. del dir 3 de
Julio1 anuncid el Concurs per Sepre-
tdri del nostre Ajuntament i segons
veim han presentada instancia soiici -
tant-la eIs senyors seguenrs:


D. Ignaci Garcia y Mantilla, que
hu 6s de Valle de Oyaraun de Gui-
plzcoa,D. Jestis Hernandez de la Re-
guera de Madrid i D.Leandre Hernan
dez Castanys de id. D. josep Mandoli
Girb de Valls;D.JuIi Vilacafias Lopez
de Madrit, Don Angel Ortiz Saez de
Palencia;D,]uli Dez de Pinos de Bil-
bao;O, Francesc Lachica Zimora, de
Madrid; D, Policard Roman Lillo, de
Pa1ma;D .losep k h o z de la Espada
de Manzanares, D. Isidro de la Torre
Bayona de Zdragoza; D. losep Ma Ca-
rabias Martin de Mddrid; D. Angel
Reraz Soler. D. Carles Galindo
Casellas; D. Silvador Juarez Cspi-
Ila.de Mazanarea; D. Manuel Castro
Reiiina de Monz6n:i), Ernest Bauzo
Echeniyereide Osca i D.Ange1 Herre-
ra Aflover de Motilla.


Ademes diuen que la present4
tambti directament a Arta D, Rambn
Alcaraz Sanchez de Cartagena, D,
Enric Mor de Valenck i D. Fernan-
do Moscard6n Canals,actual Segreta-
ri d'hlgdida el qual segons rumors
probablement sera l'elegit. Fou aqui
la setmana passada i tots els qui'l
traclaren se f an llengues de la seua
bonhomia i agradds tracte.


EN LA hEXPOSlCI0 PEDAFO
GICA


F a poc mds d'una setmana fou inau
gurada a Palma per les mks altzs Au-
tortdats de la Provincia una exposi-
ci6 organisada per el Magisteri na-
cional de Balears baix la direccib de
l'lnspeccid provincial de ensen-
iiansa.L'acte inaugural fou solemni-
ssim;en ell pronunciaren bells i plens
parlaments e i Sr. Governador i l'ins-
pector en Cap D. Juan Cap6.L'expo.
sici6 qn'esta:en el Museu pedag6gic,


(Plassa del Hospital)& notabilfssima,
aixi per la cantidat,corn per la variedat
e inter& dels objectes e w o s m C a l
qoe tota*Mallorca la conegui, E1 qui
vaja a Palma ha de visitar-la.


El professorat d'ArtB hei envid
una reproducci6 de la Torre de Ca
nyamelen fusta, d'un metre d'altu-
ra, uns telesos de rnd d' uns:50 cm,
i quatre coixins (almohadons) bro-
dats.


-
Rellizioses


CONVENT
Diumengs passat ae Feu fes.


t a solemue per la bendici6 d,
una nova capella dedistida a
la Sagrada Familia en el Bet.
lem, qu'una devota persona
ha pagat.El retaule 6s de gust,
ideat i executat per Fra An-
dreu Casellas, que s'acaba de
acreditar de b m esculter. Fen
la benedici6 el M. Ri;. P. Prom
vincial dels Pranc iscans , Pre-
die6 el Rt. P. Krrfel Ginard
Arnorcis i se cantti la Missa
del Santissim Sagrament 06-
mer0 3 de'n Ribera Mir6.


Diumenge qui v6 tiei haurh
la Missa de Cornuni6 General
pels Terciaris.


DE, C A W O S T R A
DEL TEMPE3


Estam en ple estiu,que s'hs
prosentat fort f a m . La calor
apreta de bon deveres. Avui
devien comensar els dies forts
segooa la dita popular,perb ja
fa setmanes que les tenirn.


MALALTIA DE PGRCS
Tamb6 6s arribadlt per aqiif


la malaltia de porc.cs,que en ald
tres pobles fit taut de maig. J a
s'en h e n morts una ptrrtida i
a un sol corral de sis n-han
enterrats qtiatre. Cul peudre
mides pi eventives perqae no
s'estenga m6s.


A LA COLONlA ESCOc
LAR


Et nostre Ajuntament, corn
se sap,envia dos nins i una
nina a la Col6oia Kscolar pro.
vincial.Els primers bar de par-
tir el dia 87 d'aqaest mes i i'
altre dia 8 d%gost,cap a POP
to Criato,


r


ViATiCS SOLEMNES
El va rebre dia deti d'aquest


m6s SOP Antonia de Can
Morey,La noticia de In m138
malaltia 8'aavia dmaaa feia
pocs dies i caus& molta SOP-
presa el sebrersae la seua mol-
ta gravedA.El diumenge a
vespre a les deu tocaren el
Combregar fent la aenga de
solaniue i acudl moltissirns
gent,homos i dooes, per acoin-
panyar-hi el Smt ViBtic. D'a-
llavores ens6 ha passa's die.
millors i altres pit joqperb SBS
gueix en estat de molta grtlvtr-
$at.


--Eldial2 a Frespre toea-
ren altre combreg& solemne,
que fou per J'amo'n a'abriel
Busqu6,el qua1 s'havia agravat
en la malaltirt. j a veya que de
anys sufria i li venien ataes
an el cor.Condui el St. Viatic
Pautom6vil de D. Venancio
Recio, i hei prengueren pxrt
molts d'tiornos. Are est$ un
poquet millorat.


-TambB reb6 al Viatic 80.
lernne, dia 18 a vespre, Ib
sogra d' En Pep E'uafer (a)
As d'Oro, aatnral de Pollen:
sa.


Que Deu les ajudi n tots per
la part m6s convenient.
SUSCR I PCIO


PRO CRHU PASCUAL
La Comissi6 encarregada d'


aquesta suscripci6 ha tlcordat
douar-la per clossa.Com a les
llistes anteriors hei ha qii'qfem
girshi 5 ptes.donatiu de D,
Rafel Quetglas, la cantidat
tal recadada arriba a 18 suma
de 683'00 ptes.


La emu fou ja adqriirids
i are s'est8 fsnt un PerganiG
dedica tor i que s'ha encarye
gat a un dietingit cal/graf do
Palma.


D'ULTIMA HORA
Avui a les 5 i m!tja del capvespre


ha morta sa :mestressa Francinaina
Baiagiter Vda de Claret ,actual posa-
drra de Ca D Francesc Blanes. A1
cel sia.


IUNTA GENERAL
La Caixa Rural d'Art4 ha COIIVU.


cada la Junta General a sessid Ordina
ria pel dia 24 del corrent a Ies 8 f mit-
j a del vespre,
REGISTRE
N AIX AMEN TS


Dia 1 1 jurioli Andreu Toas Soler
l iy de Pere i Juana.


MATRIMONIS
Dial6-juan Bernat Ferragut-


Carboner, amb Maria Llull Mestre(a)
Porreta fadnns.


Ilia 20-D, Antoni Roca Bedoya
de Palma amb Rosa Canlallops I Mo-
linas fia de la Madona Elisabet esposa
d'en Justeni de Sa Fonda.


MOR%
Dla 9-Maria Blattes Pastor (3)


Pujulina de Sa Colonia de 81 anyr d'
Assistolia.


Dia 16-Pere Jose0 Torres Gili
(a) Moner de les Heretes de 67 any5
de Reblanirnent cerebral.


Dia 17-Bdrbara Negre Escareiles
de un any, (a) Mondoya de Atrep-
sia


Per les escoles
Acaben d'apareixer, publicades


per la casa Salvatella de Barce!ona
dues profitoses revistes qu'aidaraa


molt \a tots els professors i profess?
res de les nostres cscoIes. hquestes
son: I
ALBUM DE CALIGRAFTA


Y UECORACION
Forma un quadern cada mes de


dues planes i una lamina de dobk
tamany a tots colors i or arnb Ile-
tres d'ornament i composicfons cali-
grafiqrrcs, Preu una peseta no.


LABORES SELECTAL;
Es per col-legis de nias i per senyo-
res. Especialisada per tota c!asse de
labors i brodats, randes, croixet i
altres nouedats. Preu 0 75.


EN JAUME P m AGbNClA DE ARTA A PALkLH I VICEVERSA D E
Y


ANTON1 GlLl (A) COMUNA


B ME. F L A W ER (AIMANGOL
SER V1C I DlARI EN PRONTIIUT I E CONOMlA


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma -- Banch de S'oli, 24
DIRECCIO Art&--Can Mangol, Angulo


--Can Comuna Gentro


GRANJA BARCINO
~~-


PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAqA
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECfALS
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES, PLANS I C OKSULTES'
-a --rl )CONSELL-MALCORCA)1-


ACEIN M A T O N S
D E


RAFAEL FELlU BLANES
CLLB DE JAIME I1 n." 39a 149


Palms de Mallorca
SASTKEKIA PARA SERORA


YCABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES


PAPA VESTIR DE TODAS CLRSES


Eiisaimades i panets
PANADERIA Victoria


Miquel Rota Castell


En lloc se troben qiilbs que a l a


E S F O R N NOU
DEN


A sa botiga bei trobaren Rempre pane
pane'q alletes, beecuits, rollet8,l tota


cast d pastlcerla,


SA..U& 8E SERVElX a lIOhllCILl
Netedat, prontitut 1 economla


DSPAIG:
Carrer de Palmu 3 bis, A R T A


-


(A) ROTCHET
t6 una Agencia eutre Art& i Palma i bei
va cada dia.


Serveix amb prontitut i seguradat tota
elasse d'encirregs.


Direcci6 a Palma: Harina 8. An es 00s-
t a t des Ceutro Farmrzchutic.
Art& Palma no.. 5


L.AS NOVEDADES
EN


T e i i d o s
M e r c e r i a
P e r f 11 m e r i a


DE: JUAN VICENS
CALLE DE ANTOWO BLANES 38


Autombvile de lloguer
DEL$ GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a 1 EstacI6.


Tenen servici combinat amb el Ferrecarril.


Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demds
punts de Mallorca a preus convenguts.


-~hn-n
vbvww-


.
DIRIGIRSE:
CarrC d'En Pitxol nuo 8.
Id Son Servera no 29 ] ARTA.


MAQUINAS PARA


para coser y bordar del continente.


COSER YBORDAR
IaFBbrica mas grande de Miiquinas


(MARCA ALEMANA)
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA


CAN GANANSI