Any A Artil, i comorCa any 4 Ptas. EU I P A T R I A A fora id 6 * Era la jovintut...

Any
A


Artil, i comorCa any 4 Ptas. EU I P A T R I A A fora id 6 *


Era la jovintut verda i florida
d ' En Verdaguerj dins les seues


epes hi havia un ebull de
vi nove!l.Quelcom mts alt que
totes aquelles cansons de jaient
yopular que espargia a tot
arreu germinava en sa fantasia
creadora.Elj ovincell, amb for-
ses d'atleta,volia emp endre una
t m a major,tenia u n irrefrenable
desig de volar i coneixia que
ses ales eren ferrees i poderoses
corn les de 1'8liga qui mouen
tempestats.


I fou llavors quesa pensa,
agitada i remoguda furiosament
pel seu peni colossal, va conce- 8
hre el gran poema geol6gic, un
tlels valors m6s positius de tota
1;t literatura universal i , sense
dupte,el millor poema que s'ds
escrit mai a Espanya,


ComensA a escriure'l amb una
abrivada de gegant, p w dir ho
amb les velles parades del sal-
rnista,amb uca exaltaci6 tremen-
da,com ho sabem per algunes
m6cdotes que d'ell se'n conten,
i l a Providencia que havia sus-
c i t x el dcsvel IdwtCnt de Cztt?r.
lunya volgug que el poema ma-
tfuris i arribAs a fi benaventu-
~ i l a sosrenguent En Verdaguer
CII son treball de ctclop.


Hiha idees que pesen mCs
que mons i el parir-les 6s un-
martiri.Amb l'esfars espantbs i
ciesesperat d'imaginaccib que
feu ef nostre poeta nacional per
infantar l.Atl8ntida qfedii anC-
inic i els metges li aconsellaren
que an& a pendre els sanitosos
oratges de la rnar i aixi s'engran-
cli son horitzb pottic lo mateix
que un cel qui s'esboira. Des-
pres de dos anys de rabejar-s'hi
dins a q w t a $ran piscina del


*


r


* I


11
Creador recobra la salut I aca-
bP 1'AtlRntida que fou puemittda
exieisjocs F b r a b de 18777 i tots
els critics l'alabaren fora mesu-
ra. All6 era una cosa insblita
un poema epic en els temps mom
derns ien catala de mes a mes
que si no era mort estava a Ida.
gonia, segons deien.., Parexia
que els critics, estupefactes de-
want el prodigi inesperat,haviea
pres per lema aquelles parades
de la sequencia del Corpus amb
les quals nosaltres casi casi hi
estam Zconformes aplicades an
En Verdaguer i a la seua obra
de cilnjunt dins el renaixement
cataM .


Quantum potes tantum aude,
quia major omni laude
nec laudare afficis,
El poeta romania consagrat


per a sempre.E1 verb de Cata-
lunya, repastat i ennoblit,se PO
ria posar dignament a1 costit de
les altres llengues literaries
europees i una novella aurora
apuntava a l'orient de la nostra
pdtria d'on n'havia de rajar un
mde mvell de segles ... - -


En Cristbfol Colom torna de
la llarga navegaci6 per la tene-
brosa mar ocednica amb un con-
tinent a remok per oferirlo a Ia
gran reina Isabel la Cat6lica;
En Verdaguer, muntat en IxIa
beneida de les naus del Mar.
quCs de Comillas,cercsi dins 1'
AtlBntic eltaronger er! flor deles
Hesperidesi a1 trobar-lo l'arr en-
c& per ferne ofrena a la sengo-
ra de sos pensaments, la llengua
catnlana,


Ara,una vegada mCs, corn
a tribut a la mem6ria del alti-


, ssim poeta,he tornada llegir 1'
Atlhntida i aitre pic som romiis


esglaiat d'admiraci6. Quina fan-
tasia,quina potencia tan colossal
demostra aquest poema!Es UON
catarata d'inspiracid on les i-
dees's'estimben inflamadeq i en
tumults.Com la lava, incandes-
cent d'un vol&,C~ UD seguh d'
matges originalissimes i sern-
pre tan extraordinaries que arri-
ben a aprimir i aplastar material
ment el lector, el qual queda
anorresat i confbs, corn se veu
tan mesquf i de forsestan migra-
desdevant el t icA de In psesia
catal;mrl,i encara ~ ~ * i ~ d i i arron-
sat i corn aixelat dcvnnt tn vola-
da sublim d'aquesta Rguifa real
que unsols no pot seguir amb
la vista.Tot aqutll riu impetu6s
i bullent de poesili se precipita
i roda arnb solemne magestat
selvatge per l'ample aqiieducte
dels versos aleixandrins i tot 6s
palpitarit de vida, llampegant de
inspiraci6 i resonant amb aque-
Ila gran veu de moltes aigiles
de que ens parla 1'Escriptura
Santa.


Llum i tenebres,inr endis ho-
r r ibIes i vergers regaladfssims,
titans i tota manera de monstres
prodigiosos,rnar s reo irades da.
m u n t devall per l'ira de Deu,
'mootanyes amb les arrels a
frec deis ndvols, el portell de
Gibraltar obert, enfonsament i
ruina, con fusid cadtica i tempes-
tats horrendes, naixensa de la
nova Hesp&ia; tot aixb 6s recu-


illit eo aqtlest poema,i posat a
la tortura d'uns :rersos sonors
plens, robustfssirns quc sdn uti
chor inmens de mdsica polifbni-
ca cantnnt l'agonia d'un mbn
que s'envenca,..Ei magne esde-
veniment geolegic hi es descrit
amb una plasticidat dr! baix
relleu mural i amb una sublimr-
dat tant sostinguda que un no
ho Creu sjnb Ilegeix el Poema
grandi6s, que no sabem quant
tindrii parib dins la literatura
LLEVANT
I


espan y ola.
Ara quant el reassava en el


silenci de la meua cambra me
corrien per tot el c6s els cal-
frets i estremimenls que horn
experimenta abocatal caire ver -
tigin6s i marejador d'un abisme
-perque I'Atl8ntida Cs uti abis-
me i gairabe sense fons- i sen-
t iaa la meua Anima una emo.
ci6 que no &ria capas de donar
entenent.


Llavors mCs que mai vegf
que Deu, per alsar un pobie i
empenyn-lo viaamunt cap;a:son
desti glori6sfa participant it
qualcu de la seua patencia crea-
dora,fi infdn una suprema alena-


da de vida,hi encen en son front
la llum rustilant del geni,fa que
sia una imatge un poc mes acos-
tada que la :rests dels mortals
a la seua divinitat-pelac Sense
riberes,centre i origen de tota
bellesa-i l'eovia perque escam-
pi darnunt les multituts ses pa-
raules roents corn a calius per.
que meni aquell poble per ca-
mins de llum i les fassi refermar
I'hist oria interrumpida.


L'AtMntida,amb tot i tenir
les seues tares,& u u p o e m de
tanta valor,& una obra tan mo-
numental que Cs qualque cosa
unica dins tot quant s'es escrit
en catal8,i que s'alsa amunt
entremig de la literatura nostra.
da lo mateix que el xiprer entre-
els vimets, per servir me d'una
irnatge de Virgili;


Quantum lenta solent inter
viburna cupressi,


Altres obres seran literaria.
ment mks perfectes,demostrarAn


. un conexxement molt m4s pro-
fonddel cor hum8,serh m&
pulides i de factum mCs moder-
na, per6 comparau volada amb
volada i htureu de dir que la d'
En Verdeguer Cs la mts sublirn;
quela seua fantasia, fumant i
tronant i envolupada amb nd-
vols de temnesta corn el Sinai
6s la d'un 8nyel i la dels altres
Cs mCs hurnana i per aix6 ma.
teix,a vegades, mCs agradable;
que la seua iGspiraci6 i ens re-
ferim sempre a l'Atl&ntida--Cs
una mena de Niigara que
assorda les orelles,umpl els ulls
d'estupor i l'hnima d'Cxtassis,
i la dels altres 4s un nhvol, mes


clar i net si voleu, que, en lloc
de trocejar els arbres i desca-
var les toques, se comptau de
h e r son miral1,que rega les
flors i allisa l'herbcy, per6 a la
fi es un rierol,,.


Idamunt tot aix6 que hem
dit,a 1'AtlAuttida encara ht ha
una altra cosa que tal volta ks
mCs admirable i corprenedora?
el !lenguatge.El idxic 6s triat
i abundosissimJ'esti1 autkntica-
ment catalh pastmt, amb una
discreta moderacib, les formes
antigues i les del Ilenguatge
vivent;lo qual 6s una especie de
miracle s i consideram els mit-
jam de que porien dispondre els
escriptors d'ara fa cinquanta
anys.


Per6 d'aix6 en parlaren en
I'article qui vindrh,,.


FELI X


Vida de 1'EsglPlsia
Deia que donat el carhcter canviadfo
de I'homo i la dificu!tat de practicar
unes veritats qse contrarien Ies pa.
sionr humanes, bs necessari que
1'EsglCsia guardi i faoal gurrdar feel-
inent el depbsit de veritats qua
Deu li ha conflit, i afapesc are que
por no ser adurttrader iquestes ve-
ritats 4s menestcr que Deu li uistes-
qui.


Axis Ell ho prometl: Anau, dl-
guL a n'els apbrtolr, ensenyau a totes
les nacions, ensenyau-les n guardor
tot lo que j o vos he ensenyat 10 cstart
amb voltros fins a la f i del mbn.


Lo primer les diu que guardin tot
lo que les havia ensenyat, que res sia
camviat, aumentat ni disminuit; lo
seg6n les promet le seua asistencia
com si digues no temeu encare que
sieu Pdgils i camviadissos, io fortifi-
cart la vostra fragilidat i vos far6 in-
mutab1es;vos donare llum per coneixer
sempre quina sia la veritat que jo
abans vos he enstnyada i si I'esltkia
dels meus inimics i si laforsa ?ma-
da dels meus contraris vos volen obli-
gar a mitigar o adutterar alglin arti-
cle del rneu cbdig, no temeu, vos do-
nare paraules amb que poder-10s con-
fondre i forsa per ressitir si es me-
nester a l'espasa i a les fogateres,
la mort,


Deu h3 partat;per boca de lesucrist
Ira pro'ii4s formalment m i v i r serw
pre! c i'E.g!tsia perque puga sense
por ni recel,guarddr, ensenyar, inter-
prerar les veritats pet Ell inateix en-
sen yades.


Si Dsu ha parlat tqui duptari de !a
t


44 veritat de la seua promesa?


veritat ensenyada per I'Esglksia?
Si Deu ha parlat iqui duptarh de la


Si Deu h a prom& la seua assiten-
,qci prttendrl negar
les seue: ensenyan-
r a explicar per si


t s contengudes en el
Sagrada Escritura,


La i solarnent aella tonc
confiat.?


RUFO


SUGG~~ Consultativa
DETU A T U


A L,Inca.Las causas del enracia-
miento delos aceites no son del to3o
conocidas Parece que la luz, el aire
la humedad y tal vez algim otro fac-
tor contribuyena volver rancios a
10s aceites.No conozco, reniedios &I.
raderos para corrrgir este defwto,


F.5.-L'estat, obtiga aIs Ajunta-
ments a donar a sos Segretarls el shr
qli'actualrnent 'perceben?A quests s6n
avui un Cas del q u a l sols en formerr
part aquells un a qui s'els ha otor-
gat el corresponent Mol?


E l Estatuto municipal sefiala sveldos
mirlimos para las dos categorias del
cuerpo de Secr etarios
Estos sueldos son de 4000 phs. para
poblacrones de I?OS ri cuatfo mil kabi-
tantes(art. 37 R.D,23 Agosto de 1924
Tienen tamblCn dercchoa quinquenioq
que regula el art.39 de',la misma dispo
sicibn;aLos Secretarios de A y u n t a -
miento tendran derecho a un aumen-
to de 500 ptas por cdda cinco aAOs
de servicios a1 frente de una Secreta-
ria en propiedad. Los quinquenios no
podraniexceder del cincuenta por
citnlo del sueldo.


Los Secretarios que ejercia n a
la pdblicaci6n del Reglamenlo clia-
do,tienen derecho a la estabilidad y
petmanencia en el cargo, formando
en el escalafdn del cuerpo;cuvo esca.
lafdn se aprobd por R,Ode 8 Noviem.
bre de 1925.
Si a la publicacidn de aquel Rto.
hubiera algBn Ayuntamienfo que kh
tuviera asignado a su Secretario un
suetdo superior a las indicados, n o
podrB reducirlo mjentras cl cargo
no quede vacantefart.38) pues sieru-
pie ha de entenderse que el sueldo
y quinqMenios sei'ialadoslson un mini-
mo obligatorio para 10s Ayuntamien-
tos.
Si ek pueblo a que V. se refive PI-
viere inayor$$.ncro de hnbitantes C)
s i preeisa V.alguna dciaracibrt. ywd$t
sieiiipie a sus 6 ihdc i , t~ ,


CON TE5TACIO.


~


Victor de F0111 Cubertiu.
LL E VANT


' DeSou Seruera
Oc molt sdemne i animada se


pot calificar la testa que arnb rnotiu
de la conclusid del Mes de Maria cele-
lvaren el 29 de Maig proposat les Fi-
lies de la Purissima d'aquesta Vila.


A la M m de Ees w i t tengueren
(hmunib Genera1,que per cert durfi
lmga estona i a les dcu l'ORci, en el
qual el Rt , P. Queralt; de la Congre'
gacibide la Missi6 ensalsa les gldries
de la liirnaculada ex8 termes eloquen-
tissims.


Totes elles el decnpvespre prena
gueren p u t en 1 1 solemne process6
acosturnada.La niusica hei assisti
aambir,


A enttada de fosca eS feu el sor-
trig dels objectes qu'es rifaren en el
Convent de les tiermanes Francisca.
W S ,


Estrin d'enhorabona el seu Direc-
tor i la Associacib sencera.
CAB A AMERICA-S'en hi anaren
En Pere A. Andreu C arbonell arnb
la seva Cata lm Nebot (a)'rrrres jun-
tament asib la sepa espo.;a i filla i
AiitoniaBrunct (ajRevegona.


Felis viatge i prosperid,it.
DESGRRCIA-TenguG la de cau-


ra de I'escala en que enblanquinava,
141 Margalida Railester, ainb tanta
ma a sort qu'es fractura u n bras.
Li desitjm prorita i complet resta-
bliment.


Corresponsaf --
FESTA DE LES ESPIGUESf


Corn cada any, 1'Adoracib Nocturna
6' Arti h a triat un lloc aont fer-hi
tail hermosa festa i han e m i t I'Ora-
tori de St Salvador, fent-se en ta nit


de Jncopn\ , d c la siguent mane-
ra:


A les 11 del vespre, sut-ti del Cort-
went del:; P.P. Franciscans, una pro-
sess6,formada per tots els adoradors
i els homos i dones que volgueren
aiiar a fer una nit en companyia de
jeslis.En ella hei tocava una mbsica,
hrribaren a I'Oratori cantatit I'himne
psopi de 1'Adoi aci6; esposaren et
Saritissim, tot cantant homos i do-
ties el Pange r'lngua i el Vexilla Re-
gis. Despres resaren matines, i les
oracions reqlamentaries dels adora-
dots, i tot seguic feu una platica, el
Rt P. Rafel Ginard.
DesprCs de la plstica cotnensaren
les t o m de vel-la que duraren fins a les


L


3 de la matinadn.
H les 3 comensh la Missa solemne CII
la qual caniaren a Miss@ d'Angen
el chor de Sta E isabet, alternae
arnb un d'homos, En la Missa s
donA.la Cornunib, que re46 casi tot-
horn. Acabada laMissa,anib el Santi-
ssimi formant process6 sortiren a
beneir els camps,cantunt despres tot-
horn el Te Deum,i acabi altra volta a
es 4 i mitia dcl mati anib una proce-
1ss6 solemne cap alConvent cantant-se
una siilve idesprks el P. Kafel Cii-
nard dona les gracies a tots els concu-
rrents, qu'eren molts.


01 E A H O S T R A
DEL TEMPS


Aqueetn desenn 6s est:icln be
de juuy.Camtl,ior part dds dies
caleots, de bon sol.uoicanieut
dia 5 va fer algunes ruixades
rneaciades arnb calabruis6. JH
el dia abans havia,feta teuiprs=
tat;perb m d t de reuou i OCA
pluja.


AGRICOLES


PeI juny la faus a1 puny.
Per tot se sega de bon deveres
D'ordis en queden j a pocs de
drets imoltsenFeuteixe~jaanels 1 blats.De faves n'hi ha j a molt
tes da batudes i reten u t i poc
nibs de lo que s'esperava, Les
figueres tenen molts de figons;
hei hanrh moltes figues f1or.s


COLONIA ESCOLAR


Per formar part de les C o b
nies Escolars qu'organisa la
Dipataci6 haa wtats designats:
per la d'els niue;Josep Vdls
Trow i J m m e Sxucho Llite-
ras i per la de niues BBrbara
Sancho MiqueI.


LA ROSA


lhcara seguim amb rosa A-
dembs dels nins morts de que
donam compte en ek(Regiatre1)
estA gravissima una nineta
d'en Manuel Marin .I ahir mori
una nineta d'En Bsrnat Barrib.


LA VACANT DE SEQRE-
TAR1


JUTCxE I FISCAL.


s USCI RPCI6


per regalar a D. t h i s Pasciial
Gonzcilez les insignies de la Creu de
Boneticencia la. classe arnb dibtintiii
negre.i blanc:
Suma anterior 617 @IO
D. Pere Moragues R 1bn 5'00
D.Pere Amorbs Amoros 5 01,
Director i Junta Directiva de
IagZreuada d'amor DivbPalma 2501)
La Caixa Rural d'AttA 25'00


Total 677 9 0


PARROQUIA


Diumenge a l'hora a costumada
hei h a u r i la Cornunic) General de les
Filles de la l'urissirna,


CONVENT
Dia 12 i 13 tendra I!oc la festa


civic-relligiosa dedicada a1 Titular St.
Anton1 de PPdua amb carrossa.corse-
gudes dc cinteqrevetla i de& actes
popu1ars;i en l a part relligiosa, com-
pletes,comuni6,novena i O k i solem
nissim en el que predicard el Rt. P,
Vicens Queralf.de la Missi6,
REGISTRE
MOKTS


Dia %Elisabet Pastor Canet
(a) Cafena de 9 mesos, de rosz.


Dfa 31-Margalida GInard i Mrs.
tre (a) Monseriva de ties anys, de ro-
sa.


Dia 8- Jaume Aizamora Jiisbal
de 1 any de rosa, fly d'en Juan de
Son Rarn6n.


CASAM,.iNT


Antoni Artigues Torrens (a) Chto
Fmb Mark, 1;ustei Fustcr (a)Guixona
twrins.


FULLS D'ESTAIWPES
"hem rebut un bon sortit,


Preu d'arc
Una perrtta cada fall


NAIX A M ENTS


Dia 1 juny -Matgalida Amorbs,
Ferrer de Sa Font Calenta fiy d'en
Francesc i Na Maria


Dia 1- Juan Llinds Danlis fiy d'en
Pere Descalsi Francinaina.


Dia 5a-Francinaina Sancho Mo-
rey fia de Antoni Catagol i Catalina
Ciurella


A U ~ N L L A DE A R f . 1 A PALUA
I VICEVERSA L I E


ANTON1 GlLl (A) COMUNA
Y


BME. FLAQUER(A1MANGOL
SERVlC'l DlARI EN PRONTI7UT 1 ECONOMlA


DE PREVS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pdlma -- Banch de S'OIi, 24
DIRECCIO Art&. Can hlangol, Angulo


-. Can Comuna Gentro


GRANJA BARCINO
II_- .__


PER TOTA CLASSE D'AYIRAM DERAGA
WNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES, PLANS I CONSULTES'
--d EONS€LL-MALLORCAb
on..- I m r - - m .


D E
RAFAEL FELIU BLANES


CALLE DE JAlMB I1 n." 39a 149


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SERORA


YCABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES .


PAPA VESTIK DE TODAS CLASES


Eosaimades i panets
PAN A DEN A Vi ct oris


Miquel Roca Castell


En lloc se t r o h mill& que a la


ES P O R N N O U
D I N


A aa botiga he1 trobareu serrmpre pans
pane9 alletes, beecuits, rdietq 1 fibfa


east a d pasticcrir.
~ ' A A B E SE SERVEIX a DOIYI\I1IC1Ll


Netedat, proatittat 1 ecoaomia
DSPAIG:


Carrer de Palma 3 bis. A R T A


Merca t d'lnca
Besso (quint%) 156'00 pesetes.
Blat (cortera) 31'50 Id.
Xeixa a 32"Oo id.
Ordi mallorqut a 1940 id
id. Forastb a 18'50 id.
Civada mallorquina a 16'50 id.


forastera a 16'00 id.
Faves veyes i cuitores a 39-Ou
.id. rnalcuitores a 35'00


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 una Agencia entre Artb i Palma i h 4
va cada dia.


Serveix amh prontitut i seguredat tota
cl asse d'en e8 rr eg s .


Direcci6 a Palma: Hariiia 8. An es cos.
tat des Csntro Fa rmdu t i c .
Artd: Palma uo.. 5


LAS NOVEDADES
EN


T e j i d o s
M e r c e r i a


P e r f 11 m e r i a
DE JUAN VICENS


Autombvils de llogwer
CALLE DE ANTOYIO BLANES 38


DELS GERMANS


SARD (A) TERRES(
A cada arribada de tren van a I.Estaci6,


Tenen serviei combinat amb el Ferrocrtrril.


Escursions a Ses Coves,Calarratjada i dernks
punts de Mallorca a preus convenguts.


Id Son ServeranO29 1 ARTA1


-nhnnh vvwwv-


9
DIRIGIRSE:
Caw4 d'En Pitxol n.O8.


NAUMAN I
MAQUINAS PARA


para coser y bordar de1 continente.


COSER YBORDAR
La FAbrica mhs grande de Miquinas


dM A RC A AL E kl A N A
1 i'>tsPQSJT,ZRlO ESCLUSIVO, EN A R'P 4