Catrtlunya plena dg vida, arr ;wballa arrib una lebrosn activi- cl:ct per...

1


Catrtlunya plena dg vida, arr
;wballa arrib una lebrosn activi-
cl:ct per reconstruir-se i rcfermw
$3 tradicid gloriosa, per6, en
rnig d'aqueixa bu!lentor i desbor
Li ilment d'energies, sovict se gi-
I ;I enderrera per veure el cami
que ha fer, recordat els quitras-
pmarea d'aquesta vida i foren
~ l s patriarques del nostre renai-
scment,i elis feren hereus de
ws exemples lluminosos,i de sos
.wxiis inmortals.Ara fa vint i
cinc anys que mori el senyor i
:najor de tots els nostres p o c
tes, En Verdaguer. i en :fa cin-
quanta que se publica son poe-
ma de fama mundia1,l'hlAntida.
i CataIunya vol conmemorar
dignament aquesta data estam-
pant-lo de bell nou en una edi.
c i6 polfglota. Tamb6 nosaltres
vole m conmemorar, segons les
iiostres migrades forses,el cin.
q uantenari de l'aparici6 triunfal
de 1'Atldntida i volem contribuir
i t i x i corn uoguern, a i'exaltacio
del - gran poeta, puix que 6s un
dever i un deute de gratitut.
Toisaquells qui hem b e p t a plera
la font viva i remorejant de sos
Ilibres,hi venim obligats, pel bC
que ens ha fet,perque ens ha a-
ficada dins l'hnima l'amor a1 te-
rrer i a la llengua dels avis, de la
qual en fou un plasmador i crea-
dor,i gaire be 8rbitre absolut.
Cal dir-ho una vegada mes. La
Ilengua catalana s'era envilida
i deformds de rossegar varies
cent6ries per dins e! fanc del
rnenyspi eueracomuna einaqueld'
estar arkeconada s'esmussa i se
rove1la;els escriptors indigenes
no hi volien tracte amb ella, car
la trobaven cantelluda cQm els


4


T


penyals de les riberes, .rasposa
corn una teia de burell Lpertant,
gens apta per vestir les seues
idees, rnilticada de la blanor i
ductilidat indispensable per esser
una Ilengua literAria,i aixlanava
morint miserablement arnb totes
les tares d'un idionxi corrup.
te.


Mes,arribB l'hora del miracle.
Contenque Orfeu sonarit lii seua
arpa amorosia les alimanyes del
desert, s'en duia en son segiiici
les alzines !i els boscatges sen-
cers i edificava ciutats i rnurn-
des; doncs un prodigi semblant
obraren els nostres primers poe-
tes del reinaixemcnt.El Casal de
la patria estava cruiat i esquer-
dat i arreu hef creixia 1'herb.a
ignominiosa que hei feu neixer
eldescuit de sosfills;per6 aquells
nobles cantors despenjaren la
Iira oblidada, coberta de pols,


i comensaren de cantar, amb sb
planyfvol, aquell esboldreg i


ruina. I vetaqut que pel
yell edifici enderrocat hei
pass6 un alede vida poderbs
corn aquell d'Ezequiel qui
feia reverdir 01s ossos Arids,
arribaren dels quatre vents re-
mors prof&iques,remor d'eixam
rernogut, de pobles qui es des-
perten,els ecos fidels responien,
meravellats,i fins i tot els inimics
de Catalunya, sentiren a1 cor
una dolsura de bresca, sentor
de garriga i de terra verge.


El foc ja estavalencCs.Fins lta-
vors la situaci6 del nostre poble
poria esser comparada a la dels
antics israelites a Babil6nia,Fo-
ragitatslde Sion s'eren asseguts,
plorant a:lesjvoreres delsrius ba


bildnicsi responien ambuosnnglr t
an elsqui les demanavun cansorici
de sd pdtria: gmmodocantLibimzrs
cnnticunzD>mim in terra alienu.
Com volen que cantem plens d'
anyorans;t. a terra forastcril!
l'arnbe el noetrt' prthie Pn ej
qui l i tit& per la cara que ha-
via perduda la seua 'personali-
dat,que el geritzrs loci hsria en.
mudit, que no tenia plomes de
cap d'ala i en la piitria d'Ausies
March,de Rambn Llull i Bernat
Xletge s'erqextingida la gene-
racid dels escriptors; an els qui
li tirasen aixb per la cara,zhlzu-
ria pogut replicar que li havien
fet prrdre la seua llengua i sen
se llerigua ic6m poria pallat-? Si
els israelitas no sabien cantar a
terra forastera corn ,ho podiern
fer nosaltres en llengua extran-
ya?


En el llibre seg6n dels Maca-
beus se conta que els sacerdots
del temple de Jerusalem, abans
d'esser duits a\Persia en captive-
ri,amagaren el foc sanrat que
hi havia damunt l'altar dins un
pou sec;i a1 cap de molt de
temps, quant els nets d'aquells
sacerdr>ts anaren a treure'l, no
hi trobaren foc,sin@ una aigua
espessa i fangosa,Llavors Nehe-
mias va ordenti que duguessen
d'aqueIia aigua i que amb ella
arruixassen els sacrificis prepa-
rats,la llenya i les victimes. Fet
aix6,el sol qne s'era amagat de-
rrera un nigul,treguC satcara ilje
va encendreun gran Lfoc amb
l'admiraci6 de tots.
Aixi n'hi,va empendre'ala ncstra
terra.Ella tenia cn altre temps,
una lfengua alada i viva corn
unaflama,i despres estigue ocul-
ta anys i anys dins el pou negre
de l'oblidansa, per0 quant els
poetes l'anaren a treure de Pig-
nominia i escamparer, demunt
els cors la pluja de sos mots que


I-
LLEVANT


tant havien roJolat per dins el
f anc de\ men y.;preu,sob t n d m ?at
nasqueun gran foc que an& en
creixens,i f i n $ que abrariclA tots
els nostres poblcs.


Haviem recobrada la veu, hq-
viem retro9ad:t la llengua, a-
queixa canal misterinsa per on
t raxolen els sentirn"rlts i lee i-
dees, desde nosalties a In gent
qui ens enrevolta, i una nova
prirniverrt floria a tot arreu.


N ' P A m 1 vii obrir el primer
solc dins lieri114< incult i hi va
sembrar la llavor nrirnera. La
seua 0 la n in Pitri.2 Cs un cant
solitari en mig del silenci tan
liarc de fa literatiira ciltalana
i,co n un imk 1, v:i tenir tal fcma
d'atraccibque tots els ulls se
girarrtn vet-s I'indret d'on brolla-
v i a q ~ ~ e l l raig d'armonin i totes
les nrelles se sentiren afalagades
arnb aquella mrisica r:tn sahoro.
sa i tan desconqiid;-1, perh que
trotnva ressonincies dins el


c. ,v de t m els c italaw. I,? COP,
t ra Ileng!ia j.t servia per qualque
C o j 3 t n b i qa: ; x r fer riure, con-
tra lo qiie c b i a toth-m. w?at i r i t


nri El rd q l i c havia pres N'Ari,,
b3i1 era soleinne i elegiac, una
mica veh t per I'errlocih


Ad e 1. si a ti, t uro n s . pc: r sem >re
ad e ti s i a 1 1 1


'en la p ~ r r i a mix]


,


l'es~01:i d $1 R.c~o\- cli: V ~ l l f ~ ~ o -


O'.I sert'e; ;i.l;i: 1 ' t l < , q ' 1 2 , alli


dels nlivolc e del cel de lluiiy
U S distingi;~,]


Der lo rep>s etern,per lo coIor
in As b 11-1 u .
94 derrera N~.24wii G'xilsarPn
tot un vi+ Irt d c . q liters i troha.
dors plo!-ar,t c+re le; ,-ltint.s d?
la 1ian:rr.i i t l % I ; iio;ttei rnonii-
msiitc;n,-rh l!ar cant era dnls i
fliiix cn'n el d.1 fI:iviol - que a
posta prenien noii; pvistorals i
par.iven I:% vingud i del nnve!l
2lessifts de la poesia catalana
i aquesta 4s la S C U P glbriq,


A Sta.hl'tria de Fo1g;iroles
als 17 dies de maig de 1 8 ~ ~ 5 - ~ i i o
US sernbla que el neixer dins el
maig 6s tot un s'tmbol?-obri els
ullsa la l lum del mon un nin
que es va d i r J x i n t o Verdagiier
Santalb, el poeta que havia de
posat: al scu nom i el nom de
Catnluiiva part d'amunt les es-
trelles. Abeiirada la seua anima


arnb 'abundma regor fccun.
*


dant de la poesia popular que
fou la seua llet, e s h a n t ainb
freneda i per impuls espontani
la nostra llenguz, btan d'hora
Eli V e r d q u e r comensa a escriu
re cansons i corrandej arnb una
facilid..tt extraordinhris, fresques
i grdcioses corn les flors ober-
tes it sol ixent,on ja hi Ilampt.j;l-
va la llum de SOP geni colossa1,i
aquellescansons,rodant de boca
en boca, s'arribaven a cijnfondre
amb les populars que el poble
guards coin un tresor.


I taninateix ell no n'estava sa6
tisfet. I ..


FELIX


Parque estirnau
Mallorm?


Eitinl Mrllw-ca perque mu mart
6s m i l o r q u i n a ; perque la sang que
o)rr oer les ineves venes tis mallor-
quia 1; p::rq4Je el pobieost v4!g neixer i
la Iiei1gU.i que parl. el; nie is ger-
m .ns, t! s m,:us cornp rnys, Id btlla
n*ttu:alt!s;l $1:~:: 1n1 rol t t ja . tot IO que
vtig, to q~~'dJo;, lo que adiiiir 4s i n d -
Ilorq i i ,


iOh, i q le b f el snlirern an aquest
gran afecti: anib tota la seva iiiien-
sld i t el3 q w regrrsslre n d' \frica,
demjrtis d'un any i mig de Iluit.jr,
aguell dltxii; dia c i e n i t i , quint gol-
tant dcsde l a cuatrta der e J a u , n e I,
destriire:n zrl el h,)iitzb Its braves
lnmtaflyty de la noitra illa! El sell.
t rem Ilav:)n :.+s en la i i n ? x i i , ) i d on I
de ten Irzs4 q ii ens u w l i els ulls de
11agri;ne.s i nos arrancl u' i crit de
diiitr. el cor. El swtiren en ayuclla
glan c i m t I \ l i nyaaa , L a r a c k atnb
1'i:np 1.5 ,J.! l 'd t i ini i q ie ens ern,iengia
entre la nt.il:it!it dezconegudn, cap
.7 u n vcned.ir a:nb:ilsnt de pastells
nslurdl de Shller, a~ a q!ii haviem
sentit pnr:iules niallorquines. El sen.
tirie n , inS; vioierit i nlej viu encara
el dis en ql ie l'arneiiassa d'un poble
jnimic a ixec i j una ternpestat de foc
darnuiit hlillorca, i vessem brilliir ses
arm& per totes piiftj,corrt! els joves a
allistar-se a ses iiics,eis p;ii cs bcsntlt
rls sells fiils, a sem!,la!i.~a del


Si)!JfitS del 13 italId expedicionari d'
Inca quant partiren cap a Algeciras
i Larache, diguent-los ccoratge. i


4
IPS mares arnb el cor atrkvessat pel
ddlor wens#


El sentiren amb una a!egria in-
tensissima els que tengueren la, sort
de veure ar t ibh a Inca el Ratallo 62
anib el bri'l de4a victdr ia en els u!Is
i sa bandem intacta respectada, de
mai grat, per les bales i s h gues eo
n~ ig d'una mult i tut loca que cubria
eis vzlents soldats de flors i bendi-
cions.


El sentireu tainbk, si De ho vol,
volt105 mallorpins, qui encara vos
trobau a Africa drfrnsant la Patria,
aixls ,coni el sentirem al retorliar a
la iioslra terra benvolguda, orgullo-
l'osos d'haver-la defensada en yes
arms, els que forniatem els r e m -
plassos 1922 i 1923.


Aritoni Sans6
N i u Cortoa 6 5-27


D3 Son Servera
Seinbia que ~ e s picsades Ip'ujps


feren canviar I'aspecte dtls sembras,
puis es ben coneixedor que van a
granar benissim SI el mrov::i* i e l
SCUCD no els desbarata, L'iirboidt tdin-
bc' va experiment:ir ?legransa.


Es presenta uti eaplet. d'oliva niol t
gros, que Deu vulla arribi a plec,


- 0 i u i n ~ n ~ ~ 15. algucis aficionnts
d'aquesta v i l d amollaren desde Sineu
un ttsbqrt de coloms.


t'areix que va prenguent gtan
increment I'dfic 6 an aquest sport.


N del C.-L!etgida la carta nu
b i c a d a a n elpenulli 11 rLiinllrrO dccU :-
vant. pel Rt D. ilntoni L1.tcras &s-
nirnririt la noticia d ? que fosell el
qii i feu la benediccib de hmatge de
Ntra, SiJ. de LOII&S m' interesbd
fer conmr:


L.--Qae wig recullir tal nova de la
persoiia qiie crria mes enterada del
ass ti ni ptr .


-2- Que antes de puhlicar i,
el seiiyor jdlirei es la s t v a ~ a r t a
aclarathria, sabia ell molt be d'on
procedia la noticia de refrrkncia,


3-@e molt gUy:OSiinent (haguCS
feta la recri t icaciJ e11 el ntimero pa-
ssat si m' ho llagcis exigit I'zs-
iitetitat setiyor.


+


EXCUI'lSTO A LA ERMTA DE.
A X'TA.


lrijous diil %del corrciit unes t i n t i
ciiic persones de hquest poblepartirt>ii
de excursib:per anara visitaria Ernii~a
LLEVANT


di: Arts La parti31 v a esser a las
sis del rnrti.Uiia vcgada aH6 visitaren
l a capellu,la Ermi ea i recorregueren a-
qut.11~ Lontorns desde on se dorninen
pan orames tan:htrmosos.


Qciedaren molt satisfets i i'egresa-
r w a Son Servers el capvzspre del
inateis dia.La excursi6 se feu en ca-
n e s per porer adraira be,tots els
paisatges.


XMOLLAl~A U l i COLOMS Dia 26
del correnL amollaren un estol de
coloms d'aquest pubie a la Estacid
de P h a essent premiats els primer,
.6eg611 i tcrrer.


C9SAMLiNT-Dia 21 st casnren
eii la Esglesia parroquial de Sant Ll o
lens en Sabastia Massanet (a) (iuidrr-
no natural dc aqueatavila aitib Na To.
nina(a) Kotja,naruraI de Sarit Lloreus.
1 x 5 desirjaiii molts d'anys de vida pel
,poder estar plegats.


iVIort--diii 27 rnori la madona (a)
dlalona a niolt avarisada edat.Al ccl
sia.


-


Sia I H enhorabona a tots,


Reiligiom
I'ARROQUi.4


J P S l i s .
Dissnpts, ctiriuienge i dim


I Ionsp crlobraiiiu 8 8t.Salva-
dor les Coranta H oi e8 que hi
deixd establides la familia Rlo.
rey.


D E C A N O ~ S T R A
DEL TE 14 1%


Aqiiests dasena OS estacln
vRriable, desde la pinjs p~i*sis
tect que feu dos dels priIriers.
dies,sepits de tres molt d o -
cosos, fins als derrers de IH de-
setla que a6n estats forts,calo-
roses, cnsi estivals.


E8TAT SANLTARL
La rosa persisteix tombant


niol tissi ms d'infnn t ons. Est a i n
eucara :I la p leuqtan ts corn s'
en doten d'ulta,m4~ s'un a//
jeuen i entre aquests de tant
en quant hei ha victimea-


NlNSMOKTS DE ROSA
Dia 20 mori una ninn de sis
anys fin d'eu A4assia Biitret i
a l'ontleink U U nin de dos tinys
d'en Francesc Poirst. Dia %B
iion fm d'en Pap B6 i na SUR,
de 4 anys i disi viutivuit una
de lw besswetes d'en Tik Ca-
f B i Na Maria Riera.Dia 31 hau
mortes t m b 6 I'altre besso-
n a d'en Tia Caf6, i una niun
d'en Houseriu ds Sa M o l o ~ l ~
d d carrer d'Antoui B1~riea.
Dou leu t q i i a totesa laG16ria


Siin pocs els que se regis:
tran.Uriicsmeut el sen M i q u d
Borrci de 74 anys i &fat16 (3%.
tt-tlitia Carrici ( i k ) Cmia, mare
do Frtr Pdre Salas,


Que Deu lea tenga a la (316,


MORTS GRANS


% ria i rebio SBS families d uog.
tro coudol,


MALALTS Dl2
GRAVEDAT


Dia i?9 deniutiaada fou pin=
ticirda sa madona Mawgalidn
Yusseta espoea ds l'amon Ti6
Sua, lrt qupl fa molt de temps
quo pateix malaltia de cor.


E1 mat6is diti sufii un n.
tac d'emb61in e1 pare delDirw.
tor d'uquest psribdiqel q n d
are 8u t roba r e l a t i v a t u ~ t
millorat.


DOU lcs ajntfi,


FUN E &A LS


RIES AUTONOVILS
En quatre sics aurneutilt


aquest tn09 el nGmero dds
que jft hi haviii en In nostrat
poblacici, lo quril fa que'l moa
viment sia m6s iutens de cake
dia,


IIERALDO DE
BARCELONA


Hem rebrit el n1irner9 ex-
traordinnri que aquwt confra.
re ba ree lh i dedtca a honorar
el sabi Doctor Kam6n 1 C a j d ,
Du molts de gravats i esta
molt ben preaeutat.


CRiDA 2


Por orde del Pr B& SB feu
UII pregci privant a tot? els
rnenors do 16 anys d'entias
dins els cafes i cassinos ds la
nostrx Vila i manant que tots
els citats establiinents se tan.
quin a les 24.Es molt d'apIau-
dir aqueat a disposicici,
REGISTRE
MORTS


Dia 19 Maig-Miquel: Gelabert Rie
ra,de 6 any8 fiy d'en Juan Gafarrb de
Sa Collnia,de rosa,


Dia 18-Catalina ?alou Lliteras de
5anys, :fia d'en Jaume Mondoy de
IElosa,


Dia 19-Antonina Torrens Rayb
de 6 an)s,fiya d'en Juan Garbell
de Rosa.


Dia 30 - Antonina Riera Ginard de
6anys fiya d'en Mzssii Borret de
Rosa.


Dia 21 Gabriel Ginard Amor6s de


dos anys fiy d'en Francesc Porret de
Rosa.


DiaZ-Miquel Ginard Gay& de
74 aays,(a) Borr6,casat de Hemorra-
gia meningea.


Dia 14-Catalina Carrl6 Font de
86 anys, viuda, de veyesa.


Dia 25-Catalina Gil Llaneras de
4 anys fiya d'en Josep B6 de Rosa.


Dia 28-Maria Pastor Canet de 9
rnesos fiyt d'en Sebaslia Cafe i Ma-


4


Mercat d'lnca
Bess6 (qujnth) 160'00 pesetes,
Blat (cortera) 32'00 Id,
Ordi mallorquf a 18'60 id
id, ForastC a 17'50 id.
Civada mallorquina a 16'00 id,


ria Riera de Rosa. I 9 forastcra a 15'50 id.
Faves T C ~ S 1 cuitorcs a 3'03 I .id. malcuitorcs I 33'80 MAIXEMENTS


I Dia 27- Rosa Carrib &stela fiya d' en Marti Carri6 i Maria Estela.
AQENCIA*DE ARTA A PALhlA


ANTON1 GlLl (A) COMUNA


8 E. F LAQU E R (A) MANGOL -


I VICEVERSA D E


Y


SEI? VICI DIARI EN PRONTll UT I E CONOMIA
DE PREUS


ENCARREGS A DOMICIL1
Pdma - - Banch de S'sli, 24


DIKECCIO ArtB-Can Mangol, Angulo
--Can Comuna Gentro


GRANJA BARCINO
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAgA
CUNJS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS I C CNSULTES'
4 EONSELL-MA LLORCAk- -


D E
RAFAEL FELlU BLANES


CALLB DE JiZIME 11 n." 39 a 149


Palma de Mallorca
SASTKEKIA PARA SERORA


YCABALLERO
ARTTCULOS V NOVEDADES


PA'PA \:ESTIrl DE TODAS CLASES


Erisairnades I panets
En lloc se trohen Til!& que a la


PANADENIA victoria
ES FORN N O U


I)"


Miquel Roca Castell
A sa botlga he1 trobarea sempre pan8


paue+? galletem, 1 bescaite, rollets, i tota
cart d pasticerlr.
Y A d E SE SERVEIX a DOMICILf


Nctedat, prontitut i economh
DSPAIG:


Cmrrer de Palmu 3 bis. A B T i l


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


t6 una Ageucia entre Art& i Palma i hei
va cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota
classe d'enchrregs.


Direcci6 a Palma: Harina 8. An es cos.
t R t des CenCro Farmachtic.
Art&: Palma no.. 5


LAS NOVEDADES
EN


T e i i d o s .
M e r c e r i a
P e r f u r n e r L a


DE JUAN VICENS
CALL& DE ANTOYIO B L A N E S St? ~


Automovila de lloguer n
DELS G E R M A N S


SARD (A) TE\RES
A cada arribada de tren vam a 1. staci6.


,


I


I
I DIRIGIRSE:


Tenen mrvici combinat amb el Ferrocarril.
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demBo
punts de Mallorca a preus convenguts.


--Ah--
wwvww- I


Carre d'En Pitxol n . O 8 . 1 ARTA,
Id Son Servera no 29


NAUMAN
MAQUINAS PARA


para coser y bordar del continente.


COSEK YBORDAR
La FAbrica mas grande de Miquinas


(MARCA ALEMANA)
L>Et'OSITARIO EXCLUSlVO EN ART11


CAN GANANS