1_ PREUS D E U I PATWIA A fora id 6 Artd, i comarca any 4Ptas. Extranget id io$= ...

1_


PREUS
D E U I PATWIA A fora id 6 Artd, i comarca any 4Ptas.


Extranget id io$=


Any xr
AR'I'A 10 de Mars 19'27.


.


ra
%.Director de Llewnt


Muy 6r miof" creia,al escribir
mi carta abierta pubiicada en el
pen~ltirr,ondmerodeLIevant,me-
reciera e1 honor de la contesta-
cidn de la rnuy digna Cmisi6n
Permanente, a la cual felicito
muy de vetas por demostrar ast
que atiende las quejas razona-
das de sus administrados y que
basta apiaude el acto cfvico de
exponer, Clara y sinceramente,la
opinith personal.


Si a ella no me dirijo con la
presente, sino a V.es con el fin
de que no se intcrprete que pre-
tendia entabl.ar discusih, c u m
do mi objeto era hicamente ex-
poner mi opinion que estoysegu-
rocomparte buena parte delpue-
blo, y no quiero proseguir en la
discusi6:; porquc~ esto'; muel to
a que 6ata sea 1;:ii:titna c;irt;ll sea
cual fuere ia cici::rlnirI;:ci6i1 de
quicnt:s escrihieron h i con!esta-
ci6n.


Pero no quicro que si: iEfL:p!-e-
te que mi propdsito de G:\Y por
terminado el asnnto, signifique
corn pic t a con foi-r!-kidiad 'co :I 12s
razoves que i ' i i 1;) cot\icst:.tcicin


'


sc adrtccn, v!!.i',< ~ I ~ I I I C J L I C l;i dis-
posicit..1 dt.1 .' 1.. ' J ~ : : : ; . : S ~ / < j i : i / ' d -
fa a los Ayicwtamientos para
ablzgnv a 10s pavtic.ulnvts a


. .


guen &io C ~ : I C 10s fitcultti y se-
. guinios pol- rantoereyendo injus-


to el acuerdo de ios,LZyuncamien-
10s que han obligado ~ ~ 6 1 0 a una
part.e dcios veci:ies* a contribuir
a unas mejoras que son de utili-
dad pdblica.


Convengo en que tos Ayunra-
mientes no hart salidode sus atri-
buciones;conficsoquelegalrnente
puedenobrar como,lo haceP . ' . ,pe;d ,


justicieramentedebia haccrse to-
da la red de alcantarilladosinre-
currir a la ayuda de losparticula.
res por ]as razones dadas en mi
anterior.


Creo que en ksta y e n otras
inejoras es preferible siempre
mirar a 10s pueblos que vbll miis-
adclantados y no formar listas
de 10s mhs atrasados; y tanto me-
jor siaquella lista no pu2de em5
pezarse por no haber ninguno
que nos aventaje.Diosqnier.a :?st
lo podams decir en esta y en
todas las dem6s ctiestiones ad-
minis-rativas y sociales por mu-
cho tiempo,y en el cas0 concreto
que nos ocupa podremos decirlo
si cada afio elAyuntarnientopue -
de hacerlos meiros de alcantari.
Ilaque en el presente lleva ya
construfdos por lo cual le felicito
efusivamene,


A r;ldezco,Sr Director, su a -
in:rhiliddd en dar public,idxd acs ,
ta. replica que set4 la iiltiitia,quc
dando de V. affino 57 i r ; .


( I . , . > . J%i,i,h. A : , i u


(I} Nota de la D.-Per e m
*


1
II


I .


SUSCR PCI6


per regalar a D Lluis Pascua!
Gonzaim les ins igriies de la Creu de
Beueficencra la. clask itmb d i d n t i u


Suma anterior * 558.00 pb s
D. V alenti Masianet 5'00,pts


Total 563'00 pts


De la Caixa Rural
LaiCaixa Rural, lseguint la tascb


social qu'en bona hera comensl en
aquest mes passat feu venjr el distint
git misser de Palma i gran orador ca-
t6lic D. Josep Font i Ar.b6s per do-
nar una conferenci.i q u e en el sa16 d"
rctes de la Sociedat tengue Hoc diu-
rnenge pasnat,


"residi l'acta la Junta d'Acci6 Ca-
t6lic! i;la sala s'ompli de gest.Comen-
sB diguent que aniva a fsr una simple
ple conversa sentant la tessis de qna
si be han passafs els derrers dies, so-
cialment parlant el carnaval no ha
passat, seguini donant-nos broma uns
ais altros.


Amb ameninat conta anecdotes d e
casos aplicables a lo que vol demostrg
i lustiga durainent la v m a pretensi5
d'aviri en dia de no desernpenyar e1
payer que a cada sexe D:u nos desti-
n h Les modes actuals tendeixen a fer
apareixer la dona lo mC.s possible a
I'homo i vicevcr-8a.Se pretCn et c amv
de papers d'una manera degradant.


I consequents amb z q w z t a &ria
ha anat materialisant-si de tal ma-
ucra I'hu anidst qui: in LO'$ ;:eli -a en
lwperit; per to t nfi;iie:os, cifrcs, tre-
%il, vid2 mater:al, s i i t i , f l i t
xos piaeis,i obii i co


1.


~I jovcnt dcser ;.ro',ia in p r: ..:.I;:., amb
jots i espo:;~ avui t:: :i ,k i;:cd;j, p e r 6
di:*xa baiidn el t~-tb,'!l i.:telect 1121
C:!l c,!rj:vi ! r d! ru,tb:J i t2i:ir Coil c~:&I


i 11,: ;: :j r~ ,; ';er jicr viurc
c 31s mdn;~:1~11 j de Deu an a


qui rot. supeditat, i ' del qual no
p o t fugir ningu ni negnr-!o. N'lii ha
y t i e '~ ~ ~ ~ ! r ~ * ~ i ;I ~ 1 1 i 111 i:~~y.iiiCi6duIS,


i i,c; i - i A.;*i. I10
reixtr ignoraiits.


Un dah inals sociais pjljors 6s \*e".
goiime per desgrzcia :\mi tan exiCs.
Els liuinos ja S0l.j s'estimen a ells ma-
terxos, i a1 proisme, si 1j.o I'avorreixcs,
no l i voiengaire be; fins molts sale-
fren del mal del$ altres , Consequefl-
ci a de I'egoisme 6s la calumnia, que
v a a csurar un mal a1 pr6xim, per
ce rcar el be propi,al qual cari mai t r b


en perque \a calumnja t a c r mds a
? I JY
persona que I hl forjadr que at qui a


Per w t exisieix encara anar cr i -
tiaenel mon; hi ha persones plene6 ;
de caridat en vers del proime, amor
tal corn Deu rnana, que sino no hu-
seria amor; el qui no estl fonamentat
en Deu i no du a 511,Cs una par6dir'd'
amor Aquest rtprcsenta saiCflfici,Cri s
to sernbrk I'amor vertader i en el jar.
df de I'esglesia hi ha encareroses mis-
iiques ehceses p ~ t la caridat.
Aqui I'orador aprofita l'ocasib per ex-
possr I, sublim obra de la caritat ais-
tiaqa que ha eregit el sanatori de ]le=
prosos:de Fontilles,Descriu la llepra


larepugnhncia amb que sempre s*ha
mirada; aquesta malsltia, la fondacid,
histdria i descripci6 del sanatorij les
rnoltespersones de Mallorca i fins d'
Arta que amb aquells malaltets pra:-
tiquen la vertadera caridat.


Acabaxon parlament aplaudht el
projccte de la Caixa Rural de anar a1
maleixtempr que reforsant la part
material a vivilicar I'esperit del poble,
i convida an aqucst,espceialment a1
iovent a qne acudesca a ellai s'aprofiti
be deles obres de cultura,especialrnent
de la Biblioteca Circulant que s'hi es-
tableix 1 qu'esti a dfsposict6 de tots.


AI acabar s'aplaud~llargamcn t ' al
conferenciant .


sofrei x. i


*


IPel pr6xia diumenge est& anunciada
una. altre conferencia que donari D.
Antoni Gfli vetainari d'Arth, sobre
el segur dels porcs grassos i medir de
evitrt les rnalalties d'aquests ani-
mals.


La Biblioteca estri ja in stal-lada. Se
disp osa:d'un regular fons de llibres i
bon nombre de rrvistes i desde'i pro-
xim diumenge pot ja anar-se a llegir i
a manllevar llibrss de la Biblioteca
circuiant.
m d e que tothorn pugui sebre de


quins llibres pot dispondre per dur.
s'en a cassevr desde el prdxim nZlmero
comensaren la publicai6 de la llist a
de les obres des tinader a circulaci6.


Relligioses ' I
PAQROQ t UIA


Diumenge qui vC,com a segon
del mCs hi ha Ia COmuni6 Gene-


ral dk les Fi!les 'de. la Pudssi.'


ma. I
!+AI cagvespre seguiran eis ser-


m6os de Corema que predica el
' Rt' B. Llorens Cildentey als


quals per are, gracies a Deu hei
assisteix moltlssima gent.


El Diccionhri d!
Mn. Alcover


Qui io estg a1 correnr dels
p a n s treballs que fa vint i set
aiiys ve fent l'actual DegA de la
Seu de Pama, el M.1 Sr D.Aato-
ni ,Ma Alcover,en preparacib del
mCs complet Diccionari del Ca-
tala amb sos distints dialectes?
Se pot dir que dins Mallorca ,no
hi ha persona d'una mica de cul-
tura que he ignori.Ido,a tots po-
d- rn anunciar-10s que'l fruit ha
madurat;aix6 &,que ha comen-
sat a publicar-se squest manu.
menta1Diccionari.Aquest mks ha
aparegut el primer fascicle de 64
planes, molt beh imprds, el qual
contC:&'ihtrodllcCi6;' ~ I I la qbe
se dona l'ideageneral'dd Diccio-
nari, I'explithci6 del'sihtema,els
dial&tes,que comprCn ,et sistema
de transcripcib Ponetica i l'ofto-
grdfic amb la explicaci6 de les
abreviatures.


Contc! tamb! dos mapes molt
complets i un d'ells molt gros
del territori aont es parla Catalii
i el de les comarques catalana
i valenciana limitades per din-
lectes i provincies.


Dirigeix'els treballs son inicia
dor Mn Antoni Ma Alcover junt
arnb En Francesc de Borja
Moll Casasnoves,i les ajuda amb
valiosos dibuixos el germ$ del
derrer En Josep. Apereixera un
fascicle igual cada dos mesos.


Sia enhorabona i que Deu les
doni vida i salut per poder aco-
bar-lo d'editar.


8


AqueIIs dels nostrt s lectors
que vulguin rebrer els fascicles
quesvakio sortint, poden dirigir-
se a la nostra Redgcci6 i serqn
ser4tsEl'preu de cada fascicle
es'de dues pessetes+


v z


ncesc Escanelles Cantb (ar
Mitjanit. Guillern Esteva Riera (a)
Holeta. Jeroni Febrer Ferrer ( a )
Caminal, Nadal Ferrioi Femenias (a)
Ferriol. Antoni Flaquer Perell6 (a)
Gil. luan Fuster Fuster (a) Guix6,
Gabriel Garau Garau (a) Ros.
Guilfem Ginard Ltaneras(a)Monse:iu
Miquel Ginard Moll (a) Des Mull.
Pere Ginard Pastor (a) Rebassd;
Jaurne Llaneras Flaqder (a) ManyP.
Miquel Lliterns Celabert (a) Pusseta.
Anloni Palou Llabres (a) Palou,
Mique1,Payerar Alzamora (a) Trenta.
Jaume Piris Torres (a) Pirris.
Miquel Rossell6 Garau {a) Rosselld.
Antoni Rosselld Massanet (a)Galbis.
Juan Salas Amorbs ( a ) Sales,
Juan Sans6 Guiscafre (a) Janeca,
Total 19.


t


Diumenge passat foren sorteats
per veure quins havien Yd'anar a
Africa. La mala sor! designg a qua-
tie d'ArtA qui foren:


En Jmme Llaneras Flaquer: (a)
MenyB. N'Antoni Pa lm Llabres (a)
Palou. Pere Ginard Pastor. ( I )
Rebass6. Tanme Massanet Carri6 (a)
Bnsque.


A,quest darrer dentreg4 voluntari
I'any passat.


Diumenge passat a la Sala SI feu
la revisid dels mossos de la pr6xima
quinta. Son 56 els mossos.D'aqueMd
no m4s dos declaren esser analh-
bets.


Ab Son Servera
Molt animat, corn pocs anys,&


estat enguany el carnaval, especial-
nient el diumenge 27 de Febrer f t
de Mars a vespre en que hi hagu6
erua; a la qual no hi faltaren carro-
sses ni desfressos de difetentS gtistS
0btengu"e el primer prerni de les ca-
trasses la que representava una ca-
aastra amb un animal volador pre -
senFada per algunes sen yoretes det
c t l Sk Juanet; e1 seed4 fht! adjudid
I


kat a la que represehtava am ba-
f'raca d'lndies, :


De lsrs bicicltes s'eti dum6 el pre-
mi en LWs BalleStcr que tregu6 una
de les seves d'aQeopl8,


Del i desfresaats que guanynren
prerni podem citar na Isabel Serve-
ra (a) Teula, Maria Pons (a) Ravella
I- Catalina Abraham (a/ Rega, rnes
el nin Jaumc Pellicer (a] Ceba.
La musica loc i varies pesses. Ue
serpentines i confettf s'cn feu un
d a i t . extremat. Rein& orde corn-
,pleta


DESURA CI ES -L' amo'n Xera fi
Vives tengut la de girar el carro
devora ses Barraquetes de Ca s'Iie-
reu, per haver tengut la bistia, poi.
d'un auto.


Na Catalina (a) Sollerica, duguent
nn panerd'ous caiguk en emip ,de:
carrer. Pateix de sa vista. Se romp6
an bras.


Heu sentim. Deu vuila que CIS dos
r.s tiguen prest restabler ts.


=A la Parr6quia han cornensat les
I uncions pr6pies de la Corema, arnb
s ~ m b els dimecres i divenres a ves-
Ijre per D, Antoni Lliteras, Vicari.
.Els diumenges predica el Vicari de
Capdcpcra Rt D. Juan Femenias.


Correspoasal


REGISTRE.
NAIXEMENJTS


'Dia 27 febrer Miquel Sancho Font
Siy'di Llorens Sancho i de Francisca
de Sa Caseta.
Dia 27 id Jeroni Amengual Guiscafre


fiy de qque l Petit t Margalida Fnya,
'Dik,S! Mars. Bdrtpmeu %ncho Sans


4 0 , fJ! dg&xe Fjlay i de Maria.


MORTS


Dia 1 Darnib Risbal Suiier (a) Nye-
co de 69 anys, viudo;de Cancer en es
coll,


Dir 1 Francesc Marin Cifpentas, ca
rabinero, *&e 35 guys, wf r,al de-
Puebla de Don Fadrique;de 'hbercu-


RIMbNls
Fustsr'?ic~ iMargali-
la,\llud& de Mas.


1 s " P


SWBASTES MUNlCIPALS


(Qiumenge passat tengut5 Iloc
-$ subasta de la construcci6 de


, I .
d.


1 , . DE


XNlGLES
', . / i '


TENEDURIA DE LIBROS
L'hlculo mercati!


CCN q U J E C I O N A L O S T E X T O S A D O P T A r ' l Q S
P , O R L A E S C U E L A O F I C A L D E C O M E R C I Q


INFORMES EN ESTA ADMlNISTRAClON


PEW L L O G A R
Hei ha dues Gases Der llonar a Calarratiada. I ._ .%. -. " Y , ' - r


Per iwforrmes a1 Carkde Palma nornero 36 Art&


claragrrera dels c9rrers Mestral
Llebeig i trmts de Xa Batlesa,
La tregu6 enToui Monseriu.


Se subasth tamb6 la del Cen-
tre i c a t w Pondo corn tazlbb
I'arreglar un Km del cami de
1' Nrmi ta.


Cm h3 t hagu6 di vsrgencies
en 1 int erpretacib de les ba=
sses l'adjudicFci6 de la subasta
qued6i pendent de la resoIuci6
de la Comissi6 d(0bres.


Diumenge qui v6, dia 13, a
la Saia 88 subaetara el servici
del Carruatge fuJebre o cotxo
del8 morts.Les condicions de
la subasta e e t h de manifest ti
la Sala.


OBECES MUNICIPALS
Segueix l%xpItinaci6 dsls


Ametlere de Can Mariu de de-
vant lkstaci6 del ferrocarril.


A devaat Cas Rector, o sia
en el carrer de Sant Salvador
achiest& acabant el muc d6
contenci6 d d terrap!B, que fh
dguns anys s%avia deixat hen
53 a-hQp.


CKl"&
#en feu una diquent qae


qui v d terra de l'excavacici
que $'ha de fer en la costa d e
Saht Sdrador, (1, sia del te-
r r a que s'ha de trere per la
via que ha de' dur 21s oous lo-
cals eecoles, pot passar per la
Sala.


Altre crida aoatlcia que
dins pocs die? les c6dtdoa per-
sonals no preses, s e r h retoc-
ndeg a la Diqutacib i els qui
no Ips haarhq preses, estariin
egposats 5 . a UQ embarg.


*


Haguent-se rebuds a la Sa-
l'erde dela superioridat jde do-
uhr compte dels comercistits i
industrials que, estant obligats
no havieu aciquirit ' encard e l
llibra de vwtes, slels midi\ a
una reuni6 i casi tots procura
ren po~itiri! iumediatament en
11ei.


CAVBLLS PARES
Corn c;id;i anp,tornam tenir


aquf 111 brigsclat de cavalls se-
mentaf~. que queda establerta
en el m:it,eix local dels dem6s
augs, o sk en la cotxerirr d'en
Bid Grivigu6, en el carrer de
Bell p 11 i i


BOX TEllifPS
Fora C ~ ' U I I dia de vent


molest t h de&s de la dezena
han estats de bon sol.


FOC
Dillnns a vespre,devers lea 6


i mitja la campansl de la Yarrb-
quia t o d alarmant la senga de
foe prwt st3 dig& qu'era an el
cat rer S-E *a-Vella, per6 ventu


PEDRES A LA VIA
a


Diss3pte passat decapvespre, e
tren que venia de Palma, dever
Son Pentinat se top& amb una
partida de pedres demunt la via
amb perill de desviar a1 ferroca-
rril. Resultaren esser uns atlo-
tets,En Pere Sancho Vives de 8
artys;i BntNjqqel Estexa Yasqual
de 6 que jugiint i sense pgnsar
er mal havjen arnollades paires


desde'l Puig,La Guar4a, givil
de Son Servera posA'1 fct en co-
neixemen t del Jutpe,


2%