Aiio X Art& 10 iVovembre 1926 ---Lc BREUS Ewmya, un lrimestre .I'c 3 ptas a...

Aiio X Art& 10 iVovembre 1926
---Lc


BREUS


Ewmya, un lrimestre .I'c 3 ptas
a fora. id. . . . . 2'50


rrt els dies 10-20 i 30 de cada
R e -


NPinero solt: 15 cts
-<,-


Xedaccib i Administracid
Quatre Cantons, 3
ARTA (hlallarca)


%M


I --
DESENARl CATOLIC MALLORQUI


Interviu
Q'uant diumenge passat se feu el p e g 6 que en haver.hl canvis dins 1.


Ajuntament s'acodtuma, digueni: cSr regoneixerd corn a Batle major
d'a'questa vi!a a D Juscp Sgreda Blaness tothorn senti c3m uii toqaet
a i e5 cor, que li dava certa esperanp; vrg& corn u n rntxer dc llum e n
unaca;nbra fosca, com uti svnriui-e e:i un dia de desconso?. jFeia tant de
temps qne se deia que no teniem bails! I el poble en desitjnva. en
frcturavn .... Petque 6 ; iin i z ! que el poble sol almrninar nio!:cs vo!tos de
I'aurmridat; per6 al no teflii- la seosacib d,e!!a. la desitja, la v01,la denana'
i die :.eaiment ArtR demanava u n Datle.


Me?, per uns el nom del n?s,?!! qu? s'anuncl%v:a, triui cailegut, ! a n t
artanenc, era una Incbxnita. ;Qdb fer:.& coin a::r!iar6? pensaven aqueis'
Per altrei, en canvi. I'incbgnita eren els moiiu? de iaceptaclb Com a'
quest scnyor, que, encara que f i l l d'Arta, hi! ,i-.:iti tan: de k m p a f a n ,
i dedicat const?iliment a in v ! d cientidca, e I I 4 I I ti3 Kunnyat 11,wzrs
inmnrcecibiej, h t cozsmtit en dar ri SBU iio:n .I>,- un c ivec ,qua , zi cap
i a !a ti, d v ek s e i s mddecaps, :io po~ie-s:vera.!es d i s p s i s i sernpr,
dastoi-bs d- mil castzs? I ki c h , torh.)ai s 'h? q , i i dd t amb :a pie:unta a:s
1lu.bis ~ Q u e j i d , que RO ferci?si b b tots ainb la ?lcna confiansa de que lo que
pug1 fer ho [era b6, perque !a seva indismiibk sabiesa, els seus pro-
fonds coneixements cientiiics. i la seua amoc intensa al treba!l i a la
nostre Vila afeqits, a lo mo!t que h1 vist en sos llargj viatges 021 Eurcpa
donen I'oc a ami eip:rarIi,i.


--


Mes,nol:ros !hem w i q I: , i x k r G o % r a:s ngs!ros 1e:!ors l e3 f t e s ne-
te r , i amh aquest f i am17 a n a t a visitar-!n a la seua casa, i rebuts nmb !a a
fabilidat i cordialidat arnlcals amb qxie sempre 110s ha distingits, hem ce:
,ebrat.amSell una intervlu, de la q.iil nkam tret i exttacte qae va a
continuacib:


EL f e t d e que hagi aceptat la. vara,quunt ~ T L r e l i L s a c e n
moLtes pemones de mis c a p m i l a t que jo,& e n efecte,unu
mica extrang j u q u e p o t s e r ' m est ic moLtprepc/i.atperrin
cdrrec d e f n n t a responsubili taf i per clbtru Oanda n o ' m
t r o b i'denli$cat amb les nornzes poLitiques del actiicil
g o o e r n . De la meca rrbsotuta independdncia deis p a r ~ i i s .
Della i rt'ioells, q u e cotnunden o liurt corriandnt dins la
noslra oila no en l e n c que par lurperqae es poren I ellel.
g i r articles rne ( i s publicats a1 desenari de Lu seoa clirec-
ci6, aont 1% we(in situacid 6s prou claranzent dirinidn.
J o rne sent artanenc i res nzes. A q d /rei lenc enterrtxls
els meus a o i s i el meu pare, que a1 cel sien, aqni lie nus.
c u t j o , i aqni ha n.ascii! algij,n dcls meus$l/s. 1'ccqiiesta


5 ucsssio d e generacions, seinpre aferrudes al pujol de
Sant Su laador , han p m a t dins mi una nnzor indesiruc-
t ible a les coses d'Ardd. Tols els ar tane rm,e /s qcteprenen
part e n la polilica i els q i ie 's tleizen C I C I F , coniparteixen
am!, mi aqumta amQr, i sonircien, corn j o , unci oila
i d e a l , posgda dins una ru la de p r o g r d s , que en fassin cl'


0 rwi nairaII uon i es p i g u n nzirar els allrespobles de
Mallorclx, i aim? 6s lo que ens JU e:ercir,atgrmes ozgades
ot s?r amb pocu indiiigencia,o una ci'ilica cle lo q u e fun
moll de duct que d'aviii eii.lavdnt
I'observareni; i, si, qua!qoc vegadl
no I'observem, ser-d setire fer-lio
apoda, pnrque ens passard per ma-
i a , seilse mal fel negun..
Per patriotisme i per arnor a la ileo-
gua cuialaiia feim el sacriiici d'una
bona parid: les nostr:. cmiiccions
orto!qdfiques. i aconsetla !I i prcg.im
a tots ei6 nostves amicr qoc fassen
Io meteix q x nosalrres, que sacrif:-
quin l as ssue i amors, alisiois i con-
riccions orrogrifiques pel be major
de la conchrdia i de la uniformidat i
dignif!cacio de l a noslra estimadissi-
ma Iienguacatalana, que no 6 s dup-
t6s que iard in& hori p a p % d2vant
prnpis i molt m2s encara d A v a n t e+
tranys, si tots !'e~criwiti d'una malei-
xi m3ne12 t no SIY;.~ i a s%a oriogra-
f i d tants de c l p r t a n e de biriets.


~ S o b n t q l e m , x t r e m prncticjrn-:it
q;ie so:n qualqut coia :nts qti: un
p o b k t i ? mil.ao:ri;a, esquitare!ls, ba-
1.211\?ldiSS,JS i desavengiiis qee no
e,tawsp pier en 110 grtinyar-mns i
lievai-,(ios :a psll uns amb els altres )
,~Corn:~renri:~ perfectament que n-hi


hi:i d'aqusixes Norrnes que'no a-
gradiit nn aqdest i an aquest altre.
Yojallres encar? R O ham di: qi!e ens
apradin toteqlo que si deiin que totes
trnen prou fo;iame:lt per que qual-
sevol les puga acceptar sensa gens
d por de fer cap i na i terc a Irt nostra


4,a\mt sxeniple de fieny, i ver amor
a i i !iengui tencue molts d'imitadors
i nioits forei e:s qui, rinicaiuent per
arribsr a la nnificacib ortografica
deixaren tot altrz sisrema'i seguiren
ies .Nornies i en canvi foren 4 s pocs
els qui 110 les seguiren.
Vemquiare lo que diu Ix mateixa
antot-idat eo Eilniogia sobre el perque
adopt& ia i llatina enlloc de la y en
el scu Boliefi molt abana que se pubii-
cassen iesNormes; eri Id pi. 81 del
tom LV de ia mateixarevista.
=Feia e % o q qu'estavzm conveurots
de 10 i16g;c que's I escriilre la conjun-
cib copulaiiva aiiib u m i gregs j no
il iaiina, perque ia y , fora (:e! WI
ofici qilr noinks conrerva dins I'orio-
grafia acddemica francesa=:, no
rsprcsenta res o 11s de representar el
s6 fixe semivocal, dins els diptoncr
(Uay, rey, noy, rernay. etc) P'el so fort
renim i a i.i n hi hi prou amb unsigne
per repesentar un so, Der a116 d e b
escdistics: non sunt rnuIfipiicanda
entia absque nrcessitnfe. Arabs , l a
conjirncij copulative i (son& corn la
semivocal d 'quells diftoncs 0 com la
i, v. gr. de cami fi? Q u i no hu veu
que sona corn a n-aqueixer paraiiles?
elr i ella, no i si. blau i vzrt . iQui s'a-
trrvirj ii dir que La i conjoncib no
Sona forta. viva, aguda? Ara be, si hi
sotla, iper que no s'ha d'escriure a i d
eon la I forta, amb i liatina?


-Per6 ci la costurn? tnos dirdn
Crom es que no 18 hi escriuen gene-
rdrnenr? (Com es? Per i ' inf iuhcia
modern3, ais5 es, del temps qus mos.
ea i r i la cssteilanissacid. Uls liibres
c ~ s t e k m s imprasos dels sigies XVI i
XVIL i pimeria del SVLII reprcsen-
ten aqoeixi co.ijanci6 ainb i llatina
i no a,nb J' gre< L, E,? catn l i anti.
Ramen: no txisci.3 t l ! conjnnriii de
la forxna de i sing .d: t, I J ii-tent
i!e I ' e l i la l l .


E'?? 1:) miteix. aplic.2.n: ai nostre
prineipi 0rto:rhfic d? sirnJiificar tot
o pos;ibie l'eicriptura adoptam desde
a v u i la i p v reprmll:ar I ? c3njun-
ci j co?ulr:iva, perqa: soma com i
orta i no coni a fluixr o semivocal,


No uuy triure altre autoridpt, per


i!t?!lg.U 1D.


que en aqueites questiaa; tots el
demes mos porem dirde :LJ; pet0 frob
que, els qui no teaim OpiRi6 propia
son rls que hen d- est:jr m h int e.
ressa18 en que hi hija unidat ortogri-
fica en la nostra llengua i per tant
anar amb ek molts, deixnnt que'l
fildlecs discutesquin les Norrnes 1 mas
fer causa oomuna umb q u a l d n dels
driconteats que m3i diu que no ies
voi svgil!r. ss3e damr giire raons,
sin0 esperar a caiiviar quant ell 1116-
BCS, de comu acord ne canvlin qual-
cuna.
CQu'ar i el Bulleri ha t3rn:t alogtar la
Conjuncib y? Aivd e ; una innovaci6
que ha pQsada I'actual Redactor en
Francescd? B. Moll qu- dona per
aqueixa novella adopcib poques ra-
ons i d'aqucllas q u c no convcnscn
d'allb mer. No s36ein q u e hlossen
Aicover s'haja desdit de lo que men
amuiit deixam transcrit i que hil tro-
barn de mes pes.


I hem volgut retreure to: aixb, '
perque aqursto alires wiejtres de (
ler iletrcs iiiallorquinew no cerquin
escrlptors sense opinid propia per
formar un boldr6 antinormista que
tornisarrera cap ai estat cu6tic
qu'en questions ortografiqder reina-
va bans de la publicacid de les
Norrnes,


AKTXNENS A FORA
Cal alegrar-nos els artanencs


smb I'exit obtengut pel nostro paise
i amtc t'engiuyer agrdnam D. Ferran
Bianes Boiren, el qual h a lograt du
a cap en 18 ciutat de Sdller iu prime-
ra T'rfona Cooperadva d e Mallorca
la bandicid de la qual s'efectua la ?
setmana passada amb grsn entusiaa-
me.


En l'acle de 13 bendiciij $e pronun-
ciaren belis plrlanients en els
quals se fcrsn molts d'eiogis de la
actiridat i pericll drl noitro
paisa el qda! lamb6 pronuncii altre
pnrlament entusiasta.


AI celobrar I'hxit obtengut a Sdller
id nostro pais5 deve!n recordar que
a c'io peracio franca que va frobar e
Srillanee a la emprenidora i iaborio-
sa ciutat de Soller no l'havia trobada
.ne( nostra ~apatic poble ai qual
ell ofel i les primicieo del seu proiece
Que hi podem fer? El caracter d' A r t i
es aixf.


.3


Da Son Servera
MATAKCES


Taiiaarriba3i la t e m p x a l i qz? e
gent fa les matanse; c 3 n acojtq n i
cada an.7; den maten dizriament I
son molts que !os maten per la causa
que I'epidzmia h i tarnat apzreixer
i per por son molts els qui lea fan.


CASAMENTS


Dijous Zaquesta aetinana s: cash,,;
Rn Frances S n n i d (a: M w a an


tambf En Jcroni Morey (a) Ci@a
amb Na Cataliiia Goinila (a) Grsbada
Tots fadrins.


X tois les desitjam una felii.vida
que la passin amb u ~ i 6 i pdhrrUen es-
tar molts d'anys plegats,


N.Antonina Andreu {a) Bcsonn cp g


LA PLAZSA
Esposarem en el hhumero anterior


encare que de una manera breu i
m35s3 coacisa la necessidat d? corn-.
ruir a n'aquest poble una plassa-mer
cat pzl b:stiar; me5 considerant que
ral assumpte mereix preferent atenci6
vuy prrlar.ne altra vcgrda per exa.
minar les conreniencies que duria
en si la millora de que mos ocupam
Es un ca3 public i ben notori que


el pes deis porcs es mig de la
piassade San Juan ocasiona molesti-
es HI vezlndari no tansols per lo que
escoroa el tr3:isit ronlat, sin0 per lo
poc higienic i decor& que resulta el
tenir rscrements i sentir grunys en
un punt tan cnettlc, aprop de varies
caSes publiques corn son i'Esgiesia
Parroquk.1 i els cafes.


Fent la esmenlada plassa desapa-
reixerian totes les queixes que en tal
sentit s'han fetes i ai mateix temps
podria servir pel bestiL de liana i ca-
bresta que tant abunda per aqui.


Es aqucst2 una mi!lora de tot punt
necesaria quina realizacid ??c a.
g:alir:ad *id1 poo e , per lo qua me
preiic Ii :libertdt de briiidarla al Sr
Bark i m gnific a j u ntarnent per si
es dignen tenir-ia en conte i dur-la
prest a ia pricrtica,tant prest corn sia
posiblz ja qie [IO €dlta terieny pla i
aprop de la estaci6 del ferrocarril
que es el punt mes indlcat al meu
entendre.


D ia yiialqu q'ie aix6 seria un nou
grava oen pel presupost municipal.
) a $e S ~ J .pi2 hid jur pagar I'expro-
pi $e 6 tot d x n i que z ' i i i ja feta la
conipra; mes els gastns de les obres
nt> crea fosicri tan grossos quell
muwcipi no pogues itenderlos sense
gaqru: esfnrs.
Essenr SonServera UI pobie que tO la
propiedat tan dividida, produclor en
gr nesc?la del besliar. oiis,bessod'a-
metla i altres articles que avui duen
inoltde preu,opl!i que no ii irltaran re.
carsos per realisar obrr tan necesa-
ria corn prnfitosa.


Per fant es d'ecperar que ies dig-
nissimes autoridats procurardn donar
SOluci6 a n'aquest problema ia que
aixi hei guanyarien moit el comers
i agricultura i urbaoidat pubiiques.


Frrncesc Sard Servera.
Novembre de 1926


Dia 2 s'entregsreo els mo.
as08 del l er semestre d'en
gumy i dijous se feu el aorteig
dels quiies tooa pas& a Africa.
D'ArttL n'hi correspongueren
tres qu3 sou: AnLoni Jaumf
baibar, En Jaume Burl6 i An-


ton! Leu, prilcticsnt de medici
ua.


NORTA


Dieenros dia 5 a 10s 8 del
vespre entrag:i L'llnirna a Ueu
16 joVt?Il&.a kar ia Salas Alzina
a lbedat de 22 auys, fia del
nostro amic D. A ntoni Sakis
Antic (a) Puiy. Mor a la flor
del mon, quant la rida nes li
sonrais deixant a sos pares e 3
un grao desconeol. L'any pbc'


ssat estigu6 ja malaltissa UUB
temporada molt llarga i soms
blava haver-se pooada bo, per6
fa Una mesada que recaigu6 ja
d'una maoera alarmant que
feu temer pel lunest desenliw
qu'ha tengut. El diumenge an
te rior havia rebuts els Saots
Sagrameuts. Aixi a l'acompa:
nyada corn a I'OEiei funeral hei
assist{ lnoltfssima geut i le8
seues auiigues li dedicaren
valioses coroues lo qual prova
lea simpaties que se tenia con
quistades i les que t b la seva
familia.


Deli li haja coucedit u n lloc
a la Santa Gloria i doni a 50s
pares resignaci6 per soportar
un cop taut senaib1e.Les acom-
panyam en son sentiment.


A.C S.


PORCB


-A1 pes p6blic se trereu ar0
molts de porcs perque e! preu
o'es alegrat moltet. No rn6s se
pagareo a 1'75 el kg. eo e1
principi i are ja s'on paguen
a 2pt.s.


MATANCER
Tambk La comensada ja la


t e m p w d a de matances; oada
dia s'r,n vi)ut)n estols de ma
taficrres anjtllos6N que donen
la nola earactedstica d'aquestr
tempornda.


OBRES
-S'hau comensades l e s


obres de oonstrucpi6 del quar-
tet de carns i peix en la nova
plassa de verdures, en la del
Vble. P. Aotoui Ll inb .


C,AP A A ME RtCA
-Han partits aqaesla set


mana ellrostro aaic i bon ~
mant de la nostra V i l a D.Juan
Sancho Mique1.D. hliquel Bas


rrios i familia i En Jaunt0 &fa D e 1 M u n i c i p i
ssanet (a) Lluisset a tots uis
quafs (leaitjam felis viatje~


DE CUI3A "
Per CoUduCte partielliar h i m
rebiides notioies de que c:ip
deis artauencs residents a l'fla
vans tengueren res de noo ou
la feresta tQmprr;tat quo taut
de maig va fer el mes passat.
HRU publicam per tru9q:iilidat
de ses rsspectives fami!ie:;,


MPTEOROLOUIX
-La xalocadx del f i i d del


m6s passat va arrebassar aigo.
-Dia 30 a vespre coinsnsa i
el dia de Tots Sruts ploguA
fortet, fent unr bow. sa6. Aqui
arribh tamb6 el feubmeu T R I W


gistrat a tota 3ai:orca i fits
ai continent, d'haver p1o::nt
funquet e! dia 30 a vcsp:. *.
Els qui sortiren en q u e ! ! " e ' . .
pro 8e tacaran el vestit;; ::!
demtL laigua reculiida eu ita
sits era beu rotja i 01s ! v i w t a
i teulndee rotjos tamb6.


PROMETENGA
-Es cetadrt, &mxnc?da :a


in& de la distiogida Sta Uonja
Margallda Rierii, tlatoral de
Cartagella i resident a Msh6,
pel nostro amic D. Daoii?i Ca-
no Cnntdllops m i p r i quefe
de Telegrafs de Blauncor. Len
noces se ferLn p m t .


SUScRIPcIO


que segons 18 preusa .'"a re-


Oberta per rcxgaiar a D. Lhis
Pascual Gonzalez les iaslficies
de la Cre,ii de Beneficencia de
10 clase amb distjiitiu ~ j a . g ~ i
blanc.


Suma anterior 528'00
D. S:basciA Blanes Sancho 10'00
Rt. D. Llo:ens Lliteras .YO0


. .


Suma i 43'00


L E C C I O N E S
DE


I N G L E
i


TENEDURIA DE LIBROS
Y


Calcula merca-ctil
C O N S U J E C I O N A i L O S T E X T O S A D O P T A I J O S P O R


L A . E S C U E L A O F I C I A L D E C O M I i R C I O


IEFORKES . EN ESTA ADU,xiISTRAClOY


COMISSIO D' AIGUES


C o m j u aarerji d:r en
t a l l r e ntimero, s'ha weu-
rJa tcnn Comissio d'allura
pcrqice dugcii a cap la re
cercu d'aigo dins el no85
t r o terme p e r p o d e r aOas~
lii- la uilo sense patir, rnis
exlrengedat Fornier i cas
q~:esco Cornissio el Seiry (.)r
B a t l e I ) . Josep Surecc'a
Blunes D.Pere Amoros, 11,
Ferrdn Blattes Boisen, Z).
Jcaep F'orrear i D. Ari/cni
Llinds.


Ln s e t i n a n a passacla se
reuniren i acortlaren: C r i -
dclr l 'enytnyer l?. J m e p
%a forioza Musoles p r !it i
rar Pestut en que se i14.
tierin d e ICL o i l a i la ~ O S S ~ -
bilidat d e aurnsrztar cl cuu


i?qtcest enginger aeridrd
an iPuqriels dies i conaew
sard cis treballs.


Tam& frren cenir e! Ftf. .
DJeroni Alornar hnstant
ent&s en aquests assi:mp-
les aconzpanyat d . u n PO.
Dle tambt especialisat en
qu,estions d'aigos i dedi.
caren alqu,ns dies -a r*ec:o.
rre el i s r m e i rseure de I ro
bar noaes fonts. Anaren a
Son Pot-te, S'Hort de C a
rrossa, Ses H8res,Cas Sns
tre, Ses Heretes i altres
punts.


A l g u ha proposal tambd
veure un p o u nou molt
abundos que se ha obert
a S'Auma.


La Comissid segueix els
s e w treballs amb gran ac-
t iaidat i senzhla que tots
es tdn animals en deizar
ayuestproblenzu totalinent
resoll.


dccl q u e dl l .


RZNOV.ACI3 DE CARRECS
DEL A JUNTAMENT


Anib motiii de In rlinzif
ssi6 del cdrreg de Datlk
que l'estici passat present8
1). ,?uan Vicens Mnssanet
qtbeda encarregat j a ace:-
c l e n f a l n t e n l c l l e r Zinend
i clissapte (inssat e:i i;z se
s6 M ex r c? o r-dina rta s' e i e
gc 13u:U~ Mrrjor I). Josep
Sur& Hinnes (a) Tafona.
l'ariibc! se canaiareiz els
cdrregs dets dos liiients
qrcedaat de l e r tinent D.
Antoni nror6sja)de S'Horr
&en Alesquida i de ?on
Li. Anto)ii Massam: a
Ga Pa. ot eu *
A c u a l q u i e r a


. I I


ICIe DE A


TOLOME F


duiomovils de Iloguer
DELB :GERMANS


SARD CA) TERRES
Tencu servici eombinat amb el Farrocarril.


DE


(A) MANGOL
A tdas Ias llegadas del Ferrocarril nay A cada arribada de tren van a I'Estacib.


3ami6n ~ M C parte direct0 para Capdepcra y
Calarratjada. De estos puntos sale otro ---,--.----- vvv
parastodes Ias salidas de tren.


,-.
War tainbibn coches d~wnnihles pxra Jas
r3t:evas y viajes extramrdi - a i o s .


'


Escursions a Ses Coves,Calarratjada i ciemCs
punts de Mallorca a preus convenguts.


DIRIGIRSE:
CarrC d'En Pitxol n.'8.


PIRECCI6N: ANOULO, 1. Id Son Servera n"29 1


qua tenga inter& BQ adquirir un libro, sea cud fuere, le pnrticipo
que yo sa lo puedo servir en inmejorablbs condieionas.


&gun libro J cas0 eoncedo placm.
Todar ]as ventar las hago a precios do entlrlogo, puestli la


mercancfa en el domioilio delcomprador.
Tengo muchas norelae que puedo ceder a 1s mitaPde BU precio


I'ida condicioues R


Ensaimades i panets


xiquel BY^ Castell


en iloc 8c trobcn mill6m que a Is
PANADERIA Victoria


E S r O @ N N O U
. .


A aa botlgn he1 trobareu oompre p a n
prnets galletem, boscuita, roUota, P t*P,
camta de paatlccrIa.
TAMBE SE SEKVElA'a UOYIU


Plctedat, prontitut il wommfs
DESPAIG:


Ca'rrer de Palmu 3 bis. ARTA


.I
.; J u l i a n Garau .'I 2
?t


CUEVAS DE ARTA i
_1


'M-


Ili


(Ai ROTCHET I s i i d o s . .
B r c e l b e r i a


P B; r f II r u e r i a
td una Agaueia entre Art& i Pdmz i hri
V L cada dlr.


Serveix rmb prontitut i seguredrt tots
ciama6 d'rnc4rregs.


DE JUN VICENS Direcci6 II Palms: Harina 8. An e8 m a .
t a t des Centre Farraadutis.
krth: Pulma ti"..


CALLE Dl ANTdVIO BLANEB


rujnt bo I Iltflir


dirigm-vor a


USEP PIRA
Quain Cantons, t-ARYb


To dim ar primrrr i Hgoar o l u r a


Sorroix bard8 dr 16 litrpr a doni&&,
paw acomodatr.


VENTES EN GROS I AL DPTALL


Almacenes
San J o s e


D P


?


Vba. lgiiacio Fipuarola
- l = =


T O N S
D E


AFAEL FELlU BLANES
CALLE DB JAINIP I1 a: 39 a1 19


Palm? de Mallorca
SASTREKIA PARA SERORA


Y CABALLERO


ARTICULOS Y NOVEDADES


PATA VESTIR DE TODAS CLASFS
..... ~ ........ .. .. .. 1. .... . . . ~ . . ~ ~ ._.~,.*.~~ I ..I.._._...__.


GRANJA BARCIMO
- .-


PER TOTA CLAQSE D'ACLYIRAM DE R A q A
GUNIS, COLOYS, ALIMENTS ESPECIALQ
PER PeLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
REG! ANELLEII. PLANS I CONSULTBS'


4t2laon rrmtruenk-


AQBWCIA DE A A t A A C A t l A


ANTON1 GlLt (A) COMUNA


BME.FLAQUERU)MANGOL


I VICEVERSA
D I


Y


SEI? VIBI DIARIEN PRONTITUT I ECONOWLA
DE PREUS


ENCARREGS A DOMICIL1


Palma .- Banch de S'oli, 24
DIRECCIO Art&--Can Manp-ol, Aap-ulo - Can Comuna Cemtro


'*


CAFE, SERE HGSTRBNSA
d~ varies classes i proas ,'


S P N TORRA C A R A D l A


Vemtr e p la botiga de coaeanileP &em


JAtTME CAE&=
m.rm aaMbab