ZQui no ha santit pailar d'aquesta festa de la poesia que anyalment se celebra a Barcelona...

ZQui no ha santit pailar
d'aquesta festa de la poesia
que anyalment se celebra a
Barcelona el .primer diumenge


, de Maig? Cada any els per&
dica en donen compte ben de-
tallst dels discursoy que e:! ells
se pronuucien i de les poosies
premiades; mes &qui son els
qni'n saben l'origen, com
comensareu els Jocs Florals?
Per eszaurer .se enguany .el cen-
tenari d'aqueixa instituci6 vat-
aqui,una petitn resenyn bist6-
ric;. ,. que tal volts agradi als
actors.


A1 comensar d XIV sig!e
uns amants de la poesia es


. reuuireu a Tolosa en un jardi
a peu d'un llorer a rccitnr . cansons i sirvantesis dels gram
mestres passats, 1iec ta l de
conservar el foc sagrat de
poesia. ' ArribS 1 any 1323, i
aquells amanta de les Lletres
dits de la Sobregai&,,conz
pangiiu d e b set Irobudom
de Tolosa, cridaren tots els
poetes de llengua d'oc a un*
Certamen en llaor de la Vergd-
Maria, atrib una convocst6ria
en ver5.


E l primer de 'inaig de 1324
tengu6 lloc la festa a presencia
BLels magistrats de la ciutal i


la noblesa del pais.
Obteng6 el premi Arnau Vidal
de Castellnondary, per una
poesia a l a Blare ~IQ Den.


El mnuicipi de Tolosa pren-
' gu0 baix la seua protecci6 12'


instituci6 naixent del5 Jocs .,
Florals. I, ultra la viola d'or
per a les c a n p n s , oferi una
englantinn (&re Aor d'or) par
16s dansev i una eiuja per lek
pus lorel les.


La rocledat 8e digu8 Con-
s is tori del Gai Saber*. 8'&
carreg6 a1 mantenedor Guiilem
ktolinier que redact& l'art de,
trobar; I'obm fou acabada en
1356. i pubhccada amb el titol


, .
,.'


celehrafit ca&.gdg a Barcelona ,,i


II


I


raules i grzivida de sentit. DurCl


, ,~


ii
F I O P ~ I ~ dB ~01om seguiren aixi,
amb 11q2;Seros iuterrupuions,


XVI e n , que la
en&[ €ou.sustitui-


da per 1:ibfrnnoeslt. , .
En tl.2natoix sjgio XIV eu


qne coin&sareu els Jocs ~ Fio-
rals' de T B I O ~ ~ , j a se celeiraten
a RarcnldZa. S i diu si e1 rei
Joan I I'ymador de Iu Ben-
tilesa erJviti nna cmbaixnda a
Carlos V.€ de Frauca, per tal
qno vemguessen de Tolosa, tro-
bailors n ,organitzar la g ' a k
Tesla a C'atalonya. NO consta
b8. Lo qke constn 6s qu'e'1,"rei
J O ~ Z I r&icn ai, aavaller ab-
me &larch i a l'honorable Llofs
d'Avers6 que urgauisin les fos.
tes dels Jocs Florals a Barce-
h a ; eli anomeua nzeslres i
rnanlencdors de la p i a
ciencia, percine cada' a n y . pel
nies de maig.& la festa de .la
Verge ~ i l n ~ i a ,d? colehrin ~ d c s
Florais a Barcelona. El no-
inonamant du la data de 1393.
Eo Jaunie &larch era n n il~lus-
tre poeta catalh autor del Lli-
bre de concordances ape-
l lat Diccionari(l271) iLluis
d'Avers6 eTa autor de Toea-,
many del Gai Saber , lo qua l
lracta de ciencia gaga et do
trobar..,


El Rei Marti 1'Humii en 1395
senyalh nua ponsi6 anyal de
40 florins d'or par a la compra
de les joies dels Jocs Flords.
A Irz mort del rei Alarti , a'in-
terrompcren els Jocs; per6 a1
pajar a! trouo el Rei Feqriiu
d'anteqnern, reprodui, en
1413, la ponsi6 angal de 40
Adrins d'or. La gaia festa se
eelcbrava cspl6udidament. En


el mateix sigle XV es treoch
la tradici6 dels propis Jocs
Elorah, eehbrauise curtambut
en diferent.4 conrent,s de Bar.
celoua.


A'mb el renaixement de les
Mires piltries fo'ren restasrat&.
01s Jocs Elorals de Earc&na
'aug 1859 que DO s'han ink-


galant invitacib. S'hi celebra en- any sempre en guany, durant els dfes 1, 2 i 3
distiut.a. L'any .passat tengue- ~ 1 del prapvinentmes de amb ' ciutat,. I


Els Jocs Florals de Tolosa son a Sbller. Prccisameut aquests
el bressol florit dels nostres Jocs


dies publicat' Jurat Florals. Els Jocs Florais deBar-
Calificador que est& compost celona son els fillols majors de13


losa celebra el sis6 .centenari
del6 seus primers.Jocs celebrats


I lloe+ Tolosa aont, s'hi trash- :,
, .I, . J primer dta del mes de maig. de i ' ai& el Jurat, amb tot el,segui-


~ '''5% que d a la, 'gaia festa. en. , 1 any 1324. aquests J ~ ~ ~ . ' ~ F ~ ~ .
j Lloreus 'Riber en altre pwit i rals el paeta Arnau Vidal de


del President D. Josep M.'


i B'aquest n.0 descriu corn fou 1 Castellniudary guanya la joia,


Jocs Florals de Tolosa. Amb una


~.-.l I phes.' ' f'@&id-. .del ~ tras]lnt,ij '
que ho fou amb motiu de j i m a mvitaoio rebuds de l-Aca- 1


I . ' demia deis ~ o c s morals de TO-


que era una viola d o r fi. I la
ciutat dc Tolosa, imb festq que


. . ., duraren tres dfes, magnffica hi
la gegtil comm.emo-


raci6. I perque cloRui aquestb&


!


I


pogsies que hi obtenguen els
pcimers premis,


, .


. .
I losa. ' triduurn de festes- poeticals, :el
I Adem6s:de Barcelona. cada 1 . Consistori ' dels Jocs Florals de


. . -
celebra tradicionalment el .pri-
mer diumenge de rnaig; alN ke
ielebrarfa. I seria l'acte 'final


1 Tolosa invita el Consistori dels
Tocs Florals daquf, que son els


I
; tintes ciutats i viles. ~ sa, perque hi facin acte de pre-
j A kk~llorca seen hau cek- 1 sencia. Aixi parld el senyor prc. I


any en distintes ,+Oques se ce-
I i lebren festes' semblants en d i s ! - 1 fillols dels Jocs Florals de Tolo-


brats tambe en distiutes oca- j ~ sident del Consell Directiu:
~ sions i actualment al'Associa- -Senyors adjunts:
i ci6 Der la Cultura de Mallorcs3 1 Del Consistori dels Jocs Flo-


ren lloc amb un Bxit extraordi- magnffiques festes rememorati- 1 uari a Felmitx i enguiny el 18 1 ves, el si56 centenari de la ins'


Tow i Naroto, inestro en Gai que no es pot dir veurien la
gebre-hfantenedor n, T~~~ del fillol, a la festa


ni Quintana Garau. lendes mniei. I voldrfen encara
De les festes de Tolosa i de 1 que hi anessirh amb els nostres 1
Senyors adjnnts: Acordeu que
els Jocs Flocals de Barcelona se
celebrin enguanp a la ciutat de
lolosa?:


Del silenci eloquentissim sorgf
unhimement aquella paraula
tan dolqa i tant breu i tan escla-
tant de contingnda significacib:


-Si.


Uncop de campaneta, i tot-
' -Es clou la sessi6.


ENbEV INAYA
, ENDEVINADA


I


-Aquest mimal6, no obstant :
61 de tomer perque tira Veri,
i el tira Iluny, molt lluny fins


ont toea fa mal, i par ni6s que
ea reitti sempre eu yiieda 81-
guoa oosa:
Es un nu'imalG que no per.


dona ningh.
Se rogira contra els iniinics


i fs en ells Crt& veojansos;
a'atreu. trnidoranieiit ala amics
per a posarlos a ti; de s i m&
kava.


Damunt els pobrets que G O
se poren defenaxr els escup .i
10s malmet; an els poderosos
tampoc l& tom i actiba p r dP-
rrocarlor.


An 61s homos do recta in-
tenci6 els atuarda totea ses
obres que iempreuen; an els
actius i en6rgics les trava i 10s
sega sos, cames.


Ab els que palen poc els
infla i 01s-e in tornac botxos,
I an els qui valen molt los tira
una esc,opiuada especial que
fa corn l'adolaci6, els adorm i
els inutilisa.


Les coses brutes les fa entrar
en dezcomposici6; a 1- coses
netes les embruta; les coses
santes les profana.


TB canta,ae sirena qu'enga-
nen; t6 ardors belies que pro-.
moven viol6ucies; t6 flamara-
des que encenen; t6 frtors que
corrompen; t6 ane@6sis que


Es incansable, 6s cruel, 6s
traidor, 6s venjatiu, 6s ir6nic ...
mai calla.


--No digui mbs: es una' mn-
la llengua.


-hit..., que'no't seati, que
siub ... .


. . .


: ' postreu.


J. R.


A Abu6n i a Sad1
vaig vence amb I d meva dslucia;
fins i tot a Salomd
vaig dur a fer vida inipura
com tambe h e n sos fills.
Israel dividit Iluita;
per6 per G destrossat


i


zyanes) .
- .


I


DE SON SERVERA
En aqutsts dfes de Setmana


fet un temps molt bo,&
.&les processons aixi
eren. Hi va assistir la


bnnda de ni6sica que hi toc6 es.
cullides marxes f6nebres; i els
demfs actes foren molt solemnes
tambf.


---La afici6'al joc de foot.ball
se ha desportada, de bona mane-
ra. Els joves serverins hail fet
dues aompanyies. La Sompanyia
.Pastelera* 6s la que% mes . a
rumbo. Tenen el seu' jugador en
les eres de Ca SHereu parde-
munt el Carrf ,Maj& Son una
trentena el$ sock d'abuesta. El
Divenres Sant annren una viute-
na z Son CarriO a provar-se, pkr-
que all& tambf si ha posat a-
quest joc.


Deu vulga que aguanti molt
bona estona per llevaf-se el mal
vici de fes cartes. '


-Dissapte de la se'tmana pas-
sada en vengueren cinc de Bo-
nes Aires que son En Juan Can-
tador, En Guiem Reus, En Juan
Cardel, En Sebastik Guido i
En Monserrat Punta.


Sien benvinguts.
-El Divenres Sant se mori


despues de haver rebuts .els
Sants Sagraments I'zmo'n Jaume
Morey; el vespre se li feu l'acom-
panyada a lti qual assisti molta
gent; tambf hi assisti la banda
de mtisica. Deu doni molts d a -
nys de vida a sa fam%a per PO.
der pregar per ell. A1 cel el ve-
jem.


-Tambe se rebe la noticia de
que el Guardia Civil Tomas Poll
que estava a Tarragona mori
despues de molt llarga malaltia.
Dimars se li diguf 1'0fici a1 qual
assisti una gran gentada. Deu
el tengui a la gloria.


-(Corresponsal)-


I


___......_I............ ~ ......__... _, ~ ....... " ............ ~~


DE CAPDEPERA I


-Amb la solemnidat acostumada
s'han celcbrades les funciono de
Setmana Santa aquest any.


Homenatge a la
nostra llengua


Si uo cregueseem que ja 6s
extemporaui, publicariern el
missat,ge que enviaren els lite-
rats easte1l:ms a1 Directori mi-
litar, planlent-se de les mides
que s'haviou adoptades coutra 5
la lleugua eataluna. &Ies encarit
que trobam que ha passada la
oportunidat., no por aixd volern
passar sense adherir-nos a la
contestaci6 qno les feren els in.
telectuals eatdeus i demostrar
ais priiners I'agraimeiit m&
viu a les seues pamules plenes
de simpatia i amor a la nostrs
llengua.


Encnre que no n'bajern par-
lab, tamb.4 hsm sontit en Io
m@s intim 10s fiblades que a1
nostro idioms s'han pegacles
durant squest temps i itnib el
mateix m o t h , han estat coin
nu b,blzorn a1 nastro cor adolo-
rit les parnules consoladorcs
adressades per I'intelectualidat
castellaqa a1 rendir homenatge
public, en un temps com l'ac-
tnal, a1 nostro I!enguatgo.Igual-
ment nos ha conmogut In res-
posta dels Catalans i sense res-
tar Cell ni una coma, voldrfem
poder estampar a1 costat. dels
dem6s couradors del instern
Ilenguatge, la nostra firma; per
tant amb tot el nostro cor nos
sumam a les senes scntides
rnanifestacions.


-
'


::


'.


EN EL CALVARI
,,


Co R t inilacid
iDe nou el du,pte m'apura!
De bades vaig volt. un dia


I ,per.aclarir aquests duptes
' . amb fam tentar-lo al desert - '


i~del temple dalt la clipula,
corn mes tart en la montanya;


' ' ni les pedres amb pa rnuda, ',?$''
ni se vol tirar del temple
ni'l pu:: du a que'in doni cu! te ...


'Podrla fer un niiracie,


.


li veng imposant fa sigles.
Just amb un poquet d'astucia
vaig sebte derrotar l'homo,
qu'era el Rei de la natura
i no acabar5 sa pena
fins que tot el mon s'acldpiga.
Primer vaig seduir Eva,
a Cain i a gent innfimera
que trobi amb el diluvi
horrorosa sepultura.
Pobiat el mon altre volta
torni comensar la Iluita;
gonyant Cam, Babel i Nlnivi
Sodoml i Gomorra juntes.


LI si volguk i no podia?
' . (Maur5 arritiat per vmtura,


el temps per Deu senyalat?
'I, si-com la gent murmura
fos el Messies prom&?


(S'alura mall inquiet i atrimant-se per kraus,, diu
bnix baix:)


dins Roma, sols ell impera
i el mateix Deu, si aixd dura
del mon sera desterrat
que fou s'obra mfs volguda.
T h e vensut, oh Jehova;
el mon ks meu, no hi ha dupte.


RernQr


ESCENA xr
PROFliCfAS


Barbaal, veus i ombres. L'escena ha d'esfqr casi a les
fasques; la terra tremola: szcrlert ombres dds sepulcres
i ad cap d'una estona van desapare.@zent poc a poc).


Aix6 no pot ser. Coni vu@
sempre del mon puc dispondre;
Ies me%e:e% ileia, sl be &res,


les naciotis el subjuguen.
Rels molt fondes ha posades
cn tots elr pobles mon cuke;


V e w - (Llu,
ihlori, mori, i era Ueul
Expiri i era el Messieol


[Han dit var les profecies!
8Com puc sufrir dany tant greu?
IDe nou queddre vensutl


.


Bar.-(Farf)


r,,
,. .. Per6 si's cert qu'ha goanyat
Fi


5. *i S e p i r d ..,*>
,,,, , ."
- Las processons del vesp:e varen
esvr melt encorregudes, la banda


' ' , que dirigtix D. Pere A. .Massanet
va estreca unes qurntes pesses que
agradaren molt a1 public i #nes
gorres'que cridaren molt s'atenci6.


-Tambe 1'OIicial ' Saig vesti per
primera vegada per aquestes festes
de Setmana Santa, un air& uni-
forme.


-D. 'Toni Fuster dimecrer vengue
amb s'auto' que segdns tumors ha
defe el servici de Capdepera a
Palma dos dies en sa sefmana.


-Calarratjada durant aquestes
festes de Pnscua 'ha estada. molt
visitada de turistes. Hey ha hagut


. dia en que hi anaren tres o quatre
1.ami6ns carregats de gent. Actual-
ment esta descarregant una barca
pel comercialit D. Miquel Caldentey
(a) Creus, de farina, blat de les
lndies i altres comestibles.


-110s hem enternts amb gast, de
que D. Juan Sard Servera fiy d'a-
quest poble que actttalment re-
gentaca una escoh a les Canaries
ha estat nomhrat mestre de la


.. Alqueria Bianca de Frlanitx. Que
li sigui enhorabona.


-Ha regressat desde Madrit a
Palma el nostro estimat amic,
President de la nostra Congregacid
Mariana D. Juan Sureda (a) Tafona
despres d'haver aprovat dos exerci-
cis de les oposici6ns a la judicatura;
sols Ii falta el tercer exercici que
segons noticies es el mts fricil i si
l'aprova sera un cas molt notable
a tota Espanya; [puis abaus de
la edat reglamentaria tendra les
oposiCi6ns aprovades, essent se-


, gurament el ;jutje mes jove de tota
Espanya, despres d'haver estildiat
tota sa carrera totso!, sense sorti
de caseua, anant solament aexa-
minarse cada any a Barcelona.


Que li sia enhorabona i que Deu
li faci sa gracia d'acab8 amb 1'
exit que ha cornencat Ies notables
oposici6ns e n que ha pres part.


-Fins are els sembrats van molt
be per6 Comensen ja a senti un poc
de sec.


-Els arbres van molt sans els
arnatles tenen un esplet I-egular.


CorresponsaI


METEOROLOGIA


Fa un temps espl&dit, primaveral.
Els dies han estats tot; de bon sol que
dona herm6s aspecte a tot el camp.
Mes tots f a ca1or;el termbmetre a s'om-
bra es artibat ais 2 3 graus. Si fes una
savb d'abril n e i r n que cauria be an els
sembrats,


ESTAT SANITARI


&:care que no amb tanta intet.sidat,
continha la passa de grippe i coin se
pot veure en el Registre, s'en nioi
c o b un.


RARA COINCIDENCIA
\


Dilluns passat demslti I'esposa de
n'Amadeo Frare don& felisment a llum
una nineta, la primera, per 10 que ler
donam l'enhorabona i que Deu la hi
conservi si convk. Corn ia diguerem, la


i.: >/ setmana passada fou sagramentada la
& mare d''e\La Sa hfadona Rosa Sacristana,
?: , pmblava trobar-sp un poc millorada f


una volta nascuda la ieua neteta la hsi
d q J x < i a rn,rtrar. PJZ m m e n t
desprCs entrega l'hnima,a Dcu. f 3 ~ una
rara i trista coincidencia. Aquesta dona
feia molt de temps que patia. A I enlerro
i funeral hei assisti molta gent. AI cel
la vejem i rebi la seua familia l'expres-
si6 del nostro sentiment.


VIATICADA


Dijous demalirtada sufri un eolapso
D.* Margalida Sancho Blanes (a) de
Son Punyal, mare politica del nostro
Director. Rebe enseguida ei Sagrament
de-l'ExtremalUnoi6; com, a pesar de la
seua edat reacciona i millor& d t m u n t
mig dfa ella demanh el Sant Viatic, i
poguk rebrerlo La miiloranca ha anal
seguint i gracies a Deu, se troba j a
molt milior.


- TELEGRAMA


; Per conducte del Delegat Governa-
tiu !a Junta Cenfral d'ilbastirnents ha
cursat un te!egrarna al Batle d'aquesta
Vila interessant manifesti amb urgencia


1 la cintidat aproximada de patares que
1 nesesnita setrnanalment pel consam de I
i la nostra Vila El Batle ha contestat que i se neqessiten uns quatrecents Kgs
I setmanals.


MERCAT ELS DIUMENGES
i
~ S A i . el Rei s'ha servit disposar que


ates a1 recurs d'alsada insterposat per I el Batle &Art& s'autorisi la cclebraci6
en aquesta vita de un mercat dominical


~ de bestiar, que fou suspes per un ban-
dol del Oovern civil de Balears fetxa 19
Octubre de 1905. quant sorti la llei des
descans dominical.


At& aix6pper medi de preg6 s'avis.4
al ptiblic i diumenge,passat ja se po-
guk vendre bestig.


~


j


! ~ PLA


En Juan de Sa Blanquera comprador
de sa finca Na f3atlessa per establir a
tratq, ha presentat un projecte de pla
d'urbanisaci6 a I'Ajuntament a f i de
que aquest I'eatudii i resolgui en difini-
tiva lo que cregui oportir. H e m tenguda
ocasi6 de veurel i nos ha agradtt bas-
tant, si be el consideramsusceptible d'
unes petites inodificacions que serlen
favorables a la Vila i tal volta al mateix
eslablidor.


!


CORTER NOU


Segons noticies estan a punt de co-
rnensar-se les obres del nou cortet. de
parabinen que s'hl de construir en Sa
Mesquida dol terme de Capdepera. Se
a per administracii bair la direcci6


tecnica del cnginyer D; Juan Cerd6, 1
Les obres s'han donat per parts a alguns
empressaris artanencs.


., .- --~-
,~",,.,-..--*


MISSA NOVA


Dem& diumenge 6s el senyalat per
celebrar uMissa Nova, el novel1 sacer.
dot d'aquesta Vila el P. Fra Crist6fol
Esteva'Sureda, T. 0. R. l a n t la Co-
munidat de PP. Franciscans com la
seua lamilia volien revestiraquest acte
de gran solemnidat i per ell s'havien
canvidats molts d'elements qu'havien
de contribtfir a donar relleu a1 acte. La
greii malsltia de \a padrina del nou Ce-
lebrant, haura est& un vel de pena de-
munt l'acte e) quai aixi mateix se cefe-
brzrA,' per6 amb caricier mes intim.


Daquest acte tan elevat, si Deu ho
vol en psrlarem en el prbxim asn,


RECAClO DEM4NADA


A fi de sebret si tots el. vezins cum.
plelxen lo que prescrluen ler ordenan-
cc5 municipals ed refeteneie a reformes
do Ics crsewhabitaci6 en la noma Vila.
el Batle ha feta trenre una relaci6 de-
tallada de totes les obres de picapedre-
da que hi ha en construcci6.


CONVALESCENT


D. Antoni Blanes (1) Patr6 est4 ja en
franca convalescencia de la malaltia
que l'ha retengut en el I i t duramt una
ternporada llarga i ha anat a passar
aquest periode a la vorera del mar, a
Calarratjada aont probablement molt
aviat hei recobrarg lotslment la salut.
Aixi sia


RECENTVENGUTS


L'altre setmana vangue per passar
una temporadeta aqui D. Valent1 Mas-
sanet i sa familia. Corn tarnbe el M. 1.
Sr. D. Francesc Esteve, Canonge, i sa
germana D'. Rosa.


-Tambe hem tengut el gust de
saludar al jove telegrafista D. Bartomeu
Llireras de Pula, resident a Barcelona
el qual convalescent d'ana malaitia
que snfri, ha vengut a passar uns
quants dies al costat de sa familia.


A tots les donam la benvinguda.


SAGRAMENTADA


En la matinada d'avui dissapte, 6s
eslada sagramentada la senyora veya


de Can Duay. Dcu l i assirtescm per la
part que m k convenga.


REGISTRE CIVIL
DEFUNCIONB


Dia 21 -Rosa Liiteras Ferrer (a)
Sacristana de61 anys, casada, de
bronco-pneumonia.


21 -Miquel Terrassa Esteva (a)
Cirera de 9 anys, de miocarditis
aguda.


23 -Jaume Vives Guiscafrs, ,(a)
Moline de 77 angs, casat. jnfmi6
gripa!.


23 -Maria Amorb Sancho (a)
Capblanc de 21 mes, de miocardi-
tis.


c> ~


NAIXEMENTl.,' '?'-;


Diam-DamiB Bisbal Ginart-d'en


21 -Antonia Esteva hlassafiet


21 - Juanaina Muntaner Ginart


Jeroni Capell&


&en Amadeo Frare.


d'en Tomeu Barbasoa.


CASAXENTS


Dia 26-Jaume 'Sancho Rosselld
(a) Blay amb na Magdalena Torrens
Ray6 ck Sa Carbonera.


26 -Gabriel Carri6 Sureda (a)
Rectoret amb na Catalina Ginaril
Muntaner (a) Monseriva.


, .


SECCIO ESCOLAR
MATER1 A L


orradors per pissarres d e bayeta a 0.35 pts. Idem de id. amb
manec d'espaumador, a 10 pts., da.
Timbres de metal, de cop, a'3'50 pts. cada un.
Metros plegables, a O'GO, a 1'00 i a 1'50pts. un.
Compassos de fusta per pissarres desde 3'00 a 6'00 pts. segens aa
classe i mida. -.-


Pissarretes de pedra de totes dirnensi6ns desde 0'40 pts. a una pta.
Capses de xinxetes per aguantar el paper a1 dibuixar, a 1'50 pts. capsr de 100.
Imprentetes de goma amb capses de cart6 desde una pls a 5 pts aegons tamany


estan molt be per donar corn a premis en els colalegis,
Billets'de premis de I a 5 punts 0'50 pls. els 100.
x s a IO 0% a - n


< , En colors (5 punts) 0'75 pts.
, 'que tenen les provincies d'Espanya (un punt) 50 billets OW Its.


N'hi ha de 10 punk que son les Regibns espanyoJes.'
De25 B encolors.
De 50 8 s grossos i tenen les Nacips.
De lo0 > Ies parts del mon.


Tots a 0'50 pts.cada colecci6.
Tampons per sellos de goma no. I a 1. pls 1. 10 dofzena.


Plaguetes per escriure a les escoles de Iota mida i gruixa. Hi ha una pa^


De tamang Stu. (petites) n'hi ha desdc 3 pts. les la2 en amunt segane elr fuya


Plaguetes en lart. (grosses) desde 4 pts. el cent fins a 20 PIS. segons grossaria


B = 2 a 1'75 pts. un i a 15 #Is 0'.


variedat.


la bondat del paper,


$3 bondat del paper. ,,
,


VERBOS ~ A S T ~ L L A ~ ~ S
Ensefianza practica de la conjugacdn de verbos , r@#ul&f&cl e irteguli4fs,


conbrme las 6ltimas nohas publicada8:pix la R. &&igla. Precio @Bo plae,
ejemplar r Q"ptar. do-, , / I ' , > ,, I


- . . . , .
. , , . , , '> ;


Precedides d 'un estudki.de. 12s parti-
cular!@!s dialectals del nieaorqui. Amb
'a 'lectllra s'h'i poden passar. algynes ,.:


-,pnALLORQUnNES ~' , , * , # ) . ,: 8 . , ; , , . . , . , . .


la,nostra.liibreria,a 2 pts. tom.


, - v n w w m '


. . ~,


. .


LA CCslNA . ' < < ,
,, . .


. . . .


Llibre del Coc i d.: la cqinera.-
lndisperisable a totes I t s Fasiilies'de
bongust. Se ven tambk aqcii. tiibreria
pc0;ar.i relligiosa . Art*.


TRESOR DIkS'AVIS


Nevista :foTklorica balearLPreu 3
, I . ,


., pts any ' ' ' '


' , . D'ACI I DIALLA


Surt, mensualineut a Barcelona.
Molts de .gravals i treballs cientific i
literatis. Preu 1'25 pts. cada mes.


REVISTA D'AGRICULTURA


Sutt:cada 15 dies,.a 1 pts cadames


ECONO:..1IA I FINANCES


Surt quinzenai a 1 pts ai nits.


:* , , EL CONSULTOR ..


DE, LO? BORD@JOs
, .


Cdicid econd~nica: 9 pis any. &dl& ~ ! , . ,


I ALMUDAlNA 1 .
de luxo: 15 pts any.


Itiai-I $ e Palma. 2 pts mensuals,


LA VEIJ DE CATALUNYA ,'


Preu: 250 csda mes.


LA VANGUARDIA


de Barcelona: 7'50 pts. trirnestrc.


S'han publicats uns Apmtees de Geografi'a General i de Europa que contesta
al programa d aquesta asignaturd en I'lnstilut de PaimaSols valen dues pta.Cion de
molts uti1i;lat a1 estudianls


. ~P- ' . . . _*_.__I , , .. . ,, L
. . Etisalrnades i pallets


,En iloc se tiohen niil1l)s aye a la lonsri espangol enciclopedic manual itusfrat
cs: espanyol, franc6s, ing!ks, aleman,'italii,


P A N B D E ~ A Victoria


Miquel. Roca Castell


TAMBE BE SERVEIX ~ D O M I C J L I


E S F O R N N O U
D'EN A toads'lks llegadas de1 Ferrocarril hay .cache


ue pate direct0 para Cadepera Calarratjada
1 &:estps pnntos sale otro para tdas , !as sa!idas


9 viajes exhaqrdinarios. , .


A sa botiga he% trobareu sempre pann.
panets, galletes, bescuits, rolleb, 1 tota
casta de pastlceria.


do tren. , ~ ,. ~.


Hay tambi6,nroches disponibles para las Cuevas
_.


Netedat, pront1tut.i econamla AGENCIA DE T R A N S P b R T E S , , , , "-*';
sirven encargos para Palma Y Estaciones ., , ... mil biograiies i un rnillh de ressenyes biblio- DE.9PA IG


1 Carrer de Palnzct 3 bis. ART.4
. .


& ;
. ntermedias. : ~ . . , <


.!' ! c ' PL&&Tdg;E ,LAR&b&D@. ir a plassos en la'nostra Iiibreria.


Yda. Imacio Fimxrola
T I ECON Quatre Cantons. 8-ARTA


~~~


i segona c l a m
.' &Yoleu 6s tar,, b


Srrvoix barra1s.de 16 litros a do ' . . ~ ? ' I
,


' I VENTES EN GROS I AL DElALL
., . , ~ , ' ~ ;


te una Agencia e
cada dia. ,.


$e,fiv&x amb pr
d'enc8rregs.


Diwcci6 a Palma: Harina 38 An es costat des
Centro Farmnckntic.
Atti% Pwlmau?.3 " '


e.
ti?


$@
63
13 HA' OBETA ,UNA .BQTIGA NOVA EN EL [,a a
Z f i ?


CARR& i%3 PhLMh N: lS.-ART(L.' . '


&
69


'


, ' En'elTa,~a&ein&s de comestibles s'hi. troharin nrti-
criptpri molt -variats i a bon preu, perfumeria,


nt se venen les botelles de legia


. ,


SASTREKIA PARA SEN CABALLERO
ARTICULOS Y N O X & ~ a MAKIPOSA.


, % . ' . ' .
1'' ,


',>
Fixau-voS--- Cart6 de Palma 15 Arts.


.
, .


, .


, ,,, , ,


.. ,