PKEUS -- _- a Art& Un trimcstre. 1'50 A Fora. .*ny. 7'03 AI ilxtranger Id IO'OU -...

PKEUS
-- _-


a
Art& Un trimcstre. 1'50
A Fora. .*ny. 7'03
AI ilxtranger Id IO'OU -


*
Uhintro soit: 10 cls


-- * -
Rcdaccid i adininistracib


Quatre Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


SETMAN'ARI C A l O L I C MALLORQUI
.. -


i
A1 comensar una nova anyada, uos trobam en el CPIS, de tionar


una mirada enderrera i fer nous propbsits per Yeedevenjdor,
reetificant o ratiticant la nost,ra conducta, segona creguem o no
eqnivocat el cami.


Entram en l'any vuit6 .&e la publicacid d'auuest setmanari.
Durant set anys seguits hem feta histijria de tots els aconteixe-
ments iraportants esdevidguts dins la nostra Cornarea llevantina
i especialment dins Art& Hem posat a l'abast de tots els artanencs
de fora, les noticies que mBs les podien interessar, hem promogut
totes aquelles obres qu'hem cregndes de profit per la uostra vih,
hem impulsades totes aquelles iuiaiatives que han representat un
awns born1 o material.de lo nostva poblaci6, hem atacat crua-
ment els vicis i defectes qu'0n elln hem notats, i hem publicats
hermosos exemples de virtut, reguint aixi la prilnGr& i principal
tioalidltt que LLEVANT persegueir desde son priucipi.


Per sltra part, atenguent a la ssgono finaliaat de la uostra
publicaci6 hem donat entradn en ella a l'esperit de Mallorca. Tot
10 que tiem~cregut d'alt ibter6s espiritual, pel8 mailorquins, 6s
estat aciillil; am\, amor. Articlts, poedea, -confermcies, festivals,
dctes culturals, manifestacibos patriijtiqrres, alub m a paranla, tot
Io que dins Matlorca s'ha fst , que tengudspba de la terra i no
pu6s amarat de bnix partidisme, ha trobat res& en les nostres
columnea. I


dMos arrepentim d'aqueixa conducta uostra? De cap mauera.
En seritat podem dir que ais6 n3 WOS ha donat fora d'ArtB ni


weriptor nou; 6s m6s, molts del8 elements que a Mallorca
oen regioualistes o mallorquinistes, i que en el principi se


feren suscriptors, mos hao abandonats, i no han volgut seguir
apoiant smb nua friolera corn lo que representa el cost de
suecripci6, r il'lllnic se tmsoar i~ mallorquinista que veil !a llum
dins la nostra Illa. Amb tot aix6, es clar, a'ha aumentiit m6s i
m6s el dbficit que en la contabilidat trobam a cada fi d':tny. Mes,


,-aix6 no fa que mos sentiguem gens desaairnats, am a1 contrari.
8abem q3t? corn m6s sRcrifiei mos ccnsta, m6s m 6 r h contreim
devant Deu i la Patria que son el fi principd de tot,a In nostra
camprnya i l'objscte dels nostros sacrificis.


FerBm, si, de la nostra part tot queut sabrem per a,iniuorar el
d6ficit yue'l setmanari nios dona, per6 a1 mateix ,temps forem lo
possible perqua els lectors hei trobin materia interensant: els
artansues amb noticks d'Art&, el$ de la Comarca anih k, que
noa remetin 01s auimosos correspoiwils, que no titi poden fer
millor, i tots e!a mallcrquius amki unn secci6 especial que&nsam


notes regiotials aont hei trobin lo de mBs relleu de tot
i~ din.? la nmtrtra Illa, i els professors i Directors
oi-legis amb las notes de preus de articles del seu


consum en la llova secci6 qu'evui inauguram,
Per taut, F e n w fer CAS dels qni nos abaudoneu, i miraot hnica-


meht a1 ba C f ~ n in nostra~vila, de la eomnrca llovantiua i de Ma-
llorca, seguirem in nostra taacla ccnforme RI PIS que dmd'un
principi no8 traajrrrein,


.)


a* F. b


Conferencia per D. Guiljern Culom
Aquesta transformaci6 constant
d'una llengua; aqnest fluir i re-
fluir continuat de la seva saba
qui tanta vitalidat acusa; aques-
ta continua evoluci6, no sola-
lament 6s causa de la naixensa
de nous llenguatges sino que
dificulta extraordinariament et
coneixer Ies formes antigues de
les modernes en una mateixa
llengua. Aixi nosaltres mallor-
quins del sigle XX. llegim no
sense dificultats a Ramdn Lull
mallorqui del sigle XIILPer efec-
te d'aquesta activa biologfa del
llenguatge, en una lpnteixa tpo-
ca i tot podem afirmar que, es-
trictament, no hi ha dues perso-
nes que tenguen el mateix voca-
bulari, la mateixa gramiltica ni
la mateixa pronunciaci6. El llen-
guatge liumil no es m6s que una
suma de llenguatges individuals
i cadascfin d'ells infiueix demunt
tots t l s altres que se li relacio-
nen.


Ara be? si una determinada
variaci6 es admesa dins una llen-
gua per un estament social o
professional - per una casta -
llavors neix un argot- tenic o her-
inktic, una llengua :religiosa de
treball, de sport, ?e gerinania,
variacions que no deixen d'in-
fluir en el llenguatge c6mic. Aixf
els foot-ballistes, i fins els lladres
mateixos de Scrra Morena tenen
el seu Ilenguatge i si la variaci6
es admcsa per un acoblarnent
ge6grilfic, per una comunidat
que els accidents naturals sepa-
ren de!s veinats. llavors neix
una variedat dialectal propia-
ment dita. Aixia Mallorca, on
tenim la mar qui naturalment
mos separa de Catalunya parlam
no el cntalB estrrcte. sin6 una
variedat dialectal del catai5.


Scgueix l'evoluci6 i quant des
dialectes queden tan difcrenciats
que son gairebe incomprensibles
Prrn 8 f l a 1 ~ ; , Ifcivwtwtuler RW&-


(Continuacib)


da I'unidat de la llengua i n'hi ha
tantes .com dialectes hi havia.
Aixi succei amb el catala i, el
provencal. Primitivament forma-
ven part tots des de la ' grafl


' Llengua d'Oc; per6 a la des- '.
membracib del Imperi de Carle-
magne, i quant el comtat catalg
romp6 els seus llaqos, politics .
amb FranCa, ja no hi hague una
sola Llengua d'Oc., sino que ella
engendra, entre altres, la pro-
venqal de carActer literari.. i. la
catalana de tendencia prilctica i
catacter popular. Se rompf l'oni-
dat de la llengua primitiva.


Aquests conceptes de *argot,
dialecte i llengua. i les seves
evolucions fariln que sapiguem
distiagir. ademes,entre dlerigua '
parlada i lleogua escrita, Ilengaa
popular i llengua literaria;. .Es
evident que en la llengua popu-
lar ens contentarem en que. se
mos entengui, tengutnt-ne .prou . .
amb el dialecte. E n camvi, en la
literaria, qui sempre aspira corn
a tal a la realisaci6 de la bellesa
com a1 seu Liltirn fi, haurem d'-
apellar per ben escriure la a 1'-
edat cfdssica, als sigles XI11 i
XIV, a la gran epoca de Ram611
Lull i del Rei En Jaume, pet! la "
senzilla rad de que havent estat ,'
dos sigles sense escriure la .nos
tra L h g u a desde molt abans
dsl.Decret de Nova Plata deJ?e-
lip V. havent-la aixi empobrida .
i casi aniquilada. de no usapla,, . ,
ara per escriure.la literariamen,t , ...
no podem de cap manera. ,con-
teutar-nos just amb el Icixic, o
sia amb els termes del vocabu.
lari actual. Necessitam retroce-
dir i anar als models, cl&&es.-,
Com eh totes les 1lenguesT.del
m6n. I , I.


Entesos aquests conceptes ge-, , . t i
.neraIs, anem ara ,a ex@icar, la
formaci6 coqcretpidt les nostres .-
trtb lbgueS.-ibcrfques ppaha: >,


'II


,
lam tot ejtablint s 1 divisbria fic-
soot-nos ospeciatiqent en l'ori-
gen i formacij de la nostra.
irEly Testes de les primitives


~ S ibsriqucs, les influen-
s pable; invasors de 1'-


ya (fenicis, grecs, cartayi-
nes%',rotnini birbars i jueus) la
cwru>:il, d.4 llati m3dificat dis.
tintaneat s egx ; els elements
que amb ell roqaven en les vfiri-
e3 regions del antic Imperi Ro-
m& dnna per consequ6ncia que


, enh-Ada la E&-Mitja qui 6s el
Drincipi de Iri diversilat spares-
qu63se.i amb lei noves naciona.
lidats, novej lle igaes, dibuixa-
des ja confusa.,nent en els de-
rrers anys de 1'Imperi.


[Seguira)


_-* ... ......._ " ....... ~ ............................. ".-


FILES DE MARIA, ENVANT
I 1


&s de tot punt necessari nna refor.
ma de costurns din3 el nostro pob!e, i
80 solement incurnbtix a volrros Fillea
de Maria, reformar lei vostres, SI
tambe sjudar an els altres.


H:rm6s p;ograma es el que se vos
ha donat, segons diuen, programa va-
knt,i perque 6s va!ent t s dificil, i pcr-
que 4s dificil 6s sois propi d'snimes
pans i perque entre vosaltres n'hi ha
que poseeixen tal grandesa 1 desprtn-
dimcnt, se vos ha Fogut delimar aqWSt
progrrma de do8 punts, de dues idees,
de dos ideals:


1.B- Fugir de tot lo que sia Inmo-
dent i treballar cada qual perque fassa
apre tant una altra persona.


2.a- Assislir an el temple per es-
cultar I'Evangeli i catecisme i treballar
rads qual perque fassa altre tant una
a k a perrena.


Fille3 de Maris, envant. Es necessarl
Qcrterrar de 11 noslra terra mariana
tanU inmundicia corn hi ha tirada la
serpent ioimiga, :Cr necessari agranar
tanta inmoraiidat que ha invadit tois els
ordrcs, totes les instituci6nr, enervant
els csperits, tapant lea intpligencies I
podrint els cors.


Dins Arti hi ha enceses una gartida
de Iogateres que fan de casi tot el po-
bte un gran fogard, i si no icudim
pronta a pagar-lo, tot Aria iari flama-
da, i el nostro poble, antes Art4 cat6lic
Art& educat, Art& intruft, Art& decent,
moral, &rio,reflcxiu,hospitalrri, scncill,
H converlira en Art4 ignorant, Art&
' Rdacent, ArtA snticaldlic Arta #rosser,
moral, jutger. caparrut, dur.hip6crita;
que tot pix6 6s lo mateix que dir que
as perdrg la nod6 de io qu'era i deu ser
lln poble gran, Art&


Una togxtera 6s la lectura tnmoral;
mlw8 jovestrobarw i fins ninetes pe-
tites que ja cerquen assaciarse heguen
aqucst veri, ifegint noveles, novelctes
tevibtei, perlodics, (Foc I Pum, Gallet,
dc pmhibltr pei Bisbe) Quentos i mol-
'rp rlrr# 9 . qw rn#anli+( amwwer#


S ~ U S grjvats . corr isWm3; iPObres
&&es joves que serquezi i iroben en
aquets piperots la conf~stacZ~ afala-
gadora totes Icn p r e g d e s i intigaci
6ns de les seues premature$ passi6ns.l


Un allre fogatera 6s el cine que^ tant
crida i reciama a la juventut ardorosa
i apassioosda. Sou vo!tros capaws de
con:a: les innocencies erflor~dcs
hi ha invisibles dins aquests locals
prostituits ? Seria necessari csser Pn-
CIS custodis per averiguar el n6acro
d'lnimes que devant aquestes pplicdles
han maculat per primza voita la srua
nitidesa i blancura.


Zaquestes Animes se rrtirrn d'aquct3
Ilocs ainb una ferida casi inestron;:.ble
i femgre insatiable, ferida que Loin
engulidor tiranic reciama i estira dinb
m6s forca de tal modo que no re li pot
fugir i a i d s lpobre inlant, pobrC donse-
Ilr I te que repellr la seua ascistencl: i
IC que conformar-se 1 odiosa confor-
midatl en repetir les seus visites a!) el
cine, perque alia hi dcirl el vespre
anterior la serpent f.!scinadora qu'amb
ulls rugestionadors la mantenguk pen-
jada de la scua mirada. 1 coni se mul.
tigiiqurn ilavores cls crinis i les secre-
tes complacencies ! Pobrcs Snirnes ! i
no tendrea un amic que vas redimesca
de tanta tiraiih i crueldat?


Filles de Maria, voltros leo m&
vaientes, sou les primeres que teniu
que avorri aquest lioc de tanta infamia
i baixesa i dcveu tteballar amb forca
i arnb constancia, arnb actividat,perque
aquester anirnetes ioves tampoc el
ftequentin.


Per rnoltes i graves que s k i les difi-
cultats no vosd~sanimeu, envant i Gem.
pre enmnt en la vostra obra moralisa-
dora imitau I'actividat que deapleguen
els soldats d'en Barrufet en f tr propa-
ganda per perverlir la joviritut; treballau
amb sant coratge i valentia; sou de-
fensores dels ideals del vostro poble
que son cis ideals de Maria.


Envant, envaxt.


RUFO


........... ............................................ " ..................... -


FESTA DEL I1s
EN L A


CONGREGAGl '


%w
C o m j a saben el8 Lectors


d'aquesi periodic aotr i i
demd sc cdebren les festes
organirades per aquedta
Congregacio en honor a
la nostra patrona Pinmu-
culada Concepcid de M a -
ria ide l s Sanls Reis Mn-
gos segons el prograrnsl
que segueiz:


Aoui diu 5 a les 6 del
veepre p w n cooltcada,recrl


q,w'&eaF rl@ .la banda de
mksicci.'ioca1 i amb gran
il.lurninncio despres d'as-
aistir a la8 solernnes com-
ptetes que se cetebrardn a
La Parroquia amb asisten.
cia dels Tres Reis i acana-
panynnzent, per repartir
les jiigueles a n'elr nins
i nines reo7rrerd .els ca-
r ~ re r s de Fig uere tes, Cas-
tellet, Pou ~ V o u , AkarioI ,
GI,#?*:, K.Blunes, Rocas, M.
Biwtes, Plassa Nooa, A .
B1-tnes, Mes tr al, S e s p ,
L l d o n e r , Carela, Palm%,
Conoen f , Ponteisro, Pou-
dersa11, Son Seraera, Pe-
dra Plana, Pulnza, Plus-
$eta del Marchando, PLas.
su Veyiz, Plassa, Rosa, IZ.
Blnncs, Pou Nou, Cusle-
I&, Figueretes, i anird a
acabar a nieL lecal de la
Congregacio.


Denzd dla ,6.--A les 7
del m a t i solemne Missa
de Comunio pels Congre-
@ants i a In gtrnl conoi-
darn a tot el poble perqcie
vengui an;b la nostra corn-
panyiu a r-ebre el Pa dels
Angels .


A tes tO.-Oflci Solemne
a,l cuaI assist irdn to ts els
personatges que el capves-
pre han de prendre p g r t
en la Tiincio del3 NeSs i
predicarci el nostro digni-
ssim Director D. Jusep
Sancho de La Jordana.


A les2deL capoespre a
la Plassa del Conquisba-
dor ( P I a a ~ a Nova) hi Cendrci
l loc ia represantacid de la
pessu di.amatica I i l u h d a
'Venguda i Adoraci6 del3
X a p a : , nova de trinca I
fundada en les costueis de
uquelta kpoca.


co lu I n -
nee hvnnnnani a n'el public
bbr'unenc nos hanr i arnb la
s e m msistencia a tots ebs
actes d'aqusstes fesles i
lambe nos ajudi a sufragd
els grans gastos que inos
ocasionen, amb ses seoes
l l in iosnes.


Di:s tie aq ues les


El Bibliutccart de l a Congregacid


R. Nadal


De Son Seruera
Anib extraordinaria solemni.


dat fonc beneit ahir el rellotge
posat recentement a n'el cam.
panar. La bendici6, que efectui
el Rector D. Antoni Servera, va
esser a le5 deu. Actuaren de pa-
di-ins el ninet Pere Servera, fill
de D.a Juana de Ca S'Hereu i la
Srta. Catalina Nebot de Can
Juanet.


Seguidament comensa l'Ohci,
celebrant lo el Rector ajudat
dels Rts. D. Miquel Pufgr6s,
Vicari i D. Monscrrat Santan-
dreu.
Un Chor del Convent de Fran-


ciscans d'Art8 va cants benissim
una M i s a a varies VCUS, del P.
Amor6s.


El P. Martorell de St. Felip
Neri ocupii la d tedrd del Espe-
ri! Smt, estant el temple de gorn
en gom.
'. La millora qu'havem duita a
capels serverins era, si no es
yo1 necessaria, convenieatfssi-
ma. Per aix6 6s estada rebuda
amb demostracidns de ver eu-
t ussias m e.


Burant els trauscurs del finit
any 1Y23 hem tcngut un aument
de 10 criatures com es pot veure
a continuaci6: Hi ha hagut 45
defuncions i 55 Naixements. D'a-
quelles, 20 son dones, i d'aquests
hi ha 31 nins. Matrimonis 27.


i


El Mcdge titular D. Miquel
Servera ha adquirit un prcci6s
autom6vil marc3 &trcenB. En-
horabona i que puga disfrutarl6
molts d'anys. -


Son estats nombrats: Ju:ge
mmicipal el propietari i advocat
D. Maria Servera F5bregues. i
suplent D. Juan Brunet, de Fet-
get. Les felicitam.


Corresponsa6 '


.,- / .-*z. -#-":?-- ...


Administracid
Municipal


SESSIO DEL AIUNTAMENT
DEL 30 DE Dbra


A l'hora de costnm se celeb6
la sessii6 oriliuaria rtresidida
pel Batle Major D. Guillem
Ferragut i en ella s'acordit:
1 Apramr la net? de la sessi6
aa terior.


2 Un comfe de 39 pts. per
joruais a la miua del At.jup do - .
N u Pati.


El Retgiilor D.Pore Llaoe-
ras doua coiuta de que la
aciquia pep ont passtt la clavil-
guera municipal est5 embossw-
da a algaas p u t 6 pc ssporta-
llades produides en ler finques
4-l indants ; S'aconia desem.
bosarles per atrninistraci6.
3 Aprovar el patr6 de veziins
4. Coustruir una aciquia pel


desaigo de lCArjup noli de Na
Crema.
5 Aurovar la llista dels vo-


bres de solemnidat per 19i4.
I s'alsti la sessi6.


SSESSIO DEL 1 DE J E N E R DE 1924
EL Sr. Bath manifest6 que


l'objecte de la sesai6 era fer Iss
llistes de compriJmiusaris per
Senadors. Acte seguit se feu la
llista dels mateixos i una volta
firmada pels Retgidors pre-
rreuts s'acordh posar una copia
de la mateixa a n el pitblic fins
dia 'LO.


Act3 seguit s e dona per
acabada la sessi6.


---
DELEGAT GOVERNATIU
Dis 4 de Janer. Per medi de


preg6 s'ha participat la presa
de possessori del nou Delegat
govecnatiu del partit 40 Manx
cor D. Josep Rotger Canals.


Tenim gnat en saludar aten-
tament a1 nou Delegat a n a
qui oferim el nostro concurs
per si el necessita en be de 1i
recta administraci6 dels muai-
cipis d'aquest partit. El pobles
tenen In confianzra de que la
seua gestid ha d'esser altament
proFitosa i esperam poder apla-
udir-la amb tot entusiasme.


Relligioses
PAIZROQUIA


Dcm6,festa dels Reis, segons
la ressenya que en altre lloc se
publica. La Coinuni6 serA ade-
xnbs que pels Congrogam, pels
Associats del Sagrat Cor de
Jesfis.


CONVENT
Demi s'hi celebra la Eesta de


la Caixa Rural. El matf hi ha
Comunib General i a les 10


' Ofici en el que predicarfi el Rt
P. Cerdh.


Registre
-MOYIMENT DE POBLAC16


de l'any 1925
llegiic en la Parr6quia d'ArtA
ala Ier. de Jener dlenguang.


Matrinionis 32
Naisemeu ts


nines 65 0 1 Total 125
Defuuci6ns


Morts d'enguany


Dia 1 de Ten& -Ximelis Rotgzr viudo
de Na Carretera, 83 anys, de
veyesa.


m x Miquela Carrib Massanet (a)
Monseriva viuda, de 74 anys, de
niocarditis crbnica.


Matrimonis cap.
N i x e nents, cap,


A A
hkteorologla


Ha fets a guns dies bons, per6 Wi-
mament s'ha p m t de xaloc.El cel s'es
rilcapotat i par que se preparl per
rloure


la no cauria nialanient una savoreta.


Estat sanitanl
Segueix el poble en ban cstat de salut.


L'clny cornens%, corn se pot veure en el
regisire, amb dos morts, encara que
veils. 1 no n'han seguits mis.


Beklerne.
La gent durant les passades fesfes


de Nadal i Cap d'any ha annt visitant
els Betlems en les iglesies i Ca Ses
Monjes q u eren molt hermo~os i aont
sempre hi ha colca novedat.


Explanaci6
Sembla que van de b6 ela ttebalis


d'explanacib de la gain que quedava
entre ei carre d'Amadeo, i ia avenguda
del Ferrocarril. Son molts els carros
que lreginen escombros I an aquest pas
prest se podra rectificar el carrer.


Ge6leg.
Fou aqui un dia d'aquesta setmana


I'aprofitat gebleg D. Bartoineu Dardet
Catedratic de LInstitut de Tarragona,
per prossepuir els estudis qu'esti fent
del terrk de la uostra comarca.


Prof essi6
Diomenge passat dins 1'Es-


glesia del Convent de Ses Te-
rems de Ciutat va fer sa profe-
ssi6 relligiosa Sor Teresa de
Jesfis, en el sigle Maria Pepa
Massanet, fills del nostro bon
amic i paisa D. Francesc de I?.
notari de Palma. Euhorabo-
na.


Mertre naoional
La Secci6 Administratixa ha


nomanat Mestre iuteri de Fe-
rreries (Menorca) a D. Pere
Garau Gelshert, de la nostra
Vila Li desitjam m a serio d'
exits en la seua cnrrera. .


Obertnres de classes
El prbxim dimecres dia 9 s'


o b r i r h les clasres de dba i del
vcspre en totes les escoles de
la nostra vila igualment que
en totes les de Espauya, en
cumpliment de la disposici6
qnepublic6 elDireetori sobre el
periode de vacacions. Amb 1'
ohertura d'aquestes classes co-


, iucidira tamb6 la de la classe
de mGsica en l'escola munici-
pal que se donarti a1 mateix
1kw i bwQu'tbantt


Cjosa3oi.s
\


En la festa tlc St. Antoni d'
eoguany segons noticies se pre-
senten dues colles de glosadors
amb un bon argnment. Snbem
que se presenten En Vermey i
En Xurigu6. Snposam que 1'
Ajantament corn els d e d s
anys seguirh remunerant 10s
umbel premi que s o h otor-
gar-los els dem6s anys.


CAIXA RURAL


Estd acordada la Junta General d'-
agueixa entldut pel dia 20 d'aquest
mes i llegir el bolans del 1923 que se-
gons noticies ha donat un rcsultut es-
plEndif corn ccp sltre any.


ESPECTACLES
TEATRE PRINCIPAL


Aquptes festes hi ha hagut
Cine a vole i Inr gent, que tenia
sortiguera, ha acudit omplint-se
el teatre.


JOVENTUT SERmICA


En el Teatret d'aquesta Asso-
ciaci6, la seccid dramfitica, pos6


en escena RNabab, sarsuela her-
mosa de la Galerfa Salesiana. A
derrera interpretaren 'Consultas
ridfculas*, devertint ferm a la
numerosa i selecta concurrenciac,.


EN EL CENTRE EUCARISTIC


El dla de Cap d'any en Sa sasa,.
d.3 Centre s'havfen' de repetir
les representacions, recitats i .
cants que feren les nines del Col-
legi de les Germanes de la Cari-,
dat en les passades festes; mes
degut a indisposicib d'una, prota-
gonista s'h:.igtie de suspendre.
Per6 se nos prega avisem a1 pb-
blic que, si Deu ho vol, se fer&
dem& a les 4 i mitja del capves-
pre i que le5 entrales que se
despatxaren per la de Cap d -
any, valdrsln per demfi. . .


I REIS
Corn se veu a altre part d'a-


quest n.0 demg els Congregauts
ferfin els Reis en pablic. El ves-
pre en el Teatre Principal i diu-
menge qui ve a1 capvespre, Its
fersln tambC an es p6blic eIs
quintos denguany.


D'AQUI EN ENVANT PODEU
REBRE LLEVANT DE FRANC


e COM ?
LLEGIU I HEU SABREU
P


~LLIWANTS 6s un periddie de pura saba mallorquina, qu'encare
que s'escampa per tota I'llla DO ts conegut de tots els qui simpatisa-
rfen amb ell ni'l coneguessen. Passats set anys primers de sa vida la
Redacci6 s'ha encapirrotada en donar-lo a coneixer a m& gent. Per
aixb, at& que la Llibrerfa Escolar i Relligiosa de A. Ferrer Ginart
d'Artfi, publicava trimestralment una fulla anunciadora i una combi-
naci6 de regalos a sa clientela, la Redacci6 dita ha feta una cornbi-
nacib arnb la Ilibrerla, i amb ella s'ha acordat que tots els clients da-
queixa puguin rehre el setmanari de franc, i encara amb propina.
Vataqui com:


La llibreria disfrutara demunt es LLEVANT d'nn espai dedicat a
Seccib anunciadora, aont donarg a coneixer les pnblicaci6ns noves
que vajen aparesquent, els llibres de mes sortida, obres i materials
escolars, papers i objectes d'escriptori de tota classe amb el preu de
venta a1 detall i en gros. Tots els clients qui comprin amb l'any per
cent pessetes a1 detall o tots els qm fassen compres en gros per dos-
centes cinquanta rebran LLEVANT de franc.


i1 la propina?
Ai, si, A final dany se fer& una rifa entre tots els clients qu'hajen


superades aquelles cantidats.
c VQS AGRADA AIXI ?


Id6, jalal A fer demandes s'ha dit a la Llibreria Escolar i Relligio-
sa de A. Ferrer Ginart Art& -. (Mallorca).


C o r r e s p o n d e n c i a


J. G. Alar6-Rebut vostro gir postal.
M.H. * - id. id.
Monjes Fnes. Costitx-Per ferrocarril va el paquet. .


I


' Llombarts- id. id.
> * Llubi-Escrivim avui per leb suscripci0ns.


. .. $ . . ~ . . ~ . ~ , ~
En un aplec de cansonetes poplars
r8cullides per n'Andreu Pcrrer a Sfenor-
ea. Van berz c1assificsdes.f amb prohi-
sib de notes -- E3 un volum de 199
pknes.


Prsu 2 5 0 pls.


RONDAY ES DE MENORCA


Preedides d'un estudi de les parti-
&X$lsridats dialectals del menorqui. Amb
sa sleciura s'hi poden passar algunes


-. : .


, .


d'en Jordi des Recd. 1 N'hi ha set
toms pub!ica!s i tots Its trobareu en
la nostra Ilibreria a 2 pts. tom.


Llibre del COC i de la suinerr -
Indispensable a totes les families de
bon gust. Se yen tambe aqui Llibreria
Escoiar i relligioaa Ark%.


A auaberol iutevessi una de 10s sigueuta reviatez s'hi pot
suscriuro efi aqucsia Ilibreria.


TRESOR DELS hVI5


Rcvista folkloricr balear-Preu 3
ptr any


D'ACI I D'ALLA
Surt mensualineut a Harcttoiia


Moits de gravals i Irebal!t cientific
Iiteraris. i'reu 1'23 pts. cad2 mes.


REVISTA D'AGRICULTURA


Surt cada 15 dies, a l 'pte cada meb


ECONOMIA I FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts RI mes.


EL CONSULTOR
DE LOS I3ORDADOY


Edick5 econdmica: 9 pis my. W1ci6
de luxo: IS pts any.


L'ALMUDAINA *


lliari 2e Pa:nir. 2 pts rnensunls.


LA VEU DE CATALUNYA


Prea: 2'50 cada rnes.


LA VANGUARDIA


de Barcelona: 7'50 pts. trlnestre.


Les servirera a qui 10s dernaui


BATXILLERS
Sthan rLt:l;c:tr UT? A p n t e s de Gmgrafia Generol P de Europa que conleslen


a1 program a d iqursta auigratura en l'lnstilul de Pahia.,Sola valen 2 pts. Son de
molta ulilidat a1 cttudianls. '


B Eensaimades i pallets
x 1 En lloc se tiohen .nilids que B iz


Habana, Buenos Aires, Fmcix . coniq:iiur puuto d e E PAN'ADEEEIA victoria
E S P O R N N O U , , . (A) MANGOL. Awdrica. 1 q A todas las l legadas d e l Fer rocar r i l hay coche GRATUITAMENTE arrcglo I.? doc!;inenlnclbn para W E N @e parte d i rec to p a r a C a d e p e r a y Ca lz r r a t j ada poderse,embarcar ariua?ido cot? ucho horas de aiiticipacidn,


Para informes: Rartolonte Roca, Hostales, n.G 87.
y de e ~ t o s puutos sale otro para tod.as las sa l idas portontar COR personal acriv0.e i n k ! ' * m e 1, en el ramo. ique'i kjca Castell


A sa botiga hel trobareu sempre pans,
panets, galleten, bescuits, rolleta, 1 tota
caeta de pasticerfn,
TAMBE SE SEI?, VEIX aDOMICJL1


e tren.


May tarnbicn cociies disponibles p a r a , l a s Cuevas
Y viajes extraordinarios.


.. . , . . :


AQENCIA DE T R A N S P O R T E S ..A RTA Netedat, prontitut 1 econeraln
Se sirven encargos para Palma y Estaciones DESSPaI IG i a t e r n e d i a s .


P1,ASBTA DE BlARCHANDO. Cat*rer* d e Puinzu 3 bis. AR Ti4
I_


~


GRA
San J o s e


Vda. Ignacib Figuersla 9
E*


iHOY, CQMO NADIE
detatla en precios, esta casa, todas las


f aue vpnden mbs barato que nadie


* ielifsio 111 I h i 8 fiis
BWTA CASA NO TIENH SUCWRSALES


ALMACENES MATONS
DP


EL FELl
'


QALLB DE JAMB 11 nQi59a189


Palma de 3Lallarca
MSTRaltIA PARA 5EaoRA k' CABALLER
leiRrIEuLos Y NOVEDADES PARA VESTIR,


BE TOPIG GLA@ES


Carre de PaIma, 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


iI


&Yoleu GS tar bzn smits?
J
(A) RQTCHET


to una Agencia entre Art6 i Palma i hei
cada dia.


l'enc6rregs.


Centro FarrnacBntie.
Art& Figueral 43.


Serveix amb prontitut i seguredati tota cla~rc


Direcci6 a Palma: Harina 38 An a costat de!


I
H A OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN EL
CAR& DE PALWA N." 15-ART& -


En ella, adem& de comestihies s'hi tuo'catrin arii
cles descriptori molt variars i a bon preu, perfumerid
merceria i juguetes.


En ella finicsrnent se v m e n les botel1m de leg$
Norfe Arnsrlcana marca MARIPOSA.


i
dlrigiu-vos a


D. J
Quatre Ca!&ins, 8--BRTP


Te d ia de primera i segona claase


Serveix barrals de 16 litros a do-
i preus acomodats.


n i d i .
VENTES EN GROS I AL DETALL