Arfa Un triiwsire. 1'50 A I Extringcr Id lc'3i! A FO:s. ;In?. 7'IJ 1 Nhinuro salt:...

Arfa Un triiwsire. 1'50


A I Extringcr Id lc'3i!
A FO:s. ;In?. 7'IJ 1


Nhinuro salt: 10 c:s
- _.


ReJacci6 i adt!iinistracio
Quatre Cantons, 3
ARTA (lilallorca)


&R
SETMANABI CATQLIC MALLORQUI


ist6ria de I D
aostra llengua


Conferencia per D. Guiliern Colom
L a bellisiuia ciotat de Solle~


nu a qni Deu regracii amb 1'-
onplendor i I~ermosurn de la
h'sturalesn quo I'euroits, s'ha
esforuada sempre en compie-
tur l'obra de Doli treballaut
se&uit,seguit, en tota t a x a que
fti gram els poblcs. Ha lograt
iuterisificar son corners, lo qn-
nl li ha produit 1111 general be-
uestar matwia!, i n i ensenips
t.iebdla a les totes per la pro-
piit cultom vonseguint zixi,
auar al ea.p riersnt d'nna Ma.
1,lom en nynost ram. Hi ha cu
aquelia Ciiitiit t i n grnn a f m y
tf'iustrtiir.se i aqnest n h n y *e
iiotn a m b el3 petits i els graiis.
All$ no se ooiieisen els njns
racabonds; ui .per gnaavar
fines miscrnbles pessntas dei-
xeii d'assistir it 1,es escoles:
l'aasistencia oblignt6ria a cla-
s s ~ t C all& efectividat. XIIL,
o:itro els prans hi preo totn


part o .l'dtte broIli.Com id6 no
havia d'esm el!a la qui primer
Iespougn6s a la arid;i de 1'As-
soeiaci6 per 1:i Cultura de Ma-
Ilorcu est:ihliut unn Delegacil;?
I aq:ipsf:i no e3 est:& pura-
inent ~ioiiiiiial, sin6 qae desde
qrio s i l a tvtiil)iiJ:i s ' h a an::t,
t~eI.;all:ir~t nnib t o h inteusid;ct,
nLlI\i tot e~~tnspidsme.As'oiii\ra
fa p~oc. se doni4 tot on curset de
I k n ~ u a ru:~Ilo?ouirrit qne sc TO-
,@ molt uuticorwgiit, i ha. don:it
rspc.nern:io~ h i t s . I.' nctr do
coIic1n~i:i (!'ailtied o i r sc t foil
iiua grnii ~ult~iunidat ii er::ii:i.
Esthn prrp:irnnt I:+ r:cleb:.aoi6
dels Jocli Plorii~s de 1924 i 0fi-
t r9 tant h m organisat Una


e..p11rna cultural que ci'uua


tanda de "eonferencie; que se
imn enearregfides R personal
coin peteotissiin.


La primera Pa esfadn a picreg
del ciiltissim Dr. en lletres i 1,'
e'stil-lat poets soIIeric D. Gui-
llem Colom el qual ha frt uu
t.reball ple d'erudici6 i belles I ,
i per e a e r dn 'gran interhs per
tots els mallor~uin; volen hon-
rar lei nostres e o l u m ~ ~ c . ~ ropro-
duintlo integra DiqA aixi:


S ooyorw i wi iyord
Corn a President d e Ia~elegacici
de SOller'de la cAssociaci0 per
la Cultura de Mallorcav tcnc I'ho
nor ... i l'audacia! de presentarnic
avui aqui, amables consocis;mcs
si aix6 no justificds prou la meva
actuaci6, en tendria pron i ma-
s s ~ amb nu sol citol'el de solleric,
gcrzii5. vostre de sang, q u i no
cerca m6s ni ambiciona altre
glhria que la cultura i engrandi-
ment de la seva Pktria.


Abans de res,les gracies mCs-
cordials per I'assisrencia de Ics
dignes h u t oridats d'nquest.po-
blc per la de man estimat com-
pany de causal'erudit i cultissim
escriptor i President de la Co-
missi6 Directiva central N'Elvir
Sans~Rosell~ qui arnb sa pres&-
cia avalauncop miis aquestactc
per la de p6blic tan selecte cs-
pecialment senyores i aengore-
tcs qui amb arnable concurs
abrillanten i decoren aqucsta
fcsta de cultura.


Grgcies tambe a n' aquista
antiga i dignn Sociedat de Sqller
a on avui, tan generosnment per
part d'ella, mos reunim, per les
moltes facilidats que ha doni..des
per la ceiebracio d,aquest curs
de conferencies.


En nom de Soller i propi
le hi agraim de tot cor.


Explicar I'objecte d' aqwst
cick de canfcrencies que avui


comengam fiedacqsa fdtil i vana-
Adernes, a1 entrar de ple i expli-
citament en el programa de la
Associaci6, son aqoetes tasques
culturals element indispensable
en la vida dels pobles. I a n el
nostre, tan abastat de benestars
materials. no vo!em que hi man-
qui res de lo qui f i t la vida del
esperit. No solament de pa viu
l'home, diguC JesuCrist. I no-
saltrcs, fills de Soller, qui tant
hem hagut de lluitar en terra
externa per aquest pa material
de la vida, dolg repbs nos ha de
esser ara asseurer-nos a l'om-
bra de la nostrd terra propia per
escoltar els batecs del seu,cor
en la seua historia,en e1 seu art,
i ell Ia.seva Ilengua.


- b a , n i a tractar fets rigurosa-
ment historics i cientifics, i coin
a tals con'rolables, sense que el
panegiric de Ia nostra Lkngua
impliqui la m6s minima indife-
rencia,per cap altra i molt menys
encara per la castellana. Prerro-
gatira de Llengua teiien u n a i
altra,fiolhgicament considerides
i una i altra son filles predilectes
i glorioses de la p a n llengua
Ilatina. Objccte d'unn altra no
menj's interessant confer6ncia
pot esser precisament I'histbria
de la Lleng-ua cnstellana. Avui
comens per la nostra, senzilla-
men1 perque es la nostraB. A.
questa 4s la raho suprema no
sols pcr fer d'ella l'historia amb
tot llegitim dret de prelacih, sin6
pcr darli a tota hora el primer
lloc dins el nostro cor. *La nos-
Ira llcngua no Cs ni m6s ni menys
important que les altres del mon,
diu molt be Martinez Ferrando;
Cs simplement la iiostra llengua.
Aquesta 6s la realidat, I'dnic fet
quc'ns interessa.La nostra mare,
m& skbia o m 6 incultit, 6s so-
bre totes les altxs, la nostra
mare i mai renegarem d'ella.
BAdmiradors ferwots dels altres
idiomes degran extencibgeogr5.-
fica nosaltres varem neixer anib
el nostro i morirem amb ell en
els Ilauis. Par lwlo no 6s un crit
de gutrra: 6s l'esclat del cor en
una font d: dolcors; 6s l'agre
d o l ~ a recoidanca del passat; 6s
en el pais estrany :imatge de la
terra najiva qui migriu amoro-
samrnb.


I afegeix: a No oblidem l'altre


fet: parlar la nostra Llengua
Cs esser nosaltres.Podrem-fer us
d'altres idiornes en la vida, se-
gons les circunstancies, per6 el
nostrb romandr6 sempre a1 nos.
tro cor. A pesar nostro. Tant si
volein com no*.


Davant paraules tan convin-
cents, desiel-ladores per si soles
de la nostra inconsciencia, po-
driem, en juuticia, estar M ~ S
temps sense sebrc I'origen, obs-
cur o glori6s, de la nostra Ilen-
gua, estudiar la seva formacid
interessintissima, Ilegir-la amb
arnor i sprendre-h d'escriure
correctament? Qualque cosa de-
finitiva s'ha fct enguany en a-
quest derr-er I-especte, gracies a1
amor i bona voluttat d'una culta
i distingida poetesa sollerica qui
ha tilostrati amb exit de cada
dia creixent amh tbt rigor cien-
tific, l'ortografia de la nostra
llengua a m6s d'ona trentena de
joves en tusiastes .coneixedores
de tot lo nostrc,en sola.nznt dos
mesos. Grkcies a ella, aquejtes
jo\;es fei-voroses de la seva edu-
cacih podcn avui es riure sense
afronta In llengua 'h ue parlen.
Perque confessem.ho, senyors,
no 6s una afronta no sebre es-
criure la llengua que parlam ca-
d a dia.


Del origen i formaci5 d'aques
ta Ilengua, cs doncs, que'ns falta
parlar per coinpletar aquest cu:s
tan felic'nent duit a tcrme. I ho
fas amb p s t , aprofitant la pri.
mer:t de les conferencies d'a-
quest cicle que nvui fan brillant
ment s'inaugur3 . :Comencem
doncs.


Entenem per Llengua , dei ':
xant-nos de difinici6ns lacad6mi-
ques i anant a1 rigor cientific, la
iotalidat de paraulesi d e com-
binacions usades per un poble
amb designi expresiu o c.ornuni-
catiu,o sia el llenguatge articuiat.
I'bnic qui cau dins el camp de la
Lingujstica, cscluint tots els al-
tres medis que tC l'home d'es-
pi'essar les seves rndltiples sen-
sac'ons corn son les senyes i el
llenguatge inarticulat en gene-
ral. Lo mateix que les plantes,
lo mateix que l'home la Llengua
-com a qualque- cosa humana
que es sempre a1 cap d'avall-
es qualque cosa tambe viva. que
mor s i es deixa de parlasr i i
continua parlant se, se transfor-
ma segmentan:-se ea i l n t s d 'or-
ganismes corn sien els rnedis que
pel SEU desplegament trobi pro-
picis. Aixi el Ilati, al; sucumbir
Rorha i formar-se les distinte~
Kkionalidats de L'Edat Mitja.
se transforma en les actuals
llengues romAniqoes,de les quals
una'& la nostra.


:Seguirdj


-.-.-
Historia del Rei En Jaurne


deJdallorca


Fins a l'auy 1230


Siti i entrada victoriosa dins
Ciutat


1 1 1


Continztacid


-5-


La batalla's fe mes ruda;


tots els cavalls escapats,


seas dar cortE als sarrahins


dins la sang que ja bevfen.


s'alsitven dalt torreons ...
desdel Lons de S F S alcoves


ofcrinties a monjoyes (14)


que havia tractat corn cans


i esperonats


palau endins


qui's retorcten


Mentre'ls penoss


I. mores joves


treien ses joies


als cristians


la vi1 Morisme.


---
I


!Si% f C d'actes d'heroisme
a'host cristiana


contra la gent mussulmana!
De tal manera


que la porta d'entrada era,
mitj embossada


pels morts, una rierada
de sang calenta ....


--_
ivict6ria! clamant contents,


aqui harfa haguds la paurna


i afollat la mitja lluna.


pel Rei-En Jaumt


de Ia fortuna


Els sarrahins
vells retuts. dones i ainr


tots-s'escapavcn
pels portells que uberts tro


[baven,
i fets enfora


de Ciutat, la. C k a mora
de I'Almudaina


rebe, sonant la duizaina
per son Senyor,


an el Rei Conqueridor.


-c-


Sobre 'ikt i un any ten
cuant tot aixnes decenin.


-- -
Feta seua la Ciuiat
quedaren en llibertat
els zatius plens d'alegiid;
i a la Verge Maria
de !a Salut fou dedicadn
la mesquita, temple infeel
que benehi Fra h-liquel
Fabra: quedant consagrada
pels bisbes de la Creuada,
fi d'apuella expedici6.


Aixi, la devoci6
a1 Arcingel per Patr6
creim que fou originada


NOTfS
(7) Castellotj o endenilatges in


de gran alsaria niuiitats sobrz co'i-ons
o rodes plenes, i cubeits a ;nb rosts
gruixades o troncv o ciiiros; desde
quais pisos eis sitiadors af.acaveii
guerreljant, als murs,i barbacanea de
les placer sitiades.


(8) Les niines tenien per objzctr
buidar e!s Eoiiamenls i ariuinar les
cortiries de les niurndcs, p w ciqjlir
amb SOS escombros els vxiix i f!,ssos
per aiiB oot hauien de p a s w , a peu
pld, infants i cavallers. Aixi coin ana-
\'en cavanf dicvaii, se s s t r 5 i c i i s e i
pedres anib travaases i e
pint-los de r a m , ~ J C ila
i, una voita cremats el; apti!!l4aincnts.
lot passava per ug.


(9) Mo:os biics o b z q r e s (bhigaros).
Aixi se deynn igran bdgueres! dig atlo?s
sens alorai qui, per S P doian'in, ieyen
enfxLr 88s mares.


( IO) Trabucs. E s p k k de CMqw!-
ies, o sien Enginys de 6uer:a r.!61
que servian per Iiafl~3r ! I
pedres nies o inznco cnsc,i.tmid?s
(Ilarnbordes), contra ICs placer r i t i~dcs.
S'en trobarin robre u!ra dotacaa dim
la msniposteria dels i n m , en el p a l m
del rtii! Caste:l de I'Almudaina, que
semblen talirdcs B puntr dz marteil en
el niares fort de les pcdrrs 3, I'orxpi.
(Lm depositirem m c l B1us:u Ar-
queolbgic LuliA).


S'en porcn vewe enrrdonidts i dc
gran didinrtre, en la Cirs? d t la Vi!a
de I'ollensa, i en I'cntorn dci ::astell
del Rey. TanibC n'hi havia subrc la
terrada de la possessid dt Forixntor
qui servien per f a defensa, dcsdc ses
Hadronerem, en I m p s d ' incursions
morisqucs.


Mossen luan Parcro, ( coizi ,\!ossen
Join Aguilo,, Beiicrri6i i t de i'.zrqiiro
lo@ ~4dllorquina), i:iOi escriu Ii.!ver
trobat pedres esIi*iiqws obr~dcs, p t r
l'entorn del Casielt del Rei L Poilenaa,
i un'altie en la dtserriboaJurs de
torrent d e i'sreyr, que ~ C S I I P a d s de
60 kilos.


(I I ) Fossos- Ainp:es faixcs enfon
dides txtra i vora, void deb muis, a fi
de que aqucszs resu!tlnsin mts alts i
dificils d'asualtar, no s:!it p:r m t d i
de ponls o ompiint-Ius de prdrss ; i
taniL.6 amb I ' idra d'omyiirlos d'aigua
corn se fc una vegsda giranllos la


(12) Fonivol o fonell, passetj..
(13) Fra hliquel Fabra, h n i n i c o


de gran prestlgi qui assisti a !a Con-
quista, fentse popuiar per sa cnritat


I 1 C::UL31.


r j /


(14) Monjoyes--.~lontets d e p2di-e
que feyrn eis guerrers rictoriozos en
seiiya! ,:d'aiyria. F l s fraiics cantaw!!:
mon joir! Vive la France! Eis llaut'd-
dors diuen inonjoyh a la pedra que
posen pii aenya! a la dirrcsio d'un
so!c; i, per exlcnaio, se diu nioiijoya
a13 ubjecter de poc VG~ilnlen.


De Son Seruera
La seimana passada tengnerein en e


nostre poble L:DS Coniisi6 de inilitrrs
anib I'ojcctc de i i i d q J r i cercar rioliciev
coliri: 18 &a qu: feu per squi )'ex-Ins-
pcctor de primera enaeiiyasca.3. Rue-
dn en la dsrrera insprccid que f i i r i a ies
nostrea escoles en e: incs de J w y .
Sr. Sirgent de la guardi i civil 0. Ma-
teu itliquel li* proseguit i'iiidaeacib
ainb grdn diligcncia.


---
A d K ' ~ S rnoita m3Jd Bdrbarr Sardeta
villdad'En 5i.d de Srs Pules. La
selrnan I passada mo; i a I'edat de 88
aiiyr In mare d? i'amo :Mique\ Fular o i
del que fins arc es e $ t x majora1 de Sa
Puct: I'amo'n luan Donam nostro'n
condo1 a les families de quis1u';ln d?!s
dos difunls. A . L R I .P .A.


N n vi:!giit el amiw.ris!a S. D. Monse-
x x t Sa!!!,j:Idiiti, FIcl r.i:i de Octubre
pr3) p;?::,i re;,? 13 Tonsura i ordea
nlfi:Ors i eiicara no I hwiem visr vestit
d e sacerdot. i i rciteram la feliciiacib,
f.nt!a ex:cnsiva~a la s w a familia.


TarnbC h3n v i q u t : a psnsar le3 festes
smb samare I). Antoni L1itr:ras de i'u-
la; a passir una tcaiporad-ta curfa la
rrnyora vigda de Ca S'Hereu D"1uatia
amb c s SCUD fillets i per lea vacacioris
de Nadal eis estudiaotr :que tenirn en
les Univeiridatr de la peninsula i es-
trange.


Corrtsponsal


Zg de Desembre 1923
V m-
2


LLEVANT
De col*labm1ct6


AL CASTELL D'ALARO
Es Migdia. El &lid sol, desfent se a grants torrents
sambla una gran foguera s u en nlig del csl encesa.
L'oratjol tresquivol i slintl, amorbs besn
les velles piwets i els arhres &in3 i Ilneats.


Demunt uria montanja s'alsen encare valent8
cls antics restes de I'histbrica fortalesa
qu'un temps fou gran castell quaut amb coratge i bmvesa
els mallorquins Iluitareu, resigoats i contunts.


iQu6 solemne 6s Phora del mi&: dial Que% de bell
el pslisatge esplhndit que s3 v e u desde'l castelll
blavenques moatanyes, pobles pintorescs, nusells . . .
El castell qu'ttltre ti.:nps Eou d.eu Bassn i d'en Cabrit
en rnig de sa vcllhria. t& un encant infiuit
a khorn eu qn'es senten les ssquelles deIs anyella,


JUSE? VlDAL ISERN


.......... . ......_.... ......................... 1 ........... ... ........................ ~ ..................................


DE CA NOSTRA
Metcorologta


Ha feta uua setmanr esplbndi-
da que no 8emblau;~ de lwtaci6
en qn'estam. De dia nu sol
.herm6Y i ciilent qne couridava
:a sortir a fopvila. E13 respres
una Ilzua clam, blauca, deli-
ciosa, i temperatura templads;
I2 graus. La gout aprofitant
el bou temps i els dies de festa
ha Fortihi a pasectjar de dia,
i els veapres ha a d i t a19 es.
pec:tacles que en distiuts lloes
mi haviu.


Eatat sanitari


Smse hxver-hi nialalties
epidemiqoes ni gaire malnlts
no obstnut aqnest derrer temps
la mortalidat ha auinmtat,
erb c m SI: pot veure eo el
Registre, es enpi eu geueral
gent vella.


Nnirement.


setmana paxsada la
e p s s del nosh0 umie el
farmeceuiie D. Jaume 8ancho
doni felismeut a Lu:n iiua
nineta. Euborabona.


Puguos


El dissalitu \!e ,festis a .la
8ala se p;ignreu els cmplerits, i
aolts altres comptes.


El pou de lr Central


Scgueixen , encare fes obres
de mfondiment del pon que
D.Antoui Estora Anlords fa
en la Central ElBctrica, T4 j a
uns 145 pains i encnre se vol
enfoudir lo una quiusena mhs,
a pesar de que j a hi ha nioi ta
d'aigo.


PPbrlcn nova


D. J u n n Sard (a) T e r m en
compauyin amb l'industrial
Mestre Pep Alzina ca* ClapB,
e s th iustal,laot una fabr ica ,
devora la Central per toruetjar
fusta i ferro; serrar, i plauetjar.
Contarern desde are, atub iiua
nova industria quo represeuta-
rB una passa mbs en el prop6s
de la V i l a .


Dtsgracis, -
Ahir, divenrcs, sa lnestrdssa


Cataliua Sacristanil, posant el
peu demunt el cantell d'un
brad, ten& la mala sort de
qne aqncst s'alais, i cnigaeut
ella pec derrera fcri a ~ i b el
cap a un vidm quo li va fa LIU
trao espant6s eo el cap. I,i hn-
gueren de donar tres punts.
Serrtim #a desgracir i l i h i t .
jam prontn millornnsa.


Pest8 del6 Reis


Dz cada dia in& rruinioses
els Congicgiints Narisns se
preparen per la eelttbraci6 de
la festa dels Reis. ED 61 pr6.


rim 0.'' donaroni lIai.<+ detalfs.


Nova socicdat


S'estkn fent els treballs pre-
paratoris per la oonstituci6 d'
una eotidat cultural en la nos-
tra vita. Entre els elements or-
ganisndors rein. un gr im en-
tussinsine. Per de prooh s'ha
Jlogadn la casa aout ehtava el
Tinent Qnec en In Plassota
del Nitrxando. Anirem doiiaut
compte c!cls trebillls que se
fssnin.


Ad ministraci0
Municipal


SESSIO DEL AJUNTAMENT


Aquesta tengut3 lloc el dia 22
de desembre,presidida pel Batle
maj6 D. Gnillem Fernigut i
s'acordri:
1 Enviar a1 pBsnm at Engi.


nger provincial Sr. Calvet pep
la mort de la seua.Sra esposa
(a x.8.


2 Que s coutesti a la Cou -
gregaci6 Mariana d'Artii WI el
seutit de que 1'Ajulrtameiit no
pot ateudre sa petici6, per no
haver-hi cousignaci6 en el v i -


3 Aprovar el compte de 48'80
pts a que pujen els treballs d'-
excavaci6 cu la miua a1 arjup
de S'EstaciBfets durant la
derrera setmana.


I seiise res m8s II tractar se
don&, per acabada la sessi6.


@Ut plCSUpOSt.


Registre


NAIXEMENTS


MORTS


Din PI-Jzipii i Lliterux Vi-
aes (a) Serenl, casal, de 58
any8- de Bronco-riersrno-
n in.
Oil din--,Jooep Aizanioru
Sancho (a) Camn,oiudo de
88 anys de Flenio d i f u s en
el F.


c


Diu 23-Catalina Lliteras
Llull (a ) Crrstcirecsa,casada
de 78 at tys, de AUiorna a la
mare .


MATRlMONl


GLOSES
de PAmo Anlonl Vicens Smtandren


de Son Garbeta


117


E Erd un pri?ccp de gran n o m
d'autoridat elevada;
a devanl sa seva casa
hei tremofava tothom,
no't toc&va aire ni sol
de fan1 delicat qu'anava
are es un ossa allargada
demunt aqueix dur trespol


118


V Eco, io sere castls.
osin6 prcguntadb
diguem iqu'es aqueix red6
qu'es un cap redolidis?


114


E A dins aquest cap e stava
una lizngo serpentina
oscega i atrevfda
que tot heu caluminava
des nom de Deu blaofemava
es temps de la Seva vida
i ara ja s'es rspoltrida
i pols i terra ey tornada.


120


Y Aqueix amb so c i p ubert
que tanta faredat fa
aqueix, be de& psnsd
me pareix qu'era despert


121


+mix era un partidari
qu'el63 tenia
que sa seva homonia
era a demunt ks diari
ot\tJ3 lo oecessari
pes be de quant moriria,
i perque a la mort devia
la mort n'ha pres inventari.


122


V. Aqucix que leu ertint
en s'zspecle tant fer63
[qu'era malalt atxac6s7
jen vlda era tant flrc?


123


E, Aqueix eia un general
qu'en vida molt progresrrl
i que rcvohsion0.
und fami!ii real;
ea mando nicianal
nrrib.4 a domind
i are inmoble est6
corn estatua de sal
Especialida t en inipresos ger correus, mestres i zar2biners %~ons tl, ? $
d


'd P P
models oftciais.


~~~~~~~ 0
ETALL I AL EN C


1.
Quatre Cantons 3 - ARTA


m -rn


i Eensaiiuades. 1 paiiets
h '' ' ' 15n i!oc se tii>!ic.n .!!i!lo!: que 3 ! d
1
?


Iiatana, Buenos Aires, Francia. y ctiz1Qskr printo de 1 PA~~AI~EK<! tl
:: 1: s F 0 R :i :; (1 ti (A) AIAKGOL


A todas Ias llegndiis del Ferrocarril hay coche GRATUITAMENTE srregio i:i diicuiiirritncibn para l ? ' E l
I :quei i h c a Castc;i


~ 2 ~ x 1 1 3 ~ SE SERVEIX:~DOM~CILJ


que parte directo para Cadepera y Caterrat jada 1 poderse einbarcar adsando con 0d10 hos t s de aniicipacibn
y de estos putitos sale otro para todas las salidas por contar con per.ona1 wive e iiiteligente ttii el mino.


I Para informes: Bartolomi: Roca, Hostales, n.<' 87. ' A sa botiga hel trobaren aempre ~ Z I I S , c tren. 1 Los que deseen embarcarse de San Loic!izo. ?on Scr- panets, galletes, bescaits, rollets, i tota w- casta de pasticeria.
Pl'c?eda!, prolrtilul i econoniia


!j/j.?j>,i
Carrel* d c l ' u / r ) ia 3 his. il ~.Q liQ .


Hay tnmbiCn cochcs disponibles pnra las Cuevas 8 Vera, Capdepera o ArtA pueden iniormarse e n
Y viajes estraordinarios. a


AGENCIA DE T R A N S P O R T E S I ... A RTA
JOSA Se rzirven ettcargos para Palma y Estacioiies


CAN GA
iatemiedias.


PLASBTA DE NARCijAR'3 3 . 1


E S AEM
1 3 *i 2 12 J- 0 6


Vda. i p n a i o b rgmrola
DE!


~77 :


.~ .=


il-mu, COMO NtlDIE
de1;::ia en precios, esta casn, lodas Ins


8
tinicas alinacenes que t


p que yenden m i s barato que nadie


Telifsns 211 1 P r e t i o BIn
E5TA CASA NO TIENH SUCURSASES


ALM AC E r\I E S I\[ AT ON S


Palma de 2dEaIlorca


(A) ROTCHET
te unR: Agencin entre Art6 i Palma i hei va
cads dia.


Serveix a t l b pic.ntilut i seguredat tota classe
d ' enchegs .


Direccid a Pdrna: Hariiia 38 An es costat des
Centro Farmacht ic .
Arts Figucral -18.


!


-
N JAU BON i


Stweix barrals de 16 1;trcis :I c!o
micili.


VENTES EX GKOS I AL DETA1.L


HA OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN E L ! (3 C A R R e D E PALMA N.' I 5 - A R T A .
En ella, adem& de comestibles s'hi trobarjn artii 1


cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria


En ella finicnment se veneii ~ e s botellcs de leg{


I
__Q*_


4 .%
;J $


f-)
7-r


meiceria i juguetes. -' ..mad
Norte Americana marca MARIPOSA. i