Dissapte 13 de Octitbre de 1923 ,Y%m. 9119 Arl A AI .A. Ua trimeske . . 1'30 Fora....

Dissapte 13 de Octitbre de 1923 ,Y%m. 9119


Arl
A
AI


.A. Ua trimeske . . 1'30
Fora. Any. . ? ' ( , : I
Extratiger Id . !C'W ---


.---3t%-


Aquets dies ha publicat la
prensa espanyoia la noticia d e
haver se aprovat, en el Congres
Internacional de Segona Ense-
nyanr;a, celebrat a Fraga setma-
nes enrera, una proposici6 dels
delegats espar,yok tiemanant
que la llengua castellana sigui
inrlosa en cis plans de l'en-
seayament secundari a tots els
Estats. I el diari lerrouxista
barcelonf *El Progreson en re-
produir la nova, quant ja t?~ una,
mica vella, hi posa un epigi-af
que diu: qSe entcl-an 10s catala-
nistas?.


En quedam ben enterats. I te-
oim molt gust de sabrer-ho. Ve't
act una de tantes proves de la
inComprensi6 del nostre ideal
fins per part d'aquells que hau.
rien de tenir-ne un concepte just
i exacte. Es ja tradicional l'atri-
buir als catalanistes un odi irre.
conciliable a la llengua ' espa-
nyola i un designi passional de
foragitar-la de Catalunya i de
fer-la desconeguda per els cata-
lans.


Fa alguns mesos, quant nin@
pensava ainb el cop d'Estat i
quant hi havia una total llibertat
d'expressib de les idees, en a-
quest mateix lloc desmentiem
nosaltres, d prop6sit d u n e s afir-
maci6ns publicades a I'sA. B. C..
de Madrit, l'al-lndida interpreta-
ci6 fantistica del nostre pensa-
ment en Iflateria llingiiistica.
Afirmav-:n aleshores-i ho tor-
nam a afirinar avui--qx &om
p a r t i h i s de la pienitud de drets
per a l'idioma catals R Catalu-
nya, per6 que no teniin cap in-
convenient a posseir i a coneirer
I'idioma espanyol.


L'exteixfssirna drea territorial
del castellfi Cs un fet innegable;
i aquest fet ddna a1 .lit Ilenguat-
g e un fort inter& per a la seua
coneixensn. Per6 aqucsta conei-
Pensa noksde cap manera in-
comparibie arnb e1reco;ieisement
de totes les catagories de digni.
tat polftica i cultural a1 gloribs
, ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ de Catalunya.


En l'article anterior a que
havem ai-ludit declaravem que
nosaltres acceptariem de b m a
g?n;t, per a rc.;oldre el pohlcio:.k
llinguis&lc a C J ~ R nostra, l'euse.
nyament escolar de la Ilengua
castellana am5 caracter ob!ig:-
t0r.i Per tant, si ara nosalcrcs
fossim a fer i tinguCssiin absolu.
ta Iiibertat per organitzar i'en-
senyament a Cataluny-a, accep-
tarfem la proposici6 apromda
en el Congres de Pragz. j a veu
=El Progreso. que parlam amb
tota ciaredat. I lo que ara d&n,
ho havem dit seinpre de la ~ 1 i . t -
teixa manera.


Cai esvair la llegenda que pre-
senta l'anior al propi poble :om
a odi a un altre poble. i i'iimor
a la llengua materna corn a odi
a la llengua dels altres, que per
ells 6s materna iguzlmeut. No
ens alcem contra cap lien:.iia,
sin6 contra el fer de la iniposici0.
E!s castellans, que esiiinen t m t
profundament la llengua prbpii,,
haurien de comprendre el nobili-
ssim sentiment d'a:nor a in llen
gua nostra.


Precisament el CongrCs Inter-
national de Segona enscnyansa
celebrat el mes pnssat. s'ha reti-
nit a la ciutat de Praga, capital
de la BohCmia hisi6rica, i x a
capihi del Estat nou de Txecos-
loviquia. Praga ha tengut eu la
histbria del pobie txec un piper
tan important coni el de Barce.
lona en la hist6ria del piji?le
catali... =Cap i casal d i ~ CitaIu-
I I ~ ~ D , anomanem nosiltre; a In
Barcelona nostra. ~ P r a g a , c a p
del reiaime., han anoniciia.t els
txecs n llur gran ciutnt. I be: els
membres del CongrPs In tcr~:x-
cional de Segona Ensenyanca
haurien pogut preguntar ais con-
gressistes txecs i a k ciutad;:ns
de Praga com han entPs i coin
han resclt alli el problema de les
llengues. La contesta hauria
estat uii cant a la llengua Lxeca,
a la Ilengua materna, actual-
ment victoriosa, sobirdna a la
seua te rm


I'enim molt gust de saber que
s'ha aprovat a Praga la propa.
sici6 que comeatam. Ens s e w l a
be qne sigui introdufi 1,idioma
espanyol en 14 segona ensenyan-
sa, i afegim que no nos oposa-
riem a la seua introducci6 coin
a asignatura en ,l'enseeyitupt


primBria. En cambi, recordam a
=El .Progreso*, que vol e s e r
federal, i a tots e!s f.jderalistes
espauyols ilt l'esquerra i de la
dretn, que el sistema federatiu
otorga ai iienguatge de cacla
poble la plenitud dels drets pd-
blics i privats. De (La Publi.
ritut).
i i c n o ~ u r h b d d b n= J; ~e~~.~u~cijili~n~a~~ ................... .........


EL ROSARI
iQu?'n l i e u m i i de discutir es >as-


sat, de si era o no alIO que.ls veis
diuen, enaiiiwats del seu temps tal
tal vegada just perqu: era el seii, no
perque fos mil!ui! I q!i6 de crilicar el
present, de si ia i(. se rcfreda dins la
sociedat, de si 1:s iilis de jesticrii: se
aclareixen, dc si la r?!igib s'tnvenca,
de si la ininoralidit alsa el seu nivcll
fins a auieqar-nos! ii q u i de fer pro-
ndstics del pervenir anil:iciiltit el triunf
de:s blancs o dels roljos. s'esclipsamen:
t x a l de ta!s o qails id!ees, firtures
resplandors d'aquestes o d'aqilelies
doctrines1


Prenguern de bona f: ies cosns tal
corn sien; aceptem de bona voluntat
les disposicibns de la divina Providen-
cia que gov?rns el mon i el governa
palernairnuit c o n 110 Iia fet i fer&
se.aprr, i cuideiiinos de cercar 21 nos-
tro niilloranr.:it i el d'aqueils que I k u
nos ha enco:!isnit.


El ilavut de la iioiira farni:ia qoe
estani encaritgats de dlrigir cap a1
port no ti2 perdut ni scs veics ni :s
tiin6; i sig;ui,i les qs: si;uiit ies ones
que l'eiiipciiguln i e!s sotrscs que
experi:wnin, orieiiteiii-lo bB tnimit
a1 ct! i aprofitarii EI 'vent, ven,":~i d'a!l;i
ont vsngai.


Hre;ue;lt i treb;tyein, pi'n-?.ct qile
aquesta 6: la ncs?ra miisi6 E
nostros uys s'x l i iqu@ a la ilm terie-
nal.


p qui; nos hi obiiga
I: mos descnldsin,


nos avisa de la nostr.1 obligmib, es
pa qiii fuk: de ia nostra boca.


Eqiperd el pregsr a Deu, aisint eis
uys ai airi? 6s cosa que taci lmci i t se
d:iXi perque e l b-ist6 q32 nos mstiga
al no f ~ - i 1 3 120 si: i i smtir dern.Int la
n o s h esyuena. i con q:ie (eiritn el cor
un poc enduril, l'entenimerrt uxa mica
entusquit i la ie un poc sornorta, no
aqabanr mi d'entendrr ben be que


solemeqt e! -1ui pr:ga e3 escoltat de
Deu, i soiBiii'ilt el qli dtiniiii te dret
a allargar ~a Ilia.


EI pie:.:r, ! pre::ar jwtdinent a a b ols
de canow!, ani:> 1afimI;ia h i d'exer-
cir c ~ : n C'II Viokncia a D:u el no3tro
Pare q:ie it i.? pliernidat rea\ compte.
ta i efzctiva d: les iiomes hm[lier.
Corn ocaci6 emncialment fimjliar se
mos piesenti c l Roszri i 13 costuitl de
les caws crisiiines es el resar-io el
vezpx, aba;:s de sopar.


La I.$,- ..' ,mia est$ reunida i citada a una
hora critica en la qual se desplenguea
les ko t i c ibns del v i u e mundb, rnentrca
la gent del n1o:i s'arre;len per assistir
a Ics d i v e r s i h noct:irnes, sernpra
periiloies i m s i sempre perverscs.


Els misteris son una enumeracib 1
recordatori de ley principals veritatr
de la nojtre f6, cons!ituint una ver i
llissd de dociiind crisiana, de la qual
el Pare n'rs ni:str? i que va dirlgida
sisfiys i serveiits.


Ei! cada part de rojari cine vegade,
akarn !a VEU cap a Deu Pare; emper6
per cupa tim!ra, les nostrer relacibns
amb Eil p o i e i ~ haver estat una mica
fredet-; i aix6 pensant mos ferram al
mantell de ia nogtrd blare Verge Maria
coni a Bys q!ae n o hmi de callar fins
q w nos iniri i escolki i i i feiin cinquanta
.i.oixonies diKwiit-1; ii:iquanla vega-
des pleiia de gracia, escullida entre
totes les dones; bcnef!n ei fruit de la
se.ia nialer:iida: icosa que ti hs de ser
mo!t agadab!?) i a cabm pregant-li que
trcnqui la ii-edoi entre el Pare i noltros
am!, la seca itittrce<si,5.


I e!s i i~it ios ii:is s:ntir;in tota la
f o ; p de ia tiadlcid del Rosari, i c o a
noliros I ' h m rcb2di d: moltds centb-
ries enrcn, aix i e!:; de gtneraci6 ea
gcneiactb la pxpetuari? por rnoltcs
a!tr@i cesxiries enkvai t - .\;xi sia


J . Rhvmr68.


EU


El biat rn3du:a lentament
a dins la tanca pcrfumadn ...
i eicep, hirsat, a la szrment
eonta del6 anys de bona anyada


E[ vi futur i el p3 vinent
han vista I'H6rjia coma radi B
passar radiant, solemnement,
pel bell cami de I'encontrada.


Diu la blatera ad el reim
que's tot verdds, ple de pulsim
abm un accent de melangia:


-0 si pel corpus, l'any qui vB.
de noltros dos poguessim 6;
el Pa i el Vi d'Eucsristia!


i0 amorl
Dlns un jardinet €lorit
el Bon j o s h hi fulgura,
radiant de :geszamins
d'odoriflca blancura.


Molt rn8s blanc8 i delicats
son els nins d'ullada pura
que's recolzen sobre d'Ei1,
atrets per taata dolcura.


1 el Bon lesfis somrlent
corprkn d'enamorament,
cque darl a la minyonia? ...


EO fa fruit ... es Fa menji
els dona, en fornta de Pa,
son Cor en L'Eucaristia.


10 sacrificil
Eerihaia Vos, joinakr
de la tanca benei'da
que del blat en sabeu fer
el bon Pa, qui dona vidal


Aqueix Pa qir'ha nienester
la nostra lnima escullidi;
aqueix pa ... Pa vertader
que a I'itnima dona vida,


1 ax1 corn la vlda no
pot m e t sense c0'6;
vostres mans L'Eucaristia


per llarg temps pu;:uen alpr . ..
i refulgen escalfar
el nosrto pit cada di?!


FRANCESC POMAR -
( I ) Premiada aiiib i'liiiic accessit


8 la *Viola d'or. en els iocs Florals
d'enguany n Felaiiitx.


De I'Administraci6 Municipal
Sessid del dla 7,


El diR 7 d'aquest ines el nou Ajiin.
fament posat pel Directori Militar va
celebrar 1% sessib inanaural del actual
erapa, baix de la presidencia del nou
batiii D. Guiilen Ferregut el qital
des;.rta d'haver Ilegida e l Sr. Secretari
Yaote de la derrera, dona conipte de
haver nombratr els bitles de barri que
son: Pel districie de ddlt 0 prinw,
Mestre Miquel Cap6 Vives; pel srgon
o de baix Mestre Juan A:zamora Joan
i per Sa Co:6nia L'amon Jrroni Hom:.r
Sureda.


Corn D. Antoni Solivel:as Llainpayet!
jutge Municipal scrii coin a vocal
associa en e l d?rrer soricig, i e!s dds
cirrecs son inco,rp;lih:e?, S'h3glIe de
f e m e un de nou tocant la sort a n'nii-
dreu Ulnart Surcda (+) Fustwet.


Seguidament s'anomanaren le% co-
missibns permanents i s'aixec8 la
eesslb.


I'isita ai Govornador.


Riumenge pauat I'actual batle D.
Quillem Fwragut, acompaoyst Qel


Sepretari D. Rafel Sard feu una visita
al Excslentissim Sr. Governador de
Balears General Chalier. Aqecst Sr.
les va rebre amb molta ami?bi!iilat i
les express4 la seua saiisfacci6 per 12
recte administracid que li consta leiiirn
a Arta . Les autorisd per deslacrar la
Caixa de la viia i riectuar p;?gos i co-
bros per mermalikCr la vida mtinici-
pal.


En honra
d'un art anenc


Eis honors que se lribfiteii a un
homo refopen en honn: ee l poble aont
nasque; per aix6 q:i:int vcim honrzt
UII artanenc, cos sc!!titil i:onin!s per
esser compaisans seus.


Per tractar-se, id6, d'un fill d'ArtS
nos complavem en traduir de El Feln-
nigense Ies retxes sigltents:


El dla !de St. Mique!, angel tutelar
de la nostra esglesia parruquial, se reu-
niren a la casa del acaudalat Sr. D.
Bartomeu Ferrer Vi lalonga. e1 Rec:or
D. Antoni Mora, aconipmyaa del
President i Segretari de la Delegacib
aqui de !a A. per la C. aa.b el fi de
f e r 4 entrega oficlal del primords
llibre la edicib del qual aqueil pa$ de
bon grat.


Arns tan agradbs mo!iu se canviaren
frascs d'akcte i En con.irrsa coral par-
I2 el Si. F r r w d3 sos mss cars amors:
Felanitx i Art$; dz con benvolgut
Centre Eaiear, que a l l l en el Ponent en
la b:lla capital Ctibana, fa una obra
!an admirable de patriotisme i humani -
da!, oferint se tot seguit per tot quant
redui:di en benefici de so$ pohles esti-
mats.


.41 despedir se dsis visitan's i rei-
t e r x !i son a p i i i > e n i , les suplica que
quc I:(; I'oblidin mai en qiialsevol accib
citi!adana en p i6 ' de la cultura de
Mailorca


~\dmirab:e mallorqui! Si coni vas
li! nos!ra estimada Flopeta en tengues
ims q u ~ n f s i n k I'espiritual ascensi6 de
lvlailorca seria rapid,) i gloriosa L


Fics aq:ii .El Felenigensc. i noltros
mos ne congratuiarn.


-Tambe dia 10 el SI. Ferrer presidi
iin dinar que dona en el Mediterrani
Ilolcl de Pzlina la Coloiiia mallorquica
de Cu!i:i. Se ilo:iS corn a despedlda
a l Prtsideiit d:l Centre Balear de
I'lfauana, antizipmt-lo el dia 1,O per
esser I'aiiiversnii de la primera mani-
festaci6 per I iiidependencia Cubana.
Ai brindie, el Sr. Frrrer feu un discurs
que foo molt aplsudit.


-,-4=x= --F?


I


~~~~~~~ l A


D i i ~ ~ r c n ~ e pzsjst EC feu 1.1 f?s!a del
Rorxi Despi6i de Tcrcia cantada
am:, o r p , hi hagcd Oiici sulemne en el
q i e pr:.dici el R t . D. jitan Ginart
Vicari d.4rt:i Rl dccapvespre despres
di' c>i:itsr->e Ve.;pr~s i Compietes arnb
orga se fi.J l a pro,,ess!, del Rosari.


DeniB ditimeng: a i'liora de costurn
hi h a i r & la ';oiniinib de les Fi!lea de la
P'orissima


-Air hi haguk a In Parrbquia una
Comuni6 general per implorar de Deu
que doni acert a1 no2 Govern que avui
regeix els distinls d'Espanys, eegonr .


recomanaci6 del llustrfsslin i Reveren-
diasim Sr, &<be. Deiiia diumengc a les
7 s'en fer8 una a k a a la qi ia l ?e con-
vida a tot el poble.


CONWENT
Les Coranta Hrres de St. Fraiicesc


acabaru.diumenge passat. El niati a
les I O se digue Oiici solenine en el que
secant6 I s Missa Te D w m Laudamus
d'cn Perossi i el vespre se feu la
conc!usi6 a la qu:il hi assisti molta
gent i en riia predicl tin scrm6 !iistdric
el nost:-o paisst4 Rt. P. Gabriel Tous,.
desprdiiiise persnar-sen cap a America
a I s missi6ns que fundi el Venerabie
P. Fra An!oiii L l i n k natutal de !a nos-
tra vila.


.-rz-.-".-:-=-.--.?-c . :. ~ ...:~ ....... .~.~...


Ge Son :Muera
La primern disposicid dictnda per


la autoridat civil prohibeix el porer
fer rorre bisties i carros per dins la
vila. Amb un nltre bando s'harrei-
terada l a prohibicid :de fer feina i
vencire en diumenge. Un i altre
edicte pareix que han estat ben acu-
llits.


--
Mas coosta que en una de les de-


rreres reunions celebrades en
Sindicat Agricol Catdlic ;han con-
vengut en torqa exporti enguany
tigues seques a Catalunyaaje_nguent
a la demanda q.ue d'aquec t fr%t ens
fan els Catalans


el ~


--
Ahir arriba la primera remesa de


superforfats de la casa &-os* de
Barcelona pels socis del anomenat
Sindicat. Costen a 21'40 pts. e15 100
kilograms.


-- -
Parcix que els comerciants de


porcs grassos activen la demandn.
Ees paguen a 21 ptas. s'arrova.


El hessd de metla ha esperimin-
8 tat nova pujada. Els prens bscilen
entre 974 i 100 ptas. quint&


Corresponsal.


De Capdepera
Divendres dla 5 a les f0 del ves-


pre, pa;h d'aqui 1.a Seccib Major de
la costura nacional en exeursib es.
colar.


Recorregueren els pobles de Sta.
Margalida, Muro i Sa Pobla; bere-
naren a Muro, i visitaren la costura
que dirigeix una germana de la nos-
tra mestra D." fuana Vidal' que les
obsequii molt. De Sa Pobla passa
ren 'I la Albufera, objecte de I'ex.
cursi6, aont admiraren les joren ex.
cursionistes, el treball pen& i cons-
tant dels marjalts, l a frondosidat de
les terres, i reberen expiicacions
d a r e s i precises de la plantaci6 del
ar&, manera de cultivar-lo, batrer-
lo i totes les operacions que se rea-
l izen amb ell tins qua estd a punt de
ser presentat en una paella. Arribn-
ren a la fhbrica de paper i el senyor
encarregat, les dona amb moltr
amabilidat una clara explicacib de
aquesta fabrjcacic). Ycren corn 18
primera materia, qu'w canyet AW


I


despres de bullit i f & pastafiw,
pas3ant per diferentes teles metlli-
ques, se converteix en paper que.
queda all& mateix taiat de la mid6
qye volen. Les digue que la fabrim-
produeix.de tres a quatfe tonelads'
de paper cada dia. que :l'exporten E ,' "
Barcelona i a Valencia. Romangub-
ren a Llubf, aont la familia'de !i
Sra. Mestra les obsequia, quedeni
totes les nines mo!t agraldes de tani
corals atcncions, i admirades de"1a ',
cscola que regeiita D. Juan \Gdal,
que segons conten es una escola
model. A tot8 els pobles visitaren tea
iglesies oint missn cada din, reco.
rreguent les pla.cses i punts pkiticlb ;
pals A lks tres del diumenpe arri-
baren cyntant, fentrr: liengos de IO
moll que'ls havia agvadat I'excursid I
quedaiit arnb g-anes de repetirl
pwst - .


\


Uuniplii;t lo prunes en el narnet.0
passat, donarem conta avui~ de Ice
principals reformes materials q i e
ha realizades I'Ajuntament passat,'.::
perque se seva honrada administrp
cid atrega s'agraiment dels bonsgaia;-
ballins; i servesca d'estfmul an els
nons retgidors que t m h d parei3,
que estan animats de bons desitjos
de fer be. . .


El Cementeri ha sufrida una re-'
forma com per ventura cap cemec:
teri de la nostra Mallorca en taqf
poc temps haja fet el cnnivi failt
gros; se trobava arnb unes dbtze
tombes i avui passen les 40 i tbtseli.,-'
pantedns acabats i les tombes que
falten casi per totes j a s'hi: trabaili; . ,
E l nou carre de la Estrella tant
cessari pel carre de la Mar.
arrassants i comprn del solar
matadero. Un solar de derrera deln',,'
casa consistorial. La carretera de
N'Aguild. L'aixamplament del cn.. ,'
rrer de Son Magdale Uiies sisentes;
pesnetes gastades en la carretera dB
Calarratjada. &I& de mil metros de
pedra picadn i escampada. Ea caixa
10.008 ptas. i n'hi :robaren 3'129.
Duesbombes, una en ei pou den
Pair6 i s'altra en I'arjup de la plassi
d'Orient.


+-


Diumenge dla 14 ;an aquasta pa: .,
rroquia se fer& la festa :de reparti-
ment dels premis dels nins que dll:
rant aquest any han assistit a &ex:
plicacid de la Doctrina Cristiann de
la que tots els majors durant aques.'
ta sernana j a s'han examinats.


'


--
En el nostro port se est4 descn-


rregant un barco amb carregament
de superfosfats marca &rosa


--
El temps pareix que enguany. no


mos vol acabar de f e r sa6 i als pE*! .,
g'eSO3 les entretenun poc tant per
sembrar corn pel bestiar. . . . .


, . e . . --
Els porcs grassos enguany dum


Les figues neques se pagan a 24
bon preu, se n'han pagats a 22 pts.


pts, es quinta.


'


CorresponfRI. *
DE Gb ~OSTRA
(E


/. . .
Moteorologia


Qurnt. tots els psgesos havien [a
conccbuda resperansa d'una s a 4
despres de les brusques que ca1,queren
la retmana passa~fa, s'en han duit un
xae:o. ia que no ha plogut pus i s'ha
po8at de bun sol, Encare que en la
nit fa is certa fredor, de dia el terin6me.
tie 88 conserva demiint el 20 i 22 graus.
La pluja es ben necessaria. Dcu vulla
que calgui prest.


Estat Sanltari.


Encsre que' no hi ha epidemics el
canvi de fempcratura ha duits bastants
de costipats.


~ s o o l a de mbsica


JaestP closa la matricula de llis-
cola municipal de muiica. El riftme-
ro d'alumncs matriculats en el primer
curs son 25, dels qualr n'asisteixen
quinze de dia i deu eis vespres.


Pore malatt.


Ent!e els porcs grassos que duen
de Capdepera a i ferrocarril s'altre dia
en dugueren un a punt de morir cl'uns
pacxada que li havien'engargossada.
Vagueren de deixar en un carrer de
la viiai a1 cap d ' u n dia d'haver pait se
p i ~ a b d .
. Hen deim perque conve quells qui


ha@ de vendre "pores pel pes pfiblic,
no.los donin massa panxada, perque
eatan en periil.


Despedida.


Dijous se despe3i de n ltros el Rt.
P. Fra Cria!bfol Sureda T! 0. R . que
s'entornn cap a Roma aont resldeix
despres de passar una Gmporada ai
nostro poble, Li desiljam bon viatge i
felis estada en la Ciutat Eterna.


Pagament,


Dijous, ebctivarnent se comensaren
a pigar els conies pendents. Primera-
ment se paga el personal i la pr6xima
setmana 3e seguirl pels demer con-
tes.


Consam,


La sefrnana passatla re feu ia crlda
participant qu'estava oberta la cobransa
del consum i aixi corn les demb vega-
des eren molts pocs els qui compaiei-
xien totddna, en eanvi am heijcompara-
gu6 tanta gent qu'hagueren de Eormar
coua. El garrot fa poca por, e! sabre
del militar en fa mes.


Salutadd.


Hem (engut i'hmior de soiudar el
coral amic noslro 1.esbatle dePalma
U. Guiilzm Iorteza que com arquitecte
dioces.4 veaguk dijous a passar visita
d'in6pecCiB a les obres ou'en el recinte
de Sant Salvador se fan a cfirreq del
bon patrici artanenc D. Gertomeu Fe-
rrer.


Exposisi6.


Deml diurnenge se fer& l'obertura de
l'exyosicib d'objetcs fets enguany per
les associades del Centre E u c a i s t c
Tothom podrh vlsitarla fins a1 diumen-
ge de la setmana qui ve. AgraIrn la ia-
vitacl6.


FESTA A LA COLOk+IA


Diumenge passat amb rnotiu d e
beneir-se una imatfe de Ntra. Sra. de
Lourdes en la capella de ies Oermanes
de la Caridat d'aquest Ilogucret, o'hi
feu una aolemne festn,


Hei hague Comuni6 General amb
molta concurrencla i a ler B I/* feu la
bendicid de i'artlstica Himatge el M.
1 , ~ Sr. D. Antoni MPAlcover, Deg6
de la Seu deCiutat, el qual seguida-
ment oficia assistit del Pvre. D. Pere
J. Sureda.i ectuant de Diaca i Subdiaca
els Rts. D. Francesc i Josep Fuster
Pvres. i predich el Rt. D. Juan Rubi
Rector d'Arth,


h e n padrins el fillet D. Pere
Sancho de la Jordana i una filla de
l'amo de Morel1 D. Amudor Calafat.
Acabat I'acte ae servf un esplendit I
abundant refresc.


Enhorabona.


ORDEB SAGRADES.


Entre els molts que de mans del
Ilm. i Rdnt. Sr. Bishe d'aqursta di6-
cesis reberen ordes sagrades diumenge
passat a'hi ha alguitr naturals de la
nosfra Vila i altres molt coneguts aquf


per haver residit en el Convent durant
alguns anys. Aqcests son: Fr. Jaume
Gelabert Pra Bartomein GoverOdinas,
Fra Antoni A\untaner Raniis, Fra Jo-
sep Pocovf PizB, Fra Wen.: Colt Grau
i Fm Sebastii Lliteras Lliteras aquest
natural de la noma vila i tols de la
T. 0. R. elc qi-ii.. ,iebs:en ior.siir;I


Rebercn e: nubdiacon i t Fia Edcl
Giriart Baura, Fra Miquei L'ompa";
Rmis-Frn Bariomeu Verger Scrveci
i Fra Cris!Gfo Esteva Sureda, zqieat
dc:rer d'AriA, i lots de la T. 0. it.


Eohoiabona a tols.


LI_ ..- - - - r r r r " r r Y U r l ~ r r r ~ o " ~ . ~ " u ~ . , t i ( i O Y L u U


REQlSTRE
MORTS


Dels malalts delS quals diguerem
que estaven sacramentats mori dia 7
d'aquest mes En ,Francex Anords
Pastor (a) Crcuveya. Mor a I'edat de
43 anys d'una liaga an es bisbe.


-Dia 9 rnori tambe En Jauine
'Terrassa (a) Des Ponf a I'edat de 43
any6 d'un sarcoma.


-Tamhe mori dia 30 de Setembre
una niueta de 10 mesos, de febros tif&
dees, @a d'en Jeroni Porret.


A i cel sien tots


MATRIMONIS.


Dia. 4 hi haguC dos matrimonis.
Un lou en Vicents Marfa Massanet (a)
d'en Ign,aci de sa Tafona amb Na luan-
alna Ferrer Sales d'en Canet. Tots das
fradinr.


--El mateix dia se casaren I'amo'n
Bartomeu Gili Ferrer (a) Des Pujols
viudo de Na durana ainb n'Andreua
Obrador Barceld de Felanitx de 64
anya.


Deu les deix estar mclts d'anys
plegats. ,


NAIXEMENTS.


Dia 27-del passat mes nasque en
aquesta Vila En Bernardi Mestre Rot-
ger fill d'en Miquel Porret.


Dia 28-En Juan Alzlna Llabres (a)
Clap&


Dia 29-Maria Jaurne Font (a) Pis-
tola.


Dia 19-Margalida Grau Mnssanet
(a) Melindra


Dia 6 de Octubre- Catalina Fe
P'ereliQ Riera fi:La del Guardia Pcrdib


Dia 9-6ialriu Genovart m a r t d'en
Puiit de Son Fuya.


..-..-.____y--.& .- .. .... .. .~ ,......... . ...... __- . - ., . . .... . .
MERCAT D'INCA


l3e5.;6 a 98'00 quinki.
Blat a 2200 sa certera.
Xeixa a 21'50 s c
Ordi mallorqui a 15'00 =


foresic: a 14'50 .: r
Zivada rnallorquinr 12'00 pts. Id. '


= forastera z 11'50 s
Faves cuitorer a 29'00 G


= ordinaries a 28'00 c a
.I pel bestiar a28'lO


Pores grassos a 22 pts. arrova.


--


DITES I FETES
i)


U n a viuda jove i distingida
va a consul tar un medge fadri-
nardo.


Aquest, despres d'haver sen-
tit s'esplicaci6 d'es seu mal li
dill:


-Crec que lo que necesdta
es tornarse casar.


-Mir, ido, contesta la viuda,
heu podem arredar jo i vostf.


-Dispens, senyora, els met-
pes no tenim sa costum de pen-
dre ses medicines que recep- .
tam.


-e.%+


-(No me prodries deixar uns


-Corn es ara. quantsi
-Lo que te pareixersl, segons


-Ah! en aques t cas, no'n duc


quant Gobbes?


sa teva generosidat.


bas t an t s d e m u n t mi,


EN EL CALVARI
h t i n u a c i 6


Tots.-lAixi ho pareixl
Josep.-lDe NazaGtl
Tots.--(fori) iNazareu!
Naas.-(Per vzure'd millor s'enfila demurit sa parct).


iQuins deseiifrenats, Deu meul
lPerque s'dlc per si mateix
fins i tot el bastonetgenl


Are.-iAquells abans li escupiren
i z'ra e15 cabeys ii estirenl


Naas -(Am6 horror) jCors de tigre! $31 boletetgen!
losep-IMon Mesfre! jlesfis dvii
Are.-iAil va tot cubert de sang.
Tots.-jDu son vestit pie de fang


Baas.- (Despr& @una pausa, 01 sezilk-se novamenf
d'haver caigut pel caniil


la remor excloma:)
Anem prest tots; correguem
n Iliurar-lo de la mort;
vostro bras sguantau fort,
11 ralvar-lo o morir.


Tots.--:Amb violencia manco Josep). IAnemi
(iVirodeaur 188 mrt ai enqwantre tie I'aqucrra 'pel


tOrr0)


ESCENA I1


(HISTORIA)


Nlfiodemus am6 algzms hehreus i els ia dits.


Ncdd.-Aont vos du vostre furor mesqui
Naas.-A salvar-lo.
Ni>od.-iTant de c o r a t ~ e tens1
Naas -1.qui hi haurA que pugui contrami 7
Nicrd.-Turel Naassd Massa veig que pretens


sense sebre les forces q u c ' i 3 o r t o k
Naas.-tFou el poble?
Nicod.- E!s nobles israelites


el velis i sacerdots; tots aquests foren
que plens d'enveja, en nocturnes cites
perdrer-lo resolgueren, i escampant
molts de dobbks pel poble, I'exaltaren,
i rabiosos al anyell van vlgilant.


(s'adelanten).


Naas.-lElls, ells foreo qu'a Cristo condemnarenl


Naas.-iVaientsl iArmes a1 puny1 Passem la coma
(Josep se coloca a1 coslat de Nicodemus)


i anemos-ne al Saneddrl..
Nicodv- Els makats


els wren IICUSBT. h !el de Romr


el condern.:a, i giinrden so'. soldats.
an els iladres que', ciuen a morir.
Tois.-il no feim res?


Nicod.-. Res, res; 6s impossib!e.
El Pare celestial ho vol aixi
i en son rig6 infinit, sera inflexible
menlres ei calze del do!or no apuri
fins :n el fons ei Verb Omqipotent.
Perb no cregueu, no, qu'dqueBt procuri
al)iberar.se de tant cruel torment.
La litbertat no vol, consent scr presa
dels inimics, qunnd ludes I h i o t
com a senyai pactada, va i el besa.
Perfidia sens igual. Amb avalol
la-multilut demunt lesus se tira.
Mes, al vetire agafat 2 son Scnyor.
Pere amb gran decisi6 l'espasa estlra.
i preb de viva exaltacid, no tarda
a ferir l'oreya d'un jueu, gens por.
TesOj'I mica i diu: L'espasa guarda
que qui a espasa [nata, a espasa mor.
No crew tii que mon Pare enviaria
si'n volgu6s, esbarls d'angels de la Giori? .
Mes, ecom se cumplira la profeda
que diu que'l Verb divi sufresia i m6ri7


Seguivd.
. .ir ...',-
...


-..- . _.--
a


Espacialidat en impresos ger correus, mestres i zarabiners segons els
. 8. CLASSE models oficials.


VENT ETAEL 1 AL E R ~~~~~~ E8


DE


(A) AIANGOL
A toda.; 1as Ikgadas del Perrocnrril hay cochc


que parte directo para Cadepera 3- Cali..rrat;lada
y de estos puutos sale otro para to?as Ias salidx
de tren. -
Hay tambien coches disponibles para las Cuevns
v viajes estraordinnrios.


AGENCIA D E T R A N S P O R T E S
Se sirven encargos p u n Palinn y Estaciones


intermedins.
PLASBTA DE A L X R C H i W ~ > '.


I k h s n a , Bucnos Aires, F:rmc;a. y cirnlquier punto de
Am6ric:i.


GRATUITA\!EWE a r r c j i o la docutveutaciAn para
piide:se embarcar n visando con,oi:ho horai de anticipacibn,
por contar con persoiial activo e inte!iyente en el raiiio.


I'ara iiiiormes: lhrto!ooiC Koca, tiost~lrs, n.', 87.
Lo3 que deseen enibarcarse de Snn Lorrnzo, :on Ser-


vera, Capdepera o ArtA piirdxi iiiformerse e n


.A XTA
a GUILLE 0 BUJOSA


@A


. . Eeiisai mad es i pallets
En lloc se tiohen aill6s que a la


PANBDBRIA Victoria , . ;
E S F O R N M O U


D * I N


Pique1 Riica Castdl
A sa botiga hei trobateu sernprc panr,


panets, galletes, beacuits, rollets, 1 totn
casta de pasticeria. , i : ~
TAMBE SESERVEIXaDOL\lICJL1;


Netedat, prontitut I economia


Carrer de Pnlniu 3 bis. A5!TA


'.* >


DL;SP:1 IC


DES AEMACEMES
S 3- n J o s e


D E ,-


Y ds. bnacio a Fig"l:erda
i-


iE-IOY, CQMO XA131E
tlctnlla en precios, esta c m , tndnc Iws


CRA 9
Cnicos almacencs que tienen en grandcs existencias


TQDB LQ QUE SE ~~~~~~~~ PARA
WEST1
J- que venden mbs barato que nadie


TelEfono 217 I Precio SI0
ESTA CASA 80 TIBNH SUCUKSALOS


, P u _


A L Id A i;; E N Es MA TON s


Cure de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA PDC. TOT ES NOU


1 LLAMPANT. SERVICI ES;VIERADISSIJI


p r c n t i t u l


CPcleu Gstar bsn smits?


(A) ROTCHET
te U U R Agaueia eutra Art6 i Palma i h ~ i va
cada dia.


Serveix amb prontitut, i srgnredat totn classe
d'enchrregs.


Direeci6 a Palma: I-I:irina 38 An es costut des
Cnntro Farmact:utic.
Art& Figuerxl 43.


.-


J I
H A OBERTA UNA BOTlGA NOVA EN EL
C A R R ! ~ DE PAm41 N." I ~ - A R T A .


-----4R-
En ella, ademfs de comestible s'hi trobarhn arti- 1 cles d'escriptori inoit variats i a bon preu, perfumeria, Palma de n/I%llorca


I nierccria i iuguete; . -
En ella $.nicarnent se venen les botellrs de legla


h'orte Americana niarca MARIPOSA.


~~~~~~~ -- palma 15 9. A R M I SA3TREiiI.I PARA SEKORA Y CABALLERO, ARTICULOS E' KOVEDADES PATA VESTIR, DE TODAS CLASES B


i liv
ilirigiu-ros n


8). JU
Quake Cantons, 8-ARTA


Te o h de primera i segona classe


Serveiu barrala de I6 Idros a do-
a prens acomodats.


micili.
VENTES EX GROS I A I . DETALL_


I


m


i


CI


B