id& Un trimestre . . 1'50 i Fora. Any. . Too II Extranger Id. 10'00 L----. ...

id& Un trimestre . . 1'50
i Fora. Any. . Too
II Extranger Id. 10'00


L----.


Ndmero solt: 10 cts --
Redaccid i sdrninisfracld


Quatre Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


%R
SETMANARI CATOLIC 'MALLORQUI
- -


S o l e m n e s f i e s t a s
que con motivo de bendecir las obras de restauracidn en la iglesia de 10s
Rdos. PPI Franciscanos se celebradn 10s d ias 22, 23 24 y 25 del actual.


P R O G R A M A
DIA 22.


Por la manana a las 7 misa 'de comuni6n general para 10s Terciarios y demas devotos.
A las 10, terminada Tercia, se procederil a la bendici6n de la6 obras restauradas (campa-
nario, tejado, fachada e interior de la iglesia). Efectuaril la bendici6n el RDMO. P. GEMERlZL
DE LA ORDEN FR. ARNALDO RIGO. Se expondril el Santisimo empezando cuarenta-horas
dedicadas a la Sda. Familia., Luego seguir8.la misa solemne'cantada que celebrard de PONTI-
FICAL EL RDMO. P. GENERAL Ea4 ofertario predicara el Rdo Sr. D. Cosme B a w d , Pbro.
de Felanitx. Un nutridfsimo cor0 de voces cantaril la magestuosa M s a Eucnrlsiira de Perossi.
Asistirsi a estos actos el Magnifico Ayuntamiento. ' .


Poi- la noche, a Pas 7 y media, tendril lugar la funci6n de reserva de las cuarenta-horas con
, sem6n por el Rdo. P. Pedro J. Cerdit. En esta funci6n se extrenard hermosa iluminaci6n el&-


trica en el interior de la iglesia y fachada.


B ACTO LITERARlO . MUSICAL.
I
1 b


A las 10 de la noche en el claustro del Conrento profusamente iluminado con bombillas el&-
tricas tendril lugar un acto Eiternrio-musical. En 61 tomaran parte-rcputados oradores y literatos
y la orquesta del Convent0 tocarP escogidas piezas musicales. n


DIA 2% Y 24.
A PAS 9 y media exposicibn del Santisimo, Tercia y Misa cantada. En la funci6n de la noche


preelicarin respectivamente 10s RR. PP. Fr. M i p e l Quetglns y F7. Muteo Amords.


SOLEMNE VIGILfA DE LAS ESPIGAS . ,


En la noche del 24 a1 25 la Seccibn Adoradora Nocturna de este pueblo celebrarti en la -atis-
ma iglesia la Vigilia de las Espigas. A las 10 y media habrsi junta de turno y luego exposici6n
del Santfsimo. Presentaci6n de la Guardia.con serm6n por el Rdo. P. Jaime Rossell6. Seguirgn
10s actos propios de la vigilia y a las 4 de la madrugada se cantar& 34isasolemne en la que habrs
comunidn general. Terminada la misa se hariI la procesi6n con el Santisimo. que recorreril las
calles de PeAa-rotja, Palma, Botovnnt y Galvario. Se dbB la bendicidl a [os campos desde el
portal mayor.


'


'


blA 26.
A las 9 y media Tercia y Misa'solemne que celebrard el Muy Rdo. P. Provincial. En el


oiertorio predicarA el Rdo. P. p7. Jaime Rosselld. Se cantard lablisa SerAfica del P. Amor6s.
Por la noche la funci6n empezara a4as 8; Predicara el,serm6n el Rdo. P. Antonio hlojer. Luego
se haril la reserva con toda solemnidad, que efectuarh el RDMO. P. GENERAL. A1 terminar
la reserva, la banda de mdsica quadirige D. Andres Ferrer tocaril escokidas piezas en la plaza
del Convent0 y se quemara un hennoso castillo de fuegos artificiales.


''


ArtA 14 de Julio de 1923.


MOTA. Din 14 de este mes por la mafiana saldrh comisiones de franciscsnos con el fin de invitar a1
oger limosnas para ayndar a sufragar 10s cuantiosos gastos ocasionados por estas importanti-
de restaurad6m.


i s s m *
U-o**=Wm ? - - 6 # a a # c Q o ~ ~ & ~ - W O M l f l


. .
. i


. ,'.' ,
. ,


Per la bona
e s c o 1 a.


Encara hi ha colc~I que diu
que aix6 de preocuparse qut:.
I'ensenyament a les escoles se
faci en llengua materna, Cs una
cosa d'esperit localista, que als-
pobles civjlizats no els preocupair


Noltros, perdl recordam aque-
Ila celebre vaga escolar dels
nins txecs (fills de Bohemia, que
forma amb un altra regi6, la
Txeco--EslovBquia), celebrada .)i
per I'octubre de 1919, en la qual
els petits txecs. sostenguts per
llurs pares, exigeixeii que 10s
ensenyin en escoles de llengua


1.


:


.txeca.
Recordam que'l LluniciDi de


Praga4capital be BnhCmiajsostC :
per EEO alumnes alemangs, qua-
tre escoles primdries elementals,
dues escoles prim5i-ies superiors
i dues escoles anexes a fes nor-
mals.


Recordam que en tota la regi6
flamenca IBClgica), I'ensenya:
ment se dona en la Ilengua .rt)a'-
terna del poble, que's el flamenc
(no el franc&). Durant un temps
s'havta donat domes en franc&,
perquC l'alta burguesia que do-
mina era completament afrance-
sada,


Recordam les parauks del.
glorids Rei de Belgica, que diu:
*Els flamencs tenen el drfft de
rebre les classes de la prim6ra i'
de la segona ensenyansa gene- :
ral, especial, industrial, profcs-
sional, en llengua m a t m n , en
flamenc..


Recordam q u ? la mateisa
Italia patrocina la ~SocietA Filo- ,
ldgica friulana., per fonientar !a
publicaci6 de llibres d'escola i
d'investigacions cientifiques per-
als ftiolzns (en el Tirol); i aixb
que la llengua friulana es parla-
danomes que per uns 400.000
habitants.


Recordem que a Silica el Con-
cell Federal subvenciona la eLia .?.
romanscha. que publica llibres- .I
d'escola. de literaiura, etc. MU
llengua retoroniana, que,.& h%,
lleugua oficial del cant6 de
Graubunden; i aix6 que aquesta
llengua 6s parlada nom& que
per uns 4O.ooO habitants.


i Recordem, encara, I'pcord no.
i
vissirn de la Societat de les Na-
ciom proclamant q u e ~ h a n d'es-
serrespectats els drets de les
minoiies nacionals en l'us de ia
llengua a l'escola, als tribunals
de justicia, etc.


No s'hi Val, doncs, a dir que
aixb de l'ensenyameot en llen.
gu3 nieterna (en mallorqui, a
kiallorca; en castell$, a Castella;
e n galnis, a Galicia; etc.) Cs una
cosa d'espcrit iocalista.


Es un problcrna ionaroeutal,
6s un deure c1eme:ital dense-
nyar els nins en la Ilengua pi-o-
pia; si no se fa airi, l'ensenya-
ment no aprofita, o aprofita poc.
Per air6 Cs coneguda aquclla
frase de l'Unamuno: Los alrtm-
nos /io sabeir cnstella)zo, 10s
maestros ?a0 snbeii viscaretice:
'piieden cerrarse Ins esczieias; 6s
clar; perquC a penes serveixen.


Per aixd en les poblacions es-
colars aont S'USR un llenguatje
que no &la parla materna, s'ha
comprovat que'ls Dins rcttirden
l'adquisicib de coneixements, co-
sa mes que natural.


Per aquesta mateixa ra6, l'e-
piscopat catalk dictara, l'estiu
de 19?1, aquella pastoral col.lec-
tiva diguent que s'ha d'ensenyar
la doctrina en catali. I tambC el
P. Ruiz Amado afirma: Es z(11
pecado pedagdgico (iarcestra cn-
lificaci~n m qtiiere salir d e . rste
terreiio) kacer que, epi el trato
coti D i a , iise~r los iiifios o ado-
lescetttes im idioma aiyerente
riel que por nlgo se Na~inn mn-
tert1o.


Per aixb noltros pruclamarn 13
necesidat de 1'11s de la Ilengua ma.
re en les escoles.


.o.ocooDDY..oo3Do~.o~~,: DaDLlnOwBDoMOD


EL PRIMER FILL
(A UXA MARE JOVS)


.lo era uti infant, jo no sabia
10 qu'es gtu:ir de term j fort
Ai amic meu, quini alegria
i quin desfici, i quina sort!


I corn me plau tot lo que mir!
tot 6s bonk, tot bo, tot cert!
El cor me vessa, i quant respir
de bat a bat, el tenc obertl


*Corn brilh.! sol! Qu*es bell el
[riure


el tenir fill.;, i l'estimar!
;I quines ganes tenc de riurel
I quines ganes de plorar! ...


Aixi parlara aixi cscalia
el teu espbs aquest matt
dant un poquet de s'alegria,
at qui trobava pel cami.


Ben cert que'l fill amb tu quedava
per6 del cor en lo pregbn
ell tambe'l duia i I'ofrenava
com un gran d6 qu'ornplis el mon.


1.LL7S VIA.


. , . ,


ai/B1ndo $or el .A yl?t@?iziLw!o
de :ri,m. _ .


1." Con el 'finrd
educaci6n musical de esta l - i k , el
Aynn!imiento d&igr,ard,. medianre
c:,ncurs?, iin prof
que ricibii-2 fln+stibwixih de qui-
ni- i ~ i i a s pesetas . .


2." LOS +irinjntes :I ~ C I ; : .,uiwen-
ci6n deberiiff residi; en estq Iocali-
dad, y solicitark, por esuito, a1
Ayuntamiento, dentro dzl pinzo de
31) dias, a contar desde el s$guiente
a la publicaci6n de e&:; !:ar:s Por
mcdio c l e preg6n.


El Ayuntaniimto preferirb,
para la ilesigniqi&,.:i IUS que tcn-
gan certificado acreditndo de tener
aproba:los dos c.ursos de musica en
un est-blccimiinto del Estndo, con
preferencia de nota, 57 posean, adc-
m h , ettudios de piano, suiicientes,
a juicio de person2 competeutc, pa-
ra acornpailtar ieccLonm de soileo


4." Caso de qne varios solicitan-
les rcunan igua:e.i condicioncs de
10s expresados eu la base anterior,.
o no reunan ningnna de eilas, debe-
r8n sufrir un exanien pdblico ante
uu lrihunal competenle, quien pre-
sentari una tcrcin a1 Ajuntamien-
to.


5:' Tanto el Ayuntamiento como
el profcsor designado, rpodrbu rea-
cindir las obiigaciones contraidas
por estas bases, cada aAo o ejercicio
econdmico.


6." El profesor designado tendrti
las obligaciones sigui.entes: 1." Dar
tres lecciones scmanalcs de solfeo,
gratuitanenle a 10s alutimos que
sc matriculen en la cscue'a munici-
pal de mosica, exceptuando !os dias
de asueto, que el Estado tiene sefia-
!ados para 10s estahleciniientos de
cnsci%icza. 2." Dirigir persn:;il-
mente 10s ensagos de 1:i 13anda de
mdsica .subuencionada por el
Ayuntamiento, 9 asistir coi l elia a
las procesione,? de la Seuiana Santn
y a todos 10s actos de las fiestas de
5 Salvador, que el A4guntamicnto
IC indique, como tainbicn a todos 10s
dernls, que Cste xuerde, mientras
sea en dia festivo y no excedan de
seis en cada aRo o ejercicio sobre
,los y a mencionados 3." La Ronda
constar8, por lo menos, de vcinte
mtisicos, qwdcberin asistir a tprios
10s actos con decericia y compos-
tura.


. . *


L* ---,=-* .~~ . ..... ~.. . ............... .......,.....,,.. ....... ~ ..__ ~ ........


De Capdepm
--Diumenpc passat Ee ccicbri en


aqiiesre parroquis la fcsta dedicada
n l Ssprat Cor de Iesui, tots i cada
uns deis actes resultaren molt so-
lemces. Ei niaii lie hi va haver u n a
comunib bastaiX 'uumerosa i els de-
nies actes resultaren esplendits; al
Ofici el Chor Dnvidic alternant amb
el Chor de Fil'es de Maria cantaren
la Missa de Angels armonisada per
D. B. Cerdb. 13:s sermons fant a
I'ofici com el vespre estava enca-
rregat el Pvre. de Manacor D. Pere
Dotnenge.


-La gent ja comensa a batre; son


. .
poder art'ibar a plec l a culiita. ,) i ;,


festividat que EC p DemB . diumenge en rnqu%tsi i ~ ,
pet S. laume'que'ls corigr
dediquen a S: Lluis el se
10 molt egtussiapnats .qu
coogregantj promgt ysse
da; ja s'estdn ripartin


lloguerct se fer& la fegta dedi-
cada a Sant Vicens de Paal,


er priniera wl t a
ctljcs de la Cari.


i r j a del mati hi hau-


el prosrami.
-El5 marines de


lllos fan mmjcr p.'ix
cam si volem..Ca
demattlcom 1'ora&i&'mos pujcn
cnrretades de pel-!ere% i molts dc
dies las r'enen a deciina cnda uni;
la gent ji cornensa.. 8 , est&< empci-


ainb serin6 a cli.
t . I>. fosep-Sancho de


cantant lx missx d'-
~ n c i e s de la 0 1 6 .


Ei deiLtprcspre coi;clu;si6 de
la novroa ;i St Vicens. amb sew.


setada,


tratista nou:~ el congregan; @.
que1 Flaqaei resentvengtrt de
ma retrata de lo millor i a ureus


rnO que fer& el Sr. Rector d'Artii ''1' ' '
sprCs,se rifardn algunes sorts .' '.
tre e@ Fins i. nine; qu'asiistei-


-A Capct$era s'es alsat u n re-


a la
econbmics; tot li sia.enhqrabona.. , . , . Seinbla qne lii ha entusiasme I .::


-La famitia de D. Jum Sur6da
(a) de sa.T:+fona,se troba entre nol; olts ,e)s .qui . se tsrtsladarhn . :
tros perpassar ia temporadd e d - 'I
Val.


nire els arranencs 'i que .serin r


mif jri 'aquel[ lldgueret per ,
pendre part en la festa.


---.7- . ," ..,.,.. .. .. ......... :w.
c . ,< i - L J ,.i -. ; f . J j .. . ,


A '


REGISTR~.-~iorts;Antonia Te- . . .- ~~ 1 Les festes del convent rrassa i Llinjs iiP& anys, (a) de na Mayans). Friirwiscn Tcrrassa Xelis
cle 78 atiys (a) Narereta. Isabel Ci
ter Fin1 de 91 acys (a) de 1x4 Yeye- . , EU altra Pert d'nqncst n.0
tn. No hi ha ueisamects. reprodnirn el programa rte les


. .


Corrcsponsal foestes que se celebrariu an 01 %
Convent dels PI'. Fianciscalia '4 ~


A la process6 de les cinc Visites la
concurrencia escassetji molt. Qualqh
atribueix sa falta d'assis!:ncia, a que
an el c rrer de j, Macsanet Ochandb:
s'lii estava fent un &ran bali'i truyosa
festa, precisanent a l'hora en qu'es feia
la processb. Aix6 son coinciden$$s.;
quina repeficib s'haurfa i'cvitar, pergue
actes Yreiligiosos corn el de diumwgb :
drcapvespre han d'esser concorreguts
i predicadors de t.anta anomenada corn
el que !nos parlava no devenveurer-$6:
burlats amb la prespnciacasi excluslv9
dels Dominicans, ciiic o sis atlots i un
quem d'homos veis; mes, cal dir que de
no imped'r-ho les circunstancies, aques-
ta fcsta havia de celebrq-se dinsal
Jdiiy perque are ja hi ha mofles'families,


-que van a passar el dia a sa~vorera
del mar.


=-En els e x h e n s haguts'fa poc; a
Toledo ha tret molt bones' notes el
servfri Tooi Servera Barcclb. Per
consigueiit vesteix actualment l'unifor-
me de cadete.


Enhora bona, i que I'kxit I'acom-
Danyi durant el curs de la carrefa niili-


. ,..


. .


. . ... 3 .
' ~ 1 ,


.- -.%: - * tar. voaues les eres aue estdn en vaca. 3


tiibiiir n el1:i.i peryue les prbc-
ximes &tes pognin esser i
aeadadps. Sagbus uolicies en
elks hi pr'eiidh 'part t,srnb& el '
Rt. P. Juan Garcia passat i.
Superior dol coevent do la:
nostro \+!a i que tautes Bitxi. r
paties compta en la iocatitiat.


.,Es arribqt 'un d'aqnets dies a ,
P;lallorci desde Boma aaut ' I
residois i ' coiuta- itmb nialts
'd'admirddors per la seva ben
aducada veu de tenor. Si Deu' ,
ho vol tandrem e! gubt:ile aeu.
tir-lo eu aquestes festos.
Am$ el pare garcia venen


tambO idguns PP. Prauciscauv
dels Estats Uuits uu dels quais
6TRector ~d'un deli; Seminaris .'
d'aquolla nncib.


Sieu , hen viognts i quo les ~.
sia agradosa laestaucia aqul,


'


. , . . ..
perque les festee de Sant
Salvador d'enguany resultin
rdoIt espl6ndides. La veuguda
de ~I'Arpa d'IucnB QY uu fet,
Cohi tamb6 la (qnalcada artis-
tics, per la qual sabein que
distintes socicdats prepnren
carrosses.


%rR tanib6 u n €et, scgons se
diu, Ies Carreros de Cavalis a
s'Hipodroni de c8ks Fontaim-
l l a s u . arnb . bons prernis i se
parla Gmb6 de coutractar una
banda famosa, adern& ds la
local.


Amb tot nix6 i els dernes
nctes que de tamps eurera se
vanen fent, pod& resultnr
uoee festes brillautissiuies


i ,-


DE Cb ~OSTRA ."
Meteorologia


S'ha posat de molta calor. De cada
dia auments.,Ha feta una xa!ocada que
ha dural' tres o qiialre dits i I'atmbs-
fern era molt pesada. El iernibmetre
ha arribat a 28'500 a s'ombra. Dime:
cres demsti'va fer una brusca prima,
que siSs no IIev6 la pols dels ca-


mins.


Estat sanltarl.


Segueix esaent satisfactori. Hi ha
just els maialts crbnius, i calca c6Iic.
que duri si convk.


iVorta.


Despu6e de tlarga mala!tia i de
rebre cristianment CIS SS. !,Sagra-
1nent.s dia 12 d'aquest rnes a les 5 del
mati mori D.a Isabel Quetglas Ladaria
(a) Carriiia, a l'edat de cinquanla anys.
Aconipanyam amb el sentiment a sa
familia i molt especialment a son esp6s
D. Llucid Cant6. Que Deu la tenga a
la gloria.


aAteneo Artanease." -
Del President d'aquesta novella enti-


da t dedicada al fament de la cultura
hem rebut un B. L. 111. participant-mos
la seua constifucib i oferint-nos son lo-
cal en tl carrer de Plassa nro 20. A-
graim I'ateniib i desitjam :an aquesta
sociedat molts d'Cxits en la seua labor
que pot h e r de molt de profit si se
treqalla de fern1 per !a cultura ben e s -
lera, ja que la nostra kvila n'esla tant
mancada.


Mllloria.


Segons noticies, estd bastant millo-
rat en sa ma'a!tIa D. Sebasria Feliu,
Director de la Co.Yp.uiyia de Ferro-
Carrils. Desiljam que prest qwdi total-
m nt restablert.


nxaiaita


TambB sc s:oba en e d a t deiicaf de
Wit, D.* Rosa Erteva Blanes esposa
de D. Joan Pascual. Que Deu li retorn
pest la salut erduda, s i cone, P


ANUMGl


Caixa Rural d'ArtB
ANUNGI


Els conseys dAdministraci6 i InspecciS d'aquesta entidat, per RutorisaciO de la Junta General,',ha
ncordat en sessib ordinaria d'avui, la adquisicid d'una Cow adeqnada a ses necessitats i a n aquest fi obrin un
Comztvs baix les condicions que segueisen:


El concurs sera baix de sobre tancnt en el qual sc indicar8 el carrer i el ndmero de la casa que
s'oferesca, indicant ademes son preu.


Aquest concurs quedarB tancnt el dia 5 dagost qui vf i en nquella fetxa el? Consells, reunits en
sessid, esaminarsn les ofertes i si n'hi hagufs colcuna q u e sia de sa aprovacid, se posar&n inmed!atament en
relaci6 amb son propietari per mirar ci'avenir-.se.


Art& 1 de juliol de 1423.
P. A. dels Consells.


1.'


2."


El Segretari-Rafel Blanes Sancho Vt. be.-El President-Antoni Blanes Mestre.
- -- I - Y


Ressenya


El nostfe coPlega 'La Almudaina.
ressenya en el n." del divenres el viat-
ge dels alurnner de i'eseola nacional
del Coli d'En Rabassa, fen1 gram elo.
gis de la nostra Vila i de les excursions
que feren a Calarratjada i a les Coves.


Aclaraclb.


El mateixconfrare i en el mateix n . O
du una aclaraci6 sohre el fet soccei't
amb motiu del casament duna li!ia
d'ArlB, la Sta. D,* Antonia Liinas de
*Sa Rescib. en ia Seu de Palma, sobre
lo qual xerrava tot el pobie, sense se-
brei-se res c a t i Rnt-se comentaris
per tots els gusts. El fet Ps, que abans
del casament, quint dins ia Sacristia
hagueren firmat els documents de COS.
tum, al novii li peg& un atac de pertut-
baci6 mental, haguent d'dnar-sen a ca
un cosi seu w n t la familia el feu rego-
neixer per alguns netges, perque se-
guia tant pertorbat que esfant dins un
quarto i sentint la novia I d e m b que
conversavsn en a!tre habitscib veinada,
comens.4 a pegar tocs a la porta este-
Ilant-la, pfoduintse al mateix temps
una krida que li ratjd niolfissim, Li do-
naren una injecci6 i quede calmat el
malalt i segons noticies segueix molt
millor. Dcsitjam que prest quedi resta-
blert de tot. - ................... . .... .. ..... . ....,... .. . .. . .. ......, ~ ....


Semblaiiees
La-- Amb que s'assemblen


un caragol i un ennigulat?


"p.


2."- I un ennigulat a ud bar-
ca?


3," I una barca . a y b q trona
de la Seu? 1


4.a- I sa trona de la Seu amb
un primer pis?


5:-2gEo qu6 s'asembla e8
peixamb M I R rosa&


3Q
FUGA DE CONSONANTS


.i .iu. .ue . o .e .a. .d


.a .'a..e.6 .ua..ue .ia
e. .e...e .ue .'e..e..a
.ua., .o.e..a .oL. .a.ia


QUADRAT DE PARAULES


rn a a a


a rn rn a


a a m a


a a a


Posau lletres damunt aquets
punts de manera que sa primera
retna de dalt a baix i d'esquerra
a dreta diga un llinatge mallor-
quf, sa segona un verb, sa terce-
ra un nom propi i sa quarta un
palo de ses cartes.


SOLUCIONS a les de1 no passat.


A LE8 SEMBLANSES


1.'- En que t6 cavaltets.


2.*- En que tC moc.


3.8- En que fora& sa pel1
quaat pica


4.n- De pensarnentu.


r l LES CABILACIONS


AIalP-Priiner passa s'auveya
llav6 sa col i s'entorna s'auv , ~
deixa aquesta i s'en du sa 3co i
liavo torna a passar s'auvkga;


2.a-Ki corr se esposa a caure


3.a- Contenen i9 anses


4,"-Entre penyes


AL QEROGUFIC


Dus Jemelos parecidos


Fuga
Adi6s taixl pzssau?
itant m'haveu desconeguda?
Jo vos don la benvenguda
ja que YOS no la me dau.


ILNDEVIN A lRES


Ha:endevinades la 2." j 3.8
sembtansa I'endevinaire An-
toni Massot


La 2:. semblnnsa sa fuga i
se tercera cabitacid E n Blom.


La 2: 3: 4: cabilnci6 i et
geroglific I'han endeviuats: S.
G l i , Antoni Masot i Autoni N.


A la llarga cabilaci6 no I'lm
endeviuada uingti i esperam
la setrnana qui v6 a posar la
soluci6. Meam qui l'cndevina.
rR.


MERCAT D'INCA


ness6 a 91'00 quinta.
0Iat a 20'00 sa cortera.
Xeixa a 2000 x . B
Ordi mallorqui a 12'50 c


c foraster a II'W e *
Civada mallorquina 10'W pts. id.


B foraxera a 9'50 = =
Faves cuilores a 25'00 a .


< ordinaries a 24'00 s
e pel bestiar a 24'00 * =


_. ;IC ..
I


-I_.. .


I


CLASW
R TI CL E&- TALL I A E EN


LVcleu sstar bsn ssrrrits?
J IC0


t


T


I


:.'i


...
, , , .


., . . , I


. .