PREUS 2 LLEVANT UBi d e carbb 30 cnbrits i 103 fanegces dc, ordi. El...

PREUS
2 LLEVANT
UBi


d e carbb 30 cnbrits i 103 fanegces dc,
ordi. El Muriicipi de Medinn Sidb ia
passA un veritable calvari per no tro-
bar ttantes perdius i conis corn se li
demanaven i per no saber d'on treure
els diners per a pagar t a n t i vitualla
PercS, encara li espcraven inis aniar-
gors a aquell poble, puix al cap de poc
se li anuncid la visita del Rei i per aix6
It fou precls obrir i aplanar camins, ha-
bilitar a!lotjaiaeiit por a1 SobirA i son
seguici i coniprar dues cases i tirar-lee
a terra per tal que poguts passar
l'epome carrossa regia. Aquell pob!e
rest5 per duratit mo!ts anys arrui'nat i
abdiut, de resultes d'aquel!a visita.


I & que els Rfis, en aque I v i a t~e ,
anaven acornpanvats d'un seguici ina-
cabable. iDedues mil persones constava
I'acompanyament que I'any 1786 anava
amb el Rei En Caries IV, en son viatge
per Anddlusis. Tots els seus noms i cA-
rrecs cnnsten en un cwi6s fascicle de
aquella, epoca, on 01 costat d.1 %de-
nai Patriarca, dels Arquebisbes de Far-
salia i Selencia, Confessor del Rei i de
la Reina del Majordom major, del Su-
miller de Corps i de! Secrefari d'Estat,
s'hi troben aFelipa Oc~fia, barrendera;
Engrlcia Ruiz, mozi db rekete., i
oficials de barber i de sabater i d'apo-
tecari i mossos de cotxers.. El perso-
nal de cuina el formaven 430 Bersones:
sun jefe, S mozos dc oficio, 7 galupi-
nes, 5 chulos, 4 rnozos aprobadoc;, 3
compradores, 2 oficiaks, 2 d,:p -s ense-
ros, 28 metredotefes. 12 peladores de
aves, i ujier de viandds om 35 ayudas,
oficiales, entretenidos y niozosr, alguns
homos .para coger e\ agua. i aitres
per a "cargar i descargar ...


Per aix6 s'explica que per sobre de
tots els titols honorifics i els privilegis
que e ra d'hs i cucturn concedir en
aquell temps els pobles i els rnonestirs
en sol-licitessin tin, que erd otorgat
molt rarament, i pel qual se'ls deia aque
d e alli en adelante e para sieinpre ja-
inis non diesen yantares ni ConduchoS~.


Whe recordat de tot aix6 ara que he
v i 4 que es r e c u k n donatius en metal-
11,: i en esptciz--cyantares y condu-
ciios-per a construir i habUitar un Pa-
lau Reial a Barcelona. Tot toina en
aquest m o i


J. VALLES I PUJALS


L'ivern s'ha cscampat dernnnf la
terra i una grisor corn a de ctnre ha
cobert t o t s les coses. ,. Fitis semhla
q m flqrrcixos dies de color de plom
ens coxuniquin iinn mica de tr'is-
tor t n s deixin l'a'nfma corprssa iQen-
sctrva..


I'm dfr en recorts de coscs Ilunyanes..
En dies con aqriests hem contern-


plat Zlarknmnt la mar, i les scups
ones renien gznzecs c ~ i ~ n ! 2 y . ~ i toncldes
mi.\.ierioscs qrre'ns duyen a I'anima
ddsors iic mztnncon!a..,
0, la f onda remor de les ories p e t -


dudes ea [a pznomSra :!'24:7 hornbnkg
ivernul.. .


A vol#es, cscolhnt q u e l l mwrrni:.-
ri ens hi sortla In tlrinrr, una ?luna
mala'ta i fredtr qiic d l h i x o u n rlr-
nttcnt les nigties negres, am6 sos be-
Iiuktcetjos, tm carninal dc plata ... i n-
rrihaua fins 01s nostros peus, corn
si'iis C O i i I t r i d d S a caminar pcr demunt
les ones f ins a agafarla amb 12'i maas
i freurerlu de les bromes i f m n d l a d c s
dcd horitx5 ...


Llavores se movien unes ralxes de
vent f r e t que gJassaven eis r n v d ~ r r s
i en,oufpw:ou?n lzs ga't!?;. . i l i r n i l
j a era f o x a quand cm5 l'iiiiimg p : i -
ficcda per la reninr dt les a n a retor-
natrem a In c i u f d cncesa i trityostr. .


I a1 pnssarpcr aquells currers il-iw-
minafr a m la gent anaua i venfa nfn-
nada i frissosa, ens hi se>qtiivn corn
o exferns, corn s i acabassim de des-
perfar de un somni d'encant vent i en-
trassim.de sop!@ a la vida dz d i l I L...ii-
dat ... a la vida iiels forts i dels ffrtno-
lencs.. .


I en el fons del cor sentiem I' onyo-
ransa de la rernor de Zes oms perdu-
des en la fosca dz la nil, q2re'n.s dl4-
yeh a l'a:tirna dolsors de me!:inconfn ..


Milo.


El idioma Catalan
i e1 Sr. Ardana


UHU inconventen& basarrkz


Asi se hace separrtismo, mi
general. Se lo digo a usted con
respeto, porque no ignoro que
s u gesto devolviendo un rnensa-
je escrito en c a t a h es un gedo
de bizarra ignorancia, y no u ~ t
gesto de perfidia.


El catakin es un idioma. tan
idioma coino el castellano y el
gallego, romance hijo del latin,
prestigioso por su literatura y su'
legislaci6n. El Catalan es tan es-
pafiol como e ' castellano y eI
gallego, porque se habl i en Es-
pafila. Y cl ca ta lh , ademas. es
una 'realidad, y la realidad est6
por encima del prejuicio y de h


Nos hemos empepado, porlo
yisto, en alejar cada dfa m8s a
CataluAa del conaorcio espafiot,
d e la arrnonta ibdrica. Vamos a
tener que renunciar- 10s pocos
que pensamos asi-a la quimera
de la federrici6n con fwtuga!.
Hace bien Portugal. Si el genc-
ral Ardanaz tuviera puesto en et
psis lusitano, devolverfa unos
versos dz Camoens.


Rechazar el idioma Catalan es
una injuria a la cultura, a la ra-
2611, a la realidad (el S U C ~ S O es
invnsor, como el mar, y un gc-
neral de division carece de im-
portancia ante el), y hata a I&
patria.


polftica.


.*


i l


. .


El idioma Catalan es una fIar \ ' e., miis, bella y fuerte, de Espafia.
Atraerlo, cultivarlo, es ensan-
char la raza, prestigiarla. Repu-
dizrlo equivale :t rcpudiar a 10s
cuatro o seis millones de catala- , -
nes que viven Pirineos acg, a
exacerbar su amor propio, a que
cada dfa se sientm m8s lejos, a
x


LLEVAST 3


grOVOCar una jwsta (desde el
punto de vista zatalhn) guerra
d v i l . Y crea el Sr. Ardanaz, con
todo respeto: la fuga de Annual
no seria buen precedente en 10s
amadbs montes catalanes, que
yo, bilbaim creo mios, y cotno
anios amo; pel-o qrrc si se pobla-
sen de bairetinas por defender
el a h a regional, yo estaria en-
?re elras.


L A L L A R


‘ A dins la cuina espaiosa
de murs nfgres i fumats
lentament la llenya crenia
adossada per la Ilar.


La Ile~gt-ra fumerola,
talment corn nuvol d’encens
per l’estreta xenieneia
va pujant-se’ri cap a1 cel.


1 les erpurnes, que estveiies
fiiles de les fiarues s6n,
cap a1 cel amb ses germanes
sc n’hi vau catitat cancons.


,I ;.mb ses niarx alabastrines
va brodant un nmador ,
i amb sornnis color de rosa
teixeix belles ii*lusions ..


*
Feinejant, t l cap de casa,
‘xa escoltant, embadalit,
ana d o l p canconeta
qtle la mare caniaal nin,


qui, ajagut damufit sa falda,
va entregant-se pvc a poc,


de la son sobre les ales
bressat per aquell cant dol s...


Illentrestant, del foc la €lama
lentament es va apagant,
fins tornar-se a u n t de cencires
lo que llenya n‘era bans,


I es reciill j a la familia
per donar curs a la nit
i esperar entre bells soninis
lorni del dia el soniris.


P


n ctacions
La festa de la Pusiseima


To!a la tcridresa; tola la frescor, to-
ta la inefabilidsi de I’ideal cristia se
ajunten per i: isar ayuestn festa. L‘cbs-
cura tristesa de i’hisern es trenca i
brol!a per I’esclctxa una candida flo-
rida lilial.
ES la fcsta de la beatitud. 1.a terra i


la mar i el cel ‘ienen i‘encis, exquisit i
fragant, que deixa u n a donzclla que
pass2 arnb e’s ulls recoilits. La dome-
Ila 6s la Purissirna, que, a la nit, ha
ubaixat per aqtiest blau aue ella 3-1~-
mina. i rorna a passar pel mon to?a
plena de gracia, con quand anava i
venia del temple i de I’esco!a.


N o hi 112 poder in& fort y w el d’urra
rniraiia r?colfida, servint de riiinbe a
una vir-giriidat. Els irrais pensaments i
el:; mais derigs ea? fiigt3i3, ctii?l Ies ~ G S
EOC!Lirrles a prrscscis d e I ‘ a t~ r~ ra , i e!


Els
E


qui treballen
cultiln de I’ollvera


PER


N’EUGENI AGUILO


Organizat pel director de la Granja
AgrGola de Ciutat l’enginyer N’Ar-
nest hfestre conegut de tot-horn per
els seus trsballs sobre la vinya, un ci-
clc de conferencies divulgadores, tocO
el torn el prop passat diumenge a ia
nostra Vila.


N’Eugeni Aguilb, perit agricoia, ajua
dant de la Granja, fou Yencarregat de
desenrol-lar el tema, que no hi ha dup-
te fou escullit amb gran acert, per
l’extensi6 que en la nostra comarca te,
el cultiu de I’olivera.


A la Sala i a la 1 i mitja del capves-
pre era l’hora senyalada per la conk-
rencia. El local se va omplir, si be hi
notaretn l’ansencia dels qui, per estar
de p!e dins aquest cultiu, pareixia ha-
v i m de tenir 1x6s inter& arnb escoltar,
per apcndre, lo que, encare que ells-
s’ho pensiii, no saben i la prova n’estai,
en que, i’oiivera, a1 revis de lo que
passa arnb tots els altres abres, dona
quant vol i 110 qumt i‘agricultor li de-
mana.


Despres de saludsr als reunits el Sr.
Aguil6 comensa el scu treball. donant
una mala noticia. L‘aparicib d‘tina no-
va i terrible plaga a Soiler, la qual
d‘extendrer-se amenassa anib destruir
l‘arbolat tot . Es un beniipicr s c ~ b l a n t
an e! czipiq~d snowmat ICERYA PUR-
CIIASI ei qual te ci SELI origen a I‘hus-
tralia Iiagueat-se extes per e!s Estats-
Cor res? onsp I
iruita del temps i qnalque mort re-
yentina.


- Dissapte comens5 a refrescarse
el temps; ha fet algunes brusyues
i una for ta ventada fent mar la ma
molt grossa. per6 no t e n h not ick
&haver-h i hapi t ca; naufragi.


--Dijous passat en el punt deno-
mina t uEs clot des ionoy rnari, sa
pareya de sa ronda qgafk t re tze
bultos de tabac contrabando.


-A la pnrroquia divendres dla
de la lnmaculada hei haura Coran-
ra Horas que segurainent serAn molt
wlemnes corn els altres anys.


Les Fies de la Purisima segons
noticies preparen un compost que
seni I'admiracic! de tothorn.


El :aChor Davidic. es t renar6 la
missa d'en Goicoechea a tces .reus.
Predicara e13 sermons de la festa i
del triduo el P Enric Fondal Domi-
nic resident a RIanacor.


p-


A juiitsmen t
Sessid del dia 5


eren mo!tissimes. Tot elk tenia tin as-
pecte majesttiis i solemne. Honios k
doncs cantaveil hirnnes i cAn!ics de
Missid. .


.Recor;eguC tota la vi!a i a1 a r r i b w at
12tQarroquia el Rt. Sr Rector doria la
bendici6; s : catita UII Te Deum se re-
servi el Smtissim i desprks el Sr.
Rector expressi breuament la saiisfac-
ciij que se:itia per !'exit i don5 les gra-
cies.


El R t . P. Crespf benehi objectes re-
iiigiosos, dona 13 benrlici6 Papal i feu
el serin6 de despedida que conmogtte
pmfuniraimenf. a1 public frnt de r r ami
rnoltes lljgrirnes de tendresa.


Avui deurati dissapte, s'ha eantat un
OEici de dlfunts per tots e!s m o m de
ArCi i ha ~ ~ ~ ~ S r e g a t molts gent,
pres eis PP. Missioners ban m a t s a Is
Coiotiia, aont feran tambe algunes pl6-
tiques.


ES d'esperar coni deia en ale,.: 11oe
qdcis fruitsd'aquesta misaici ser6n ;-;
si!ius i abuiidosos rsixi sia.


Des-


C r O n i c a
LA PLANT4
MARAVELLOSA


(Xlg faula, mig historia)


i'er tot el ~orntnt es ssbia q u e la po-
k e cornteseta havia desaparcgut. Els,
seus pares es desesperaven devant la
desaparicid de la seva h i m f i l h , el
seu itnic anlor. Per tot arren s'havien
enviat criats i soldats del castell con-
tal a cercar la bellissitna Kosaura, de
cabells d'or G i uiis blavissinis coui ei
qateix. h i m del inar, la inare i b;.n&C2


.. ,:-o&e tots eSs pabres de la rodalia.
, .F*$?V~ S ~ ! W T P I ~ ; Wile$ dtssct p i n l a -


>ires i ja d G toi el coniiai ienia A l i i -
mes agrdi.ihS. Pcr aix6 la consternacib
fou geiieral qualid es szbb la nova, i
f l i ~ s pobies pagrsos sortieii dels C ~ U S
pobiets a la r x s r c 3 de la desaparegu-
da.


Per fi, d:i d e k escaniots que havicn
sortit a cercar-la dons coiiipte de. que,
no gaire Iluiiy, es. t r o b v a t i i la munta-
avn, on hi havia una cova de vidre,
dins la qual la cornteseta es!ava em-
presonada per set gigants, els quals vo-
lien per son rescat una planta de niolts


. colors qne havia crescut coin per art
d'encantament en rnig d'un hsrroriis
preci pici .


Quand va sebr,: aixd, el cc:::te volia
anar-hi; per6 eis altres riob!es e l h e n
desistir del seu propbsi:, puig era vellet
i hauria desaparegut cn la fosca g d a
d'aqucll terrible barrauc.


t i'irupossibjlidai de d u r a ie r -
aq:tdia teifieridat, feu pregonar ~ C S


tot ei coiiit'it qtle a aqili i l que ajcass.3-
r ia la plant? p.-.r n p % m - l a ais gt?g:itits
1i ser ia co nc:m d i d a i ? ii I n? ii i 3 :ai [ i en t Ia
ma de la gentilissima Rosaura.


Tots el8 nobles s'apressareti a por.
tar a cap tot seguit el periiicis clcscen-
diment del precipici, que es trobtrva en
una muntanya mo:k rocosa, lo qiie feia
pr:-veurc que lo tries iricii era ($ 'ue es
Tomp2s t:l cap i'agowrat que voiguEs
abastar la cobdiciada p1iii;ta. Aixi 6s
que, rnaigrat el prerni ofert, t o ~ s ksis-
tireri de dlrr a t e r m ej projecte.


Quarid niks gran era la desesperaci6
dels dissortats pares, es presmth uti
jovencr!l portant la piznta desitjada.


No cal explicar ia $ran aiegtia que


: '


experimentaren i no cal dir tampoc que
li fercn contar corn havia anat tot.-


-La conitescta Rosaura --responguk
En Lari, que aquest era el nion del io-
v;nceli--fou la salvadora de la rneva
Ilar. Quand el meu pare niori, els ineus
germanets i jo erem encara petits, tant,
que lo, que era el mes gran, tenia dot-
ze anys i no podia guanyar per tots.
Per aquest rnotiu la nieva mare havia
de trebaliar d z n i t i de dia. Mes aix6
t i0 podia durar, perque l aseva salut
se'n ressentia, i caigl;e grewmcnt rnalal-
ta . Tot el pobie ens planyia, per6 nin-
g6 ens sowrria. Quarid la comtes-:ta
se n'enierri e m socorregui d'etal ma-
nera que des d'alesbores no ens mama
re3 10 no sabia corn agrair-ho i ara se
in'hs presetitat i'ocasi6. Una cordq
rn'ha ajudat per al descendlt~ent i ben
content estic d'havcr fet lo que he fe t .
- Molt bC-exdaini el cornte,--'jols


una riaiina agra'iki t om la ii'&qiiest in-
fant 6s c;;pas & i n n heroica accih.
Xles ara b i &us 'esperar la recompen-
Sa?.


--la ein coi1sidc.r Sei1 pagat des de
fa anvs-responguk e1 jove.


-132, per6 jo 1-10 va ig proriietre i
s ha ii'acomplir.


Havia trmscorregut u n quafit t m p s .
En la capella del caste!/ s'unien per
semprc niPs diics A n i n i c ~ iornruscs:
/._;:ti i ~ < a rzos:l::~z;. ~ u a n h sortiren ;I IS
baraiia d e inarbrc de\ jardi dcl cask!!,
el:,obIe els victoreji, menire el comte
i la cofiiiesa, ja vellets, ploraven~d'enio-
Ci6.


Joan Queraiti,


A vlu, viu i mig
(DEL F R B N C ~ S )


arrencd a cdrrer amb el seu boti; I3
cansalader sorii fent gratis crits, i e l
posh a encalsar el ea. Ajudat dels ve-
ins, pogue, al f i , agafar les salsitxes,
niku el gos se n'havin menjat dues i ies,
altres estaven malrneses.


El botiguer se n'ana a ueu.re a l.'ad-
vocat i l i dig&.


---Tinc a fei-vcs una consults':.
---Digueu---fh Mestre Haas.
-Per qui tenc de fer-me abotiar el$


embutits que u n c i m'ha fer malbe?.
--lJer I'amo de la bestia; aixo 6s na-


tura!.
-Aixi, doncs, feis el favo: & p a g w


me vint florins de ydffsitxes que m'h&!
malinks el Vy6rre c&-d,jg,ug l'eixerit..
can sa 1
-4% havicn, de deb6, vint florins ck


inercaderia?--demanB l'advocat..
Si, senyor,
L'advocat psgb, sense dir un mot;
El botiguer se n'anA, i quand estava:


a la seva tenda, satisfet de 1'8xil de la
seva es t ra tagma, iin passat es preseii-
ti, pregant a l'aino d'arreglar el comp-
te d'lionoraris, que pujava vint florins,
sper una consulla,.


- - I Com!---diguC: el cansalader-viat
fIorins per cinc niinuts d'estar a lJ?.


----No .cobra nienos € 1 meu a m .
pcr les consultes. Vosli. havia d'haver-
se'n enteral abans. dels sew preus---
diguC el passarit.


t 'as!ut botjgaer tinguk qr:? p3gar els
vint fioriiis que t n i b la swa aslucia ha-
v;2 fc t p a g x a! jurisiu, i z;prengu6 a no
vulcr eiiredlar a la gent.


7


I2:tfaeP Tusk nkmca, f r d .
C ~ ~ ~ ~ ~ C ~ O ~ ~ ~ ~ D O O O O O ~ ~
f


LLEVAPJT 1


F


Especialidat en irnpresos psr correus, mestres i
'U -arabiners segons els models oficials.


VENTES EN G S
Bodtim serrit! n qudsevol lieu dsmani els


qrtfclea Higuiente:
Piquets de 100 fulls de &per do cartes pe.


I$% i grog, desde lc50 pta. e1 paquet aegona la
daerse.


Capses de sobres petits i grosaos tambe deadc
'J.'&i@ pts. el cent.


Botellw de tinta L'Zama,, desde 1'75 pts. sc-
S-gpns la crbudu.


Botelles de tiuta ''Pelikan,, dosde 0'85 pts.
%ua, tambb aegons ertbuda.


LBpia desde 0'45 pts. clotzena.
Pltlguetes d'hulo per dur en butxacit desde


8'16 pta, IBU krnnait. En tenirn de totaa etasse.
Manegs de plomn desde 0'40 ptw. la Bdzena.


demana de id. a 6 pts. el cent i griii-
'mts fins dersde 1'50 pts. dua.


Pluguetes grosses dCcscrium tm les mcoles,
=parpar ext ra 8L 12 pts. el cent.


Phgtietes petites per id. Q 7 pts. 01 ceut.
?d


C"


ETALL
Pocle-ni oferir pt ]la noatrw cliesteh:
Dicciouari er:ciclop&dic Cilllejti lit 15 p h .


Confwencies (?el P. Wmtricht 0 40 pts. ~ c t a t
No velas del Apostola20 2'00 pts. exem plat
Los Qaleoten 2'50 pts. exemplar,
Pequefieces P, Colonla ed. luJo 6'Ob p&


id. id . Pul-ltts a 12 pta.


exWMpd.t\r.
~ m a u a c de Ies 11ett-e~ 2.00 pts.'anemplar.


Diez afios criticit tsatrd 2 pts. exemplar.
Noveiist::s bueuos y malos por ei P. Lad&


de Clfnevtirn 3'50 pts. exempiar.
Mallorca Itineraria, amb mapa de MU~OE-


cn 5 pts. exemplar.
Conferencias del 1'. Vautricht 0'40 p b . nai.
Lsctura popular, Cuadernv de titvrats e%-


l lmquina 0'30 pts. tin.
El modo ds hacor fortuna 2'50 pts. a m .
Piems teatrtdes Galeria SaIersilena en un


0'50 pts. urrtt.
Id . 011 dos o tres O"55 ptts, uoa,
Id. en cuwtre o m6s 1 pta. una.
Noblcza y Patriotimio, Ziarzuela per p l i i ~ ,


M6sica Casu Saleaimzk 6 pts. una.
Err uii;t-escucln Rural per tziuos 4'50 pt.s,


1313.
D B


detalia en pr-ecios, esta C ~ L S B , to:fas las


Palrna de Mallorca
SASTRERlA PARA SEWORA U CABALLERO,
ARTICULOS kT NOPflileDADIES PARA VESTIR,


DE TOBAS CLASFS.