TRESOR DELS AVIS ’Art4 Un trifirestre 1‘50 Afora any 7‘00 .AI Extrangcr id, 1 0’00 ...

TRESOR DELS AVIS


’Art4 Un trifirestre 1‘50
Afora any 7‘00


.AI Extrangcr id, 1 0’00


h’rimeoo s d t
0’169 Ct8.


-
-.-----


. A- _._ _ .. ____ 25__,_,__1--. Sr, D.


.- -


I


.fl. . . . .. . . . . . .


. .. ._


.. ” .........


SETMANA43d.I C A T O L I C M A L L O R Q ’ C T I


Art6 26 d’Apst de 1922 PER DEU I PER MALbQRCA 1 Redacci6 i Admiabstmcf6 Quatre Cantbaa, 3
Lc Asszmblea


Ila;emAanis ta
61 MALLORCA?


L’ esser setmanalla nostra
qmblicaci6, E a qne a voltw tan-
guem qraeccdpar-.rros d‘assuix1-
ptes 1’opor.t~ n i dat dels q uals
en certa mmera ha pnssada j a
-per haver (le donar preferenoia
a &res de rn6s actualidat.


Aixi iios ha pnssat aab l’his-
*t6rica Assamblea de ((Nostra
Pwrlc7.1 celobrada anib tota
brillautessa e~ la sala de sossi-
=oris de la Corporaci6 provinciid


j - de Valeucia el dita 23 de Julio1
d’engnanv. Fou aqueix un acte
tant trascendental per la nos-
tra llengua i per la futura reno-
vociij egpauyola que rio podezQ
menos de dediear-hi “en qne
wols sin uu petit recort.
3’8 poc encara que quant se


parlava de rmmtitucici de ’ ressorgiment de la llengua pa-
tria, sols se pensava en Cata-
luoyu aont s’hi veia el notabi-
fissim increment que mava
prengumt l‘us dsl eatal& en
tots els organismas socials i
oficials, per6 molts creion que


eL*a aix6 exclmsiu de Catalunyn
i qne a 3:tlesrs i Vdeucia hi
hat-itt no L ~ & S foga~adtts do pa-
triotisme izdividual i to& lo
m6s alguas petits nuclis iwi-
pien ts que s‘esforsaven ea do.
nar aparieacies de seukiments
regioualistes qne sols seutien
rerament els seus directors.


Mes joh sorpersa agradoaa i
aclapnradora per totq els ma-
llorquins qne seiitim desig del
florimeut espiritual de Mallor-
ea! A lo millor iuesyeradamewt,
la prensa nos dona la notich
de que la Diputacici de Valen-
cia tin pres l‘acord uuiinim de
declarar la cooficialidat de la
Ilengun Valerciaua en tots els
s e w docrimeus i actus. I 6s
m& encara, dis ‘poques setma-
UGS l’entidxt “Nmtrtz Path’’
orgauisa una magna Assam-
blea cn la que hi p e n e n part
els r r i h V ~ I I ~ O S O S i diversos ele-
ments de Valencia, Caste116 i
Alwaut que proclamen la
llengua valenciaua corn Gnica
a emplear en tots els actes p6-
blics i privats que se celebren
dins ter& Valenciaoa.


16s aquesta assambiea no
una fogarada dels quntre <xi-
flats, ratencianiutes, sino qus


en ella hi parlsn arqbr*t6ardea
tissitn i ple de convenciment,
tailmes de tots e!s eataments 6
de totes les tendencies, repm-
sentauts tXe totes Ies pravin-
cies, da la cultnra i de la po-
litica, de\ art, i do la relEg46.


En ella hi parlen corn a vlt-
iencianistea n’blcaide, Catedrik
tic, de aTniversidat, an Myc.
Mirandrz en nom del bntle, Q ~ P
C m t 6 per Castellii, eu Beneito,
Presideut d e Ia D’putaci6 d”
Alacnnt, en Sirntj, diplitat prtk-
viucial i esdipiitat a Corts, n‘
A zza t i, di pu t at per Valencia,
en Bontrosa, Rllnrtiuez i a l t m
psrsonalidats d’alta signifies-
ci6. 1 A*ella son ponents en
Navarro Cabaoes aobre el TTa-
lenci6 a la prernsa; aleai aide
sobre el Valeucih -9 f9Unive~
sidat; eo Pons i Lamo s+
bre eel Vnlencib en la fan-*
cib notarial, B n‘Aungel San-
chez sobre cel Talencifi en la
mediciuaa en Nicolau i la W t a
Nttvarro sobre (el ValenciL a
I‘Escoia, D Rfosseu Hern6a Cor.
t6s, sobre el cVdenci& a I‘&-
glssia, )) en Ferran Cuesta aobm
ol (rValeaci6 en sis itiibtinab,s
I‘exbath Sr Samper sobre
Valenciaoisme a I‘Ajnritamer&g
La nostra viis, abans tant soledana,
,Raagadeta dills la vall hernrosa qiie
I jnca la serralada Ilevantina, d'ensli
que es:A j u n i d a als demks pobles amb
el ferrccarril, veu torbada de tant en
'quaiit la seua solitut arnb la visita de
moltissiim tcristes, desitjosos de co-
neixer aqueix rccci casi ignorat.


Els nostros carrers son passctjats
seguit, seguir, per currues de turistes
qu'admiren tot lo tipic de canostra i
les nostres gents huniils destorben les
seues labors casolanes per badocnr ai
pas de gent desconeguda.


Diumenge passat fou visitada per
una alta personalidat, el nom de la qual


concixia tothoxi: i ' F m GapttS Gene-
i-31 51- D valeria j ~ e y : e r , /a c a v c ~ u - '
rosidat, honorabil:daZ i valenlia det
qual han corregut de boca en boca de[
FOMC desde la gircrra ~ ~ l o n i a l , haguent-
se fetes casi IlegwiariPs les sews ges-
tes. Ar'xb fetr que a! sabw-se amb UR
dia d'anticipaciij la noticia de que taa
l; .!atre personaiidat el dii:mr;ge visi-
tt,r,;i I3 mstrn vtra, tot 01 pob!e sfin-
ii.;nA amb el des& de coneixer-lo per-
son ?, i m e : a t .


An a jucst arthe\ verarnent p o p ~ f ~
s ' m h i ajuni,iva un a!rrc. El &la qui,
coneixedors ~ ! e to;a !d traiiia de la pa-
iitica espanyo!a, s,iberr 'a po;itiva i i ~ -
Pue:-ncla que tan ilustr.: permmiidat td
en Ics a rks esfer.:.s .eiicia's; p:ir aixb
es quz Ies atim-;i?ats, els 8ju:rtarr:ents
p e r m ~ e s intzresci Jes en I'adniinis-


itraci6 phblica d'iIrt5 i demes pobles
conlarcals s'aleg-sren de tal veilgurla,
pc?-qroe s.2bien quo E! SI- Weyler esti-
,-7 ?. a bilr!iorca i que ara e11 ses velle-
$25 t i ha entrrt ai175 {TI;: f t r m s a rnca-
ra , ct i dcsig d'afav(rr;r ~ q x i x a regii que
1'et:gronsi durant s'irsfantesa i que tank
de rccorts dAitosos l i guarda, I tots a
una pensnren: Ara que7 tescirem entre
noltros, f s ~'hora de pariar-1i anab tot
el cor, de fer-!! :scar 12s nostres neces-
sidats, dd ~iaostri\r-li ics ncstres conye-
niencics, d'expssar-Ii cara a cara tots
efs nosircs d2sitjo.s pel miliorznicnt de
la comara i 6s ben seginr qu'elil, no;
poclra torparden sense d-; bIxar-no3 una
promesa formal de que interposard la
seua irifluencia perque c is nostres de-
sitjos sien prcmta convertits et1 hermo-
pes realidats.


I ayuest propisit anima tots els cor&
i diu!rrenge a les pimeres hores de€
capvespre lot era ja inovirnent inusitat,
S'escarnpava arbrssser pels carrers, la-
baiida de hlanacor del Sr. Gays ven-
gtida expressarnent s'estava ja p r e p -
ratit, irrribavcn seguiiit scguit, carre-
ions i carruatges de I'apdcpera i Caln-
rratjada, i devers tes 3 I niitja de1 crp-
vesprc l'avenguda de! Ferrocarril era
un fornigtier de geq qu'havia acudit +
esperar \"il.lustre visitailt.


n l l i hi vereni les tres autoridats d'
Art6 D. Jcan Casellas Natle, el Rector
Rt. D. ]wan Rubi i D. Juan Salacho Jut-
ge, part del clero de fa nostra vita, tot
I'Ajuntament i ernpleats i In nrks grab


,


- 4 LLEVANT
dr la via Calk-atjada-Arti. Perque,
Sm: Aquelxa industiiosa i activii Vila
de Capcttlixra ha senti& enveja, per0
aweja sdnfa, eweja noble, aquella en-
veja no de rebaixar d s dernes, sino qu'
aspira a pujar fins R iguaiar.se an els
altres, i desitja la corisecucibpei ferro-
carrU.


ExplicB l'antic projccte de! ferrocarril
Sa Pobia-Calarratjada; per6 ara qui Ar-
t A ja est6 unit s m b l'alnia, basta fer.se
e? tms d'ArtA a Calarratjada, qual pro-
jecte s'ha presentat ja, Iiaguoit-se
ncompmyat de una instancia que han
slrxrita tots els Aj:intame:nts demarrant
ba seua aprovacib, 1 qued agrait a1 Sr.
W q d c F i Matrra que !conseguirem que
J'rnforme del ram de guerri fos que no
Pant sols convenia sino que devia fer-se.


DiguC tambe !a conveniencja de con-
cedir-se a Calanatjada un portde refu-
gi ja que en tofa la Costa desde el de
Manacor al de Alcudia no n'hi ha cap.
Avui ha verguda una comissid de Ca-
lanatjaders per demanar l'ayoiament
&qzlesta peticib, que no obeieix a cap
desg de ILXO sitlo a la defensa de ;la
vida, ja que els mariners d e Calarrat-
jada molts de dies se veuen impossibi-
iitats de guanyar el jornal. AIM no se
gessca al bou. I es fan rica en peix
aquesta zona que fiiis un auiomovii es-


am, fem el trajecte fins Artd pel
3ransyort. d'aquell.


Aixh deniostra la necessidat que t6
fota la marineria qu'alli hi ti2 la vida,
de trobar-hi abric e7 cas de tempestat i
pes fant de la construccld del port de.
refugi qu'esfti inforinat favorablement i
fins j a concedit i no s6 an a que obe-
eix tant de retras en la seua construc-


Impossible resscnyar tot el discurs
del Sr- Blanes, perque aqueixa infor-
p9aciS va fent-se nolt I l ~ r g a i sols di-
sern que demand apoiassen tambe la
getici6 del cami d'ArtA a s'Erniita pas-
sant per I'AIqucria Velta, /a conducci6
amb djligencia del correu d'Arta a Sa
Cobnia, eIGami de S a Torre i sub-
oenei6 per les escoles graduadcs i de-
mes necessitats d'ArtA.


Corn a particuier, d i p 6 i an:h tfita
3rmq.mra vui tarnbe 'deinanar per tot
aix6 i'apoyzinerrt del Srs. Socias I fios-
sell6 Alert-any. fdis pkgats aizb el Sr.
'Wejler podeti molt si volen i de que
vtjIeri de bcin cor, a'esiic segur perque
m'ho tenen desrnostrat e n la seua coo-
geracio a I'altre empresa. Dtdica un


sentit recort al Sr. Martinez Campos,
exgovernidor (a. c. s.) que li aid2 mol'
tissiin i iq!iplor9 les bendicions de Deu
i la Verge de St. Salvador acabant
ainb un: jvisca ara i sempre el principi
d'ilutoridat!.


S'alsA despres D. Jocep Socias qui
digue que no creia qu'el Sr. BIanes
tenguks tant d'enginy per sebre captar-
se la cooperacib de tants d'elements.
Diguk qu'ell vol, qite VO! nio:t, vu11
tant diguk que moltes vegades no puc
conseguir-ho tot, p?r tant coin dexitg
h'les aqui teiiirn 31 Sr. Veyler qlre de
cada dia se sent mks mallorqd, m&s
patriota i jo no he de fer 136s qrre se-
guir-lo. EIl guarda ies peticious i eil
iniciari el treball i j o promet seguir
senipre, perque cstic agrai't a Arta,
poble que en distintes ocasions m'ha
donats els vots sense haver- los-hi de-
manats. A ell li dedicari el meu poc po-
der.


Alguna de les vostres demandes coni
la conducci6 amb carruatge del correu
de sa Colcnia esta no sols apoyada,
sin0 tal volta a hores d'ara concedida
i a totes les altres, especialment a1 fe-
rrocarril i el port consagrarem els nos-
tros treballs perque sien prest u n fet.


Salsa tambe D. Miquel Rossell6 i
Alernany el qual diguP que so!s agrati-
tut, mes encara, a injusticia a favor
podia atribuir lo dit per D. KafeI Hla-
nes en referencia a e!l. Encania veure
persories corn D. Rafel a A r t i ' i n'Esta-
des a Sb:ler aont se seiiten a pler i el
pobIe que% ha vists neixe progrevsa a
s'ombra proGtosa i sent figs gelosia.


He anat avui precisament a Manacor
en viatge politic, rnes aqui m ' h i trob
per coincidencia i 110 'coni a fa!. per6
trng el noin i repsesentaci6 de D. Ma-
nuei Guasp que no ha p g u t venir i is
tal l'agraiment que :sent per les vosfres
ciemostracions carinycscs, i corisitier
tant !!egitimes Ies vostres aspiracions
que cicsde ar-a coinpromet ii D Anroni
Maura i D Ma:iuel Guasp a smscriul-e
les peticicns de Capde9er.a i ,Ir-td.


A q u i rnos hern trohats eis q u i avui
inos sentiin inits ett 1117 [riateix ideal,
qu'cs i'i;mor a Mallorca. Aquestes
branqws unides tenen no i t a forsa i
tcita bqueixa forsa GUedaa la vostra
dispusicid, per treballar en la vostra
ajuda.


Tots els parlaments foren Ilargament
aplaudits i tot seguit retornA &a c o d -
tiva cap a I'Estaci6 kcompanyada de
gran phb:ic. Quant el tren estava a


punt de niarxa, romp& de gou la Ban--
da i se donaren nidts de visques p
Weyier, Blanes, Art& Capdepera, Ma-
llorca entre grans apiaudinients, men-
tre e! t r en s'all~inyava emportant-sen
aqueixes persones que tant poden fer
i de les qual. esperam el cumplimenk
de ses pronieses coin les clesitfan que
les k'jd estada agradable sa curta esta-
da en la nostra vrla.


DEU, EXISTEIX ?
Hi ha persones tan tontes o d'inteli-


gencia tan extraviacia que per porer
ncgar s'existencia de Deu, eiinsentert.
coufesaar s'existencia d'una Ilei supre-
ma que dona rnoviinent a tot I'univers;
i no es nom& aquest s'absurdo en que
cauen, sin0 alguiis mks com vaix a de-
mostrar.


En primer Iloc cxisleix m a Ilei! Id&
aquesta liei o es eterna o suposa qu'hi.
ha un legislador que l'ha doimda; si Is-.
primer, se cau din,s s'absurdo de sem-
pre, de .s'eternidat de sa materia, i s i
se me objecta que aquesta ilei eterna
no es precisainent materia sino espe-
rit, arribarn a sa confessid de lo inma-
terial, es dir, d'un ordre distint de sa
materia,:i cotn esperit, superaria a elIa
arribam a lo .sobrenatural, arribam a*.
confondre lo que se anoniena Iiei amb
so nostro .Deu.; de ~ v o d o que aquella
!lei suprema i eterna que confessen im-
primir es movjment, cs un ser ideal per
ells, sols existent dins la seua cerve-
ilera i que yracticameat resirlta eser es.,
Deo que noltros confessam; cauen dins
s'absurii(~ de confessar Io que DO exis-
teix prr negar lo que t i exisfencia,


En segon lloc, admetcn una llei eter-
na que dona IrlovimeIit, i es perque no--. ,
s'han eritretenguts a exarrrinar lo que
sigrjifica sa p::rai.iia .11ei 3 ; sa !lei no.,
dopa t1bcjvii>?Cnt sirio qu'el regula i or-
dena; e s el qu i doca es :novi!nont el
que doria 6s mateix ie.lips sa {lei a la
qual se subjectaii squri!, 1 d'aquest
modo ccrn vcieu que dues coses que
son eiectes de sa mateixa a m a , sien
causa una de l'alke, o sia, coin voku
que se llci que ordena es rnovinient, i .
es It! t t iX r n GVi [lie!! t id; UC! p iCjC'edeXt32
d'es niatelx ser, q:i'ts cs i;~aicix temps
legis!ador i nlotor, que sc Iici, repctesc,
sia causa pioductofa' d't l~ inoviiiiecU.


Qualsevol que sapiga wn poc de.


'


I
LLEVANT 8


316gica o tengui ben despett es sentit
camtr, coinpreddrl sa iorsa de tan sen-
sill argument, i veurh per tant s'ahsur-
do en que incurreixen els qui tal bar-
baridad profereixa.
En tercer Hoc anyadeix ((una llei ce-


ga* I que vol dir cega? Diuen ells que
oega vol dir inconscient o que no sab
ai enten, lo qua\ amb altres paraules
voldir lo siguient: Tot el movinient
que existeix dins i'univers. el produeix
mallei d'una manera casual sense sebre
si sera ordenat o desordenat ...; i d 'a-
quest modo se cau dins es rnZs gros i
e s m & estupit de tots eis absurdos, se
mu dins es fatalisme.


Pero com! ;homos de cervell poren
inraginar f confesasr tals barbaridats?
Una llei sense intAigencia pot produhir
moviments tan sublims, tan orde-
aars, tan periodics, tan consciens coin
es deb planetes que sempre descriven
ses mateixes trajectories sense topar-
s&, sense destruirse? una ]lei nicons-


I a n t produiri moviments? si aquesta
llei abarca tots els moviments, abarca
tambe els que fa s'hOMo, i no sab s'ho-
mo si camina o si se seu? si aixcca el
capo si i'abaixa? i no ion conscients
tots o casi tots els seus moviments?
tuego cauriem totduna dins u n aitre
absurd0 filosofic: que els efectes serien
majors que Lses causzs; cadriern dins
s'aberraci6 qu'els homos, si no fossen
regulats els seus moviments, serien de
pitjor condici6 que els niateixos sers
iaanimats, perqce una pedi-a, per
exemple, te ordenat el seu inoviment
cercant sempre e indefectiblement el
seu centre de gravedat.


No sembia, ido, meiitida que exis-
tesquin honios que prefereixen confes-
sar i admetre tals absurdos i abzrra-
cions antes qu'admetre unDeu? Ncguzn
sa divinidat i adnieten lo ahsurdo; ne-
g uen 1'Etern i coI!Eesseii lo etern.


*


.


-.-


EIs a.ctes civics reltigiosos cju'en


els anys a Son Sei-vera revesti tan
m g u a n y gran solemnidat, i se des-
senrot-Jlai-hn arnb subjecci6 2n el
siguen r progi-amR;


Disa-pze 26 d Ag:23t: A les 20 Com-
pletes a la Piqrcoqtiia Dcspres, 2 ran
iluminicib en les plssses de St A gus-


Y C honor de §ant Agusti celebram tots


srtificials per un distingif i anome-
i a t FirotCcnic. Concert niu'cal i
x c a n yes.


Dia 27; A l e s set' diana per la
oanda dirigida p'el mestre D Juan
Lliteras. Misa Major amb sermd que
predicarh a n repcitat oi ador.


A les 12 Carreres d'hornos, niiss
i bisties en el "Cos,, disputant-s6
importants i valorosos prernis.


A 16s 14. Corregudes de cictes,
brodades. Acte scguit, rnusica i bail
Je pages. El vespre focs a l t re ve-
gacla i continuacib del ball


Dillurms 27. Els rnateixos a c t a
del c'ia abans, no in& q a ' a les dues
del capvesqre en lloc de cintes hi
haura corregudes de velocidat p'els
xiclistes qu'es presentin.


-Dia 13 d'aquest mes els congre-
gants dedicaren a la Santisima Ver-
ge solemne fiesta asisstint el demati
a la Mlssa de Comunio Genepal que
celebra el seu Director Rt. Sr. Lli-
teras i a l'Oficj en el c u d predica
les glories de la Verge Santa l'ora-
dor D. Andreu Casellas d'Artci.


Corresponsal


L'Ilm. Sr. Bisbe de hfallorca
Dr. D. Rigobert Domenech i
ValIs en prova d'afecte a n aquei-
xa Didcesis ha dollat a la Cai-
x2 del Seminari Concilar de Ciu-
tat un capital de 13287 pts.'en 18-
mines per dotar amb el seu inte-
r& u n a beca per un alumne PO-
bre. hlallorca li dew6 agrai-
meiit.


-=-


El BoIleti Oficial d'aquesta
Diocesj junt amb la noticia a-
terior publica tarnbe el cwtel l o
convocatorin del XXII certamen
cientific-literari del Seminari.
Tambe' anrtncia les oposicions a
b e ci u C s ,


A Palma u n a comiszi6 de Senyo-
res forrnada per D." Arnparo Pou
de Riel-a, D.e Iqabel Feliu i
altres, estti w-ganitzant l a ceie-
bi-aci6 de uns Jocs Fiol-als, amb


ti, St loan i d'Antoni b.1aur-a ~ o c s finalidat hencfica.


k


C r d n i c a
METEOROLOGIA --Aquesta set-


Qana ha fet uns qua:its dies de lo
nes pesadot, fins que dijoiis decap-
lrejpre va caure un xuII)xxq i
xreix qu'el temps s'ha refr-cscat
m a mica


VAGR DE CO1?REVS.-- Durant
la present vaga dc correus J'Ajun-
ament s'ha fet cjrrec de 1'Adtninis-
xacid d'Arta prestant-hi serrici e l s
xipleats de la Sala.


N E i X E M E N T. - La Sen y or a es po sa
;ie D Frmcesc Biailes ha [donat &
ilurn feiisment una fiina. La noslra mCs
coral enhorabond ais seus pres, i que
Deu les deixi viure nioits d'anys ple-
gats


NOU TELEGRAFISTA.--El jove
Oficial de Telegrafs D. Bnrtomeu Lli-
teres (a ) de Pula, es estat destinat a la
Central de Telegrafs de Milaga. Enho-
rabona, i que la sort li sia arniga.


HOSTES IL-LUSTRES.-Diurnenge
decapvespre, veiigue en tren especial ic
Exrn. Sr. Capita General D. Valerid
Weyler, fornanfse'n de cap a Palma
I'horabaixa. L'acompanyaren moltes
personalidals de lo mes caraeterisat d'
Arta i de fora. El poble anaua molt en-
derrer de veure'l i tothem hi acudi. Se
coneix que la gent no esth avesada a
veure'n cada dia de Capitans Gene-
rals, i fins n'hi havia qui sc feyen crew
de que fo; con; cts al:res. En altre Hoe
d'aquest setnianari resseriyarn :exten-
sament la 5eua venguda.


DEFUNC:I6.--l>irnars d'aquesta set-
mana va mori a Sa Coionia Mad6 Mar-
galida Canet (a) Estaca i fou traslada-
da a1 cemetiteri d'ArtA, acornpa-
nyantla rnolta de gent d aqueil lloga-
ret. En pau descans.


MULTES-EI Sr. Batie d'cquest PO-
b'e h a iinposst varies rnuites a due-
nyos d'autos i c%ri uatgrs pcr correr
anib velocidat excesiva per dins ca-
rrers de sa poblaci6.


PASSA.-S ha fet una cri.33 d'orde
delkSr. Batle, percjue nirigu COicFri
porcs de ,COT: Seivfra n i de!s scus vol-
taplts puig hi ha una paesa mo:t grossa
i s? 'n rnoren coni a ec rreta.
4“ p i
E n X e r a p i erLi un tranquil d’a-


quells yu’en temps primer n‘hi haria
an a cbda poble. i feien les delicies
del veinat amb els scus acudits,
easi sernpre de bona liei, i que, en-
@are que qualque pic mcblestassiii u n
goc, se ‘Is perdonava tot yerque
men etds ...- Coses d‘en Serapi , per
emmple- i quzdava akiolt de la
aroma encare q~:’hagu& moriifi-
cat.


Are, els t i -a~i~ j~ i fs c?’aqueil rerrips
han desaparzscut p3r tomar-s‘hi tot-
horn tranquil; yero anzb una trm-
quilidat qu‘es ven de seguida que la
ballen mayre li voleii apnrentar al
reeves. Per a im les b rones nios re-
suiten d‘5pet de iunerals de p-
ges, i per distreurermos hem d‘acu-
dir an els trrznquils d‘ayuell temps
qu‘e feien riure als nostros padriris.


fd6, erl Serzpi tenia Lin coniot,
q u ‘ e n g r e i ~ s t \ ~ ~ ~ per a Tendre per la
Festa h h j c r . Els amics d‘m Serapi
ja feia dies que iiialdaven cercant
COM ho fcrien pera fedi una mala
passada i rneiijwse-li el coni Un d‘
ells an8 a troharld:


-b5os hauriem dc menjar el coni.
Xeiapi; d‘aqui a vuir: dies el mon fa-
ra uy perque cs diari heu dig, i tan
mateix, Cgue ’n f a i e s dies coni?


--No me coriTeas) ctcya er, Xera-
pj.


L’endemk n hi va un altre:
--Xerapi, Ci’aqui a set dies el mon


far6 uy. E5 diari d’ahi ja heu duya.
a s p s qu’haui-;em de fer? Uii pati-
caritat i empassolar-mos e i coni.
Tan-mateix, {Quc’n far&?


--No me coiiveas! I i i o ~ i h un tros
de pa an es coni


Cads dia n’hi amva iw x n b la
rnateixa canv3, i res: il:i Serapi no
s’acahavn de coiiwncer. Firis que
arri5A el sd2, i en Xerayi q u n d el
me veu venir, ja li diu:


-_fa se perqub vens: p .rque in05
nengem e: cuni! Si, homo, si; dema
aots a Sa Torre i a rostii-lo s’iia clir!
Tau-mateix el i m a 11a de f& uy! A
divertir-mos, i que sia lo que Der1
vulga!


Quand arribaren a n aquell pinar
tan srnbretjat, en Xerapi els-e diu:


-!&Y&L:: anativos-ne a jeure: a
prende la fresca, i a d i~wt i rvos . El
cuni el vuy coure jo tot-sol-i’s
descart egg d’es sac. Els companys
tot contents, varen peiijar e’is jdcs
i ses gorres y’els arbres, i venga
jugar i jeure per aque’il pinrir, que
hi donava goig!


Amb aixd en Xerapi, encCn un
bon foc i hei tirB tot io qne t robi
penjat pe’ls arbres: jacs, gorres,
gtiardapits, tot va servi per m a r
cogucrit el <(coni)) Arriba s‘hora del
dinar, i COI~ICIISCI? a compreixc-r
aspirants a gorristes €ora barret ..i
tot era ex-clarr,ar-se:


--Serapi, i es meu jac?
-- Xerapi, no hauries vist fug3-


--Xerepi, i sa gorra?
1 en Xerapi arrib una tranquilidat


de pir imide egipcia, r-espo~ia:
-Are venclrk lo de .sa gorra..:


Lo dem6.s ha he tirat tot an e5 f-oc
per- c o x e es cuni.


--i’jnirzlal!!!--Varen di tCJts a la
una


-Tan mateix, que n’baurieL1 fct
de sa roba si demsi el moil ha de fe
u y ? la hu veis: Jo estirnava tant el
meil (.Em.. i tarrlbe l h 2 cuit!


9 e’s ervenJ.4 sa pel1 de’s nzoir: ne-
gre de‘s cai-nicer de Plasaa.


es meus guardapits?


dirii sa nieva familia que m’espera.
per dinar? ;que dira aquell homo
que jo he deixat a tal punt, i li he
dit que m’esperis un poc, que je
havia rl’arrjbar a ciur una carta an
el tren? ... 1 cada punt goitava per‘
veurer si podria tirar-se abaix ..
pcrd no se dotiava en coratge.


Res; ab aix6 arrib:i arr el poble
veinat: devalla del iren I s’en va a
dinar a ca uti amic seu


Xcsbar: el dinar, (squest senyor
es ainsnt de sonar els orgizes) se,
posa a tocar!\>s. Ell iyu6 m’en direui
Coni s’entene, e! tren estnva per
p r t i r (i no n’hi havia dire nqueft
din). Parteix dc cuatres pels cwrrers
d’aqueil pokle, camant a tot-horn
niolta d’estranyesa. Arriba a Z’es-
taci6, i s’” .Iague de contentzrr ab
venrer el treii que ja caminava,


i8onjesuset-deya eil-quina pas-
sadai ;Corn m’ba de deiuar, m’en
du, i quanl: m’en ha de dur, me dei-
xa! I’ hagui. de partir a pea ...


P


1 7 -a.


DIAEEC


;QuC tal, Tonina, que li agrada a
n’Aina est5 a Ciutat per criacla?
- iO1.1, si; i molt! Aquesta setma-


na m’ha escrit i diu que cad3 clda,
vit a passetjar nmb sos seflors de la
c a s en so (Cprerriovib.
--Ea so <<rnobu. voltlr5s dir (no’s


--iAh, si ... ! No en fassis cas, e%
ve.’


qtlc !leu deq a rnaiarnent,
i carabiners seg9sn.s ebls models oficials


specialidatx en llibres i a rticies escolars.
LLEVANI'


?


DE
LOMe FLA E
(A) MAMGOL


A todas las Ilegadas del Ferrocarril hay coche
ue parte direct0 para Cadeprtra y Calarratjada
y de estos puntos sale otro para tod.;is 1;~s saiidas
de tren.


Hay t t 2 ' ~ ; : 1 c3:53i disponibles p i r a las Cuevas
y viajes exi-rnordinarios.


A G Z N C I A DE TRANSPORTEE5


.sll


Se s i r v x encnrgx para Palmn y Estacioncs
laterm2dia.s


@IF


PLASBTA DEL MARCMAXDQ,
--- * ,=-


G L
San J o s e


D B


- -iE
iHOY, COMO NADIE
detalia en precios, esta casa, todas las


y yrie venden mas barato que iiadie


&Yoleu 6s tar ben ssrvits?


si ' s parnigo est& espenyat
i el voleu fo arretgl&
Xi'hiitlreu Raox6 el dobarii
he, bnrato i aviat.


(38 ou teinos de llauo6
posa Iligaldes d'ac6
a ribells i greixoneres
a d o h peiles, calderes
i rnkquiues de quinqu6.


Eu lo qu;' ta-mb6 os trempat


E n s a i m a d e s i p a n e t s
En iloc se tmhen nnflt6s que a la


PANADEEXA V i c t 0 r i a
E l i F O R N N O U


D'PLY


B i q u e l R o c a C a s t e l l
A sa botiga he1 trobareu sempre pans, panet,


galfetes, Ibescuih, rollets, 1 tota casta de pastfcerin
TAMBE SE SERVEIX A DOMICJLL


Netedat, prontitat i economia


Cornpra carz'os y earretones sn clralquier
estndo so encusutren


1SPQNI BLE