L NO hi hi1 (ILI p e I'SO ti d i h t del toai Lliuiiy 6s de 10s in6s i*i- ques, de...

L


NO hi hi1 (ILI
p e I'SO ti d i h t del
toai Lliuiiy 6s de 10s in6s i*i-
ques, de les m
fscoudou e! ) ia
Poques fipires t i t 4 {bassst hnu
tengitda m6. espieilcteuf gran-
dam.


Un fet, traiisc mb!ital eu 1'
historia, senyala II les missions
franciscau~s dhEspaiiya i AmQ-
rica una nova via tqu'ets fa es-
clatnr en rn6s bdla florida i e18


,assegura u ua vi& esponeyosa
entre els iofeels. Aque,st fet 6s
la creaoi6 (le Col-lugi.; Semina-
ris de Missims hispano-ameri-
canes aticlmeut\dt3~ 014s proyia-


;$. ment de "propagaud8 fide,"
abont se formasseu els relligio-
sos ap69tols que poguessin
partir cap all$ a In. primera cri.
da de la obedieucia.


L'org9nizador i I'rinima (1'
aqnets Col-legis fou el nostre
P. Antoni Lliniis qui rompent
tcrtes les traves i pasannt por


ernunt totes las dificultats, fo-
namenth el primer 'd'dlg&l de
St. Jaume de QnerBtaro a"?%-
xic; i rnes tart obri el de St.
MEiquel d'Eseorua1 bou a Cata-
lanya, el de nostra Doua de 1'
a h a a Castehi; el de S. Roc
de Calamocha a Aragb; el de
St. Esteva de Cehegiri a Csrtn-
gena; el del 8t. Esperit de la
montauya a Valencia i el de


* -


Oscier on la Proviricia de St,
Saturni de Certieuyn.
ET] tot i aiub aixx6, avui ape-


ne8 Os coneguda l'acci6 del nos-
trc Vsnerable i mmco BY cone-
gnt el sen nom que uuipl tota
la 1iostt-a historia del si&
XVK-Venturosament, per6,
oE bsll Yaasurgirnent de l'espo-
rit i t cadicions franoiscauea gu'
es nota per tot wrea dins la
uovtm Ill&, ha fot girar els n11s
del poble Tiers Ips figures je-
gantities del pasisat, i obrir els
ar.sii:s 8 1c.s enquestes escrupu-
loses, i la yloma clals nostres
historiadors i crouistes inos n'
hu contades lea cloriosm gestes
de nostros gerrnarrs majors.


1 a v u i 6s la Vi la rnodesta tie
Petra qae cauta 10s glories de
Fral Junipero; c!(>mA 6s l'altre
vila de St, Jiiazi que festetja el
glori6s martiri del P. Lluis
Janrnc; passat-dem8 6s Sinen
la dels mercats que perpettia
eu el marbre el nom del P Juan
Xiera; i m6a tart es Inca 1'
industriosa qu'alga a1 P. Serra
uu ~ : ~ O L I L ~ I ~ ~ I I ~ . L m8s evant,
seuyors, se r i Attk y w , du-
guent a terne les indications
del s m 'digufssim bat le en el
ctelegcalua~ iiirigit a1 Discre-
tori de la Germac;dat ds Palma
reuoit a Inca devant la fimra
excelsa del P. Rafol Sewa, con-
&regar& a totes les gerrnimdab


uial!orquitios per donar a co-
mixer R totn gent i ensalpr la
seutt tiiajor i mBs llegitima glo-
ria: el P. Antoni LtiuBs.


I jo, qoe j a fa molt de temps
no duc altre curolla que ((couc-
xer-lo i cloonr-lo a comixer) he
de ccmfessarvos ingenuitment
que n'he sentida gran Soya de
pai-Ltr-ros-ne tiel V ble. i aqrai-
esc amb tota l'bnima el vostro
envit qns no poria esger per
mi rn6s afalagactor. Una. cuaa
sent, i 6s no poder fer-vos-ue
tin:* biografia compleh, que no
cap dins l'espai d'uua conferen-
cia, per6 que si Dau mos aju-
da so estrnrein molt de temps a
pubiicar-la.


Eu dues parts dividirern
raquest trcball:-Biblio,qrafia del
P. Antouj. -Aecirj - del P. LIi-
uhs corn :i Missioner ikpost6lic.


1


El primI3r qui escrigud del
P. Antoni Lliubs, fou 1). Fran-
ces" tie St Vicent Rrctor do 1'
EsgL~sia de St. Salvador de
Madrid que peedieti I'araci6 fli-
nebreeu Ies ex6qriies que mi
la Cor% d'Espanyit so feren H
h w r a del Vblo. Fou estamya
cia el mateix any de la. mort del
P. Antuni, 1693; l'hem Ilegiit;~
i ussaborida moltos regades i
6s ben cert qne tengui: uua in-
flmncia positiva eu els bi6grafs


,


c


nostre idioma amb totes le, nos-
tres forqes, arnb tot el nostre cor.
Sien per ell els mes cars afectes;
sien per- ell tots els nostres entu-
siasrnes; que la nostra Mallorca
avui encara endorrniscada sols
pot reviure i reconquerir ses an-
tigues glories quant els mallor-
quins hajem sabut reconquistar
per la seua llengua el sitial que
li pertany. Perque la l l e n g u ~ e s
una de Ies m6s patents e inme-
diates rnanifestacions de 1’Rninna
d’un poble. Per aixb, dic que 6s
precis aguerrir ai jovent perque
s’alci en creuada per la defeiisa
del nostre idiama a tota ultrain-
cas


La Joventut Mallorquinista de
Suller, amb la celebracici d’aquei-
YX adiada. dona un bell excmple
a tota itfallorcs, i sembsa una lla-
vor que forqosainent !ha de ger-
minar i fructificar.


En nom propi i corn a Director
de les revisks LLEVANT i Cl‘resor
dels Avisz m’hiadheresc de tot cor
perque actes d’aquesta naturale-
sa enardeixen encara rnos jove-
nfvols entusiasmes i me deixen
ovirar a1 entrellfiu la remota, pe-
~6 completa, alliberaci6 espiri-
tual de la nostra patria.


ANDREU FERRER.


Be Capdepera .
Dijou de !a seimana passada eis


carabiners y e resideixen en aquest
po5le agaiaren umdeqbuhos de tabac
de contrabcuido i els de la ronda vo-
la:;t uns devuit que trobaren dins un
secret a devant Sa Mesquida de Baix.
Dimenge el s’emportaren cap a Pat-
nm
- Saberri-qw, p r o p ~ s a t p’el Palriar-


ca de k s t n d m h a estat nornbrat ea-
pe:4 d‘tionur i I’redicador de S. M , e2
M. 1. Sr. Liecit:;&it D. Pedro Ferrer i
Lliteres, catecirdtic de Relligib i Moral
dc I’Institut d,: I.;!ma.
’ --Ma ;rrib,t ei prilebot “VirgeI1 8e


Monserrat,, portant carregarnetit de
fariria i t’han to! nat cxreg,t . de Kenya
dc crr3mur per expartar cap QL MeliIla,
--Ha s ~ r t i t el xabech ‘’Coraz31? de
f w i s . , ai> J A;mi;.rin.


lgu.lti:itm! sortia e l “ir.iS, per6 11.7-
g~ :e d2 t o m r n? punt de pad& a cau-
sa d::l mal itmps que durant rls a e s
pxsats hifia hngut en la mar.


--Durmt aquests darters dies la
bukt i ailinacid es estada relqtivament
poca si escegtuarn el capvespre del
dirnars.en que la gent jove i d’humor
tpolgu6 divertir-se un poc, come per
er Listinci6 entre el tempe’prescnt i la
t’orctna que cornemam. Se tiraren
hastajits de paperins i quaica poalet
ti’digo fresca, eacare, que s’arma prin-
tip31 ofeusiva i delcnsiva del3 b:illen-
gum f o ~ sells dupie algun a la farina;
que, Pzi* cert, e2i alguns carrers s’en
oscrt-zp,i tantn qu’ella Cota sola demos-
tsA bastact be I’zlegria i b g i o t ex-
tr.,or&Jina:i de la jovenka.


-Les Corani,? Hores, dediczdes 21
S;graP Cor de Jesiis, que anyalnient
sdien ceiebrar-se dins el mes de Juny,
c13:.;iJ , 1 1 5 7 han estat trasladades en
2q;estj d:nrrers dits. HA revestit mol-
tci de solemaidat.


Les associsdes DO deixcn perdre
ocx& p:r dc!;mstrar i’esperit que les
a?i:::d en vei-3 dtl ma::ix Cor d? J e s k
tint t’~~:iai-n:d dc! !’a:tnr major i de
a capella, coni d que ‘posaren dins 1’
escd:isu:l, son dignes d’aphudiment i
e!ogi; no’tros desde aquestes coliwmes
aos com$auein en envix-4es la fe1icit.i-
cib mes cxpressiva. @’el seu entus-
s i a s m pcr aqws; bell i prkciic ideal
se conservi, ailmenti i esparesqoi. Els
sernioris estigueren a &reg del Rt.


* D. Andreu Gassellas Pbre. El 4 x 0
9avidicm interprets m d t acertadament
una partiiura d‘en Perossi i el sol,+ 0 nnh
trissagi de n‘ihlbcrti. Invitats p‘el SB-
nyor Cassellzs aclrdiren tots e13 inem-
bre; qu’el constitutl’xen a la Rectoria
aont se dona MIY petit concere. cantant
algunes de Iespesses del seu repertori,
entre elks, ULQS Espartanos, a quatre
veus, la aHabanera* ii tres veus, .La
Rocher a quatre veus de J. Tolosa.


Admirat I’anomanat prevere de la fi-
nura i armonia anib que executaren
aquelles cornposjcioxj tenguC paraules
d’elogi i enaltiment en vers del dit chor,
lo mateix que tambC manifest4 io con-
venient d’engrandir-10 a fi de psrer-se
eskndre a les, polifonies. de- mks de
qudtre veus. La nostra enhorabona.


-En el dia d’avui se despedeix de
aaitros el benvolgui avic D. [uan Su-


reda Ssncho d ? sa Tafnnab, Resident
de la Gongregaci6 .’ ariana, qui se di-
rigeix a Barcelona, per exercir la ca-
vera d’itdvocat. Qoe tot li isdeceiesca
aixi corn millor desitja i que prest po-
guem celebiar ia seua tornada.


-Avui cornensen els sermons de Co-
rema que predica D. Pep Saaw de la
jordana.


Corresponsal
Capdepera 1-322.


De Ssn Servera
Durant els derrcrs dies d e carnaval,


cada vcspre hi-ha hagut i! l’lg!esla Par-
roquial solemnes actes reiligiosos anib
exposicici del Santissim i serrnb, pcr de-
sagraviar a n‘el Bon Jesirs de les ~ f c i i -
ses que se li fan.


-La predicnci6 dcls serinox quares-
mals corre a chrrec del Rt. D. Pere
Perellb, Vicari de Manacor i d’un Vi-
cari d’es poble.


El primer predicari cis diniccres i els
divenres i l‘aitre eIs diumenges.


-Esthn de tot acabades lesobres
del carrer de St. Antoni i tal vcgada
aqu-eixa setrnana ja‘s posarhi iI fer kina
a la Gran-Vla “Cornpanyia de Ferro-
carriles de Mallom,,.


-Dins el sene de la Conpegacid
Mariana acaba de formsr-s‘hi una
“Seccib de DecIarnaciS,,.


Son ja bastants els joves,qtie per es-
crit han solicitat pertenexer-hi, subjcc-
tant-se a les condiccions establertes
pel Director i Junta Directiva.


S’ha perllongada la representacib del
Drama “Tomis, Moro,,:fins a les festes
de Pasco en que ja estarin arreg!ades
totalmcnt les decoracions que aqueixa
obra requireix.


E l repaptiwent del’s papers esth de la
segilent manera: Enriqne, Tomeu &ti-
gas (a1 Mevet, Cronvell, Biel Tous (a)
Col-lecta,.Nloro, SebastiA Sureda (a)
Siurell, Alft-e&, fill d‘en Moro, Pian
Secvera fa) Teula,, Carcelero, Barto-
meu Payeras (a) de destacib, Sacerdot
Salvador Palliser (a) Sollo.


Els altres papers, ja mks secundaris
esfan repactits entre Congpgants d’una
altre secci6,


S‘estO tambe arreglant et decorat
per representar el sainete, “El sei4 no
[urfarAs, No,vldl acahar el Qresentes-


crit sense COnsigitar e! rexiitat de la
vetlatfa fet3 derreranent en la Casa so- -
cia1 de 1a Congregnci6, en la que els.
coanpanys B i d TOUS, R:A1 3rune$, To-
nieu A r t i g ~ i Pe? Reus trsbdIaren, en
la represeatacio de %IS dos huerfa--
nos,, adrrti;ab:einet“nt i meicsquerem lea
tributA la numrosa concurseveia qu%k
escoliaua; j a a-ficij que aquests joves
tenen a1 art deckmiliu fa:ci‘eiis uns ver-
taders artistes i no dup!am cap mica


sciirizntemerst g r m treurieii ks obre
de que si t:.~”’331i:.~:‘il til un escenriri


m d t be. s
CVn congrcgan*cserveri


Son Servera 1-3-922.


EIs dies 26, 27 i 28 il I’dgicsia
parroquial tengaercn floc iG
solemnes Coranta Hoi-cs que
anya1me:it en els mateixos dies
se dediyueii a1 Sngrat Cor de Je-
sfis eii dcmgctvi a les moltes
ofeils-es que en els nxmixos dies
se ii fm.


El diumwge a f’OOfici se va can-
tar la inissa en honor de S ,
Francesc d’en Botazzo a dues
veus. PredicA el Triduo 1). An-
dseu Servera qu‘engtiany fa la
Corerna.


Tant a la Parroquia corn an el
Convent els Sermons quares-
mals tendrgn lloc els dies que s’
acostumava els anys passats:


De&i diurnenge se ceIebrard
a la Parroquia la Comuni6 gene-
ral que cada m& fa l‘Associaci6
ad Sagrat Cor de Jesbs.


.


LcABRE M&S YE1 D E L M O S
Segons fotes les apariencies i dades


histbriques, I‘abre mes v e i del mon, es.
una wguvia, del Park nacional de Cz-
iifornia.


Se calcula que tP urts cinc mil ‘anys
Avrry en dia, tC tins 85 metres d‘algada
i UQ gruixa la b a s s de 31 metres 75
cm8.


E1 seu major didmetre es de onze
metres, i a l’alqada de 33, 6s de 5 me-
tres 50 cms,
5
BsL


LE li: VA "I?
F a - -.


Scgons dades que se tenen per fide-
dignes, !*my 1879 el va descobrir t!n
cacador ammenat James Wolvertoorn,
cl qL1d el La dedicar an el general Wi-
~l;arn.Yhtr,iian,=i des de aquella fetxa se
ve anornena i t an aqueix jai de la vcge-
m i 6 arbdrca, n_t general Yiierman.
. A q u i tenim dou abres que eren una


gloxia yer la fias!ra vila, per6 el des-
yG:eci per ICs coses belles, ha fet que no
poguetn contar avui niks que amb un:
El Pi de Scs Sanxos,


,


D Z t TEMPS --Ma €eta una sotmana
priinaveral. Diadcs de bon sol sells
nratge, dics esplen :its que convidavea
a passetjar i que m5'ts hati aprofital.
Ei d ' : j ~ t ~ ~ han sortit i i n e ~ buboks que's
paescfjen pc-I cei i corn y e vulglihi fer-
lo czmviar,


AGRitSBLES.--S3a ;tproFi!ada be
aquesta temporadeta de bur! t e m p per
fer avansar L'eiitrecavaSa. Els serribrats
se n m t r e a rioiers. E is Savars se vaii
adornant amb flors i tot fa espesar tina


bona myada; sobre tot si de tant en
qaant Deu mos envia qualca ,brusca.


EST.\T SAN1TBRi.-lnmillorab!e.
N o hi ha epidetnies de cap classe ni
nialaifs de molta gmvedat, a no se: al-
gms de rnalaltia crdnica coin ia dona
de tiiestre Pere Iuan Marin del Ponterr6
que ha rebut els Sagrarnents. Tampoc
hei ha cap mork.


CAf?NAVAL.--Hein passat el-s aDer-
refs disss i amb peiles hem concgut
que fos temps de builicia. En les velia.
des se veia aixi mateix colea desfressat,
per6 pocs. El dia derrer, al capvespre
si' feii bsstant de c~nsurn de farina per
empolvar-se ei javent. Per6 se veu que
aixb vn pirssant, passant. Desperteii
pocz ntusiasrrie squesta bu!langues.


MRQUIN.4.--En ia Tipogafia Cat6
licn d'Artii aont tiram aquest setrnana-
ri s%a cornprada una mhquiaa grossa
sistema Marinoni que Cs la que fitis ara
t imr i l'i!linudainiI. Ainb tlla se podrh
envislir qaalsevol trebali d'importan-
cia. Aquesta inatcixa setmana sera
pnrtada aqui i prcst podrfi cornensat
l a feina. Es aquestn una bona millora.
EIl


MI% DE FEBRER


Neixernents


(I l.-Miquel Ginard Alzamora
a Z.-Magdalena Femenias Antich
a 5.-MiqueI Amords Canos
a 5.-Mari'a Flaquer LIin6.s
Q 5.--Maria Juan Payeras
c 12.-Aina Massanet Lliteras
e 12,--Antoni Espinosa Ginard
(( 12,-]uan BIancs Ginard


Dia 2.-Maria ( h a r d Gil


12. -Juan Femenias Miqel , .


Natrimonis


Dia 25.-Bartomeu Kieartchit Muntaner
(a) Gasparet arnb Margalida M6s Fer-
rer (a) Caminala, fadrins.


Dia 18.-Jaume Massanet Berriat ( a )
Poll amb Bel Gay6 Pastor (a) Monja
fadrins.


Dia 25 -Miqnei Pic6 Fuster (a) Sa-
lem amb Margalida Gili Vaquer (a)
Comuna, fadrins.


-s3=#3as-


I


A Deu d e m n una guia
meimria i eiitenitnent
i tota sa festa des tren
g!os: re a w b ale~ria
creisirx per cert que vsidria
que no'm sartis malament.


2


De sa fesra glosare
b que va esse !ales notat
no's que hu tengui aptintat
per6 crec que'in nira 94
confji en Deu vertade
ha E l l p e som cornanat.


% 3


L'any mil nouceiits vintia
e s tren va arribh a Art&
Don Rafel Banes logr4
io que no logri ningk
molta feina li va du
per6 no se va cans$.


4


Quant es txen va arr ib& a Art&


qui enlr8 dins s'&aci&
molta de gernaraci6
I'esperava pea alfA
i casi kothom va excianth
visca Don Rafel Patr6.


5


Aquesta festa la 610s
perque va esse anomanalla
sa rngquina arriba adoma&
de banderetes i fios
Pins Arth wren fe gros
cap devertirnent faltava.


6


Tot estava be amb exces
io no se qui hu va inventg;
tambe varen adornfi
de paperins es c a d s
jo crec que molts de dobbes
Ses festes varen costa.


7


Va veni molta de gent
pe ses festes d im Art2
i tambe feten dew116


es tnbsics des retgirnent
llev6 per devertiment
cavallets feien b a l k


' 8


Hei havia una sabasta
i llavu ts per barquetja
i es nins purien cornpri
juguetes de tota casta;
tcng sa memori qui'm basta
tot vos ho puc explid.


9


Dia desset varen fe
voites a s'estaci6
i es que tenguC bon pulmd
supbs que ii va ana be
bon passa festes tengut
pcrque s'umpli es butxacb..


10


Bon pass4 testes tengue-
el qui va pore gonyA
diris s'estacib d'Art4
hei va corre un LlubinC
s'en dugue es premit rime
r'aitre era un margali 8 0.
11 e i es vespre es 1 I ~ n a s ben ~ I : C ~ S O S ,
$ tcthoni se treia es vecdet.


ila Gearti me recorda
d'ets zrlantts win gony6.


E2


Es prime jo'l vaig gonyh
;%a fiiiingu eo vaig fe
$'a\tre'i gonya en Te cbart
3erque es segan va arriba
jo sols no me vaig cansi
perque es c6s era Ilarg.


part


13


Voltts pe ses vixicletes
germaris, tambC n'lii hnguk
dets externs no vos dar&
ses fites de Io mks netes
si teng de di ses pessetes
qua hi havia sols no hu s k


#


14


Pes vixiclistes d'Artd
preriiit tainb6 n'hi havia
es qui corre molt sabid
aquest dia heu dernostrd
en Juan M ~ I I u ~ ~ gong6
supos que tcngue aicgria.


15


Es tclespre wren rnolia
uns focs qui molt de gust daren
6s mfisics tanibe sonaven
i molta de gent s'hi apleg&
algutis naven a vog&
qninze centims just pagavem


'


161


Sa gent estava a pilots.
asmplien tot es carrC
Gine be franc varen €e
tant pes veis corn pets atlots
i es qui amollaren es.foes
quedaren de lo m&s be.
r


17


Dia devuit dernati
9s mlisics se passatjaven
tots ets esturments sonaven
donava gust es ser-hi a
i es capvespre vos puc di
que% cabessudos ballaven. '


Tots pareixien maqquesoe
omb sa corbata i jaquet
per de& es Trespolet
aioilavai focs \agonesos,.


Tottiom-duia hones robzs
ne recorda i he5 vui Gi
.ambe varen reparti
jarn i arrds a!i es pobrcs
aixb vartln esse obi&


jue s'havien de le aixi,


Dia devui; de vet'ada
G que fererr puc corita
e trdca varen rncdld
VOB segur cyw mnatjava;


,a gent mol4 espesaa estnva
:cr l l ~ PQliCii p""ti:.


21


Vos stgtlr qu'cra un 1-ecreo
.ant en sa nit coin de dla
sa trzca pareixia


germans mem UII homhrdeo
pet ca OOQ Miqw! Oico
per mi errwiP reprtlnia.


22


De dia dcnoir dire
tot io :;,ue'ni recordari
extrany no haveu de trobt!
si \a no'm recorda be
pcrque un jove seqxete
altres coscs qxc pe;isB,


23


Sa fcsta va esse molt g ~ ~ s s a
ja vos SOM dotiat detalis
wren fe corre cavalls
es capvespre dins Carrossa
germans jo no vaig arrb crosses
'cerc dcvertiments i balls.


24


Vottaven molt bona estona
i se treien sa paresa
es cav@ gris de N'Aulesa
surti amb so de Barcelona
fent mitja volta redona
irotaven anib gran noblesa.


25:


D'altres tarnbe'n surti u e m ,
qui molt de gust varen d !i
es qui mP;s varen troth
es premi bons s'enduguerea.
no s& ses pessetes que a e n
m'ho haureu de dispend.


26


De grimera to1 va an&..


ningii vn tciii desgracia
qualit s'atraca s'horahaixa
sa nt~lla wren r i f a
no ~6 ~ ( 3 a qui va tocii
P E N boil pixfit I! fassa.


27


Per estA dins es tancat
titla pesseta pagaven
de franc inoit pocs n'hi entraven
perque estara ben gordat
guarclres Qe seglgur tdat \
vigilait per Aa estaven,


28:


29


a


31


Des focs am SOD cabat
i un altre cami prendk.
Carrosses ieren tambe
i una en vengue de Ciotat
~ a s i tot lieu sam @sat
perdomu si ti0 cstri be.


0


32


Repicaren ses campanes
quant es trtfn va arribd a Acih
S ~ S gracies porem dona
g.ercrmansa U. Rafei Blanes
de gloss niCs no'n t m g ganes
per aixb vui acabi.


4
' 33


A tots VQS deman RcrdS,
que'rn perdonnsseu voldria
digau tots amb alegria
visca h i 1 Ratel i'atr6.
Deu. del Cel w t r o Seny6
per glosa rn'ha donat guia.


i
a


,
r’


&


I


Q


Especialidat en impresos per correu I mestre$
i carabiners segons elx models oficials


/


t


*\ ‘ Especialidat en llibres i articles escolars.
SeRVlClO CA


BARTOLO
DE


(A) MANCOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche


que parte direct0 para Cadepera y Calarratjada
yde estos puntos sale otro para todas las salidas
de tren.


Hay tambien coches disponibles para Ias Cwvas
y viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTES


-


Se sirven encargos para Palma y Estacione:
ntermedias,


@-=e
PLASETA DEI, MARCHANDO.


GRANDE
San J o e


D E . TI.
- -


IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta casa, todas las


y que venden m8s barato que nadie -
Tel l fano 211 1 Pret ia Die -


ESTA CASA NO TIENE SUGURSALBS


Carre de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


. I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r o n t i t u t


&Yoleu €star ben ssruits?
UME PllC


(A) ROTCHET
ha posada una uova Agencia entre Art6 i Pal-


Serveix amb prontitut i seguredat tota classe
d 'enchwgs .


Direcci6 a Palma: Harina 38. An es coatat $le%
Centro Farrnac6utic.
Art&-Figwral 43


ma


Si's parnigo est& espe'ng-at
i el vo1t.u fe nrretglii
u'Antlreu Raws6 el dobarb
be, b3;1mto i aviazt.
En lo qup tnniM cstremupat
es et1 t m e s de llaziti6
posa Iligades $'a&
a ribells i greixoneres
adoba pdlcs, valdwes
i mAquines de quinqub.


E n s a i r t l a d e s i p a n e t s
En lioc se toihen :~liilbs que a la


PANADERlA i 6 0 i a
E S F O R N N O U


O'EN


i q u e l W - o c a C a s t e 1 1
A sa botiga hei trobareu sempre pane, panets,


galletee, bescuits, rolkts, i tofa casta de pasticeria
TAMBE SE SELCVEIX A DO*%sIClLl


Netedat, prontitut i econamia
DESPA IG Casrer d e P d m t 3 bis. A 3 7%


DISPONI