Art6 7 Jatrec de 1922 ' w' Fells any nou RedawM i AdrnMetraqd6 Quare Ganths, 3 PER...

Art6 7 Jatrec de 1922 '
w'


Fells any nou


RedawM i AdrnMetraqd6
Quare Ganths, 3 PER DEU I PER MALLORCA


keetoru, nrnics: EL uostro hu-
mil peri6dic ha caniplit coni
tots voltros t ~ u aog mBs de IA
s e w vida, es entrat en eli ,si&
de la sevn publicaei6. Au II-
questti edat els nina entreu I 18
categoria d'ut1nt.s; harn paqsat
lo qua'o diven l a primera .in-
fancia i pri certes eoses ye con-
sidereu &: e& a homeaets,


+ l'~ndum0ut~rria c mvia i el trac-
&me& tarnbE. Aixf
VANT a Ebdab que ha cumpli-
da li pertnea canviar en millor,
poaar-li corn si diguesuem cal-
G G I ~ S llargs, perque preuga ape.
riencies a'ua mrrjor dradot.)


Avui se present
tarnany i forma, m
gtlrbbs salud'ant rialisr B tots
so% lectors an els que clesibja
passin uu felis any non, ple de
prosperidnta de tota casta, mo-


Dati .vulis si couvit, que toh
d s qni cornemam l'any e€ bo-
gaem tieabar amb vwa aanitat,
$&I i' digria. Que aquestes pe-


eguen els cors de
es imares wailor,


&Que desapareguen Ies
~~~~~~~~t~ que veim per totes
parts i en 8on lloc vejem a1 fi-


* sals i materials.


Q


tlc\lisar-lo,-un benestnt general
i reiai I'altgrira entre els fiostros
pobles. Amb unq pamuia que
1' oejem acahar millor qu'aixf,
corn l'hem viat comenear.


LA REDACCfa '


I ' BO^ dia i bonihoia
El don~amb tota la mevtt, anima


a totsels habitatits de la6omarca
Ilevafitina; bon dia an $16 arte-
oencs a2 a qui m s i d e r els meus
jermans beilvplgufs; bon dia an
els gabellit& serverifis carrio-
nGs i llore'nsins an a qui per sa
proximidat i npJtues relacions
que smb p$tmsmos lliga, no puc
rnanco'de considerartos corn els
meus pr6sims. mi%nts i sentir
per taw eiis tm afecte i sirnpatia
molt m& pronuaciac@que tmels
demM habkhrrta de Mailorcrt,


Ja temps enma: hsitia acari.
ciada l'idea de cb1;ldborar a les
columnes de' LLEVXNT pdsant
hi el meu grab
mai m'havfa atr
tement fossen el5 xqeus escrits
una tqa; per6 a,ja fi, amb so
presrrpast- ,de que .'is @ IlFtge2-
xen aquest setmanauk no sonmas-


ceita mane& popularisar ' les
gram questions de la vida, aque-
lies questions que ufis neguen i
altres desprecien, pert qae ape-
gar de les seues negacions i des-
precrs, subsisteixen amb tbta la
seva vivesi i forsa; aquelles
questions que no perteneixen
qjhicament a n els catblics anoma-
nits despectivakent beatos, sin6
ta-nbf! a les bersones honrades,
6 cots indistintarnent, an els *qui
viuen vida social corn an els sel-
vatges, a tots els qui est& do-
tats de ra6; i no esttin excluits d
ell& el9 qui s'anomenerl intel-lec-
tizals perque precisament la $e-
na. intel*lectuidat les obliga m&
que a n els altres a estydiar i co-
neiser aquestes . questions les
rn& traseendentals de la vida
humana.


Id6 be, {no seria convenient fer
arribar a totes les esferes delpo-
ble a quests coneixements i per
tant aquestes leztures, an els qui
poren sostcnguent ells rnateixos
aquesta publicach amb les seues
suscripcions i an els qui no porcn
i no volen fent qualca bona per-
sona la profitosa llimosna d'oferir
gratis aquest setmanari a tots els
cas inos perquc aIlA aont tothoin
acudeix i t $ p m 'disputa, quaicrt
cosa profitosa s'aprengui? IOh!
si de dins &t&, Capdepera §on
Servera, Son Carrib i Sant IJo-
rens, s'aixeczis no mbs uaa per-
sona que amb coratge d'apdstol
cuidas de suscriure gratis an els
cafes aquesta publica&, iquin
b6 cirtbiic tnorhl, social e indivi-
'humil periodic?


de tot conccpte fe
pobte k s ensenyanses de Jesu-
crist: an els obrers, perque a-v
questa doctrina
de'les s e w s m
perque 10s guqrda i assegura +!
'seus dapjtals. ES ID que'deia''bn8
certa ocasid un 'capitalists to
assustat: Es necessari que'ls' ca-


Xes.


t


1


P


3


en tot cas frincions de la Diputacib o
de la Nlancornuniiiit i arnb c4rrec a1
pressupost respectiu, precisa l‘espe-
cializacib per asseqwar e1 bon funcio-
nament dels diferents organismes,


Eis governs qui desgoveraen, tenen
nececsidat de nombrar ernpleats que
sizuin en els moinents dificils de la
seua vida els seus defensors, per&
mai tener: dret, sense un m6vil pode-
r6s que ho determirii, a disposar de la
voiuntat dels pobles i en aquest cas a
obligar als Ajtintarnents a invertit un
tant per cent aisat del seu pressupost
amb una cosa de 1 3 qual ni se’n sent
necessidat.


Per altre part , regions qui tenen a-
quells servicis ben atesos, corn passa,
per exemple a Catalunya, aon la Man-
comunidat efs te montats beti a ta mo-
derna i vigitn d‘aprop lo que c t l ~ pa-
ga, ;perqse han de pagat en doble
aquells hj icnta ni en ts aquests servicis?


Es mo!t c6niado per el qui ha de
cobrar, que la llei el facultati per se-
nyalar ingressos i distribuir-Io- a coin
mes be li sembli.. No es tan hermbs
per el qui ha de pagai-, bestrewe per
wses qua han de satisfer el capricho
d’un altre. Nies bermds, n i es equita-
tiu, i sobrctol, no es prudent.


Per aix6, desitjant que la protesta
$e vegi coronada per l’exit arribant n
la derogaciir de la R. 0. de referencia,
hem de celebgar que els ajun,taments de
Mallorca acudesquig, %untametiD arnb
els de la resta d’Espanya, en contra d’-
aquella iniposicici, i si aquests crits que
desiara s’aixequen, arribassen a esser
eco vertader de sentiments nobles i en-
lairats d‘ernancipaci6, Ilavonses si que
mereixerien l’encoratjament nies en-
tussiasta de tots els patriotes come-
cuents.


Per& no se perque, ma2 he tenguda
eonfiansa amb aqtrestes esporadiques
rnanifestacions, (ja ho vaig dir quant
la Mancomunidat d’Ajuntaments,) sem-
pre m’han parescut mogudes per nAres
interessades, per la causa de que eki
nostros Ajuntaments estdn en, sa ma-
jor part en mans decacics i aa aquests
les va millor, porer invertir el pressu-
post, aixi corn convengui a les seizes.
particulars ambicions,


Ara un altra cosa:
G prophit d’aquest cmentari me


permetin els pocs batles que ‘ acostu-
zwn fer discursos en aquestes reu-
nioos, Ies fag una consideraci6:


,


Si lo que fan els governs, dicfant
disposicions ataitatories a la Ilibertat
dels municipis, es una coaccib inso-
portable, el parlar en llengo extranya
devant companys que, si be ho ente-
nen, molt dificilment s’hi podrien ex-
pressar, es atentar a la llibertat dels
individuos que de aquella manera se
veuen cohibits i no gosen badar boca
p:r por an el ridicul, a mCs d’esser un
insult an el propi decor i casi m’a-
travesc a dir a la liengo que volen ho-
nom.


Estic entre familia, digu6, demos-
trant tenir un veritable sentit prfctic,
el Governador Civil 5r. Llosas, perque,
vertaderament, en les reunions fami-
liars e s 8on s’obrin els cors i s‘esplaien
eIs esperits i voler llevar aquell carac-
er an aque 1 les reunions es voler exer-
cir un monopoli, es pedanteria.


LL. G.


Pels nostros soIdats
El &a 22 de Desembre s’envid an


els’ nostros seldats de fora Maliorca
un alegransa per Ies fesles de Na-
dal. El Sr. Rector destind una can-
tidat an aquwt fi que en especie i
dines envia a1 capita Eelia perqne
ho repartis entre els s d d a t s arta-
nencs de la companyia.


El B t l e de les 111 ptas. recauda-
desen aquest fi envja 5 ptas. ea
dobbes a cada un dels soldats arta-
nencs tant de Cartagena corn an
el% de Mefilla, i an aquests derrers
ademds les obsequfd amb ula caixo-
net per cada un que contenfa terr6,
reules, bombons, figaeis seques i
ana botetla de vi dois. Aquests cai-
xonets s‘enviaren en paquets pos-
tals que gratuitament arre&€ D:a
Lluissa Salvti espssa del d i p e Ad-
ministrador de Correus D. Josep
Carnicer .


El Batle D. Andreu Fernmias PO-
si% dins cada caixonet una carta en
mallorqui felicitant a cada un dels
soldats,


Els qui lluiten en els camps ma-
sroquins, an cls que s’els envia. caixd
son:


Gasper Rsssell& PereIId CaT: Fie.
Antonio Pons Sabater (a). Fuster.
Antoni Juan Janme (a) Quech,
Juan NebQt Ferrer (a) 72.


Gabriel Curcach Teus (a) d’m-


Els qui son a Cartagena i les en-


Pere Manes L!ull (a) Moner.
Bnrtomeu Riera Sancho (a) Potetf
Bartomeu Gili Quetglas (a) Co-


Antoni Massnnet Rernat (a) Bl l .
hIiquel Ifauzd Torrens (a) Caca.
Jaume Sancho Pastor (a) Rebassd
Pere Alzarnora Quetglas (a) Met-


AIiguel Gciscafre Artigties (a>


gaida.


viaren cinc pessetes son:


mum.


xo.


Seu .


El moviment de poblacib Ilegit
en la la iglesia parroquial el dfa
primer de Janer i corresponent
a tot l’any 1921 fou corn segueix:


Nins 48; nines 61. Total IQ9.


Homos 38; dones 50. TotaI gram
86.
Pdrr uls.


Nins 8; n ines5 Total 13..
Son morts, $I.
Aument 10.
Matrimonis 44.


Neixemta ts.


Defancions.


Corn pretnfm les motes de regis-
tre dels llibres Parroquials i en
aquests s‘inscriueni els nins el
dia que son batiats, per aixb els
naixements que avui pasarn son
del. mes passat i les duim ara
perque per haves estar batiats ja
enguany no entrea en’ el resum
del any 1921.


Nekemeats.
Dia 22. --- Franccsc Perell6


Riera.
Dia Z%---Antonia Carrib Amo-


rbs.
Ilia 30.- .Llucs Caht6 Barceb
Dia 31,--Antoni Sancho Pastor


EDia 31.--Elisabet Llaneras Ge-
labertc


lMorts
DEI 1 aner.-Mateu Sureda


Carri6 (a 5 Ralaguer, casat de82
&B s, de velksa.


&a 2.---Cataiina Garau Mas-” ‘
sanet, esposa del anterior, de 8$,
anys, de velfesa.


Ma 3.4atabina Ginad Ber-
nat (a) Guergori, de 42 anysh cay
sada de c4ncer a u11 pik
5
I


LLEVANT


Matrimoni.
Ria 7.-Juan Ginard Genomrd


8) Burl&, fzidri amb Juanayna
Lantd Barceif't (d-1 Monjeta, fa-
drica .


.


E1 dia primer se feren en cada
iglesia les fuiiGons q.ue s'anun-
ciaren en el n,' anterior.


Diumengt! dia 8 EL la Parmquic?
comensarAn eis cxercicis espiri-
tuals de la Filles de la P~wissi-
ma que set-An prcdicats pel Re.


e r e Fr. Fl-mcesc Foro& T. Q.
*_ K. i fill dayucstn +la.


Les funcions w $ n els matins
i vespres per tothorn.


La Comuni6 de lcs Filles de
Maria qQe pertenekda tcnir lloc
dem8, diutrrenge yucdR perllon.
gadp pel yi-bxim dfa 15 corn a
eoriclusid- Gels excrcieis,


El niateix dia sc ferh una ma-
1 nikstaci6 piablica i rnitfn contra


la blasfemia. contra el mal par-
lar en el que hi prendrhn part
alguns aradors de fora, Bn'el
prbxirn n , O donareill el programa
detallat i els aoms dels oradors,


DEL TEMkfPS-Com es natu-
ral en la estacid ivernenca- s'han
sacceits una partida de cnrnvis
atmasfkrics aquestw setnunn. E1
diurnenge i dilluns feu uns dies
esplkndits, el dirnars a1 capves-
pre cornens8 jii a posar-se oscw
t fret i el dliwecres dematinnda
se pos6 de brusques i una venta-
da horrorasa. Tot el mdti brus-
quetj8 i fins va fer calabruix (11-
gunes veqadcs. El dfa 5 aasque
nevant, El$ cims de lcs manta-
nyes i les teulades eren blanques
per6 la ventada que fcia fcPngu6
tota la neu en urn instant, El
temps s'ha pasat ai& intessa-
ment fret.


ESaAT SANITAR1.- Degut
en part 3 la ~ iabf l idae del
temps tenfm en V i l a ma pnrti-
dn de dengue&, corstipts 't al-
tres herbe% Bs ben vef: quc'l ban
tmpa no sol durar, Per6 grscks.
ti Deu cls malalts de graved&
son molt pocs,
~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ n ~ la cos-


turn l.rac€icional a moltes cases
han fets betlems i la gent ha
anat visitant-los, per6 especial-
ment el d e Ca Ses Monjes i el
del Convent que han cridat l'a-
tenci6 del pablic i pels quals ha
desfilat casi tothorn.


REVISTA NOVA. =~f: Aquest
mes de Janer sortirg del nostro
taller grhfic una nova revista
mensual que se titular6 3resov
dels Avis que serd purarnent
follrlbrica. Tendrg 16 places de
cos, i durd adherides 16 $lanes
mes de una o mes obres.


CAPTA --El dIa de Capd'any
en la nostra Iglesia Parroquial
se va fer una capta durant la
Missa major per assistir an els
nins de Russia, Austria i Alcrna-
nia que segons les tristes noti-
cies que de per all6 arriben se
troben en una miseria horrorosa
morint-sc un noranta cinc per
cent d'aquestes pobres criature-
tes que sufreixen les funestes
consequencies de la passada
gucrra.


tat anamanada Superiora de les
Monjes de Can Morey d'aquesta
vila Sor Antsnia Brunet, natural
d'Art6,


NQVA STFPERIORA..R~ES es-


oi6 de tots els ~ostros conve-
cins aconaellantlos que pren-
guiupart eo els actes que se
celebrarh i sobre tot que pro-
curio tots esveir de dins la
nostra poblaci6 aquest vici llet-
gissim de la blasfemia quo des-
honra a h pobles que'l teueu i
clama senjaasa a1 cel


ESPECT ACLES
Teaks Principal


El ilia primer em aquest teatre la
cornpamlyiaiVaquer Beneyto posa'en
escena el drama nrgenti eMarco Se-
veria i derrera la pesa tan canegu-
da eEls o w passats per aipo..


Ahir dla 6 se represents &a Mal-
queridar d'En Eknaventa i fla pessa
cdmica .El F1w:kazab*


Jovenfut Serdfica
Aquesta assoclad6 en el Teatret


que ha improvisat en la saua sala
d'actes ha celebrades en ala dies Be
Cap d'any f Refs, drw vetlsdes
instractiva-recreatives en1 les que
se damn conforencles, se rwitaren
rnonblecs I cantaran escuH9i'des pes-
ses .


Cada vespre el teatret es estrre
incapsis de contanlr el pdblkc qua hl
asairitia.


Els Rek
Ea festa de la Csnqnlsta


Sens duptc ES aquc::t,t festa, ei 5 4
,nks not:ibie que cal reinarcwr eiitre 10
ocorregtit dins 7yIailorca. S'ha f d a sc-
~ O ~ I S e ! ~ I I I O ~ ~ O S traoicipals; sc
el pen6 del Rei en J'"LtIi>e a la phssa
de Cort. a1 que MU^ corilpanyia C a l i q : -
faiiteria va fer-li t-iot:~rs seals; i'AjkiE-
tamcnt presidit pel Governador 3 i1;2
~ ~ x o i i i p w p t i a de la & i i r d { ~ munici::i :
m;!cers 1 barIda de tarnbws assisti alb
dicis dele S c u ; par0 10 m&s ncjtable
fau la Biografia del 1nalal;rat bisbe Dr.
Campino Ilegiih en el sa16 ck se.i'siaiis
dei Ajunlarnent pel qui es recto^ del
SeIIliitari de P a h a i CatTQtixe dela Seu
D Bartotlleu Pascual,


H ~ ~ L I E ; : t cs'zt S ~ p t ~ i part cular
del p!o r a t Bisbc, a riingG mil!ar qlae
a ell pauien ' eiconianar aguest tre-
ball, perque niiig6 Iliillor que ell e1 co-
nsixia, i afi'@:lnt ;)ti aix6 el talent ex.
lraordinari del Rr, Pa~Ci la l , s'eqxraua
ja un discurs Datable i per cert supcrj
encara les esperanses dels cmcumxls,


Feii UII ireball p!e d'crudieib., nota-
LTi!issim que haguent estat publicat $el.
Correo de Mallorca ha pagut Ilegir.
toihoiii i s'en f a n d'ell ol0&3 extraordi-
naris. Fresenti ai Sr, Campins co:n a
Bisbe ciutad5 ressenyanf la seua vida
i estudiant les s e w s tres principals
obres: El Seniinari, la Catedral i
Lluch, adernis d'altres menos impar-
tants i descrigire despres la -fisonarnin
inoral del Mi&@ Campins. A ies mal-
tissimes fejicitacians qug ha rebudes
per aqtlest motiu el Dr, 'Pascuat hti
ajunti k,IlQsM que 11 dQLIam ailib tat
el cor,


E!'IDEMIA, - N.wvarnent, ha spa-
reguda a Mailorca i 1L3e.60rca i'eepide-
mia del grippe que tan mala hoca mos
va deixar fa atguns anys i de,ut. atl
aixb c;au,xi tanta por just 01 s q R O ~ .
A Menarm n'ha passat cas4 (,othom; da
a118 vengtd B PaIma aont tanbe passa
nrreu i repren ja per dins.l%s vile? de la
pagesia. Sracies a Deu no $2 pcescnsa
mib el caracter greu de Palltra wgada 1
a penes ha causades victhes Passi 5-11
que nu raprsngui tal cardcter, si eonvk,


t


BASTO BE MANAMENTI-- El
' .


S *
8 LLEVANT
6


VICIO DE CARRUAdES


.BARTOLQMk FLAQUER
DE


t (A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarrit hay COC


.que parte direct0 para Cadepera y Calarratja
yde estos puntos sale otro para todas Ias salid
de tren.


Hap tambi6n coches disponibles para las Cuev
y viajes extraordinarios.


AGEMCIA DE TRANSPORTES
Se sirven encargos para Palrna y Estacior


intermedias,
J PLASBTA DEL MARCHANDO,


E l - i - E


GRANDES ALMACENE!
San J o s e


D E


Ilda. Ignacio FiEuerola
r=-


iHOY, COMO NADIE
GWANDESNOVEDADlES


Onicos almacenes que tienen en grandes existenci
TODQ LO QUO; SE WEQUIER& PARI


VESTIR Y CALZAR
y que venden miis barato que nadie


detalla en precios, esta casa, todas las


fsldfoao Zf? I Breiio fljo
I


BSTA CASA NO TIBNB SUCURSALBS


La Fonda Randa, de Est~va
Carre de Pahna, 4X-AR'I'A


P r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


r f LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


SEOUREDAT I ECONOMIA


1 Art anems escol tau?
Si's pamigo -est% espenyat
,i QI voleu fe arretglii
n'Andreu R a n d el dobarri
be, barato i aviat.
En 10 que tamM es trempat
es en feines de llaian6
posa Iligadss C0'sc.C.
a ribells i greixoneres


i znhquiues de quinqu6.
adoba pelles, caldei.e.st


C J CARRER RECTA--A


Ensaimades 1 pariets
En lloc se forben -nilids que a la


ES F O R N N O U - WEN -
M f q u e l R o c a C a s t e l l
A sa botfga hei trobaren sempre pans, paneta,


ptletes, bescuits, roflets, i tota casta de pasticexla
TAMBE SE SERVEIX A DOhlICJLI


Netedat, grontitat i aconomia


~ E S P A I G car& de P ~ I ~ W 3 ~ 3 % A . F ~ T A


i ATENCI
*


Compra c a r m y carretones en cualquier
stado so encueutren


PEDRA PLANA, 7 A


DISPONIl3LE .- .
. . . .


I .


, . .. . ',, '::+ ..'... .


P