075 1'00 1'50 Q U I N Z E N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I d. Wedaccid i...

075
1'00
1'50


Q U I N Z E N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I
d.


Wedaccid i Administradd Art& 15 de Stlpternbre de 19201 PER UEU I. PER hlALLORCh 1 Cantbas,
I I f -


PATRIOTISME
--


* e


Ja quo I:e,n pnr'at de L.1 nostra patria
natura! I heni denat a coneixer la nos-
(;-a pr- cder ic iY, eis trestf caracteristics
de Id w \ t r d :i~c~.~tialidat i 12 diferencia
cine hi '1 1 contrc ia patria natural i l'a-
doptiiL , ,)live que tesscni algunez refla-


I i practlea igua1mcr.t
i , i sent de la mateixa mane


. - -lie i d'squi ve la diferencia
1 de com uns en noni del


matea . A capfiquen tins a lo mts baix.
{Conr LS comprkn aix6? Pot esser


que el5 dos obrin igualment de bona le?
Si. Mzs, per aiu6 efs qui .hi vegin
mes clar i no tenpin els 1111s cecs per
I'apassionament d'amgr o o'odi han de
deixar de treballar per anorrear el EB-
g6n i fotnentar el primer. Pels
acabia de vetire ciar 1-assunte


n p : manera dlstint
ares a son fill respectiu.


s vcim cada dia mares qui preser
p'un mal i n t b , excessiu i cec arnor a
son fill li consenten sos capritxos, li
donen tot quant vol, no SOR capasses
I negar-li res, fomenten sa vanidat,
consenten que malversi els diners de
que disposa, per una simple queixa de
canrransi o futil excusa, li fan deixar
wxolek, i el cricn un grandoliis sense
fici, Creis voltros, que aquella mare


,que de tal manera ajuda a la mala edu-
cad6 del seu fill, no creu estimarlo
I abmr bo? En saavi aquella que


I


tors la voltintat de son fill quaiit pretCn
coscs dolentcs, que7 puja dins I'ordre
r 1 i h estncrat i amb recta discipfina, que
foirienta la virtgt en so:? eo-, qncara que
14 trobi arnarga, que -1'anortra an el
trebail p$r m4s que l i dcs,agradi, que s'
esforsa en oniplic-li el cervcli de conei-
xemrnts, d'educar-li el ch, el cor i Pit?-
tel*ligenuia encara que sdpiga que les
dificultats contraricii de tot d'una l'eo-
perit del seu i n f h , no zms qtre obra
tambe mcgiida per lhmor mCs intern?


166, aixi coni I'amor de mare pot es-
ser tant diferznt que una fassa de son
fill un des.kraciat i l'altre en fassa tot
tin homo, igualment passa arnb el pa-
trioiisme amb la soh diferencia que I'a-
tror niatcrnal pot esser equtvocat per6
mai €ah i en canvi pot haver-hi en
pseudopatriotsme.


D'aquesta manera venim a adrnetre:
Un patriotisme pur i vertader; un pa-
triotisme equivocat i un pseudo -patrio-
tisme.


Anem a referir cads un d'aquests a
la nostra Mallorca.


EstAm vegertt de cada dir m4s, corn
uns homos sense cor, tenguent sempre
el patriotisme a la boca no reparen me-


er crear-oe un nam, per guariyar
ta, per adquirir diners encax-a que


sia en desprestigi de la nostra terra,
encara que quedi aquesta despullada
dels seus drets, de institucions amb
que s'honrava, de empreses piibliques
que eren per ella un moth de gloria i
font de benestar. Aqueststsolen esser els
qui m&s fort Folen cridar viscu, en par-
lar de la patria i els qui tenen sempre
la paraula patriotisme en et capet de la
llengua. M&s an aquests no vos hi pre-
senteu a demanar en nom de Mallorcs
6 res que s'hi assembli, vos rebran amb
falses promeses i rmb un ronriure vos
mostrardn la porta, El patriotisme d'a-


quests honios es fals i a ells les anome-
nam patrioferr.


Aitres n'hi ha i son e b mes, que,
cteuen tentrntolt d'amor a M a b m
perque per res se mourien d'ella; per-
que a1 anar-s'en a barquetjar fins fora
del port ja senten anyoransa; perque en
ella hi tenen s'esposa i llurs fills; perque
han sentit dir que es bella.com el mar
que l'enrevolta; perque la veuen mansa
i pacifica corn un aigua embassada;
perque en ellr no s'hi senten Ics rernors
que altres regions escolten del traque- .
teix de Ies mrquinaries i res martellr-
des dels manestrals; perque no non frc- .
quents Ics turbulencies ni canmocfsns
socials d'altrcn punts; perque ai w n i r


pobie consent qw
que viuen a ~ W-


drit i que scrveidn per fer 'nomamu
cola empleat o m a r una eestafcta de
correus. d1 creis voltrosque per aques-
ta gent hi hagi patriothme m b ben at-
tes? Van de bona fe; soa patriothe cs
siacer, per6 pcrmeteu-m'ho nulor-
quino, es equivocat.


*.


iQuin es id6, el ver patriotisme?
Corn ho hem de fer per dewstrat


que estimam verament a Mallwcr? En
el pr6xim n.O vos ho dire quln er el
que jo enteog per vertader ja qw P
espai no me permct fer-ho avuL
&goas conta 0. Iu.:.: i
obsikncis i el d 3 3 r 1 ~ :


mort8 i desinfeccit) d-. Le$ i ~ 3 .
ivolia trebaiar Ai per dobi305 t >! s'ub i-
grva a Orestar p:r fors3 a 11, IS servi-
.cis queilcn mdaltr inrtsntA+iamnt.


L'e idemIa cresqat Ct'u2.r ruinrra ex-
trnord91wia dins el mes 3t $say i pria-
cipis de Juriol estaat hi poblacrri Lmro-
sositntnt const anada. CadA-u cercaya
pua-dat-sc i se w g l w z n a atendre an
eldcrnis flos que vcngui! l a reacci3.
.Les autozidats sevrien e:t tin conflictt
continuat i ccrcaven dzlugir m n po-
4iep 13. Toinis de V.lilatonga tirO la
.canwcp .de\ carreg ,.c>trq CIS dcmh
incmbre+ df: la lunt3 dti 5anid.U se de-
q r c n a admrtrer-li,,


Ski& amb tota Ia I'estcst posrible a
!a cottstr&cci& de barraques per Jilar
tM la pussibie a le; pwxlnes. 08 tlri
;ganera $'en feren que a Bclipui # I 23
:It Juliai ja s'en havieo coilstru&s 880.
C!s metgis corricn d'una a l'altre p c
veurt: Ilia iiovedats que ucurrkn. i al
IA-oS&~ ilteciits o mort3 s ? mamva traou-
pottar-lm ais Llaizwets o wncntcri.s i
;e Crcrn3yec1 in:nediatarnrnt les barra-
pes-aont navicu habitat.


La Tradici6 conta cscenes trjgiques
c.mf haver-se t r o h t u:i niiny4 xupani
id mugrb de sa mare que jeia ja victima
.!e la peste; JC nisl:ilts 4ue encara da-
:res senyds tic: vida i ja cren cnterrats;
.le pares acudir en cerca del3 m r s #!Is
i cnterar-los de la mort de tots els mem.
$rz$ de sa familia i aitres casos horripi-
,lants quela ploma se resisteix a des-
criurc.


A la primeria se senyalarcn cernente.
,xis UII en el Recfi, tres din8 Bellpuig, tin
f t Na Verra, un a Na Pati i altres, aonl
s'hi traginaven ele morts on carros. dc
parei, perb arribd a esser tanta la mor-
tandirt que QO essenl euficieat al serve
(16 carreters i fossers per dar sepultur,
i t tots els morts en els llocs designstu
g'arr-lbl a enterrar en mig del cam1


t.i pa:^ qm se se:i)ral& an CIS 4kfcr-
Ileri I fossers ,era de B r e a k i aW i
OI HQ s'eii trobsven haguent d'apelar
i:i c13 so'ddts i presiJarru anomana'6
!,I el capitol anteriar.


An el5 fosscrs se'fs obligii a fer l e
o w s MCS fu.i.ies i m b llarga$, que se
:u'xissm el caddvres be calr i lo demes
ie-tert-4, que re eremassen les robes
j.:is apcstats i que dins 1:s cases Quidts
i 111 dcixds cals viva.


Ls miscria, corn ja hem dit era de
:ada dia mbs rossa, de rnmcra que 'a


. de Sanidat a atudir ai Goveriiador 0.
hillem Montis axposant-li la trirta si-
uacib del poble i del'Ajuntament ue st
robava cn faita de S~CLL~SQP, i !cina-
iar-li socots.
La gent rpcli aa el ~ec~pt-6 Cacmdir a


(SE povcecsiorr a deraanar aliacntc, pe-
-9&uaa Inanera t u Auolva que D
laumz de t3aoyds que &ttlft(Lpa a $la
Jont Soberartq, hag@ de pwgsar orde
Ln e19 amds perque RO enkega6sen res
i ntngG a no set qat dugclesua nn ai
:rit tirtnrt p'el batla.


* dvoc 2s se don- a segar el camps
I fou terrninankmeat prohibit per


;I b . IC a d , un peg4 que feu fer el 23
1.2 ! u q f wdenaat que ilia:* recultis; els


fetxeu paid0 cn el camp i qw
ltenitn regal beu diguessen
unt i ell se rttlderla de scgar-
euUiria pgrnt COR valor.


" ' 3 rervicls s'havien de pagar
marerr que el metge 5.


brador per fer ariibar wn
del batlc b d ~ u C de alonlrr
et rix6 li demmava que
a ordenaara per rquectr


ia, auntantant l'epidemia,
la fatta de medges 1 Deu


tcyzi t; dels prderio:iais de Mallor-
,d : (i: foia hapent-nhi mo1ts;qui s'ofe-
wen espuntiniament a venir a rjudap
nos en cds tan apurat.


El dia 3 del mes de Juny D. Mart1
Bonet batle de Manacor recomanava 81
iiiedge 0. Bartomeu Nadal que veaa
per assistir als malalts con igualment
3 Bernat Pons de Binisatem I D. Bar-
torneu Obrador de Felanitx corn hem
dit a altre Iloc. Perb qui mereix especial
elogi fou el jove i arclit metge ental4
Dr 0, Bonaventura Casals que expres-
sament vengu4 de Barcelona per ohser-
var #a peste i que 'mes tart dirigi 1'
espurgament corn dirCm mCs envant.
E1 panic reinant feia que els malatts


se trobassen en el principi sense assis-
tencia ni fins i tot del8 parents mes prb
xims.
La lun6a de Sanidat dispon:u4 pel


aixi que tots e h malalts se duguesser
an els hospitals aodt hi h a p & Sufi.


11 dia dor defuny se veg4 ooligada / a


;t14!:6 Ctlb8aKo din$ Cap Caw.


cients iittwners a les ordes d'un CeIa-
dor


Entre els quatie nicnocquins ue te4-


il.i:tai juan Sjtites que Zxercla el c4r eg
d'erboiari I havia vengut amb un relii-
kids agusti el qual s'oferl a fer de ciii-
ner an el Llatzdret de Bel!pui


Sc veu p'eh documents trotats qu'en
el fed de i'epidemia >no bartava el ser-
vici, i S,J [patie!i grd\rjssims. descuita
Sqpno; ani coniunicacib an el €3 ttle ot'
Art4 d e nritjan limy feta per D. hnton i
Canela diw uiia caca hi kavia ~~i saddu-
re de g u i s e dies. S'obfigd a1 erboiazi
Sintc; a aom a rrernar-lo i fu ni ar lo


tro voli t entnanar-se n 20 koinog. D. An-
toni ,anela se queixava an el batle d'a-
queo:a extgencia diguent que no.trobava
derccw eiiwiar uint pcrrones EariCs, rQ-
bustes i ea familia an el meridor, i s'ofs
n'a ell a rnttgfar-bo amb wn iafermer.


d'opokcari D. @egQsri Nerey Eogi 4
wig& molta coqareixer d e h f sane
ra que dia I $ de i u l h l el matge D 6aF-
torueu Qmdw s f ;c iB an el balk di-
guent-li que fec de tawera de cetcar-le
ifer-io tornarar cl seu lbc perque la
seua auceacia era un pw perjui per ia
salui phiica. EJ Riztteix dia i en ahre
ofici el me8 c esmerrt i Q- Bartome%


el batk que
else f a rcmcsa de ,pt.Basses de ifiI blanc
?'el Jlaizaret de Bellpuig, 4 cortans d'
oli i un cut6 d'aigordeat nmb duee
elis rans i qrrc tot &?u preairaxtn el


Aqttestes note snits caai sense 01-
de rev.:Iiveq el pinic, el nralwar i la
dcsorientacib que reinaga dins el poblc
corn tambC l'esfors de les autoridats i
dels metges ppr ralvar a una geat que
$ens duptr haurLt fatalme :t sucumbit
victima de la peste oi la direcci6 deb
cientitics i la ma de Deuoo hi hagues-
sen cerca t remei.


guent cinpeltat el pus bubonari 1 i havia


cas3 perh aqu& &+uk que per e f 1 fm-


Pladal tamb f dernaaww


d b 1 f a lessis de4 mati.


CQN M EMORANT LA PESTE
Segellg scmbfa en les pr6ximes fester


que ce celebraain a Bunvola un dels
nfirnrnornes eihpitics ser&el del recod
al Pr. Fr. Bwtomeu de Bunyola victima
de la Caridrt ajudant al apestats de la
nostra Vila ea l'any 11120. Procurarea
donar conta als nostros lectors dels ac-
tes que se celebrariln en la patsi6tica
V i l a .


Holtros hem perlloagat un poc la ce-
lebraciQ de lea festes del ceniensri per
veure si podria ewer tcnir ja entre nol-
tros a1 celebrar-les el nou Rector. La
Cornissib ha de" reunir-se dins poc
temps i donarem a coneixer ais nostros
lectors els acorts que prenga.
,


I


I
1


I


I
i
I
E


r
i
I


(I


Hem cobrat m u ale. Les vacla-
@ions estivals mos han donat o-
c:asiO de respirnr a k e pur, de k r
exercicis fisics, de enmaguetze-
mar energies per In nova tasca
;I dur a cap Jur;tnt el curs qu'a-
nam a corneiizx-.


Ltegint peribdics, consultant
Ilibres it revi'stes, retocant plans
ja provats, projectant-ne de now,
ampliant o refent programes,.
hem senyalat naves norms a se-
guir en la labor ewolar i casi n@
hi ha mestre que no vagi a reeo-
mensar la seua feina amb l'opci-
wisme que umpl el cor abans de
sufrir ia mCs pctita desilksib.


@t14 aquestes vendrin, que
sutritem desenganys en el nou
curs, que a la pr4ctica serdn ca-
si irrealisables CIS plans precon-
d!mts, que no mos dardn resul-
mt les teories que mos hem for-
jades?iX que? Mai serA del tot
perdut el nostro esfors, Colca
ciosa en quedarl dels nostros es-
tudis i de tes nostres cavitacions,
iisois que a. final del curs que a-
aarn a comcnsar poguem dw que
degut ais ptojectcs ideats durant
Ies vacacims, harrpro ressa% un


fiats, ja rnos podcm donarper ben
satisf ets.


I ara, companys benvolguts,
encara que s t que tots ei conei-
xeu i fins que molts el duis, en
les vostres escoles, permcteu-me
que \*os recordi unacostum pi-ac-
fkatta ja per aiguns mestre:, una
saaia; costum que conseguetx fer
d s perfecta la taxa escolar.


Heu record precisament, per-
que e'i estat un dels meu5 punts
de ineditacid durant les vaca-
cions. Me referescat Dtuvi'fntiin.


EIs mestres duen els rcgistres
Petgiamentaris; assistencia, clss-
si5caci6 etc, molts fandur an els
d'eixebks el- Dim+ dk classe
aont dnoten un din. &wcra 1'
altra; elel trefdalls ese dum a


qui vok fogmr major perfecci6,
adam& de t&s aquests registres
en du unj per 41, un que guarda
per si mateix, que ningiI mCs que
e31 cleu rellegir i per aixd se li do-
na el nom de Diari irrtim.


Aquest no es sino un quadern


poc mes els nins a no F ttos con-


cap dins Ve~eola. ir" era, ezmestre


aont el rns,irc cronologicament
hi v;t anosxit tot qumt ii suge-
resca la pi-ktica L Y T ~ , I I - , i I inti-
midat amh sos dtisch!t~s. --


En ell chi consignft les fitltcs
pedag6glqttcs en que ~ I G C ) I - T C , els
nous projjectes que ccxncvbvsca,
els dekctm 6.c ~7i;kl- rin ct& nins
i e& remvis que se Irropohi @i-
car-10s; et5 S - L I C M ~ ~ mi..; iiiterzs-
salts de kr vid 1 wcoffir, eTs du-
sengmys le vagi reivntt de In
pr2fctica p (Z I C s autorirlats, dcIs
pares d& ;rhtnnes, de qui sia.


CaJa pout p6maJnent, C' c4 d ano-
va OTiW1tXCib cwcebada ha de
quedar- gm-a&% en et Dvari il t-
tim. i'crh aques% n-6 ha de eutar
wxivat &lis tm c-&Gx 8e.Rt no+
tra taulik o. e% ULT estxnt c k la lli-
brerfa. X& BEIbr, molt milfor
serfa si srm tnmny mos pcrme-
tCs dar-bsaqxe st la butxaca,
perque lo iate-eessnnt &quest
mad es que se sovint, so-
vint relkgir-la


En IC.; hores de pessirnisme
que mokes voltes f131os i~ i~ae ixen
sera ell et nostro cm01,. el nos-
tro encoratjador, el qui nmur&
novament k nostra voluntnt cap
an el trebatl, perque ell mos en-
senyard de quina manera en at-
tres moments semblants h e n re.
eixit d'aquell estat.
En les hures de satisfrccf6 cfa.


vant un nou projecte refrenard
un poc las nostres ilusioris mos
trant-mos eIs desenganys d'altres
vegades i'constantinent sera UI
regulador del nostre esperit.


Creim que son molts ja el!
mestres que duen el Diwi inttm
pcrb convendria que fossin tots
perque estam segurs que I. cl SeUi
feina serfa moft m4s perfecta.


Sabtm d'un mestre que ten&
la costurn de pegar an els alum
nes, fins an el punt de usir d'ui
garrot i per pocn cosa, per ui
error involuntari. del- nirs per uni
futesa el garrot queia dasroxtnt Ii
seua csquer,n. Terrfa bwl mr a
qaeH tncstre, i fins li grei
t.enr costrim tnnt Ilebja, Un di;
parfant intimament me coa€ess;
son dsfecte i el desiFi d'esmena
Li w i g aconwllar que &rgxiCs e
D i d iutiin i ye consign& j,
en la primera p aqa: dvzu no pk
gnrt; u cup ?ti?$.


El w i g tornar trobar un altr
dia i n?: diqn&: El vosfre consel


1
e feu corrctjir aquell defecte.
1 30 pee. A la primeria no.
tbkt estar sense el garrot. Ca-
~t dia a1 relletgir el propdsit
z no pegar, el refermava dins
ton cw i: he arribat n conseguir
r& e s h clase sense donar csls-
cs carporak.
En ~a.4ges;ta.r satisfet, corn hi


;eari;t.molt si aquestacontarekla 4,
amunt LLEVAWT fes determinar
algurrs de nxm colrrpanys a dut.


11 quadarrAt &-mi>: dt p) f i tW


I


C i CH


R voltes, Ia c final de ,i! L:ht
uant va seguida de co*t..fm;:l:
ue no sfa 2 o I pot ~onfor;:l~-~-1
e amb la g. S'ha de tcin cr :,
onta que s'usa c davant t?';,:
tonsonant que no sia m, n, J 1 q
h els dernks casos s'escriursj L;
bix$ s'i.'escrimprrcte, ncci.5, f r t t
ail. En canvi: Magdalena, M a g
ivKg, dz'gtle


A &a1 dle parauia s'tscriurii c
soin en am, COYC, fresc, poc,
nanca en aquelles paraules que
g1 lormar derivats tenen g. Per
2xemplt: smzg perque fa sar2guz'-
vds; lkzrg per allargcn, fang
per* fa .fungds.
Rei kt encara alguns escrip-


tors que segueixen l'antiga cos-
tuna d'escriure h desprgs de la c
ha1 die paraula corn Zloch, poch,
ctc. Aquest us estA casi dester-
rat i sois se conserva en ets fti-
natges i noms toponfmics (viles,
possessions etc) V. g. Bosck
CrrKssch, ClU€h, Milzach.
&, principi de paratlfa sols s'


usachr (coro) per distingir-1,;
dca CUP: (uorazbn) .


4
Les mosques
a cabammi


Vzda i costums.-Les mosques
xupen amb la seua trompa les
sustancies que les serveixen d'
aliment.


icndora viu xupant la


Entre aquests els mes perpidi-
cats son els de cabresteai els
bons. I per la causa de tenir mes
clat el bestia b6 i el malalt aque-
Ila es el medi per empeltar mol
tes malalties; i se creu tambe que
contrGuex a la difusi6 de certes
malalties de les persones.


La mosca dorn6stica o I coni&
menja llepant i upa ant, sense pi-
car, ernpe1'6. Les < 11' fancies s6k
des les disol per in*,Ji de l:t sali-
va i t6 una inmensa variedat de
gusts. Hi ha sustmcies que la a-
treuen d'una manma *-special, el
sucre, la mel, la Ilet, per6 lainbe
['hi agraden els cadavres, tls ca-
ramulls de ferns, les Ilagues, les
espinades.. . . . La niosca corre,
tresca per- tot, habitacions, mo-
bles, escupidors ..... posarlt en tot
Hoc Ia seua trompa, essent pcr
tal motiu un dels principals a-
gents de propagaci6 de certes
mala1 ties.


Per aquest motiu es que se
yredica tant la jiuerra a les mos-
qdes i en les nacions m& adelan.
tades s'empleen infinidat de me-
dis per la seua destruccio.


Aquest son molt variats i
coneguts de tot-horn, aixL coiii
les curtines i teles metAtiqucs
que serveixen per defcnsa. Es b6
fer present que per cada rnosca
qnc c;e mati a la primavera s'evi-
ta c t neixement d e la infinidat
que hem apuntat m6s amunt.


A algunes ciutats americanes
han conseguit acabar casf per
cornplet + amb les mosques, Io
qual 'demostra ~ que una IIuita
constant pot, donar per tot a-
weu, el mateix resultat.


Perb, Segurarnent molts dir8n.
Corn pot esser que. €es mosques
criin tztnt?iNo seria omsible do-


sang La dp el homo i dels animals.


an els pocs 'dies volaricn per
dins les cases i els sells vol-
tants. Els auCclls insectivors ti-
tines, or-onelies, cabots, llosques
etc, cn fan un consu:Z horrords.
Les aranycs dins els estables i
fora, filen les sues tl-enyinrs per
cassar Ies que yassiii descuida-
des per a!lA aprop.


Finalment un boleteu, una flo-
ridura que se desnnrol-la en co-
mensar el fret en clcstrireix una
infinidat. Tots n'hnut*eu contern-
plades de mosques florides cn-
ganxades per parets, vidrcs i
pertes; el bolct crcix, sc mult i -
plica, posa rc1.i lcs qua!.s ycnc-
trant en el seu iritc I ior Ics niatcn
rapidament.


FELlP P!:RRER I VERT
-_L _-_I_ __ _I -


I V


OVELLES I I'':\S'TCIZ135
Segat el Idat, c.-rt-respc,n qu.dnl-


pastura i si la tet-ra dona erbn de si
arnb abundanciaao importarj sem-
lirar*hi res, perb si la i~egetacir) es.
pontanin es pobre sem:)l-arcm yua-
tre grans de civada rncsc:lul;~ amh
vcsses i tan pes t corn plogui entrc
les dues mares dc Deu.


Le5 ovelles, a c a M de segar i rc-
tir;iJ-s les garbes Oc favesIx4vadn,
blat i ordi comensarhn Ies estiraclcs
i tefidr8n un lmii temps, Ilnvot's c-0-
menszrfi a caure la f i i l l : ~ d'amrtl-le i
se posardn corn a tamhwinos. Els
porcs acabat de Eer les p;~ssdc:; i
sercar les espigues tciicn una tw: -
poracla dolenta fins a les fiyucs, p r 0
10s auxiliam nmb rcato?xc;:i i tot VR
be.


Plou eritfeles dues rtl!.i:-? r k De:r 1
ovelles i porcs acaben dc m:\r dins
30 que ha d'esscr pastuzt i ;';in per
tot lo dernes que ha d'e.;ser civibtlti,
blat, faves i ordi, i quant j:: tcnitn
molt de tros sernbrat yuc se:; ovelles
cornensen a ballar estrtws l e ; a ju-
dam amb paius de faves, a:iix(:S,
pesols, etc. i en el r)ci;,m!x-e i
Janer Ies dam un bosiuice dc pxs-
tura i horabaixa les acatxim d'om-
plir dins la civada.


Durant aquest tenips tc l i w I i11i : i -
da de mens i procurnni q ~ c wgin a
jeure ben plenes. i)c\-ct.s ci Febrcr
les pastures ja tenen rnolta clc iofsa
i le,dam~amb aima a les ovelles I el
15 be Febrer acabam de anm- dins
la. civada.


Aixi passen l'any i quant nrribam
an el mes de abri1,comensam a llau-
rar la pastura i les ovelles i porcs
van aprofitant erbes i arrels i aca-
barn quant es I'hora de segar les fa-


ves i pnssades ICs ovelles i porcs et-
les faves, llauram aixi corn sa I! en
els lectors.
Corn a fen-atjes semlxam rcmo-


latxa, en dnm a Ies ovelles, porcs,
bestia de feina i gallines i cs un hon
past tanihc! tenim serntxada anefoa
1 aufaus de I'rovenca que son uns
gram ausiliars.


Els por-cs que hem escullit per en-
greixar 10s arrancam am!, remnlat-
xa tea&,. bollida i capo!ada amb
miquinn i niesclada amb farina d'
ordi donant-mos un gran resultat
perque quant venm les figut;a -* tenim
ja CIS porzells mig grassos i les sus-
tituim la rernolatxa per fgues capo-
lades i mes;c*lxdes amb farina d'ctrdi,
clonantlos t:irnbk qualca grapada de
faces i a4tt~Ils animaloris se fan
bons ferm aumentant mes de niig
kiio per dia cada m.


Xcabados les tigves, aquells por-cs
estan cnsi madurs, les dam cls de-
rrcrs cuidndos i amb estar Zcts, 8 la
romana, agafant nn caramuil de
dob-bls el3 quals alegren cl pg&
si, peril, n o son n15s que lo que Val
lo que ha c1::t :in cl porc, es dir, all0
es h u t , per0 hem feta una Iladt-ictla
poc R pov, la qual trencmi cl dia de
vendre tls pores i contam els .doh-
hCS.


Aixi va el mon. S l u t i fins un
attre &;t.


L*amo de sa clasta
c --_ __-


Sind i ca t Agricol a Ca tbi ic
El Sindicat camin:i. En la d;J.irc;.a


Junta (;enera1 se dona contn :ir~ CIS
socis quc p?ens d'entussiasme acu-
clire!i, de les ,trans opcriiciulli que
tenen entre m n s els sindicats i la Federaci6. . .


En primer iloc sc parla de la vcn-
(a en cornu de porcs grassos, els
qunls, s i r b c1assific;its en dos o tres
gru os i entregats a la Fecleracic) la


Ijarcelona mnb un barco provist de
motor auxiliar, que te contractat an
aquets fi, ja que la companyia de
vapors consent a que el trust acapa-
ria tot el lloc disponible.


DesprCs se arlh del bessb. la
renta en cornu s el qual tambC la te-
ncn acordada, haguentse posats
arnb relacirj arnb Londres.


La pasta tl'au5ercoc provable.
ment se oclr;', iwntlre n bon preu ja
que els linrliwts agricoles comen-
sen a e:;ser coneguts i se fonamentsr
la confiansa amb ells, aixi es que,
es molt provable que prest se buidi ;
el maguetxem.


Per les impresions que hem pogut,
rerullir hem treta la consecuencia
que les operacions ressenyades si--.-
rdnun exit.


qua P cuidarci d'enbarcarlos cap a
LLEVRXT ..
v n' t i t e r a r i


Avui, corn en alti-es anys en
fetxa semblant, honram les nos-
tres columncs publicant una poe-
sia original de la poetisa arta-
nenci' U.' Margalida Estelrich.
Sc tracta d'nn dialec 0t;e fon es-
crit expressarnent per In Tarda
literari-musical que diumenge
passat celebrA t'Associaci6 d'O-
breres de Sant Josep de la nostra
vila, i q u e ressenyam cn altre
print d'aquest nbmel-o. Fcu r-eci-
tndn per dues nines i molt cele-
Imda p'el ptiblic. Si bc es natu-
ral que m& plagui scntir-la reci-
tar amb el ::est corresponent a
d~;es ignoctnts nine tes, estain se
gurs de que eIs nostros lectors la
liegii An amb vertadera delecta-
cib.


Aqui va


Desprendiment
Xlargalida. ;gui hi ha aqui? ... Ave Maria
Lulit. (aortiut sbraaaut sa aeussmiga)


hl .
T,
! A ,


L.


M.
k.
M.
L


M.
L.


11.
1..


iMl)pada meva jqu'ets 163
i]esBs, qu'has crescut, Lulfi? . .
LI tli? lo no et coneixia.
He sqbut qu*eres"aqui,


i amb lo molt que t'anyorava ~
crelinit! que foc me crernava
fins i tant pore veni
a dart'e s'enhorabona.
Si, fieta; m'hc examitrat '
de mlisica, i he lograt
giianyd sa nota mes bcna.
(De quants de cursbs?


iT'en duguercn a Madrit?
A Barcelona, i profit
he tret a forqa de batr&
N o u hores era sa rnida
d'estodih.


(Quit1 ramelt!
Es miracle el ff? un anell;
;per6 j a es nieu, Margaiida!
Ben seg6 qu'es molt herm6s,
Quant inon pare el me dura
sa pri *-era qu'el veur%
siras tt! IBS preci6s!
Cada dia quant anava
a repis de sa lliC6
a devant un mostradh
ern bad 3 Iida quedava.
Ua safv, imaginet,


De quatre.


.


n.


d.


a.


K


1.
u.


L.


M.


I
d.


M.


i.
44.


L


des m: s blaus, des mes \tampants
enrevoltat de brillants. .
jSi qu'eu deu esse caret!


Tres mil cinceiites pessetes.
Encare qu'em s a b h greu
me deia: Mai serri ineu
*Si ei guaiiyes zrmb ses cinnetes
s'aneil que contemples tant
sera t y ; t'hu dic desd'ara. s
Aixb me va til rnon pare,
i corn r.i fos un encant
me prenguC un kenesi,
jestudia qu'estudiat
i amb 90s cofors, cada dia,
que te S'Arc de Sant Martf,
aqueli anell misterids
d'espitndidd visfd
me mostrava es bellugb
de mil xispes de col6s,
I cum no el dus a n'es dit?
Perque mass% ampla e m va est2
i un ben igual rn'en fer4
encara que mCs petit.
Qu'el disfrutcs amb salut
perque rnolf el te mereixcs.
Are m'en vaitx,


Si beta. Quant he vengut
m'ha comenat molt ma mare
que. ves se seva pobreta;
te una rina malalteta
i jmireril ..


$om es arr?
iOhf Son pobrets vergonyants;
res volian demana
i passaren sense pa .
casi un tues. .


A i ara?


esse de ses losefines.
i 4ix6 w n obres divincs
qu'inspira sa Caridal!
Voldria veilrehi dedins
molts de pobres ..


Si tit no sabs io pitj6.
&Que vos inaiica res?


Pobrets hem de ref&
amb ben molt de sentiment
gue no ec poren da aliment
ni casi gonyarsk es pa.
iQ.16 dius! ,$-le d'ana enflocada?
amb anells de setcmts dwros,
q w n t un pobret passa apuros-
p:r gonya aa pastarada?


'la partqixes?


i Pobres infants!


Los ha gmbolat


jAi Seny61


Ding- Dings.


M.


...


M.


A mon pare li eecriurC
mds prest avui que demh.
que s'anell ha de queda
per vendre a Ca S'Argente.


iLu16 de sa meva vida!
iQuin exemple tail her m6s!
Qui vol teni es cor goj6s
que fasse be, Margalida.
Con s'Evangeli es de cert:
qui goj6s se vol senti
pes pobres ha de teni
sa bossa i cs cbr ubert.'-
Ara ja he dit sa meva;
vostes hu cornprovercia:
donin molt, i E'en nirdn
tots corn un pasco, a ca s e w


(Abrmant Na Luld


MARGALXDA ESTELRICH.


LA NIT DAMUNT '
LA CIUTAT (1)


Ja es passat el bull del dia,
i estingit el sol malalt,
l'avalotada cridoria,
l'emanacib del pecat.


amb gelida puritat.
Dins una buidor feresta
i un silenci ple d'espant,
la ciutat jau arrufada
corn bestia en insegur jas.
Tremolen ses llumenaries,
semblen ulls expiretjants.
Ressbna la cridadissa
dels grins invadits d'esglay.
El mussol tristment gemem.
tot contrit i humiliat.
Els abres cuberts de sombres
fan penitencia postrGs.
Innocents picarols planyen
-la tremenda iniquitat.
Vibrant la lluna argentina
s'expandeix solemnial;
Sa llum parla i profetisa,
sos raigs sou amenacants.


lay letu+em corrupt;!
jconverttt a ton Deu Sanff


Entrada es la nit austera


9 . . . . . .


Celifer.


-e--


(1) Visib de Ciuttt' derda la Fmtt -
Santa..
?


.B ris
El Dret forala


.4 lit f i el nosti-e Col-legi d'nd-
rocats ha aeordbt per denou vots
contra trctce aprovar el dicta-
men de la majoria de Ia comisiti
nombradz per aqes t fi, la conti-
nua& del nmtre dret fora1 corn
aptSndix an el Codic Civil dc 1'
Estat.


Es una vera prova d'amot- a la
terra, cs una vera prom de pr-
triotisme sa, la que han donat la
inajoria de uotants vel-lant per.
que se conserxin ies saues cos-
turns heretadesl&ls nostres nvis,
en contta, der uniformisme xorc
gatrocinat er tot l'el'ement caci-


que tenguent en ses mans la (ilj-
reccib de la politica, no sabc tktr
aftre cosa que dirigir el carro de
cap a1 avenc, a1 fons del qual ha
de uedar capolada la nostra di-


I es curios la votacib* t r e k
es el afimero faticiic, amb el quai
han coincidit els qui han votat
contra la seua mare,. contra el
seu esser, Jo no lesr arrendarirr
les ganancies. L'an qui vt! an a-


caporals, si no feis uc1- bonacte
de contrici6 i comemawla vida
nova de berr.dfrigir pb QUC el fat
advers YOS ha encomanat; es
mo!t provable qpe el tretze qpe
s e w < ha presentat iaesperaifr
mcht 6-n fassi de les seves. Perm-
rio-'dat volem que ai costat d&
t.wne,n&its, dels qui amb aquesta
(*sasi6 han posat tan ait el nom
&e .Vitl!orca, vagin els noms dels
i i :u.itres ques'han volgut dife-
P'I. wiar de tot-horn, fins de la
prwsa ea. aquesta ocasic) s'ha
tnostrz&%ervm partidaria del
aostre &8,.


F&nemeribsr D. Emic Sureda,
D. use Sampl, D. Pere Bonet
de I I & os. rtercos,,D. Nicolau Da-
meto, D. Jusep Morell', D. Mateu
aume, D. Pcre Sampol, D. Juan 4- vgorts, D. Lluk Aleman D.


Jusep Planas, D. Jaume ddnta-
ner, 13. Antoni Pou,. D. Bartomu
Fo-ct,. D. S'ebztstii& Ferrer, D.
Bartmeu Sirnonet, D. uan a i -
ver,E;F, Lluis Mart6 d. Antoni
Ballester Cel President PI. Raq16n
e ) b v ' -rT Total 19,


L: 1.;: aD., Antonio Barce-


quit de Ma Y lorca, per l'ek:.xr&


gni 3 at coma poble conscient.


quest temps en par Y &rem senyars


It), don Tomis h1unt:tner conce-
jar mnuris;a don U;ii-tolom<S
Pons, id. id. don Alejo Corbella
concejal idGneo, don Francisco
Eircelo, id. id. alcaldcde l'alma
de h&tlbaTca, don Antonio Mon-
cad;*.* que no> es parent dels
Wiztcades, d o n Manuel G u a s p ,
capam4 dels mauristes, *don Luis
(2inti-k &on Jose Socias, diputado
:I ccxtes por Palinn de hkllorea,
don. Jbaquin Phscuai, llibera 1 de
1 .& tila, adon Scbastian Mora,
11, dm RrtfacI A k i l , . ~ 12, a i don
hliqpel Gra;.~ 13.


GMBl =LA REVOLT&
E5 molt sensible :haver ho de


mtessar i mtTs ttist cncare l'h
\;a de contemplar, mans fcntes,
corn tots eIs elements revoluciw-
nar is s'uneixen per destruir la so-
ciedat. No heu vist coin els socia-
iiste i sididistes s'han pztctat
per i t~afa uaa m i 6 comii con-
vensuts & I'unib fa la forsit?.


bm#lots eren incompatibles, la
semidealidat era tan o osada
quefmse barayaven elk amb
CIL Avuy tot ha camviat, l'espe-
rit reuducionari triunfa, retira
els ideals i camin;; de cap a1 abim
ins-k defs sense cap.


k p e s t a uni6 pareix circurrs-
rB lo cert es, que el


domini tancta'l #2 1 element anarquisba
del element que VOP inplantar ef
comunisme revafuclionari, que 1 ~ 0
es, ni de molt, el millorameM e-
conbmic dels trebaltiitdm, se veu
a les clares. Lo que passa and,
les vagues, en les quals, e b pocs,
els anarquistes, domikcn pmsa
tambe arnb aquesta uni6, deduint-
se de lies parauies del manifest
publicat per els dos organismas
ui han petat , la Confederacid


L e neral del Treball i la Unid
Generat- de Treballadors. En a-
quest manifest no si i-espira m&
que odi contra les classes direc-
t o r s , especiahent contra els
qui avui s'hm orpanisat per la
propia defeasa, el dret a la qual,
se nega per aquests quatre borts!
per apuests mals fiis, qui sab, SI
d'una mare santa.
la tot aix6, el Govern jugant a


crisis; el Govern del Sr. Dato
qui ha passat l'estfu. dormint la


Na €a moft F e temps aquests dos


sesta, calh,. i no sols no se preo-
cuya de sercar solucions, s in0
que segueix dormint i diguent
que per to~bi ha tranquilidat.


Ja tenia rahb tzn- b n m i c qui.
d&a qtie guveritm; a ESpAwya,>
c s geri?sgw-
.. ..,..._... . ......... ..................... *.................... ... ......_..._....


Wadores en perill
Dia priimer d'aquest me-s dues


criades de Ca 0. luan Villalong%
(a) Lloveta una fia d'en Pcre JZls-
son i una d'en hlateu des For:?, a
Cnlarratjach anaren a uL' A g : a m
i determinaren prendre un t l ti!'.
Contiades en que hi! havia ~i cilia
arena sc feren enllii fins que t , ' I c-
ren un bmc d'arena i a1 posar p u
m6s enllA perderen el fort i LLSUSL' n r-
se, perdmen d mrt i comnsai I' : a
fer el bategot i artrickai. ajbda. ta
platja hi hitvia un HI d'd retrat. :a.
de hlhacor D. Pere Sans6 i un I a-
rabiner 0. Gabriel Morales e% qtms
a1 veum les arlottts eft perill, sen e
cap reparose tinwen. a h i = i amb
prou esfors lo r a m s salvsl. a les
dues hanyistes f'euna mort wgurai.
essent auxiliades desprt% per-alrres.
persons que hi acudtren.


Els dos saIvadors se feren dimes-
de que h sociedat de Sdvament de-
nAufrecs" t q a . en consideracid a-
quest acte.


La ninr stgonr del nootro ainic
Rafel Biancs Tdou esscnt an el Carre-
gador, trngd la dtsgracia de crure
a la mar en WI lloc aont de no trabar
qui la tngnk€mediatalnent corri3 pc-
rill d& aneger-dhi. Per sort hi havia
all4 un vel1 mariner mananat Es Ferret:
Catb6, que conta jr vriifanta anys el
q d sense pcnsrr-s'hi gens se tirf a la1
mar4 mlw6 I Ir nineta. Aqurst acte de!
Ferrer C, Tbb ts estat comentat molt
favonblcmcnt .


D'ULTIMA HORA--.AP entrar en
prensa' d LLBVANT mos enteram de


ue ha& estat anornanats Superior s e!' Cbnvent del PP. Franciscans en
aquesta V i l a el P. Pau Puigcerver
actual Mestre de novicis, de Lluch-
major el P. Amer, d'Inca el P. Lli-
nas i de Palma el P. Vidal.


Se diu ademes que venen desti-
nats a Artti el P. Francesc Fornes i
el P. hlateu Amor6s naturals tots
dos d'aquesta Vila.


Estam tots d'enhorabona.
0 h


'Tarda literaria-musical
D? I 1


ASSOCIACl6 liE OBRERES
BE 3;iYNiT JOSE€'


"El dia 8.d?aquese m5s.u. le5 4 f init-
j a del cques;ysc la hnernerita h s -
.sociaci6 easnentada celebrti en la
Sala-Escarla4Iels PP. Franciscans d'
'aquesta Vila I?acte litemri-musical
que cada any sulen fer per recaudar
alirnosnes a beaetici dels sabres.


Ocupawm4a -resideticin et Rt. P.
ovincid .Fr. f L - t m w r ~ n l v i t , 1'


%&nom .de Vd nostre D Se-
basti& Lliteraa Ftc w., %a Janta de
d'Associacid, ,el $utgLs 8. J u m San-
cho i altres distiuxdk perpiones.


D.' R m y Babammde llegi UR
her mosiesim discar s .en sdsari t l a
rirtut de laccaridat i i'Associaci6 d'
,rObrer~gocei ines ,de~~nd~t a 3a con
currencla que ajudi amb s m bbd a
tun ebra ran betiefica


La Secretaria Q," hcm-pdidn Sai.
ceda tifad kctma a atna kea escrita
Memoria eegms,Ia qsal hi ha ac-
Qualment 64secies actives'i 116 BQ-
noraries. D u r m !'my n'han in.
Ygressades 2 U'actiues i 6 itonoraries
j hi ha hqudet; dues tuixes pef;
mort de U:a Vict~rh Qiwglai; i 19.
Bhrbara Alz%lnorn :ru a qui dedica
un sentit recwt.


Les s&s htl conM3 tkt durant
d'an en 862'89 p t s en I'acze Wcrari
de G p m h r e de ~yit, sc realliren
anes 277 pts. i awbda rifa i capta del
Maig fSO pf6 S'bam clistribuirles 1143
qts. de JknOosms entre diners, co-
.znestibles, rda , lstc Avui conta
amb un fons de 634'93 pts.


Se recitaren les siguents poesks
*A mi mad:.e* la Sta. D.nJwina Aic:
Sureda, Celestial embaja&a. p e r h
Sta. D." Antoah Juan, .La dome
Yia la canqos per la S a . Caratin
Serra.


Adernes 1s ninetes Margalidn
I) Blanes I Mwgalida Oleo recitaren


el dialec aDespreadimentn i les se-
fioretes CatalinaSureda, Aina i An-
tonia Blanes diguereR Uaa U W
&profCtudu cscrites expressament per
aquest acte per D." Margalida Es-
telrich que ha tengut l'amabilidat de
deixar-les-mos pubticar.
En la part musical el C'nor d'o- * brerrs de cada dia mCs nutrit i mes


erfeccionat canta 1'Himne a Sant
, #La Caridat. de Rossini a


tres i-eus, XLes roses, a chor i *La
F& d'en Rossini.


La Sta. D.a Antonia Juan executa
en el piano Primer vals en mi bemol
&'en Uurant i 1'Obertura de Polka y
Aldeano i les germanes Stes Mas-


Al&-ial el Et , P. Prsvimialdcu EEB
hell discurs elogiant la tasca de les
Obreres, anuncian-les que era por-
tador desde Roiha d'una beiiediccid
del St. Pare'i d'un recort del P. Ge-
neral dignissin P. Rigo i de1 P. Gar-
cia i ncaba donaat a tots €a mer; e@-
ral enhorabona.


Tots els aktimeros foren aplaua-
dissims per la concurrencia J &I
Cronista mereixen totes les gee hi
pretiperen part m a entusiasla en-
hornbona.


Que no abandmizi *ai obra tan
meritoria i scguesquen cada any
celebrant aetes .tan simp&tics que
adeintjs BG ajadar a recaprar.1liwss-
nes p'els s m s pobrets, son un indfci
de que Art& 1-01 reviure ea 1'Art i
en 1 1 'Caridat de Jesucrist.
....... -. . . . ........ . . ............. .............. .... .. ., ....... ...


-


L A TdmEa0t.A
La t6tnGola qdrnunciarem en el nB-


mer@ passat per el quart diumenge d'
aq.rest tm2s d e s aklontada i be obrira
si Deu bo vel d pritxiin disupte a Icci
7 del wsptr-


Hetn ea& e~nvidats a veure els tre-
bails d'organisad6 i efs objectes qu'en
elia eritrardn i vcrtaderainent a'hem
wrta maravcilats.


*.*instalaci6 s'ha feta just davant ides-
c e ! ~ in del Terlre Principal.


H I W mpla gndtria cuberta amb
I \ ) , , bandera cspaoyola i ataplda
4 I ,~!tnareQewtliorvr objedes que


Irgi de !a Sra. Directera de la
.i ,! . aQ A,ldrea$alentini i per-
C 1 m b e vcja el desprendirnent dc


' -: Birintts i dem& distingibes fa-
< it? hi hsn contribuit, actidint per


nprar-hi tot-horn uns quants
vem hrrvcr de fer cmstar que


bjrctes de mo!t de vaid:; moltis
t f i t el neraata per cent, mos atre-


t . dir qae passen del valor de 0'30
J 5 . y ~ e t ndra cada billet i sals URS
pacts no arribaran an aqucst valor.


Es de creure q w tant pet lo dit corn
per la derosib que tot el pobk pfcafeSS8
a la I%alrooa de la nostra vita a les re-
forms de qual iglesia va destinat inte-
granted Is que se Bregui, jothorn acu-
dirh a coilrtribuir amb son granat d'a-
renu a fer quc sia un h i t aqueixa tbm-
bola.


Aixi ho esperh.


C R O N I C A
METEQROEOGIA - Duxant la


uinzena en general ha fet calor. 1 lguns dies d'humitat i un de vent.
El dia 12 a la nit feu llamps tota la
vetlada a tota la part Sur i a1 ende- sanet tocaren a quatre mans Banza


de Grieg n . O III i la n O 11. ma feu una bona kau6,.


AGR36CULTURA. -La gent cam-
perola, aprofitanl la sa6 comensa la
llaurada. En els lIoc Coli se cull la
prirnera oliva caiguda i €an el terr6.
N'hi ha a moltes bandes poc manco
que mig esplet. Se verema tambe de
bon d e veres. A la Colonia ja han
acabat. Hi ha bona anyada. Le9
rnetles han arribat a pagarse be.
Rra oscilen entre 45 i 50 pts. la cor-
tera. Els arcs grassos tsnen ja bon


setes l'arrova.
De fraittcs. els horts n'estAn plens


i temn bQns preus; les hortolisses
hrnrstat complaqents fins d pre
sent, deixant cullir fruit amb abun-
dancia el qual se paga a molt bon
preu. Moaiatos a causa de :la s e a
se'n feren pocs.


Les figueres d o n a moltes figues,
perbel temps RO ha estat gens bi,
per secarles i se'n han fetes de mal-
M. hi ha rol'los de moltes cortera-
des 4w han p w & t les ,fulles degw
am el rovei lo qual fer6 que els fruts
perdin notablement de valor. \


SANiDAT,- Seguim grades II
Deu en bonestat de sanidat. No bj
ha malalts de molta gravedat, ni
epidemia.


MORT%-Ha passada a milfor vi-
da na Magdalena Siqgunyala d'en
Francesc Butlo despres Be TIarga
mztla9tla. Tambeha mort tm ninet
de sa Vda. de I'a3TtO Astoni de la
labrica de gaseoses. Ala1 los x j e m
P tots.


dac sessions diferentes, s'ha v&t ea
elJutjat de pau d'aquesta Vila un
verbal per resaleire una ues!& en-
tre n'Xntoni Morey ien % oaje. Be-
tenia un treura a I'altra d ' u ~ i i
finca seua que li tenia Ilogada. a1.k-
gant que no li pagava L rada. L'
altre deia que 11 havia pa ada i pel-
document treia m rebut s" et de sa
dona del primer perb smsc frmar.
El poble hi- prengue molta part apa
sionant-se; a cada verbal hi acu
dien mes de i W homos. Pet- e w r
un cas poc vist dins Art5 l'hem vol
gut conmemorar. Acabaren corn
casi sem re amb una compostura.


AQWEbS ATLOTS.==Seguit, se
w i t llamentarn desgracies d'infants
i encare no son moltes per els perill.,
en que se posen. Aqwxa setmam
quant I'Autombvil - Correu s'en
anava a Capdepera, un nin den
E e l TasB, amb una guarda mes quj
ho saben fer molts de dies se enjri
adarraa; quant volguC amo& no
gosava a causa de la velocidat i fou
arrosscgat un bon tros fent-se molt
de msl a un ui. Es hora de posar re-
mei an aquestes coses, si no hi hau-
1-4 dssgracies grosses.


preu. Se P an compres a 27 i mes pes-


YEBAL ENVISMJ~T.--D~~W


-


A
a . d ' e n GUIE C I


GRANDES ALMACEME
San J o s e


D E


Uda; Ignacio Fipyerola '
-E


Laneria Zapateria Bordados
i'ncerial ~on~ecci;ne:/ PafiV%oleria I T a pic er it s


Camiseria Corseteria Corbateria Alfon: bras
iLf erceria Bisuteria I'erfutneria


ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERM EABLES
Artiuulor para lato - GCneros de punto -- Bastones


y paraguae -- Articdos de viaie
SASTRERIA - MODlSTERiA - CAMISERIA


Mantas de Lana - Chanilos de Goma
(Iran seccibn de Pektcria


La fond^. Randa, de Esteva
Cart! de Palma, 48-ARTA.
S'B OBERTA FA POC. TOT ES NOU


'I LLAblPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r o n t i t u t
SEOUREDAT I ECONOMIA


A sa botlga hei trobar:u szmpre pans, panets,
gafietes, bascaits, rollets, i t >tn casta de yastiz.:ri;t


.


TANBE SE s E i t V E t X A I ~ O M t C i L l


DE.5PA IG C a r r w de Palntci .7 Iris. A !? T A
Netedat, yroiititut i econoruia


GRAN BOTIGA
WEN


JUA.N PICENS (a) J A N
fen de tota casta de articles, colnestibles, giiletes, etc


E9 REP i ESENTANT DE SA PERFUMERIA
L. C A C C 1 0


TE DEPOSIT DFMAQUINEY DE COHK
P a f f i A n c o r a


Gran establiment d'en Centro, 3-Arta
s',"


$empre, bmpre, derreres novedats en MERCERIA Q Exbns surtit de PERFUMERIA
C Q L M A D O


A M 8 CONSERVE8 DE TO'FA CASTA
Repmentant dels licors de la cltsa IMORENO amb el 881.1 acreditat


Mbquinas de cuai SINGER 81 contat i a pagum
8~ deixeu & vbitarlo arnb la aqgtiredaf de que quedareu amb ganes do torawhi


Anis Miramar


k