P . i’RirU.5 %t i . Uii tr initstre 0‘75 A f t ) c t id. 1’00 AI Extrangcr id....

P .


i’RirU.5
%t i . Uii tr initstre 0‘75
A f t ) c t \ id. 1’00
AI Extrangcr id. 1‘50


- ___- +e------


*.
*s ws*- co12t/121iaGio.


‘Conferencia donada a Palma pcr


El rei que \ a ler de la t e m catatalana
A brcssotde 4a 4 ibertat de tels ets p-
@sics de la ivilisacio iiiitjeval. el que es-
iabli i snalti la insiitucio -municipal por-
Ian-hi la feritabte representacib popu.
da;, djundador de la nacionaiitat cata.


dona que tant conkibui a glwificar la ci.
. W s a c t d de ta bedrat Mitja, el pxc de$


catalaiia i per lo tan!
i d z bots CIS que la
r e r a h e de Valencia,


da la personalilat ink
ti-a historia patria, a-


atrevvixen UII alcalde i quq-
de Caslello arrencarlo de


’una ciutatcls kabi-
d s volen figurar corn


‘un poble culte i civilisat.
Arrenquen .uti nom gloribs en la his-


$oris de la patria pera posarhi el nom
d‘un personatge angles que potszr, a-
queixos alcalde i regidors, tirdrien in-
supecables trebdls pera explicarnos qui
era aqueuc personatge i per que‘] volen
enaltir Fins aqui *La Veil de Catalun-
yap d’u? dia d’agaeis.


I cindol si aix6 fos est& fet a
‘Ba i ensentitinvqs! Com br
guera cridat el pseudo-patriotisme ro-
tatiuesc si per acort del Ajuntament dc
la ciutat deis Comtes se fos mudat e
nom del carrer de Pelayo, per un del de
qualsevol dels Berenguersl J aix6 que
n o discutirn la grandesa de don Pelayo,
Ell fou el propulsar de Ia reconquista
Phistoria, fugitiva corn un isart, s’era en.
rocada demunt cls penyals de Covadon.
ga: ell i’empenye i I’impuls que li doni
l i dura vuit sigles i la feu arribar fins ala
murs de Granada Gran, hCroe! pero (i
mos ne sab molt de greu) que no td res
que veure amb nosaltres, perque Cata-
lunya encare no s‘era unida ni d‘un bon
tros 8 Castella, per fer plegades una ca-
minada secular i portar, ansa per ansa,
el peS d’una mettixa historia. Per6 quin
ttckndoi ha uera rnogut la patriotera


~Moseen LL Riber.


*


@mancia. s ’hauria escanyada de cri-


Redacd6 i Administraci6
Quake Cant6ns, 3 PER DEU I PER MALLORCA 1


dar: ISeparatisrne! Separatisme!! L’
Ajuntament de Castel?b aa lo contrari.


a una migrada rejola ahont s‘hi
~ ~ f l b & g r a u a ~~:~~~ 1’
: era lo manco que podia fer


uti poble per son rei: donar son tiorn a
u n carrer. Doncs be: I’enderroca I hi
posa’l nom d‘un naturalisla ingles i neg6
hi le res que dir: tothorn ho troba ben
fet! Gents qui monopolisau I’ormdoxia
del patriotisme, desconfiau d‘aquest
qui dona corn a garantia U R ~ innobIe
previwicaci6, una desercib vilisima!


10 no voldsia dir avuy mCs que pa-
raules de coriciliacii, entre Mahrca i
Catalunya. No cal duptar de la unitat
de rassa: no cal duptar de que duirn la
meteixa sang dins les vener. Mallor-
quins qu‘estimau Mallorca pero qu’a-
vorriu Catalunya! Diu u n adagi que de-
veu sebre: Els amics tria-los bons; a11
parents prrn-los tal corn son. No hi po-
dem fer mes. Hem de veure d’arreglar
el conflicte; hem de veure d‘apagar dins
la sang aquesta calentor cwtra ia san
Mai l‘odi es mCs fatal qtie quant es e
tre gumans. Mailorqui mallorqrtinista
de que’t queixes? &ue tens que dir?
Ja sabs que les pedres qui se freguen,
s’escantellen. Aixd ne@ ho ha d’estrr-
nyar.


Sdpies que Cataluiiya t’ha prestats i
te prerta encare gram serveis. T‘hs fet
el mer gran scrvei qu’un poble pot ter
a un altre‘t de donar-te la vida eterna
del rrfer a un altre pobie. Aquesta Ma-
Ilorca que th estimes tank era casi des-
coneguda. Ve en Rusinyol, am8 conte
de passerhi una hora de flirt. Per6 se
carpren &ella entraayablement. Els
tarongers esbravaven devall el SOI sa
pompa: donrs bC: En Russinyol ne fa
un bouquef i‘l posa sobre l’pit del art:
Biniaraix, Alfabia, Valldemosa, el To-
rrent de Pareys, Bunyola, Pallasa,
romniavcn son somni de lentitut mo-
rescr. Cas! negli’ls coneixia. Ell res
estergeix sobre la tela, les posa ales i
volen corn a tudons a m b vol incansable;
tothorn les adrnira i Ies aplaudeix, i fins
el Paris boulavardier s’atura a badocar
devant ells. CAixb no afalaga totes k s
fibres de la teua mallorquinitat! DOCDS‘
bt: oblida, oblida magndniment si una
yegad8 quan eres estudiant, pe’l pli de


la Boquerir un catald te trepijrf I’ul! d t
poll i no se gird dcrrerr a dirte: V. dis-
pense!.


Aquc§t-cas d’En Rusinyol no es soli-
tari. Vk En loaquln Mir a interrogar el
rnisteri de les nostre cales, i l‘adusta
actitut de la costa brava. Alla hont no
son anats mai els cabrero, hi va ell: vol
veure els abrassos del penyal i de la
mar, fes besades que l‘aigua les dona
amb dent amarga; corn senqlota la bo-
.Bans1 dins les mvernes marines; les
transfiguracions del aigua dins aquells
recesos de misteri, tots els pkcs del
aspre mantell de la cordillera ... ho rc-
corre tot.., el peu li rellisca i les penyes
de la Catobra! se tinyen arnb sa sang.
iQue me‘n dius d‘aixd! Oblida que be
s ho mereix, 3i a la teua senyora la fe-
ren anar dreta’ dins el tramvia, un dia
qu‘anava abarrdat degent.
Una partida de generacions de poc


esinent i de desconexensa propia inter-
posri feixuges impedimentes dins la har-
tnoriica perpcctiva de la nostra Cate-
dral, de la nostra Seu. Ja sabs que Ies
Catedrals son Ia flor suprema dels PO-
bles en sava. Quina sava mts potent no
havia de crsser (la qu‘alsava sobre un
bosc de columnes les voltes inmenses
i la folla vegetaci6 de tantes de torre-
Iles: havia rl’esser sava de poble jovc
en I’iniyetu exultant de la primera me-,
xensa.! VC un gran arquitecte catalh C
restitueix la @-an obra a1 pla de l’har-
monia primitiva. Si eatres pel portal
major, la teua rnirada pot volar corn
un aucell liibert, dins I‘ampIaria inmen-
sa i anar a reposar allP dins la pirrpura
tenebrosa del presbitmi 6 en l’esclat de
llum apote6sica de la Capella de la
Trinitat ahont dormen alguns de tor
reis. Calla, doncs, pet-que quelsevol
queix a, feria UR s6 dolent d‘ingratitu’t.


(Segw irdn)


Aqy&t ;periC)dic eat6 subjecte B
.................................... > ....................... ” .......,.. * .......... -


ctnlrra I;ijlesiiiattca.
Aprofitant les vacacions istivals hetn
arribat fins a Barcelo.na per cstudiar 1.
obra cultural que va dugueiit a cap la
adriiirable Mancoinuiticlat de Critaltinya.


Es de tothoin sabut coin aqucixa ins-
tituci6 que apenes ha conseguit del Go
verri Central el dret a viure, ja que a-
quest I i resta tot lo que pot el5 mitjans
que necessita per el desplegainmt glo-
bal dels grans ideals que t c preconcc-
buts, ha sabut aixirnateix frobar medis
per dur a cap porteiitosisirnes obres d '
una valor iiiinensa per la vida dc Cata-
lunya. Carreteres, xarx'a telef6nica, fe-
rrocarrils, Caixes coiiiunats p'els Ajuii
taments, ajuda inaterial a tores les nota-
bfes empreses que tendesquin a enri-
quir aquella nacionaliciat, tot es objecte
de la cura patridtica de tan c!evada
Instituci6. Per6, sobre tot a Io que ha
dedicat ella I'esforc mPs gr:in.amb a-
cert admirable, es al foment de la cul-
tura.


No sols subvenciona una niultitut d'
entidats culturals sino qne u'ha creades
moltissimes de gran eficacia dotant-
Ies arnb una esplendidesa que contrasta
a m b la migradesa de les oficials, o sia
del Estat.


De tothom son ja conegudes i admi-
rades per sa lebor intensn obres coni I'
Inslitut d'Estudis Catalan3 en el qual
trebalieti els escriptors inCs eininents de
Catafunya, I'Escola de Biblolecaries, el
Consell de Pedagogia, les Bibliuteques
populars que v3 escampant per totes
les poblacions de la nacionalidat, I'es-
cola de sords-muts d'infermeres, les
moltes d'Arts i Oficis que subvenciona
en und gran nii:nih de pobles i taniissi-
ines d'altres eiitidats que reben sa va-
iiosa protecci6 ...


Per6 per sobre de totes aqueixes
obres en sobcesurt una que es una de
les miilors glories de la Mancoinunidat
que I'ha cr?ada i es i'lJniversi3at Indus-
trial ia qual 1 1 0 t c pari6 dins Espanya.
Per fer-se crirreg de lo que 6s s'ha de
visitar i avui ja no va Barcelona perse-
iia alguna aiinant d ? la cultura que no
visit; t a n sabesg eiiifici e!: el qual reben
una iniensa prrparacid cierilifica bassa-
da en la practica milers d'obrers que al
sortir d'aquttiles escoles poden entrar
en qualaevol entidat indusirial o comer
cia1 aont ocuparan els carregs mes ele-
vats.


Ail6 s'hi vewn telers niechnics amb
.constant rnoviinent que envegericn les
nostres niillots flibriques de teixits;
&la Fescola de tintoreria ariib tots els
ai arells necessaris per aqueixa indus-
%ria; alla u n inmens iaborqtori de qui-
mica, all6 uiia esco1.a de tornefs, una de
4etes .una d'agricl;ltura, URB cl'alts es-


tadis coinercia!s, i im de dibuix i mil al-
t r s quc prepnren Ieciii.:an?ciii i aitib
tot esnieiit a tLiiitisSi;ils juvrs que alli
van a ccrcar lo indispens;\ble per poder
viure I'agilada vids d'aquelfa Capital.


I n r n , uitirna!nent, syguint la consue-
tiit establerta d e s k fa alguns ai iys iia
orgaiiisat I'Exposici6 de treballs esco-
lars de totes ies eiititais per clia silb-
v?!icixiltdss, que engua:,;i !n tengat k i n
exit coin cap altre a n y i q3'es lo qtic nios
mogrit a visi tar-la.


EsiS. ins tal ada 1 LE sposi cib en 1 'c ;i i f i ci
citat de I'Universidat I n Iristrial olxi.i,~
lots els dies de 9 a 12 i de 3 a '7.


En els baixos del Cos central del cdi-
fjci hi h:! exposats els treballs dc totes
les escoles subvrlncionades i que soli
externes a la Universidat.


En cada una de les arnplissiwes au-
les del baix del edifici s'hi pot adniirar
I'instalacib d'una escola especial ja de
dfns Barcelona ja de les principals po-
blacions de Catalunya, Oiot, Mantlleu,
Vilanuva i Gellrli, Terrassa etc i en to-
tes elles son dignes d'aclrniraci6 els Ire-
balls exposats ja per sa gran variedat,
ia per sa primo:osa execuci6.


En clles hi ha que veure un iiimens
sortii de dibuixos la major part d'ells
a1 natural, ja en quaderns, ja en viteies;
gran variedat de inapes geogrhfics e
histbrics arnb estadistiques, gt-hliqiies
de poblaci6, produecions, rnineralogia,
vies de comunicacib, culturs etc; expo-
sici6 dels treballs cientifics executa ts
p'els alumnes i ordenats en yuaderiis
il,lustrats i de bclla presentcci6; mapes
de relleu i maquetes ainb fbsils fets tots
de guix; treballs manua's de cartb, de
fusta, de guix, de cera i de lerro; riqui-
siines instalacions de brodatv i altres
labors de fa dona; notabiiissirns treballs
de Contabilidat cohercial i mil aitres
que es precis veure per fer-se carreg de
sa valor pedag6,nica.


L'exposici6 dels treballs fets en 1'
Universidat Industrial est& a cada una
de les sales especials del iniiiens edifici,
cridant especialrnent l'atencib del visi-
tant la de I'Escola d'Arts i Oficis, la de
1'Escola Montessori i la d'alts estudis
co nercials.


Tot el Conjunt es admirable en ex-
trem acabada i es impossible dar-ne
una idea exacta; i per aquest inotiu de-
sistini de ferho.


Mes, tot aixd nos ha sugerit una pen-
sada que podria esser de &ran profit
pels mestres mallorquins. la que per
enguany no es possible, per mil causes,
organisar una visita colectiva a 1'Expo-
sicid CperquC no hi ha qui se posi a1
devant per organisar una caravana de
rnestres que al any vinent vagi a visitar
Barcelona durant I'estiu, aprofitant 1'
ocasic) de la exposicid que de segur se-
rh tant o mes notable qu'enguany?
4 Estam segurs de que hi hauria col-
4th dels nostros hispectors que vcgent


'I
A F. -'


Ortografis
mallorqui


c
Per representar el sb guttural


fort s'escriui.8 c abans n, o, 21, I,
i Y, coni per esemple en coca, CZJ-
pa , dwa, c m m . Per6 quant a
una zc debil li segueix un altra
vocal s'escriur5 4x31 lloc de c.
V. g: *Q~initt, q t d , giiadrilater,
piotn, piotiClid. S'cscepttlen
proriaiscziav, vaciiicEnl, hpecn-
cuniia i algunes altres. Devnnt e
i s'escriurii sempre ( 1 1 1 , corn en
Q Z ~ Z Z Z , quina, ql l i i iq l tP etc. Si la
ha de sonar se li posarri un:t cr
ma corn en fi.t~qiimt, cgiiest
ctc. En alguncs paraules de p
cedencia for;tstera s'escriiu
corn en kilogrmz, Iziosic, knii


La c tambe s'iisa en ltoc de
s forta en les paraules deriva
del llati o altres llcngiies que
tenien en son origen. Aixi: cirz
cizitnt, civadn, c&coI, ponc
boci, eizcei~dw, ctc. En les
raulcs que cn llati entrava u
abans de diptong tarnb6 tonen
per ezemple: ExfieYiencia, gra
cia, pzacid, etc.
Waquesta inanera la irxomunicaci6 fou
eompleta firis i tot a i n b Palma i no hi
havia nirigh que se film de cap foraster
i el ma tch terror les feia tcnir per 80s-
pitosa CI tot3 person:! qi.ic EO fgs del S:LI
poble i conta la tradicib que un vesi d'
krtA qne fugia d'aquesh Vila se dirigi
a I'etra aont :i nborilaien els vigilant.;
els c2nons de SES escopctcs i no tengue


Per forsa l iav ia de ser gran el desor-
dre existent a totes les poblacioiis en
general cspccialnxnt amentat 1 per
ignorar cada poD!e l'estat sariitari dels
aitres lo que feia que ye VGlgUeSSeil CO-
rr?uiiicar am5 aitigh paralisaiit-se fi:is i
tot cl c o ~ i ~ e r x ~ Cadi estava recluit
diw Easscua i no volien sebre res dels
denits Aixb d u r i Ans a mitjan looy en
que vrgent 1'energi:i ainb q g e procedia
la lun!a Superior de S m i d a t acordonant
an els pobles apestats i caitigant seve-
r m r n t an els qui iriteritasen passar el
cord6 se calniaren els esprits, els PO-.
Ples s? reaniniareri, posarcn tota sa con-
fiansa en el zet de la junta i se norin&-
l i d casi comp:etarncnt 'el trafic comer-
cia1 i la vida de relacio entre els pobles
rnallorquins excepte els quatre d e la
Gotnarca de Llevant.


Mes el terror public i I'adopci6 de
precaucions extraordinaries LJer evitar
el contazi no fou sols dins- Mallorca, si-
no que tanibt Barcelona, i les llies ger-
manes i molt especialmerit Menorcd que
tan aprop esti i taiita es estada sernpre
sa coniunicaci8 amb els pobies ilevan-
tins, feren tot quant pogueren per es-
eapar se del contagi.


El dia primer de J u n y a Barcelona no
tcnieii encara noticia de 13 peste p'erb
els pxxatgers arribats nqudl dia amb
el barco co,rrcu-l'escamparen i la junta
de Sanidat d'alla inmediatament deter-
IniiiA no adrnetre cap passarger que
vengues de Mallorca i obligar a fer deu
dies de corantena an els que arribassen
de klenotca.


LO que produi molta alarma i leu
creure que Palnia se trobaria tambC
apestada fol: 1: noticia de que el wiat
del Compte de Montenegro que era a
Son Forte d'ArtB era estat duit tnaldt a
alia i havia mort en el Llatzaret d'c.que-
if4 Clutat. Mes la noticia era falsa. Ha-


' t:?is r m e i que tornar arrzra.


.,


d i 3 fitit si d',4r:,i desde son Forte pero
; u w ; passid a Ciutat l i feren fer coran-
tena i 110 t d i t g c k res de now.


Ciutat qur se prohibi de'iol::s iriii:ieres
el deixar circular cap pcrswi qiie ha-
pi; estada an e[s pobIes a;w:St;l'lc; des-


g1 :i rr, e n t per c I s (;it v a ! iw; co i ~ ~ i ~ : ~ ion a 1 s
de la Ji1:1t3 %peri::r de 5;tiiidat cada
t i l l d ~ l s q:!aI!j tmtlr-ia tIi1 CO iiissioilat
arnb ti11 V O ~ C ~ I 1 ' A j t ~ ~ ~ t ~ i i ~ : ~ ~ : t iiirlb arn-
p!i::s iac!i!t,?ts en 1 0 re'atiti 2 sanidat.
f.:n ei!e; se dit.] que si encontr is o sabks
ptrsoiies praczdenls dels ptints sospi-
tnsos ab:m del 9 d e inaig Ios posh a
o bs er v a c i 3.


Ei dia 4 de Juny In J. de Sanidat de
Palxa resolgue se anoinanasseii perso-
nes de confiansa en cada barri de la
Ciutai y!ie registrassen dues vegades
a1 din totes les cases i avisassm a la
I ii e n or no v e d a t sari i t a r i a
Franp t a n i h e al tenir noticia de la epi-


Clemia de Mallorca s'ordend que fessen
coranta dies de quareniena totes les
procedencies de les I lks Balears


A Trvissa igualment s'estabii la qua-
rentena, per6 aont s'exfrcmaren arnb
tot rigor les rnides preventives fou a
Menorca, ja per la proximidat de ses
costes a les dels pobles apestats, ja per
esser el Llatzaret del seu port designat
corn a lloc de cuarentena.


Coniensa la Junta Superior de Sani-
dat d'aquella Illa per Tixar el dia 3 de
Juny tin bandol de vuit articles ordemnt
que ningit arrepleghs cma alptna del
tnac ni de les costes i que avisassen do
lo que s'observds contrari a Ics regles
saiiitaries baix certes penes fins a la di:
mort.


';e prohibi a tot barco cl fondeljar en
altres liocs y!:e a Mahb, Ciutadella i
Fa-iiells a 110 ser per mal tci!rp.; que'fs
obligis a fotidetjar et1 altre lloc lo que
devien provar, i encara tcngueiit la Pa-
tent bruta o sospitosa devia passar a
MMsh6.


TciiubC se prilhibi el dzsemirarcar co-
sa alguna i persoues seos pcrmis baix
de penes grosses, obligant a tots a de-
nunciar qualsevol transgressit pronie-
tent-str al denunciant si sa denuncia fos
d e c msidcraci6 fins a dos mil reals.
Els barcos encara que procedksen de
Costa de patent. neta devien ppsar ban-


.Tlrs tilt ,~ i :<h jICIS6 la11 ei?


p 6s dcl 9 d e ;\!a$;. S e p?!b!ic:8 i i r i Kct-


lera i sc prtvava als seus tripulants d?
saltar a tcri'n fins a tenir l'ordre d'entra-
da del Dipuiat de Sanidat.


S'estabii un Cord6 de guardes que
circui'en tota la vorera; dos llauts arnb
cinc homos c<lda un qui creuaven ser-
vint de guarda costes; se priva als pes-
cadors de quedar fora del port durant
la nit; se posaren en excrcici les Ata-
layes de I'Ilia; s'ordend que dos de la
junta visitassen de tant en tant el Cor-
d6 per terra i que un altre arnb un barco
atnb vuit homos ho Ees per mar i per fi
que tot barco procedent de Mallorca
havia d'anar a fer qitarentena a Mah6.


Se distingi per son zel per la sanidat
de Menorca D. Guiliem Olives, vocal
d'aqudla Junta de S. que per mar arnb
un barco de vela amb 8 rems i deu ho-
mos vigila: '7 Costs per examinar el
Corda.


El dia 12 de jmy en vista de que Ies
noticies que se rebien eren de cada ve-
gada pitjors se debermina afegir al Cor-
d6 de les Costes 100 individws de tropa
que hi a n i aquell mateix dia, fer aixar-
mar el cami de cavalls de tota 1'Illa i
fixdr ia quarentena dels Bastiments
proeedents de tots 10s llocs d'entre Cap
de Cretis a Cartagena inclusivament, a
10 dies i els procedents de Ervissa a 20
dies,


M-es tart, se destina encara mes tropa
a1 cord6 de l'llla fins an el punt de que-
dar buit el corter principal i veurer-st?
ob'igat I'Ajuntament de Mah6 a formar
un Cos de Milicies de voluntaris.


A i i ~ b tot Io dit se compren corn els
pobles, amb gran inslint de conservacid
1 atetits a Ia sa lu t pliblica s'eoforsaren
d'una inanera extraordinaria en adoptar
tota casta de precaucions per preoer-
varse del coiitagi i Deu permeti: que
totes fossen d'eficacia quedant circuns-
crita i'epidemia en els pobles de la Co-
marca Llevantina. --


#a DEL CENTENARI
S'ha reunida la Cornissib organisa-


dora del Centenari de 1a"Perte i ha
presos acorts molt interessanb.


Corn avui no disponem d'espai sufi-
cZnt en parlarem etil el prbxim n.0
P l a n a l i t e r
L’INMACULADA DE LA CATEDRAL


DE NEW--YORE( __--
- -I


Cansat, paor6s fugia-d’aquella febre inmemi,
del fetid artifici-que m’o rimia el pit,


que el sol de fe a l lunyava , i tot bon esprit .
del vi1 materialisme, - la P umarada densa


Entri dins el Sant temple.-La Verge Inmaculaita
a l’absis presidia -dins un silenci august.
Pel finestral entrava-claror purificada.
Mon cor 118 reprenia-&I cef el suau gust.


La llantia s’inmolava-corn-dins pegesa ertnita;
rivifica pregaria-es son expiretjar.
Remoretjava fora-el mm, que folI s’agita.
iQuan pura ereu oh Verge-del cel dim aqueFI clnl-!


La vida es pau sencilla,--la vida es la natura
qu’s mou dins la llum.cIara,-que hi canta, que hi sonriii;
feconda i ordenada - acti va sens fretura;
retgida per sapiencia; -de Dew un raig joliu.


La vida es cel i terra-units a.mb armnia; .
mirific despossori-de Deu i humanitat;
bondat qu’es comunica,-trasforrna i extassia;
visi6, amor, gaubanCa;-divina eternidat.


La vida vertadera-sou VOS, Verge Maria,
de blau i blanc vestida,-amb dolca majestat.


8 . . . . . . . , . . . e . . .


CQlifer


L’Emita de Betlem
I1


(Find.):


--Basta que la conegui Deu
nostro Senyor, digut5 1‘ermitA
Pau mentres Vacompanyava cap
a defora.


El soldhavia amagat darrera
uns nuvols allargassats a1 oritzo
ponenti d’ont en pujaven raigs es-
mortnits que revelaven la proxi-
midat \le la posta.


El viatger conciros se despedi
de I’ermitgi segui friss6s pels ca-
minals qve desde aquell clos de
montanp segueken finsa la
Vila.


A1 sw: adalt ltaltura vdgu6
aturar-se per contemplar de nou
el bellfssim paisstge que tant 1‘
havia embadalit a l’arribada.


Allavores tot era canviat. La
mar havb presuna tonalidatae-


renca clapetjada p r bmrel.tons
blQRCti sbone ra4 :b sermhda


que -tmxessa. Elitfa? deixavn . so&
ewyearc 5a ! fbsca? Sihetcr: De
B m a plwwa pujaavea en .SA i


en116 sutils fumeroles corn si
altres tants ensencers alevassen
sos perfurns d’adoracit, cap a1
Sant Crist de I‘Ermita de Retlem
i fins aquesta ja se veia sols corn
una capsa blanca entre uns dits
llargs i verdosos qui apuntaven
a1 cel.


AI entretant, a la part del Lle-
vant hi pujava, rodona, lluenta i
riallera Ea lluna plena que sem-
blava guaitar per contemplar
aquelX paisatge tant sublim.


Tres debils campanades resso-
naren per aquelles montanyes.
Era 1’Aqqelus que tocava la cam-
pana de 1’Ermita. El viatgtr des-
cubert r e d la salutaciti a la
Verge i segui sa ruta concir6s
per deixar un paratge ont tan
belles impresinso havin rebucks
durant el dia


~ ~~


L A MISA MAJOR
Les campanes voltegen a misa.


S6n les deu del mati d’un dia del mes
de. Setembxe, el mbs qpe tots els


anys, amb MOS pares, fugiiit de la vi-
da de la ciutat, anava a rebre les ca-
ricies del sol ills perfurns de ics flors
n un poblet de I’horta.


Vosaltres, lectors, i permiteti la di-
qressi6, coneseu aqest pol)It: Corn elf
n’hi h6 molts en I’amplul-6\ jardi que
codeja la nostra VRkncia. U i i cente-
nar de cases de esgle4:t parro-
quia], lo vel1 i almenat castcll, enne-
grida joia dels moros, avui convcrtit
3n cambra per les cullite.; cl’‘i1gm
ricot; I’ermiteta a Iks afore<, entre
ciprers, i dins d’clla lo sant miracu-
16s’ que guarki de pestc5 1 mals-
nilvols a1 pol)lc. Tot a@ en una.
planura sew fi, c.rt.uada per aci-
quies remoroses, esmaltada pels
color- de lcs flos, qu’als lwm$ de!
,ol s’espongen i allucntcri; fc5teja
da per milei 5 d’aucells, qu’alcgrcn
la vida ab ses canturics, i ent1olcicl:L
pels pcrfums d’11r.a vegetac ici deli-
cada 1 suau.
Mes campanes voltcgcn n mis-a Son
les deu del mati. I ’ c ~ 1‘1 playa d e tnici
casa passen 1cs dbnes a b la inante
llina a1 cap i?; catt’ci al hrq- , c,mi
de la esglesia. .\lquncs roden la clau.
de la porta. ckxantln en el pany, pel-
quan vcnqa’l iiiarit. que, esvlau dcE
trebnll, ohi la mi+a d’alha, i arace3t&
en el camp, eriti-etenint el temps, be
Mcvant la hranc.a morta d‘un arbre
malaltis, be ajuthnt a son f i l l a se-
gar unes garbes de brossa per I ‘ I s : ~
b’l bou, be birl ant alguna herheta
que’s xuclava’l suc de la terra, fur
tlintli a les plantetes qu’haii de .1 I
narlfi’l pa a son humil b t c ~ o l


L’esglesia, en tant, ya p l e n n n t c
de gent. En els ban;\ dels homo.;
prenen assiento’ls vells del poble
qu’ab ulis aiguoslos miren j i me> Ics
coses del cel que les de la terra; i t - ,
dbnes van ajupintse, unes en cl-
seus catrets i altres en terra. prop
del altar major; per un alt finestr&
de l’esglesia guayta’l sol i llumena’l
cap ennegrit d’un Sant Roch, pintat
fa tres b quatre sigles per rnistic
artista, ab mes uncib religiosa q u e
tecnica pictbrica, i at mateix temps
s’ou l’algarabia dels teuladins, sem.
pre escamosos i ipquiet$; de dalt del
cor devallen les destemplades har
monies del orgue, vigorosarnent pol-
sat per un atlot, qu’alla en la ciutat,
fadrinet , daprengue a tocar el piano,
sent hospicig d’un Asil. De sobte I’
escolA tira de 17 corda del roglet, i
surt el senyor rector ab Ics seus ves
tidures d’or, seg-uir del vicnri, i co-
menqa la missa, ah la fervorosa de-
vocib de tots els tiels, qu’agenollats
en-terra i efdra les campanes se u~l-


ta que la rnissa es comenqada.


.


ixen voltejant i digmt per tota 1’ a or-
. < \


F a l e
I ,Cancons d'es I


segar
A Sou Pou dousu trtritada


,B s'escartidb m ~ j 6
i a n els Hltres, periseti
e d t R la mar salada.


(Art.&.)
AITf3!1, Hrr6U. segtidcis


clue PR madoua se queixa
Vos sou bfut i j o som xeim
p cri 11 a e w a pol ka F - ~ O S .


id.
;Oh S m t hofre gloi*iCis


clutn8 es sa vostra diadal
Si de sol 110's carrogada
('11 iicaba s'escaradu
pri)nlot an& R veueer-vos.


Cirftdetir curta i cbra
(Petra )


mirtcm i clara co ret
wpd6s, ell j a est& fet,
j a no n'hi hn per suai*s.


(Llnchmajor .)
Si tu vois esse s'aigiiera


des segndh quo hi h a aqui
haiirhs d'arribh a tmi
do taut d'anii i veni
sa cameta falaguera.


id.
Encara que Pamo'm diga:


Rrreu i baix, Andritxol,
sernpre deiz qurlca redo1
que 20 tai m6s quo s'espiga.


A: un tai de segact6s
hei sol have? una aiguera
que VEI dnrrera, darrww
srposta ptlr servi r-log .


(Capellti.)


id.
bVols rotil a segh R Son Mas


i rnanjurgs 1lc.t mulsissa?
- iCom cs vetla redellissal
q n e ' m pens que la suarks.


(Artti.,
En aeaM de Seg&


de sa Paus fer6 gangaies
perque he iJt&!ut ses rinies
i a poc a poc es cant6.


A Aubacassa ub segtid6
de vcssa perd6 s'al6


iit .


arnb uu poc m6s n o hi vb esse
tom p 3 S'EX t ramu u ci 6.


(F;"elanitx.)
Saps que va di en Mari6


:om V R esse an es blat gros?
-- ((L'amo, nix6 per mi soil flos


si iio'n tenirr de mill6 D.
(Petra.


-&3egad6, boil segad6
luantes gavbes hen segades?
-0 son devuit o cEeiiou
o tant sols uo'lu he coutades.


id.
Vo riu n 1


$%gad6 bon segad6,
luau tes gsrbes hen eegndes?
- L'amo, jo no'lse c o n t a b ,
leu, no arriben ft clova6.


Es demati timb sa rorrada
:s capvespre anib m cat6
$os devortiu bonii am6
segan t a una escarada
en tota una tnesada,


no us heu llevat es gipk
I'any qui ve estareu mi116
qu'engronsareu un rniny6
a s'ombra d'una teulada.


id.


(Petra .)


T6PlQUES
Fins ara hariem anat donant


ies caursonetes i refrmys refe.
rents a la: topografia de Mnlior-
caordenats per poblacioue, me8
aix-6 1w)s Ira duit a canviar de
sistetna per causa de que lee
uustres constants recerqueE
fo';kl6riques mos donen a la mi
llor i tnportau t s i nbu ndoser
trobitlles d'elements que se rea
fereiixen a pobles j a esmentatr
quedaut-se inedits aqueba va
liosos elerneuts i en caavi que
den pobres les referencies posa
des H cad8 pohie.


Per aquest mothi deaistiar
d'establir orde en la publicacic
d'Rqiied,s elements i d'aqui er
avant les publicarem amb e
de trobdla o en el que 08th


tiispost8 CD hi noatra col-leceid


Vetaqui, id6, un raig miss de
es cansonetes que tenim.


A CLturiii es socorrat
lui t'ho alaba t'011gam
Tina a Esporlas, Massirtnsn;
lue de tot GS regalat.


,hi habita UII jovenet,
{ense aigobn paga sa seb
sense pa m'twonorta.


A Son Forteaa de I%>rta


A CMat vemn 0stores,
?er carros i carretons;
io duc comendacions
3er totes ses buidadorss.


A Ciuhf ja no hi ha vall
ni peu per Lao6 murada
ii s'estimat m'ha doixada
le peua fer6 un ball.


A Puigpun yent no! mmun yew
:om acaben de munyf.
ivoltros que voleu punyi
i no voleu que vos punyea?


A Alcudi solen don&
pa d'6rdi an es combregats,
i a n'ets estremunciata
aigo bullida de mh.


A Campos (38s campaneres
que no han on fe e8 jornal
se tanyuea dins epI corral
i brarnen corn a someres,


A Campog campanes novesc,
i 0s campanti esbucat
i Son Julia espadat
perque robrva garroves.


A Costig heu v o l a vna
i no arribaa Ilogaret
fan l'oferta amb un platet
pwque no teaen brrssiua.


(Continua rd$


Barn611 dda Pnjob.
T O T
ESCOLA D’ INFERMERE5, - 1 ~


nostra Diputacid I’roviucixl en una
de les passades sessions va acotdar
la creaci6 d’una Escola d’lnferme-
res aI estil de la quc tC. e\tabfida la
Mancomunidat Catalans. Es d’a-
plaudir aquesta iniciativa que trcu
de la monotonia una Institucih que
si li daven una altre orgctni/.acib
podria esser la direcfora vel-itat dr:
les Ralears.


’. , *
Llegim a una correspondenck cl’


un periodic del continent que prest
se vora la feina dels nostres retgi-
dors a 1’Ajuntament de Ciutat. Jn
es hora, perque, fins a1 prcsent no
han fet res m6s que fer perdrc espe-
ranses i desgraciarse. I si nio:, per-
meten un consell les direm, qui. si 11c
porendur acap, cap iniciativa, lo que
es de creure dependint mes o Inanca
dels partits destructors, s’en vagin
a caseva corn m6s prest millor
Aquets partits, no sols no volen fer
sino que, no volen que els altre:
facin.


:s *
A Lluch, en el cor de Mall. rca


aont batega la relligiosidat del p o
ble mallorqui fomentada i engran
dida per el nostre gran bisbe Cam
pins s’acaba d’inaugurar amb toti
solemnidat un monument pagat pel
tots els nostros pobles a la memorir
del qui fou durant sa vida riiodel dt
pastors; &nima de Mallorca.


El dia 10 anivarsari de la corona
cib de Ntra. Sra. fou l’escullit per
descubrir el monument que s’ha
colocat a.la Plassa de 1’Esglesia
que el formen un peu de pedra I-LIS.
tica d’aquells voltants i l‘estatua de
venerable Sr. Bisbe de bronzo
amb actitut d’oferir a la Verge la
seua obra.
L:i concurrencii fou extraordinari


hi a istiren les autoridats proviri
cials i comissions de totes les parro
quies aixi corn tambe la Sra. jerma-
na del difunt.


El mestre Dr. Costa i Llobera va
llegi un hermosissim discurs en la
nostra benvol uda 1lengu:t en e


Pronuncia *un altre sentidissin
discurs el I-’. F‘crellb dels S S. C C
i a1 ‘acabar f’acta ambla lectura per
el M. I. Doctoral de l’acta de la festz
ce1eQr:;cbfou flrmqda Ip,er les auto
ridats.


Sia 1;cnkombona I rnes coxal an e
Cabildo Catedral qui d’um manen
t@aa.ciigna s& h ~ f w , & h m s fill:
dgda g,atria.


qual ponder5 f: a obra patribtica
~ apostblica del Dr. Campins.


DA
El retrhs arnb que iiivolu!:tiriaiiient


surt aquest nlimero de LLEVANT iiios
dona lloc a poder donar corita de la
festa que la colonia cstival de Cda-


DECAPDEPERW
hqucsla si:iipat c . ~ i beil:igadis,a V i l a


dc la Ii;)s!,a Co:;i.:r::a se prepara pel-
ho Ira: :i: l l:j lo's s )‘e:it-.idat a Son 1%-
t i6 S:in! B ;r;o neu cn els dies 23, 24 i


S:go IS el proiram acordat per 13
c o lllss16:


El dia 23 se fer i rrl capvespre capla
piibiica ariib I i l i i j i C a i xcrernies, a1 ho-
rabaixa completes i d e s ~ u e s firevet.las
a la p1:issi major amb focs ririilicL; :i. i
m li s i c3.


EI dia 2.1, a les sis &ma, a 1:s cicii
Miss iJ1 :jor amb asis!enci 1 dtl Ajuit-
tame.?t i W I I I ~ a cartcg del 1’. Gi1iar.i
d e S: Feiip, i d q r e s refresc. El d:-
c?pvtspre a Ies dues i mitja, corregiidcs
en e! Cos, d‘hoi~os i bisties ell que se
d o iia rd n p re in i s ex t r% ord i n ar i s .


Ho nos: primer premi 15 ptas, 2.’ 5
ptas.


Homos de Cap lepera: primer prerni
10 ptas, 2 . O 2 ptas.


Ases: primer premi 5 ptas, 2.O 5 plas.
Muls i mules: primer premi 10 ptas,


2 O 5 ptas.
Poltros: primer premi 10 ptas, 2.O- 5


ptas,
Cavalls: primer premi 20 ptas, 2 . O 5


Dtas.


25 u’nqu :st ICC ;.


Altra de cavalls: Primer prerni 10 pts,
2.0 5 ptas


El caval1 qui guany el primer premi
de la primera wrregud;t i;o podrS tor-
nar sortir a la segona.


A les 8 i mitja concert a la plassa i
bill de pages.


El dia 25 se f: rriii nitmeros identics
al dia anterior.


, e l m - - --
aY
\.


LA FESTA DE
S. SALVADOR


?,:I il :IC i a t e i pog r a 113 a o p urt u nn !n e n t ,
5’hin c~1cb:;ides aqucst ally :e ; festes
del5 nostrcs p~t:~-i)ii:, amb txtraordiiia-
rI;i aiIii1i:!<i5. Pot ser l‘eia anys que I ~ C )
iiavicm vistx ta:ita gent cxterna i sobre
tot de les viies Gerinnnes S. Servera i
Capdqxra I C S (Iiiril; tambe acosturiieff
iw;rzir e:) tzldia la s e m antiga Palrona.
Se reS;,tttjiit-zri LI:I poceis nitrneros del


p ~ g r , \ ! r ; ~ eripcCidtL1eni en i;c pat t denlli-
sica que va e s s ~ i pobre en tots els or-
dres,eu cantidat i qii:;lidat, sinionla que
iiios Ltveureel i!!lal prdxirri d’una baiida
en la q u a l s’havieii conccbudes esperair-
yes i cs que el nosti? poble no se 591
anoure nlaj per 1111 i d e ~ l .


LTS coriugeJes aiiareii LG. Dels ho-
L A D S segueix cssent eii Ciarrovs e l iiostre
c3in:it. En 1t.s de cavails h i ha@ iina
Cesgidcia, degiit a!] el puc ordre que hi
5t): I U V L ~ e11 e l c b j aont tut-!lo:il trails-
passa la retxa qu.;t Iimta C I citnip. U n
cdhaii ai arribai- a !a join sorti del
;,as inoiivarit lcs n:itur;ris carregudes i
ocasioilrtilt ana particla de retjirons, tra-
4:itja:it ;idem+: s’atlot m j 6 d’En Andreu
l<;.nxe c i qaal sorti aunb algunes contu-
.dms i bcii Lopetiat


E n les correguds di: bicicletes iorna
guaiiyar coni Isany passat en luan Mos-
c d i en ies de r:$ls:ciicia (‘nomos) en
Telabart .


E!s focs a carrec del iiostro incon-
rnensu ra~~ l~~ i ’orreo estare:] be.


El Dsli de la cisternu per cnipaguei-
tr.ent t o rpg d‘unes quai i tes iadrines no
teriguc 1 exit espcrat.


t=l din de S. Saivadoret se va bciiei
13 nova peaiia de la Mare de Deu I CIS
adornas de la‘ capeiieta aont 1’11:i-
vien colocada. Per6 de tot aix6 no e11
yorem parlar aixi corn no parlarem de la
desgraciada reforma dei Canaril. Ten-
guereiii el gusi de contemplar una creu
i caiia:oSres grorsos que una devota
persona ha regalat a la Mare de Deu.


Els serinoiis anaren a carreg dei nos-
trc poisri P. Ginart de St. Felip Nrri i
els tres dics, divenres, dissapte, i diu-
menge (a la festa cir i’0bra) tarnb6.


EN’1’RONiS IC16 DEL COR


Y


DE JESUSA LASALA
El dia 6 coin s‘havia anunciat i ha-


guent-:e invitat particularment per el
Sr. Bar-le teiiguk.lloc a la Sala l‘acte
solenine de l‘Entronisaci6 del Sagrat
Cor de Jesus i renovacid de la Coma-
gracid del nortre poble an el Cor Divi.


Les autoridats esglesiastica i civil pre
sidiren l’acte i assistiren moites de les
persones vissibles de la pobIaci6.


No cal dir que la cerimonia se deben-
rolla enrnig del major ordre i emoci6.
Es la intimidat qui dona forsai en a-


gu: e;s actes UP, se seiii ni& :iprop del
reador i seiit tot el pcs de la :;eva


< 1 <, I: ij rsn
Lcs gertnaties de 19 CR i h t cuidaren


k l dccoorat de la Sala anvoltant la Sa-
4r.1d I iinatje de ies ilors i verdor, coin-
~:!ia,.!es nnib gust exquisit.


13 Cor de lesus qi l i d’aqui en devant
przsiciil-i (!ins la Sala d’actes est6 ssje-
? . i t i amij po.;iciiJ i:icfi:lada p ~ r devant
eom qiii vigila lo que se trdI!ia an el8
sells peus


5ia l’enliwabona a1 Ai!rntaineilt ‘i an
el poble per uri acie de rant;: serieiiat i
transcendcncia i qur: 3 c u i<iistre Sen-
yor el-lumini c.ls nos!rtls directors per-
qtrc sapiii iiiaiiar In guarda per ei vcrta-
dcr canii de la dignificacib i honradesa
que es el caini de salvacib.


- “


FESTA DE LES ESPIGUES
S‘ %.;i,?raci5 Nnctirrcn d’nq~wsta vi;a


ce1eiw.i :H Festa o vi$!in 2 n y . i ) dit,i d e
les espigues en 1’Oratori de 8 . Salwdor
el dia 31 de jurio!.


La ni t de. l luna convidava a p u j a r
per frr la veNa a f n b or.iciii. La ilu!ia
c m i totps I P S coses d e 13 C ~ a c i 6 con-
vida a la ineditxi6 i csiisicitracid de
I’oni!iipotencia diuina.


A Ies 10 s’organis6 en e! Convent Ia
process4. la qual cantatit el trissagi i
l‘hiniiie del Cor de Jcs6s (en castelli)
atravessd el poble presidida per el Rvt
Mossen B a u z i vicari de Sta Creu de
Ciutat acompnnyat del:; i’P. Fr. Esteva
.\liter i Fr. Rafael Ginart qui actiiaven
de diaca i subdiaca respectivainent.


C R 0 N I C -4
METEOROLOGIA. - k-1 t e m p es


estat durant la quinzena colo:6s coni
e c a u a I’estncib tstival. ill final d’elIa,
el dia 15 ha fet uns ruixats forts, per6
sols han conseguit Ilevar en part la
pols, no la calor.


EST,ZT SANlT 4RI --No hi ha ma-
lalties d’importancia; l’e.;tat sanitari es
el normal.


DESGRACfES -Un atlot d‘en Prre
Juan ,M&rin des carre de Bcrtavant ten-
guC la desgacia de romper-se @n bras.


El Sen Llovati vetria tranqiiilament
amb so carro per la carrefera de Sta.
Margalida i a la paret de Morel1 va gi-
far per haver tengut la bistia por d‘un
au tombvil. Sor tiren ben copetjats.


TURISTES.-El movirnent de turis-
tes es extraordinari. Essent la nostra
co<narca de les rnes esplendides de
Mallorca no es extrany que rebi con-
tinuament visites de gent de fora. Hi
ha dies que el tranzit d’automovils i ca-
mians es seguit.


Lcs Coves i Calaiatjada son els prill-
cjpals atractius de la gent de gust. A n
aquesi derrer gmt no hi ha habitacibns
per Ilogar, les fondes estiii plenes i efs
Iloguers i solars alcansen preus ex-
traordinaris. Es la ilagosta de Ca‘!:
Bombu la qui atreu a1 vianant?


A’guns propictaris de camions han
tengut la felis idea de fer viatjes de
diferenls pobles i de la capital a la nos-
tra erncontrada i aquests viatjes resul-
ten estrernsdament econbmics.


AGRICULTURA.-La cullita de meI*
les est4 en el sed ple; I’anyada es bona,
diuen que en la nostra coinarca es aont
s‘han agontades m6s Gracies an aix6,
els agricultors resoldrdn en part la te-
rrible crissi que atravessam. Encare no
h i iia cotizaci6, per6 tot-horn te espe-
ranqes.


Les oliveres han quedat casi sense
fruit i de garroves tampoc n’hi ha. Les
figueres estha carregades i com totes
les demCs fruites degut an el temps ca-
lor& han adelantat a la seua maduraci6.


En e l mercat tot se paga be, desde
la carn fins a la derrera hortalissa.


C;mh cada estiu d‘ensa de la secd
persistent dels derrers anys, la Font de
la Vila va baixant de niveil, fins an el
punt de que, aviat s’hauri4 de trenre,
per proveir als grifons ptiblics, tancant-
se al rnateix temps els particulars.


Registre
Naixcments.


Jurio I
Dia 8, Manuel Llaneras VillaIonga;


10,:Aina Quctglas Fot-teza; 18, Fran-
ciscn Fuster Cortts; 24, Antoni Llite-
fa3 Amoros;


Morts
Jiiriol


Dia 13, Pere Itisep Cursach Esteva
(a) Pep do sa Torre, cas t , 64 anys.
Tuberciilossi pulrnonar; 16, Margalida
Blanes Blanes [a) Patrona, casada, 28
anys. Fehrc tibidea; 20, Juan Massa-
net lulih (a) Bidigus, casat, 48 anys.
Assistolta.


Pf~rvule
Jii r io I


Dia 12, Marg:t iida Caselias Casellas,
15 mesos. Mengitis aguda; 23, Antonia
Febrer Salas, 6 mescls. ktrepsia.


Matrhonie.
Maig


Dia 22, Bernat Danits Delmau, ainb
Na Barbara Sancho Massanet (a) Fe-
vera fadrins; 22, Pere Llinas DeImau
(a) Tiu amb Na Maria Ferrer Pastor tal)
Vermeya, fadrins.


- v v v L v -
-
SE VENEN BONX 1 BARATO


Comestibles de tota casta, licor, dulces, galletes, otc,. ~ t c . hrafiljb igflif ~ ~ f ~ ~ ~ ~ j a
Aquesta casa es s'iiuica depositariik dills Art& del A N 1 8 'PUNEL


l'ageada llplora (1) IiitUaiida reroein mb stmen!, p~n~ual idat i barato qoalseaol llllcfrret se li jer Eiutat i pels altrer ~eQles l e lltailsrfi
Despaig a Art& i CARBE DB PALMA N . O 3 - Despaig a Palma: ESTANC DES BANC BE S'OLI .*


GRANDES ALMACENEf
San J o s e


D E


Vda. Ignacio Figuerola
=Lc


Laneria Zapateria Paiicria' Bordados
Lenceria Confecciones Pafioleria Tapiceria


Camiseria Corseteria Corbateria Alfombras
Merceria I S e d e d J Bisuteria I Perfurneri,


ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES
ArtLoulos para luto - GCneros de pento -- Bastonei


y paraguas -- Artfculoo de viaie
SASTRERIA - MODISTERIA - CAMlSERlA


Mantas de Lana - Chanclos de Gorna
Gran secci6n de Peleteria


La Fonda Randa, de Esteva
Carre; de Palma, 48-ARTA


P r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA me, TOT ES NOU


SEGUREDAT I ECONOMIA


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


A sa botiga hei trobarcu sempre pans, panett,
galletes, bescuits, rollets, i tota carta de pasticcriz


TAMBE SE SEItVELX A DOMiCJLI
Netedat, prontitut i econonaia


DEL~S'p,1 IG Carrel* d e Palmit 3 his. A 2 T*4


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N ITKENS (a) J A N
Wen de tota casta de articles, comestibles, galletes, et :


ES REPAESENTANT DE SA PERFUMERIA
L. C A C C l O


TE DEPOSIT DF MAQUINEY DE COSlR
P a f f i A n c o r


Gran establmient d'en Centro, 3-Art4
S a p r e , Sernpre, derrems novedats 821 MERCERIA &) Extena surtit de PERFUMERIA. ~


/ C O L M A D O
AMB CUNSERYEB DE TOTA CASTA


Representant del8 licora de la caaa MORENO amb e1 seu acreditat


Mhquinas de cnai SINGER a1 oontat i a pagues
!+lo deiaen de vtrritsrrio arnb la rsegnrod@ de que quedareu amb gama de fornap-hi


Anis Miramar