Drtsenari porta-veu de I'$ssociacib "Pninerva,, Ptfansor dels interecsos morals i...

Drtsenari porta-veu de I'$ssociacib "Pninerva,,
Ptfansor dels interecsos morals i materials &Art& i sa comarca


veim 'qualsevoi d'aquestes roses tque i s 10
primer que, exclan<ant? iQue es d'abandona-'
lia aqursfa persona!'iQue es'de lleig aqiiell
'cane! iQue.esta inai fetd .aquella casal IC16,'
%es niaies'parauies son ies taques que .feint;
bpcista, an el vestit de la nostra anima,' sf9n.
els despgrfectes del tami que feim dlad.el '
mon, son les imperfeccionsde la nostr8-hu.
manida'i; .les males paraules son Iletjures,
que posen de manifest 'els dtistros &hti-
aients;, per la boca surt lo que tenim'an el
kor, SI inial parlanies senyal ciara de que
bom mal eritranyats, lierque el nostro cap no
r u u la fealdat que allo representa i que ti-
bani ddrnunt el nostro cos.


' rCa paraula-diu en Maragall-es la co-
sa mes niaravellosa d',aquest mon, perque
smb,ella se abras.:an i' confonen tota la rna-
ravella corporal i tota la maravella espiri-
tual d e l a nostra naturalesa, I iqui de no!-
trus no voldra abrassar dt: ple aquesta mb-
ravella? Id6, no la deixem de'mlrar, destru-
truint la paraula, afeantla.
L Eii el principi era la paraula-diu San
luen-1 la paraula estava amb Den; i diu-,
Que per ella varen esser fetes totes les co-


' A h Y A R L A K
'-El vici,del mal parlar no esconegut cada


nack3 bhilisada, 'aqui a Espanya degut a la
nostra-.mesqlrinesa i pobresa -uesperit, estd
tadCsteYa,' qde;mos hem d e tilpar les oreyes
quafit pctss2itt"per plasses -i capters de les
nostk pablacions, per camiiis i. carreteres
dels nostros camps, si no volt-tn sentir gros-
series; els qui saben lo lletx que es el mal
parlar, s'empagueexen B s-ntir adios ca-
x s t r a aquells torrents de males paraules
que sudten de sa' boca. .del% Cmstrbs veinats;
els esttangere s'eScandaliSen dela poca per-
gonyai i el pot 'mirament que tenini amb el
parJar;.no hi . ha enfado, no hi ha cap.prtita
manifestaci6 d'ira, i fins i tot se pot dir, no
hi ha conversa, en ia qual, per gracia, no
si acompanyi una o mes pbraules grosseres,
quani no son :blasfemies; I ses expressions
anlip segbnd intenrio son tan abri\laiitsH fre-
cuents;quejDeu. sabl quawtas%aig&es oca*
sionen. . , ' > ,


Molta culpa de que aquest''vici estigui
tan arrelat la tenen els 'pares; en general
aquests consenten a que els seus fiys se de-
veFtesquin..malgastant amb aventures Les-
pectacles g,rossers un .tamk&d energies pre-
ciososi mes,encara, Lno h a u visttots voltt%s
tom hi ha pares qui ensenyen elsseusfiyets,
lot just que comensen e parthr, a dir parau-
les Iletjes? ii coni hi disfruten de sentirles!


166, aquells' infants ,qui . h e n estat,ense-
nyats dels seus pares, que quatit mes gran-
dcts han respl rat I 'atnhfera corrompuda de
veure espectacles dolents, de sentir cansons
(lolentes, duites de terres estranyes, i males
prau les pels seus voltants; de gustar lectu-
res malsanes qui drstrueixen tms els fona-
!vents de I'ortire, zque sirin amb esser grans?
Fi han viscut dins el mal parlar, mal parid-
r d ! ; en cainvi mirau aquells mateixos infants
briib pares que hauran cuidat de corretjirlos
t!'hora, arnb vertader anior d,e pare, que no
!os, deixen respirar aquella atriiosfera co-
rrompuda, i les veis grms ja, correctes, tes-
Lectant a tot-hoin, sense que una mala pa-
raula surtida de la seva DOC& feri els
sentiments des qui les ascolten.


Perque, respectar els nostros veinats,
els nostros semblants es, parlar be devant
ells; heu tenim dins la nostra soiedat, d i m
i% nOstra Vila, els mal parlats, de tot-horn


ELENEWTS de GRLMATIGA del CATALA


L L I S S O 1 1 1 .


son coneguts; ells tnatexos no gosen, devant
?ego.ns qui, a mal 'parrar; i, pregunt jo Cno
;son tant digries de sentir parlar be els pbbres
corn els rics? ~No 'som tots iguals devant a


d a de la Moral i ella ordena que respectem


. \BM 'SOS D14LECTES PRINCIPALS


'Deu? L'educaci6 no es mes que unariascu-.'


iAy! jamb a quiii sant temor id6, hauriem
ile parlar! exciama en Maragall-$oin no
hem de respetar la paraula SI en ella hi ha
tot el inisteri i la llum dbl mon? <Qui pot es-
ser tan strevitque fent-se carrec de. I'imeiis
valor de la pardula gosien corroinprer!a, el
mal usarla? iA fora! el mal 'Pariar que mos
degrauil I einbruie~,.


Artanencs, hem passat Pasco, ara es el
temps de I'any que tenim I'anima mes neta.
ainb poc sacrifici porem ayontarla sense ta-
ca tie les que mos fan ma1 aparzixer devairt
Deu i devant els homos, no volguein ein-
brutarla ido, per aixo feip el prop6si i de
parlar 615, lievem la rutina a ii de que el
nostre sigui un model de pobles ben Pariats.


5.-EI motiu fonc que,lresistint dins la se-
rra pirenenca ,els cristians ,ibers-visigots-
romans contra la..pollent Mitja-Lluna, que
desgraciadament lo8 era massa superior, Deu
els-e srrscith uns auxiliars poderosissims:
Casles. Maitell, Pipi ,e6 Breu i Carlemany.
Aquelis feren recuidr els alarbs que ja eren
devora Tours, Jins B obligar-ios a passar els
Pirineus, i Carlemany 10s feu buidar de cas;
tota la Catalunya-vella. (Girona, Solsona,
Vich, Manresa); per ind del sen fill Lluis el
Piados. Ius pren I'any 801 Barcelona, fa de
tot aixo una prvvincia, la J1ur'L.a-liispdnica,
que roindn subjecta an el Sacre Roma Irn-
p i d'Occident.,, entrant a formar-ne part,
prenent d'ell Ileys, costums, cultura, quedant
de fet separada tota aqueixa regio dels altres
h a t s que s'anaven congriant dins Espanya,
i separada segui sigies i mes sigles, mentres
que continua eutretament unida amb les dife-
tents regibns del mig-dia de Franqa, fins i tot
quant I'lmperi d e Carlemany se desfeu en
hails de sos sucessors i anib el sistema feu-
dal s"esfab1i en tetes aquelles regions un can-
tonaliinre pronunciadissim, resultaqt els com-
tes de Barcelona, independents ja de I'lmperi
desdr la tlarreria del sigle X, uns dels prin-
ceps mes poderosos i influyents de totes
aquelles regiLis, a on per la cominidat de
salic, geni. inclinacious, cos:ums i regiin po-
litic i cullura, s'ani congriant i concretant una
modalidat Ilinguistica, prou diferent de totes
les altres veiiiadcs, pir l'evoluci6 naturaiissi-
ma del parlar de cada poble; i aquell esiol de
parlars consemblanis de la Provensa, Alver-
nia, lemosi, Tolosa, Gascu:iya, Mon:pdler.
Narbona i Catalunya constitui una sol? 1 en-
gua, que prengue ei nom de Lleiiyun d . 0 ~
(de ILU~J, adveroi llati $ ifirmaciir) a on s'aisa
aquell esbart, tant iioinbros coin brillant, de
Truvadors, que crearrn la priinera literatura
moderna, posant-la de modd dins tot I'Occi-
dent, durant els sigles XI, XI1 i XIII.


{Scgzririi.,
L L E V A N T


FRIT Y BOLLIT
iVaja un iias que teng! Ja hu vaig d i r jo


quc aquest sector de Llewant seria objecte
de coiitrovcrsia ... Per de pronta na $??ieurtu
una veirida ci uti temps, segona saniaritana
que fins i n poch no havia lograt treuie ni tant
sois u n grriiud sense esmorrellar d'el pou de
Jacob, i que Its du ferm del Papa perque no
suprineix d'un pic las abstineficies, esta que
hi floca amb so *frit i bollit.) iQuesti6 de ne-
goci! Uii aitra bot6 per mostra: En Viborni,
un entusiasta dcl rriouiNiei i t .COii t ini~lo. quina
curolla i i ha fet perdre els cabeis del cap
(coin se pot suyosar) esta qui fa flainadeta
per ass6 del <.frit i bollit. perque diu,que ja3i
du un pa daiiiuiil el ventrei de biedes bolii-
des i patata frita; i diu qu'en esser ell c o w de
la Salu proposara sia declarat ~orrtra5undo
d e yuec'ru rut 10 que fassi olor de verdesca.
iQuesti6 de dijurii natural!


Na Pixedis, sa nieva majof, guapa corn uri
confit Ilepat,. son pare escopit (heu die sense
vanagloria) i d'uii barrarii de for, cosa aques-
ta que li lid fd pcrde boils partits (i aix6 que
s.hauria il'eiiibard prest vent en popa amb
UI iioiiiu scncer) cenr?tra aquiix titol, perque
diu que / f i t i boil it son 1'1 j w i ! ~ i ~ de la mos-
sori1 &; i naturalnieiit corii eila SUI '& de ses
sc/ c a w s . ... i en rota de laissans i Ilesques'de
papa, truba qu'es ~ : u i d w h . . ' . . iCoses de la
iiicua i l i a ! L i cadvi la s-,oJa, qu'es nom
Panaira, troba que &.it i bollitr seria el de-
sideratum per tota la. vida, tenint-ne abasta:
ment cada dia. Per paga el seu Jlktur ;,rnpr-
.fi!t, manobre paletaire, que du forsa de rusca
des que uns quants capets del yrenii se son
proposats fer-li fer tots els dijunis de la Co-
reiiia, fursoaament ...; li dona matadura de ca-
sar-se abans de Pasco; i tot, perque '1 tregui
jo de la folga de la fain. Elia, na Panxita, me.
diu: Mirau, mos podriau acoriir a tots dos; ell
qui sap toca, tant garridament s'acordeeda i
pu,ntetja tani. be la guiterra mos ferd cada
icspre m a i~iouicn ii vos tendra ben xalest,


Ell, en (hunito;que le bon sar2gr.o no vol
viure esquena dreta damunt el sogre pot se,
per una eternid:.t, sind per una interinidat;
perque, lo que diu ell: io qo se si aquesb
/ l i ~ l !kJ l l de picaijedrerb. durxrii cum els ma-
i m s de cuera; pero no cal duptar de lajiiaic-
ti.opiu ue dun Joan: aqubst mos tk promesa
LiYs~r~~cressu~luiiLi,iit una cwa gran, (coni un
poble (precisament p'el Pohle) i 'alia mos hi
escolarem tots i menjarem la sopa 606a i
I'encomanarem a ia fllaradedeuota de Lluch,
qu'en Guiemet la mas hi fer8 dur; res hi man-
cara .... ! Un Oratori, i Adoracid Nocturna!
i tots anirem a misseta i serem uns boras atlo-
trts. En Cuanito, qu'es un colomet sense fe l ,
s'ho creu tot, i aix6 de D. Joan hen te corn un
dogma de fe, i diu: Tendrem cam, el Poble
ttndrii cciseiui, ja no iiios n'hauriiii d'ocupar


ciui'ms. Ala IIK~S iio donaran tot ...
Jo II dic: per& ai eiitrrtant i fins que'l


Aidgiiiiic de id Sala e hi itjudi a fer el naira-
d e , serva el sole diet i no surtis de sa wma-
da, ni de sa paradn de les s.t!Des.... Ell, en
( f.(u;iico, giia'n cuua, rnriiorronxat, cum si jo
II iiaguis cionat calsa d'arena. Pcsteriornient
l i e aavut que r ia 1 ' L i ~ t ~ ' i u iela una iiuvena a
U I I a n i ue >ant iayetairo I eli un.altra a San-
ta liiia, iiu per ques:d ue cdsameiii, sin6 per-
L J U K en Xaiidio t'aiixh i en Aleiquiadez tor-
ii1.1 a c b x r I 'ur'es de la r'uti'ia, I aixo es tan
nlaiet ue iei coin es mal de fe qu'en P e a e
jvlariinrz uvixi ia pioin, ue ses nians i les afi-
ciuiis iiteraiies.


Dues nuiici6.s srnsacionals per acabar: un
eiitewu 1:w'r.ucuicsc en coreiiia de ple, w w e


Jo m'hi dura anib aquest cue a la llosai


PUS Ue pdgdr i i i ldd G e Ccida, lit de Coirlpldf


-.


mort, per6 autorisat per :'Autoridat munici-
al i presidit per un retgidor de la Ciutat de P es Mallorques, recorregue la I'UU per distins


carrers. Hi hague candeles, i e-hi mancaren
dues pastenagues i un poc de vergonya. Me
diuen qwel meu genre, que hi concorregue,
tocava una marxa tunebre amb I'ncordebn,
mentres altres, petit, petit, cantaven el d r l -
galas. En Martinez no n'ha escrit cap artielet
damunt lapenaa sobre aix6. iB6, que hi ha
mes dies que Ilangonisses!


Altra noticia: N'Esbruch ha tocat soletes
despres d'haver tocat ioraa de jets malbr-
quins, segons diuen males ilengos. ?era aixo
darrer es fals; s'en es aiiat iidalt de fain, per-
que ja no poria trobar our, iii tcuia una bra-
sa de carbo per fregir-los.


-Ara i sempre dispost a fe truites, vostron
cuiner i ilffni. s. s.


E n Tort- Toni.
. *- ---szLwEsg- .-


l ! f iCQBUlis -
Per casualidat s'altre dia passarm,. pel


carrer de Na Batlesa, carrer p h , un dels de
mes tr;lnsit de la Vila i al caminar per. ell mos
feia I'aiecte que trescavem per les nostrrs
munlanyes aont s'havien uberts un sens ii
d.avencs, que tenien en peril1 constant la
,nostra.vida. Na Batlesa, senyor Batla, es mes
digne. ,que li tenguin la cara neta.


Un altre: En temps primer, els pares esti-
maven mes els fills i no les deixaven surrir
de nit i les,ordres de I'autoridat corresponien
a I'aiectedels pares. Avui tot all6 s'es perdu!
i es massa frequent, veure a ies deu delves-
pre un. sens ti d:atlots, que no fan petjada.
dreta, pels nosties carrers Wes centrics,, cri-
dant i tencgrosseries, sense que nig(l,les do-
ni un petit avis: si I'autoridat te coneixement
pels pare?, procurara netetjar CIS carrers ,d'at-
lotea, amb' lo qual donara un gran exeriiple
de civutat, fent un gran be an els seus su-
bordinats.


*
* I


En motiu de la formacio del nou Govern,
els caps dels diferents pirrtits politics, han
dirigit an els respectius capdevepters, tele-
grams de felicitacio (no hi ha faltat el nos-
tro a n'En Cambb) i de tots, els qui mes Ilia-
tinia m'ha feta hiln estat els dels mauristes:
an aquests les poreii dir ai16 de *Piate de la
Virgen i no corras..


Ei'licumis.


111


El Rnt P. Fr. Doiningo Fluviana j s r g h s
aitreo Fluiiaiia i tarnbe rioriaila) 1 U ~ ~ L ~ I C ,
nesque ala Vila de Arta I 'my 1 h i .


A la edat de deavel aiiys i dia 26 de Malg
de 1554 (segons ei P. Riera, ciiiib la iiismria
de la cii,o,cic de p e d " c t i c h e a :,L . I J , o ~ L ~ ~ : w ,
fou dia 26) rebe I'hbbit, juntiiilieiit aiiib Fr,
Llorens Garcia de Campos tengat per sant
qui a les hores tenia'denou anys, L'lrabit de
mans delKt. P. Presentat I Piiur Vr. =,rihoni
Cam amarprofesant un i altre dia 13 de Ju-


Trngue per Mestre de nuvicia ei V. iJ. Fr.
r i d B ' e rany wen t . '


Vicens Mas, no ea estrany id6 que cam ell,
fos un relligicis de molt de reculliment, ora-
ci6 i penitencia, meresquent-li els sew grans
merits i virtuts, esser anomenat Predicador
Oerieral i fany 1515; Mestre de novicis.


Quant els fills del seratlc P. San Francesc
ferrn hereu a la Mitra de Mallorca de la casa
conventual que tonien a Llorito, el Bisbe Jo-
an Vich i Manrique, dia 29 de Octubre de
1519 regaladita casaa la Orde dels PP. Pre-
dicadors, i en nom de ella i tot cumplint el
manament del Rnt P. Provincial Fr. Miquel
Rubinat, Mestreen Sagrada Teologia, qui a
les hores se trobava a Mallorca fent-hi la Vi-
sits, el Rnt. P. Fluviana ne prengue posseso-
ri essent anomenat el primer Vicari. i Prelat
de aquella nova cosa, donan! mostres, en
son regiment, de molt de seny i prudencia i
i sobre tot de una v.da ben exemplar.


Trobznt-sea Koma meresque que el Pa-
pa Gwgori XI11 li concedis la mes ampla con-
lirmacio de aonaci6 episcopal.


Com a niostra de la vida rigurosisima que
el Rnt. P. Bluviana duia, fa.notar, uu de,s
seus biogrhis, dins unes notes manuscrires
de on 'prenim aqueixes aclaricies qhe pel seu
manteniment semanal no arribavaa gastar el
Covent mks que tres d ines do herbes.


El Bisbe de receycions diu que mori a
Madrit aunt era andt per manairlent d En Fe-
lip 111, no diguent el inotiu, si be el .Rnt. P. j
Vicens Pons creii que iou per don& expli-
cdci6ns an el Rei sobrr: tin i iou vaixell que
havja inventat i que anava. per la mar sense
veles ni reins. Mori devers I'any 1502. El Hnt.
P. Fluviana tengue un gerina anomenat Tho-,
mas, dominica com ell, qui prengue I'habit dia
t t i de Abril de I'aiiy 1582 no professant f ins
ail es &a 24 cie juriol de 1585 per haver ten-
gut. @ti accident a una cama.


1v


Arfa prenguent I'habit de obedie1ici.a dia 31
de Itloveiribre de 1581. Profesi qia I. de
I'any vinent i mori dia 18 de Desemhre da
IVM. , .


t ,


EI. Kni.P. I+, Juan Orpi Peger, IiasquC: a,:,


.


V. i:,


El Knt., .P. Fr. Rafel Teirassa Estelrich.
Prengu6 I'hablt dia 9 dc Juri61 de 172.4 i pw-:


VI.


fed el 12 de Juriol de I'any vinent. . ,


, , . ,


Knt. P. Pr. Serafic Ginart Nebot, Nascut
a Art8 prengue I'habit.dia 7 de Maig de 1732
i prolesa a Ciulat dia 233de Octubre d e 1735.


VI1


El Knt . , P. Fr. TtronlCls Salvador Serra i
LjrTi'nesqui: a Arta I'any 1716.


V1.l


El Rnt. P. Fr. A n t m i TvrrasPa Estelricli.
Ndt a Arta vehC l'lia&it 61s 9 uc X>lembre
de 1741 i profess& a Ciutat.


' 'El Rat. P. Fr. Jacinto Miqucl.Hlanes Ferrer
Nat a Art2 prengut? I'habit did 16 de Maig
ue 1801, prolessa I'any sigueiit i mori dia 18
de Agost dc 1834.


x
El Rnt. P. Fr. Tliumis Torres Ferrer.


Nata Arta l'ariy 1773, prcngui l'abit dla 31
jie Desembre de 1791 a Manacor de inanri'


. .


, .
La tar@.dydinava i el sol inorent envi
s a i g i d : ~ . damunt la pl+na, i mentr
ir;na~ant-sr darrera Ies niontaayes dt
, tmyia'.et c i l~ar wupql-i0sc.i ,bar
la vall un aspeck inaravellds i trist.


ora eii que 'Is aucells Cantaven kist0
d d e aespedida, quaut entre ies ombri.


iveies s p r a g u t Yioua que lentamen
er cas ae l'hermbs espectacle que I


, I


n~as d e sos ulls en.


Quant se desperth, la terra estava ja Bm.
olcallada reinant arreu un:.silenci sepulcral


;S:U G - S W &.iii G'S.S>a G.SSS-


4SSfiAlglEi O'ORGA#&SAClb JURiOlCd I ,


Hem rebut q u e s t programa de 1'Acade.
ia de JurlsprudenAi I iegislacio d e tjarce


luna:
La srssib inaugural de i'Assen!blea tindr;


Iluc el dijous dia 4 d'abril, a Ics quatrr de 1;
tatda. Les demes sessions de I'Assemblea ei
PIG i tes de lp Seccions;els dies 5 i ti, ii le:
liures aue la maceixa Asseinblea i Seccioni
acordin.


Les sessions de I'Assemblea es celebra.
ran a1 Palau de la Genriaiitat i sa16 de ses.
Lions de la Excma. Uipytacio de Baicelona


LCs Wles Seccions, en el local de ta A'c&
Geiiiia de Jerisprudencia i Legislacib.


El dia 5, a .es deu del vespre, PExcm
Ajuutamedt de la Ciutat doaard:una recepcik
en honor dels Senyors Assetnbleistes,


Ei dia 7, a dos quarts de deu del vespre
I"&'fel Cpcald, donara eii el falau dc 1 i


. . L L E V : A N T
__-.


Miroica Catalana, uii concert 'dedicat tambe
a ells.


La Junta d e I'Acadeiiiia de JurisprudencE
i Legislaci5, Ira gestiunat les autoiitzacions
necesshries per a que, durant les hores4ue
deixin lliures les tasques de I'.Assamblea, els
Senyofs P;ssembleistes que bo desitgin, pu-
guin h i t a r I'Universitat Industrial, I'Institut
d'Estudis Catalans, les obres de l'Exposici6


'In$ ,tries.,Electfiques; k i els nionumekts 3


" Bar&loha":hanta LfBcia,-l, pral:"'" '


..


. . , ! . , i ' ; Pa a&.
, < - . &@+-;&--*.


-_I


tdr molt wncorregut, se @&GCR a bon Feu, a
1'25 ptru. el kilo.


3 --
cm U a v o Antoni Satx que havia comprat


dos mens i&$ havia tancats dins una caseta a
-Sa C a r b d a . LenguC unatgran sorpresa, quant
a I'et&~iemd >-a anar per amollarlos a pasturar i
trokgla c p m taiicada i buida. Ratcsamb vint
uqdesf' \i bqn que s'hagi tmhat el lhdre,
id'gauEj' {o:d$s,!er de panadesl


El coiiflicte creat pen La Cierva a Co-'
rreus i TeMpfos, va arribar a repercutir tarn-:
ai ui. -11 c.~ o d'enjiiiyers sc encarre- p.: 31 tele~~radins:que, $ an els dos dies la so-


! . . uqo dQna- ,? a lo crrsi, VI resoldre tambe el
eedfli<te,'cpe 6h8sip2fju8i& ocasione a I'Es.
pa i i ya . &". .; ..',,> .7,2.: '" ' . ; ' . " '


I ln d'aqucsts dkS, pensa sortir per
B rcelona p$r sufrir una delicada operaci6, el
i & t ~ % d.iiirrlgut a m i c i colaborador D. Juan
S8ncho !,literas, J itje nlunicipal d%queara vi-


1 1a:tdcstj;aqi qui; rmgyi %n feliq exit i que Deu
e1 nios torni comnletament restablcrt.


,. " '. _I.
-m


*. ~ '
m


en- I<oi, d'una paraula passnren a -2-1 drra i
d.aQuesjcs +:I. es ems, i de critsa toes I boteta-
d& &!I public qui acudin a la processo. s'arre-
mi>liii$ 31 seu Lntorn i 10s departa, no sense
quF.ja,s,',c;ii d u g u c s e n dgUu& cops blaus.


d "E1 hateis &a altra alborot st: nioguc
de& cI carrc del Bigueral. Tot era bulla, c r ib
i rialies i el carrclfarrihi anar all. 21 totsabeu
parque? 1J6 perqge e n mitj delcarre hi havia
una coq$.$pstiss~,que degue perdre colca ber-
ga6ella a a n a r i la proeesso. No han trobat
cncara sa propiearia: iQu'es de bo de fer alsa


:, besde 9 dijous, Sdnt tornam tenir
b.Aut01~1ou1i qiiif tl;trajecte drsde Manacor ;
a Candew,,. el a ul acausa de tenir molt avc-


'


u n poble! 8
i ,.,


rial. ;li r;loto~.~a~ibisuspesa l seva marxa i9ia
urie>.'puz'iites sernadu?. Ha canviat de posada;


.abans era a Can Menxo:ol, arti es a Can Garre-
tera del carrt: de Palin& $1 preu, de I'eixida de
Wi'ti a Maoacor i a1 reves' es& 1'62 ptas. Vol-


..drib'n$ qugufla;sufris tantes rpanfiesx com en la
temporada _ _ . passada.


Hem tengut el gust:de saludar a Uon
V&nli ;Hasadnet, Comehdant d'Estat Major
qw'hfi vengu5 h a p$ssar\pns quants dies eque


w. ' , Ara,a'bb,.+jrstAa, entre en Toqieu
Mengdl it I:i\utorilopd h~ haura q u i compe;
tencia de diligencia arnb diligencia, i d'nques-
tcs omb I'auto. U 'qu i on avant cada dia parti-
r i y ~ i a djligencia de Caf Mciigol cap a Mana-
cori i af'reW'pa$mt I * 5 I una de Can Murta;
fcot el nia$Jn traj9te.i papant, uq?, pesseta.
Ai? e i la in,n*era de que public cstigui bcn
ser '11.


i ,i,l dtuen q u e lea Cases van malamciit!
Potcsser, per6 ci poble demostra lo coutrar!
amh ses obres, Enguany diueu quc's un dels
anfs en que ha.quedat mes poca gent sense fer
poaades, i aix6 quc tant la. carn.com la iarina
se pagaven R UII p r eu~ elcvadissim. 31 dc coii-
fits? El Qijow $ant Cen I6 una despesa m i
Vis&& E R ~ u : ~ N ~ ki kavia algunes botigues no-
vez Y e ' n venieu i tot s'acabi el dijou& a vcs-
pre.


1 'lo; Lcs processons del dijous i del diven-
res foren molt hcrmoses i solemncs. La nit


iicidd I srrena convidava I la gent acudi ferm
kIs ciris-ahuiiducii, iiic)It. ses demea luncibna
de.scrnions txmbe iorcn molt concorreiudes.


U-


.,nollrds. * $ 4 - 6 ' ~
: , ~ ~ . .


;.,


I diiciirca no s'en t robnwi.


._
La process6 deis combregus enguany se va


fet sense muaica.
4 L L E V A N T


--.^-.cv-&v


, . s E v E N E N ! ,B;O N..s,,. 1 . 1 ,B A ~ R A T o
Comestibks!,dd'tota casta, licors, dukes, gailetas, . , etc,, etc, : Grandids surtit de Perfumeria


Aquestris eosa es s'unien depositarzka dins Art4 del ANIS TUHELt
Fixau-vbs be en sa Diyecci,lP: . . I , CARRE:,dgq ij .*' ri


, . PAiLMA, 3 - ARTA " r..
$agencia Buiosa (a)Gananeiaserveix amb esment, . , puntuefidat . i barato qualsavol encdrrec . . se li fassa perleiutaf I pels- alfres pobles de Mallom


Pespaig a &-fi: Carre de Palma,'nUm."3 & Pespaig a Palaa: Estane d'es Banch de ~'011


u Na COMPREW CAFE
que 80 passeu abribs per sa bofiga d'ev


JAUME CABRER


GRAN 0 0 ~ l H G A


CAKRZ ~ f : P,SRROQUIA. 1