h A Z1ECENARI CATBEIC MALLORQ r l rL :bJ Arta i coinarca un aiiy 4 pts. h fora id...

h
A


Z1ECENARI CATBEIC MALLORQ


r l rL :bJ
Arta i coinarca un aiiy 4 pts.
h fora id 6 ))
Extra n P r i d 10


D 6 U I B A T R I A A n y XI11 Nhm. 478 A R T A 10 de Novembrc de 1929


EXEMPLE A IMITAR
Aquesta vegada es d’Xlemanpz


(1) que ens arriba la nova d’una
desgravaci6 tributaria. Hilferding,
el ministre de Finances d’aquell
pais, ha anunciat que sir in reduits
els irnpostos per I’any vinent, es.
pecialment els directors, i , d’a-
quests, principalment el que grava
la renda en les categories infe-
riors, Procedint aixi, pensa el mi
nistre que sir6 est i m tila da


dueix una suma m6s important de
beneficis, ja que fins pot esser de-
gut i una liquidacid rui’riosa.


L’exemple que a ra ens dona Ale.
manya, a despit de la seua situaci6
finacciera RG pas exzmpta de di-
ficultats, corn el que oportunament
varern retreure de Bklgica i altres
pai’jsos, lleialment creim que, si
Espanya es decidis a seguir lo, no


ducci6 i millorara la situacid de la
indtistria. Una ra6 semblant hem
ai-legnt nosaltres moltes vegades,
en assenyalar la conveniencia que
a q u i fossin rebaixats, tambe, els
tributs, particularment els que pe-
sen demunt l’indtlstria i el comerc
I la convicci6 que son aquests els
que amb major urgencid i rn6s j u s
tament necessiren la rebaixa --per
be que la creim convenient de g e
neral abast-ens I’ha donada I’exa
men de les estadistiques of ic iak
En efecte, en un periode de deu
anys (de 1918 a 19?8), el reridiment
obtengut de la contribucid d’indds.
tria i comerc ha passat de 49.4 mi
lions a 18-1 4, o siqui u n aument de
135 milions, que equival a1 273.38
per cent. No n’hi ha hdgut cap al
ti-e, fora de l’impost de duanes,
que hagi crescut en proporci6
semblant. I ara afegir hi la propor.
ci6 creixent d’aquests altres irn-
postos, qile tambe afecten a l’exer-
cici d’aquelles professions: Timbre
ha aumentat el 18851 per cent;
Utilitats, 95.81; Transports, 91,47,
Z encara allargau la suma amb la
nova tributacid sobre el volum de
vendes, l’aplicacic) de la qual, amb
la pretensi6 de subsansr els defec-
tes i les iniusticies, realment inne-
gables, d e la mds anaci bnica i gro-
llera de les nostres contribucions,
no representa altra cosa que un al-
tre recArrcc sobre aquesta; re&.
rrec no en tots els casos igual.
m r n t equitatiu, corn preten let Iie-
gislador, per tal com no sempre
u n major volum de vendes pro-


dicions molt desiguals per la 1111itii.
PodrR, 1s nostra Diputacic), a r a


que se li ha confiat el cobrament
de les contribucions, fer exercir
amb m& equitat aquella inspeccio
i subsanar aquests defectes que
tant de ma l fan al ordre i a la paw
dels pobles?


( I ) A FranCa, el niinisteri que aca-
ba de constituir.se, tarnbe vol, segons
Ilegim en la prensa, mar a la desgra-
vacio.


dables i vigorizadors de la nostra
economia. D’altta banda, l’exce- IMlTACIO
dent pre:.ist del nostre presupost. -
que passat4 dels dos cents rnilions
semble t‘hst‘r, si altra no, una ra6
decissivd.


(De EL MATI’)


* * +
Fa aprop de quatre anys que el


llibre de vendes est& en marxa i
aquesta c“s I‘hora que u n n inspecci6
veritat hagi passat a examinar si o
no se cumpleix l’ordre del ministe.
ri, i corn que el nostre civisme no
passa inks enlla de cercar In ma.
nera de 110 cumplir la llei, creim
sincerament que son molts els q u i
no se cuiden d’aquell, essent per
lo tant, per els qui cumpleixen una
molestia gran el registre diari d’
una cosa que fa quatre anys no les
proporciona cap benefici, n i direc-
te, n i indirecte. No ens referim a
les declaracions jurades, per el no
cumpliment de lo qual s’han posat
a Mallorca 72 mil i pic0 de pesse-
tes de multes.


En quant als defectes i les injus-
ticies a que fa referencia El Mati,
volem senyalar el mes est& entre
nosaltres i es, que a la vora a ’ u n
comercialit amb establiaent de
primer ordre, que paga per la m6s
baixa tarifa, en trobarn d‘altres de
segon o terctr ordre, CIS quals, be
perque I’inspecci6 ha caigur da.
mun t ells. sigui per denuncia o per
casualitat, o be perque se donai en
d’alta a conxiencia . ~ a ~ i i e n t x r


Tornari borrascosa I’hfvernada
Inclement la natura a maltractar
Grisenc i fredolec a mig capvespre


El dia es colgari.
Per6 aquelles vetlades bullicioses
Amb amics i parents voltant la llar
On sentiem llegendes i rondalles


Eixes no tornaran.


Mes quant torni gentil la primavera
La claror i alegria li dura
Tornaran rossinyols en el boscatge


Mes les tardes que amb goig jo m’en


A1 hortet-on m’en duia el berenar
I del arbre menjava les cireres,


Roselles per 10s camps.


s Ianava


Eixes no tomarfin.


Tornarti el jovent dins l’estivada
Acabant amb sos Ilibres de lluitar
Per masies, viletes i riberes


A riure i a folgar,
Per6 aquelles converses entre amigues
Baix dels pins teixint randes per I’altar
Confidentes de mes ansies amoroses,


Eixes no tornaran.


Tornarin les tempestes i tronades
Quant es deixen les vinyes de vermar
Tornartin amb estols les muntanyeres


La vida a l’olivar.
Mes aquelles tocades de les Verges
Que me daven dolcissim desvetlar
I els bunyols que nos feia mumareta


Ningii les feri mai.


Mes avui ja no crec en les rondalles,
tarifa mts alta i se troberi en con. 1 M’incomoda en la nit sentir tocar




LLEVANT


El m a cor de ferides amoroses,
Fa estona que ha curat.


Tornar6 quant pertoqui cada usanca,
A son temps plh i montanya floriran,
Mes I‘edat que el sabor dava a les coses


Fugi per no tornar.


CLARA


Palma 10 de Mars de 1926.


Lh citncia i la fe
No s6n pocs, per desgrkcia els


qui diuen q u’els vols prodigiosos
d e la cikncia deixardn molt deli e r a
n I’Esglesia amb els seus principis
tradicionals.


$om si totes dues (la ciencia i
l’esglksia), a mes del seu mateix
origen, no tenguessin un mateix
f i , la Veritat Absoluta. Deu!


L’esglesia catblica sempre ha
aplnudit i bene’it els projectes ma-
terials, duits a cap en aquest pla-
nets privilegiat, trepit j i t en altre
temps, pel Deli f e t homo, i en el
qual reclutard la sevn gr acia, fins
al final dels siglrs, d’entre els des
tins movibles del temps, els cuida
80s d e ld Pktria celestial i e’s es
culiits d e l’eternitat.


M6s encara; a l’esglesia tocrl
yempre la major part en els pro
gressos d e la civililzaci6 i en totes
Irs mds grans conquestes d e la
c e iciiz.


?Qui, sin6 I’esglesia, presidi la
pels Pnpes, en I’Edat Mitja, se feu
p i a dels pobles i les va reunir en
una gran familia, i ennobli totes
les seves activitats: la poesi’n, l’nr.
quitectura i les demes arts, qui tan
gegantines obres drixaren a la
posteritat, que avui encara s6n 1’
admiraci6 de tot el mon? I quant,
en el sigle XVI, la revoIuci6 relli
giosa canvii4 la fdq de I‘Humanitat,
apartant-la d e les antigues idees
cristianes, i produint el predomini
d’altres que se prengueien, en
pan part del paganisme; quant
destruia els monuments, esqueixa
va els quadros, rompia les estB
tues, (qui salvi4 a les a r t s d’aquell
naufraig universal L’esglesia; SOIS
l’esglesia.


(I com no havia d’esjer aixi? L’
esglesia calblica adora el Verb di
vi, son Fmdador , eel q u i ii lumina
a tot P I q u i ve a viure en aquest
mbn, segons aquelles p a r a d e s
que llegim en les primcres pkgines
del Evangeli de St. Joan: 6,. HI
hagu6 -diu-un homo enviat per


dera que il‘lumina a tot homo qui pes Setembre caura
t’erqne estiga mes a p k ve en aquest mot1 ...’ I en \’Engene 1


feis u n poc d’aplaudiment. drador d’aque: t mateix Verb ve- I Aixb em donarB
nera, corn se diu a un altre lloc d e que tots sou del meu pale,
I’Escriptura, g a l Deu de les cien
ciesa i e a 1 Pare d e les liums *


@Per aix6-repetire a:a amb u n
celebre orador sagrat-sempte que
la ciencia humaiia acudeis sumisa
a ia font d e sabiduria, sempre que
torna, corn u n altre fill prbdic, a
la casa paterna, d’on va surtir, el
cor de tot saceidot no pot deixar
de bategar de goig, prestant li el
concurs del seu sant mirlisteri.


A. CA:ELLES
Art4, Novembre de 1929.


Clar corn S‘aigo
(Dialeg)


TONINA


Se Iletre, gracies a Deu.


(Con fin u ac i i )


Senyora, qu’cm deix an$;


SENYORA
De bades mos enfadam


perque esta escrit en franc&;
fdrina de pe5ols 6s.


TONINA
Arnb aquest :0 I’enterram.


Pit j6 que no ertava esla;
de f i anc& ma; ri’he entes bro ;
d’aqui momprrnc cstda mot
corn s’aigo liainpant i CIA,


SEKYORA


TONINA
Fas riure.


No m’en empatx
des qui s’en riura m’en ric.
Een depresa a f @ es bolic
abans q d r m ref1 et m’en vaig.


SENYORZ
Qui s’ho havia de pen.8 I
jo qu’et :enia per meva,


TON I NA


o l’engeguen o s’en va.
Idb qui no t‘s a ca seva


(Parfeix lofn determinnda)
SENYORA


(mirant le se)
J R es partit en Catali;


perb ara, qu i la convens
de que cap mica ni gens .
est8 e m i t en mallorqui?
No estrany si el sentit confon;
ho han llegit sos propis ulls ...
Id0 aixi d‘aquests embuis
ben arreu s’en fan pel mon.


Molts de bona fel errant
s’obslinen en son obrfi;
dels seus tretzes no els treura
ni el rnataix Esperit Sant.


-Fi -
Mat galida ESTELRICH


J


NOTA AGRICOLA
El temporals d‘aigua i vefit d‘aques-


tes derr-eres setmanes han precjpitat
la caipuda de Iloliva, lo qual fa que
les solades abundanls adelantin molt
la feina, se’n rrplega molra, se‘n fan
gram catamulls i fermenla, en perju-
dici de la qualilst de 1 oli; a lo qual,
si h i afegim I‘efecte desastt6s de la
mosca, ens donat a a comprendre una
vegada mes lo dificil que es per I‘agri.
cultor I‘ai ribar bt‘ a una bona anyada,
i la conren n k i a de rnillorar les indus-
tries agiicolts per poder atendre amb
profit en aquests contraternps, a i x i
com tambe la nececsitat de la defensa
cnntra aquestes plagues que no sols
fnn dcsmereixer els ptoductes, sin6
q u t tambe en f a n perdre quantitats
considerables. S’ha de teilir en conte
q le lina invassib de mosca corn la d’
enguariy fa perdre 114 n lo manco d‘
o i , quantitat que per no ser vista, no
Cs apreciada coni se mereix, per els
agricultors.


Estan molt adelanlades les opera-
cions de la sembra, les plujes fre-
quents que hem tengudes aquesta
quinqend, han assaonat be les ter res
fa iiitant aquelles 1 la neixensa dels
grans; alguns dies s‘han hagudrs d‘
interrompre, per0 no se pot dir que
hagin perjudicat els jornals. Eis
camps comensen a uerdejar, canviau;
el td trist qur‘ls dona l’hivernada.


Se sen-ibren els arbres fruiters apro-
f i tan t la bona sad i tenguent en conte
que, ara 6s I’epoca millor per asegu-
rar el Eeu desenrollo posterior. En
aquest temps les atrets fan la seua
via i a l’hora de empenyer la part
aei ia, estan a punt per nodrir la, creix
arnb ufana i el sistema radicular ad-
quireix gr an extensi6 per poder asse.
gurar la vida dursnt la seca de I’estiu,


Es molt convenient a1 sembtar els
plansons, posar a la disposici6 de les
arrels alguna cantitat de ferns. A-
quests s’hin de discribuir en el fons
dels clots i demunt la terra de I’enco-
nada, no conve que toquin les arrels;
amb els fems i adobs quimics queda
mes asseguradA la vida de la planta
ja que li permet u n desenrol*lanient
m& vigorbs.


Tambe es recomanable sembrar su-
pei ficialmenr; en general, aqui se
sembt a massa fons, El pi incipal in-


4-




LLEVANT


convenient de la sembra fonda es, que
les arrels inferiors moren per manca
d’zire, lo qual obliga a l’i+rbrtt a posar
noves arrels, en perjudici del seu crei-
xemcnt, i tiixi veim molts de plansons
yue durant els primers anys de sem.
brats, apenes se moven.


t


---
M U S E U


En la darrera Junta d’aquesta enti-
tat al donar.se conta de la R. 0. per la
qual I’Estat s’encarregava de comprar
el Talaiot de les Paisses per son conte
i entregar-lo en custodia a n’el hiuseu
de Art& se va ecordir comunicar a
les persones que d‘una m a n m espe-
eial, treballaren aquest assunto, 1‘s-
grahiment de la Tunta per I‘interes
que pi-engueren en la resolucid de la
referencia.


S‘han cursat oficis amb aquest sen-
tit al Exm. Sr. Duc de Berwick I d’kl-
ba, president de la Academia de la
Historia, al Sr. Manuel Gomez Moreno
membre de la mateixa, i al nostri? bon
amic Mosen Francesc Sureda Blanes,
el qual, posant a prova la seua activi.
tat i amor en el seu poble, no s’ha
aturat fins a conseguir aquesta demos
tracid de la consideraci6 i esrima que
mereix el iiostro bluseu.


-Hdn ingressat en aquest derrer
temps en la Seccid Arqueolbgica, dues
tasses de terrissa fina romana proce-
dents de la Posada de Carl osa donatiu
de niestre Hartomeu Esteva dues co-
IWS I una olla de terrissa otdinaria de
Son Mari, una pessa d’arenisca de Son
S;trt,dues com a tapadoresde t e r i i w ,
una plaqueta perforada i dos VZ~SQS i n -
complets; del Rafal Cagolles una Izm-
pareta arbbiga doriada per En Julia
Soriano, und escudella i una olla de
quatre anses procedents del carrer de
Peraires a Ciutat.


- - --
S P O R T


CICI,IS1CIE
El diumenge passat, a causa del mal


temps, es va suspendre la reuni6 ci.
clista anunciada, que, com saben els
nostres lectors, havia de consistir en
una carrera a la Americana, per e-


d m b uns quants corredors que corn-
paragueren, per no haver rebut l‘orde
de suspensi6 de la dita carrera,s‘en va
fer una d‘hora i mitja, tambe per e.
quips.


Guanyi el primer premi l‘equip qu‘
es forma amb el nostre neofit Flaquer
i el j a notable corredor de Felanits,
Antich. Tots dos demostraren sa gro-
s a potencia i sprint, prenguent als de-
mes, una volta de ventatge a la prime.
ra miijd hora despres d’una emocio-
n m t batalla que va aplaudir fleneti-


quips. c


cament el numer6s public, que va se-
guir amb gran inter& el transcurs de
la carrera, obligant a l‘equip guanya-
dor a donar la volta d‘honor.


Dema se ferii, si el temps ho per-
met, In carreta qu‘es va suspendre el
passat diumenge.


Es molt1 ’entussiasme qu’ha despei t
aquesta carrera, inter& qu’ha anat
amb aument, una vegada conegut p t r
els aficionats, el reto llancat per el
corredor I’ou d’Algaida a u’en hico-
lau de Lloret, corredot‘s que diumen-
ge es veuran ca ra a cara en el riuslie
velbdrom, i que j a s6n coneguts d e l
nostre public.


Ademes d’aquests dos corredor; es-
tan inscrits altres no nieyns notables,
corn s6n: Taberner, Antich, Salv!~,
Pastor, etc. i el campi6 d‘Espanya de
velocitat Julia EspaAol, el qual forma-
ra equip atnb el nostre corredor Fla-
yuer que en els entrenos ha demos-
trat trobar se amb bona forma.


DE SON SERVERA
A I’Exposici6 de Barcelona.-Se


trolclen pet’ vi4tarla per segona Vega-
da el R t . D. Antoni Lliteras, el seu
grrn B Raft 1 .Lliteras, com tambe D.
Miquei Nebot Sei vera de la Cential,
anib el seu pale. Les desitjam un felis
via tge.


--Uiumenge tiasat 3 de novembre
en la Ca si de Inca se feu el sorteig
dels rno-sqs que avien de m a r a servir
al Aft ica; ‘fengue le dissort en Jaume
Servera Ticllflor it (a) PejuliJi desitjam
so1 t en el seu drsii.


-Cap a America. Em vist partir diu-
menge 3 de novembre en laume Vives
(a) Camello, li desitjam felis viatge.


-Matrimonis.-Taume Mird (a) Mar-
chando amb ca Antonia Servera (a)
Cantadora, Jaume hlorey Gili (a) Gili,
amb Rlargalida Andreu (a) Bassona,
Les desitjdm felis vida en el nou estat.


-Mom.-Mori a edat ja avanza-
da l’amo en Miquel Pons, (a) Teule,
corn tambe el f i l l de Arta i resident en
aquesta vila ja feia molt de temps e 1’
edat de 69 anys l’amo en Toni Esteva
(a) Terres,


Acompanyam a les families amb el
sentiment, pai ticularnient als fills To-
ni, Tomeu i Catalina corn tambe a la
seua esposa. ( A . C. S.)


Corresponsai,


DE CA NOSTRA
SOR I’EIG. Relaci6 nominal dels


soldals del primer reemplhs de
1929 que s’han de presentar a Inca
a les 9 del mati dels dies senyalats,


Dia 12 del corrent els tres que van
a Africa,
Guillem AmorOs Esteva, Creuvein
Pere Cassdles Vaquer, Xinet
SebastiA Sureda Ferrer, d e s’Hort


Dia 27 d e desembre els de Balears.
Juan Caselles C a r d , T e t
Bartomeu Esteva Rossellb
Juan Gelabert Gil, Jaumf
h t o n i Ginart Carri6, Caparrot
laume Massanet Esteva, Bidigus
Antoni blassanet Llabrds, Barraca
Miquel Mesquida Estades,Talabart
Jaume Mestre Carrib, Vel1
Llorens Mestre Orell, Porret
Juan hlorey Cabrer, Esco!ii
Mateu Riera Gil, hlotinet
laume Sansd Giscafrd, Janeca
Antoni Santendreu Servet-a
Juan Terrassa Lliteras, d e Ses


ESTAT SANITRI. Degut en els
canvis sobtats d e temperatura s6n
moltes les peisones que se senten
costi pades; d ’n I t res ma la I ties que
p u p i n pt oduir transtorns no n’ni
ha ; moreri els velis i els malillts
cronics.


AIGUA Per f i , tenim aigua a
totes hores del din. Despres de l e s
c oil t in ua J e s pl u j es d” q u es t a qu i n -
zena, la font d e Son Calletes ha
revepgut, alcansant pressib sufi-
cient per arribar a la vila,Ara el


motor podrii descansar.


=Se trclben a Borcelona per v i -
sitar l’Exposici6, I’amo En‘ Rartot
meu de Pula i la seua esposa. ‘


hlETFOROLOGIX Fa un temps
molt variable, el sol llueix molt
poques estones i els nuvols que co-
rrrn per i’adm6sfera deixen caure
eo ft-equencia Delites by-usgues;
amb aquest carivi tant continuat la
temperatura ha baixat notable-
ment i se sent el fret.
COKGKEGACIO MARIANA


Degut al retris en els treballs
de noves decoracions, la keccib ar-
iistica d’aquesta sociedat no li fou
possible estrenar com ho haviem
anunciat en el n.’ passat, la tempo.
rada d e representacions teatrals
per a les families dels seus asso-
riats, i que tant agraden an el nos-
tre p ~ b l i c . Segons noticies,aquesta
ni t sera I’inauguiacih, esperant si-
gui veriiat aquetd vtgada, ja que
s6n molts els qui ho esperen amb
i m pa ci ec i it.


Desirjam que l’kxit les acornpa.
nyi.


d e Carrossa


EI es.




- ~


Beguda exquisita, elitborada
amb extracte de frilites. PI ovau le,
Cs deliciosit.


-m-
GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Fabrican t :


Fdbrica i despaig:
Y , DES hlARXANU0. A r t d


En ella hi trobareu tot lo necessa
ri per sati+fer el gust mes refinit[.


Se serveixen 1 U N C H S amb
-- prontitut i perfeccio sz -


GRAN COLMADO


L'ESPER A N C A


E PIC0


S A R D (a) T e r m
'I'eneti servici eomhintit a m b el


Perrocati i i
Excursions a Ses Ccves, Calarrat-
jada i dem6s punts de Mall01 ca a
preus convenguts.
Carre d'En Pitxol n . O 8 .


Id Son Servera no 29 A R T A .
I - __I
-.*-*o*.o*oo- *Oo-~..~.l 0-0-
I-


(ES FORN NOUl
de Bartoineu Esteva


~ u t ~ s ~ ~ r de Miquel Roca Castell
A sa botiga 111 trobareri sempre:


Pam, panefs , gallefes, bescults, ro-
Ilets, i tota clasa de pastfcerla.


Jt strtkirt a domitiii,
Netedst. nronitut i econnmirr


RN
MAQUINAS P A R A
COSER Y BOKDAR


Es la fabrica para dichas milquinaj
mas ,ai-ande del continente.


(51ARCA ALE,\I;\N.-\)


Depositark eclxusivo en ARTA


Ls
- D E -


RAFAEL FELIU BLANES
C. DE J A I M E II N d M 39 A 149


Palma d e Mallorca
Sa\trei ia pi11 a Sefiora y Caballei o
Articulos y novedades para ves(ir


de todAs cfases.
--=------
.*,..---.Le .-*e--** C_)..._.. .*e--..-.


GRANJA RARCINO


PER TOTA CLASSE D ' A V f R A M
DE H A C / , C U N I S , COLOM3,
ALJMEN'l'a E S P E C I A L S PER


P O L L S , I P O N E D Q R E S , INCU-
BADOKI. ,S; ANELLES. PLANS


I cONsULTES,
C Q N S E L L - MALLORCA


A G F N C I \ DE Al<'l.'4 A I 'ALSic- \ E'
- _ \ ' i t trC'iiRSrZ IIE --


A N T O N I O GILl (2) Colnuna
S E R V l c I I ) l A R l E N PRONTI7U1' 1


1:C'CONOMI~ D E P R E U S
ENCARREGS A DOMlClLl


DJRECCIO:
l'nlma - - Banch de S'oli, 24
Artit--Can Comuna Centi.0


no-. -0-00- ------ 0.0- *-to. -0 -
= -Panadaria Bodorna


D E


JUAN MATEMALES
Diariament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


BON SERVICI, NZTEDAT I
ECONOMIA


Car& del Sol, 2. Art&
~WB8888lW.r..8..8.8.....I...I -


Raft1 jastto (a) VoupQ
BINTOR


Ofereix els seus servicis
Especialit2 t en automovils


i carretons
reproduccions i retrats


C. de la Sombra-ARTA


0 Set vici esmet at I econdinic-
illrrizi txquisit i ;~b i indant - -Hi i


bitilcions neles i rentilitdes.
0 "


FABRICR DE FIDEUS
i tota classe de pastes alimen-


ticies d'en
NICOLAU CARRIB


Preus sens cornpetincia
Carre de Palma, n . O 48


4 1, -


._ ,-J


A