SL la Candelera riu,tluny C; l'es- t i u s i la Candelera p l o r ~ l'hivern ks Cora.Per6...

SL la Candelera riu,tluny C; l'es-
t i u s i la Candelera p l o r ~ l'hivern ks
Cora.Per6 a vegades fallen ets aforls.
I-IPC populara, com 6s ara enguany,
huguany,per la fesla de la M u e de
Deu del Candtler, va fer una bona
diada Lamb tot i eix6,l'estiu s'acosta
ir qrans gambades.


15s arribat el bon temps de primave-
r n que 6s el t e m p millor de l'any. La
~eisa mare,qui durant la fredor hrver-
ncncaera trrsta i plorosa corn utia viu.
da eridoiada,s%a posat el vestit riou
i s'es enjoiellada magnificarnent c o d
ulta nuvia qui espera son promis. Per
tot hi circula un torrental de vida
qui ia fa estremir de goig, se remou
la saba i els arbres, fins a d r a gelats
que parexien ossament& Brides,treu-
en fulla, se decoren de flor i se carre-
gum de fruit, les vinyes borronen i
escampen son perfunt corn aquella del
Cantar dels Cdntars..Les flors mera-
vellades surten a tot aTreu, obrin B
la Urn sos ulls plens de rosada i fan
and bzlla ran& a la vora dels camins
i de les correrlries d'digua clara qui
s'escolen camp a ti avCs.


Les flors guaiten pels cruis i les es-
berles de les roques i aixi mateix en-
tre les ruines dels edificis que tom-
btin i s'esbuldregen amb la s6n de la
vellesa, car en la ptimnvera les ruines *
taiiib6 s'alegreq i obliden el aeu posat


I ,apekucbt~ic. Le4 roelles s'encgnen
de tant de mirar el sol, s'obrin le6
poncelles I se desfan els clavells. E l
sembrat pitja i ventreia. que diuen
els pagesos,i ai punt sera espigat i
madur,els favars j a clouen plens de
hjoques i els aucells s'afanyen a dui
busques an el niu que penjen entre
la verda esponera dels arbres reno-
vellats.
El temps del cantar 6s arribat.Can-


ten les aigua musicals les fonts vi.
ves gemades qui fan dringar joiosa.
ment el seu crcstall sonor,les f\ints,ve
nes obertes que rajen inestroncable,
mentembarbollant parades de misteri
corn si ens diguessen lesmeravel!es que
han vistes a1 cor de la montanya, les


fonts que amh sa fresca contatella
convi den a dorme


Fontesque lyritphis obsfrepunt m p -
rantibas.


somqos qt40.i invikf t c w
Xisclen lei orerlete.; q u e vengiieren


per St. Macih quant se'n anaren
els tords golafres,i I volen, rhpi-
des, girentornant les esgiisies i els
patts conventual s,refila I'aucellada i
ens desperta son xerroteig vibrant i ,
s o h el tendal de les estrelles quant
la nit inmensa abriga el m6n arnb son
mantell fosc,sentim la s arenada del
rosstnyol que 4s el rei dels cantsires
Canta tambe I'oratge a1 passar per
entre l'obagor perfurnadd dels b o w
intactes I de les garrigues virgiliats
sonant corn una flauta i canta tota la
naruralesa ebria de plaher.


El sal s'aixeca de cada Qia mCs de-
rnati,vermell corn una magrana, per
dir-ho amb;bellsmots de la corrandd,


els dies s6n esplendits, l'aire 6s
dols i bondadbs. e l cel blau i Iran,-
parent, els horitzons llunyans i
a nples,les postes de sol glorioses,


El temps de primavera 4s el temps
millor de 1'any.Per festejar i honorar
la sempre huniil Verge Matiaxeha de
tes flors i la ftor suprema de les rei-
nes,ja no n'hi ha d'altre de millor que
aquest, ara que sdn passades les pfu-
jes de I'kivern decrepit i congelat i 6s
venguda la gentil Prim ivera fent es-
cfatar de vida totes les venes del te-
rrer.


En el llibre dels CBntics de Salomb,
on horn hi veu la semblansa de Maria,
tot parla de jardins,d'hortes I vergers,
i un arriba a creure que aquell rei sa-
pientisim va triar el bell temps de
pascor perescriure'l i dir-ne les Iloan-
ses de la seua fllla,colomb~ant,atraves
de les Boires de I'avenirJa figura de
nostra Dona, vertadera visi6 de
pau,


Aixf corn eI lliri entre les espi-
nes, aixi es la verge entre totes les


' doncelles.Alli hi es anomenada hort
tancant ernbardissat, fontana segella-
da,garrida i graciosa corn la ciutat de
Tirsa i jetwsalern, terrible pels ini-


mics aixi corn una host posada en or.
dre de batalla, formosa com la lluna
plena i m6s clara que el lluminer del
dia.


Tot el Cantar dels Cantars 6s una
draperia d'orient, teixida de fresques
imatges primavera!s,& un sagrat ra
ces on fa de bon entrar-hi a cullir flors
vermelles i blanques icompondre'n ra-
ml!s a Maria 1. Sit1 ?'$a&,% -
sa de fer-ne l'elogi tot dient:dues eo10
mines s6n tos ulls sempre vigilants i
bondadosos,tos cabells, remada de
cabrides que borbollen av:1l del munt
de Galaad,tos Ilavia vcrmellegen coni
dues mitats d'una magrana, llet L me1
hi ha devall la teua Ilengua, i de tes
vestes,com de les de Em,s 'en aixeca
una olor de camp p l r , i m aroma d d
Liban,ton coil b dret i bell de veure
corn la torrella de Divid i ets pou
d aigues vive; d'oa qui una vegada
en heu rnai de la vida torna sedejsr .


Ve't aqui la pintura que de nostra
Dona Santa Mwia en f a el Can-
tar debcantars ique io t'he volgut re-
treureJector amic, yerque t 'enamora -
SIS d'ella i vulgues honorar-la d'una
manera parlicular durant el rnes de
les f ors,qoe ks el seu mes predilec-
!e.


Felix
.0


€1 t i c d'brres
Un hora menos de vida
un pas mts cap a la mort,
la campnna sempre crida
vintiqustrecops ai ciia '


perque escoltiel qui no 4s sort.


Campana missionera
que corn a bonafeinera
sempre esths midant el temps,
anant deixant al d e r r e r a
dolors i remordiments


quam tid veu del bronze eixi l a
ens dzsper t ia lgdn r eco rd ,
pensem que ' lmPs enllil ens


lcrida :
Una hova mews de vida
UN p g s mCs cap a /a mor&


P. Ram6n Monrbs,
LLEVANT


Seccib Conslultiva de Llevant
DE TU A TU


Pregunla l a .
(Quines ventatges s'esperen per I'eco-
nomia nacional de s'alsa de la mone-
dz,ja que tant se parla d'elles 1 el qui
suscriu no les veu? -J. M.-Palma.
Contestacid.


Inauguro hoy esta seccibn con la
contestacidti a esta consutta que por
cierto se presta a ser resuelta en la
forma brevissinia con que el Director
de este simpatico semanario, quiere
que Sean tratados 10s temas de esta
seccion.


1u --4 El akza de ctna moneda ileva anejo
se dice,el aurne:ito de su poder adqui.
sitivo y en esle sentido parece que,
aumentando el valor del diner0 debe
como consecuencia bajar el delos gC-
neros cuyo valor representativo es la
ni on eda .


Esra bien; pero.ni este efecto se
cor~sigue riias que en mirlima parte
tli dzjsn de est r exentas muchas per.
sonas de esfe beueficio.


1,os agt-rcu!tores,y os fabricantes
para la cxpomci6n,es evidente que
vr'n disminu do, el valor de sus pro-
diictos,i~ifiuytlndo ello desfavorable-
ment en su negocio.


LOS consurnidores hart de salir be-
nefieiados coil el alza de 16 rrioncda,
p r o el benrficio no es tan rdpido ni
quizas tali grande coinoalgu~ios pien-
san.


D: todas rnaneras;rhzones de pa-
triotismo y haGta de sano orgullo na.
cioual acoiispjan qiie la montda de
una nacidn se I i i a r l f P i i p l o mas cerca
posible de lo qiie h d dadd ed I lmar-
se paridad.Pero adviifrrase que para
el d.sarroilo de la siqueza publica, in-
teresa sobre todo .jue el valor de la
moneda sea est;:b!e:


'


Son Servzra
Previarnent invitats pel Rt.D. Anto.


ni Ser 'era, assistirern diuniengc, dia-
da de 1 'Ange1.a la benediccib de la
Capella dedicada a Ntra.5ra.de Lour,
des situada a n'el carrer del mateix
nom.


L'acte fenguk ltoc a lastres del cdp-
vespre,La concurrencia era molt nu-
merosa.Efectud la bendici6, delegat
per I'llustrissim Bisbe de Maliorca el


R t D. Antoni/Lllteras Vicaride aques-
ta ParrOquia. Foren beneides ademks
les imatges de St.Antoni i Na Bema-
deta,colocades una a cada part de la
Mare de Deu,


Mos rrianifesta el SrServera que du-
rant tot el mea qui ve cada dia a POS-
ta de sol s'hi celebrara l'exercici del
mes de Maria.


A les moltes ielicitacions que te
rebudes Don Antoni hi aiegim ~a nos-
tra coral i afectuosa.


Per diurnelige prim4 de Maig hi ha
en projecte una excursi6 a Porto Cris-
to i Coves del Drach. Hi prenen part
una trentena de joves


Coni de costum, foren'en gran nom.
bre el dia de I'Angel. les families que
anaren a passar-lo a fora del pob'e;
molts a Cala Rona;altres a1 Port Nou
i Port Vey,i fins altres a la Gruta.


Per disposicib de la primera autori-
dat Municipal s'h I prohibida I'entrada
als establiinents de begudes a nels
n enors de catorze anys, Aplaudiin
tan lloable prohibicib.


Corresponsal.


REGISTRE
NAIXEMENT


1 Abril -Antoni Rodriguez Yaquer
fly d'Antoni Carabiner deSa Cobia,
i Catalisa. '


2 - Hafel Nadal Ginard, fill de Ra-
fel (a) 13arxo i de hfargalida de ses
IIweres.


1-Maria Vagc'alena Ginard Su.
nyer fia de Juan (a)Violii Catdina (a)
Sun yer.


5-hlargalida Juan Payeras filla de
d'Antoni (a) Gal bis i Maria Borronn.


I-Antoni Vaquer bldssanet fiy de
Josep Mango1 i Catalina Niva.
9-Bartomru Miqcel Ferrer, f i l l de
Bartomeu (a) Petit i d'Elisabet Murta.


17 -Margalida Femenias fiya de
Andreu Femenias i Antonina Lliteras
Ma ssanet ,


18-Carme Vidal Genovard, filla d'
Antoni (carabinero) i Apolijnia.


20- Francindina Alzina Gili, filla
de Bdrtomeu i Mardalida.


22 Anton1 Gili Carbonell, fiy d'En
Llort n5 Sua i Catalina.


22 -Antoni Caballero Torres, fill de
Gaspar i Nri Marg:llida Roca.


25-Anton1 Torres Carri6, fill d'en
l a m e de SonColI i Antonina.


Dia 30 Mars-Bernat Torres Carri6
(A) Trebay amb Angela Sancho Qi-
nard (a) Cuana.


21-Xerafi Rossclld Mascarb (a)
de Sa Calobra, amb Antonina Tous
Flaquer (a) de Son Antic, fadrins.


21-Antoni Antic Nadal (a) Ganai


M ATRIMONIS


amb Margalida Mestre Mol&) Putxr


30- Jaume Ferrer Pastor (a) Ver-
mei amb Antonina Ginard Serra; fa-
drins,


fadrins. r+


MORTS
Dia 5 Abril.-Margalida Gomila


Roig (a)Salurdiana,natural de Bunyo.
la de 64 anys, viuda, d'Insuficiencia
cardiaca.


16--Juan Fuster Agwil6 (a) Ranch&
de 6) anys, casat, de Antre Diabetic.


17-Catalina Mnntaner Pastor (a)
Tiu de 90 anys, de Cancer an es ven-
tre.


21-Pere Alzamora Ferrer (a) Pe-
tat de Sa Colbnia, de 43 anys, cisat
de Cancer en es ventre.


22-Margalida Llinds Gili (a) de Sa
Torre, de 72 anys, viuda, de peritoni-
tis aguda.


24- Aritonina Rotger Quetglas (a)
Carrilla, viuda, de 78 anys, de tebla-
niment cerebral.


25-Margalida Fornes Gili (a) Po.
rreta de 67 anys de reblaniment cere
bral.
29-E1 nin Gabriel Orell Sancho, d'


en Juan, de 16 mesos, de rosa. *
SUSCIRPCI~


per regalar P D. Lluis Pascual
Gonzalt z les insignies de la Creu de
Beneficencia la. classe amb didintiu
negre.i blanc


D. Antoni Gili. Veterinari 4 9 0
D. SebastiA Santho Nebot 5.00
D Pere Kosselld de Milan 5'00
D. J, Juan Ginard Farma-
chtic, hilanacor , . 5.00
D. Pet-e Tous Nicolau, Mes-
tre. Lluchmajor. , . 5'00
D. Guillem Bujosa 5'00


Surna anterior 563'00 pes


Total 592 03


ARTANENCS A FORA
Segons llegim en la prensa


ciritadtinn ,el fi l l ilustre d'ArtS
D. Rafd Bianes Tolosa, Direc.
de 18 Companyia de .Ferroca-
rrils de b1iillOt'Vd 6s eRtat 80'
mauat vocal de una Tunta que
hau coustituit a Madrit tom
els elements directius de lea
compaoyies dbtreus i de tran.
vies d'Espauya.
ED son receut via@ a Iw capi-
tal ha ultimades les gestimct
per du r a cap els projectes que
tifets la Compangia de Mallo~s
ca ique j a coueisen els no9tres
lectors.


Diumenge passst a Palma


c


P


."1*


I


a i
P
LLEVAN


la assoeiacib jovenivole ((Els
Creuntsdel Amor DiviBcelebras
r0n una Asamblea en el Tea-
trw Priricipalarnb niotiu del des4
mivemari de sa fnudaci6. En
P I I N el jove estndiant artaoenc
I).TomBs Cano recitb la Xjella
poesiarc El siiave Rahb))originsl
.tie sou germ8 D. Daniel. 8ia
euhora bona.


Bu el mateix Rete ~ J O G U U -
eih un brillaut discuts 01 j D v e
d v o c a t D.LIuis Pasciial, fi11
de?, Notari d'aqoesta Vila,
demoxtrttnt Corn Ice que'n (iiiieu
quest% social 6s a1 foils un
yroblema relligibs que t6 sx so=
lwib enelspriucipiscvao~~tics.
Expos6 algunes de les doctri
LIPS evaug8liquea i de-ciostra
Corn Test1crlPt restabli el prin-
oipi del valor p6,sonal del
homo i dignifici el trebaI1.
Segms,notScies el discurs del
amiaSr.P,isqual fou molt aphu
dit i celebrat. A les rnoltes
felicitaoions rebudes hei ajt in-
RM la nostra mda coral per ell
i familia.


TROBALLA ARQUEO.
LOGlICA


A Son Jaamellde Capdq)era,
d i t s l'estabiimetit d*eu Colati
Talaya, fent uns foutiments
s'hi Ja descuberta una iutsrer
eaut c o w stqulcral amb ulolts
de restes h u m m s i mol ta cera'
mica antiga.Tot Capth.per"n ha
acudit a vrurer-la i molts d'ar:
tuwocs.Voliem parlar-iie 0s-
tensameat i no nos qaeda 0s-
pai; per aix6 rnirfirem de fe:-
ho en el ndmzro qui v6,


c


Rellig ioses
PA RROQUI A


Diuinenge bs ta solemna de.
dicada a la Mare de Deu de la
Rosw.Despr6s del cant solemue
deTe rcia hi hauriMissa Major


''"' en la qual pirdieara el Rt,
D Andreti Czsallas Prevere.


Alatarde Vespres i Com-
pletes am b orga.


El mati 8 l'hora de costtun
hei haurh la Corntinib general
pels Associata del Sagrat Cor
de J8sfis.


CONVENT
Divenresde la proxima set-


mana cornersaran l e y coranta
Hores que dixk injtituides Do-


na Maria Terrassa ( a a . ) segre-
taria de les Obrcres de St.Josep.
Acabarh diumenge amb la fes-
ta de las Josefines.


O E C A H O S T R A
EL TE h l PS


8'6s estka t de tal m n i w a
que uosetnhla j:i d u r trassusdH
ploiire.L*b terra 6s P B S S H C ~ .


Els aenibrats s'han descolo
t i t$ premfitutmest i tothorn
parla del mal auy que s'espt3-
ra.


Diol 22 demtltinadtt entrea4
l ' h i tna a Dei1 a l'edat tie 72
any s , I H In a Cl o ri a ;M N r q i i t (i ti L I i -
n6s Gili (a) de Sr Torre, :le lii
qual dignerern jn qii'haviti es-
tat viaticada.La mzllaltia li dii-
r& pops dies i mot4 santnmrnt
corn vivia, pliis era U U H f a t -
venta cristiana i bona mare de
fainilitt.Ey d'esperar que Deli
hHurS1 premia& sa v i r tu t aitib
13 gloria del cel.Riebi sa fiiuii-
iia el noskro coodol.


Tambe mol4 dia24 sa mestre
ssa AntoninaRotger (a)Csrrilla
a I,ed,t de 78 anys i dia 25


$8 mt?stressa Margalida ForcBa
(3)Porreta Viudrc d'sn Dt'yh


des Carre N~eu a l'edat
de 6Tla qual haviv e s t a d ~


atacada de gotu feia molt de
temps.Al eel sieo.


PRANCA CONVALESCGN-
CIA


Ha entrat en pet iodede frana
ea convaiesc6ucia, pogue;lt j a
dedisar-ae ason t reball habitual
el aotari de la noutra vila D.
Lluis G. Pascual A1 visitada
nos ha expressadah satisfttcci6
6,Ub seatia en vers de tots el3
qui durant sa mt&iltiadiut~r~:
ssaren per ell els quals formea
llarga llista i no essentdi eaoaa
re possible visi ta r 10s par titular.
meat, nos suplica les expre'
ssem a tots,desde aquestw cod
lumnes elseu agraiment.Cums
plim gustosos e1 seu desig.


MORTS


ESTAT $ANITAM.


En quant a gent gran no hi
ha gaire malaLtsS'hi troba d'
alguraa gravedat 8s me6tressa
Maria Not viudade meatre
Colau Girameu, fewer,


En quant 8 petits, nos ha
entrt\di\ t'epicternia de 618 rosa,
essent jti alguns elsatacata i
fins~i'ki ha uu de m ~ t .


CURS DE BRODATS


BENEDlCClO


de les noves irnotges de St.Lluis rei de
Fransqi de h'ta. Elisubet,reina dun-
g ria.


L'Esglksia franciscalla del nostre
poble es estaila erinqdn arnb dues
wiles irndtges de Si LIuis i de Sta Eli-
sab ; i l patroris dzls krcidris Irancis-
cans.La Mioistra de ia T, O.K. Donya
Rarneys Bamoode Esteirich. entJ-
siasta per Lotes les costs Irdriciscancs
ha vo1:ui fer aqdesi ooseyui' a i'es-
mentdda Esglej4a i a la Germaiidat
de terciaris que presidcix.


Dia 24 es feu festa solemrre amb
motiu de esser beneldes,, assistitit-hr
el Discretori de terciaris I inoitissimrs
altrrs yersooes.Les bene1 el R1.P. Era
Rafel Ginard ,T. 0. R Superior del
Tonvent el qua1,acte seguit,cantd I'ofi.
ci.fent de Diaca el Kt.P. Fra Fran-'
cesc Compdny, T.0,:l . i de Subdioca
I). Franceuc Fuster Pvrr.Va predicar,
cantant molt eloquefitemeot les gl6-
ries dzls S-lncs patruris. e l Rt. P. Fra
Kaf el Ciiiard Amorbs, T. O.R. Seyre-


, lar i Ptovrncial,fill del noaire poble.
Foren padrins de I'imarge de St.


LI uis el Sr.D.Monserrat B'anes i la
Sria.Diid Rosari Estelrich,i do I'imat-
ge de Sta Elisabet, el nil1 PeTe Amo.
r6s i la nina Catalina Oarcias,fiIls tots
de distiiigides i piadoses families 4'
Arta.


Ens alegram de que la riqstra Esgle-
sia frenciscana poseesca tan preua-
des imatges que s6n una finura d'art
Eis terciaris i devots de Sr-Francesc
en poden estx ben contents1


Vagi la iiostra m6s coral enhorabo-
na a la tAn generosa Minktra de I'Or-
de Tercera.
Stuptoatll f I ibroria [Scalar I !ell flora d*Ml
td 6 dispositid de sa numerosa clientela fota classe de Zlibres i materials per escdes,i relligiosos Serveix amb punhtatidat
pant de port si la demanda es superior a quinze pesetes.
Serveix tambL estarnpes relligioses de les millors Editorials.


ESTAMPES PER MAIG I JUNY J
--


Tenim el gust d'ofeiir alsRts. Srs. Rector i Vicaris es-
tampetes per repartir en les prdximes solemnidats de
maig i juny, corn segueix.
Vida de la Satrtisima Verge i Mari a.31 estampes, de


tamany 7x12 cm 0 90 ptes les cent i 8 pts les mil,
La Virpen Marba,Paslora de las almas.-31 estampes de


la IMna Pastora. Igualclase, tamany i prru que les
anteriors,


La Letanla Lawefana. -33 estampes de igual clase,
tamany i preu qric les anteriors.


Lo que nos da el Sagtado Corozdn de Itsb.-3i
estampes del rnateix tamany, classe i preu de les ante-
riors,


~ PGENCIA DE ARTA A PALMA
-1 VICEVERSA D E


Y
ANTON1 GlLl (A) COMUNA


BME. FLAQUERIAIMANGOL
SER VlCl DIARI EN PRONTi7 UT I E CONOMlA


DE PREUS
ENCARREGS A DOhllCILI


Pdlrna -- Banch de S'oli, 24
DIRECCIO ArtB- Can Mangol, Angulu


= --Can Comuna Gentro


GRAMJA BARClNO
PER TOTA CLASSE D'AVlRAM DERA(;A
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLESS PLANS I t ChSlJL'IES'
4 ICONSELL-MbLLORCAW


r * l n s a u r * ~ u r r a r u -
D E


RAFAEL FELIU BLANGS
CALLB DE JAlMB II n.' 39 a 149


Palma de Mallorca
SASTKEKIA PARA SENORA


YCABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES


PAPA VESTIR DE TODAS CLASES
- ~ -


Ensairnades i- panets
En lloc se trohm qi116s que a la


ES F O R N N O U
P A N A D E ~ ~ I A Victoria


Miquel Roea Castell
DEN


A Ra botiga hei trobaren sempre pans
ane'li galletea, bescuits, rollets, i tota


cas A d pasticerta,
~'AABE SE SERVEIX a UOailKlLI


Netedat, prontitat 1 economia
DSPAIG:


Carrer de Palmu 3 bise A R I A


Vida de NOSr.Jeszccrisf, 33 estampes de la mateixa,clase
preu,i tamany de i'tnierior.


Estampes Nazaret de la casa Gili a 7 pts el mil, pren-
guent-ne a lo rnenos 25 de cada model i n'hi ha 84.


Estampes Fons Gratiurum a 18 pts mil.Les mateixes
de fuya sensilla a 8 pts mil.Les mateixes contenen 52 es-
tampes pel Mes de hlaria.Prenguent-ne 1600 o sien 50 per
cada dial valen 11'50 pts.Prenguent.ne 3200 o sien IC0
per cada dia valen 22 pts.


Estampes Alfa a 27 pts el mil 3 pts el cent.
Estampes per les festes de la Verge Maria, classe Mori-


cel,lot de 800 pel mes de Maig 13 pts el at de 1600 Val
25 pts i el de 3200 vat 47'50.


AVOLEU ESTAR BM SEHVlTsll
EN JAUME PIC0


' (A) ROTCHET
t6 una Agencia entre Art6 i Palma i hei
va eada idia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota
classe d'enchrregs.


Direcci6 a Palma: Hrtrina 8. An ea 00s.
tat des Centro Parmaehutic.
Art& Palma no..


L.AS NOVEDADES
EN


T e j i d o s


DE: JUAN VICENS


M e r c e r l a
P e r f u r n e r i a


CALLE DE ANTOVIO BLANES 88


Automovile de lloguef
DELS GERMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a 1 htaci6.


Teneu servici combiuat amb el Ferrocarril.


Escursions a Ses Coves,Calarratjada i dernds
punts de hlallorca a preus convenguts.


-n-n-- uwwwv-


DIRIGIRSE: I
Carre d'En Pitxol n . O 8.
Id Son Servera no 29 1 ARTA.


AU
MAQUINAS PARA


COSEK YBORDAR
l a Fabbrica mas grande de Miquinas


para coser y bordar del continente.
(MARCA ALEMANA)


DEPOSlTARIO EXCLUSIVQ EN ARTA


CAN GANANSI