Any XI AR 1 ' ~ B d h moll de t a d cii tard 1,:s embranzides de fora qucdespertan i...

Any XI
AR 1 ' ~


B d h
moll de t a d cii tard 1,:s embranzides
de fora qucdespertan i revis~olei~.Ra vis.
cut&c f a pot, d i ii s u nr eg i ni e .ut rii: t ,t in zii
patriarcd,i li passa coni als ne,.res
qnc, aho1id.i l'esciavitut, no sthien
q t ~ fx-r ie de l a IIi:,ei.t.it qxe pater-
n1iilIt!it t i s conczdieo e ' s E1r?ts Els
P(ible5 so:'iiest) ; a n'aquest regi !I C-in-
ten c id I Ji3 l i cinli6 d: I'e.spefi,riSa,
Co!n eis hebreas a!laiit per el des-rt;


que esis!eix>n illQrtai3, q're pensin
par cl s, i :!ixf IOt 1 - 1 gr.{cl m i $ < ? del
pohlil e m h l c a l . ? !a ditis un cOi1i d e
indif:mn iim?, limitar la ~ v a ac!i-
vid i t ? 11 p't t d C r i t i c 1 casoldn i que
cra l'tiiiica activitat q u e els em p:rme-
sa teiJIp, s I l x 1 . e ~ I Per R q u e i t rnotiu
elf r e g i j o r s consc3ims de la feixuga
tasca que s'han irnposada,han de c o n -
p:ndie que la tmi.46 m6s irn.>ovtant
q u z t e ' i 20 6s I ? d*a€avorir , I ir tots
el initj {!is posibie; la f rm acici d'ho-
incs d: c?rac'er I ns ,I V i l a Epls na-
teixos hqn de dernosttar tenir car&!-
ter , 1lon1lit a cad3 instalit ] in I s' IS.-
cih de continuitat a l'obra qiw 1 I Vila
reclama Els regidors d'ara i eis de
demi s . m de senrir ob igsti a srguir
ies obres c o a c n w k s per eis reg,dors
d'air, conformant-se de v i x e dins la.
nor1im:it. s i aixi convi. No se quonts
d'anys deu fer que es comensh I d $a-
ssadc sa Crn r&.e rjctrict:. fa
molts; id4,encare ietham pot v,'uro 1'0-
dar,t per aria iec oedres de b ; c m que
no s h i n de a e d b a r rnai.


T!)t j u d coininsada la pl tsi:i del P.
Aiikoni r,liills j i ten' ii ei orojecr ! r e -
d lit i n ib!at. 4ixh no v )I dir qii? no
e ; i):IIi, c i d i trcs inesoj :i to,i1ir ca-
ses pagant la v i h , per fer piasses i
cat refs dutllidat duptosa,i 4 s bttn sc-
grir 4°C tqucrtes pla~srer o carrers
quehhn a aig fer, corn IC, altrts.
Dins aqursts fok, jo no hi trob mQ
que lfi rroeondncia del earhcmr gene-
ral &I name pobtqqur 16 necessari
i urgent moditicar i enviporir.Com el8
infants, comsnram mil cores per no
acabar-ne cap, Ddx per un altrc art1


ni j I:.I 1 f., i s , I f I I , ~ ? 1 id S':V I x r si3


lli


aquesta inanca de caricter que pat i r
i a la qual s'ha de atribuir una gran.
part del buit q\re rod& tota 'obra
de I'Ajuntament, mdlgrat la bons fe
ind iscutible amb que es treballa ;I la
Sala.


Me.;,y:no e5 plangui m a l s a l a Co.
misw Permanent si CIS seus eaforsros.
no trobrn el guassardb irr!nediat que
c w 1in:xt rnereixen; no freturi l a de-
mostracio quotidiana de sgrahent;
que 1,i ,iiillor corona a qua UR home i
una c!,!:ct;vitat p o h aspirar Cs la
que dtjva I'fntirna. i cl3i-a corcitncia
dt l &ur: aconplil .


Josep SUREDA BLANES


E! bessb d'ame tla
La b t i ~ a -1 1 ,F L tt3 n j i : i t :-i-


m e n t a el preu d'aquest article,
persisteiu.Per aquest n i w i u se
pot dir que casi la mitat dcls
productors terien l'eaplet: de F
any passdt sense vfndi e La de-
manda &s e s t a a a poca fins am,
Pnrlnnt fa pocs dies amb un in@-
lingent en la materia, mos deia:
Mentres la moneda espanyola
tengui tant de valor en les Bo-
ses es t rangeres , a coti.;wiQ
no's far6 aqui mes cara;puis re-
sulta que'k consumidors, p*


tenen qu'abonir cant idats fd b ti lor
ses en la seva moneda,les qual$,
una vrgsda fer el campri ; l a b la
SpesGeta,. no satisfbn ni de (no&
les aspiracions dels prod ut;com.
errllepolits pels preus que re-
gien a Mallorca aquests W ~ I J S
passats. Adem$s,a Sicilia{I'anga..
Ja d'ametles ds est& &n gr+t
ssa que molts dels mercats euro..
peusirmericaos estdn complets
ment surtits de boss6 sicfli&.*


rraerciants no a'atrevssguh a pm
jdr el preu ictual, ni tan S6h
a activar la demaada ja que do-,


CQRlprdr Un pes


D'aqui sc dedueix qu'els cb*, a
rrcn el per ill de perdreamb. el
aegoci,


I a a'el pob:e pages, qu'kr e1
qui sempre sufreix els ef ectes
de tota adversidat econ6nica.
no li queda mes remei, si NO'S
conforma, que:esperar a fer sa
venta,i tal vegada I'escassks que
enguany es presenta fdvorira la
detnaiida i els preus a u m e n t a r h


J .S.


CONFEREECIA


Dia 25 a vespre don i una coafer6n.
cia en 1.1 Caixa Rural. e\ M. I. Sr. D.
.Anton! S inch?, Ca:ioi gc de la Seu.


Atiib poques i senriiies parades en
feu la piestn!iiciG el Rt.Sr.Rector di-
g-uenl que'l d c v n cevsiderai iiiig ar-
tancnc j.r per ser de Son Sirvera, ja
per haver dat proves d~cstimar riiolt
Arta. Digu6 la fama de' grrn orador
q u e se te bzn conquistada aqui i a fo.
ra i demank que l'escoltassen anib a-
tencid precurant treure profit de ses
ensenya nces.
S'alcii ei csnosge entre grans aplau-


dimeills i cornlarisa diguent que estant
lligat aiir's el Si.. Reator per una fon-
da a i ik i i t , queden desvirtuats tots
eis elogis qu'rquest l i ha dirigits.


Conta la conversid del ateu Jenvier
quejse feu assegut demunt fa roca nua
del Calvari, dirigi.int la mirEda demunt
ell Llocs Sants,qu'havia visitats amb
despectiva curiosidat I La meditacid
el cQnverti i plorant exclarni: Teng
fe,


,&quella roca 6s simbol de la nostra
relligi6. AquI, ea aquesta entidat s'hi
s6n'~plegats tambe alguns centenara
de persones selectes per apombolar-
s'hi.Deixaule6 pensar demunt aquesra
rwa nua qu'Cs la relligi6 i 'no temeu:
perqwla relligi4 es an or I'anior es
~ G C i el foc sempre crerna.


Si aplaudiniento setributen a l s sol-
drts, a!s pensadors, a les relligioses,


a la fadrineta d'Orieans, la vida dels
quals descriu amb brillants pinsella-
des,aplaudin:ents mereixen i enhora.
bnnesaquestcsagruFecions socials ca-
t6,iiques que tenen per basse la relli-
gi6,que terideixen a cristianisar la vi
da pliblicn. Ai x6 es ben necessarl; 65
precis sortir a1 carrer confessant la
fe kque tots els nosties actes pdblicr
t:ngLi $1 ckrbxer 'rellidds. Demunt
e lmr t t l k ros~o d'ernunt.el8 vestits ha0
rim de tlur qrarad? la creu,signe de
Jeauscris t -Rei.


- I at dir Crist no mas ha dc bastar
rqaelta idea de Ell qua fins P V U ~ te-
nen cls atens,respectant sa'gran figu-
ra,ne:nolft.os hem de voler i [estimar,
el nostro Crist i hem de seguir-li les
petjades;hem de Viure corn a cristia-
ans,que b i tot elmon aixl Ios, diusn
els matefxas sectaris que tot e5t;tria
en pati.


Aqucsie s :j gr u 12 a ci o n 8 c erq I.: f :I ! ! I! 1: I
i p i a en I'iglksin p t r q u e cs ~ior.? ::its
tra.La sociologia incrCduln Iia / l s l ; i i ; i
de reciilicar sovint ia scu:~ o I ; L I I ! ~ .
ci6,


ci~it; i,tt iic
criteri i 11 n iingut d%l-ibar a rcK:i
ceixtrqile mts be q u e en les x v e s
elucubracions socioldgiquas. la po'iti.
ca social deu ceicar-sc: en el sermb de
l a nunfanyo.


La sociologia incrkdula 6s corn
una Penklope que desfa avui lo que
havia fikt anit pasada . hlcs l'ialCsia
sempre va amb e\ mateix rumbo i sem-
pre envint. Les agrupacions sociab
cat4liques s'han de preparar per l l u i -


De sigl? ('3 si& lian


ttt 2 sscncri?.
Pina!ment,ai;ib par-raf.r?cs, p k n e s


d' t rudicid i citant prddigamciit noms
d'auturs i fragments de peri6dics a -
teus,socialistes i masons, glosa el de-
cAlcg socialista qu'Cs el capgirr-
meiit del deciilcpcristih.
Per aixb Es necessari que les agrupa-


cions socials cat6liqueS surtiii a1 ca-
rrer a 80 tetiir hen alt que'l nostro c6-
dic s6n els deu hianaments del Sinaf,
que duguin per sant i scnya el crit de
Visca Cristo-Rei,i qu'en tot s'hi vegi
sempre gravadn la creu dc J sucrict.
Tots eis principats paragrafs de sa
brillant conferencia foreii aplaudits
i a1 a1 final se l i tributl una h r g a 0-
vacid.


Son SerYaera
b


Dig 19del corrent,ksta de St. JO-
sup tengue lloc una cscursrb a Lluch,
arnb bixicletes a la que hi prengueren
part deu o dorze joves d'aquesta Vila
els quds,zrribats ai1 aqrell Santuari
visitaren la Mare de Deu i despres
els punts mks notabler, corn sdn la
.Font Cubertaa eIs Misteris, etc, El
mateix vespre tornarer+
Hem vist parti avui cap Artl, Capde-
pera I Calarratjada un altra est01 de
joves amb bixiclrtes que van de excur-
si&


La nostra enhorabona uns i altres
Alxi al inateix temps qui es recrecn
els sentits hontstarnent, s'instrueixen
i $e robusteixen als ,membres.


En el Sindicat Agricoh Catblic,
diumengc i dilluns estlyu6 oberta la
llista dernanfs de mzis mterven-


Segonr noticis autc':!iqriecla'prinS';:
pis d'Abri1 es donard coniensament a
les obres de explanacio de la carrete-
ra de Capdcpera, In q u d 'parttix det
carrcr de F, hlasnanet, passa per de-
vora el barri (le etln Corp; Carrer
dels Inns, Ea hfqre, Son Cornparet,
Son Sard, Puli i Coll d'es Vidrier en-
trant allavonses dins el terme de Cap-
depara, Frissam de veurer-la acaba-
da.
HI temps dins :q:iest mes RO ts


gens favorable a l s rembratr 1 erbolaf.
Predomina el vent de ponent.Ila pro-
vat IC brusquetjar prim prim;per6 al
cap i la f i PC rrtliieix a una roada.Te-
mem que la seqriedat perristent ens
tudi la cullitn Deu 110 heu vulla.


Corresponsal
k
Relligioses


E
NAIXEM ENTS


Uia t3=-htoni Mali l-'.stor fiy
de Pere i J ~ - i n : t i i ~ a .
1 Dia 16-llliiuel A T I O ~ ~ S Carri6
fiy de Antoni des Rec6 i Marga-
lida Cafenn.


Dia 21-Jeroni Gcnovard Ginard
fiy de D. h t d i l i de Sou Terrasa
i Angela Pansecolx.


Dia 26 Jmn h r n a t Riera fiy
de Jiinn Carboner i deJtinnaina
Pin tada ,


Dia '27=;2nrfrcu Servcra Pere-
116 f iyde A d r e u Rumbante i Ro
sa Porra,


Dia 25 de Blar; T o m k Frau Cd
dentey (a) Fuster Manacori amb
Margalida Font Gili (a) Buhucn.
viudos.


,-


Dia 26-Margalida Tous Flas
qser(a) Des Pin&de 23 anys, fa-
drina; de Septicemia.


ESTAT SANlTARI


Continuam en bou estat de sa-
nitat .No hi ba m6s qnc la jova
morta de qua parlam i avui de.
&ti ha rebut el Eaut Viatic
sa madona Aina Gioardja)Sua
espoJb (36 l.arnoLn Juan Bover
cotxer dels Olors. Fa temps
q,ye e r t i mnlwlta del cor. Deu
li,agsistesca per la part que
.&% convtnga,


CURSET DE BRODATS


Dir,iars dia 22,n'Alizeta Blnncs
Aimsr f i a del medge D.Rafrl Q.
Blanes, v~lgi16 provor de q u n l -
car demunt unq bisicleta devers
el Trespolet. A1 e.;tar-hi cfemunt
prergae la capa valla de l'hospi-
tdsense sebre frenar,i an5 a pe-
gar a la parilt de l cnrrer de Na
1Bntlesa.I valga qLie.1 cop primer
de la rod.1 de dev:int aiiiortigti 5
un poc la forsli que dui;)., perque
estava en perill de quednr.hi es-
c1afxl:i.S: fcu mol: de c o x i
peladures; tengrCu6 i i!~ bras molt
contisionallise xapA e1rnorro;li ha
gueren de do:iar treq pun:s,Sen-
tim so dzsgr5ci:i i l i dcsitjam
pronta i total curaci6.


CANVI D'HORARI


La Companyia de Fcrroc;irrils
anuncia. l'irnp1;intncis del noli
horar i d ' est i u . A c o ii s c' g u d n c in
d'ella,desde dia 1 d'abri: el tren
qui surt de Palnia a ArtA n 113s s i s
i quart del c:ig'v'~:;?re sorti1-5i :t
les sec nienos d.:u minuti;; el qui
surt d ' i lr t i cap a P,ilm a lei 4
sortirli ales 4-3i.El qui si1 t els
dilluns i dijous a les 9'5 del inati
ho ferd a leis dotze iiienos quart.


UN SOL COR


Rem rebuda la Mem6i i3 d:: derrer
Exercici de la C i i x d (1: E:.;tnlvis de
Sa Pobia Un sol cor,Amb ella es pot


vcurc l'cstat f loreixent d'aquella b e d -
ficaeatidatqueveudecadaany aumen-
tades les seues operaeions i amb elles
el btnefki, qu'enguany 4s s t a t de
4.469,98 ptsliquides haguenttengut un
movlrnent de aprop d? tres niil'ens i
mig de pesretes Sia lenhorabona.


t
c


COBRANSA
Xeixa a 32'03 ptes.id.
Civada mallorquina a 17'00 id' '*Inca Bessb (quiut&) 147'50 pesetas.


Blat (corter 31'50 Id. rforastera a 16'50 id.
I -


Faves veyes cuitores a 40*@
id. malcuitores B 33'60


Ordi mallorqui a 19.00id
BforestC a 18 50 id.


Recuerdos de Fenidsz Caballero. id
LA Gorriona id
Histovias Vavias id
Peqiee fieces id
Pov uti piojo id
Juan M2se~ia id
Aplec de Roizdallts-Valeri Serra Boldd '
Corites d'mfmts i de la llar-pels Gerqans


L'EmitA &aurici,NoVefa de mar per J. Roig
Grimrn.? tomn.


Eeguirli


PnZtna - Banch de S'oli, 2 A
DIRE(. CIQ Art,? Can hlangol, Angulo


- Can Comuna Gentro


- _ __ -
PER TOTA CL ., 5 8 B'AVIRAM DE R A G A
CUNIS, COEBM A!.IMEMTS ESPECIALS
PER POLLS, I PO&F,EPORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E ' % . PE".NS ICONSULTES' * 4 XONSEL bi L-MBLLORCAk-


rlwy..pIIIpIc-N,cII m -.-


D E


CALLS BE J 1IME II n. 39 a 149
RAFAEL FEtlU B


SASTREKIA PARAJ S E ~ ~ O R A
Palma 7 3 Mallorca


Y CABALLERO
ARTTCI.JT,OS Y NOVEDAqES


PAT A. VEST4 .DE TODAS CLASES


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ i panets
E U A N ~ M I I Victoria


uiquej iila Casteill


En , lot* ' ~ t toiwti +Ii116s que a la


E S P O R N N O U


A ea botiga he1 trobaren sempre pan,
am's galletcs, bescuits, rollets, 1. totr
am a d particorfa.
f A s B E SE SERVEIX a DOMICIL1


C a r r v d r ?atma 8 bid. A B TA


Netedat, prontitut f econmir
DSPAIG:


!


(A) ROTCHET
t6 UUB Agerncia sutre Art8 i Palrna i hei
va cada dia.


Serveis amb prontitut i xeguredat tota
classe J'enciirregs.


Direcci6 a Palma: Hnrina 8. An es coa-
t a t des Ceritro FarmwButic.
Art& PaJma no..


L.AS NOVEDADES
EN


T e i i d o s
l t ? r C e ? l ? i


P e r f 11 r n e r i a
DE' JUAN VICENS


CALLE DE ANTOYIO BLANES 58


Automovik de 1lud;ler
DELS GEHMANS


SARD (A) TERRES
A cada arribada de tren van a 1 Estaci6.


Tenen servici comhinat am b el Ferrocarril.
Escursions a Ses Ccves,Calarratjada i demds
punts de Mallorca a preus convenguts.


DIRIGIRSE:
Carrt! d'En Pitxoln.O8. 1 ARTA,


-nn-nn
VVUWW-


Id Son Serverti no 29


MAQUINAS PARA


para coser y boda del GI iti 1 ; I


COSER YBORDAR
LaFfibrica m& grande de Mdquinas


(M .:rRCA ALEMANA)'
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN AWTA


Y
eternament con%s i aplastat per
la rnat.eixa veritat que' haurii
contradita i negada


Per6 no basta poseir una serie
de '*veritats, donat 'es csiracter
camviadis de l'bomo i donada
la dificultat de cumplir-les


veritats prhctiques 6s necessari
que hi haja 1111 centinella ben h%-
bit ibendcsgert que cui& decbn-
serval la intacta lo q u i1 no pot
I' h oino fer - h o sen i I ' as i s t ? 1 c in
del tnatcix D ~ u . Wo veurem e i i el


R U BO
, pr6xim nqmbrc.
1


BIBLIOG%<AFIA
*ry,


L'estudIbs Catedrhtic de 1'Insfitut
de Tarragona D, Bartomeu Darder
Yericis nos ha obsequiatsamb dos fo-
llets que ha donat a la publicitat.
N% un el tittilnt La tecroni quede la


1 region orientnle de kllle de Majorque
1 que publica en el Bullelin d e In Sucie-


".


ti gtologique deFrance i qu.64 un pro-
Fond cstudi geol6;lic prccisnitieqt de
terine d'Art5 i sos confrontints, que1
&de fa ungpjrtida 'd'anys ve fent
sovint sovi i i t I'aniic Darder.
I\: ' 6 5 1 at t re Algunes 'Invest igacidns


s d r e les Iwgclles dds saiiris q L ' h al-
t i e estuJ sobre aq*i':':t rxtrany fenb-
me:i pcr I:! rcctlrc~ d';{igurs suliterri-
necs,al q[i::l tamM d x k molt de
temps vt' dedicaiit pa r t de sa activida-
i ti ca n sa b I e.
80 soin q;iiper f e r i!n judici de tals o-
b i ~ ~ , lirnit.m-mu.; a dwnr iioLicia de
In scui pub izltih i rec.y,ciO,~,:oin a-
grnir nl'arnicl_) ;trJc:rs'atenci!\ i obse-
q k


. I


Son Ssrwra
D rtz d.alguns dies de rep3s f o r .


sa t degut a una trepitjida de la bistia
de ma pro?ieJat,dt q ' i inn ftrilin grA-
cies a I l e u m trob j a rest:ib'ert
torn fer vida ordingria.
-Dec avui donnr compte d:qu.es es-
tat destinat a l Bit1116 Cjzidors de
Africa nliinero 3 de guarnicib a Ttt-
t u a n el nostfa paisl'i I'Alferez D. An-
toni Servera Harcel6. perteneixent
fins a l a al Retgiment d'lnca niiniero
62AI dr.spedir-lo desitg que l a sort el
protegesca per Lerres d e Moreria.


Casament .. .Eli Jaime (a) l'astilla
arnb Catalina Sureda Nebot (a)Busca,
-Mescla de digust i sorpresa es esta-
da per moltsla &mini6 del carrec de
President de la Comissi6 municipal
d 'a igx presentnda per D, Rafel J.
G a 1 mess


Ningli de Son Servera ignora qu'a-
quest digne funcionari deselnpenya 1'
esmentat cirrec amb un zel incompa-
rab!e i arnb el beneplacit de tot el ve-
cindari.
Llamentam vivament qu'un incident


de carlcterpuramentpersonal hagi o-
bligat a tal senyor a separar-se d'un
cdrreg tan important i mCs ara queve
la temporada d'estiu qu'& quant is
mes necessaria la equitativa distribu-
cib de l'aigo en. les cantines i abeura-
dors de la vita.
-Avui divenres, a I'EsglCsia Parro-
quia1 han feta la primera COniuni6 els
nins i nines qu'havent arribat a I'edat