', rlimaro rolt: 10 at*. : RedrccI6 I adrninlstrrcl6 -- Quitre Cantom, 3 (ARTA)...

', rlimaro rolt: 10 at*.


: RedrccI6 I adrninlstrrcl6
--


Quitre Cantom, 3
(ARTA) Mallorca


~


'. UY
i


~- -


SETMANARI CATOLIC MALLORQUI


SOBRE LA NOSTRA
EINQUESTA


---
La fuyeta i l'article de €ow


que publicarem an el derrer
nlimero demanant als nortros
lectors la leva opiui6 robre el
desti que g'hauria de donrr
ale diners quo t6eu caixa 1'
Ajuntament com a sobrant de1
presupoat anterior han couse-
guit bonr part del efecte qua
nos proposavem. Vertadera.
meut s'ha remoguda aquella,
i a m o b s parts s'ha debatut
el tema de l'orde eu que conv6
doni soluci6 als problemcs que
la nostra Vila t6 plantetjats i
sembla que bartants e s t h
dispots a enviar el bolletf amb
les contestaci6ns escrites lo
qual ademha dresser sintome
d'interbs pels assuntes munici-
pals i per trnt de cultura,podr&
il-lustrar als qui son elr encar-
regsts de resoldrer-loa.


Mes, n'hem sentitr bastantr
qui sospitant que siguin pocs
ela qui contestiu, temeu a


. posar se en ridfcul en el cas de
que don& publicidzit a 10s PO.
que8 opini6ns enviades.


c Als qui taI temin devem
dir-lorr que no hi hamotin a
tal tsmensn, perque en el cas
d'esser molts pocs,els qui donin


aeua opini6, uiugs1 sabra el
nom delr qui l'haurftn eaviada;
i en cas d'esser un n6mero
regular que valga la pona de P


) 8eer presentades a1 Ajuntament


no h i ha perqu6 embagahfrm
d'un rote de civieme que taot
honra a1 qui'l fa.


Que no temi niugli a donar la
sera opini6 i aixi totea jziutee
representarhn una grau farsa.


Ditien altres qcir millor qucr
recullir sols una part del pob!e
mediad l'enq~ieata per noltros
publicada, hauria estat millofi
que la mateirn Comissi6 Per-
manent hagu6s intontat un ple-
biscit, fent uotar a tot el poble.
Apnrt dels inconvenieuts que ai.
x6 du,quo ron molts,creim que
b6, aplaudiriem que ho fea,
i reria aix6 una obrn molt
democratica; per6 aixi i tot,
no hi est6 dembs, que aquest
sector de poble qui llegeix
LLEVANT, a1 qual liem de
conaiderar amb un grau elavat
de cultura, couteati a les prs-
guntes formuladas, les quals
teudrhu el valor del raonament
prrque en l'enquesta demauam
corn ela resoldrfen i aix6 no se
obtendrfa arnb una simple
votaci6.


Esperam, id6, que de totes
maoeces,els qui creuen amb la
efichoia d'aquesta manifestacib
de civisme contestaran le8
fulles rervides dins el nhnero
derrer de LLEVANT.


A. F.


B
% -


CIRCULAR INTERESSANT


L,actual Inspector en cap
imsra ensenyansa de


I).. Juan Cap6 ha en-
,una, Circula- a totes les


Locals per resoldre
&tamept sl ppoblerpa de


1' enseogansr. Essent un as-
sumpte aquest de tantd'iuter6a
psr tote hfaflorca en que des-
graciadarnent el grau cultural
qstB molt part d'avall que'n el
reetaat dllitspanya volem ocu.


parnosm amb detenci6 donant
a coneixer els seus punts capi-
tals anib les saluci6ns que en
ella se donen.


Despres d'un p r e h b o l en el
que fa posar au els b a t h la
ma demunt 8a pr6pia conciencia
a fi de que obriu d'acord amb
ella, les eucarrega que a dins
vuit dies, cridin la Junta local
de primera ensenyansa per
llegir-los la circular i arbitrin
medis per realisar dins plas
mclt curt els punts que en
ella s'exposen, que son
OBLIGATORIEDAT DE


L'ENSENYANSA. Record&
11% dirporici6ns robre I'ense-
ngausa ablipatCria i els cartics
que la llei seogala pels pares
infractors, esrent les edatr
marcades de 3 a 6 auys pels
phrvula i de 6 a 14 per tots els
dembs, i per cumplir aquests
punts aeuyala les normes p r h -
tiquev que segueixeu:


la . Formar iumediatament
el cens escolar.
Za. Publicar un edicte are


i en el mes de setembre de
eada any recordaut an ela pares
01 dever d'enviar els nius a
escola.
aa. Fer la assisteacia total-


ment efectiva pels meoors de
10 anys.


4a. Establir una o varies
classes suplet6ries pelr nins de
deu angr eu amunt, de duer o
tres bores diBrier i acomodada
a1 horari i mauera d'esser a
cada poble.


D' ESC0LES.- Actualment
el terme mig d'eseoles a Espa-
nga per cada deu mil habitants
es del 13'19, i a Balears es rola
un 7'20 o sfa casi la mitnd. Per
taut, tot8 els municipis deurfen
demanar escoles pels suburbis
que non tenguio corn tamb6
conv6 demanrr la creaci6 d'
escolesgraduades i per depron-
ta la graduaci6 de les que ja
e&isteixeu. Vetaquf lea enormes
prkctiyues que a b!fi renyaln


C R E A C I ~ IGRADUACI~


la,- Se solicitaran an el
trrme de &res mesos totes lea
escoles necessaries per toti els
agregata que no% tmgurn.


2,000 habi tant ne solicitark la
gradunci6 oficial de les escoles.


38-Entretant ae consegueis
lo dit se gradurrti l'ensenyansa
arregladameut an aqueet pla.


(a) All& on hi haja tres mrs-
tres: diskribuiut-sa : 01s nins
segons el grau de cousixement.


b) Arou hi haja dos mertres:
L' Ajuntamcnt proporcionark
un auxiliar.


c) Avou tols hi haja un
mestre grrduark I'enamyaosa
amb uu auxiliar si l'aasiatencia
6s superior a 50 nius.
EDIFJCIS.- !Per fer l'cnse-
njansa obligat6ria so neewaiten
locals ndaquata i capassos i son
molts ~ O C R elr poblrs que lea
tenguen, per ais6 es neceasnri
inmediatament edificame.


Les solucions prbctiques refe-
reuta an aquert puof son:


la.-& hey ha en el poble
qualque edi5ci propiedat del


daptat, que s'adapti inmedia-
tamont.


2a.-Si hi ha qualque local
particdar que rerolgui el
problema amb economia de
temps i do dobb&s,que l'ndqgi-
resqusn.


3".--Queefaaaen editlcis noud
de plants, baixa capassos i amb
lea debudes condici6ns.
MOBlLlARl ESCO R.- I Les MATERIAL escoles te-


nen necseaidat d'anar refor-
mant el mobiliari que se gabta
i resulta antiqurt, i 6s atribucib
de la Tunta local procurar que
dins el5 pressuporta municipals
se incluesca conaignaci6 per
dotar d'aqueat a Ies escoles.
Avui, adem6s del8 banca moa
derns tota ,emoh hauria d8
teuir maper moderns i un cine
escolar. E ls Ajuntameota h u -


2". -En els pobles de m6s de '
~


Ajuntament cap&s d'erser a- > . .
2-
A q ~ i o l s ou els quatre piiuts


q u o l'luspeeci6 considern d rab - I
soliita i trq+wt neceessidat a ~
tot po'de i per taut recomana j
que se tfuguen a cap totd'una
a l m s de comonsar el pr6xim
curs escolar, p ~ r 6 adem& tl'a-
1411ets u'inc1ic:i tl'altres que
miit-6 tam& nrreglar i sou les
e~cciies dcndults per les qunls 1
proposa a,quostes dues normes
p rhdques : 1.a. IutensiGcar 1'


n isw oursets i ccnfereucies per
i i i u a . 3. Plucorar convertir 1'
escola dais, vespr-ert eu coniple-
inout, de In i-liurna.


Uu iiltre puut 6 3 l 'establiment
de classes espgeiais per atlotes
majors de 14 anys f:nt.ue tree;
ggriipnei6ns: 1s. Aualfitbetes;
:!a. Rtlotes arnb la primern
eusmynnsa deficient i 3". Atlo.
tes auib I'euseuyausa primaria
cornplotn, i la3 proporciouariu
co1;eixemmts d'higieue, Dueri-
cultuca, remois casolans, servioi
d e in ila!ts, ecJoqmia, coutirbi-
1id:it dom6stic3, ar t oolinari
e t c . ctc.
AdemBs recomana quells Ajon-
tnmeuts de3tiuiu calla any 200
piis. annals coin a minim a ia
ereacici de Biblioteques pupil.
lars, i qua adem6s s'estsblesca
eu ciula. iiiunicipi'major de 350
habitants u n camp de demos-
t raci i j agricoln, i 4110 so celebri
cada auy I n festa del arbre i la
festn escolar.


. Tot a i x j 63 de grau inter&
pels pobles i els hauria de
preocupar ferm, aiui, no sorti-
rein tnai d'aquest est:it d'indo.
lmcia l x r t o t lo b6, que fa que
avausem . pel c a d del progr6s.


Vold&in que la nostr:i J u n t a
iocal s'ho prengn6s amb laititel
r6s i 1s voluutst timb que I'Itis-
peccib li propasit i que pvest
veje:n aquestes n m a e 3 duites
a lii prhctica.


I


ollsmyallsa tl'adults. a a . Orga-
I


FIARINA ( 1 )
-e(,=-


Coiri una tcdrira poncella
fresc3 a x b etroud.1 mafi
q!i'sgrddosa s'esbsd!ila,
air1 tamhe s'obrl ella


I


I
I


baix d'aquestcel niaiiorqui. \


Grat o:or de senyorid3 I
i romdtii de son bes
perftimaren i 'expsida
guxnisib que fou tcixida
perfaifi.j,aiiib u n no res


I'leoes d'acert i de manya
sabtteu Qernianai,


1,


i
I


I
!
!


i


amb florctts de,montanya
do qos embats de la mer


Per la costa llevantina
i'agombola la car;cJ
d'una tonada Iiatina
i i i digiieren h4arina
no31 de m v i de clarb,


CIar6 que fa rnei encesa
el to d e color sua!!
de les ones. la lerpsa
dels peiiyals i la betlesa
d 'un cel transparent i blau.


hlar que guarda I'armonia
de poemrs infinits
anib senzilla niclodia
o anib arpcpis de Ioi'ia
mi encaia ben sentits.


I cresque Marina , pura,
azucena d'nrenal,
fior d angklica w i t u r a ,
wrnpr" ne:a l a blancura
de soli iilantcli virginal.


Sempra viva la mirada
de sus u!Is co!or de cel
per la tranqoila flsinada
d'una vida acompassads
de cap i cos, sense fel.


Daurada sa cabellera
cam eis caramulls de blat
que, per batre, demunt l'era
deixa caure ma fancra
de I'ercr, net i porgat.


Stny, bondat i galania
eren colors d'una f'or
qu'en son psrlar reaplandfa
i de se boca fiula
de bells mots un ric lreior.


La s e w anima, corpresa,
de tot lo noble en I'encis
tenia una fortalesa,
hermosnra I gentiles,
l 'eneait enasnoradis.


Espeit qu'a plei vo!ava
ceicant veritat i Ilum;
papalioia que xupava
me1 qoi pe,' ella estojava
la f!or d e m & s grat perfum,


Flor de l'agre de la teria
nasciida d'una llavor
que dins nostra 11.w aferra
I regada per la gerra
de ia font de l'antigor.


Sabia mii can!erelles
de gegmta, fades, castells,
ro.idalie's de coses velles. ..
i vengudes rnes novelles
de mor03 amb gram faix ell.


Galants fadiins i fadrines
pkns de cadtnes, e6c1aos
d'aquelles gents sarrahines..,
a forfolloris perles fines,
or, argent, i rics palaus.


Tresois que dins negra cova
cuarda encaitsda serpent;
csda cent any3 se renova,
i ia ningu en sap nova
dels mots del cncantameot.


Al'encisera IWMarina,
frcsc rit-neli de joventut,
la ttadici6 llemosina
CONI uns velia padrina
li deia lot lo sabut.


w


Gntesa i btila.,, jilna cosa
que no era per a di!


Q u a n t I'amor I'iiaja desclosa
{qui cullird aqdestr! rosa
reiiia del nustre jardi.?


Anton1 M". Penga


Premiada amb preini extraordinari
en els JOcs F!orals d ' e q i a n y a
Sol'er.


..,... . ...... . . . . .. ... ., ~. ... .......... ~


I bJ a i
Dijous de In setmaria pasiada


vengue de Cones,-/iires i'aino'n
Jeroni Nebot (a )Euiz que Eeya
uns 18 anys que ,s'en hnvia ailat


Li donam la bepvinguda.
-Uivenres Be la sctmnna p ls -


sada rnori l 'abo'n Ainad6 Sele-
man6 que $ feya estona que
estava malflt.


Deu vulpa donar molts d'anys
, de vida A sa familia per pod6
~ pregar ell.


d'aquest pobk.


f
i ,/ (CORRHSPONSAI.)


A+--,*- /


!


i h v u i dimecres s'ha rebu3a I'
:imatge d'una figura nova de
Sant Juan;alguns vezit~s delbarri
de Vilarrotja l'han pagada. Es
una figura molt herinosa i I'han
rebuda dela casa Cumbau de
Palma. Amb m o t h de la- bendi-
ci6 de. I'imatge enguany se
fer& una festa de pinyol vermey
amb m6sica i revetla. Els dos
clavaris que son rumbosos I'
amo'n Juan Fena i Mateu 'I'itai
estzln tots entussiasmats; serftn
els prdrins en Juanet Moyi (a)
Tessi i na Maria AmorOs (a)
Polla.


,-LfAjuntament casi tots els
arbitres t6 aprovats en no ser
el dels porcs perque troben con-
venient que no si han de posar
agafant-ho un poc mes per la
part de 111x0.


En el iiostro port s'hi est&
desembarcant una gran peixeta-
da amb m o t h que s'hi troben
dues pareies de boa pollensines;
hey h a dies que n'agaien mil i
pic0 de kilos que's transportat
an el tren, i els mariners de
Calarratjada &An queixosos
i al pareixer amb motiu, perque
ademes de que aquestes dues
pareies les agafen el poc peix
que hi ha Fer aqui,tenen por que
110 les estorbi sa crid.Estar& mok
en rab que 1ea:dues societats
de pescsldors que hi ha en aquest
puble; el P6sit, i 1'Antidinami-
tera s'enterin de si 6s o no leg&
i en tal cas fassin les oportuaes


, s ; r e c ~ a m a c i ~ n s , que'stam segurs
que D. Juan Serra, ntendra tot


,.


I


i


i
~


!
j
j


~


,,


:


I


nova a Ca.larr,ltjadl a benefici j
d'una nova Esglesia que s n t6 .
en projrctc edificar a dit port.


--Prest sc arreglarki u!i nou
camp do football per In ;Congre-~,
gaci6 Mariana i coii j n juguen
baslaut be els nins de la seccid
menor, 110 eitaria fora lloc que'l
cor-responsal de Son Servera
en Florlaun, que viu an el carri.
de A. Servera n'. 3, fei ses
corresponcats gesti6fl6 amb el
partit sa Pastelera per tenir
una encontrada amb sos juga-
dors d'aquest poble. Eatam 'se-
gurs qL;e 110 hi faltarien especta-.
dors.


--El Coi-rejponsai d e LLEVAKT
en Climent Terrassa (a) Mecu
estJ ja completament b6 despres
d.una malaltia que I'ha detengut
a dins c;isseva per espai cl'uns
sis.mesos,ara'ja ha comensada la
seva vida de trebay de manera
que desde ara ell quedanova-
mznt encarre;zat de le5 cr6ni-
ques, an ayui se pDt diriyi amb
tota llibcrtat en Fluriana quant
el necessiti.


,
1


c'orresgonsiil


LLB


LA FESTR DEL CORPUS


La festa del Co~;nus C h r i s t i
qua dijous se celebr.6 a la Pa-


roqnia result6 solemnissima.
A pesnr de qne d e bon iiiat,i
p a r qui el temps amanassas no
va ploure gaire i tots els aetes
foreu molt concorreguts.


El clennli combreg& molta
do gent. A les deli depres de
ewt.ar I'er,tia so beuehi el
iiou Q v n o per Jes6s 8agrti.
me:itot, obra riyuisiriia coufec-
cionada e n d nostro Centre Eu-
caristic qu'es nna preciosidat
i eansi admiraci6 a tots els vi.
sitants.c'.e la derrera exposici6.
Foreri eis padrins on Mouserrat
Blanes Aininr fig del metge
D. Rata1 Q. B!anes i Na


Antonia Morngnea Prohens fia
de D. Pere hlorapies. Segaidn-
rnent se bend una hertnosn i-
inatgn da St. Lluiv Gonzaga,
que ha adquirida la Congrrga.
ci6 Rfariana. Eis padrins furen
N'Antoni Blaues Sureds fill de
D.Antou i Patr6 i na Cataliueta
Sureda d e S5Aum,a Blanes
filln de D. Juan de S a w
ma.


El Chor cle Ies Gerruanes
de In Caridat cant& la Slisaa
d.Augels altoruaot amb el
Chor i predici D. dutoni Ar-
tigues Pvre d3 Falauitx predi-
cadoc de k3.X Hsi m&i I'A-
juntainant.
h Process6 del eapyespre


€on molt oonco:.caguda. B8i
havia molta mes gent que'elg' ., '
dern6s anys, Els nins arnb un * ' .


wra ,
~ , , - . .
Hei sssist,i la Banda Filarm6ui.
ca Massenet. Molts d'anys.


Denik hei hanrh Ofici de Do-
minica ainb Expouici6 dcl
San tisairn.


Dimars,dia de St Juau so
fey6 tesla coni els demes
anps.


CONVENT


Damti eu aquesta iglesia se
ferk amb gran solemnidat la
festa del Corpus. El demati
hey h s u r i la Coniuui6 general
pels Terciaris. A 1es deu hey
haurh OEci I h j o r amb esposi-
ci6 dal Santisaim an el que


"predicarii el Rt. I). Llorens
'' . Parera .,.' Vicari de Capdepera.
' , ' El decapvesprs a fes 6 sott irh


la processb arnb el Hantissim
qu,o recorrorh els mateixos
carrers dets altras anys. L'a-


,, meuiaar6 lii banda Filarm6ni-
,, ca Massanst.


V'ives Negrc de S a Badeya.
18.- Juan Torres Pons de Binisa-


lem amb N' A n b n i n i Caut6
Ginart (a) hfosso9ia.


...... ...... . .. ........ . .. ........ .. . ..... .. . . . ...., .................


La Junta general del Sindica
agricol que (se dein s'hsvia ti:
celebrar demA s'ha perllonLadi
fins a1 primer diumenae dl


Ial ts de gravedat. Tampoc regis-
tram ni un mort, ni cap viaticat
d'aquestn setmana.


DESGRACIA


Diumenge demati devers les
8 passava per sa Plassa un-Ca-
mi6 d'Algaida carregnt de pas-
satgers quc's'en anara cap a Ies
Coves. Aiguns tregueren el cap
I deinanaren I l'amo'n Guiyem
Canct de sa dilitgencia,si anaven
be per anar a les Coves. El1 les
dkue que si,1 que tirassen per
enva'lt i a1 mateix temps puja
demunt el parafanc per aCOm'
panyarles-hi-scns que'l conduct6
s'en donhs conte; i a la volta de
can Perico Salem s'acosta tant
a la vorera que'estrcngue fort a
Mestre Canet contra la cantona-
da, scnse que hi hagut% temps
de returirse nI debaixb,caiguent
despres alli en tcrra bastant
ferit i sense sentits. L'entraren
dins ca I'amon Juan Sopa, aont
I'auxiliaren, mentres dan& a
ccrcar el metge, i 19. seva familia.
Quant hague cobrat, el traslada-
res a ca sera i e l colgaren.
Te encetades,a lesdues anques i
en els dos costats i molt copetjat.
Deu vulla que prest estiga
curat.


TUNTA APLASSNDA. I Dia 11.--- Juan Nicolau Sancho ia) Coves arnb ':Na Francisca


- 1 Juriol. .
I VlSITEs


MATRIMONIS.


Dia 9--JuliA Cant6 Piris fiy d'en 1 . .
:, Fuya barber. El dia de St. Antoni venguC 1:
,;. 13.- Francesc Nicolau Vivis \~ Enginyer Agr6aom Director de la Granja Agricola de Palma D.


ArneSt bfestres, per veure un
Camp que se destinar6 a experi-


Antoni Blanes Ginart d'en Juan
j


~ mentacidns agricoles.
!


d'en Juan Cozm.


', Parreta.


?


MULTES


: El Batle ha imposades algunes
' ' i ntultes, per abus de pasturatge. E ! :2


Meteorelogia


El d ia~de St. Antoni de Pidua
dematinada va plonre. Va fer
uns quantr ruixats que llevaren
la pols.Com va mer aigo general
el temps se r e f r e x i un poc;per6
prest to1-112 fer aquella $ran de
calor de les passades setmanes,
amb diades de bon sol.


El dia del Corpzrs demati feia
molt? d'humitat, estava molt
enniguht i semblava que havia
de ploure. No hu feu aquell dia
per6 si a1 'divenrrs demati en
que feu altres ruixats bons. Ara
el temps es una inica m& fresc


Estat sanitari


am 'en temporada de bona
No se sent pzrlar de ma-


La casa
de la Fortuna


DRAMA EN DCS ACTES PER D. JUAN
Bosco PVRE.


TRADflIT PER -4. FERRE GINART


PERSONATGES
Bernat- h m o de la casa. 1.


T
ESGENA PRIMERA


JUAN 'ALF.GRIA, K FZL I Tonirssrr
y I


I~


uaM.--Amb tom aixuda demtiiaf
,'espatla.


Mal de fer scria. trobar.dins el
non cap homo mes felic que jo.


~6 que me toca CrebaysI de sol
sol; per6 aixd no'in sap greu,


ierque corn m6s trebay mCs gana
eng,i fins a q d maim'hafeta falta
es per viure content i alcgre.
B Cs'enganen aquells Qui crcucn
lue no nits se troba sa fclicidat
enguent dobbes a vol?! Ca no;
's dobbes no coil capasssos a
Impli tots es desitjos des cb de
'hom0;ta.n sols el seu bon us pot
broduirlli una vertadera satisfacci6.
>ue hi aniria de be si cadasqd
01s pretengues lo que necessita
se conform& amb son estat.
lqui me tenia a mi: mun pare va
er b e en poszrme per noin Juan
Ilegria: perque sols que tenga
tna Ileeca de pA el mati, una
:scudella de llegum el migdfa i
lues sopes es vespre, ja me trop
atisfet; scmpre ertic content,
IO pas penaper sdquirir dobbes.


Toni I sos nets Praucesc \
Juan Alegria, missatge.
Rafel
Tomasset 10 rfes
Un Carreter


jES dobbks! Son cosa feixuga
i m'estim m6s deixarios pes qui
les se vulga carreg&. Es ve que
sa nieva aixada tambe hu
6s feixuga per4 6s una bona
companyera; ca4i 'no 13 dcix
descansg en tot lo dia. iBenhaja
t6, aixada Geva! Tu etsla meva
felicidaf! . *..
[.lfe&res $2' Alegda aka a1 aire
la seva aixada arribctz en Rafel
i Tornasset amb idn cofret)
TOK- iAvon mos trobam, Ra-
fel?
Rm-No hu sC, Tomasset, per6
qualsevol aia 1' mo d'aquesta
casa, li demanarem un poc de
caridat.
Tox.--,Ningb coneis per agui?
RAF.-No hi coneg ningd; per6
en tot el mon hi ha persones de
bon co. No, i abans d'arribar-hi
te vni fe present el consey que
mos donit mu mare de no dir es
vcrtader nom que tenim fins a
trobar an es nostro padri, aixi ...


C O RCIANTS
A tots vos conv6 suscriurervos a la REVISTA COVERCIAL


~BRRO- AXERICANA MERCUKIO.


de :!ransports. Admet anuncis segons tarifa.
Surt cada seitnana i du una detallada inforinacib comerciat


J,a suscripci6 6s per anys compiets i son preu 40 PTS.
Per mt's details i per suscriurervos demanau a fa nostra


Redaccid.


I


Fisotecnia. spainoxa
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGCS


ARTIFICIALES propios para ficsvas particu!ares, de barrio, jardiner
etc. etc.


Novedad en FUEGvS ELl?CTRICOS de gran esplendors y
lluvias de fuego platcado y dorado.


FUEGOS JAPONESES=kOHETES REkLES con cabellera
I;Cohetes de honor=Cohetes el&tricos==Cohetes . escondidos-
cohetes reales con lluvia aorada y plateada:


Direeci6n-Taulera==l6 Art&
.' ~


N ELCA
S'haposat a. la Yenta aqnest drama, traduit SI mallorqui pel


nost-o Director, que's molt apropdsit per representar'el jovent
de*sociedats crt6liques. Sou preu,ce 0'75 pts.


. .
>


, ~ A s ~ , t * . , ,
,. , . , i : i . ' ~ ' '


---L . .


Ensriianza prictica de la canjugsc16ir de verbos regulares e irregulirq
confornie las Mtima; normas pubiicadas por la R. Acacremia. Precip 0 90 pts.
ejemplar y 9'00 ptas. docena.
c) RTCW R A Pi A
MALLORQUINA


Foilsto de gran utilidat. El Servlretu
a tothoffl qui el demani B 07.5 ots.
nxwplar 7'50 pts. dotnera,


ELRVICIO DE CARRlJAJ€@ PALULAS
DE Unic dicclonari crpanyol cncicloptdic manual ilustra t


ARTOLOME FLAQUER en cinc idiomes: espmyo~, franc&, inglCs, aieman, itali6,


ELABOQADOPOPULAR


Edici6 1924.
Prcu 12 prs. (A) MANGOI,


A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche
ue pate directo para Cadepera af Calarratjada


I c e ~ s os puntos sale o t r o para to as las salidas
de trea.


May tambitn coches disponibles para las Cuevas
y riajes extraordinarioo.


AGENCIh DE TRANSPORTES


Set magniflcs toms enquadcrnata. Se serviril tota
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensual~
de 1Dptt.
Preu 125 p t s . (s~allrr.Ieart,


I


ENCICLOPEDIA ESPASA
El millor diccionari del mon. ContC: cent millons de


paraulrr, dau mil biografies i un mill6 de ressanyes biblie- encargos para "Ima y oterme dhr .


. *


EnsaImades i paneta,
En lloc se tiokon aillor quo a ir


PANADERIA Victoria
E S F O R N N O U


A botiga b& wobafca pur,
pancts, galletre, bsecuitr, roue s, i tetr
cantn de pastburlm.
TAMBE 8E SERVEIX aDOMICTL1


Netedat, prontitut. 1 eeonomfa


1


DESPA IG


~A#N%Of4LTLS
MLNORQUlNLS


PLASBTA DE MARCHANDO.


E8 UI a&% do ransonefes popularr
rreullidm per n'dodreu Fener I blenor
u. Vaa ben cQsritlcader;l am8 profu-
66 &e netas-& m volum d e 1 B
phi%$.


Prew 2'50 pts.


@z%quirir a plasroc en la nortra Ilibrerin. I Carrer de Palmu 3 bis. A R T A


Precedidss d'un estudi de le$ parli-
fularidats dialeclals del menorqul. Amb


Iatura s'hi poden passar algunes


RBNDAYES
MA LLORQUINES


d'on Jordi des Re&.- M'hi ha set
toms publieah i tots 10s trobareu en
11 nestra llibreria a 2 pts. tom.


- m v


L A CUlNA
MALLORQUINA


Llibre del Coc i de la winera.-
Indispensable a totes les families de
bon gust. Se v tn tambe aqul Llibreria
escolar i relligiosa Art&


A eua~oarol intevcsai una de les siguents revirtep $'hi 2 ,
rursriu& on aquwta Ilibrnria.


TRESOR DELS AVIS


Hcvista folklorica baloar-Preu 3
pts any


D'ACI 1 D'ALLh


Surt mensualineut a Barcelona.
Molts de gravats i treballs ciontific i
literaris. Preu 1'25 pts. cadr mer.


REVISTA DAORICULTURA


Surt cada 15 dies, a 1,ptr cada me5


. ECONOiMIA I FINANCES
Surt quinrenal a 1 pts al mes.


E'. CO.WJLTOK
DE LOS BORDAUOS


EdiciQ econ6mici: S pts rn7. LIltiL
de luxo: 15 pts any.


1 ALMUDAINA .
~iiari de P~lnia. 2 ptr mmsurls.


LA VEIJ DE CATALUffYA


Preu. 2'50 cada mes.


L A VANGUAItDIA


de Barcelona: 7'W pte. :rimwtrr.


Lee servirsni a qui les dermaui


BATXILLERS
S'hro publicatr unr Apunttr de Omprofa Oeneral i da Elrrepa gut oentes.a


a1 program d'aquesta arignatura en I'lortitut de Palma.Sols valcn durr p tc fen d e
rnolta utilidat a1 estudiantd


GRANDES ALMACENES
San J o s e


Uda. Ignaci; Figuerola --
IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cma, todas las


WANDESNOVEDADES
Onicos almacenes que tienen en grandes existencias
TODO LO QUE SE REQUlERE PARA


VkSTIR Y CALZAR
y que venden m8s barsto que aadie


WIID H I I irrtiiaj1
ESTA CASA NO TlBNII SUCURSALBS


ALMACENES MATONS
w


RAFAEL FELIU BLANES
CALLB DB JAIMB 11 P * S a l 49


Palma de Mallorca
SASTRBKIA PARA SEWORA Y CABALLERO


ARTICULOSY NOVQEB %DES
IPlST0D.M CLA


La Fonda , Randa, de Esteva
Carre de Palma, 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


SEGUREDAT I ECONOMIA
m


&Yoleu 6star ben smits?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
.cum Agencia entre Art6 i P n l m a i heiva
!ads dia.


Serveix amb prontitut i aeguredat tot class
i'cauc8rregs.


DireccitS a Palma: Harina 38 An ea contat de
2entro Farmacbntie.
Art6 Palma aO.3


Q l i d'oliva
dirigiu-vor a


D. JUSEP PIRA
Quatre Cantons, 8-41 A


Te olis de primer i segona clasea


Serveix barrala de 1% litros a do


VBNTES EN GROS I AL DSTALL


a preus acomodata.


m i d i .


" ~ ..,.. ...... . .__ .... ~ ...._.........


I