PREUS Art& Ur trirnesfre 1 ’50 A fora a?Y 7‘00 dl Exfranger id. 1 O‘Od - Nlimero...

PREUS


Art& Ur trirnesfre 1 ’50
A fora a?Y 7‘00
dl Exfranger id. 1 O‘Od -


Nlimero solt
0’10 cts.


S E T M A N A R I . C A T O L I C M A L L O R Q U I


I RedacciCi i Administracid
I


Art& 25 Mars de l922 1 PER DEU I PER MALEORCA Quare Cantbns, 3
1 I b


-
EL PRESSUPOST DELS


REGIONALISTFS


Petits son tres retjidors per dur a
cap l’obra de renovsilament d’un mu-
.nicipi de 90.000 lidbitants com Cs la
nostra Ciutat de hiidliorca, mes,si be
es vcritat que els obstacles son casi
insuperables s’ha de tcnir en conta que
esobres humanes esthn subjectes a una
partida de eventualidats, les quals,
unes vcgades en contra i altres a favor
poren arribar an el perfeccionanient.


Insignificant va esser la part de pli.
blic que a1 entrar a formar part del
inuniGipi ciutada els nostres ainics
Quintana, Forteza i Roca tengu6 fe
amb la seua idealidat considerant-la ca-
p6s de cristal.lisar en hermoses reali.
dats; allre part de
aquella idealidat du
b!e arribar a la consecuci6 de cap de
les reforms que smb la concepci6
moderna de lo que han d’esser les ciu-
taks duen c:s r ~ i o w l i s t e s i a l t m pcr
ti cregue:m que serien tres mCs els
<pares. de la patria que s’asseurien a
la Safa per anar tirant, dins el sedenta-
rime, dins * ! ’ S i 2 t U t p i O D que constitueix
el progrania d e tots els partits polities
orpanizats o desorganizats que teniin
a Mallorca.


Els dels dos priniers p u p s no s’
equivocaren, qualca cos2 s’ha !el. La
perseverancia es la virtut que condueix
a l’txit; per6 de que s’hsn succeit els
obstacies en el cami, no mos ne cap
dupte i hem d‘aplaudir que ells tres,
corn un sol horn, s‘hagin juniats; i arnb
la personalidat que les dona el nom de
regionalisfes, confeccionat el projecte
de pressuposts que presenfaren 1’
rprovaci6 del Ajuntament,


.


Si en Quintans ho hsrguCs duit a la
comissi6 d’Hisenda no hauria passat i
si s’haguessin units amb altres ale-
mentr de par t i t , tampoc] haurien
pogut treure an el coneixement pli-
blic, un obra que fins avui ha meres-
cut els elogis de tot lo qui a dins Ma-
llorca dona mts o nianco senyals de
vida.


I,a prensa tota te’n ha ocupat amb
detenci6 i n’ha fets justissims elogis,
declarant-se psrlidaria de lo que ve a
rompreefs moklosarcaics dins els quals
s’ha anat desenrol.lant la Comissi6.


Llhsiirna que uns homos tan beneme-
rits hagin d’anar del bras de una frac-
ci6 de la politica espanyola tan incom-
patible ailib els grans ideals, i me:, de
llamentar 6s encare si teninr en conta
les circunstancies que motivaren aque-
Ila aproximaeib. Com mes passsrli el
temps, rnes se veurd l’erro en el qual
incorregueren, especiaiioent els mau-
ristes al no voler aqueila col laboracio,
aceptada en un altre o r d x per el seu
capditl 1’1llm. D. Antoni Maura.


.‘:*A


El projecte presentat per les regio-
nalistes es un treball acabat, cis seus
autors hzn donat Ui?B prova de la seva
czpacidat per governar i governer a
la moderna, en plena Iluni, per lo qual
han fet irnprimir el seu treball i I’han
eEfregat an el public, perque pugui jnt-
j x aicb coneixeinent de causa, i deini
capacidat de governar perqiie els Iona-
r n w s de tota Gbra de govern son el
pressupost. Si Cs bo, dona llibzrt a t cn
els governants per degenrol-lar les
seues irilciatives, orientades cap an el
be del seus adininistrats. Si es dolent
impossibilita tota accid progrcssiva. r


Els dobb6s son I’element necessari
per ter millorzs, si el mniiicipi 6s po-


, ni tan sols atendre a Is
propia conservaci6.


El pressupost de Ciutat dona la sen-
saci6 de probresa i tot-horn conve, e R
la impossibilidat de caminar,yper man-
ca de caduals. per6 com I’estudi de la
adqiiisicib d’aquests, represenfa feina i‘
la aplicacib dels medis, du apareats
disgusts, vat-aqui que, aquells partits
l’ideal dels quais, no es altre quee
meiijar i vegetar, no pensassin, sabes-
sin o volguessin, rompre d’statu quo,,
per entrar dins la moderna evo!ucid.
Per6 han vengut els reformadors i s
han imposat el treball intens de esttt-
tudiar la manera justa d’aumentar unr
ingressos mesquins, per apIicarlos a
reforms necessaris o convenients per
la Ciutat, aprofitant unicament medk
que la Lley dona.


Per quatre conccptesprincipals s’atl-
menta ia recuadaci6 que son: *Impost
s:hre l‘inquilinat,* tenguent en conta,
que el lloguer de casa erta en relacid
atiib la riquess de cada familia i eE
qual pot1;ia donar 653.000 pessetes
a h p o r t sobre ti!cohois i begirdes es-
piriiitoees, impost, el qual detnostr8
les s m e s orientations dels ponents ia
que q u a m ;n&s civilizat 6s u n pais, mCs
procura posar traves a la difusi6 ur~
element distructor de la sociedat corn
es :‘alcohol. Aquest impost pot donar
mes de 375.000 pts.


L’lnzposf demztnt els soEars sense
edificar, ja que l‘alxaniplement de Ciu-
tat es cosa viva, pot donar 40.0uO pts.
i per iiltirn un Reccfrrec sobre Z‘lmposf
ci’ UNlidats a les Sociedats An6nimes
cfe inks de 500.000 p f s . de Capitol
el qual representa per I‘ Ajuntament
64.000 pts, d‘iqp%.


Rquests nous ingressos fan puim et
prewpost a 3.050.000 pts. o sigui un
50 pore m6s que el rutinari de la a-
A
1 LLEVANT


&si6 d'Hisenda azment que fa s'apro-
ximi an el mts petit de le8 ciutats de
sategoria semblant a la nostra, lo qual
v01 dir, que encare progressivament se
pot pujar molt mCs.


En els gastos se proposen una serie
dieconoinks Ies quais reforsarit els in-
gressos pt'rmeten atendre a millorar
tots els servicis que te encarregats 1'
Ajjuntament per el ben estar dels ye-
xins, c ~ n i son Policia de seguredet


. (incendis, saivament) Alumbrat, Netet-
jament, Cultura, Obres Publiques,
Obres de nova construcci6. Beneficen-
cia, etz etz.


L'obra Es bona, ara falta sobre s
sera o no acepiada. De totes maneres
es una fita que s'haurii de ten' lr en con-
$e, sempre que se vulgui reformar lo
que es element de vicla o mort de Ciu-
ut


I no perqlie sigum amics hem de
deixar de donar la mes coral enhora-
bona an ea Quintana, Fortera i Roca,
per lo bL que ho han enjirgolat, desit-
jant que no caigui en terra erma un; es-
for$ que tant de be pot fer dins tota
Mallorca.


LLOREES GARCIAS


Notes
EL GOUERNADBR


Estam de enhorabona. Tots els qui
ea el fons de le8 nostrer animes senlirn
anhels de renovacid, nos hem de felici-
2ar i hem de felicitar a Mallorca per la
tornada del nostre Governador, 1'Exm.
Sr. 0. Pere Llosas.


Ni una paraula hrviern dita referent
a la personalidat escullida Der el go-
vern que presidi el nostre ilustre pais2
E). Antoni Maura per retjir les nostre;
illes, i no n'havien parlat perque espe-
raveml'ocasi6 en que la bondat de la
seua obra fos rcconeguda per els nos-
tres paisans, ja que noltros teniem ab-
soluta confiansa i la seguredat, de que
I'esperit de la rassa no havia de ciaudi-
edr, antes mis, havia d'aportar a les
nostres costurns las sabies enscnyan-
ses, apreses en la niillor escola de go-
vernarnent que hi ha a leo terres d'Es-
panya.


La satisfaccib mostrada per tds els
boos mallorquins devant ia actuaci6 del
iV1ustre fill de Catalunya no hi ha dup-
4c, es, lo que ha contfibuit a qut, per


-* -


el nou govern, se disposds la seua con-
tinuacid.


I avui que la prensa ciutadana mos
dona conta de la seva arribada, a1
darli la benvenguda, hem fd'animarlo a
que continui amb la mateixa entercsi
per el cami comensat, desfent totes les
rutines que s'oposen an el desxondi-
ment de la Patria.


L'ecIipse de sol del 28


El prbxim dimars dia 28 tendrh Iloc
un eclipse anular de sol visible coni a
parcia en les nacions mediterrinees i
per Io tant en els nostres pobles.
A1 voltant d e les 12i niitja del dia,


cornensari5 la lluna a tapar el sol, arri-
bant casi a cubrir la mitat de la seva
suptrlicie devers les 2 i una vintena de
minuts i acaba a l'horai-ii :que el iferro-
carril surt de la nostra estacib, Its 34.40
metres.


Per la inportancia d'aquests fen&
mens i por lo molt que exciten la cu-
riosidat del pti?lic, creim convenient
cridar l'atencib perque l'hoia en la qual
l e lloc 6s tan apropbsit, que tot-horn
pot presenciar irquesta curiosidat as-
tron6mica.


Politica pobra


Sembla que han vengut a Lin acord
els diferents elements del partit con-
servador per juntarse arnb els mauris-
tes per constituir la majoria en el futur
Ajuntament. Est& molt be, ;i'afinidat es
natural i havia de dur aquesta uni6
apesar dels despitats.


Perb (sempre trobam ossos an el
Ileu) si es ver lo que diu la prensa arnb
referencia a1 acort per fer bal-les acu-
sa una pobresa d'esperit tal, que s'
haurien de fer tots els medis per con-
vertir-la amb altesa de mires. Es qne
un any basta perque un bon bal-le pu-
gui desenrol-lar la scua obra. i Q u i no
sab avui que la falta de continuidat es
una de les principals causes dels mals
que paleix Espanya,


UNh GRAN MILLORA
La linia A ero-Poetal


Palma-Barcelona


El dia de Sant Jusep, tengut5 Hoc a
Ciutat, la bendicia dels hangars i els
hidroavionr que la "Aero-maritima
mallorquina" ha adquirit, per establir
el servici de correu aeri entre Mallor-
ca j la Peninsula.


Quatre son CIS aparatos amb e l s
qaals conta de moment la companyia i
amb els quals inaugurd el passat di-
l l un t e1 servici.


La solemnidat fou celehrada per el
nostre estirnat Sr. Bisbe, reguant du-
rant l'acte el major entussiasme.


Suposam que la suspensio despres
decretadii a'alsara aviat.


Rebin els entussiaetes, que han con-
seguit dur felizment a cap una miitor&
tan important, la nostra mCs coral fe-
licitacid.


Be Capdepera a
Durant aquestes setmanes s'estant


fent algunes diligencies necessaries
per poder passar enwant l'obra imgor-
tant del Port de Prefugi. Entre elles, a
Cala-Ratjada se va formant una Itista
del nitmcro de kilos !de peix que cada
embarcaci6 agafa quotidianament, ade-
mCs d'especificar-hi les classes princi--
pals que d'ordinari es pesquen. Pareix.
que i'asunto que va comensar amb tan-
ta laniniacib, se du seriament i arnb
entussiasme.


Dessitjam que els trabais i esforsos
que arnb aquest sentit es realisen ten-
guinun fi felic.,


Prometerem en el ntimero anterior
de LLEVANT donar algunes no t i c i s
historiques de Caia-Ratjada, i la nostra
intencici era que ocupassen solsament
I'extensi6 que, mes o menos, sol tenir
cada cr6nica que acostumam escriurc
setmanalment, per6 donat lo numcrtjs
ct'elles, principalment en la part tradi-
cional, hem pensat ordenar-lea i com-
pletar-les un poc M& de io que en fei-
em contes, i despres publicar-les. AXE
ho farem si a Deu plau.


-Amb tota solemnidat es celebri,
Diumenge passat la festa del glorids
S. Josep. El "Coro Davidic" interpre-
t i molt melodiosament la misa d'en
Botazzo a dues veus; dirigi I? paraula
sagrada a n'e!s feels el Rt. D. losep
Sancho de la lordana. La concurrencj
fonc nuinarosa. Mos cornplauem en fe-
licitar a tots els qui contribueisxen a!
esplendor d'aquesta festa, i d'un mod@
especial a n'els seus celosos davaris.


Voleni fer constar la nostra n d s co-
ral satisfacci6 per haver vist qu'ha es--
tat admCs come corista del dit "Cora
Dividic" el congregiat nootro bon amic:
Pep Terra= (a) Coxu; el cud, coin-
3 -- LLEVANT
@dint amb :la seua festa onomistica‘
*ngut a be obsequiar amb un explCn-
dit refresc a tots els individuos que
mrnponen I’tsmentat Ichor. Aplaudims
fortatnent aquesta determinaei6 d’ ad-
metre nous elements perque estam de
tot convenpts que si s’empleAs l’apti-


que en molts d’homos del ncstro
poble existeix per aquest ram musical,
+8 podriaformar una agrupaci6 de veus
que certament oeria capis d’emprendre
les peses qne deim grosses de mlisica
classics. Que aquest ria l’ideal que es
perseguesq ui.


=Enguany si la cosa no desmereix,
tendrem oli: casi totes Ies oliveres es-
Gin replenes de pareya. Els cirerers ea
troben tan florits, que per la blancor
iit Zes seues flors i Io Sinasellades qu’
cstin sembla que dernunt els ha caigu.
da forta nevada.


==Ha arribat a Cala-Ratjada el bar-
co “Victoria” carregat de farina a con-
te del comerciant Xliquel Caldentey (a)
Creus.


Corresponaal


Capdepera 22-3-22.


De Son Servera
Solemne en extrem result5 la fes-


%a qu‘es feu diumenge dia 19 del
present en honor de St. Tusep. A
‘totes les comunions del matf hei
prengue par t una gentada poques
vegades vista, i a 1’Ofici lo mateix.
E lsermd fonc predicat pel Rt. D.
Antoni Lliteras. El sermb del de-
capvespre estigue a carrec del a l t re
Ticari, Sr . Puigrbs, el qual v a dirigi
k paraula a una innumerable mul-
titut de feels, puis 1’Iglesia estava,
corn vulgarment se diu de goni en
gorn. La capella del Sant cridri l’a-
tenci6 d‘una manera particular. Es-
Sava profusament adornada amb
mvltitut de flors naturals i artifi-
cials , amb,rutilant il.luminaci6, tota
ben endomassada. i plens els seus
contorns de cossiols amb hermosis-
Sirnes plantes de jardi. Son dignes
de, la mtls sincera felicitaci6 les se-
eoretes Antonina Llull, Tonina Pui-
grds, Catalina :Massanet i Catalina
Wiera, capilleres de la esmentada
capella.


-En la darrera sessid que cele-
&A la Junta de la Congregacid Ma-


riana s’adopt6 l’acord de colalocar
a devora el portal de Casa-social
un bussd per l a correspondencia.
Era aquesta una millora de gran
urgencia perque fins aqui la eorres-
pondencia dels congregants havia
de ser duita a n‘el domicili particu-
lar d‘un de noftro:;.


-A la desembocadura del carrer
de D. Pere Antoni Servera, devant
la ferreria d’en Rafel Lliteras (a)
Besb, s’estti aixamp!ant la carrete-
ra. Ademes de l’ampliacid del ca-
rrer se guanyard que s‘el fari bas-
tant mes recta.


-Acabades d’escriure les presen-
tes retxes observam qu’el temps h a
fet una variacid grossissima, tant,
que bona par t de la nit paslsada h a
plogut. D e segur qu’els conradors
s’en alegraran bastant ja qu’ha feta
una sa6 ben regular. Gracies a Deu*


Un congregant serveri
Son’Servera 22 de Mars 1922.


BT


C R O M I C B
DEL TEMPS-Gracies a Deu qne


mos ha enviada l’aigua tant de temps
fa desitjada. El temps camvih ja el di-
lluns i semblava amenassar per6 s’es-
vairen els niguls i no feu res. El di-
marsfeu just una brusca prima per6
el dimecres a la nit fe una mitja sa6 i
continua brnsquetjant [tot el dijous.
Deu vulla que caigui be an els sem-
brats.


ESTAT SANITARL-Seguim la bo-
na temporada. No hi ha epidmles ni
malalts de ressonancia.


ACCIDENT2 DESGRAC1AT.- Diz-
menge a1 mati fou aqui per saludar !a
seua tia i cosines el distiagit medge D.
Pere Alcover $entorn& a Manacor i
alla sortf a fer un passeix antb automb-
vi1 enduguent-s‘en a sa naboda Na Jua-
neta Virial filla del Kotari D. Josep.
TenguC la mala sort de perdre una
roda, girant i’auto quedant ell i fa nina
devail. Ell se feu algunes ‘ierides Ileus,
per6 la nina en rebC de tal gravedat
que’l dimars mori. Acompanyam a sa
familia arnb el sentiment.


DESGRAC1A.-Sa Madona Julianeta
veya que‘s la que i e mts edat de dins
la nostra Vila, dimecrer demati deva-
llant del llit tengut la desgracia de


caure i s t romp5 una cuixa. Dcu l’as-
sistesca.


TEATRE PRINCIPAL.-El dia 2 d“
Abril se representari el drama Murf i
Passid que equivacadament anuncig-
rem per demd.


arreglen ara a la Sala els expedients
de quintes dels mossos d‘enguany i
dels 1919-20 i 21 que donen motiu. E1
dia primer d‘Abril a Palma tendrh lloc
la revisid dels mateixos, peIs pobles d‘
AT i St. Llorens.


POSTETES PELS CARROS.=-Se
va fer la crida manant que se posin Ies
postetes noves a tots els carros i son
molts els qui encara no I‘han adquirida.
Ala, carreters, no vos descuideu, sin0
caureu en multa i segons noticies s’u-
sara d e r:gor.


SOLDAT MALALT.-En Fuya que
presta servici a Meli!la caigui greu-
ment malalt del grippe i la :familia a1
rebre el telegrama s‘alarmh creguent
qu‘era ferit, escampant-se rdpidament
la noticia per la pobIaci6. No tenirn
noves de que estiga mCs malament.


FUNERALS.- Efectivament el dia
18 se celebraren els funerals de D.
Francesc Btanes (a. c. s.) Ademes de
molta de gent de Art6 que hi assistiren
hei verem tambC molta gent de SOB
Servera i Sant Llorens, arnics del dj-
funt. OficiP el Ht. Sr. Rector de la
nostra Vila la1 que assistien, com a
Diaca el Rt. Sr. Rector de Son Ser-
vera i de Subdiaca el Rt. Sr. Rector de
St. Llorens.


G0TA.-Dissapte a Mado Barracrt
del carre de 1’Abeurador l i peg& gota
i quedd amb tota una part paralisada i
sense us de paraula. Aixi estigue fins
a les 11 del dia 22 en que l i repeti i
entra en agonia. L‘extremunciaren i a
la 1 mori. Deu la tenga a1 cel.


MESTRA INTERINA . -Per regen-
tar interinament l’escola nacional d t
nines n . O 2 que quedi vacant per haver
estat jubilada D.a Juana Maa Salas, er
estada anomenada D.a Aina Monserrat
Garcia que fins ara era auxiliar de la
Regencia de la graduada anexa a Ia
Normal de Palma. Diumenge passat
fou aqui per pendre possessori. Per
ara no se te local cercat per ella i EC
diu si se ti senyala altra vegada el lo-
cal que hi ha en el carrer de la Pureso,
mentres den cerca un altre de millors
condicians.
lDE DE I IArtanencs, escoltaut
E


(A) MANGOL
I A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche


que parte direct0 para Cadepera y Calarratjada
@e estos puntos sale otro para todas las salidas
de &en.


Si’s paraigs est5 espenyat
i el. voleu fe arretglti
n‘hndreu Ranv6 el dobari
be, barato i aviat.
En lo que tambe estrempat
e8 en teinea de llaun6
posa lligindes d’ac6
a ribells i greixoneres
adoba palles, calderea


w


l a y t.ltnLi6n cochej disponibles para las Cuevas
3 viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRAMSPORTES i rngquines de quinqu6. ’
Se sirven encargos para Palma y Estnciones


~ e r m e d i a s . 2


u---
PLASBTA DEL MARCHANDO.


Yda. Ignacf; CP Fipyerola
IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta casa, todas las


y que venden mas barato que nadie


S’ES OBERTA FA POC. TOT ES MOU
1 LLAAU’AN’T. ‘XI: VICI ESMERADPSSlAI


&Yoleu 6s tar ban ssmits?


E
ti n ~ a l a 3 ntl ~ l o a Agoucia entre Art& i Pal-


Sereix amb prontitut i kcguredat tota classe


Direcci6 a Palmn: Harina 38. An 8% costat des


In R


d ‘enc&rregs.


Cent ro Farmac6ut ic.
Art i Figue ral 43


Ei i sa imades i p a n e t s
t


En lloc se torhen rnill6s que a la
PANADERIA V i c t 0 r i a


E S F O R N N O U
D‘EN


i q u e l R o c a C a s t e l l
A sa botiga hei trobareu sempre pans, pane&*


galletes, bescnits, rollets, i tota Gasta de pasticeria
TAblBE SE SERVEIX A DOMICJLI


DESPAIG Carrer d e Palnzcr: 3 bis.AB T A
Netedat, prontitut i economfa


Coinprn earros y carretones en cLralquiag
A x d o so encucutren