'- . , Qirinrenari Cafblic defensor de15 inhessos morals i materials d'Arfb f sa camarea ...

'- . , Qirinrenari Cafblic defensor de15 inhessos morals i materials d'Arfb f sa camarea


>.' .RsdQasio i Administmaio
__-


En ssntim neoesitat
fa estona, que no n'hem pariat d'a-
niillora interesanfisiina . pe'i nostro
e I'espera amb gran frbsor perque
la li ha d'obrir de. bat a bat les por-


del$ demes i veu dcsxondir-s6
novesenergies i per
ent la nrcesidat il'a-


pots anys nu!, creix


Adam&, hem con:ensat tiinbe el comers
d'exportaci6 i anam conqiiistant a fioc a p,oc
el6 mercats maliorqllins. 1 !!o par!em de I a-
apicultura qui peL.ine?i dets porcs grassor,
bessd d'ametla,Jbg@@s egues, etc. 6 v u i se
..veu ennecessidat ektrenya !!e podcr acudir ais


: mercats mes iinportants i apefics pot fer-1.0
avui amb els medis de transport err que con-
ta. Per aixo creim qu'el dia qu'el poble conti
mb aqueix element, totes les iniciatives
vui latents se desplegarbn d'una manera


extraordinaria i el pohie pendri una volada
que molts no sospiten.


iQu'aia6 son soinnis? Qu'aix6 son iiu-
sidiis? Noh13 cregueu amics lectors. El nos-
t f b pobte qa'abm vebm ..dormir, avui se
belluga. Pot .esrer qu'haja estat la general
sostragada qu'fia:# somogut i-4 .non, que tam-
be l i ha arribado a ell, el l I'ha sentida I r.0-
mensa a incorpolar-se,:iSi a l despertar-se se
troba novameiit sease.facilidats, no podrd
competir amb el; dem& pobles i no li que.
d a r i mes remei que ssguir dormint el s6
etern i deixar de! gastarse les energies i con-
sentir qw'rls vcinats incadesquen ca-nostra
i iio!tros rviriirtio i11aiis5entfs.


Per6 si al acabar de dessondir-?e se
troba unit a! restast del mon per medi df.1
ferro-carril; veureni corn no's tornari deixar
domir!ar per Criitig~i sind que, uis espoisats
aspirara a conquistnr aIs t ieids i lieu lo-
grari. Aqui se consfituiran sociedats anbni-
ines qu'atlirdn a I'explotacici de nwor is avui
iniposib!es d'envertir. Llevores florir8n els
ideais qu'avui se conienseii a Srmhrar qur
son Is viila d e b ipobies. perque q u a n t an els
pobles ies prediquen ideals i les hu fan sen-
tir, amb facilidat lea s'assimiien i fentlos-se
s e w son stionabiestimulats pel ells, arri-
bant alla ont se vol.


Veiigui, id6. en bona hora aqueix ferro-
rarril que tan t debt? est& deslinat a produir
dins la nostra vlla.


**;*
PERC), I QUPNT VENDRA?


Tmtr! es lzfrissor qu'el poble te de veu-
rer ei ferro.carrll qu'el matai?c desitj senti! ha
fet trobayllerg el t m p s -d'espera. La cares-
til: de ls niaterials d u r d la guerra i la puja
de la m i d.ohra !inn fet de que se retrassis
I'acabamerrt de I!q!presa.un poc m6s de lo
proniTs. P t d l e s 0brb.s LIO s'han aturwles, se
veu creixer encara que no amb la rapidesa
desitjades i dra ja se veu a i entrellum un f i l
a'espprsnsa; In de que dins un any h , ! I -
ssibiiidats de teiiir la via I n :oii3 ' i d . .ic
passar ei krfoarril; es mei. l ; i CO;I! . ria
se sent avai apulionada per t'Esiat que ,I i i -
riassa en incautsise de les ohres si t - e
t i n acabsdes dins un temps relirtivami.rit
breu, i aqrieilii fer2 UII esfors per tcnir-la-ti!.
coni es de suposar. Per aiaci, kd doriat HIS
enpresaris un plas inperilongable per I'en-
tiega ile les obres i rs RI trenta de Juny de
I'any qui ve. R'aquell clia a bocs meso8 e l


siulo de la locomotora, si Deu ho vol. reso-
naran dins la nostra vall 1 acabard de des-
pertar els qui dormen.


L'Estaci6 d'ArtP e8ra ja montada; avui la
cobreixen. SI no tan adelantades, son ja
molt amunt les dels demea pobles, Alpnas
tirades de vla estdn enCara enrreret en
I'explensci6, per6 tot lo dit dona esperanga,
casi seeuredat de que per Sant Salvador. de.
I'any 1920 arribarA tota enramelfada la prf-
mera locomotora. Aixi s!a. r


A.F*


CARTA OBERTA
AGRAI MENT


- ,


Sr Director de LLEVMT,


Molt Sr meu: Esper de la seua amabili-
dat que do ard cabuda en el r'bdk que
tant digm 7ent dirigeix aqueixa C ta ober-
ta expressid deis m& vlu bgraimetit que sent
per tots els artanencs que davant la de6gra-
cia qu'a cameia va socceir durant la nit del
17 d'agost d'enguany. pvgant-se foc en la
meua lenda, acudiren pressurosos a pnster
bauxili qu'en semblmts casosse necessita.


Mollisima fou la gent qu'acudi a pesar de
ser a altes hores de la nit i molts foren els
que mostraren sos bons I desinteressats sen-
timents carit,!tius i fins hagu6 qni obr.5 he-
roicament. A tots en general vui ex:,%ressar el
meu agraiment i deslstesc de ci ' Dubli-
cament cap nom ni fins els dels q u ib ni.
valentia aidaren en I'apagament de; ,iiceii
per por de deixar involuntariament persones
que serlen molt dignes de figurar-hi.


Voldria que tots i cada un dels que asiis-
tiren se fessin cdrreg Gels sentiments del
qui escriu aqueixes retxes que recordara
srmpre anib fonda gratitut I'ajuda desintere-
sada dei poble d'ArtP posant.me a disposici6
de tots corn a humil servldor.


Cumpiit mon objecte. Sr Director. me
queda agrair a V. la favorable a culllda ar,
aqueixa carta repetlnttiie afm SS i amlc


JOSEP OLIVXR
2 L L 1 V A M !E! --


Sindicat Agrkola
Del 15.000 klos de blat intervengut que


correspongueren a Arta del riarrw carrega-
ment arribat, n'han tocat an el Sindicat 7.500,
els quals tan prest com s'ha sabut el preu
de tasa s'hsn posat a la ven!a resultant a 52
el magatsem. El preu com se veu es ventatjos
per6 mo confirma en la idea de que els mer.
cats nostr .s se b O s b l d r i h ara lnvariablement
i pujarlrn tan prest com se saplga la total cu.
llita d'en guany, s'ha de tenir en conte que el
govern paga 10 pts. per cada 100 K!s. pesetes
que deixare de pagar tant com se vagi agra-
vant la situacib, lo cual ja se pot deduir de
!es declmcions fetes pel ministre de Po-
ment fa una decena de dies.


La Junta Directiva no descansa en el tre-
ball d'organisaci6 de les seccions, essent les
preferides, com deiem I'altra dia, la de Corn-
~ ~ r a - o e & s en comii i els Segur del bestid.
part de la primera es la matanssa de porcs
grassos, lo cual vol enseyar aquest any
arnb la fide beneficia1 I'agricultor en gt-r.t*rai
i d'una manera especial ah socis quais . o-
dran dur als porers an el Sind. idt p e r y e
1'elabo.ri i en tregui el major preu (ossible.


An aquest fi i per estrenyer els llassos de
germanor arnb els de S. Servera, una comi-
si6 dels dos Sindicats va anal a Manacor i
Consell :er ferse carrec de com qsta orga-
nizada is matanza en gros. Hi ha 3 .olt d'en-
tussiasme, are falta que els socis cnrrespon-
guin.
. En la J. G. celebrada dia 28 del prop-


passat, se parla extensement d'aquest 0a2.1-
tes, constituintse la Secci6 de coniprb-\ t r 8 -
te amb ' la seguent Junta o comissid e x e w
tiva.


. , . ..
PRESIDENT


En Llorens Garcias Font-Apofecari.


En Juan Anaor6s Casetlm


Eri Nicolnti Carrio Sureda
' ,, Bnrtonzeu Llifeet'as Ginard


WAntoni Genooard Esteoa
En Bartomeii Femenlas Nicolau
,, Miguel Payeras Perchonu


SEGRETARI


VOCALS


procedintse acte seguit a la Inscrir\cib dek
$olicitanls i a la firma de ydlises o soliciculs.
Foren 17 els inscrits, els quals han demanat i
ho tendran an el preu de cost, arnb I'U per
Cent per gastos del Sindirat com resa el ret-
glament especial de ia seccib, els generos
seguents:


7.200 Kls. de superfosfat 16 x 18
715 ,, ,, blat
420 ,, ,, faves


E's adobs (su;er!osfat) son anallzats i se
venen esegurats, cosa que dergraciadamcnt
no sol succeir an el comer$, el qu 1 ven mes-
des mes o nianco harates per ennmorar el
pobre agriiiultor que 'se veu miserablement
exylotai, coni sucrei aquest passpt any. Les
niescies que se veneii no costrn a: fabricant
0 :1 o corn li volEuen dir, mes que,
Sir, , :, pesetas els 100 Kls, els quals venuts
1 I ? '0 0 21 pts, deixen U T I nmge d:
[ ; F d a n t regular; me de:a un dtr. .
I<.. : m r i que havia tengut ocasi6 dcL
v( T ' L.I,~. niostra, que per uidar les terres
an:? ,, , ~ ! t i , s adobs, porien anar amb el cavec
i , i ii a es carreteres quant h, ha pols. 1
P anm la seguredat d'obttmr un exit
i . .


C O I ~ ~ - , * ~ C F d'aquest any sobre pujen les de
1% . .at. el moviment de swis si be pau-
siil, t s asce.ncional i no es que els nostres
psgesos s'hagin despert gens en aquests
temps Grrrers, la petita responsabilidat tan
necessaria en tot moviment aon intnrve caii-
tal, Irs fa p x , i, les p.regunt jo c":~ dur vvr:tl-
treq, sobre tot amos de possessio, quiltit. vtis
posau en qualca negoci (grans, bestii; I )
no exposau tot el capital invertit? Me ui i tu
que si. per6 que vosexposau tamb.6 a gonyar
molt. Esta b t , i aixi passa per tot arreu, sense
que s'elceptuin els Sindicats, amb la ven-
ti\tie,Dero, que an el Sindicat la gananciaes
wnpre hegura i IP perdua, ni remotament
provat'r. El Sindicat te mes responsabildat,
10 qual yo1 dir que te molta mes garantia;


Es hora que els pagesos demostrcu la
contiansa en voltros mateixos, sobre tot, els
pagesos d'olivar conve que s'animin a ra qui
v6 la principal cullita i una vegada an el
Sindiczt, voltros matelxos amb els medls que
se vos puguin proporcionar, podreu colocar
anib ventatje els vostres olis; estigueu segurs
que el Sindicat es una garantia d'8xit. . '


S'han repartit profusrment el retglament
,' ' Qeccid de Segurs del bestii, la qual tan
\ J t c " I com tenguindmero, comensari, i de
:o .ual endonarem conte oportuiiament..


Pagds


BIBLIOGRAFIA


~ i i e implardel fol 4 et de recent publicaci6 ES


la Ciuut de Mallorca el 3 ia 27 de mars den-


-
ES CAPIT3 TONI
i l i . ~ estat obse uiats per son autor amb


C m T A TONI, uTeniente General de Mari-
na., D. Antonio Barcel6.


Pcj t8e , . i f d e t editat per El Memorialde Ar-
tille! ,I , ,'ulcrernent impresen la Imprenti de
Eduaru ~ r i a s d e Madrid contC la*Conferenciam
que llegi en el Museu ar ueologic Diocese de


guan el distin it CapitP d'Artilleria D. Mi-
quc1f;ivas de fin,, posant de rrlleu les vir-
cuts I heroisme del valent eneral mallorqui
que corn I'honorable tamifla dels Barcclrns
tant brilla par sa valentia contra els pirates
del sigle XVIlI, i que avui es tant injustament
oblidat.


hvaloren tsnt acabat treball un Mapa es-
uemitic de la Costa de Berberia; fotogravats


i'unagranada de ma de vidre, dunfrascde foc
csistents en el Museu d'Artilleria. aravats de
v a r m embsicacidns u'cII guiava 1 iina reprc-
ducci6 d 'ua rrtrat de 4 valent General.


A0an;es posa dor aohdixtitulats uLos ata-
ques corn brulotes frmte a Gibraltar* i eUn
taller de conieccidn de mixtos y fuegos artifi-
ciales a fines del siglo XVIII, que fan el folle-
to encara rnCs interesant. Agraim term a son
Autor I'exemplar enviat.


A. F.
~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~


D'Agricultura -
AIahat sia Deu, que an els dies que repar-


tie;. ('1 passat numero de LLEVMT mos va
eirviLr m a sa6 tan bona, que ha perm&
lieb:l!::lr les terres per la sembra d'hivern.


L c s ;rades han perdu1 el rovei girant,
bi: , e 1 i heinbrantferratjes primerenques, per
esi I la paila, tan cara corn est6 aquest
a.1).


1 m. en tot lo que fan els nostres con-
ri,A i , r in pogut observar la petita marxa


. .' ; son rutinaris per exceblencia, i si
be ic., de la rutina fins fa poc era ben ex-
blicabir per la falta d'intercanvi de coneixe-
ments dmtiiics, avui sue 6e rab, perque s'hs


. .


E movirnent general es ja notable, la . . - .


!orbat en elr laboratoris el pe.rque-d'uniwcnr,
f i C ' P ferome&;'que vanasucceirenltattemp
i que els mateixos conradors per rutinrris
que siguin coneixen, no tB rao d'existir.


Els nostres $onradQp'no creuen, 1 61 he
crro:n no ?io demostfgn, amb J;ewlicaci6
i n kiial 'dels fe$. Aixi per. exemgle; tots
sahen lo $tofituses que son, led reies d'estiu i
a, ~ s.;r d'bix6, sonitontats el6 qui les pradi-
quen; aqbests pocs lio fan quant lleu, e6 dir,
per ells aquesta feioa es secundaria com toter
les quiporen esirerar, ,eo saben calcular els
bent,ficis que les Ilauridesd'estiu ales s e w
terres, les reporten, matant ,un I n s fi de
niales herbes, destruint un Seus fl dw males
Ilevors, que son les qui al'creixq fan emgo-
rroses les entrecavadek,permet&if&i~fre.altres
coses que la semlaada a solcs, f a d possibie
el pas de . la'grada 'per entracavrr, amb la
conseguent economia de temps. ,


E* mes,. I&'' reies de& contribueixen
notab!ime'nt a la bondatde !es tcrres. Sabut
es, que el sol, es un aels principak agents
antirepri\x, que vol dlr, destructors d& petits
aryanismes; ar+ be, la terra conte una serie
innombrabe de mi,croorgqismes que, com
cl hncibiur de la nitrificaci6 Iklaboan. fent
les seues substancies.mes assimilable& an eis
vegetals; aquests organismes moren en una
gran cantidat si la terra es forta, perquc pren
el mAxlm de calor solar, en camvi. Desfessem
la terra amb u p bsna .Ilaurada:.. posemtr
1ric.o. erponjosa, com s'aguapta mes fresca
es natural que arpeils ; m i c r f ~ o r g ~ l s t y , ela
quals h;yi de sopoitar una pa@onslderable
a la cuiiita de I'any qui v$, t r d i n mes defenu
1 visquln, i a1 yiure tre?jallen,~i aL,se~+treball
es extremadament beneficid!. , ...


La terra remoguda B i'ertiu, ptrmet
sembrar a .jes prirneres. saor,-pbr@, cgm
tota l'aigo s'emsgatzema i degut a tlii seUa
porosidat no hi ha gnrn evaporaciq, I'bumifrt
i frtwor que sonseerva; bastenipePneixer 1
fosienir viva l e petita planta fins a 11% pr6xi-
mes aigos.


El treball d'estiu, en el cultiu de acc& es
esericialissimo i coin mes ben fer, millor; le8
arad7.s de~pala'casi no son' ednegudes entre
noltros i no es que el seu cost ,sigd inacces-
sible a totes 'les bosses, al contrari; una
petita teffexi6, fSria' veure que per la feinr
que fan son barates, ja que el trebalt que se
pot estaktlar, l'amortiza dins un parell
d'anys.


Com an el mon sempre hi ha persones q m
estudien i se preocupen ,de millorar el3 seua
semblants, sortasament no falten en el nos-
re poble i aquestes pFrsones estan sgrupa-i
des en un Sindicat Agricola QatMic,:.cn cl
quals els qui no puguin o no vulguin derem-
bolsbr LO necessari per adquirir una d'aques-
tes maqulnes, poren amb un petit Ilo uer
emprarsen el temps que sigui necessari, k te-
nim l'experlencia de. que e$- seus-resultats
son ben satisfactoris.


.~ .. .... ,


. ,~ , ':Juan de Binntalboifa6
Sempre que puguis fer un:bPan el prb-


xim, sense amnatge teu o de tercer, fes-11,
malgtat sigui el teu itlimic, mCs encare si e8
teu company.


n
L L E V A N T 8
i-: j., , -
a..


ramet) -
Vu11 ercullir uiiu rom


mita descloaa,
rd nos@ de quirza branca.


Voa, donca, o Verge Maria,
dolca Aim&,


leu varmelta o branear


cent uagades,
'


'


iqutna ha la m a yaknxena?


1'08 p;uu mts la boscarolr
4 j cp,. neix e&?


1 ~ la de ma t l comqlld


bella me mo$fr,zrard.


Vos duId la m& gemadu


Qulna u i tau9 La me8 hermora
if P uirosq


'


.. . .'de le prada?
: Trialem, rosinyolet,


j; ..':: & .pic; cada brn hi voler
/ . iravo 3
" wrcant busques pl duet.


0 voleu la mea ufana


os cmn lourd la mcs rica


t i ,
. I . . .
,. . .


... : i galana


- i o n l a
'" ' , dentre lea del m w jardl?


Qutna aoleu,dolp Amor? _ _ . , , , Quin color
;. '. kdr6 la uc t ~ d encanta?


I%.. * . .~ . D'olorfinaf ...
.. . . 4Wl p o w # a mire plan&#


;, * ,. , p:fi;'t en bon matif
,.-,


L . t .voleu a 4, ;cmdrinaf


. . . . . . >~ . . . . . . . . * . .
. _ . . I . . . . . . . . . . . ._ ~.


Un. rameU vm ne present
bm olent,


(m ramell fed tot& roaca
cuUadar a dins la prada


a l'aubada,
tot-&una que s'han descloscr.


Ek colors que me8 vosplaucn
i eacauen


d'entre toto, u# he trial.
Lo mitat .son les mea blanques


, . dei lurs branqumB
wrmrllc~ l'eltre mitat.


. . e . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonzrdia a1 niird'l ramellt


Qu& t@ ell
Qu'u. cativa 8a brllesa~
43 perque hl velg figundes


i juntades
gd. rim cudtat i Puresa. ..


LLB6 D ' h b I


C R O 1 \ 1 I C A .
m D R G A = N O S T R A @I


--t-


METEOROLOG14.-Per f i va plourc. El
dfa 20 devers les 10 i mitja de! niati va fer
un fort ruixat que durA fins aprop de Irs 12.
El vespre del mateix dia plogue tota Is nit,
zic, axc un ploure d'hivern que se va apro-
fitar be del tot i segui aixi fins a I'ondenia a
tnitj dia en que s'espassk. Daquesta inanera
hi haguC sat$ casi plena. El temns se refrrxcd
baixant el terli!dmrtre de cop de 27" a 16" si
be d'allavores erish ha tornst aumentar fins
devers els 25D. Durant la quinzena el temps
es eatat variable, sec i humit. Va fer tres dies
d'humitat a voler ara s'es posat aitra volta
de bon temps. -


AGR1CtiLTURA.-iJa hu crec qu' els'
pagesos l'han aprofitada an aquesta savo-
reta per lleurar i comensar a sembrar! Per
tota la nostra vall ressona ei cant del iiaura-
dor.


I els cullidore que tambe s'hi ajunten, i a
plegar olives s'ha dit. Casi per totes les
pess@isions ban posat tay, si be la cuilita sere
petita, petita. 1 sortsi no'corca. -


?


SALUT.-Seguim, gracies a Deu, amb
relativa salut. Hei ha alguns casos ben clars
de febretes pero no d'importancia. A causa
dels canvb aimosferics que hem apuntats
hei ha un esplet de costipats, per0 aix6 es
fruita del temps. -


DOBLE AU'I'OMOV1L.-Desde el dia
IO &I passat tornam tenir dos autom6vils: el
qui du el coney de Manacor a Capdepera
que mens l'amo Amtoni 1 el d'aqueixa Vila
que guia Mestre En.riqu4. El pilblic s'ha
temut ja un poc de la competencia. Les
desitjam prosperidats i Ilarga vida. -


PERlLL PER IMPREViSIO.--EI dia 21
de Setembte dematinada perillaya haver. hi
una gran desgracla.


L'Automovil-Correu que mena latiro An-
toni quant va haver passat La w e t N o m


de pinar se tenguC qu'aturarper no haver
pensat abansa posar dins el motor bencina
a bastament.


En devallaren una lata pleua i coin ana-
Zen per abocar:ia dins el deposit Sense apa-
gar el llum, pren la bencina i com es natural
pes no esserhi demes el qui abocava li amo.
111 desseguida, escarnpant bencina per dins
I'Automovil i per dins la garriga il ja hu Crec
que tot va prenda! La gent assustada vagent
I'aub qui se pegava foc s'amollava per les
finestres trencant vidres i coicu hi hague que
se socarr8. LlavoreBse trobaren en que la
qargiga ja feia flemada i.valga de qu'era la
nit en queva ploure-tant i en aquell moment
plovla ferm, perque aixi amb molta faciiidat
s'apaga el foc, loque no hauria socceit de no
s t a r tot banyat. iJa hu val!


de Bellpuig al comensament de P segon tros


-
AVSWCIA.-Despr& de passar 13 ten-


porada ktival en la nostra Vila, se SO'I au-
sentades cap a Palma les distinguides fd-
milies de D. Francesc de P. Massmet,
D. RafelAmor6s, D. Francesc Bianes i V h ,le
Dhioni BIanes Desitjam que la s e w ejtada
o@lo hajo estada agradabie.


rcI


A LA MARINA DE GUERRA.-Han es-
tat admesos la prestdcib servici e7 la marina
de guerra els fills >J!quci i Antoni dels nos-
tros m i c a Mestre Miquel Morey (a) Escoid l
D Juan Juan Oliver (a) Tinent Quech, que
sortireri la setmana p:ssada cap a1 Ferrol.


COM :INACIOD'AUTdS.-Ara SI que
podrkiii dir ques'han arretgiades les comu-
nicaci6ns en la nostra Vila.


La Companpia de Ferrocarrils de Mallor
ea, a instailcia de D. Rafel BianesTolosa que
s'ncuyn sempre de cercar -el be del nosfro
,cblc iia aioid,t ariipiiat la subvenci6 que
donava a les diligencies per ellviatgesde les
10ymitja deManacor a Art& i de la 1 de
Art6 a Manacor; aqueixa subvencici aidada
de alpunrs carttidats vota4es per els Ajunta.
ments d'Arta i Gaydepera .i de la Caixa
Rural d'Arta ha hastat per contractar' un
Autombvil que_fer&tambC dos~via tge un a1
treii de les 10 y mitja de Manacor a Capde-
pera i UII a ies dues de Ca depera a Manamr


Manacor.
Mos alegram ferm d'aqueixa gran miilo-


ra i al matelx temps que remerciam justament
a totes les patri6tiques entidats que coope-
reti perque aqueixa se dugui a cap, felicitam
efusivament a D. Rafel Bianes.


per amr a agafar el tren l e les 5 y mitja-de


i_ i
-


t,


VISTA.-La Caixa Ruf&embla des-
ben determinada a fer sa@ casal pr&t : t


de tetnps enrera I amb I'objecte de que re
fes carreg del solar per treurer-ne el pia de
coustrucci6 criddr al bon patrlci i cultisslm
arquitecte diocesi D. Guilem Fortesa el qual
vengue i va fer I'estudl preliminar. Vengue
per Son Servera per anar a veure el temple
en construcci6 d'aquella Vila, i tenguk la
dissort de girar el carret6 aprop de aquella
Vila i dislocar-se un bras. Sentim sa des-
gracia de que voldriem preat se ves total-
ment bo.


ESTABLIMENTS.-Com la diguerem un
altre dia, s'ha comensada l'establici6 de Scs
Puisses propiedad de la casa dels.Olors. Dins
el poc temp% q u d fa que s'haicomensat a es-
tablir apencs queila ja res per vendre. Mes,
segons se dill. eltse queda amb I'auzinar. de
lo que mos n'alegram ferm perque n'es
garantia de que no destruirl . . . el ' fam6s Talayot Sid enhorabona. .


CONSUM.-Per f l s'es acabat el reparti-
ment del Consum .Ha duitii molta feina per
aconrodario a la nova.llei. Son r.lolis pocs
els municipis que engnanyl'h.m acabat. Esta
de matlifest a la Sala. . .' .


- -
PES DE P0RCS.-A la plassa hblica


s'hati comensat a pesar porcs. Ei preu ('el
mercat es de 20 a 21 pts. Es estrany que anant
baix el preu. no devalii el, p ~ e u de la earn
a piassa.


- dirfgiuuos a s'IMPRENTR -
O'AMTONI HOMAR BAL-LE


Plasa I& la Iglesia, 1?7 ::-:: PONT I)'IN%id
" , I.


&
. .


I . . I
. I s e W E N E N B O N S I B R A


Comestibles de fofa casta, licers, t a o ' . : ~ , Salletas, ek., ek, = Grandids suptit Be Perfumeria'
Aquesfa BQSQ es ~ ' U O I deposifwia dins Art6 del + NIS TUVElk a.


slidat i barato qualsavoi snchrrsc as ti k s s a per ciutat i pels altres pobtes de Nalrdrea


I
Fixau-vos be en sa ' k e ~ d 6 : CARRE DE PALflR 3 ARrfi
fagtnoia Bujosa (a)Gsoancia mtix amt §V.A, ~


. .
De5p8ig a f i r t i Cam6 de Palma, I I ... I . 3 3 Despaig a Palnp: Estanc d'es Banch de ~'011


6randes Almacenes
8 d a w Jceat 6- :
- 00 -


Y da, lgiidcio Figuerda -
Saslrcrla Caniaeria Mercerla Zapateria Pafieria


-; Laneria Panoleria Lenicria :I
GCneros de runto ~ederia,Articuor para Piale


OBJETOB YE RSamLO


Carre de Palma, 48.-ARTA


S'es obebka fa poe. Tot es nou


i llampont. Servioi esnaraddissim


t -
I


Juan Vicens (a) Jan' Visitoo 1. tend. de ea ses massetes Tota -:a d'articles, comestibrs, galletas, etc.
Aont hi trohrau er-
tiolas d'eselri, meree-
pia, Perfameria. i iu-
poetas par tots gust;


C a r r & de Palma, 15


RONDAlES F A R M A C I A 1 Ebplnistsrisr I DE nENORCA D R - __


Ferrer i Sureda
L qui imS~rau p a w l de Iota tasla ,a la milludi,l N !@,psItr


iiibes escolars' 1 .refIigiosos


feemmandea da tofa casta en tala punloafidad


Ilibrekr files !&41@a,


-: A PREU DE,CATACEG '<x


QUATRE CA*I;TdNS, .,3 ART2
.


Ensaimades ' i Panets
En lloch se-troben mill& que ala