Aquests ciu tatians ... - ' Hem de donar 18 wes cumplida eiihora- bona an a1 Mimstre...

Aquests ciu tatians ...
-


' Hem de donar 18 wes cumplida eiihora-
bona an a1 Mimstre ti',abastimrrits Sr. Van
tosa per la justa ueftiisa que dels agricul-
tors de Mallorca, fa eii e l seu teiegrama de-
clarant lliure I'exportacib &is porcs grassos,
telegrams, que p o h a essrr tot io esguerrdt
que se vulgui, per6 que, :le tct, ha prol i t i t
els bons efecles que creu u'es,,crtir.


Tenia ra6 el Sr. Suau a i ':r, 211 la sessi6
del Ajuntanient de Ciut<.t, que no s'havia
prohibida I'es:,ortacib, per& que terigui eri
conte qqe-el Sr. Llurn,iart e n la iiiateixa ses.
si6. dig& una grari v r r t tc4t a1 seiiyalar e1
perill de que elr pobles s'aixequiii e i i Loutrd
de Ciutat, ja que; per altre 1 i i t I, iio sabeiii
veure quiiies obligaiioiis ii deveri eii C O W
cepta -deczpitaiillat, perque, &t+;.'ii t r e u e ~
els pobles. de Ciutet? Aqucata ~ a , ita1 ,$iiri-
geix cap niovimwt. call ( m a fu,s I tot, que
beneficii als pobles? <Quiiia Liiitura, quiiits
organisacions hi he, que LirigiJes uesie
Cjutnt, estenguiii ies seues braiiqucs pels
pobles, establirit relacioiir, estcn,uciit civi-
I i z m O ? Coni no sigui el be11 e.,enii,ie d'un
Ajuntametit desgavelkit, duns 011 u t a c i j qui
lid fs res i'd'uria absor~i6 i o iiiiir iritulerii'
bie, no s6 veure toii i iieie, c a , ~ Illis d ' u
ni6 .entre Ciiitat i eis drii,es pu J I ~ S d e i'llla.
Ciutat es uii boble gran. res mes, I hei hi [is-
bles que li van devacit; el concepti: i e capi.
talidat encara I'ha de cmquerir. Hi. 6 es la
realidat.


No Porrnt quedsr rnuts, devmt una niida
d'inii revirio, i rvarit r ~ . l t l ~ !air rqui ioc
coirioes, el p a p s a r I'aiiiiiciitiicib i la
dels pobles, a I"a!iirientacid u'e t iutat. &o
se tracta de niil i iektrs, es u n I o c ~ m e s i e
dos rnillons, ia pert!ua que s'orasiorisria 811
ek ggricdtors. s i passas envant I 'acor~I pres
per la Junta Pmvic;cir,J :e 5uLw:stencies a
prciposta del Ajui.tat: vi!! 11:: Ciuiet i co:ii es
massa sabut l ie tothoiii que l'ericreix tieis
porcs, noes car grai! r:e-o.i, siim que ;ilks
~ W S , esbn n m f i d'estair.i i iin'brc i ,o i i iA(,r
per pagar rendes, tor:trib GI-s a ! i~ 3ti . i i i i ,
Municiyi I altres corit:*s i!.o!is \ : ' L ! , ~ S
neros' cornprats &ir-:rio ;I Clutizt: ivi.i!.,pti
que,-& %e pucui c o m x t : i . , e , i i i i i ioilrld
en que, I'Ajunta.nler;t (!e ia (._apitai, tiailqui
abans d'hora I W g i i l r i o k s deis 'poiires io:i
redors.
.' -La taea de,. vint pessetec, pels y m s


que Eecessita Cii!tat, r e p r-uteix per tuta
1 Lia, Ltrque, t i s toti,; rii. orb, si h m lie
v'cti. re a vi i i t ; iio LoLraii co:iil rar a iiies de
18 u 19. ja que iio pot r ssc r l'eattiblir (!os
i r w s , i cis qi.1 teiien conii rat a 25 esi era-
ruii i.ue la c o w se iiorm;iii~i, per doiiar SUP
t i m a les toiii; rss fetes, tii:sb perjii :iii del
ruitraLor que heura ce r i iar i i r i i i r I'htiimal
uiis cites i i .es, seiise cap benefici, que la
fruita quaiit es i imnra, decau.


~ t . e i i 6s @ quin 1 reuse ven.irien a Bar-
celoiib? Probahlemeiit a preu alsat. De 1110-
do quc. quant v e a la f i , i'6::ic qur I'ert es e:
FroL,uc tor.


Si fallen aliments a Ciutat, en t6 la culpa
Vim; revis16 (!el Ajuiitaiiiciit cI quai si 110
hdxuea voi;ut I, r brfa I e's puutrs. 1.0 s'hau.
ria ex1 os i i t eii riesuire .:el Miuistre, torn
t.eia ei Sr. B;irte!o i Mir.


Si voleii un tarit , t r retit LC I ore' at
1 r,w rorrent, que i r s se qutx4iii, ! t,ro en'Tds
~ u i i t r i ~ ~ i , que iiii,Iiii les t o i ~ ~ r c ~ e i : . ~ r ~ que
1 oreii es,:everrir. Lis I o k s hoii i i ~s i i i i i i i i i i ~s
I tio filltcii boi's a t i i i i i i i i ~ t a (Its. ail b pruu
rarirttrr Fer tesul re el [,rut)'eina que se
yrerei:t. ria , 'h; vcr ( ' e I oi i>~rr i i r el g:etit.ro
au'hs, e ~ a s a , ii s L e n'es L ri.vrc:at que el
<!,$Is i u . els qcials, wgut a ivs extgwcies
(le s (' iiro<lans h;in teiigut uiia miii,va ion-
sideiable tie produccio.


ts i revis que'ls pobles se l~,oasin en gum-
('a i aiu irsqui.1 ais sr'us rej.reseiit+its eii
Corts (que nu son sols de Ciutat) i al Minis-
tr , pi rqur no surtiri perju l icat V I S seus iii.
I t i ews . (Que rei r rsr i i i rn GW.0 :O kls. ,.-e
I or; que irecessi~a Ciiitst. &wira els 10 1111
I!oiis que s'exl ortrii? L'r\juritiiiiient de (~.iu-
tdt i:o pot. en coticieiicia, persiitir en el sru
acort ja que de fvr-ho s ' e x ~ osa a 110 tenir
porc de cap clasp, i a lea liores el i d seria
deri~olta tnes coiisi eracibri. Es hcra que si;:-
cahi. el i-rrure qii? a >\irllorca no hi ha res
nit% que l a capital. No som esclaus i en
consetuencia tenim dret a l a vida.


LL. G.
~ i P' ,. ._ --.-->,-~ ,__I .


JANC EL ML?3IC
( S r g w i z )


El rriat del palau, o q t i ~ s t s i qu'en teda
un de boil i!e verm, i el !ocnva cualca Vega.
Ju per complaure a la caiiibrrra.


En Jmc s'ncostava fins a la porta del fa-
l iost 1 er iiiirar-se 'I violi, quant aquestesta-
va l.r:tij,it R la [ m e t d'enfront de la porta;
coiitein!)ia, a cob.llici6s aqueiia cosa sagrada
i 11 hHL?li rti Iwraszul un pecat gros el tocar-
In !ant so J. ... Pero, si poguCsen que sols
fos una vega a tenir-lo en ses mans i rnirar.
s'el be! Soli w re t lendre, amb aquest pen-
saliieiit s'oiiiplia de goig.


Uria vegada el rebost estava solitart. Eis
seiilorx .rei lialau feia molt tie temps que 5'-
e i i ert-n aiibts a fora. I a casa estawa desha-
bitu,.a , el c i i a t m aquella hora era a I'allra
cao ,lei i)a!au.


En J mc iiiirava desde la porta oberta 1'-
ohje, *e t ie sos erisomnis. La lluiia pegava
(!e iiiP a la fiiieslra del rabost re f iecht en


A poc a i oquet arribaren aquests an e l
viuii..l'trtes ses paits liu'izn, Ilu'ien tant, qu'--
en JHIK no i o iia niirar-s'els. Amb aqueixa
cliiror se vcia tot distintament e's costats
bu t s , I t s tor.'es, el mhneg; le!: ciavies sem-
blaveii liueriit~s eii la nit Cie Sant Juan; ada-
ii,uiit el Lioli hi peiijava I'arquet, coiiiun bas-
tonet tir pk ta . A i l To t all6 era molt btl l . ..
casi fantastic!


En Jmc mirova sempre cobdicibs. Amb
c i s c o i z m sjoiats dsinunt (os genolls, mi-
rava srnipre.. . Ara el deturava la por, am
una forca irresistible I'empenyia cap envatit.
:lira tal volta una bruixaria?


Li seinblava qu'el violi platetjat amb els
rnius I lui i t i i iosus~~~e la lluna s'acostava a ell.
Si, era uii \!eiiri. En aquell instant bufd '1
vent i etitrr els-murinuris de les fulles, sentia
en Janc vihrar una vcu que li deia:-Ala,
Jenc. t i0 hi ha n in i6 dins el rabost, corre,
Janc, corre.


La nit era Clara, molt clara ... Damunt el$
arbres tlei estany .oiiiet=rA a cantar el m i -
iipl, ara baixet, dcspres mes fort:--.Avant,
apw, a-afhi!. Uti mussel vel1 volB per da-
tiiu:tt el cop ;!e! nir cri lafit:-No, Jam. no 'I


:is!. . Per6 ei iiiussol p a d
i 131s fu . ! , 5 seeuieii semyr. : *No hi ha ningdb.
Ei i io ! i br8'Id ' e ~ C J . 2, ,,nbrt!t se mOgUe
por a ! o' 11' t i c i rosqiiyol ciulh. *Avant,


il b:aii: ;I s'hi scosth. .. A l a
F:, st - i i t i i i i ' i i leiii.r f.~i.iik;i)s <!el nin -Va p a r
sar a' ln: vo!ta e l inussol cridant: <Nol i to-
quis> Eis ;r;iiiots tor,;iiroi sanelotetjar en
1't:slan); i ait:h:i?t-! tnt ,!'una. El rossiilyol
c\turti ~ O I I mi,t i It's furies sos niurmuris. La
nit !nri:3 i i ie> fosca.


. Menires tanteii Jane s'arast8 a paca pSe


ret sos raigs de plata.


k


anib sec respcctive2 iamiiieq


-
nixe qu'els homos qui entraren eii I;] seva
conrtituci6, havlan d e b t ks seves concu-
plscencies, havlan espolut le6 seves lletju-
res, per entrar arnb I'Lnimr ben neta, dins el
crmi de le reconstituci6. Alr6 pareixia, per6
el temps, rquest gfan factor del pobles, s'ha
culdat c'e den:nstrar no etrer veritat. HI ha
hagut ministre. per crrt el del llinatje mes
pur, qui ha volgul ennegrir I'Esprnya, per6
no tengue en conte que I'aigua renta i que si
un matelx no I'ajrofita, YP: I'inspecci6 sani.
&ria i.... nrtetja; vulldir amb aix6, que a
I'Albe I Y ha passat com sn aquells anima-
let# qui sa brutor les se menja (I perdonln
I'espressid) queel temps ha pogut mCs que
ICs modernas correntr I s'ha tonsunit, iHi
hwrA dire descuiiiat qui '1 seguerqui?


Trob que 'Is pobret se mouen poc per Is
defensa dels seus ititrressos: costa molt el
dcrperfar Mallorca, al,d de, iia hofari4 un al-
Ire1 estA.dins el moll dels ossor dels nostrcs
conredorr. Ara amb elr porcs, no saMm que
nigtlhagi telegrafiat al Miniatre en smtit
contrari a1 de I'hjuntament de Ciutat. Es ne-
cerrari que r la primera reuni6 de pegesos
s'acordl que gurlsavol cosa que torni passar,
tots. a una asroriaci6ns, ajuntamentsetz. .e
la manera niCr rrlplda I rowtin arnb forsa,
sense pe r juM oe curs& ia corresponent
instancia.


Eqtam per acsbar I'my i no sebem que
I'bjuntanient r'hagi I rrocul iit I 0. nl nroit.
del repartimcnt I er utiliusts i ja no hi ha
temps per reiorniar lo que ho necessita;
&om podrir esser fer buixes raonades sense
un estudi ben fonameiitat?


cosm


anys de vellesa.


C R 0 id I C; A
I Q , 0 6 G A - N O S T R A CD I _))__
' METEOROLOG1A.-Durant iquesta da-


rima -decena el temps es estat molt variat, ha
plogut un% quants dies fortes ruixades i durrut
tres ha fet un vent tempestu6r. Han'estit pocs
CIS dies de bon sol i la calor es estida;molt va-
riable, desdeels 13"a I 'omxa fins ~ 1 2 1 ' . -


AGRl :LILTOR \.-.\profitant la brna sa6
dds cimps toi-hom s'iia donat a ilaurar i sern-
brar de bon de verts. Les oliveres se son eqpol-
%des molt i m b la vcntada i son moltes les
possessi6ns qu'han posat tai an cs cuir i ja gis-
quen fa major part dels truis~de 16s trfonesfent
el terrd. L'oliva nose Presenta malament. -


-
TID..\.-Ifa sortit ;a cap a Barcelona
scnyora esposa D. Enric Grbiano,
a pwr aqui ;ow la tcmporadr estiva !


-
ESTAT S ;NI .TAI<I -Segons noticiea en


Reneral l'estai ranitari de Va!lorca segueir ja
ei canii del restant d'Esptiiya que te caracter
de gravedat. Fins a Candepers hi hn atacilts de
la malaida m ildltin q u ' h duir !el terror eiitre
nolrros. Pert, gf"cies a Ueu diiirla V i l a d.Arta
fins ara no s'ha registiat cap cas, El ui pot.
no permeti q x s'acosti voste tant terri 1 IC.


ALERTA.-Hi ha veinats de Sa Grsnii


Sepbre 2. -Climent F'aquer Siquier
,, l.-Antonina Toirens Juan
,, 18.- Catalina Genuvdrl Carrid
,, 1L.--Pere Fusirr Pdstor ,, 24.--Pere Fotil Pastor
,, 2ti.-Margalida Blanes mor6s


Total 6
que se queixen dcis porcs de per alla que dii- j
riainem .rrepwcn les .seves solades de tigoes,
J i *s molt que un nu p u p terrir scgur n i Ans
lo seu. Convd qu,el Celador hi h a kulca w5-


Dins Calaeat 1 iii afuiia el Hand aLa Uni6ns


I.d*U. -
PKESUI'0ST.-A la Casa d e la Vila r'esta


arretglani aquebrs dics el presbugort per I'any
qui \'e. Hem de c:cure qut ski la Gomissi6com
el scu honorable President s.hi esmirarh brin
i e l terin rixi corn requereixen les actualr cir-
cun$iaiicier. A h de que'l public el coneyui i
el pugui estudiir amotota deiencid, una voli i
ipCLTdt el pubiicarern darnunt LLEVA,W.


ESPECTACLES.-Derde el dissapte pac-
sat, M el rea at re Principal quedi inaugurada
la temporada de Cine.


Tambe hi ha funcio retmanalineiit per una
quaiiwaticiuiiarsen el I'tauet de ban k i s .


DEX\'ENGUD.\-Se troba entre noltror
p d ~ ~ i b q u i n r s uie> el ii0,ire buii ariiic 1 cola-
ooradur D. Uairrel Caiiu, jove telegratista
rorrdeiil actualmenr a &arcelona. sia benvcn-
put. -


CASAME,VT-A.Santa Margalida Y c a d
la retmana passada1.amo.n Juan Kiera [a)rJur
tenis, vrudo do na Maria Randi, am0 sa mado-
n i de utonda d'aquelli poblacid. bii enhori-
buna. -


NAIXENCES-D.' Margilida,Blmcr Ha-
nes e r p ~ y r del nom0 amic LJ. Frsncesc olanes
ha do.4.t a l lum ieiiaoient uiia nineia. 31a en-
huraoona a bos parer i dcmer lamilia.


AUSEXCIA-S'een hagut d'aubentar preci-


m m dc la seua cunyada U.' Maria Uescaliar I
iMoiitic de ~I'ruyois. Hebiga el nostrr condol.


PJfdddmenl u'aqui 1). LlUi:. UeSpUlg. per la


_,_ *.'-<---. uL__/ /r -&-, a


DECAPDEPEeA


movirnoat del Polrt
EN ZR ALES


Han entrat durant el mCs de Septembre:
Dia 13.--El llaut Rafael. de Bna. amb abo-


,, %.-El Xibrc .Corazbn* de lesus de


--__


nos.


h a . amb id.


Han sortit durmt el me$:
Dia'.G.-El Ilaut-'Santisiriia Trinidad. amb


postctes cap a Valencia.
Dia 20.-EI .Sari Jose. anib metro cap a


Castcllb.
Dia 28. -El *Isabel Maria. amb rcims cap a


Ciutadella.
Dia 2S.-EI 5. Frhncisco> amb icims cau a


Ciuradella.
Dia 30.--EI .Isabel Mar a. amb id. cap Sid.


* movimrnt de poblaa'b
DIP UNS


Sepbre. 6.-SebastiP Fullana Esplugss de 66


matricula deYiJudadellai vcnid de bon berver?
i s: dirigir a Aenolca carregrt de reims, s t 11
rompe una amarra I i.ebireua.


ba tripulacio se va sa,va iota.
. .


................... a- -a-.a.-.* r .


W E G I S T R E
IVA I ,\ E...UEh' i S


Octubre 6.--tnba Ramona Blaner Blmea.


D1FUNT.S tiRAN.9


Octubre 4.- Jeroni Juan Sureda (a) Qucch,
casat de 78 aoys a causa de bronquitir
cr6nica.


............... n II e... n..n n .R...n..n...n...a.,n . .. n..,n...n~n..


-


...................................................................................................


AUIS


Persobra d'original deixam de publicar Re-
rum Nooururn


Jajuy, 1128


~UEflOS-AIQES


Cals Bona y
FB ,"I, 2 n s s


a cinc pessefes sa earretada
PLASSETA DiES PARXANDO I


AMB 66NEHO DE IOi'A LA51A I A TOT PREU;
-: CAL5AT FI I DO XOUA :--


Ensaimades i Pan&
En Iloch se troben mi116s que a 1s


Panadeaia Victoria
E S F O R N N O U '


~ D E -
iquel Roca Caste11
B sa botiga bel trobarell


eeiiipre pane, panet%
galletae, beecuite,


rollete, I tota casta be paetlcerlr
Td%3i SE S33JSIX A OOIiCill
Netedaf, prootitut, i aCO90n)h


.!)Ebt'dIC; Cawt? de Palma 3 bis. ART f