hfensor dels Intsrca&oo morals i materiels d'Arf6 i sa romar~a j Desfent un error ....

hfensor dels Intsrca&oo morals i materiels d'Arf6 i sa romar~a


j Desfent un error . .~
P


, -


;.~ , . b e i m convinieat desfer ~'error en qu'en-:
*Cat&. n'hij ha. qu:estdn sobre la propiedat i:
' rCpresentaci6 ' d e LLEVAXP. N'hi ha qu'han.
propalat ue aquest peri6dic era orga @una
per &fenfar certes id6es u fer I'aleta a deter-,
miria&$ perdones, que conta amb una partida


:.&.pcofwtors quiet ~alvep. de la crissis eco-
86mica que ateix avui tota la prensa.Com
d'uoa vegada aqusterror. , ,


L M Y A ~ T va sortir coin a portaveu~ de;
PAswiacis cultural. *Minerva. i segueixb
8qsent;ho 'encara, de manera qu'el President,


''d'aquelxa eiitldat ies el seu Director i l inici
pro ictari.


i,LeVrh'T.vasb:tir perque ei p u ~ e $Art8
Ut8 on qedi '@expressid del seu sentir,.


. de :kseua hiiiria,:dei i$i, presenti del seu)
p m i n d ~ e . ,.Perque :en ell s b i 'co~isign~seii;


,' aempfe.els .ba&gs, de vida qu'ayiieii donas;'
iIidpi?t servir ?rapcemarilla de personalis-'


Ilk Prujioiietons de ser,
CSlIt I!,? tel#gUt ofe!teu'
tendwcirs puilliques i
etari: i:!t1 h;i rciuadrs a
eribdik,pcr modest iue


Sriribli sy&,+e.p e l w l ~ i e.! le5 $iuqtiOns
propies aquest;' HO sc 'aeiw ..dirr ptr*eis
apaasionainent~ d'uns i altres.


~ Q U P . ' I aeu director, te ICS Seues idees
pollliques, les s e u b cabories naciuiialistes,


: . @C,que goltes voliesse deixen trasiluir amb
le majoria dels nlimeros? Res te que veure


;, @$6, quant esmolt dificil trobar una persona
trerametlt desapacionada en totes ies ques-


i ,4@n; m a el. CLZV&TT ha obert sempre les
rtesa~@tes le8 opinibns.sensate8 i.a ofert


i , ,('? eh.sQuea columnes e tots el5 qui, guardant
, Ies formes de IF cortevia precises i no-entrant
en questions personalistes hajen volgut cola-
borar en elles, per defensar Causes justes I


: ~pobles.
% -:. , ,i~erquC, idb, propaiar noticiej nixi, vel-
.r:.gWpt preaentar a LLEVAST coni tendencid


en,les.ques!icihs d'ipdoie local?
; !+ , :I)evem, id6, uha volta iiiesassegurar que


LIlVhlP~ni reb tli ha rebut mi, cap subven-
016 de ningo; que LLEVAXT i o !e protedors
C cup casta, qu'el beu Director es I'dnic qui
tall4 I CUI #pi CPP' voI en 19 refcrent 6 la


camarllla 1 Kerininada, " que rebia subvenci6ns


tot aixo ea P ais, en absolut, volhm desfer,


I-


~",~. . ,


confecci6 literaria del periddic, sense rebre
ni donar ordres a ningd; que ia Liibriria Fe-
ver z Yureda, es I'editcra dci mateix, i'dniCa
qui s'eiicarrega de pagar tots els gastos $ease
ajUda de niiigd, coin s'encarrega tambe de
les cobranscs, i si be eb vcr que grterminades
persones pruirieteien audar-ii economica-
ment, a pesar d'liaver sa1dat.m deficit els
contes del prinier any i sc veu ainb una forta
ruixada daniunt p'ei segon, nu ha denianat ni
rebut subvencio or. cap classe.


Creim qu'aix6 es clar i llampant 1 que
ningd quedard en duptes en aquesta questid.
1 si n'hi ha cap que no hu.cregui que hi psi
els dits i sabra quin estar hi fa,


Una voita fetes aquestes manifestacions;
volem que's sapiga que si LLEVAPCT hagub
de niudar de posici6, si 'I cas arribhs, els pri-
iners qui h u sabrien serien el$ lectois perque
nos agraden le8 coses dares. Seyuirein par
ai8 lii d w a de dir ei noWe criteri en leu
questibne qu'al pobie atangen sense tenir en
c@iifa els. p~r6OnaiiSiiie6 ni les opididns deis
deir$s, d6ierisarem la nob!a causa de Pins-
L!ucnd dins el pobie, ena l t i t h 18 ndstra
liengua i iite:atura, i tot aquell qui cone uen!
ni6a i sense esperar de nuitius que ii!er&ii
i'aieta, per res, vol ajudar-nos a portar la
Ciiu del saciitici ;ant e11 la pait literaria coiii
en la econbn!ica, quc s'acusri i sei& ben rebut,
1 iuts aquella que no rrubant en noltros cam-
panyea pe~SGllaiis16.s l de baixa inlenci6, s'en
aiiunyen. Deu les do bun vent, que noltros
seguirctn Servint'aiJ lectors 'com fins aqui,
stnb critcri qu i se bassi en la veritat I la jus-,
ticia.


A, F.
... . . . .. . . . . . . , . . . . . . . .
:..*.-e.7-7*,--


PRO 10
No voy a habiaros de la Ca,!iz Ristorica,


para elio me enciieittio !:ocO documentado
y ni i pereza y escasez .le tiernpo ine iii.;i,Ieii
ir a ia rebusc:! de .iiefos ::a:.elotps qiie nere-
sariameiite debcii e.,istir en !os ilrctiivos de
l a .ciudad. Lo que ~o ;m!i:m ,ietiriri ,le su
historia, desde que la i!iiiiiaIon G.i itfs 10s
fenicior basta hoy que ia llainan CCL; to8 leg[-
titnos andaluces, niejor que yo dig0 os :o:ltia
llustrar cuaiquier croirista ,Is #us g;oriosl
cuiilqW hislor!ailcr,


~ ~- ~.,. c_
II ,


Tampoco os hablark de Cadiz geogrdfica,
'hi de su vida iridustriai y cumercia!, pues
poco autdrira&a.es mi voz UBra hacerlo, y
desmedrado mi critirio < tales cuestiones
para apreciarias en su va r ex~cto. No voy
tampoco'a hacqrus uila ciiwiizreii6n iiicolora
de Eus jar;i[l&, 'ptiseos 3; i;iui:arncntos; no,
niis inodestas' rt&!ii:as, y perJonad lo porn.
poso dec iiombre para ii.ri ;obres apuntes,
'van a ser, al mqtos il ci!o ii'.iii e!icaininadas,
impresionea 'persoiiaies, ii-,tiinau, apuntes to-
niados de iii vioa niisnid.


Y con tu venia !ecior y pi .'iendote perddn
antictpacio, a dio voy.


NO le butjqueic. e,: ! t i
egos caliejoiies que tiiiiiu
rit en e? purrto entre las 1


;que nialainente desgsrra uii refixfor; no le
eiicolrtreitis tuni2ocu 21i t r~ ; irl pliieria estrosa
de !os otraba!es, i i i eiitre el hampa de 10s
tnozos q::2 ptriuI:!ii cri 13s iiiudies y est&
clanr5.. . ,


El s i l a t : ~ croisiitd ?r A !i C, Feriiandez
Fiorez, fltir y iiafa de! h i s p i i o humorismo,
latnentabsse jercrtiiacaiiiciite de la escasa
corteslii iie !as puidas de la Bel!a Easo para
con 10s dirtiiiguidos veraricaiitcs. Pronostica-
ba, eii UII cuauro i!uIItcsco, iil coinpleta des-
truccioti de la ciu&id cai~taorica: describfa
ei exodo de innuinerables ii,~rniiies acosadas
por io& voroces insectos,


Profundamente lamentarnos no poseer la
deHotnero, (tenemos que cocteritarnoscon el


uitarro cas&ado de C a ~ i n c i r ~ fsiiioso cn/tiaor
fie fiaiuenco j o i i i /o j , para c;mtar eri epicas
estrofas Ias hazaiias de. .. ( L ~
r iar el tioiiibre !itt.ir i l i
y,atacar 10s riervios bc a!t;Li.i,i kctora; sepa-
se sin embargo qub !os ;iCrxs de nii epo-
Pkya no soil pcigas; es tiiLti i m s gordo,
sobre todo pica iiiJ,.::ia inas lutrte,eon ensa.
fi~!~iietitito. j


de l u fretite, qu- t
(!la utiiido t:ii ci i writ \:


Ciud8dai:G C j X


f a r o h con 10s gii:~i~~ii~is .!: ordci! ixidiico;
L U que caininas a b u w p:iw, llevd.lil ?e !a
jiusi6n de eircoiitrart,: tor i i
ooride haI,d:i aliviu tus uo!Ltr
fati@e, detente: ~iu si lk:, i;i it? espew
Aben-Amar
c,i.i. t l i l . , ?i i l i ,cln ? / . .. ;In aqucsla obra dramatica


Rec,itii:Pr;:n CIS nostres lectors dels elogis


:I~LI~CI-I.I d c qilc I:% autor el nr,stre amlc
I). ilaniel Cano quarit i'extrena allll perI'Abri1
cfi 1'1 liostre Tcatre Principal amb exit escla;.
tarit la Compaiiyia palrnessana dirigida p'en
h ! e r .


hvui novarnent iiios n'ocupam airb m o t h
de I'inpressio de I'obril que curosamnt 8'ha
feia cn. l ' imprenta de n'Antoni Homar d'ol
Porit d'lnca. 1 si elogis nos va mere,ixer quant
la repiesentacid encara mks n l hem de der da-
&vant lalectura de l'obra. Hi haobretesaixi que'
tepresenizdes, SI e% actors saben fer-les llulr
les done!' vida i 1:s remiinten, de manera
qu'al Ilegir-les despr6s, qucda u n desilugipna:,;
perque mol!es veg?dcs It redaccld es de lo
mes groNern i xavecana.


No passa aix6 atnb .4ben-ArriaP de la qne
duritam en dir si 110s agrada encara mes Iletgi.
d a El vers es molt flfiit i correcte i I'argument
tan interessant qu'una volta comensada la
leclura s'na de acabar l'obra d'una tirada.


Repetim la mes coral enhorabona a son
autor tot agraint4 l'exenpldr amb que nos ha
obsequiats,
n-=====m=@-.---w -


.


.


o~respondench -
C. L!.-Rebudes les 8 pessetes per mate-


rial escolar. Lcs vostres patri6tlques paraules
'.donen 'consol. Llastima slen tants pocs els
qui sentin aixi.


J. tl.-Escriure vetsoa poetics es m6s
riificil de IO que fe is contes. Seguiu fent tre-
ballets en prosa i provau el vers sense frlssar
de publicar-ne.


Dr. Centeno.--A veure si sovinietjadn les
vostres croniques. Sempre trobarku un mo-
lnentet elitre vostres trebalh,
i i T s s % a ~ - c c e = = = ~ ~ . . i _ _


*~


. ..


Program&
DE L t S E r S T k S QUE EN HONOR A >A PATRONA


1 La Verge de St. Salvador


I r L E V A X T - 3
6


DIMECISES D I A 7


A ~ l e s 8 del instl. Trrsca carrers per la
mateixa Bandz;ales I@ i mitja, acompanyada
a St. Sblvador aont se dira I'Oficl major. A
les 12 i mitja, grans corregudes an el Cos,
de .persones i de bestiar amb els premis


AI capvespre a les4 i tnitja mlislca, c u m
nyes~ i corregudes de bicicletes; El vespre a
]eo Ib Revetla I mesica a Id Piarsa del Con-.. I'
qulstfidor,


WstuiiIats.


C R ( > N l C A
tBJ , D , P c A - N O S T q A (110


cluub.li
# I , ,


H3 yisitat la nostie Hedaccio el celebrat
tenor d'aquesta Coinarca D. Jer6ni Lliteres.
nabot de hliissen Jeroni Ginar i I'vre. natural
C ' 4 r t i . c l qual hapassat u n i teiiiporadaaRladrit
a:int ha lograt ,oram &xi% i fama. AmS aquest
motiu hem tengut oeasiodrveureel n.' de <La
Matianam co:rcspnnenc al i a d'aquest inis que
li dadica u n calurds e1oh.i i publica son retrato.


Tor li sia enhornbona i Deu vulla que sos
&As se succeesquin un al airre.


H a vengut de Barcelona ha passar la
temporada estival aqui el distingidissini advo-
cat, colaborador de aLlevantn i bon amic nostre
1). Montserrat Sancho Lliterasamb sa Sra. Es-
osa;i ualment ha veiiguda D.' Camila Boisen


.\'da, f e Blanes a m b sa familia. Le8 desitjam
felis i llarga estadi entre noltros.


Scgonsdiuen hi ha ja unsquadtscasos
de febretes; son pocs els a n y que duraot la
tcmporadn esrival no mos cisiti aquest hosta
tant terrible. Es hora ue nos ocupem d'esvair


blacio, I!rvar aigos embassah, privar el tirar-
ne debrutes p e l s carrers, eic.


;bj S'ha escarnpadi la bola de ue hi ha
Ajuntarnenr, i fin's ii'hi ha ui esperen a c x -


lo que hi ha del ceit en f o t s aquosti rumors
pero ivajal <no trobau que seria una Ilastima
que se torbas aqueixa *paup aquert us6* i
aquest esllatiguiment de que disfrutam? No
c o n d fer renou durant lestiu que no mos
derbaratassen la sesta.


Hem rebus el darrer n.' de ucNovel.la
Nova* que publica ~ E l s rellogats, ElsCaptC~ites
1 Eis Vills* de la distingida escritora Cetalanr
Dolo:s lilonserdi de Macia. .


e+


tots els rnedisd'infecd 8 , llevar porcs de la po-


moltde mnragat entre els retgidors 9 el dostre
teixements de resonancia. sl o sabem noltros


(01


Son Prru 0'10 pts


tituit una vera rnanifestacij de dol. Rebi. la
ieua famiiia i'expressi6 del mes fondo senti-
men: especialment sori gerina I). Jeroni Gioart
Pvre. i el seu nabot el nostro arnic D. Antoni
Lliteras Pvre. Vicari de la Trinidat.


M Se troba malalta de bastanta delica-
deaa una fieta de D. Pere Amoros i de D.' Aina
Mt)ragues, qu'es estada assistida m i b totn cura
p'els distingits metgos D. Rafcl Blanes i doll
Antoni Soiivellas d'Arta i D. Enrig Cervera de
Ciu!at. Deu vulla que la milloransa per ella
experime'ntada en aquets dies seguesca numen-
tan't i finsa curar-se prontainenr.


1gualrn:ut se troha tarnbe fortainent
a t . x a t de wgrippe D. Antoni Amords f i l l de
D. Raft9 Desirjaricm que aquesta malaltia fos
pasatpra i agui ripit 4 seu restablimsnt.


Die a6 a Mrnacor el carreter Miquci
Amo,& !%pa! ten@ le des&rucia de perdre
l i n e carter.? aont duia u n billet de cent pesseter;
a pesar de la crida !eta i altres gestioiis no ha
~'&ui ' e m ? tr9bbat F I a:rot?adortr


*m


m


M Hem sabut que a Buenos Aires va mod
rir el Senyor, D. Francesc Fiaquer (a) Man 01
propietari de la casa aon hi ha instaiadcs 70
oficines de correus. D. E. P.


Han anst a passar la lluna de mcl 1'
Son Jaumell nostre disti it a&, el notablt
p.ntor D. Juan Antoni %ten,~aliente i sa
distingida espor~, rebin la nwtn me6 coral


M Lasetmampa II arribar a Ci?
tat proctdent doBoma, ndstre particular amie
el R. P. Afnau Rig0 T. R. el ual ha ven$ul


er passar una- tem oradeia sev.. patria,


El diumenjt dia 18 comensd cl did
annigulnc i haviat comensa a ploura coin &i
iaasim 8 i'ivetn, el temrs refttrci i va fer una
sivoreta.


'm Ei niateis dia ics fo rm de cara8in:fr
q u a presten e i servici a la nostrx'cosia, dekcu.
briren. exampats per la garriga de Sa Doaya
d'abaix do\orn sd pnr:iO ainb La f+va, 5t$saCJ
cYarr6s. elsquats SE diu, si enaven.dk%inatsa
Franga. a1 capvespre ies matrixes forses i em-
pleats de I arrendataria en vobaren 47 me,,
pels voltants de Ses Cares de Sa Duaya d'abair
tots iosquale foren conduitsr la Sals, per csscr
transbddts Je$prC> a Clurar, pcsdsea poaiflica
de kiloi.


Uii coineatari., Es trist que hi
umbtan poca conciacia, primeram
de que siguin ag.iftirs i segon, la PO
raci6 a la comuiiidat i n el!. niateixos que M.
tiren dins la $m embarcant els queviurcsqw
tmtafalta fan. El poble tot s'ha alegrac'd a q u w
ta pres i tot hcm \curia amb gust ei C a s k d r l ~
contraventors de in I le i , per aix6 siria wd(
convenient que e l public procuras fer.dfiun4
cies. er precis que noltros mateixoa mdc n*
vertiguem amb polic~rs, in que UI probl'sl
compiica p q mmwi:s i lie1 vn el ii6@t8 n
*star les autoridats tambd es neccssa$,Auc
redoblin la vigilancia, mts si teztimen bhtn
que la nostra costa es molt aproposit p4r.ibtie
fer les ambieidns dels pac escrupulosoh


An el Govern I Governador de la provlOCh
les toca, amb acabar la recolecci6, fer.un re-
conta de la cullit i veuure l o que a ' h e , q q nt
per exigir responsnbilidats, ja quc ler e+&
tiqucr, si son veritat, siren, u n ban, pug$ do


El servicid'auto:novlls tmnn an8f.t O-
mai mts amb tdls trastos estatb wndcnnntsa
mal sdrvici pdrpctuu; una diligencia srab,un
eavall a e r ~ i i x el correu i p s a t g e de Manieor
P. Cepdeprra! i du viatje per das. i n'hi haqua
ho t-euen i hJ poren coryetjir. i callcn, Wrm
condennats a burla continua, era1 nostre:q@O
de eser, inconscient, incivil ... jneptr p e r p t a
les minifcstacions de la vida.


M


. . enhorabona. .
.) -


Rdcsitjnm Mna est 2 a agradable.
(02


.'


partida. :v;.
rm


rri, si el poble no fa el proposit de n'&&il$ i!iar
2 L I, E V h N T
Ilh-2 - .


' . . * . . : Llegas, te' deiiyudas y ie niett.; ea et
0; apegas la Iuz. Queremos siipoiier, te-
Os esa condescendencia. que ti aiiscurren


m c o minutos sin que rase nada de particu-
idr. De pronto te estremeces como si te
hicieran rosquillas;,por tu epidermis ha cir-
culado algo asi coma un ferro-carril elllpu-
iiense. Nuevo esiremecimie
esel ferro-carrii; es la aguja:
en la cama y entonces iOh
dsno tu te ruscas. Est& perdido.


DR. CESTEIO


. .
Tot. hom recorda I'apara€osar~-etlra.ia de


!a esquerres del Parlament, poc abans de la
seva uisolucib. El motiu era uti1 ... no valia
la pena de fer el forondu amb la seva belica
actitut. Tothom les vegC la tela.


,. ~ Per6 q i mes l.?%:hn vege foren les masses
obrerp B'Espanya qu'en a h a teiiips i en


, a1tr.A' cirpunsianclts s'haurfen esvalotades i
%Wen'.,,prottiogut ta volta ~vagues iiitcnts


de revolta. Mes, aquesta vegrda el fracases
obrers donaiit prova
sgguit,al carrei i uo


la 6rui 'iditut, I tot,
perque han comprh que la deis parlbiiirn:d-
f'h esquerrans?;b era sin6 un cop d'efeciisine.
E1.s sabep qu'rvut esta reglnt 4 s dcsrJiis
II&WB&'un~wern vetUdt,qt,: se pi?ucui~.~
del be d>%panya i del.- i n r e r i w ~ s de IOLJ, i
robre tots, I sobre tot'que iiebdila, iiCt!dilU d,:
Ver' perque aqucixa f i i r i i del dc .a&+ es id
que-els passais govt rns, a j u w i s dt!siriattixos
csquerrans, l'havien coiiuuilia, i hi conil)rks
que quant se ireballa de Terni i tii boria fe,
nu LI hora de promoure esvalo;s, i...' Its han
fel el buit.


FJ fracas es istat inesperat. EIS aitres
s les.;b,~tgva,~~nunciar U B mitin duraiit ia P% al C .' +&vd prknouie u11 iiicident entre el$


obren d'una fabrica qualsevol, perque el foe
rengues Increment i semblks emenaCar aca-


aci6. Enguany el foe no ha pres,
#tat moure Vague$ e,l tres :@*quaire


to& %:ha pi-$tgia&e,a p a t r e gob-


ES tl'esperar qu'aqueixa seisala actitut
da,)es-masses ,cbreres wpanyoles, perdurarg
i mai m6s voldran ~deixar-se dur d'els efectis-


de ~ynes'minorles qtl'han dtmp?trat no
. ' + b k ~ la regeneraci~d'edpanya, sido'qti'aspi


Rm+??@,a qia pvo.luci6 anarquica en la q u e
6Y&ble.esbmati ai carer, inentres eiis estan
dM&&caus, per sortirdespr4s.r Caniar vic.


.' *
i f


. . ' I ,, PP . .


G ' t W a i encimbeilar-se darnunt ses ruines. . ,
.FLAMA


"hi ha qui mos han retret de que encara
no hajeni px!at en swio sobre zquesta qurs-
ti6 qu'avui te el p o h l ~ preocupat. Ja sabem
que casi senrpre aqiiest s'afecta mes al viu,.
quant mes l i toquen !a bossa.


Cal, id& que noltros a pesar de haver
contemplat. corn diuen, eis twos desde la
barrera, a pesar de no haver volgut mesdar-
ni$s-hi en res ni per res, prenguem tambe
cartes en i':iasunto, ja que a tots mos pertoca,
i mes no voiein que es diga qu'en una questib
qu'es de vi& o mort per I'econoinia munici-
pal hem defugit d'aportar el nostre granet
d'arena a calniar els apassionernents i bastir
la fortaiesa d t i'hizenda local qu'es la font de
tota millora publica qu'aqui s'haja d'intentar.


Sense parsi6 de cap clarr;e, rnirats el re-
partiment d aiiguany i el d'anys enrera, amb
iota sinceritat hein de coiifessar que creim el
nou repartiinent sobre utilidats, un pas en-
vant. AI mnnco amb tota seguretat podbin dir
qu'en eil no hi brillan ies raricuriies de partit,
IesiconsideraciOris ala amics, eisodis personal3
i de classe i els apassionaments politics que
foren sempre notats,en eis antics repartiments


e consums. En,araqu'ei d'enguany no puga
8tr-se peifet ni de molt, no creim que ningd
s'atreresca a desvirtuar ia bondat d'aquest i
a anyori el dels aiiya passats.


Ara que n u s'hajrii sufrides mo1tissiin:s
equivoca.cibns cn ra coniecci6 del nou, qi!e
lii fixacid de signes exteriors no haja estada
Uesgivrliada, que a1 senyalar renda a l edi:i-
cis habiiats per sos propietaris no s'liajm
equivocals de mitj a mitj, qu'els asiims de
riiolteb finquesi riquesa rustica nu siguin per-
teis, tot aixO tamkooc ho negariem perque a
priniera vista se noten ja bastantes equivo-
caci6ns.


Mes, Lbasta qu'en:una obra tant delicada,
tant complicada i tant trascendental s'hi notln
defectes, per garrafals que sien, per desvlr-
tuar-la, renegar d'ella i procurar fer-la mal be?


No, no de cap'nianera. Aquesta obra, coin
tota la reorgaiiisaciO de I'hizenda municipal
que com hem dit es la bossa de la prosperi-
dat publica d'Arta, ha de ser obra de tots,
,tots l'hem de,voler millorada i tots hi hem
d'aidar en.10 que popem. Per aix6 no hcin.
d e voler que la coinissib encarregada de fet
eis trebails preiirninars sufresca its inveciivcs
iracundcs de tot el poble, quant hi ha qiie
tegoneixe qti'elia l ia obrat anib tota bona f i ,
i que son irivolunt.~ries les s ews equivoca-
sicins.


Ara io que ,cai tdr es, sulrir per enguany
el repartiniriif per eiia afretgiat i de moment,
arnb tota urgencia procedir a ea Corrccci6
per l m y qui ve. No fzlta SOIS mitj any.pcr


acabar el p e n t , i el temps curtetjarl si no
ne comensa desde ara mateix; per aixb anarn
a indiear tres medis que creim d'eiicacia per
resoldre aqueixa questi6 i fer d$ que el repar-
timent surt amb la major perfecci6 posible.


El primer es. cridar una assamblea de
totes les forces vives de la poblacio a fi de
que se confeccionin, se discutesquen i s'acor.
din entre tots unes basses fixes que seyres-
quin de punt de partida per determinar les
quotes que cada individu ha de pagar al Mu*
nfclpl. D'aquesta assambiea en podria surtlr
anomebada, una Junta o Comissid de con-
sums Que s'encarregtk de cstudiar tots e16
trehaUs preparatoris ja fets p'ei repartimetat
d'enguany, corretgis els defectes o oquivoca.
cl6ns que se tropiguen i assessorada amb I&
comissl6 vella fassi el repartiment per els
anys vinents.


Aquesta Junta hauria d'estar integrada per
elemenrs de totes les fraccihiis politiques
encara que no teilgiiin representacid en el
municipi.


El seghn pracediinent es, cridar el poble
en fraccibn, per greinis o classes v. g. une de
propietaris grossos, altrc de petits. altra de
pagesos, altra de comerciants, altra de mencs-
trals i altra de jornalers. Que cada gremi o
:lase sentis les basses per I'cstim de-les
utilidats de tob els qui perteneixen a la seva,
anomanas cada una,un o dos individus d'ella


?er formar part de la Junta o cornissib de que
aem parlat ,en l'apartat antrior: i venguessen
3bli ats, tots els d'aquell .g:eiii, a proposar


tes o equivocacibns, que m i s endevant se
sogrlessln trobar. Creim qu'aquest medi es el
n&s democratic i tal volta el que pogues es-
pair tot recel, respectr dels apassionaments
jels qui conponguin la Comissl6 o Junta de
i e Conaums.


El t:rcer es obrir una iaiorinacii, pdblica
que podria fer-se damurt la prrnsa, del$ me-
iis qii'es considerin miilors per la confecci6
lels nws repartiments; d e les basses que
podrten servir de pun! de partida p'els matei.
KOS i &Is defectes de quc sc resent e! d'en-
guany.


En aqueixa informacid podrien dir-hi el
seu p::rer tntes les persones Q.W volguessen i
la Comissir5 actual en vis:a de!s parens de la
majaria, obraria en consequencia mirant sem.


Per de -p?eiltA. p o m n les columnes de
LLEVAWT a disposici6 de tots els qui vuiguin
expresar la seva opiiii6,ec aquest assunto i
creim qit'es un dever de tots ajudar ais nostrer
repreaenianls a fixar uii ciiteri que els orienti
per l'csdevenidor. Sinti, si tots callam, no
tendrbni dret a noves queixes encara qu'els
futurs reparliniets adolesquen de semblants
defectes qu'el passat.


E in fi. icar sempre a sos represetants els defec-


pre el be gerinerol. 8


LLUCH ARDENT
glwmli--"Ur.. a>u.?s-.rama .. .
Sastreila Camirei!a fierceria Zapateria Paiistia
-i Laneria rasoieiia Lenceiia :.


GBneros de Punto Scderia,Rrilculos para Viaje
OBJBTOS DO REQALO


.
_I-


DepLsito de Qiquioas parla~tes
--:- P A l H E F O h U -;- _____


D is po ia i I> le
. ..


c : ,.


. ,


NO COMPREU CAFE
5c.e t o ~ S S O U abavs per s bofig d'es


JAgME CABRER


GhAN OOTIGA


CRRW DE PAKROQUIA, 1


C A P B O T I G A ,
VEN EN MILL05 COKDlCIONS OUE SA WEN


Ferrer i Sureda


Ensaimades .i Panets
En iioch se troben milicis qge a la "


Uiauel Roca Castdl