Deserrnri porta-vceu de I'9ssoclacid "fninerva,, Pefensor d e b infercssoo morals i...

Deserrnri porta-vceu de I'9ssoclacid "fninerva,,
Pefensor d e b infercssoo morals i materials &Ark5 i sa cornarea


I , ,


Diuen que, ja al Consum esta acabat. Era
ben hora,,i,@o se pot dir que hi hajin piant
XI temps. L'any passat j a sc ieia, i som a
prop eel ,segar, yuan! per ,TI, s'iia ocabat. Ha
.cost+t molt,, ,no hi ha dupte, per o... coni mes
costa me, v&I, '4 no si'r qi'uc s.4 cu'iii ail6 del


An& liint.de temps COIO *:hi lian passat
els de I* Comissio, ningu c ~ e u i ~ a que no hitjen
t a t p0,repartinrenr dutii:dats amb tota rcciilut
i jus\icia, Lo. qug? .engqa.q si hi ha niiigu
qwe $e qy2ixi,~po,pq~ra U I I que,rhjiii..~e; iiiassd
ae presja, qug nu s'haja pes+[ I, itiidar oe tot.
Sera.qur, eo qp,qu',es pesza,,


Nojtros. p c g de Dona it\ q&is de ia
Cornispi6 .hail let tot quant hasibut i pogut;
no'ls, .e iegatrtjam aqueixa gloria, per6 han
de' sebre el poble quina impressib en treu,
per aix6 Portirn a fer voltera.


i%ioltS p J r ' t U r i e l k S . ~ .


*
.', I>* , , . .


'~dS~unq,,barbaria.-Sentint crits 'i renou
hem entrat @ins und barberia per veure que
hi I@V/@ nOu. ija hu <ret: que bo es estat
co/qgm,i conaum! Per6 els que discutien ho
gre.nienpert)aqa banda. Deien tot enfurismats
ren:nq@ la #!pa 10s esc,.coles (nu n'hi hdvla cap
.yu'en.qoi. tetiguei ,fills). Deien qu'enguany
no era any de construir Ies escores, qu'era
any deecvnomies de gastar poc, I que la cons-
trucu6 daquelles era lo que teidauinentar el
pressugost.


Be provarern de fer-lo3 veure que 00 hi
havia rao en aix6. Que I'aunient vendria d'al-
tre banda per6 no de les escolrs, I que la
Gantidat .consignaQ en .el .pressupvst. gcn-
guany 12s mes petita qu'el remanent 'del ex.
trdordinari de1 any passat, del quem sobraren
.la cantidat per sokr escola, la dels cotxos
dels mbrts, tres cuartes parts de ia ciestinada
a material escolar i altres!


Per6 no hi hagit remey. Yhan tencdts en
sos tr&e i no els hem poguts treure d'aqui.
Per aix6 .hem seguit el*nosfro cami. . .


*
8 *


OIns un casino.-Es ple a vessar. De sis
&& 'que hi ha, qiratre estan ocupadcs per


..~ . - ~~~ .__. .-_-,--


Iurren q i i e n o se destorbes per ningu:.. se-
peixe!. el I:".? i e' ;r.ir. Per6 a les alti-es dues
i 'hi hd u i i a rotlada qui ailib c6ps a damunt la
aula fan rnts rcnou que% de les altres gua-
ie . Vat-aqui les notes qu'en prrnitn.


Ara hu te:iim aixi com es just. Que paguin
:Is senyors qui son el:; qii i ::tien. iSapS si i o
..nca:e ies : ) C J ~ U ~ S carregar el ineul Tot lo qui
110 gitstar6 i r i i berizitia per i':into, 110 podran
Jagar de conium. Ulia e;:dtua mereixen @Is,
:onsnmers i el qui'ls ha nombrats. LQue'l.
Iiraran baix? iCa peixetl Ell s'hi proven de
losar-mos una pesseta ines, mos renegarem
3 pagar. ]Que se pensen que no hi ha mes!
Viva D..... (no voleni citar noms) iVivaaaal


No hem gosat dir ni una parauia perque
per defensa; ds,carregafs, ja sabiem que mos
tocava. Rebre. Per aixS inos lirm estiniat
in& seguir envant.


+ * *
En una sociedat.-Dos senyors embigo-


tats i dos afeitats de frzsc, callats, aegueixen
m b la vista fixa al qui dona cartes, i semblen
nuts si no fos que de tant en tant tiren excla-
maci6ns. ;Pustu.'jPas! [juc! iCodillol


Escampats per balansins, en cadires idrets
n'hi ha una partida que criden desaforada-
ment. ZQue diuen?


-Ala, ja'ls-e teniin an'es conservadors
qui no volien els lliberals dins la sal% ara ells
les cerquen. D'aqueixa Comissi6 no'n podia
sortir a k a cosa que lo que n'ha sortit. iVes
qu'liavien de fer i en eila hi manavcn lliberals
i socialistes! iPero qui son e% per estimar la
meu:i casii en u: ia 7:nda de 503 pesetes! Que
n'iii ha c i p d-lls q:re 1:s iiie volguCs fer?


Kes in-s imi teligul per ;lgdflr qur'!s sig-
ne3 exteriors. 1 a nii dos mil pessetes. Mhaure
de llevar la corbdta; vendie la mii la i treure
les criades.


iNo basten aquests gabs que teni,n
qu'tvcara inos iie donen me.,! Aqtiest consuni
iio passw,i. tii en rode,. P5r6 la l k t i m a es
qu'eil t:!ldr8 :a -,A:!I : ' il dui valicd qu'en
Sortii n.:frdt. I ' L I S naircits s o n iioitros. No hi
ha dupta.


Jesus quiii buiilt. <Tan~'~t ' se qdcixen per
aqui? iSi sentisirii e/:< del c,issino! SKS Loses
van series. Conve buidar.


* * *
A u n cap de canto.-Son uns quants me-


ncstrals, cumcrciarits i alguns empleats. La


N li m . 39
- -~ ~- _ _ _ ~ __.


major part dells se troben cada dia al mateix
lloc tres vegades; a Ies 1 I , a la 1 i a les 6.
C o m es el tema del dia, parlen de Consuin.
-.Es ben dar que som noltros els ines ca-
rte$&. La classe mitja. ves a un enipleat de
un milensr de pessetes que no [nos basten per
dur el port que devem Cperque mos han de
contar coin utilidats el sou en pie.? Noltros
som jornalers i si an aquests ies conten sols
una tercera part dels dies laborables, noltros
haviem de ser iguals a ells. I no vull dir que
hajen de carregar els pobrea, perb n i ha molts
que poren mes que noltros. Sobre tot, jo no
he pogut avansar un centim mai i en veig
molts de conradors qui han avansal, terra,
cases i dobbin.


&Saps. qui havien de fer pagar enguany?
Els pagesos. Aquests se fan rics, qui de tot en
treuen lo que volen. Ell encara que tenguen
mal any lo que abans valia u, enguany val
vintiri.


i?nareta, Senyor! Aqui ni hi ha de arr6s.
iAquestJ si qu'esqueinen.1


* * *
En mitj de la plassa.-Son vuit a la


rotlada, dos magrets, per6 tots els altres fan
care dz Pasco i duen bon redo. Tampoc sem.
blen estar co,ntens perque crits no'n falten.
-Vol dir el teu senyor diu que tu't carregark
el conslim? Que m'ho diga'l meu, i ell se ca-
rregarh el Hoc. Sc creueii que perque hem
tret quatre dobbes des bestiar i des gra, que
ja tenim la seu plena d'ous. N o saben ells
qu'els acerons han triplicat de preu, qu'els
inissatges volen guanyar inoil n l s i q u - tot
mos costa un uy? Es pobrc p;igAi, n l i i imc : )
sempre paga els plat, romputs. Qu: pagui qui
pot, que trob que iloitros ja nios porem quei-
xar de la somada.


*'*
Noltros tentem ganes de dir-hi tainbt In


nostra, de s i n :gar, dz critic31', il-, prutcstdr,
per6 .... j a n'hi hu prou qui criden.


Preferim consignar co ,I a (&JI id que
hem tret experiinentaiinent e,? 13 v r ! i i ~ ieia.


Que'ls mes carregats en 11 c i i x - n &en-
guanysoii els Senyois i 14 C1a.i;': . i l i ! ~ ~ , qlre
son els qui mes se queixen i amb ra6.


Que 'Is signes exteriors es una c ' x a ton
arbitraria coin ho era la quo:- qu: s'iin!! I -
sava en el repartiment dels de;ill:$ m y s .


I que '1 qu! hi ha gonyat eo tu:d :,I ( l a t a


.- _"
coin aqueixea poi& &-el iunt de Cirtida'
oer la reeolucio del orbbiema social.


R ' G h n una ultra que's dcs!:loii
u l di~scloui~c~s la e s ~ c l l a d a ,


I
1 L 1, E: V A N l!


1 YO COMPREU CAFE
que no passeu abab5 per m botiga d'cn


JACIME, CABRER


G R AN E507'~G A&.;,
AAIB GENEKO DE TOTA casra I A TOT P&V


- : CALSAT FI I DE MODA :- s.,


L 4 CAIVA VIVES


Ferrer i Suredal