arcias Sard A. C. S. Eis qui e l plnren, espos:~ Citt31ina Fonr, f 2 1 , Ltoi-en$...

arcias Sard


A. C. S.
Eis qui e l plnren, espos:~ Citt31ina Fonr, f 2 1 , Ltoi-en$ gendre, Rate l BIznes Sancho, ne t s i


LZrnCs familia i la Redaccid de Llevant al fer a sebrer a i s seus amics i coneguts tan dolo-
rosa p e r d u a , e!s pri'guen el tcriguin present e n IIiirs oracions.


I .'l'xcm Sr. Arquebisbe hr concedit. i o d u l g ~ n c i e s e n la forma de rost.um.
. .


.


Sernblii que ; i r < x y i I I O S ~ I * < ' \lii"g
nific Ajuntanlerit se ti-rrha en s i -
tuar ib d e C e r c i + I - uri noli focal pet;.
les Eescoles de n,ir:y j;? q u e el pro-
piewri de Ia r a w qua i t vu i ocupen
la neces.iira per ell. Es uri dels i n
conveniencs de'les situijcions pre-
cAries. bt5, que no 6s necessai-i que
ens u lanyem massa d e q u e [ai co-
s a p a s s i , j a qbe, els Ioc;ils qne a c -
tualtnent oc.upen les &coles no
tant sols s6rl deficients sino que
sbn tot el contrari del que tothom
e n t k n ~ a1 pronunciar'ia paraula es-
c,ola a qualsevol, poblet del mdn
modern, . .


' ' e
LA DOCTRIN A
Aro, tots efs dhris venen plens del que


s'ha nnomenaf la quest-ib indica, i un
dels m m s qzle m b es tiegeixen b indub-
&obiemenl el de Gondhi,, el gran polltic
nacionolisto hindii. Fa uns set cinys LL E-
V A N T va presentar .als seus Iltgidors o-


questa figura admirable del nostre h m p S .
possifilemenl el poliiic mts irileressont que
awl uQ en el rnlsn. ND I t ha tCs mrs dlurry
ai d e b ptrf€tics elrropems, brbs a causa
de Pambienf maferiaiista que respiren,


aquest home ouster, que convenpif del
Mar inmens de la f o r p ideal, de in [or.
ca de i'anima. posat 01 dovont d'nn poble
desatmat fa tronfoliar el patier inmens de
l'imperi Rritanic Cieirn que eis n o s t m
kegiddors trobardn un gran pier en conei-
Iter deprop el modo depensnr de &ti'-
dhi, i p e r nix6 reproduim avui Irn d d s
&us attities que enenrn que esrrit fa deu
m y s sema uno vivn actualidat


E s gairr'bP irnpo$ible, irnaginar.se
a la nustra epoca en la qual la f o t ~ q
bru'tal es mestre, i senyora, q u e ningd
p u p i refusar la llei de la Supr-ernAcia
de la f o r p brutal. Aixi, j o reb cartes
anddimes on rn'awncelleii que no t r R -
vi la marxa de 18 no roopemrid inclos
en e.1 cas de que esciates la vio'Cnria
popular. N'hi ha que venen a veurcm
i presumint que jo prepei-ar e n secret
una accio violenta. m e preg-unten
quaat arribar8,el feliq instant de de-
clarar obrrament la violtncji . M'a-
ssegarten que els anglesns no plega-
ran mai sino 6s davrcnt la violencia,
frmeh, o secreta Ukltres n"hi ha que
me pfenm ,per t"horne .mts .esbarbat
de t& hdia p r q u e els hi sernbla que
mmi dic la mega irrcencio veritable, i
no renen ai +a mks .,petits ombra de
dtlptc .de que -cr:egui en ' la viol&citi
C O I ~ la major p i r t de la Rostra gar.


Suposat que ta !doctrinii de Yespa-
sa t C tanta importhncja per a la major
part do l'.humanttat, que I'Cxk de la
No-cooperacio mbjecta a la 1-otal
rrbs&pcik de vlotertcia rnentre el movi-
mentduri'ique la meva manera de
v-eure aquesta queatib afecta Ia con-
&eta de motta gcnr, erec crrnwnirm-t:
exptiear-lo tot Is claramtrit que pugwi
i &pigst.


Ea vmitat, he de cornenpw per djr
que j o crec que s i fm absohmrnem
awessari triar eutre la covarditr i 1.a
violtncia jo aconsellaria la oiolhcia.
Per e~mnple, qwmt ek m u , fill major
em va demanaf quina fora atadst la
seva obligacid en el cas d'haver-se
rrobat arnb mi, l'any 1908. .quant jo
raig csiser victima d'un'atentat, si e!
s e n d a r e fos e&at fugir i d-eixarme
matar o pel contrari defensar-me f ins
i tat si . h a p i s esta t presis excrcic la
violeiicia jo li vaig contestar que la
seva obIigaci6 era defdnsar.me firis i
tot en el cas d'usar de medis violents,


D E L'ESPASA
'PeraixbCsque js pens que els qui
creaen en la violencia comrnsin per
aprendrtt e'l'maririg de le5 arrnfs. Mcs
encarc, m'estirnaria mCs que 1.a India
s'arrnfis per a defcnssr e9 seu honor
avans de veure-la cdbatdament t-eduF
da a Csser e? testimotii impotent de la
s w a dsshmra.


Per% he d'afegis que jo a e c fer-
missi~a.merrt que la no-viohcia ts
infinitament supeiior a la viokricia:
perdonar Cs iaes barorrivol que no
camigar. El pet'db t s el broquer del
soldat. Perb, abstenir-.st., no es pardo-
mar sin6 i soisament quan hi ha possi-
billtat de casugar. No cs pot dir que
la rata perdoni an'et muix quant es
deixa niertjnr perell. Jo cornprenc. per
~ a n r , e l selitimenc dels qui demanen el
c8stic"del geriei-a1 Dyer i els scus sem-
bladts. Si pogb$ssin \'escort erarien;
perb, ju rlo CI-ec que la India sigui un
poble itnpotenk; ni jo ern puc creure a
mi matem una creatuta i ~ i p o r e n t ; I'
dnir que jn errc Cs empiear lit ilrnerit
tek €orqes de la naeid i I r s mtve5.


Que niogd dawusti de IPS rnevcs
p.araule>! La fo,rcil no depen de la
ravacitar fisica; d v r i v a Ij'unH, voluntat
indomptable. UII, zulu qualyevol, si
sols conqidei am la seva forCa'corpora.1
Cs un adversai-i ines q u e prrillbs per
un angles ordinari I . arnb tot, 'veim
fugircl zuludavan~utr joverlq8 a1iglCs
perqtie t&por- del seu revblvei' u del
revdlver d'rrqutlls que el fer .TI servir
per ell Tern le mort, i rnatgrat la v i
goria del seu c m r C els nii V I S rnal
,trempais. El% que hrtbitatn la liidia
ens podrieni doiia'r compte, UB mo-
ment doriat, que.&* irrf i t i l qu& 1OOWO
anglebos c-erquin as-uatar 300 milions
d'essers humans U n pard0 net i ctar,
foi e el recontixemrnt cter :i net de la
nostm f o r p . U n perd I il'lurninat faria
puja.r dios nollves una unada f.ormida
b.k de Eo.1 qir que f.a.riu impossible qae
UD Djer o uti Johrlam .pogue~bin acu
rnulat ultratges damunt et nostie des.
venturat pais .. Hi h~ gi.ans a-vantat-
ges,per a la h d i a si fa renfmcia eLdrei
que. de cestigar Tart.i-m mo1t-e~ costs
.mc~lt miliors. pet f e r . terlriii unii nhi.
ssj# mPs noble per a yi.edicar a n'el
mon..


Jo no som uti Y i k m s i i Psrtsnc ser
un idcalista grRctic. El c u k e de. la
No violencia 116 ks ur,iic,a.rnmit, pes els
Rishis (savi.) i els tiant+.. La Noaviolkn-
cia 4s la llei de'l>specia hurnann corn
la viulencia Cs Irr llei de la bestia.
L'esperit esta adorrnir eri 'I'aoirnal
i aquest R O coneix altre Ilci que la
forca ' fiiica. La. dignitat de I'Rorne
reciama d'eli obediencia a una He4
supet ior: a1 poder de I'esperit.


Em perrner. doncs, de presentar a la
India l'anliga llei del sacrifici dt: si
LLBVANT


{era. Adoptilran la violencia. si no
m’equivOC PareiXeran &nse haver-
se‘n alliberat ni haver aIliQerat el seu
pais de la Injusticia. Adop,tant la doc-
trina de I’espasa cs possible que la
lndia s’emporti una vicrbria momen-
thnea, per6 ja no sera la India akib de
que n’estic tan orgullds, JO estic ma-
ridat amb la [ndia i a ella tot ii dtc, i
teflc una creenca abootuta arnb la
Inksid que tC senyalada damunt el
mbn. La India no pot copiar orbamcnt
f’Europa. Si la lndia actrpLa la doccri-
na de l’espaga haura arribst per a mi
I’hora de la prow. Jo esper que no
defallire. La rheva religib desconrix
leu fronteres geogrhfiques. Si la m e w
amor Cs vivenra drpassarh, fins i tot,
el trteu mareix amor per la I n d i a . J o
pos la meva vida al servei de la India
per 1a religib de la No violencia que
es troba, em sembla, en les niareixes
arrels del hinduisme.


Mrntre arriba l’instant j o prec als
qui dubtin de no t r a v a r la rnarxa apa-
Cible de la No.cooperari6, d e la lluira
que acaba de cornencar ineirant a. la
violencia amb i’idea que jo la desitjo.
Odioelsecl-et cum, ut1 crim. Que ks
fassi la p r o w de la no-cooperacid i
et; veurg corn jo no h e fet l i t mes pe-
titr rtstriccib rnerltal.


GANDHI
11 d’agosc de 1930


DE CANOSTRA
-De una disposicib acertadissima


de I’Alcaldia hem de donar compte
als nostres IecLors, Se tracta de la
prohihicid d’arrar a1 cinema sense una
persona major deis atlots menors de
CatOrzc anys,


Precisament voliem parlar d’aquest
mareix assurnpte en u n iiels prbxirns
nombres, fen[-nos eco d e les campa-
nyes contra el cinema poc escrupul6s
que hem vistes darnunr alguns perib-
dics del continent.


Desgraciadament la influPncia per-
niciosn del cinema damunt els atlots
I’hem haguda d’experimcntar a la
nostra Vila i ja que els pares sdn tan
abandonats arnb els propis fllls, 6s
l’autorirac la qui ha de vellar per uns
i per attres i si $e vol con etgrr el mal
s’ha de fer curnplir la llei a m b la se-
guretatdel agrai’ment mes d’hora 0
rnes tart. Vagi la UI$S ~ ~ a l enhnra-
bun a ,


-Tambe S‘ha I epetida l’ordre d’a-
nar d s cans enmortalats. Es,una IIAs-
tima que sempre s’hagi d’esperar a
que els cans hagin fet el mal i DO
comprenen el qerque .hi ha d’haver
tarlta toleriincia arnb un animal tan
rnolestds. Elis deia un cacador que no
compcenia el perque no havien d’anar


amb morral per dins Ia .&la tota ve-
gada que per cassar i ai sortir al
camp les ho podien 14ehr.


-Hem entrat de plP dins les fredors
apenes kern tengut SUI, dies grisos,
nuvolats i amb provaiures de bi-us-
ques. El iernibmrtre marca 5 i 6 graus
que ja basta be per posar les mans
balbes. Les nits son estrellades i els
dies tapats, perb l’aigua no ve.


-L‘aspecte dels sembrats es dolent
enrara no dhan poffut refer la crema-
da del mks passar. Molts de cereals te-
nen cuc i han quediit clars. En t t s ar-
bres rambe les ha produit mal efecte
el mat temps,. les raronjes cauen i
molts taronjers pet-den les fulles, a
mottes parts els garrovers tenen el
f r u i t ct-emat i les oliveres tarnbe s’han
despullades.


-Continua dins la Eravetat I’Excm,
i Tim. Sr. Arquebishe Risbe de ta nos-
t ra dibcessi. l3ernhna.m a L3eu que l i
concedcsqui la salud prest si convk.


-Per a Cap d’auy cornencaren a
prestar seroei els dos municipals
nombrii ts per I’Ajuntament. L ’ u n i -
forme es de pilna, amb gorra plana i
paraiugua el dia que el cel amenaqa.


-Se troba en s t a t delicat la ninera
del Segrerari del Ajurirarnent Sr. Mas,
card6 Desitjam el seu prornpte res-
tabi i men t.


-Acompxnyat del Sr. Rector, Bul-
le i distingides persones d’aquesta vi-
la ha~strrtit pea- fer I’entrada i prendre
possessori de I’Economat d e la Pal-1.o.
quia de Santatly~i el nostre dilecre a-
mic Mossen Llorenq Llireras Lliteras.
Segons les noticies que ens arriben,
I’nr ribadfi ha es ia~ objected una gran.
diosa manifestacid de simparia. Feim
vots perque Oeu nostre Senq’or ri doni
acert en la rura del seu ramat.


-Calendari catequistic.
La Seccib Cataquista de1 Centre


Social de Betlern, de Barcelona, ha
tengut l’enctrt de publicar un “Calen-
dari Catequlstic“ de paret, arnb fulles
rnensuals, a dos colors i d’un conjunt
molt ap;t’adubie. AI ,derrera de les fu-
lles hi 6; eotes catequistes, consells,
mhximes exquihides poesies triades
arnb una delicadesa eiogiable.


Aqtrest Calendari obri tres concur-
sos per prerniar altres tants treballs
de carhcter citequistic.


Felicitam coralment als editors i les
desitjam uwgran k i t ; ’ I ‘


-La “Socjetat Arqueologira lulia-
na“ d e PeIma de Maiiorca diaL30j qele-
br& a l “Hotel Victoria’ tin d i n a r con-
memoratiu de l rioquanrenari de la
fundacib t-cunint.se arnb tal m o t h una
cioquaritena d‘elements de, 19 intel’lec-
tuajitat de hiaiiorca.


A tes k o i r e s adhessions rebudes hi
u n i m ia nosrra.


L .


-S’ha constituit a la nostra vila I R ’
delegacib del Centre Antonomisfa adhe-
rit a1 programa r a c i o n i t dei Sr:Ciin-
bo en quant a Is politica espanyola i
arnb prograrna propi que publicarem
eri les nostres colurrlnes en tot lo re-
ferent a Mai!orca. ~ ’ h s n e n e ~ i i ~ $ &
de recutlir adhesions En fosep Suieda
Hlanes, En.Mique1 M;lotey Fe,me+s I


.:> i En LlorenC’Garcias Foot,
-Corn a complement de la ’ iioticia


dernogrhfica que donarem en el noin-
bre passat hem de fer coostar que se
t eferia ai rnovirnent parroquia!. El =
Registre civil dons una difer&nci@ de
12 en el nombre de neixaments arnb
i g u a l . c u r ~ ~ s p Q n d ~ ~ c ~ ~ en el riornbre
de morts, el qual se pot deduir que
moriren a la neixor.


Examinant els coeficients de I’any
passsr (18’64) se nota una baixa en la
natalitat de 1’50 per mil, perb que n o
pot satisfer als qu i se preocipen ..del
progrCs del poble.


En la mortali tat hem baixat nota-
blement del 12’65 de I’any passat a
9’16,si be amb predornini de les per-
sonesd’edat avencada. Ens hem de
llamentar una vegada m e s dels es-
tr.att5 que causa la cubet ctrlossi, ma.
laltia a la qual s’hauria de dedicar
una gran arencid per evitar, a1 m i n -
co, la srua propttgocvo.


On el coeficient 6s alarmant, Cs en
la nupciaIitat, 4’83 per mi1 rnatrimo-
nis, Cs un cimptome irrefutable de la
excensi6 que va prenguent en la nos-
tra Vila un mal qui rossega rota. la
socktat.


-El dia dcts Reis, corn ja es de con-
suetut, la Cangregscid Mariana q u e .
tan acertadament dirigeix MQssen. lo-
sep Sancho de la Jordana, va repre-
sentar a la Plassa del Fetrocarril, I’
Acloraci6 dels Magos. Apesar del mal
.temps, eel nuvolat i amb continua a -
nienassa de pluja i u n orarjol ’ q u i ge-
lava ICS cares, e k espectadors eren
inriombrables, tot e l poble acudi amb
la seua peculiar ingenuitat it veure .la
popular represcntaei6. , Jo t s els ac,tors
estaren acertats.


A la l’arrbquta be ceiebrii anib tQta
solemnilat 1a:esta relipio’sa; el ili%sap-
re a vespi e una grart comitiva uti& , p
i’vstacid a esperar IS Keis que venien
en . feyr.acdrri1 pel desert.. cgtrellat j~
anarrn tots a Completes. A I’on demg
se celebrd ofici soltmnissim en eI qual.
va predicar Moseri Juan Ginard.


i


Acaba de sorrir


: Etl1t;itla per Tip. Cat d’ArrT1.
Preu 2 pessctes,
Roval Fruit
Beguda exquisita, elaborada


amb extrncte de frilites PI ovau le,
4s delictosa.


GASSEOSES Y SIFONS


M. MUNTANER FLAQUER
Pabrrcant:


FSlbrica i despilig:
I?. DES MAKXANL?O. Arts


jh bercuidou de Jisitat
la io~trn cajs


Solserreixen t U N C H S arnb
zz prontitut iperfeccid '2c..~


En ella hi trabareu tot lo necessa
ri per satisfer el gust rnes refinat.


-
GRAM COLMAOO


L'ESPER ANCA f


J'AUME PIC0


SA R D (a) Terrds


NHUM'HN
M A Q U I N A S P A R A
COSEfd Y BOKDAR


Es la fhbrica para dichas mAquiniis
mas grande del continente.


(VAKC.4 .4LEM.AN 1)
Depositario ectxusivo err ARI'A


CAN G A N A N S I
ALMACENES MATONS


G R A N J A BARCINU


PER T O T A C L A S S E D ' A V I R A M
DE H A S ; A , C U N I S , COLOMB,
A L I M E N T S E S P E C l A LS P E R
POLLS, I PONEDORES, I N G f l -


I C O N S U L T R S .
B A D Q R E S ~ ANELLES, PLANS


CONSELL - MaLCORcA


qafrl Eastre (a) VergQ
BINTOR


Ofereix els seus servicis
EspeciaIitat en autornlrvits


i carretons
reproduccions I retrats


C. de la Sombra-AKTA


FABRICR DE F l D E U S
i tota classe de pastes alirnerr-


ticies d'en
NICOLAU CARRIO


Preris sens cornpetencia
Catre de Paima, n . O 48


~ ~ ~ n r i ~ ~ r r n r r = m r n 8 r v + ~ m ~ = ~ m ~ ~


- .1 Pawakria flgdtrna -
D E


JUAN MATEMALES '
Diariarnent elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes.


EON S E R V I C I , N i T E D A T I
ECONOM tA


Car& del Sol, 2. Arta


Balear Pensicin
T O M A S S B I E R T


I . . ~ . S S ~ B + ~ E' AMILIA MAL,I,OH QU LN A e$eeggeseea
Nilbitariones con vista a la Ram1bl;i hlc rrtirnento a Cr ldn y


Puerto. : ~ : Mubiliario todo nuevn : - : ' I rat0 familiar
Cuarto de baAa con a g u a calientc y friil.


$m$iin compteta Q'tgbe 8 pa$ , 5 $ma artietas prertug
e$pertaW+


Josk A. Clavi, 3, pral. I." BARCELONA Te€kf. 31034
(No equivocarse: junto al monument0 a Colbn)


Mozo a la llegada de t m e s y vapores :-: English Spoken :-: On parle frangais


22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35. 49, 52, 53. 54, 57, 58 Y 59.
Nameras de 10s tranvias que pasan junto a BALEAR PENSI6N: 3, 21,


---* ' " ' JE=gsEB-fe