DECENARI CATOLIC MALLORQUI PR EUS D E U 1 P A T W I A Any XI11 N6m 465 AR’l“4 10...

DECENARI CATOLIC MALLORQUI


PR EUS
D E U 1 P A T W I A


Any XI11 N6m 465
AR’l“4 10 de Juny de 1929


Arts i comarca un any 4 pts.
A fora id 6 B
Extranper id 10


CROQUIS ARTANENCS
* . EL TORRENT DE NA RORGES


A l’amable Luctus qui arnb tanta gentilesa
me dedici sos bells Racrordr.


La comarca artinenca te dos aigua-
vessos, dues vessants per on s’hi esco-
len, etljogassades, les aigues sobreres.
Una, dona el seu caudal al torrent de
Sa Torre, i l’dtra, al de Na Bot-ges
que fa parti6 entre el terme d’ArtA i
de Santa Margalida. Patti6 o tall
amor6s entre dos poble.; que volen
esser amics, i mes que parti6, franja
movedissa d’argeot liquid i baga u n .
dosa que els uneix, caiial amiigerd,
vena prolifica per on hi circula la
savg i la saba de la mare terra. Ben-
haja els pobles que per dividir les se-
vr5 heretats no hi po-en parets ene
riqades de vidre., tallants i f\ls pun
xaguts, sin6 aigua esmunyidissa, cres
tall transparent i roJolaclis!


Vagalit per la carretera que baixa
del Cot1 de Rlorell, retorquda i sinuosa
com una serp enorme pel eiitremig
del olivar, havia vist, nioltes vegades.
la bell;l correlltia de Na Borges i r l 5
meus ulls h I v i a n I eposat, amb mol 0.
sa delectaci6, sobre el clar espill de
l’aigua Ilisquivola, emprePonada dins
el marc de ses riberes molsudes. Em
perb. tanmwreix, 110 li havia seguit
mai el CUI-s, lent i calm6sI i no sabia
GO que hi ha gari-iga endins qunn
romp el cinyeil que l’uprimeis i s’hi
explaia alloure en u n gran ec-tang
brunyit. On aque!la gemegor trencii-
dissa de I’aigua qu i corre, llepant les
voreres, 6s subsrituida per un ample
somtis beatific d’ aigua elicalniadw
que mira fixwment corn un ~ I I moris
truhs.


Decididament les belle$es &Art&
s6n esquives, pudoroses corn a moil-
ges tiincades i, per gaudir-ne, cal tra
vessar el conrament i obrir. se cami
per entre la brossa 1 la malesa, enfi
lar se a les montanyes plenes de props
i de rues i baixar als comellars oha.
gosos i suculents. hles, als enamorats
dels paiswtges, corn a tots els enamo-
rats, la soletat els es grata car aixi no
hi ha res que dpstol bi el seu p i g arnb
impt.essions d’altre mena. Per aixb
voldriem que els nostres exquisits re-


+


I


cons, vassos insignes de hellesa, res-
tessin per sempre mes absaondits,
inexplorats, verges de tot contagi,
lluny de les miradas impudiyues i dels
micrubis de profanacid i mundanitat
que hi portarien els turibtes. Es tan
encisador i tan plaent violar la santa
intimitat de la naturalesa i anar a la
ventura, sensa cami ni carrera, per
all& on els homes no hi han encar es-
tampada la seva petja, que nom& ho
poden compendre els q u i ho s a ~ e n
per experiknciir prbpia. I pi ecisament
perque el paisatge d’Ai-tB 6s tan reca-
ta t , nomes se rendeix i s’entrega a h
qui re sacrifiquen per coneixer4o i el
contemplen Ilargament amb profunda
simpatia. Noinks se revela als qui sa -
ben d‘estimar-lo i ngmes I’estimen els
qui aprenen de coneixer lo i nom& el
coneixen els que han t-esseyuit, parn
a pam, sos adorables indrets amb I’
anima oberta i els ulls ben oberts,
sense plariyer.hi Ies cilminades n i la
suor. Unicament aixi veureu el res-
plandor de sa bellesa casta i graciosa,
reposada i marmbria, que no enlloer-
na, sin6 que il-lumina ilmb una llum
molt suau; uliicament aixi veureu tota
la puresa de les .eves linie., tota la
mbrbida curvatura de les seves mon
tanyes, to!a la joiosa alegria i serenor
que li traspua per la cai-a qui e terna-
ment somriu. La comarca a r t i nenm
no ttS aquell esclat i opukncia de M i -
ramar i Sbller, ni la selvatge grandio-
sitat, escarrufadora i ti-Agica, de les
rr,ont,lnyes de Lluch i del Torrent de
Pareis, ni la gleva inestroncable i I ’
entranyw prodigiosament fruitosa de
Sa Mal-jal -el bess6 de Mallorcjl ni
el prestigi hislbric de Pollensa anib
son castell esfondrat i son amfiteatrt
romk ni la senyorial distincih i su-
prema elegAncia rustica de DeyB, on
la naturalesa hi aboca prbdigarnent
els seus :resors meravellosos, emperb
te un aire tan atraient, una tan fresca
virginitat i encomana un benesrar i
un repds tan sabords que de tot d’
una ja us roba el cor i la preferiu a
moites altres mes ufanoses, mes es.
pl&ndidanient decorades i de horit-


zons mes dilatats.
I a aquesta divina sensaci6 de rep&


mai nies en lloc l’he gustada corn a l’es.
tany de NA Borges on hi he assabori-
da la dolcesa d’aquell glop d’eternitat
que pa’edeja En Riliquel Costa a l’hora
que tombava el sol rngant la terra
de s a n g Iluminosbl, iQ& lloe millof
trobai iem per recitar hi el Beatus ille
qui procul negotiis que duim arrapat
a la memoria d’enq8 que la nostra
curtesa el tradui barbarament en pl2
catala? Heus-en aqui el comenq


Uenhtija el qui afranquit de tota cura,
com la gent piimiriva


e15 cwmps paterns amb els s e w b o w
[guaret a


desfet de tota usura;
que no Ii trenca el sbn bklica trompa,


n i (em )a m a r airada,
I evita els plets i les superbioses


En pau marida als albers alterosos
de les parres adultes I’ufania,
o mira pastur2 eti la vall eutreta
$e \ vaques que bi uelen, erl abundes,
o amb la coibella escapsa els rains


[inutils
i renova’ls arnb niudes fructuoses.


llindes dels ries mai no traspassa.


Subniergits dins la serenitat del
pairatge, vora I’estany y u i rutila com
U I I R i.eJra pceciosa encastada en ai’.
gent (I’arena), pusats dins els bracos
;?culIidors de la nat uralesa amiga, s’
clbliden les penes: gota de fel en un
I’ac de dolqui-a, borrell6 de fum dins
una catarata de clw1’or. S’obliden les
prnes que, com una eura inmoital,
duim aferi ades a la nostra existkccia
i s’espunten, per un moment, les es-
pines argelagoses de la planta del
dolor que ens creix en e l centre del
l i t assaonada amb les nostres 1lAgr-i-
nies. Errvejes maleides, instruments
de siiplici, que triturau com u n cilin-
dre de cal’reteres la villa nostra; trai.
dories que ens feis desconfiar de tot-
horn i ens Hrribau a persuatlir que
:;empre, derrera una cara amiible hi
h a una intencih perversa a1 menys
aqui restareu ofegades! Desigs i m -
possibles i toriuradors que cremau
com a carbons encesos, Stnsies de co-
Fes inassequibles que fiblau com un
esperb roerit clavat al ftanc; folles
quimeres, somriis I deliri5; tempestats
LLEVANT


horrendey que se congrierl dins 1’
abisme sense fons del nostre cor; ne-
gres melanconies que endolau d’espes-
sa tenebror els nostres pensaments i
fermau 13 no.stra actiritat amb el ro.
vel1 del fhstig, aqui hi trobareu un se-
datiu, un bdurne ref1 igemnt, una bo-
nansa qui mai s’altera, U I I goig repo.
sal que irlunda les entranyes m w a -
gades pel voltor dol sufrimerlt. Perb,
tenguern idees niks boniques i mes
plaents, no fos cosa que la visi6 d’a-
quectw vall purissima s‘entet-bok anlb
la boira llefiscola i el baf qui s’exoala
del nostre neguit interior,


FELIX


M e m b r i e s


Qui111 dorm 1ii vilii dins la nit
densa, li plau a l viatger que hu fet
coin Ulisses son bell viatge, sortir
una esiona per son jardi La n i t
pos;i una vasa de sornbra a 1i.i si
loeta dels arbres i de les ciisi‘s
Una blibn solitkr-ia fa in& profund
el pl-egon silenci amb sos xiulos
misteriosos que sembla que fan pi
pella tjar els estels en fulgors blaus
i veJts. E1.s mons llunyans qLe es-
malterr corn a diarnaritons la alha
cadel cel, fan sentir damunt nos.
tre la seva atracci6 inexplicable.
Acabat son bell viatgz, el peregri
trob.1 mes delirosa que mai la pau
de la Vila. La pols de la owminada
ha tenyit d’ilrgent sos cabells, i el
cansansi ha omplert de melangia
sos ulls. Hnys enrera aquesta pau
ii sernblava de una monotonia in
soportable i ara ha vengut, preci
sament a trobar la tranquilitat que
abandon A . Q uin es ang6 nies otnpli
t-en rjls anys de I’absexia? Algli
ha dit que a Paris pinta belles ce-
les, i que volia cercar la veritat
amb els pinzells. ‘rota activitat h u
man~a ens dona una a r m per a
cercar el que creim la veritat, pe
ro seinpre hi hn quelcom rnes enlla
de I’obra realitznda. Sempre brilla
dins el cel una esirelleta que ens
atreu amb mes f o r p que les al-
tres; sempre hi ha un batec de vi -
da impossible de copcar.


A Ginebra, u n a ti i t Clara com
aquemi, iissegut a I’itla min6scula
que d 6 el nom de I’autor de les
Confessions, trobB la seva Bnima
bessona 1legin.t el dietari del gran
solitari emotiu que’s dique Amiel
La polsina d’argent de la carrera
de St. Jaume suara‘li semblava 1’


estela de una nau, i la seva mernb-
ria li ha portat ca~ladament lii to-
nada de la canq6 d ~1 ginebri:


El navili ha passat. Sobre 112 n a r
[fent via


deixsva una estela que ben aviat
[s’esborril.


pero, pots coneixer SI et p l a u , o
[ca pi tA !


per el diari de bord la rutil que
[seguia.


I, ara el viarger q u a n dins la n i t
tot calla i dorm, s’ha assegut per
posarse a escriure les seves me-
mbries.


No c:ll h e r iin Drofebional di: lii
malinconia, com digue Xeniiis de
Saint Beuve, per tenir alguita cosa
que es puga escriure confidenia
metit. L‘exkmen diiiri p c r escrit
es una costum qiie dins la Vila no
te gaires imitudors, Ningu recu
lleix I’iinedocta insignificant que
ha corregur dins el poble, .nirtgu
regisrrii Iii prtita minlicia pirge:a
E5 que n o passa re.? .1 nir.gu I i ha
piisbat tes inai aqui? N o hi ha cap
ijonzelln que sAJiga confiiir iil pa.
per els secrets de son cor? Nirigd
es vol cap buc;ar dins si mateix?
P w s s w el navili de nostra vida ,o.
brint ample solc demunt la mar,
per0 aviat I’estela s’esbor.ra i tot-
hom ignora Ii i r u t 3 fins noltres ma
teixos. Res queda de la lluita de u n
dial de la alegvia de u n moment, de
I’esperanca de una hora. La memb-
ria flaquetja i ai terme de ln nostra
\,idii ja no sabem si hem viscur. No
h i ha dupte q u e teniin molts de ve
zins de sensibilitat exquisida per0
que son de pocs els de sensibilitiit
ed ti cil dii .


Ara el viatger ha comencat ii
redactar ses memories Fora de
Mallorca aprengut! a escoltar, i ha
rrobat que la que tenia per vida.
rnon6tona es una vida plena de
ressonhncies Cal sebrer escollar.
Cai fixar per asempre l’emocio fii
gisera. A dalt. en el cel una estre
lleta ens atreu sempre mes que
cap altre.


JUSEP SURED~ BLANES


DE TERRES AFRICANES
LO QUE SON ELS MOROS


Jo record haver t i s t en u n . qua
dro, vel1 ja, del martiri del Beat
Ramdn, com aquells que li tiraven


~~ ~


les pedres eren exsctament iguals
ais que hi ha per aqui: calsons
cults fins als genolls, de colors
molt variats predominant el color
de ctjl, u n mocador pel cap, una
camia ni blanca ni negra, -blanca
p3t esser que ho fos qmnt la com-
praren- calsant unes espardenyes
de Ilatra gruixada, de fer estores
de carro, enganxada la planta al
dit gros del p a , amb un tros de
coida. Scin casi negres, xerren
pels colzes i son mes afecrats de
fer el vag0 que de fer feina.


”he visrs jil molts, a I’hora en
que el sol la les banyes, pujar dalt
d’un turb. estendre els braqos en
creu i permaneixer pregant, amb
;Iqurst;i actitut m& d’un quart d’
horn. A l t r e rn& matt rialisais pre.
neii el t2 aitib unes fulles arumhti
ques amb irifusi6 dins ell.


Un niitti, u n arriic de I’oficina en
feu notal un moro, el q u a l amb un
t a s O d’iiigua, se rentava el cap,
la ~ i i r i i , les cames i els peus, be,
guerir se Ilavores la que quedava,
coslum incnlificiible i bastant es
iesa dins ells.


En conec que s6n molt afwtats
de vendre; el mercat diariarnent
esta plk d’articlts portals .pel. ells:
nisperos a balquena, tomhtigues,
taronges a C O V ~ S , peix de mil qua-
litats, carns d ? boil, anyell, porc i
gallina i esta anirnadisim desde
les 6 fins a les 8 o 9 del mati


El clima d’;tque.tes regions, es
calent desde les 8 del mati fins a
les 7 del vespre, i frei durant la nit
corn per Mallorca el febrei; aolts
d r vespres plou, dies amb mds i n -
tensitat, die3 rnes lleuger El vent
reina sempt-e, dins aquestes tert es
del K i f , alsitnt unes nuvolades de
pols que tapen la vista.


Eis sembrats que’s desttien, s6n
morts casi per la manca d’aigua
amb reiacid a la fortor del temps.
La mala anyada que esperan, no
6s peib obstacle a la satisfaecid
intima en que preparen la celebra.
ci6 de la seua Pasqua.


El terrer montanybs s’exten cap
la Zona francesa,; no se veu ni


un arbre, les tnontanyes casi pela-
des prenen a la sortida del sol
unes tonalitats vermella i cel, que
les umpl de misteri.


La mar, enfurida molts de dies
?el vent reinant, atupa las costas
smb violencia, imposibilitant l’a-
rribada del correu de Melilla, que
Cs 1’6nic consol drls qui habitam
per aqui.
LLEVANT


Mentres tant, passam els dies,
dies plens de malinconia i records
Ilucyans; records, els quals ens
fan passar les hores mes dolqes,
donant una altre tonalitat an a
questa vida plena de monotonia.
Dia vendra, en el qual se acaba-
rim les penes i ens trobarem altre
vegada dins ia llar paterna, escal-
fats per un sol acdriciador i rioler
d'una illa que se diu. . . Mallorca!


X


Villa Sanjurjo 12 - V . 1929


NECROLOGIA


D. laurne Nicolau, veterinari nwni
cipal d'aquesta vila, mori casi repen-
tinament haguent rebut el Sagrament
de la Exrremauncid, el mati del passat
dia 6, a la edad de 71 anys.


Despres de cursar la seua cauera
va exercir la pr-ofessid a Saniander
desde on se va trasliidar a n aquesta
vila en la qual havia vista la primera
Ilurn.


Montat a I'antiga, feia honor a la
seua profeqsid, cumplint sempre en
tota conciencia els seuj deures p i ofe-
sionals, hlai dins ell el trobaren amb
una debilidat, mai no va tmsa el coll
a les promeses, i devegades amenaces
que se l i feren per ta l de burlat. el
cumpliment de les ordr-es dimanades
de la Llei. Aquella saba antiga amb la
qual s'hrvia nodrit, el feu Io que ' en
deim un home d e paraula. L'ainbicid
mai troba racer en ell i i( iota hor.1
el veim dispost a fer favors, favors
professionals an els humtls. Era trn
critic agur, fuetetjant scniprc els dr-
fectes de la humanitat amb frasses
plenes de gracia.


Els anys i el stu estat delicslt el te-
nien casi completament retirat i ci-e-
p e n t fer justicia volem dir, que un
vel1 i malalt de cor no mereixia certs
disgusts que se l i proporcionaren a-
quests anys derrers.


Tenia ben merescut el descans, el
se havia guanyat. Perb ja sabem que
en aquest mon de mkeria les agrures
se succeixen una derrera I'aitre, i sols
Deu es qui pot fernos comportiva la
vida.


Que Deu el tengui en la santa glo-
ria.


Rebi la seua familia i d'una manera
especial els s e w germans Mossen M i -
que1 i Bartomeu, I'expressid mes sin
cera del nostre condol.


+


O O O W ~ ~ O O O D O D O O P O D ~ O O D O O Q ~ E O ~ ~ O O O O O O O O O O D O


La festa de St. Antoni de Padua
Dia 12. A les 8 sortiran els obrers


F A B R I C A Dfi- F I D E U S
i tota classe de pastes alimenticies


NICOLAU CARRIO DALMAU
d'En


Carre de Palma, n.O 48
!i! Preus de competencia ti!


juntament amb els cavallets a fer la
capta pel poble. AI vespre, a les 7 i
mitja, coroiia, novena i Completes so-
lemnes. A le5 9 soi.tida de la cari ossa
acompanyada de la banda de musica i
cavallets.


Dia 13. A les 7 missa de comiinI6
pels devots de St. Antoni. Ile*pres, a
la casa social de Ies Josefine., repar-
ticid de pii i an-os a h pobrea. A le.. 9
i miija tercia i tot seguit iiiissa solern-
ne amb assistencia del iiiiigiiific Ajun
tament Se cantarael 'nt. P F r a ~ ~ c w
Company de la Porciuncla AI c a p e s
pre a les 4 sortira de bell nou la carro-
ssa i despres hi haura les iradit,ionals
corregudes de cinie3 A les 7 i itiitja
corona, exerci de SL Antoni i sermo.
Mes tard, a ies 9 i mitja revel'la 1 coli.
cert musical per la barlda d'Arta.


La novia anava elegant vehiida de
blanc,


Foren els padi-ins, per pal t de la
novta et seu tio Friincesc Sard i el -eu
geima Juhn i per part del novii els
s e w tios Antoni Bosch apotecaii i
A L t teu Caldentey, iiotari.


Acabada la celemonia els invit;lts se
irartsladaren tl la casa de la novia on
se va aorv i r un expleildit dinar, sor.
l in t dtsp es els novells esposos, an els
yllals desiijam una elerna lluria de me1
cap a A.lwnacor, i el continent,fixant la
yeua residerrcia, en iiqutlla ciuiat .


HIS estudians. - Comen>en a cortipa-
reixer els nostres estudiants. La passa
da setmana a r r h a de Sarngo2a on cur-
Fa la cai reia de Veteriiiaria el nostre
amic E n Hafel NadaI. Tambe han


i,rribat, de hladiid En Mon.etrat Bla.
liehi de t'alma 13n Bai.romeu Pascual.
p I e t H nien t c u I' a t.


~ Caiguda mortal. - Diurnenge al cap. DE A OSTRA 1 vzspi e a les cor t egudes de bicicletes
i eii el vel6drotn hi hagut! una sensible


Bznvjngut.-Diumeiige , \ i s 2 ; deagracia. En el cuts de la deirera
. .


Payeres. Desitjam que la S ~ U R est: da
entre nosaltres li sigui axradablt:


Nou mestre. - bespres de brillants
estudis ha arabat la rarrera de mrhti e
el riostre amic En l u a n F o r t e n de can
Jusepet del forn. De familia modclsra
Ies seues disposicions cridareri I'aten-
ci6 del seu mestre N'Andreu F w e r , el
qual ti eballa per conseguir el sacrifici
dels seus parts posant de la seua part
tot lo demes nei*esari per conseguir
una boria preparacib, i aixi, el deixe-
ble els artys que estudia a I'escola
consegui no sols aprovar sino obcenir
notes brillants. Rebin I'inteiessat. la
seua familia i el seu mestre, la nostra
lnes coral enhorabona,


Nops -El dilluns de la passada
setmana se varen unir amb a1 sant
llas del matrimoni la simpatica i dis
tingi !a senyoreta Na Magdalena Sal d
Pujades iimb e! jove advocat i director
de la sucursal del "Credit0 Balear" a
hlanacor En Miquel Rosch Caldentey,


La ceremonia se celebrh a I'altar ma
jor de la parroquia, el qual estava ri-
cament adornada amb I'imatge de ia
Inmaculada. Benei el casament el ger-
ma del novii Mossen Mateu Bosch pro
fessor del Sominari.


Jue pega a la bat-andilln de fusta que
3 t feiisa Iii peralta de la pari de la c;{-
;.reiera, pasant I i per deinunt i anant
3 ('sure a fora, itns set meires huny.
Irimedi;,tamerii fou assistit i a1 trobar-
o tot p k de canc i casi sense senlits el
juguereii dins i i i i nutomovil a I'Hospi-
a1 on fou assisiit pels niztjes St-. Gui-
lem Blaites i el bt tu t i l l . Rafel i Kaf i l
2. Blanes, els quals li apreciareri una
'eiidil contusa del jcnoll dret, amb
ierdua de susrhncia, molt grave, feri-
la coiitusa en el jenoll esquerra, de
nanco imporrancia, fractura del fron-
aI, traumatisme intern dins la cavitat
oracica i contusions per difcientes
)arts del cos diagnosticades de pro-
iostic grave, i corn aqui no er;i porsi-
)le fer li rnes que la cura d'urgencia'
leterminaren la 5eua coniiuccio a 1'
ilospital Provincial.


Ahir fins a la nit no poguerem se-
iter noticies del ierit, les quAls des-
iraciadament han vengut a confirmar
?I pron6stic. ens diuen que ha mort.
A c. 3,


Rebi la seua familia el nostro coiidol'


AQUEST F~UMERO HA ESTAT
VlSAT PER LA CENSURA
Fa dgtuideu do M a r la notfra taja
En ella hi trohareu tot lo necessari prr sarkfer el


gust mes refinat.


Xampanys, vins, licors, conserves, dolcos, chocola-
tes, bombons, galletes, ernbutits, j ambn , formatges,


:-: fruites i nortolisws de totes classes :,:
& barquiIlo5 i torrons $2


Sc: serveixen LUNCHS amb prontitut i perfeccid


~~-


PLASSETA DEL MARXANDO, 3 :-I A R T A


Beguda exquisira, elaborada amb extracte de f
frilites. Provau-le, 6s deliciosa.


SEOSES Y SIFONS=
Fabrica n t :


M. MUNTANER FLAQUER,


representant del acreditil t XAMPANY D'OR.


FAbi-ica i despaig:
PL ASSETrl DES MA RX AN GO. ' Arth


AGENCIA DE ART;! A P A L M A
I VTCEVEKSA DE


AN78RII GlLl (A) COMUNA
SER V I ( I DIARI EN PKONTI7UT I ~CCONOMIA


DE PREUS
ENCARREGS A L)OMICILI


YnIma - - Uanch de S'oli, '24
DIRI<C CIO: Art&C;ln Coirruna Centro


G R d N J A B A R C I N O
~~


PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DERAGA
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N P U l TES,
-.d )CQNSELL-M A LLORCAk.


iHS'I'KEKfA PARA SEROKA
\i CABALLERO


AR rJCULOS 1' N0VEDA')Fs
!'AT A VESTJR DE I'OIIAS CL, 9SES


Parraderia "VI G T 0 R I A"


A sa botiga hel trobareu sempre: panr, pa-
nets, galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de


pastlceria,


$e serioix a do#riciti,
Netedat. bronitut i economia


~ ~~ ~ ~


Tier, da Vicem
PKECllOd FIJOP Y MUY REDUCIDOS


EN
y toda claw


d e
rorries ti h les


SE V E N D E N MAQUINAS DE COSER


\ Iod2 ( ' I i iSP de iustt 11111r111os


l'eji dns


Perf I I 11, e r i a
Ut rice rj a


PFAFF E IMPERI
J V.CALLEDEA BLANES 38


SARD (A) TEKRES
Excursions aSes Ccves,Cii larrii tj;ida i dern6s
punts de R4aIlorca a preus conveilguts


Ul li I (; I 13s E:


A R T A . Carre d 'En i'itxol n."8. Id Son Servera n o 29 1
A


MAQUINAS P A R A
COSEK YBORDAW


LaFabrica mas grande de Maquinas
para coser y bordar del continenfe.


(MARCA A L E M A N A )
DEPOSITARIO BXCILUSIVO EN A RTA


CAN GANANSI