I # PRr US Artrl, i colnal- :a any 4 Ptas. . 'A fora id 6 * Extranger ' id 10 ...

I #


PRr US
Artrl, i colnal- :a any 4 Ptas. .


'A fora id 6 *
Extranger ' id 10


Diada de St. Aiitoni Ab@
I
r e 4


s'embrh dins 1'8n$a mia son temwrament i amb I'experien-
I i brostar fa l'alegria
amb la saba del dolor.


Marta Gari


, .


E l retaule de 1'Assiimpta
< . ' / . , . .


I. ,


Dia 8 me1J.si5 w i g 1714;. i t


I n Dei, nom. Los honors. Ant San.
cho major Juan G ti sob;:posats lo
afiy corrent del offici de teixidors de
ili de la preserit V i l d de .Irta. j u n -
tament ab 10s honos Miq Gili Ant
A'zqtnot-i Jaum Carrib y Juan l u a n ,
Proinens dit'aiy de dit o'ffd fonch
remit per la t'rome~~ia cceptar io
honor htiquel Gili altrc dels \'r-ometis
que se fasvv a1 quhdro de ,NtioalSta ;de
Assurnjtio de la Preent . P.trrochia
de Arta del modo y trasi que 3e ha
erniiaJa y dica promeilia done t'o-
der al Mt. R! $r M ttheLi RoCd &e y
Vicliri'ppO $ ACtri.de dynar' a fer
dit qia'dfo e$ lo.; lassos 4 pae;ii!s,,a
ell bell 'v;st"corifin lit e n la jlssistericia
del dit Sk diciii lo hon'dr ',Antl S;~II-
cho proinen'y'~coii?eIler; eS de vot.
de la'Prodehia 'Jh Chiti6 es del
vot de. \a Promeoia :I usn' Llitll es
del vat de (a Prom viiq V m i Carrio
es del Voi. de I + Pr&n,;aia ]hjq S m
cho es.det vo: de ia Prontdnia /u!n
Ginard ,es de , vor be la ~rviiieti ta
Miqupl Tuan'eS del v4t de la,. Preilie-
nia


Pere 3 Juan'R'iu'tort.'fill'ddi3 Juan.


lo Vila de drtq; d , : , , ~ I .


Testes' Sibasti4 ' L!itei'ec fill de '
' '


. . , , , I ' ~ ~ . > , . l i


Del ilibre dais Teixidats de- Ili de


*, '
, . ., 1 , I 8 ' J. A~ZAMOM
.*!! :.,.' ; s : * . .. , ':i A , , , , ,


cia de lei tropissades %eIs anteces-
sora.


Desitjam que Mallorca responga a
sa cnda, i la revista tenga aixi
llarga durada.Estahliin el Cd nvi


Pufriu, es el nom d'tm nou diari
que desde primer del prbxim ue pu-
blicarh a Palma beix la direcci6 der
jove i intet Iigent farmaceuri-o I>. C,
Sureda: S x t b, ix del 'leiiia:Por la i -


1 g/esisl;,Pok ~sqaviq y ,&m* WalLorca,
q u e ~a tp #fi~g&&~
Deic 1 &itria. No cal dir, doncs coin
celebrarit la seua sortida,com Ii desit.
jain Cxit franc i'kom agraim les pa-
rauies corals amb oue w n Director
nos anuncia sos prupbsiis. Quedaiii
Sr. Sur. db a la teciproca, i desde '1
presen:. NO. deixtt.m estabtert el cbn-
vi. I


D. 1 UAN PAKERA' PVRE.


Tnesperadatne?t, per no tenir nori-
cia de S I inalaltia, se rebe l a d'haver
mort el &a de. St. Sebastih el qui
f in s f.i poc fou vicari de ,La Pobla,
Kt, D. (odn Parerd Sansb, natural
de hldoacor, perb resident e? aquelh
vita desde feia 36 ahys, Un atac de
grrppe en pocs die- . l'han duit a la
sepultul-a essknt sa mort molt sentida
diiis: M Ilnrcd e z ) *c dl nsnt per la
gent dr:t,etl e j a 1 s quais se delicava
en Irs hores que 11 deixave ltiures el
CHI reg dc sacerdot i de vical'i.
, Coin a sacrrdot se distingi sempre
per son zel i virtitts i dedtcs gran
part de sa aclivld i t a obres sociak
corn fou 19 creaci6 I sosteniment de
la sooiedat da crk iit i esthlvi Un sol
cor, de IAS Msmbries del qual nos3
hem ocupats en repelides ocasions i .
ara planetjava un Sindicat Agricolai


Alxe de les obres que se li deuen
fou la resrsuracib del hist6ric Sac\-
tuari de Crestaig, del tefme de La
Pobh aont s'hi fan cada any rome-
ries q le ell sempre foment8


Marjal. obra que per si sola basta
per derbrar'rekord perennal' del f i t .
Sr**f'a*era per idquesta vall, la' que
es un ric arsenal de fdfites kstbri-
q u a de La Pobta.eoinmolttwids ar-
ticles* b ~ * SIICO~OS, i resenyes 2e
monuments prehie~br-fcs ltt histbrics'
que serm fempte t p copiowpelb
qui se dediquin a sernblants estudis.


EscriguC tqnbb la notable mono-
grafia Noticies histbtiguu sobre
$afthati de" CFmt@&. velum de 23Y
planes, corn. tambe Prregriqacidn a
Tierta sbnh$ Rdma .h~&s461 $$tie
que en 19% f& $a aqdei&'ter;es ds!
records sadid *>


. I


L h y ,1909 'fundi la 'revista
I'
LLEVANT


cionats que se trobaven en el teatre.


havia an sorti molt sattstetd, no
duptanc que en la nuva primera pre-
sentac16 que [assen, e: tealre tendrh
altre ple semblaat.


Rebin el seq Di$ectq cop ,tar;nbe
el primer aficionat i cdoperador'"
In& entusiasta n'En Antopi Vaquer i '
demes, la bostre mks si'ncera enbra-
bona. , . . +


x,


La gelit nhmel.ossissim;t qlle hi


' 2
1


Y-&


Historia genernl; corn tenia tambe
rxposats a casseua moiissims d'ob-
jems prehistbrics que podrien esser
b w a basse per un mus:u de La
k'obla-


Basten aquestes notes per fer vera
la dita de que amb \a seua mort Ma-
ilorca Iia peidut lrii f i l l preclar que
l i conaagrL totes les hores que li
q)emietiq la eeua inissib sacerdotal.
La Pobla queda cn deute, amp ell i
prest o tard haura de tributar-li 1'
homenatge pbs tu in a qiie 's feu me-
seixydor.


Deu, j a li hzur l i don3t de segur
en el cell el wemi que <e guanya
iinib S A vida plena de,vtrtut, de tra-
ba!l i de zel per la seua 0 bria.


Rebi sa familia la expre-sib, del
nustre senrimeilt. "


uniren amb' i 5 sant rnatrimoni en


na Aina Lliteras Vives atnb el meu
' smic 'el lefe 'de I'Estaci6 del Ferroca-
1 rrif 0. j~st?p Riutort.' Les cash el
i Prof&r' &i "Seiniitari Rt. 0. Juan


' Nicolaq. '.#I decapvespre sorttren
cap a inalw, aont passaran els pri-
mers dtes de Jlgna de mel, : I,es-dYedtjam tow cfasse de felici-


Id& i q p sia enhorabona.
Morfa -Mpd6 Rosa (a) Collcuru


a bastln avansada edat. A C. S.
Nota agrfco1a.-Bona anyada de


metles h jutjar per ta molta flor que


aq"esta ParrWuia 'a SenYoreta Jus-


8


F u n d teatral per aficionats.
El diumenge p a w t dia 22, debu-


t h per primera vegada erl el Teatre
Principal, una nova compznyia d'
aficianats baix el nom de Cuadro fi-
to-dnamutico artistico artanense i a-
rertadamrnt d i r igp per D Anboni
Massot. En .ella h i figurava coni a
primer actor n"En Antoni ' Vaquer
(a) I?ay el qual era ja conegst del
nostro plihlic, ba:tant aixb -perque
el teatresn ves abarrotat de gent.
que hi acudi desiljosa de tornar a
veurr pre.seiitar-$e en public un qui
tanl.havia, agradat en funcions 'ante-


?r iors Adelilks hi prengueren part
tambe dues arli$tes que per aixd
vengueren de t'alma.


Posatzii ell escenii el drama en tres
actes iitulat Mnrco Severi i el jiiguet
coinic en un acte i en vers Viva mi
Niifa,


En el drama se lluY:en tots, I espe-'
cialmrnt En Vaquer que cri varies
parts fou aplaudit. AI acabat foren
lots felicitats per .molts 'd'altres afi-


27-Juan Ginard Nadal fiy de
Antoni Metle 1 Elisabet Mola.


28 -1gnaci Maria Ferter fill de
Vicents de Sa Tafona i Tuariaina Ca -
net.


Dia-28 Josep Lliteras Ferrer fiy
de CristbFol Lloveta I Pr'lagdalena Tu.
nieta.


MORTS .
Dia 20 Gsibriel loy Kenna%sar ((1)


Taberner 53 anys, rasat, de compre.
si0 crebral ,


29 iMoriina Ginard Snreds (a)
Capairqta de 51 anys, de calapyo
cardiac.


27 -MaI-gali3a Villalolrga Sureda
(a) Coloma de 4 any-, de drfteria


O I A 30 -Juan G n a r d G iyi ( P )
B m-6 78 anys erxbolla cererxal. ,


De Son Servara
h.1


Cumplint lo prom& ?qui van a l -
guns detahs de la furicio de diii 20 ;?
vespra I ' *IJniCII1.. ProjeccrG de una
peiicuh en sts parts. Up-esentaclb .de
la cu@Yista inall?rquina Maria Mo-
rey que cant?, rnd a:ompan)awent
de pianG i violi, entre altres!, un
crrplet a n'En Frjnco i demks bvia-
dors qilt feren e l raid Espanya 'Ar -
gentirla i una SardnnA en catala
uespre. apnregue en [ t.scen;;.r la
ballndora americana kosario de San-
ta Fk desenrot-lant els tiltres nuineroi
del piogrdha. ,


M'absieng de fer cornentaris la
que \a - m y a missio d'ipforpadp no
m'obliga a fe;-ne. I


Desq hcia. - L'amo 'n L1twez;'s
Mesquida ten@ la de caure d m
la seua sinia de Ca S'Hereu mentres
beia .uqa 4pedra, ;ompetit-s'hi una
cama. Llanienlam l'accidect tot de-
sitjant l i pronta CUI aci6.


Casament.-Dia 21 del corrent se


i


4


( I I 1


e5 t e u . Cereals i llegums tambe du-
en b6n Qrs, grhcies a DeU, si {be 1'


ai@ ha engrogut i't bosins de


fou per aqui ' el Rt . \


RELLIGIOSES
PARROQUIA


Passat dern8, diada de Na. s". del
Candeltr, hi haura la benediccid de
les candeles i la process6 de costurn
en la Missa Major.


El diumenge prbxiln se fera la
Cotiiunt0 general dels Associats al
Sagrnt Cor de Jesus.


CONVENT
El dia 2, coth de cofturn, hi haurh


l'Ofici amb benedicci6 de les cande-
les I processb.


DLCA N O S T R A
,'


DEL TEMPS
I *


Ha feta una desena ben prbpia il'
htvern; molt variable I molt freda
Diades de vent fort i algunes dietes i
rills de plula. La fredor intensa.


I E3TAT SANLTARI
A causa de les fredors reinants i


de la variabi idat del temps hi ha
molttssirns de costipats. o grippes
que ventirro4ainent sbn en sa in,ajor
part benignes. Alguns dtes de jeure. i
alguns de convalescencia.


CAS DE G \RR@TILLO
Diventes paysat a Caii Coloma de


N a Clcrha s'hi declat-h uii cas oe
difieria en una nineta de uos tres


' anys. Les autoridats, a1 rebre el pal-
te meJic feren acordonar la casa,
per6 a m tjan m?ri era mcrta. Inme


, diatametit fou p o p l a a1 cementcri.
Arompanyam a sa familia amb el
sentiment.


' LES CARRETEREj
Com Garern dir, s'havia cornencat


a adodar la carretera de Sdnta M d i -
galiJa i aquesta setmana pareix que
tdtnbb s'hi cornensat igual adob en
la de Son Servera, donant aixi satie-
faccid a les continues demandes
dels vezim (Migats trznzitar hi.


EL VOLUM DE VENDES
Durant aIguns dies hi hagut des-


filada de co&nerciants i industrial3
per la Saja amb moth de pres tar re
lacid jurada del volum de vendes que
resa el llibrc esfiecial de,cada indus-
trial. rlmb aquest fet s*han posades
de manifest, . . . moltes coses.


'


PEL gR)ETIR OBRER
4mb iaotiu d'havet rebut tots'els


ariati una-nOta de
tis guotes que


re,spJnie;n en a-
illuns a vespre u n a


reuni6a la Sala adm se '1s dona
instrucc(on6 .,en , rqfe@acia .% ,$it@s
quotes per el passat i per i'qsdeveni;
dor, I


I
* i . P A L ~ A DE M A L ' L O R C A I - -
Oficinas Provisional( s


. Tel6gramtls: Hi.\NK.-\IP
I'ALI OK12 * -reidtono: 251.


..
C A S A C E N T " R A L B A R C E L O N A '


I
I /


Prestamos hipotecqios, negociadicn y descqentos de letras, cuentis corrientes a la vista y a p h ~ o s
fijos, y en general toda dase de operaciones bancarias.


1 ,


ACCIONES 6 p 8 \
- __ -


AGENCtA D E ' A R T i A P A L M A I:.


ANTONI G I L I ~ A ) COMUNA
I VICEVERSA D E 1.


Y I
SER VlCl D l A R l E N PRONTI'IUT I dCO,NOMIA


D E PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1 I


Pnlma -- Banch de S'oli, 24
D[RECC[O: Arth:-Can Comuna Centro


1 , I '


G R A M A BABClNd "
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE R A q A
CUNIS, COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS
PER POGLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; ANELLES. P L A N S I COKFULTES'
-4 )CONSELL-MALLORCAk-


,


R L M A C E N E S M ' A T O N S i f
D E


GALL9 DP J A I M E II n.' 39 a 149


I


RAFAEL FELIU ' B L A N ~ S ;
Palma de Mallorda,
SAASTREKIA PARA SENORA 1


YCABALLERO I
ARTTCULOS Y N O V E D A ~ E S I i f - & I .


PAPA VESTIR DE TODAS CLASES i