CENTENARI D'EN BLZI'HOEN Per a Car! i J o h n B:eihoven, germans meus. 0 homes, qne...

CENTENARI D'EN BLZI'HOEN


Per a Car! i J o h n B:eihoven,
germans meus.


0 homes, qne me f:is pasar per
mal entranyat, bjig, o ntisanirop,
que ~ O U d'injusts pet ;i ;ni!N) sabeu
les rsons secretcs que n c fan s m -
bldr aixi! El m t u cor i el meu esperit
eren enclins desde la meva inf8;icia
a1 d o i ~ sentiment de la bondst. S m -
pre som estat dispost a aconplir
gran accion';. I'trd,p-il;ail t;n S O I S
quin es el: meu estat horrible, enga-
nat per rnatgcs ihcn;ai i tents molts
anys, en Vesper i nsd dz Ui1 t
que 111 ha arribat mai i f
bIig.it a coii1iC1: <I ia $ 5
una m-31 c-,i:; c,o e! : t i i,ic 1 1 i2 9x3.
sitara molts ailys per CU-~:, s i 6s
qae a curaci6 no es del tot hi2osi-
bie. Vaig neixer ainb uii tempera-
ment ardent i actia, acc bsible, iiicfos
a !es distracci6:is de la sociedat. i
me trob oSligat liiui e io:. ..of i s.pn-
rat de!s hemes. ii cua qd.: vegaJa
voiia sobreposar-me, coni t q ~ i va tot
duna dur:kme!zt :ti%b la rristn expc-
ri&icIa,ssrnpr\: 1 ,;;!ov:tJa d: ia i n :va
desgracia! Lo p'tjo:, 6 . qx n3 podia
cridar els 1io:n.i: P x h u :nfi ait no
vos sent perque s3m sw5I C:m po-


I .. driaanarr rcvei;trsla g~nt !a f!a;lx-
sa d'm swrit, q i x htiriria d; ;mr per-
fecte en mi,i que jo h a ~ i a tergut al-
tro tempsambun grande perfeccidse-
g u l m e n t at:4ri:;aja k>;:r;.>ob1 :cjj>:rso
nes del meu 0fici:- I, iirii!!), io no
m'hi PUC C0Rf')riilari Pi.rd!)nnu-nie
ido,ii me vcis viure soiiiari ciiant m'
agrahria tan estar amb la vostra
co iipa:~yilt.Lade :grkcia ra'afixta doble
metit, car a ella clec l 'k- - . a b t x descone-
gnt.'l/le est6 pivat cercar ia dislrac-
ci6 en la rocied t i &Is li:,m s, en les
confldhcies mdtilas Sol, tot sol,ben
tot aol.No me puc riscar a atar pel
mi,* 'nalgrnt sentirae m a necessitat
jmperioaa,Hc da viure corn un pros-
cri 1, Si cunlque vrgada- vaig a algu-
na reunib he fas pres de un3 mortia
nngixa de por d'exposar-me a que
s e i i o t i el meu e s h i


! 1 .<


1


Vet-aqui s is mesos que f a que
visc a1 cnm?.El ine1.i sabi metg;:
em recormxi el cuiilar tor lo possi-
ble el5 meus oits,va devant de Ies
mews inkncions Amb tot, amb la
iniilinncib per la vida sociable qml -
que vegada me som (Ieixat arrastrar
i hc cercilt la compangia.hIos, quina
humil!aci6, quant devsra in:u hi h a -
via co!qu un que sentia un fabiol so
nnnt iluny i j o no sentix res, quant
s in ie:i cantar un pastor i j o tam-
PO: el sentia! L4questes experiencies
m 1 desesperaven i falta molt poc per
que 'icabhs pzr mi mate-x la meva
vi4 I taei inprara.


E5 !'\?rt, l'iiil'c qi!e 111'h:I scsten-
gut.Ah, m'era i,npe;ible deixnr el
m ~ n senr comp;ir la tasca a que me
seutia obiigat,I aixis proloagava
aqu,:sta vida mi;erabie,-vertadera-
milt in:w-ahle-,d'uq cos tan irrita-
ble q:is a1 menor canvi p a m v a d'un
e~! : i : b3 >i u n C I Z 10 pitjor quo pot e-
xiytit'l -Puciincra!.Aixi heu diuen:i la
p icilacia 6.5 io uiuc que me potJ ser;
vir ,ic g-di:.L,-ja C L , ; ) , ' ~ qr!:? ~ 2 r h ilara-
bie 1.i ~ m v a rtso::iri6 d ~ ' resistir fins
que :atd!iin 18s PLtrcas inexorables
ronipre el fil de la rnevi vida. Pot-
Eer aixi ,n'mirj rnijl'v, p t oer nq jo


.G-,A Tin t i vu i t aii-j;s io;.
rat de six filasof aixS no Cs cosa


COEI :n is dura enc-rra per
.e :;'>::l>


Div i ' i i h i , : u vei.1~ fill. :i! f:li\5 del
rneu cor, i ci congixcs i si j s qut ni-


an a.?inr, :vr eis hoGws
j,; f-i a! be!, !-]syv:~!


Si qua!quz di.4 llex,ii ~ i x 6 , ptnwu
que ii'u esraiinju ,. J. p'r mi; q.1 I $ 3 ~
desgraciat es corisoli trohan? un a1tr.e
desgrdciat, corn eli,qcne: malgint C'O
obstaclen de la naiiiralcsa ha fcf
lo que ha pogut per ser n,i 'w? I !
farig dels artistes i dels homes supc.,
riors.


A vo!ires,germaris tnr us, Cwr:ea i
Joan, vos encarrpc 9118 totdmia lire
5ia mort pregueu a1 profc:sor Sch-
midt si encara :viu,q


meva nnl:lltia i a la m3va hist6r.a
clinica, skgiu-hi ny eml ie t ra ,a fide
quu a1 nianco, despres de mort el
rnon es reconciiii amb mi.-AI nateix
tempsvosreconeca tot8 dosperhereus
de la meva petita fortuna& 6s que
cs pot anomtxar aixi 1o:que tenc.Re-
partiu-la-vos lealment, servau-vos
sempred'acord i ajudau-vos un ;x l'a
tre, E! mnl qyc rn'heu fet voltrzs el
s3beu i ja fa molt :::> C:' , r ' quz el
vos be perdonct. A ttt,Carles,te doli
ies griicies per la devocid que m'has
moslrat aquests derrers temps. 1'0s
desitguna vida rnes feliq i rnes exem-
te de cuites que loquc ha estat In.
meva. Recomnau a n'eh vostres in-
fants la virtut; sols ella 6s la que pot
fer fel;s, no e h doblers.Vios par1 per
experiencia Ella 6s la que n:'ha so-
tengut en 1a:rneva miseria.
-Adar,i estimauvos.-Don les gracies
a tots els meus aniics, particular-
nient a1 "rincep Lichnowjki a n'el
profcc.or Schmidt.- Desitg que $0-
gutn constrvar els instru nents del
princepL..Pero que aixd no aiga cau.
sa de discusid per voltres.Si vos 'PO.:
ren servir per alguna cosa, be, sino
venen 10s totduna.Que seris de felis


, si encara dins la tomba vos :pogub
ser ut i l !


Si aixi fos aniria a!egre devant la
mort. - Si ella miba abans de que,
hagi pogut d , .kapdelIa 10s nieve~ fa-
cultats ertfsfiqucr pyr cornpierr, de-
sitjar ~a,-rnal grar 'cl rneu dur desti
returar-la tot lo posibie, Per6,sixi .
to ! wire content.No re a deslliurar-
me d'un partfr sense terme? Vina,
quant vulgu&, qui? t'esper tranquil,
-Adeu , i no m'obid iu del toe quant
sig', mort; m m > c que penseu amb
i;1i*pdi*quc moit 5ov;cit he pensar en
voltre; durant In m v a vida i be fet
lo possible pquefossiu fe iisos Quo
pog:iiiu ser se:nprt :no!t f r k 0.4


Ludwig Y i;!, Bei*thoveti
,TI silig:nstadtjA d e O c t u e de


IS0.I.
1% ski M E U ~ garmans Carlos 3


f ~ h * ; ; , : ) u r 1Iet:;i; i :sewtar dtJs,0s
d : ~ in inera mor


Hci;igenstsdt,lO de Octubra de
1802 TI: dic adeii,-i brn tridement


sa que teriia de
c u ~ r a: rnanco una micaja no 4s
poa.tcartt consrrvarb. Corn cauen ise
En la C5sa Rural
C32<Fl<REliCiA DE D.


lAg!lE PUlG


Seguint la tanda de confer6
cies sobre questions catblia.so-
cials que ioicia el Kt.P.Cerd6 T,
0. I<. diumeuge pnssat a les 7 en
dona u n aftre D. J a m c Puig, Re-


: dactor del Correu Je Rlallorca.
La sala d'actes de la Caixa Ru-
ral s'ompii de gom en gom, ocu-
pant la przsid&cia,les autori-
dats,Batle,Rector i utge i molts
de meiiibres dels ,Consells de la
C a i n Sense presentaci6,per ha-
ver ja parlat algunes vegades en
la nostrr; v i h cl conferenciaot
s'alsh i feu un par'lanient de mCs
d'una hora,ple, conqis, sen-
se efectisrnes,irebleri: d: s i i t i
i santa doctrina venguent a dir:


Que actualment, la massa dels
Cat6lics xActics de l'antiga
escassetgen; no son ja :om ells
eis q u i pujen avui en dia.Els que
nos hi sentin: hem d'estar Lilerta
a desprestigiar lo que'ls avant-
passats nos hail deixst.


Per haver hi w t re ' k cat6lics
ti criteri tact i'.::s el iaicisiiie
s'introdueis sO'lai,iid trnent i do-
na pena v e ~ ~ ' icli; heregies que
professen 110 cis i rnp im sin0 els
catijlics I e<;?nt li't rclligi6 10


! ~ n i c necessari,trint essencial per
l'anima coni l+:~h-:! per la rida
corporal, no I'hem de mntmenii
'corn hu fan aqnells catblics.
qui van ii I eq l&ia per costua
'i assisteisen a les cerirn6nies re-
'Ilioses corn per m d a , A la, relli-
gib no l'hem de servar just dins
i 'esgl&ia sin6'tamM,part ciefora
i:n el 'treball, ea el descans'en el
t1ivertiment;ha de amerar tota
la nostra vida,
--El motiu de tantes inconse.
quencies 6s la hlta de cultura,de
instruccf6 relhosa i aquesta s'


bl L i . 1 b l ,L'n~l l ldl~ p. C G Z d II : ! I C
en 1,Evangc:i i en el C~ icc i s
me.


Molts teneii tota sa espmiisri
posada e n t a n t i s h e s obresd*nc-
cih sochl co 11 . ivui ' i e E t : i , ; x i - O
sensf: vera instrucci6 de pitrt d::
crzda un,tote.; e l l s perden grati
i;drt de sa eficaqia.Molts de catb-
lics llctgeixeil, per6 inolts n'hi
ha que niiti S ' h m p:eocupst de
llcgir L'Evangeli que tot crisii4
deu coneixe, cain deu Lamb6
procurar profundisar en el
Cat e ci s me,


E!s cat6lic.4 han descr ca t6ks
sempre i hem de voler que cat&
lica siga l a faxi!in, la socied'it i
l'administracic) piibllca.Creis qu'
ara se goverc;i a lo c i:!.j5cl q u '
aque is sentir el dixctriu il de
la rnanera 2 2 ser politic-social
de ICs naci6:zs cachliques d'Euro-
pa.?


Falta lfi13:i1> 2 i:;'~\::.qa*es la
materia priina,i bassica ,de la so-
ciedat ~at6lica~Aqueit ha de ser
ho en son estzt,sia pare,sia fill i
ha d'ajustar sa conducta a. l'ideal
excumit-se no sols de coses i-
licites, sino de certcs Iiciks, p? r
donar bon exemple.


El. pat:-? h:i de mirar a1 obrer
corn a gerrnd i aquest ha de res-
pectar aquell i niirar pels seus in-
teresos i fins en quant a1 civisme
i a1 partiotisme sempre han d'es
tar bassats en la relligiir,
Els pares i le3 autoridats deven
prohibir les lecture; :pornogrAfi-
ques i iiiipies i ,?er desgracia
tant ami abunda per tot. Per
tot entren i els Kiojcos de'zles
ciutats en son un pudrimener, i
aixi, no sols en llibres sin6 c11 fo-
lletons i periodics.


Un catbIic,tio sols no ha de ad-
metre ni lletgir prensa pornogrA-
fica o impia,sino ni fins ~que l l a
n x t r a que d ' m a mnnern solspz-
da infiltra el veri i pervcrreix als
lctors,
Fa l'orador un resurn coilstructiu
qu'es lo que n ' h m de treure els
qu~escolteii,lreigeix un fragment
d'una Carta del Papa Pius X :i
UR Rector d'ItAlia sobre iel mal
que fa sz prensa neutra i diu que
val m& en totes les entidats ca-
t6liques esser pocs i bnns,dc bon


, trernp, sincers, ,bons de ve, que
essers molts de mitjes tintes, i a-
caba donant una floreta ifrancis
cana, ja que no li fou :possible
venir a fer la conferencia que se


-


DesItjmt extcndre lo posibie
q u e t s beneficis a1 tnajor a'' d'
artanenc se crida una rcuuid de
prognganda per dernli n le5 7 i
niitja del capcspre.


Dissapte 12 de1 corrent e!: mo-
ssos que p:, rteneixeli a la quinta
del 1927 acordnren d'an3 a ca-
ssar per fcr una r i m to'is junts.
Tot lessia enhornbona.


CARNAVAL'- Enguany e Is
derrers dies s6n molt aprofitats
pel jovent que dona bromn a les
totes i organz;cn qualque vetla-
da ammsadn per les ti;?lques
.xirnbornbcsb.
ESTAT S4Xl ' rARt - Fora
dels malalts cr6nics no hi ha in-
djsposicions de gravedat. lib
-I.


Corresponsal


DemS, a l'hom ;icosC LT
tendrti lloc C O m U U i O general
de les Mares Cristianes,
A lea l o R M a j o r de Domb
nica rub exposicid [de Nostre
Amo i process6 do ceserva.
LLADRES


Diinecre; ki Vda de En j ~ n n
Recuit (a.c.s.) tenguc! a dinar un
nebot seu que arnb un altre jo.,e
vesi de Palm havien veogiits '1
veurerla i ak quals ella. obsequii
aixi corn pogu6.Al capvespre se
despediren,dipect ella que s'en
tnava :1 fora-Vila i cils que S'W-


-tomaven a Ciutat; per6 aqucsts
itbans de fer-ho,aprofitaren ~ ' 2 ~ 1 -
bencia d ella per entrar per una
cotseria veinada,arnb una llima
foradaren i cibriren una porteta
que dona a casseva ,i li robarcn
25:duros i la capsa deles alaques
qu'eren moltetes; i deixaren, la
easa, robes i mobles,tot desarre-
glat i par t i rencap a l'estaci6
del tren,pe~-6 corn el derrer,el de
les 4 j I iiavix partit, no haguen-
ni altre plirtiren a PPU cap a Ma-
nacor.


AI regresar la tia, t r o b i amb
esglai totes les senyes d'haver-li
entrat a caseva i en vista ael ror
beo,sense sospitar qui poguks se
cridfi als veinats, se don6 par t a
Guardia civil i se cornensoren
les dvel-iguacions.Sosp~tant sipo-
dieri esser els clbs joves dits una
pareliit sorti arnb un automovi! i
ies detenguercn dins St. Llorens
des Cardesar les ,tomaren :a In
vilIa,aont confessaren:el delicte i
les ocuparen encare tot lo robat
Foren inmediatamen t tancats a
la pres6,entregAts despres a1 Sr
jutge el qual les ha pres varies
decla.raci6ns i conduits a lillana-
.cor,


:*
*I


Son Serfera progrcia
Una de les qualidats que rn& tdk-


ilupte i'amor a1 trehaiLSbn en gran
nombre els veins d'aquest poble que
em arribar a certa e.iat per la se-
va bona posici6, podr'en alliberar-se
del trebalt quotidia!dcl Camp;mes 6s
tanta la diligencia i ai'icii que teneb
a l'agricuitura que s'tmpagairien d'
estar mans fentes o entreteguts amb
i n U t il s pass at em p 3


Qualsevol qu'hagi visitat aquesta
tan pintoresca corn agradosa V i l a
que s'extkn a la falda (lei Puig de la
Font i a curta distincia de la mar
mar, haurd tengut ocasid d'admirar
l'estat floreixerit de la seva agricul-
tura,la vegetacij exhuberant de que
est& rodetjada i !a lnboriosidat de
sos moradors.51: aquest temps, en
que l'ametleri aparrixjtot fIorit,no's
pot trescar pel camp sense sentir el
perfum agradabie que despedeixen
les flors i conternplar els sembrats
verds i esponerosos que pujn la te-
rra beil sisaonada per les recents
plu jes .


iQu'heu 6s ci'ther:nosa la naturale
sa!iI ainb quin gusf i a f x y ,"els ser-
verias estimulats pels grosrendiment
que dona Ia terra ben conrada, fan
magnifiques plantacions tf'arbres qu'
arrribaran a constituir una Eont de
riquesi abundantiss.ma i el mateix
temps feran del noetro terme un de-
licibs verger1


Arvrb tot lo dit, qu'iis una realidat
volem demotrar que Son Servera
prospera, i progressa, precissa:neni
perque sab treballar,i el treball,com
j a tothom sables una l i e i irnposada
per Dru a 1'h:imo desde el principi
del mon,sense la qualno's pot adqui-
rir fortuna ni g!6ria.
hles,dira el lector,si a n'aquest


granjpragrks material no hi va unida
la corrent del iprogr6s inteleatuai
qu'ha de cuidar d'ordenar be el tre.
ball, de perfeccionar-lo i intensificar-
lo mes i m k niediant e's invents de
les rnaquines;si e!s serverins dc pro-
vits de tota nocib de cultura i instruc
ci6 sorl~uns ignoranrst 5,rnk-tirs i es-
claus del camp, no progressen en re-
facib arnb els demks pobles.
A toi aixci jo resporiiir6 $set~si'larnent
que Son Servera aixeca B,un merave-
116s temple an e l Senjor, que cons-
trueix un pandi6s local-escola, que
te establertes i arnb actiu funcio-
narnent les associacions Sindicat A-
gricola, Caisa Rural, Segur del bes-
tiar,Cultura eerverense,i altres menos
impontank, encaminades totps eiles
a1 progres intelectuat i material tiels
associats.1 un poble que construeix
temples i aixeca evcoles 2s un poble
1a:relligiositalli educacid del qualningG
posari en duptes; 6s un poble d'ont
per forsa han de desapareixe l'igno-
rdncia,la misCriaJ'injusticia i elldelic.
te.


2 ri Cs s e n S h Juan Servera Sard,


Ilia 19 Pere Nicolau BxcelO
(a) Lloreti-i de Carossa a n b Catali-
na ]sum . ,met .(a) Pim,a , fa-
drins.


ria bien acogdo:por parte de Vd, me
indticea exponcrla en unzsuiito qui: ha-


d i * - i r * m V


ce ticmpo veo con cierto pesarlpor con-
sjderarlo eonlo L ( I : ~ injs:\i,:iz?* Es este
el asunto de I JS c!oaas.No ma refiero
a la leut i tud con quc vieneia hrcierido-
se, que da motivo a cooi:::itxris. sino
ia injusticia que, it mi vcr,se coineta
COP unn:parte;del puebi0.Y lruy a decir-
co siu embages.


Durante u n m aiios, bastank lejanos
ya,empez6 el Ayuntamiento la cons-
trpCci6n dc Ciodcas por 135 calks mB-
centricas &de las poblaci6n y, carg6
a1 eratio tnunicipal el cosfe total del
tan &if niejora.Mds suspen4i6sc por a


construccidn de Irs mis-
maszy a1 emprenderse de ~ I U ~ V O ,
precisamente, en 10s barrios menos
centricos, lor recinos que quie-
ren disfrlztar de tal mejori tie-
nea que pagar parte del eoste de
su bolsillo particular, ademis de la


..-
I VICEVERSA D E


D ! PRZtiS
EN C A R i? t GS A If O .&"i I CILI


Pnlma - - Hanch de S'oli, 24
DJRECCIO Rr td- Can hlangol, Angula


= - Can Comuna Gentrs


DEN


h bn ,ioelga hel trobareri sempre pans
I B U C ' . ~ ,;idetes, bescititg, rollets, 1 iota
cas I a6 pasticeria.
lA.di?El SIZ SEKVETXa DOXI


Netedat, prontitut i economia
DESPAIG:


Carrer de Palma 3 Bis. AW TA


(A) ROTCHET
t6 ~ n : i Rgerrcia mt re Artti i Palma i hei
va cada dia,


Sorveix amb prontitut i seguredat tota
classe d'enchrregs.


Direcci6 a Palma: Kwina S. An ea cos-
t a t dss Ceutro Ftl:.ma.cButic.
Ar tk PRlma no..
-mlm-T-Tx - . - 1-


L.AS NOVEDADES
N


SARD (A> TERRES
A cada arribada de tren van a lbEstaci6,


6% 9


i s gwl c-3e de
paracoser y bordar i cmtinrntc.


CA A ' E M A
DEYBSITARIO EXCl USlVO AX ARTA


C ANSI