~. ~ SETMANARI CATOLIC biALLORQU1 .&._ 6 . . 11 L ,' . p i e m eh...

~. ~


SETMANARI CATOLIC biALLORQU1
.&._


6


. .


11


L ,' . p i e m eh l'wrticle anterior (1)
'qw'l capitol XVI! de la Carta
Franqilesa establia el 'dret d'
its&LabiZitai del domiciii, CI:W
siderat per molts com una con- 9
questii de Id' .tent anornenada
pevo1u::in Francesn (2) i d'ori-
$eo1 angM!a <3! (done$; algons
.creuer? veure CIS sebs pi'ece-
~d-nts'e:~ k$+Cwta blagna (4) i en


11, E l l (3) de I%]: efcctivament,
diu aixi l'esmgatrct capttol: 6QUe


f I , ' . i


cort, (6) ni saig $7) per si sols no
cntrarAn en cnses.=Cort, batle.
n e lurs lochtinents (8) no entra-
I-Bn en les cases vostr'cs per ne-
gun crim, ne per rahd de suspita
per si,sols, mes entrarhn ab
dos o ab cuatre prohornen3 de
la ciutat. As6 Fateix serBob-
scrvat en naus?' IenyG (9). .el
foi-ns e en maIio$.* Pt-ibibrix
fins i tot ed COS de cr;m o sospi-
ta de crim, entrar ea, les CWD


doncs deuen ferho aisb do5 o
quatre prohoms, CIS quais en tot
cas podrien aturar ies extralimi-
taci6ns deb funci,onaris o suhal-
ternsdc la Justicia.Esclarque no
parla del dret d'inviolabilitat de
domicili anomenant-lo expresaa-
ment; per6 :l'essCncia hei 6s. Se
seu en tota claredat I'esperit
d'equesta disposicid, inks mo.
desta per6 mCs forta i szncera.
que les grandi eloquents 'De-
claraci6ns dels drets Bet homes
El R e i E n Jaume a1 dorm aques-
ta franqwsa, ja no posa per'con.
siderar-ho inecessari *Nerd pot
entrar en el domicili. d'altri sen-
se son permiss com fan les rno-
dcrncs censtitucidns ; adernes
nix6 ja heu deia irnplfcitament
en e l mateix capitol i en els an-
tt-riors. Aquests disposicib de-
mostl-a tenir el vertader concep-
te de domicili al afegir despres
.;As6 mateix sera observat en
naus, en lenys, 'en fornso en
molins.


-iQuf poc s'ho pensen els.quc
sempre viven i parlen mirant a
Frnnp. i a Inglaterra, alabant i
enaltint tot lo d'aquestes i altres
nacibns extrangeres, '(a1 mateix
temps que 110 poden sentir a ne-
gd llohar lo bO ds casa, ifins i
tot s'avcrgonyeixcn de parlar la
llengua nostra,lqne cents i cents
d ' a n p antes de parlar-s'en en,
cau nacib ja teniern a Maliorca
corn una de 10s Franqueses 1 in.
violabilidat de Jomicili.
Aquest dret no fou.generai a tot


Espanyr f i n s la Conetituci6 de
Cidiz, promulgada l'any 1512, la
qual diu: *.No podrC ser allanada
la casa d e ningdii espafiol s inb
en 10s casos que determine la ley
para el b u m ordea y seguridad
del Estado., doncs la Constitu-
cib dc Ihyona de 18&', dacl per
en Napole6 de Bona?art, que's
pot dir no wi rrrihsr a W n i r vi-,
gencix, estabieix tambC 'aquest
dret en son article 126 amb
aquestes parades *La casa de
todo .habitaote e n e1 territorio
espaiiol es 'asiio iii~+ioIable, no
pudiend-J eritrarse en ella sino
de d h y pur UII sbjeto especial
, ~ $ t ~ ~ ~ n a d o por una ley o par


. ,
,. , , . , : E .


una orden que dimane de. la au- ,
toridad pitbtica.. Cal notar tant
en una'coni en l'altre Constituci6
que'l dret que tstableixen no
queda tant garantisat com en la
Carta Franguesa:


.,Primerament, pcrque em.
prant sempre el ternie rcaSa.
(en lloc de domicili) deixen
defora; o a1 menys ~ es pot
pasar en dupte, si's devia con-
cedir aqucst dret a certs domi-
cilis o habitaci6ns que no son
propiament cases, coin. Cs arr.
les cambra d'un buc destinades
a1 c'apitti i tripuiants. El s i lene .
qui ~ sobre aquest particular
guarden eixes dues ilcis, podia
ea certs cassos donar l!oc a in-
fringir, sin6 la lletra cls princi-
pis que animaven els que les dic-
taren, GO que no pot passar en
la Carta Frmquesa, perque es-
tableix exprersament en el sq6n
paragraf del capitol en quescio
que igual a les cases serfin les
n a w , ienys,etc.


I en seg6n terme, perque
quaut fan. les limitaci6ns al dret
qae regoneixen, diu la Cants,
del 1812 .... rsiuo en 10s casos que
determine la l e y quina exccpci6
6s massa imprecisa i v a i a ,
d o n a la llei a que's refereix (q.ue
per forqa ha d'esser posterior,
pot anul-lar practicapegl, tot i.
reconcixent.lo,el principi consti.
tuciona1,fent tantes excepci(tns i
per causes tant minimes que
abolesquin l'efectividat del dret
reconegut; mentres que la cons-
tituci6n de Bayona exceptda els
dos capos seguents: primer-
.....= para. un objeto especial de-
terminado @or una ley. .. . que's
la mateixa cxcepcio con5ignada'
en la de Cddiz i tC el- inc011ve-
nients d'aquestil;. segbn, ..., e o
par una orden que dimane de la
autoridad pdblica. co,qoe enca-
re 6s pitjor, doncs dient aixd e s
comprenen en el concepte d'au-
'toridat pdblica les autorirats
govcrnatives , lo qual desvir-
tua per complertfi fa desa-
pcreixer l'efic6cia del dret Ile-
pisiat perque solnm6nt el Pdder
Judicial reuneix les gamnties ne-
ceU8ries: .per cncothqzarrli, una '. .


z


, ,


I '
funci6 tan detidda. Aquests in.
convenients no'ls tenia nostr-a
antiga constitucia, doncs la pri-
mera excepci6 nb I'estableix i en
,la segoni determina clarament
que sols podran entrar.hi .Cart,
,katIC o siiig ....a 6s a dir lo que
allavors era l'autoritat judicial
a Mallorca.


La constiloci6 de I'any 1869 t s
la in& progressiva amb aquest
sentit, puis an el mateixarticle


. (qu'es el 5) en que establrix el
dret d'in\,iolzrbilitat del domicili
asomena' taxativament tots els
C H S S O S d'ercepcib daquest dret
amb lo qual salva els inconve-
nients de les alttres Constitu-
cibns de que'm parlat.


D'una manera parescuda a les
Constituci6ns del 8 i del 12 re-
glamcnta l'actual de 1876 el dret
en qsresti6, diu en son capitol
6 *Nadie podrii entrar en el do.
micilio de s u espanol o un cx-
tranjero residente 'en Esoana
sin su consentimienro,exceplo en
tos casos expresamente previs-
tos en la Zeyes..fa hem dit an-
terior,ment que'ns semblrrva d'
a q u e s t a exceptio.


Per no canjar dcix d 'estulix
aquest caire de le% dem& Cons-
titucibos d'espanya (1837, 1839 i
18%).


Segnns un aiitor ;molt anome.
nat (IO) de Dret Politic, al Regne
d'Arag6 es coneixia el privilegi
de que venim parlant, desd: 1'
any 1217 Cs a dir desset any3
despr6s d'ahver-se concedit a
MaIlorca i est& comprts 8 la lei
d'osca del maseix any; per6 Rnc
que aivi fos; no te n i de molt I'
importitncia .yue assoleix a Ma-
Ilorca, puis a &-ago sols podien
disfrutar-ne el? homes lliures
els quals,principalment al camp,
eren en minoria, mentres que a
la nostra illa, com que tots sos
habitadors] lieu eren Iliures, en
fruia tothom.


"


Ll. LUCIUS


Art& &IICJ.IXXV


-5iFiTx
1) Vexis lo no. 335 de .Llevanta
2) En la adeelaracib dels drcts de I*
home. 1783 s e consegraven els drers
individuals, i molts creueii arranca d'
aqui 1'i.vfiolabilital del domicili.
3) L a major part de lesintitucibns po-
sade3 en practlca p:r la Rzvo!u:i6
Francrsa w e n d? procedkocia an:!esa
donades a coneixer p'En Montesq:iieu.
4 ) Carta-Magna, document que con.
tenia les lliberlals anglesrs fela jurar
pels nobles a %Juan aem t e r ~ - d ~ 15 de
h y 1215.Lo cert 6s q:te na p a w de 1'
i?violabilitnl'del domic li. '
5) Bill, llei excepcionsl.
61 Cort,som que tfonaven a la cliria,
Tribunal.
7) Empleat subaltern de I 'ad ilinistra-
el6 d6 Jwttcla, agutzil.
8) Representants.
9) Barqw, vaixells.


, . 10) %emmaria de Pareda aDrreCho
htiticox pag. 563.


Una veyi t~I: i qiia el p6blit: s'b:t eliterat b? de la' q!ieatii) de Ids
llandes dots carrm, pcr I'axpolsici6 yue fwem en el derrer nhtnero
t i i t 10 ynri cor t t~ el R D. de 10 Ja noveui!rre passilt, iia p o p t vente
01s peiju(1ici.s grana q i i e li ocasiomria i'ap!iczieib d<aque&a dispo.
bicit govwxirne:itiil i els irisiil~erables inc.oureniouts quo hi h n pets
poder dar-li eiiuip!imcnt.L


tl'ucuJir
a1 Ajutitamout m i so de protesta a ti de que aquest acnda.ic:i a1
Goveru i !i ddinostri am5 ra.,:iiida exposicici, ~ U G agnestrb disp~s i .
cib qo er ap:ic:$bl:: en uu tiwitori coin el nostro eo general monta.
nrG-i, j a cine bona p i r t dels cemius sou de pacticulars, i molts dr
t au t mala petja que sirin imposible transitar.hi amh cii'ros q a t
teliqiiessen les ro les.acomo,iades ii les disposicions reosil~s .


Ai) tiests eo-n-riitaria de protesta que entre o! nuutro piiblic a'ni-
xeqnerl i que aqui r ,vil l im, sernblants :I!S qw shati fcts c i i
moltes ait,tev pobiacious de ~ l a i l o v c a que t a m h 6 se sknteri perjiidi.
e:tdw, provari q i to aqueixii disposieib se considera perjadisial
a tota MaIIorct~ De& Mauacor sorti -la pmnera e3pita i G e!:a s'iii
van ajt iutant altres qiie'n sartea d e distints pobleq a e l ls $hi 1i:tu.
rieu d'ndharir tots e!s djuntamwts, CorporacionJ i entirlats (14
tota classe por. vetice si entre tots se eonsegneix o be la dwogwi6
del citat R . D. o bs la exeepcib de la uostrz il la.


E!s Manacorins hsu fcrmtidii una Comissi6 presididx p3! batlta
D. jnsup Olivar, la qnsl hz conensadds les goations dins Palma
per coiiseyuir lo indicat Pceseoteu nua raouada expo?ici6 ( ~ U G YH
Tonameuta en stlits argurueuts damoutrant coil aqui 6s impovsible
el -,urnplimwit dn tal disporicib.


Es precis que al coytat de In ra6 s,hi ajtiiiti toth.,in, i pj r riixS
mos psrm:,tem iii+,c.ir a1 Ajuatamarit i enti l a c s L',I:tis q ! i o doniu
la aeua ndhwsi6 d s (1.3 M I I I W ~ P i tCdb diiu t i d 2 p3c la suua
part a favor de les couveui6ucies del p 0 b h


La ga:;t 13 commtit e11 tous molt %.?;rod i €in3 'ie j ~ . r l t ~


D. Monscrat T~.uyols i Font, diputat corporatiu que dcsde fa
geitions .... en I x Diputaci6, :Consell de :Foment i. altres vAries
enticia!s,. visit5 a i Iim. Sr. Governgdor Civil :conseguint que aquei-
xa superior A u t o r i d a t teiegrafiAs xi Govern detnaiiant q u e % carrm
destinats a feiiiei ngricoks. arnb Il.indes de una aiiplaria no Menor
de 4 cm poguent trlrnspoi t;,ir fins a 1000 Kg.


Si aqueixa peticib feta entrealtres en noin d 'a r t i fos atesa podria
donar-se per resoltaquest asscimpte que preocupa molt a tot.) ia
pagesia.


CURIOSID ATS
LA RIFA A ESPANYA


En I'actualitat hi ha 3cas t r s de I$ifes:
itajiaii2~ I'anpatiyolo o riurniTlca i I'ho-
landesa o d; ciasific:&cio,


La Vila am!) preniis iii-tilic la VI
fundar el R i C@es 111, i e k ingressor
e6 dertinaven a b..neiicincia


AI inatcix temp. que a rsptiiya
s,imp!a.ntala Rif, L ,\19xic mib prem!s
en metal l ic i un no:nbre deterininat de
billets dividils en dkcim.


Ayesta Rii:j, que d:spr& s 'mume-
nP emoderria.. substitui, a Espanya
I'nanciga;. I'aoy 1812, per disposicio
de la junta de Cadiz.


En el ple d ? la guests de l a 1:ilepen-
dencia, el 4 de rnai-c de 18!2 ten@\
lloc t'l pt imx sorteig, per el qurl es
posaren a l a venda 2U.NO billets i se'n
venyercn 17.812


Cam si3 qi ie p d siztcaa de la Rita
.antig,t. p o d i a obtzi; r e!s jugaduss
premis importarit ez2osant quastif ats
varen subssis!ir les'duea Ribs ai inatelx
temps.


L':nventor de \ a sort Q0%3 fou el
rei Ferran V f l , que va eelab'ir un sur-
Leig extraordinnri d0 %dal atnb un
preipi lmpertant per tal de somenlor


I'aficib a1a.Rifa .rnodrrear que era 1
q!,e n.aja:s &e ieficis pro3ui.a a
l,Estat.
En ia Ri:a primiiivd R I S preniis errn en
proporcib a ia quantitat que es jugava
ais sumeros q'!e treien. Aixi i'any 1867
un ciutada pos4 e n preu periii el Tre-
sor, perquc juyava ~ r ? a su!iia quae!iiars
petites. Si el ju@lorarmba a encertar,
haws enfonsat 1.t 'bdixa que era,
iialuraiment,el Tresor p0blic.


Pessat que fou aquest momeot d'in-
tranquiltitat I par eviter (IUS es rep%s
el periil, es vqsuprimir la Rda d'aqua
lis cwta per dectet de[ Uia 9 de frbrer
del n a t e i i anv.


Waleshores *suSsistcix fioIa:nent
la Riia janiii:enada emoderna. encara
que ha viriat iolt el nombre ipreu
dele billets i I'i 2 port dels prcmis.


LA GROSA DE NADAL EN .
EL DECUXS D'UN SlrJLE,


En els darrer j c m t s anys la sort
grosja de Nadal ha c megjs!:
23 vr;.s&s a Alddrid.
15 a %arcelona.
8 a Cadiz.
? a Sevi!la.
3 a Baicars.


-6 a Sarapossa.
3 a Sentands. *


CARTA OBEPTA
El.Sr B,ltir: 1 ~ 1 0 : ~ 3 i i i ~


Alceziryiiivii. 25 i3ie:m')re 1925


Mco. Ayunmrrilci?i.s 1 k A s r B .
Estas pobrcs :ib~~:::s irvzn p i ra tes-


:IO \ywi:s.nieiito y


q.ic .cunipi',nos en iicri-tis iih-icanas ei
sqiv!o debrr p:ir
triaen l a U8i!iI,ia
Ma l lno 6 3 , nor el Ra:r


inlpyaieab:cs qse tan '
dalo pare suatraeige a l ~ i riyorcs i l s
la caiiipafi3.
I - i iaeya veriticsdo I! & i t . :is8c
capss iiiipermertbles, y i l ir rtv'cogieiido
el aEn.ciado e m oireiiJa e n k i a s t a ,
nb 113 podido cne:ios 3:i $t:itir rzbosar
en su aornzba e t a:rx.:
intenla dssorisir ,xi sib%'
frase liumiid?. p::o . cc i i t k i - . Est-
agi-sdccimiento es el qtic trasiaJo com-
pliwdo al d,g:iii:nio . \ ~ I I ~ ~ ~ I : I I I C : I ~ O qiie
uncib acto tnri iaud.ihle J el >2,:blo iio-
ble y e;itu$iisla q u a co.;dg:r.i a lie-
varlo a cab9 con su esfusrrr I ,


Acta corn3 el pl-seii:a eiialicc:n
lor pirabios qu: 10s rzatqzin, j era.
ban la s i r n p h con iiuellas imb oi-t-a,
bIes,en las almas de 10s agasejedos.


con es!a prue':a expresiva, sei-
tersinos a todos eti geueiar niies-
tra e i s i v n 1 grdfitud y tendre!oos
grabado s iespre en
rioriiiid este rasgo eoii i.
gcnoroso y encomioble q' ie el jacblo
que nos vio nicer jibis Jcd.ca co nu;*s-
tra nusencia, para recoidaroos l a gme-
rosidad de su a h a , sieaipre nebie.


Diznese recibir,Pnlo q ~ e vale eseMaE-
nifco. Ayuntaoi ici i to is ininens:, y emo-
tive rXpresiSn dd nuestio aqradecimi-
ento, y dign:s.r tambien dnc p?rb:icidad
en el periirdicoloca!, el a:nado Llemi:,
a ectas iirt?as siiicrm p d r n 'que scan
conocidas de lapblaci6n en general. y
sep:i:i que si grande e i el acto que h a
r e a h d o , gtande ES ta inbi tn el reco-
nociiniento de sus hijos, que procura-


Ari nosotros, altaiiienfa I i~! i rados .
r.in tequir este kl!o ejeniplo y guar-
d e t h etrrrtairrtnte e! recuei-do de ran
herxitoso ac!o.


Hs da Vs. y de todos aiio. servidor
cI soldado


fame N ebet


ESPECTACLES


Duiant aquedtes testei !a Ccmpwyia
drrmarica d'ea F u s M doni Its tres
fuaci6m que anuncirrem i que consti-
tuirun kcs c!.ti!s per la companyia i una
$$>:a per i'Etnpresa. C i d a vespre hi
h:z:!& tanta gect q i s l e a mi!ian capvcs-
p p j.1 no tii invia eiitrrdes, i tottiom
m x i a sa t i sk t de l a con;isnyia.
. ... (1 -:. l i i deii id lici ha n n u : ~ i a d s s f u n .
c;hii.i 1:- C'J:,.! i !?.jxco.


I'ARROQUIA


Les festes de Nadal resultarm
soiemnes sobre tot les matines.
El temp; eiplrndit q u e faia hei
coi>tribui i acudi moltissima
gent.


Dcmi se celebrari 'a I'hora
de costurn la Comunio generp!
Associats ai Sagrat Cor de Je-
SliS


. CONVENT
Totes les funcionn de Nadal


f o r w t a m W 'demnissimes. En
le? hlatiiies ia gentada era tal
q u e no hi cabieii per cap mane- '
ru i:nQ era pesnible evitar el bu-
Ilici.


I:! chorde Sta Elisabet alter-
nn i i t aiub el SerAfic cantf ale:
grts vil1;rncets. Totes les fun.
cions de Coranta Hores foren
foren ta!nbE molt Iluides.
El dia dels Reis s 'hi celebfar8 la
liesrn dt. la Caixa Rural oficiant
i pridicant el Rt P. Cerdd.


EN~CliONIShCIO DEL S. COR
Uiiriilenge dia 21 c les trea


i initge :id Capvespre en el lo
c d de 1% asocincib dO'breres
de Saut Josep 10 feu la eatro-
nisacilr del Bagrat Cor de J e s k
Per aqueixra fuuci6 se conrid6
a ies socies, les quals casi om-
p!ir,en el loerl i preaidi a1
Discretori dg T. 0. la juut
atBu el superior - dels P P.
Pranciscans, el Director de la
Asociacici i el R. ,P. Rafel
Giuard T. 0. R.


Abaus 8e bene1 una hermoaa
figurn del S. Cor de Jeshs esent
piclrios el niuet Josap Sslncho
dn !tl [ordana I la nina Josefi-
ii:t Solivs!lre Blanes. Algunes
jovruates reeitaran pbesies ade-
adactitides al acte i tot q u i t
el t.'. aiuurd llegi UB discurs
rl e ciieustkocies que fou molt


aplaudit. El chor de StaEliaa-
but cant& algunes hermosei
pesses a m b l'ajust, i art amb
que sapfer-hc i que mos t6
admirats. Fou una hermoa?
festa.


METEOROLOGIA .
-QualsevoL d i r k que han co-


meusades ja les calmes de ja-
ucc. Tal bs de bo el temps que
fa. Diades esplbndides, prima-
verals que conriden al passeig
pet camp per disfrutar de la
natura lluruinose i riolera. I
aix6 tota la setrnsua.


ESTAT SANITARI


Per ara segueix-eI pobIe en
bone-snuitwt. No hi ha malnl-
ties ni malalta de molta grave.
dat.


NMORTS


Diumenge descrpvespre en-
tragi ]'Anima a Deu la mestre.
ssa (a) Tasana de la qual
haviem dit j a el seu estat de
gravedat i qu,havia rebuts els
Sants Sagrnments. Dou In ten
ga a la Q-ltria i rebi sa fainiiia
el nostro eondol.


\


DESGRACfA


El dissapte de Nadal el carro
d'en Mondoy carbod, venia
carregat de llcnya i en el cairer
del Pou Non,devsnt can Fran-
case Rotxat, una eatella fed
a'esquena de la mula la qual
e'en aentf taut que SI desvoc&.
Qnmtfou a ses bsrreres de
Ca D. Franceac Blanes no po-
gueut volter caigu6 la biatia,
i la carretadr li rengu6 de,
a u n t . Acudi molta gent i sju-
d a a desfermar-la per6 ertava
taut mal feridn que vegent que t
no tenia cnra l'han haguda de
matar No. hei ha& ?ap des-
gracis personal.


MATKIMONI


La setmana passada Be cma-
ren a la Parr6quia En Pere
Gil Sureda, fsrrer, amb n'An-
tonia Cureach Moyb (a) de
Sea. Sirga Foren testimouis
'sop cunyat En Frmccsc S u r a
da i 1). Josep Oliver Cap6, co
mcrciaut Despres de les cocas
amb i'ruto de D. Pew atforrr.


gusr sortiran cap a Palma. Que
puguin eitdr molts d'anyr ple-
gats.


ALTRA DESGRACIA


A Sa CoIonia de Snut Per8
la nina de 9 anps Maria Lopez
%farti, fia del carabieero IW.
Lopez Ruie antava jopuant
amb una altre i caigud dins un
pou de 27 panis de fondxiria.
La sortfou que hi havia m6s
qua uns tres parus d'aigo 1 no
re tau mal. L'altie n i u p coere
gu6 a cercar sos pares i en
Jaunie Gar. u (a) Fena, hei
eutia i la t r a p 6 sensa in6u
conreqtibucies qu 'un gran ret
gir6 i an bou pop.


NOMENAMENT
S e g h x noticies es estat no.


menat Vicari de Capdapera el
noatre amic Mbssen Jugn Fe
menirs. Tot li sia enhorabooa
i par molts anys.


OBKES,
Per fi podern donar la uoti-


cia d'havar'se comensat a esbu-
car la casa de Can Murta que
Ir ~ j l a ha adquirida per ]'ai-
xarnplament de1 carrer Fondo.


Se comeqsi a esbucar dilluwi
pasaat, i seg6ns sa diu no a'
aturarin f ius a haverho tomat
tot,


MORT
Dimwrs a vespre reb6 els


Santa Bdgrauents ea monserat
de Son Prim6, joveuet de 23
a u p ~ , qoi fd temps qu'esth
malalt. Dia 1 dernatinada morl
(A c. s.)


MORTS
En el primer dia de I'any ja


En Monserrat Figuerota de Sou
Primer,
El Sen Bid Llove:i vey q u e
vi& at sa Coionia.
Sa Madona Catalina Servera
(a) FI6 que feia unes quantes
setmanes que estava malatta.
I sa madoiiavcya de Can CnalJ.
dl c d sien


. tenim quatre morts.


' MALATA
S e trobi ea estat molt deIica


de salut N a Margalida Terrasa
(a) Cot1 del carrer de la Parrba
quia. Deu li ajudi.


REGXSTRE
Movimeut de poblaci6 du


rant Pang 1925.
NAIXEMENTS


Nina 60
Nines I 58


-
Total 115


MORTS
Bomoa 29
Dones 38
Nius 6
Ninea 2


Total 75
- -_-


~ Aument 40
Matrimonis 48


Mercat &Inca
Nota de preus que regiren en


Bessb a 24 '00 prs. quint8.
Blat a 27'00 a cortera.
Xeixa a 28'00 (1
Ordi del pais a 20'00 id.


* foraster a1950 id
Civada mallorquina a 14'50 id


forasrera a 14'00 id
Faves cuitores,veyes a 35,@ *


Id. ordinaries veyes a 28 00 id .
Id. pel bestiar novelles a 28'00


el derrer Mercat d'lnca:


.
Is. sa conera.


PARA EL NU€VO AN0


LlCO ENGENE
BARTOLOME CILI GINARD expone su original impel atorio


servicio MATA-CHINESGO en ganado lanar y cerdeflo, tanto
por su esmerado aseo, como pot su rkpida descuartizacibn. hacer
Jamones, des-huesar y delgar tocioo.


No confundir la casa:
"


Pontarrb 16 ARTA (Mallorca)


PIROTEC ESPINOS
D E


&EN TORRA CAGA UIA


Venta en la botiga,de comestibles d'en
, ' JAUME CABKEK


+