....... .- . . . . . ... . . . ' : .~.# . . . , j ;:i , ~ . , , , > : , ...

....... .-


. . . . . ... . . . ' : .~.#


. . . , j ;:i , ~ . ,
, , > : , ....'..*Eg:::g: ........ .... ..... ," .............. iu..r 7. ' A; ........... ayo ................ :~;s:F,.Tcz , ,,'


, .


?


grandiosa cau sobre roltros
que podrieu tranquilitzar mol-
tes llars d6 les que se trobeu
endogalades pel jou de la in-
conscieuhia iquedau indiferents
devaut e1 compassiu espectacle
de la pobresa!


Recordau-vos que hi ha un
Deu an aqui la mva inrnensa
bondat i'abligs .a em%@ rignro-
sdnent$istioier; i ail de'qui Be
pre.$ent?.sense bones oltires de- : *ant el seu tritiunal, 6erque
plorari eternament la seva in-
gratitut.


Per poc quo meditem com-
pendrem que no es pbwible
qu'un ser t an t sapienthim i
perPectiss:sinl corn 6s kAiikor de
la crea46, deixi da &e'miar
a1,s bpu's i castigar als dolents
cgm SU&+en iierMuis, Si
,no uolern, i d6, esser @tigats
pmctiquem els mnnnm@sde


,' ' ~




Deu, de manera que arriben a
Esririos tlignes de particlpnr de
l'her8ncia d'aquwt Pare amo-
rosissim que si permet 'que
passem tribulaeibns e-, aquesta


+ vida 6s per concedirms. un ,p
4: prerniinihs v a k s en el Ce! ayon


. hei vinrein eternament.


Jordi de la Masia.


Podra triunfar o podrd €ra-
cassar en Mussilini en la gran
obra que ha intentat d'tas-
sentar la politica italiana sobre
basses. fermes: en l'interior, la
pacificacib dels isperits i en 1'
exterior la franca coord
de valors nacionals amb la vida
dels altres pobles; perd
podrB negar les dots de
nant i de estadista. I dei
dista en e l sentit mfs estricte de
:a paraula, peryue d'homes de
Estat avui n'bi ha pocs a Europa
que sripiguenrnanar el tim6 amb
prudencia i energia de volulptal;.
La politica 6s avui molt_&ferent
de cent anys enrera i no parlem
d'altres temps on la rab del Es-
tat era una ,concepci6 a;iregades,
unipersonal. Avui l'alizksh dels
pobles civilisats se cerca per URS
camins diferents de lo que foren
en temps en q i e la diplomSlcia
era nn joc I de -.tras-cortirl$, ' LO
que acaba'de passzr a Giiiebra
amb la magna assambl&a,.de la
societat de nacibns, n'& una
prova evident. Alli la diplom8-
cia del tapet vert no hi ha tin.gw
entrada; i encare que en el$tO-
tocol hi fsltcn Ies firmes de 1'


. ,~ .A.lem&nie posada en corargena
de purificacib i dels Estats Units
que's limiten a1 oapcr d'ohserua-
d w , se pot dir que s'ha jugat a
CBrtei'vistes i a cap dels ofadors


* . que. 311i han duit la paraula i el
i;' . vot. de^ ses respectives nacidns


,+i.z se pot dir,que s'hi,haja vist so-
>,I . I) ,.+.! bre dq-nwiere perasbe. L.jdea d'


assegurar la pau, ha estat l'idea
mare; de modo que el, lema d'


'.:' aqilkes sentides a l a vorz del
liai -Leman, haurfa pogut esser
el kma. idel .hostre Som~etent:
Paw, cpazi i, sctmpre paw Idb.


, ",;, c,Lt?rga.nt an :en .MussoIiui.:io que
resurt m& de la seva actuacib


' . gobernamental, 6s'precisament
vi '' ~Ia $kificaci6 ael regne de IC&


lia.
- 8 '!;Nt$ cal sinb veut'e amb quina
k:~! t i I,:;deri& oega'l 'dret de beligeran-


& , i de participaci6 en la vida
deLEstat de, la Masoneria. Ell


,:% ' ! , . , q& ha ~. paFsat piqtotesles eta-
~' pes en que es pot trobar un ciu-


&,"desde les campanyes so-


frchninant organisacib del f usczs.
no :re gmpaig . sri Sectarar


e,, .j t: ~
w , < > , ? .


: . ,:;


, * ) I


, ,


i ' ' ~ . + ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ del guanti fins' ' 8 la


ilegal a La Masonerta, sfa quiii'
se vuki el seu ritu, perque ell'
s'ha pogut ben documentar so-
bre'ls mals que a la ItStlia li han
vin&uts de la secta ma$b&ca.


1 per aix6 ara Clltimament en
una d'aqueixes manifestacibns
patri6tica .a que sovint hi asois-
teix, en son discurs fet a Vicen-
za, ha dit lo que segueix, t2l
com ho ha telegrafiata I'kgen-
cia Stefani:


*Ara, diguk a1 pob!e congre-
gat en la p l a p pli'ol:ca, ara el
treball continu i ordenat, ha d'
esser la regla fusdamental de la
vida de tots els bons ciutadans
italians. Es precis rcspectar les
lleis i les traclici6ns, tot lo que
representa un element espiritual
i fundamental en la vida del
poble itali8. Jo no som entrat en
la igl&ia, per arrendir un home-
natge superficial a la relligib del
Estat, sin6 per una conviccib
intima; perque crec qu'un poble,
nb pot ser gran si no s'acosta
a la relligib, i si no desitja la^
relligib corn un element essen-
cia1 de sa vida pdblica i privada.
Desembaracem el nostre esperit
de tot allb que puga dividir als
italians..


L'homo que aixfs parla a son
poble podrd fracasar en sa
gestib politica i dema sufrir


Diunmge dig5 d.Dqtubre .sf! $u en
la Col6nia.h bendici$de&tW14 i d<l'
sagrari que'l moit nible Sr. D. Lluis


., De.spuig ha regalat an el Convent de
: Germaner de Ja Cafidat d'aquell ilo-


garet.
EI ;ieGati a ICS


missa de comuni
rosa que I'Iglesieta esrava plene,assis-
tint no sols els nins-i nines que hi van a
escda de dia sin6 tambf C I S joves que
hi van 'ds vespres i 'moltsdels scus
pares i de les sevcs mares. CelebrA ia
rnissa de comuni6 &Rt D Pere,f. Su.
reda Pvre.


lordana feu la brndici6 del retauie i
del sagrarii easent padrins del primer
N'Antoni Llitcrqs @I Qe l'amo de Sa
Canova gmb"n'An1,o~ia2 Oili, fillr ;de;
,'l.Amo de $&netlar& , . . i del >Sagmi ;
foren padrines dues fiiles'de I'arno :de
Morell, nfAntonia i'ca Maria Calafat.
Acte seguit se ' c e ~ e b r ~ I'Ofici essent *


8
'el celebraht el ~ h. ]uwp FTstct, fent
de d i d ' i. fsbbdirca reiptctivaineni el '
W. D. Fradese Pktef i'D. Pere 1.'
Sureda, cantant e1 Chor de ks monte: I
1amisra~d'Angels t$re&ntel Rt.'D:


I
1
1


A les9 al Rt..I>.Jusai Sancho dela'


. ~ .


.. :". < ,


i
i


I ; ,procedirnenrs de partit revolu- . , . kelr sui la qud del
cionari i entra en el .camfque . . : . . I
li senyala son leader f fun- cel; cam$nt a 'conciencia . . ler seues
dador. oodrh assolir l'ideal oue obllgaci6ns' de treballqr per safltifi-


No fa molt de temps que veiem pei


i q;sreliiiigats que tot lo dia iugevea


~ tir.tocar les t%i a kfq
nins, t,u&,.,Q,r&,bgn neta i veslit m e -
glat, contents i alegres partir cap a Ir
escoSQ;i tolaiMb;-e&+& repetir.ho, 4


monges fs de 38 nins i 40 nines; i el
vespre fan escola a 25 joves. fadrlns I
fins a vegades n'hi van do casals. I do.


la i besen el Sant
i les tenen un res-


instrueixcn de franc tot el cens esco:ar
de la Colbnia fins an el punt que podem
dir que tant amb edifici corn amb ins-
trucci6, est6 alld resolt ei problcma
escolar (lo que no podem dir ea
veritat d' Artb); jno convendria 1'


~Ajuntament d'Arti s'enteras be d'
e@ feg .44 c6rrec i si bs ver.
d$, 'dy1b~encion6s amb una


balls que per i'instrucci6 dels nins i
nines se prenen les menges de la Co-


en conta que si s'envi6s a


cipi baurla de fer un local per ascola
i bauria de pagar una casa per iiabita-
ci6 del mestre; i tot ho hauria de fer
nou perque .I% no hi ha edificis capa-
sos, ni per arrendar i no s'escusark
de.gaPta7 tres o quatre mil duros. 1
i_.~&.- ~ ,i,,., ~


aix6 tothom compren que no 6s posibk
&l &is ara nojha tengut dobbh per
fer IBS escoles d'Art8. LNO val. per
tant, molt mbs subvencionar arnb una
cantidat a n d , ler rnoisjesidonar per
.&en, q,& el, proW@ma :W#izkkdr Sa


.I I ., .


. . @I@ie.? _, , . . 7.
:c


un qai tstima sa &&nia ,;
, I 1 : f ' j . l i . . * :. i,


, ,' , ,..,*. . ,




. . treginen perwz
- DiumenG


P ARROQUIA
Dem6 hei haur.4 Ofici de DoinMca


amb orga i serm6. Despres se fera la
process6 de reserva.


w&; pa3 &lw,,p <,;.+;y.r* ~ : : * @ & *', 0.u: 0 4


.,ea&&? h>,.:i s : ; esbs.,iiiiuq&
CONVENT


Dema s'hi celebrar.4 corn a teicdr
diumenge la Comunid gencrd pels


A' les 10 hey haurd Ofici dsdicat #Is
martirs. Prrdicark el Rt. P. Rafel


Dimars d'aqueapqtmana, dever8
ICs 11 I mitja tocarunsna Extremunci6.
Fou per mestre Peciio Fernandez (a)
Manuel el qual fefldagstant de temps
que se trobava re$$. El ixpverpre
mori i li ferrln I'acogippnyada el dime-
cres demati a le8 7&$bi la scva fami.


:


;';


impatia que se tenfa guapya-


Opooieid ekctuars a MaUrit han ingres:
n.4 CWde presaas e18 d6s ben.
tats j w s naturals de ia nosfra


TffienCfwacran'($ Quek i 0, Miquei Morey
Cabrer fill del actual .Bath maior 4'
Arfd D. Mi@d More). 4ixi d ells
corn, a. res ,respecrives fmniiessia en-
hotabona. .. ,.


.: '
;&t<ni futm Lliteras till u e ~ i :


Despuig. Inspirant recel el seu estat, se


qual aconseyi ae trasladas cifustre


nom haurla de sufrir a l ~ u i e s delicad&;"
operacions. Efectivament hei fou trar-'
laifam ~ ~ 6 i v % r e s T e T disiayte S i
ti pradtic.4 la primera que li va anar
mo!t be. Si el seu estat delicadissim
heu permet se li feran les den& Deu
li retorn la salud perduda.


kl13%8@ &&&h&'&;


w a k . a &<]a\ ~ ~ ~ , f ~ a ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ : '


ALTBE AUTOMOVIL.
Pels servicis extraordinaris de pas-


satgers han adquirit un altre auto
molt hermds i c6modo els germana


Pels soldats en campanya
, . *.. >


S'altre dijous a vespre en el Princi-


fer.4, una sessi6 de cine pel mateix fi.
---ke+on&$nt iJ ta = r i d q ie ierem a.,.
+&$Or dels'sbldats ,&%anenci.qde iluiten


,*xi:. a r'dtrfci s'han suicrits &Is 'senyors-


Avui en sa nitha comensat a ploure
sembla qqwest8 preparazper ler sa6.
Deu ho Vulga;


ESTAT SANITARS


No hi ha epidemies de cap classe.
Mestre Baltaadr Moya ha millorat mol!
en la seva malaltia de lo qual mos n'
alegram ferm.


Porc de pes.
Avui s'ha de pesar aqui,ur)a porce-


Ila idleti Pere Servera (a) Bpsa que
fer6 segons diuen uns 370 Kg; %s una
bona pessa digne de veure. .
CONFERENCIA


. I ' ' -1NTERESSANT
'


.De%f vespre en el -Centre de
Lectura. donard :una conferen-
cia &ye el guqn a$ostoi malior-
qui, et Beat Rlimdn Lqll, el
Canoiagx Degd de Paftka,' p ~ o -
fan.? histoviador i eminentBldleg
el M.XS.D.:Antoni Ma. Alcover.
L'entrada es per invitacid.
En el n". p r d m n la ressetcyarem
si Deu ho vol. . .


SLGCIO ABEMU
* 4 REFPANY


~.
r ,


. ,. ~, ,


Pep corn 6s que t'eu dus pb a
s'escola? , ,


-4bf perque? perque quaat
&gesc, don Rambu me diu:


~ -Pepe? hae punto i coma.
< .i


ENDEVIN AYES
i.-uni c'osa t6 I I ~ cotxo,
; . ' cosa que'na nreccssita
, , . . .


no' sab camYiLi sen$ ella
i per camin& no's precisn.


2-Nesqu6 prim6 que son pare
- m a d prim6 que sa mare


.la quarts part ciel mon mat&
~2 ' i m.padrina - . el se men$ 8


I . f
FUGA


CABILACIO


Uo pare tenia tres fills i IOR
envia a vendre ous; a1 primer
n.hi dona 3 dotzenes i ULI ou,
a1 segon dues i dos i a1 tercer
tres dotzenes i tres ous.
Tots les havien de vendre a1
mateix preu i havien de portar
els rnateixos dobbBs $om ho
ferenp


2-Llev6 set coloms de XI1
i quedar-ne altres set.
Les solucwns a1 n' qui ud.


SOLUGIONS a Irs endeei-
nayes de2 nlinzero pasaat.
ENDEVXNA YES. -1 Els tree
s a c d o t s qui ; diuen 1'0fici.
2. L'aigordent i 3 Granada.


FUGA
Catalim, catnlitna,
ponja's llum a sa psret
i veurhs en Toniet .
amb sos calsons d'endiana.


A LA CABlLACIO
Havia tornat xot.


i r '
ENDEVINAYRES


Pere Mestre i A, Fust4.
.~*':,<i '.. i~. : 3 ,, , ' '; !


, . i.,. r .. ...


Pirotecnja Espinosa , .
Nuevos ,*_ gr&mps , ,,,. :para , RAMILLETES DE FUBCOS


ARTIFICIALES propios pari fiestas particulares, de barrio, jazd%es
etc. etc. > . ,


Novedaden FUEGOS ELgCTRICOS de grin crplmdor y


EUEGOS JAw~NE&?s-cOHETES REALBS con abel lua '
lluvias de fuego plateadla dorado,


. ~ .
lid, especialinent ~ fill a,usent D.
Miqw!, suscriptofQ LLBVANT, I'ex-
pressi6 del noslro,ffkq(lol. AI cel sia.
El dimars demati
tre entregh I'dnim
larga malaltia sufrida amb resignxi6




, ~?._~. ,~_, ~. . .~..L ..I_
E%oles i mestres .,. .. ,_ I ) / * .,.. - .


,,e .
Obrim aqueaita secci6 que va dedi-


cada exclussivamentals mestres nacio.'' :
Enseiianza practic


. , . nals. i prihats, avon hey pooarem bo- P


' % col.legis d: Balears.
,ticies. &inter& per tots. es ,mest$es i , , . .~


RBNDAYBO .'
AdimEs d'aquestes noticies' anun-


ciarem an aquesla secci6 les variacidns
. de, preu dels materials escolars que..;


tenim en la nostra Llibreria Escolar
.. r' Rellf@orr~'com.les tioveaats, publi-


"",. ' cades en ilibres i pedag6gics i materials
d'esco!es.


Suposam que aquesta innovacii, sera
bera ~rebuda pels directors d'escoles


',- . d'escoles de Balears i que seguir6n
com fins ara fent an aguesta llibreria
le$ comandes dels materials que neces
vitin.


. ,


.
Comensarem en el proxin no.


RON DAY ES
DE MENBRCA


Preaedides ci'un estudi de les parti-
cularidals dialectals del niknorqui. Amh
sa lectura s'hi poden passar algunes


. * '


:_. ?.
d'ei 'ferdi des Re&, - N'hi.hvuit
toms pubiieab i fots le0 &?batw .. ~ e n
la nestra Ilibreria a 2 pts,.tern.,


.~
I . ,


LA CUINA
MAUQRQUINA


Ltibre d& Coc I de bacainem.-
Indispensable a totes les families de
Bon gust. Se von tambe aqui. Lllbraria
eseoiar i rellipiosa Art&


. . r
RUAJES 6 , ' , , ~ . .. ' r 'e!


Edicic) 1924. ,, :,. > , . ) ~ & : , )
Preu~l i ! p p : . , , , . . ~


ELASOGADOPOPULAR - :


Unic diccionari aspanyol enciClGp&dia. MlmWI. iluB!tat
en cine idiornes: esganyol,. franc&, in@@ alemap, italu,


1 . ' ,


A todas ~ R S l legadas del F e r r o c a r r i l hay cache
q u e p a r t e d i r ec t0 para Capdepe ra y; ,Calarrat jada


' , ,:.de estos punros s a l e otro para tod,as las salidas
d e t ren. , ,


$et .magnifies toms enquadernats. Se servirP tota,
I' obra d' un , cop bepot gagwsr-wTlZm.W 'mC17RiXb 1 de 10pts.


D B


Udea, ignaeia Figuerola
FF


iHOY, COMO NADIE
detalla en precios, e t a casa, todas la5


NOWEOAQES
Cnkcos aimacenes que tienen en grandes existencias


PODO LO QUE;,SE REQUIERE PARA
Y CALZAR


y que venden mB5 barato que nadie


TelCfoeo 111 i Pietiolio
ESTA CASA NO TIE" SUCURSALBS


S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADTSSIM


P r o n t i t u t
SEGUREDAT I ECONOMIA


* , ' - ' . " '


,:,- :: . dirigiu-voa a I ".


b. JUSEP PII\TIA'


VENTES EN GKOS I fd bi'f& ;"
. I , . .I..___. ., . . .. .- ..,... -