FMVS n trimestre ._ , . 130 Any. . . . 7100 gar Id. . . . . 1000 __3 J:, I...

FMVS


n trimestre ._ , . 130
Any. . . . 7100


gar Id. . . . . 1000
__3


J:, I vosaltres direu si o uo I'he
;avenguda, per6 m'apar que ja
."no podia cercar neri6dic millor
-~..,


NBrnero solt: 10 cts.


Rcdaccit5 i administraci6
Quatre Cantons, 3
(ARTA) Mallorca


--


Massa que:ho veig que tots
li sabeu el nom i que no &a1
anomenar-la wis de tot d'una


I


FOSFAT .! P


i GARANTIZANDO EL GRAD0 !j 5
~ .apts. 12.7 EXTACION A'RTA z i, t


.z2
TAMB HAYDE 14/16 AL PRECIO DE 11'85 PTS.


1RRTOLOME )
::::::::::::::::
Y ................ :"a:! ...... .......... Y . p1 aza


,


" i Una Associacio de caridat
:\ --P R OE MI--
i;. Gentils lectors: m'es vengut
5'. vengut en cor de parlar-vos,
.' si no hi preniu euuig, d'una
.;' associaci6 benBfica artanenca


que d'enC8 que fou instituida
creis com un arbre en la pri-
mavera, i tiu tanta de forga i
bloreix i fruits amb itanta d'
opuieucia que bellarueut pot
dirse que ja 6s arribada a la
a la pIenitut de la vida, i que
nra m&s que mai: s'aixamplad
i s e d mB3~iutensa la seua acci6
de caritat eu ~vers dels pobres
i desvaignte.


sop achrrim dels intevessos
morals i materials de la nostra
bella comarca, i mai del tnon
sap dir de que nd quant se
tracta d'aidar i fer costat a les
empreses patri6tiques i obres
socials eristianes.


Aquesta associati6 6s nada
dins el gremi del terC orde se-
cular de St Erancesc, i al punt
fer& setze anys que trebaIla
magninimament (i aix6 si,
sease fer gnire remor) pel bb de
les classes humils d'aquest
pobla.


hora, i pnssa d'hora si yoleu,
de preseutar an el pfiblic 1 amb
tota forma aquesta associaei6
benem6rita, de dir com i de
quina manera Eon la sova nai-
xensa, retreure i esmenussar i
contar fil per rnnda lo que ha
fe t a !%ora d'ara pels pobres
de Tesucrist, i lo que t6 on vo-
lun ta t de for d'aqui envant,
si no troba destorbs i noses en
son cami.


Lo que 6s una vera llkstima
i 6s ben de planye per6,Bs que
no'n sia, sortit uu altre de mBs
empehta i m'haja haguda de
carregar jo La somada. Sola-
ment amb I'ajuda de Dau i de
la Xare de Deu i contant amb
1~ vostra llarga indulgencin;
puc sortir.De amb bou nom.


[Qui sap si d'aquesta manera
donant a coneixer lo que's 1'
associsci6 de les Qbreres de
St Josep, les Ilhgrimes qu'ha
aixugatleu; i la' llavor de bon
oxemple que h a mcampada


arreu, sobretot entre la gent
humil, el poble d6Art8jjl'estima.
r& i protegirii encam m& o a1
manco no la desjectarh els
qui no la skpiguen estimar ni
protegir .


Amh la mirada retrospectiva
que volom donar,hem de yelire
el cami que ha fet l'associaci6
i per lo t a n t si ha cumplida o
no la seva finalitat; EdesprBs
parfarem dels sew projectsas
pelitemps a venir.


Mes, de tot aix6 n'haurem
rah6 un altre dia.


B.


D e l m a l p a r l a r .*
paraula SDeuu enclou la idea


Tothorn sap, tant si creu corn
si no creu amb Deu,'queaqnesta ' ':~>


d'uu ser poder6s, sapieot aobre ~ :;,
I -;.


'8
, . ,.i., er parlar d'ella que Llevant,


ell, des del eeu nombre
ja heu consgut que vos parlava
do 10s Obreres.,de St Josep.


ncs me sembla que ja 6s mer, 8s.estat
., ,


. ,
, , ,
tatn generosidal, bonfssirn, jus-
ticier, posseidor, en fi, de totes
les perfecci6nsi'Doncs b6, quau
iin ateu blssfema, sabent no-
saltres que.s fa compte que
Deu no existeix, haurern d'eu.
tendre que blasfeina els cou-
ceptes que s'atribueixen an
aqnesta pnraula, 6s a dir que
renega de la ci6ucia, de la j u r
tlciii, do la generosidat, de I'
houradma, do totes aquelies
virtuts i qoalitats que fau que
I'omo pugui viure eutra els
homos sens iospirarlos avomi-
ment. 1, 6s clar, qui renega de
tot six6 serh quo n o estima
i que's complau en publicar la
s e w pr6pia viiesa. N o its ua-
tural que tota persooajI.lustra.
eeperiniauti eu vers d'ell u u
sentiment de ?istic i ropulsi6.P
I si el que iiialparfa d'aquesta
manera 6s u n cristii, pitjor
que pitjor: 110 solaineut rehaixa
la seva pr(ipin dignidilt corn els
$teus, i fatiguet,ja e!s qne'l sen-
ten, ;, sir16 qne'ls horrositm
corn no pot meuys d'1iorro:it-
zar l'horno que perd el sent,it
de 1 3 pr6pia eonseraaci6 i el
respecbe degut a u n pare vene-
rable.


La blasf6mia eu boca d 'un
iucredul acusa imbecilitat; eu
boca d 'uu creient demhc ia .


JOAQUIM RUYRA


La casa
de .la Fortuna


(Continuacio)


ESCENA 111


(Berizat, RaJel i Tomasset)


BEK.---Ara que venim a passet-
jarmos un poc pel jardf, 6s bona
hora per camplir la promesa que
m'heu feta de dirrne el secret de
que m'eu parlat.
RAP- No vos ho porem amagar
mes temps des del moment que
mos heu let tant de favor. Aqui
estam, disposts a dirvos tota ve-


BER.-- Id6, parlaume ramb so c6
demunt sa xn6 i trobareu en mi
l'amor d'un pare, que arnb totes
c6 desitja la vostra felicidat. Di-
gau-me, id6, quin era el llinatge


RAF.-EI llinatge del nostro pare
el seu vertader llinatge era Buo-
nafine.


nafine ...iJ esqs, Deu rneu! meiam
si serh el meu jenre! 21 (giraittse
an els iziizs) el nom de sa vostra
mare?
&m.--Lucreciil


ritat. ,


, ,. - . del vostro'parel


BER,(CCiZlllC&Wt diitl Apnrtj-Buo-


BER.--(ML% connzogut)-- Deu de
pictat, squets son mos nets! (Mi-
rant an en Rafel)Per6 m'heu dit
que teniu unacarta que entrega-
reu a la persona per qui l'escri-
gue sa vostra mare. CQuin'es sa
direxic?
Rm--Sa direcci6.6~ aquesta: A1
sengor Zaffiri.,.
BER- iPerb que diusl ZaffiriiDe
manera que voltres sou fiys de
la meva pobre Lucrecia,:sou per
tant els meus nets benvolguts
an a qui fa tant de temps que de-
sig trobar?
KAF-:I vos sou el senyor Zaffiri,
pare de mu mare, an a qui nol-
tros anam cercant?
BERN- Si, estimadets, som en
Zaffiri i voltros sou es meus nets
Ja no sereu m6s pobres. Perme-
teu'me que vos doni un abras:
an aquest moment jo olvit totes
ses Ilggrimes qua he derramades
per sa meva fia i sa familia. Ja
som felis. Per fi he trobat lo que
tant de tempsfeia que era 1'6nic
objecte dels rneus pensaments i
desitjos.
RAF. i To~.(Am&-ca7zt n son avi)
Pel b com es, que r.ornt?s vos ano-
menen Bernat? Secse sebre 6 s
vostro Ilinatge no mos hauriem
cregut mai que vos fosseu el
nostro padri. iAh! Deu bb! Be.
neit siau. per haverxos deixat
trobar a1 nostro padrinet,al nos'
tro segon pare.


(Segicivd)


DE SON SERVERA
Els conradors s'han gosats a sembrar


les faves tenguent:una bona sa6 perque
ha feta una gran ploguda.


-Diumenge se feu amb gran solem-
nidat una festa a la Purissima pels
soldats que son a I'Africa. A I'Ofici I~
Igiesia estnva de gom en gam degent.
VenguC a fer el serm6 el Canonge R t
D. Antoni Sancho. Li :dam I'enora-
bona.


-Eis porcs han pujat u n poq!iet.
Les paguen a 2'30 pts K . i ja s'han eo.
mensats a aclarir. L'amo'n Tuan Ser-
vera (a) Chinet ha oherta matansa; en
inata unes quants cada di8


Son Servera-I4 Octubre-1924


Aanesta corresoondencia mos auedl


Correspoasal


an'el no. passat'per exes d.origlna1 a
iiltinia hora.


A continuayi6 va lo d'aquesta :set-
maw.


Saltre setmana se rifP un fondgraf i en-
care no ha sortit el n h e r o premiat que
fou el 1638. El depositaries Ba,tomeu
Paeras (3) de I'Estaci6.


--El dia do To& Sants partirrn cap a
Bones Aires en Llorens (a! Just I en
G u i m (a) Burco amb les seves espo-
ses. Les desiljam felis viatge


-Dijous de la setmana passada
se casaren en Melsion Andrau (a) Jan
smb CaWna fa) @I@ i en Guiem (a)


Reus amb luanayna Lliteras, tambf en
Monserrat Punta amb sa Corredora.
Deu les don molts anys de vida.
- El nostro amio D. Juan tiancho (a)


Chiaet ha vengut z passar uns quants
dies entre noltros.


=[)iumenge dia 2 varen representar
Els Reis que anunciarem equivocada-
ment per dia 23. Se representaren de
manera que feia estona que PO n'ha-
vien fets tant boos artistes.


Enhorabona a la comparsa bunyolera
qu'han fet aixi caritat als nostros ger-
mans que son a Africa.


DE CAPDEPERA
Dilluns d'aquesta setmana se comen.


sari s'escola nocturna que 1 President
de la Caixa l'amo'n Mateu Hinyon ha
de fer gratuila als atlots dc 10 anys en
amunt.


-Diuinrnge decapvespre varern fer
I'acostumada visita an el cenieRleri
quedant admirals de lo molt que s'ha
trebayat amb edificis i ornament en
les tombes i panteons. Es uri gust pas-
setjarse per alia dcdins que pareiw ver
laderament un jardi.Les tornbes. casi
totes acabades.Tot lo sant dia va estar
ple de concurrents per reszir una oraci6
pels nostros antepassats. Enhorahona
an ki fosser I'amo'n Juan de S'Augina
per la netedat en que mas cuida es ce-
menteri.


-Encare que haja plogut toroafer
moita calor; ia gent ia ha comensat~
a sembrar faves i blats i els matanses
ja comensen a mar alegres; avui di-
lluns ja n'hi ha una vintena La gent
pareix que no espera es fret. Aquets
dies es arribat de Puerto-Rico l'americ8
D. Juan Bauaa (a) Tacb per passar una
llarga temporada com $01 fer tols tls
anys a1 costat de la seva familia.


Dema diunienge I'Ofici sera en el
Castell, a intenci6 de devota perdona;
el decapvespre seguird la nowm de
coslum.


-L'oliva enguany ha madural mes
prest que% altres anys.Son molts que
ja donen la dqrera passada.


( Cowesponsal)


RELLIGIQSES
PARROQUIA


Segneixeu amb molta de con-
currencis,especialment els ves-
pres el Exercicis que predica
el Rt I?. Ginard de Saat Felip
Neri.S'han fets quatre eermons
cada dia: un a1 mali a les 5 i
mitja, UIL en la Sala del Centre
Eucaiistic a les 9 i mitja per
les Mares Cristianes, altre a
ies 4 i mitja del capvespre a la
niateixa Sala per les Fdles de
Maria i a la Parr6quia a les 7
del vespre.


Derni' tendrti lloc unaCo-
ruuni6 general per tothom corn
B aouclusiif dels Sts Exercicisr


unida a la de les F i b s de la
Purissima que tam& les to.
cava.


L'otici major serk a Saut
Salvador: -


Eis nostros Missioners
Arnb grau plaar mam llegint


en &I Heraldo de Cristo. Ies
crirniques que de les Missions
franciscanes duites R cap en
MOxic pels f-ares de la 1T.O.R.
esoriti el nostro bon alnic i
pais& Rt P. Fr Gabriel Tous.


Convit que tots els artauenee
les llegesquin an aquestes cr6-
niques per ferse ciirreg de lee
penalitats i treballs que s'im-
posen els nostros cmipatriotes
per conquistar aaimes cap a la
f6 de Jesucrist,leu vicisituts de
iota mena que experimentan,
I'entussiasme amb que treba-
llen i els copiosos fruits que en
treven. Llegiot sa derrerit crri-
nica el cor s'enterneix, I C s Ilk-
grimes veneu an els ulls i v0-
rament despres de la lecturs
brolla esponthnea I'oraci6 que
en ells demana ais qne'u son
enfora, per aidarlos a disthncia
en la seua tasca.


Stipiga amb aix6 el P. Tous
que fa b6 en divulgar, entre els
mallorquins, els resultats que
van obteoguent com aifruit de
sos afauys misaionals, i que
aqui tenen cors que espiritual-
mentesthu I( ells units i enviam
oraciirns a1 cel, per 1'6xit de la
seva grau obra.


Centre de lectlira
Aqueixa entidat que encare no
compta amb un any d'exist6u-
cia, va prosperant de dia en dia
en tots sentits. ,Ha aumentat
notablement desocis,de manera
que avui figuren en les llistes
unaisetantena haguent'hi entre
ells casi totes les persoues de
earrera de lit noatra vila.


La Ju ta Administrativa t6
acordada per molt aviat una
@ita reforma del Reglament
i tot seguit se reunirk la Junta
general per elegir una Junta
administrativa nova.


Se parla tamb6 ferm pel
Centre de constiiuir dues seo-
cibns per esplrii de la joventut;
SOR elles: Una futbollstica, j a
que en realidst no nChi ha cap
dins Art& i en tenen totes les
vile$ de Mallorca.


L'altra 6s una exenraionista
que 80 praposs wneixe i


\ . .
,. :
, I


per, depqonte, i de .$Ada.


olt sou dlaplaudir aqiiestes
tciatives i D ~ u vnlla que


t vegem aquets pcojectes
realidat.oonvertits


. .


6.8..


DE !A NOSTRA
METEOROLOGIA


S'havia posat atlra volta de bon sol
tmbsiera teba fins an el punt de que


temien ja poder acabar de
brar. Per6 novament ha canviat el
ps i aquets derrers dies t w i n brus-
eijar. Deu fassa que la sa6 sia pro-


.ESTAT SANITARl


Scgulm una temporada de bona salut


ques la major part.


Dimecres a la una del casvespre to-
un Combregar. Fou per Mad6


I eitregl I4nima a Deu. AI cei


MORTA


Dilluns n vespre,rebt elpt Viatic
molta gravedat 11


Yard del cam& de s'
Fey8 temps que una traidora


plalaltia minava la seua existencia i do-


dla esprrar a k a cosa. El mateix ves-
pie devers 10s onze entrega 1'8nima a
Deu. 61 di&rr!a$espre se feula con-.


aerall en la Parrbquia i Convent. h l
I sir i rebin 00s nebofs, els nostros


mics l'amo'n fuan i Francesc I'expre-
6 dei n o s h condol.


MALALT DE GRAVEDATA.


sapte a vespre leu tambe viaticada
Maria Moma d'en Pifole del


de s'Era-Vella.


ALTRE VIATICADA


Diinars a vespre tocaren un~com-
gi IOU per sa madona Escolana veya
a la tia d'Antoai Mas [que fa molt
tamps esti malalta. ,Que D& li


la par t que mes convenga,


ELS MOBTS


iumenge passat decapvespre, corn
giiia dels Morts el Cementeri fou
tat per moltissima gent seguint la
ana i anriga cosum ,de visitar an


aquesl dia el lloc aont leuen les des-
pulles dels nostros avant passats. Feia
Un sol ben calent; el temps coovidava
A l'ondernA demati s'hi digueren varies
misses en la capella.


RWORMES


Els americans gerrnnns Fortesa
(a) Jusepets, estan fent una cotxeria
pel seu auto.en el carrer :d'Antoni
Blanes just a I'entrada de la vila en
la Carretera :Nova ral1i [avon co-
mensava I'antic carrer d'eu Puput
Amb aquest mothi han tomada la


paret veya i han haguda d'assentar
mes endins en linea recta de la
tirada de can Pirris.
Aixi queda mes aixamplada l'entra-
dn d'aquell carrer que per esser
avui dels me5 transitats de la Vila
fega bastant Ileig.


Tambe se diu que slhan venuts ja
tots els trats de la finca Na Bat-
lesa que donen a la carretera i di-
ven que prest comensarhn a edificar
cases noves. Aixi qnederQ enibe
llida tota aquella barriada.


MATA N S E S


Aquesta setmana son moltfsimes les
families que s'ban determinades a
f e les matanses, tal volfa devant el
perill de que se propagui a la nostra
Vila ia malaitia poreina que per al-
tres pobles de Mallorca i Catalunya
fa maig de hondevwes.Tamhe s'han
apresurats a vendre i aixi es que
aquesta setrnana se fan pesades
colossals Sapor guarda sa vinya.
Elporces sa vidriola de sa gent
pobre i devant el perill de que fas-
sa uy, prefereixen vendre que Val
mes sa &i guarda que sa qui cura.


8


TORNADA


3espr6s de passar una temporada a
Ciutat ha regressat a la nostra Vi la la
familla de D. Pere Morel1 de OIezs (a)
dels Olors. Sien benvenguls.


CLAVAtiVERK


Eis carninegs municipals han estats
ocupats durant una temporada en tapsr
l a aciquia del Cos fins a1 MiiIac. Es
aquest? una miilora desitjada per tot
horn feia molt de temps, j a queles
pudors que dlella sorlien eren inso-
portab:es pels vianaats. Encara que no
s'haja feta amb totes les condicions
que hauria convengut ja'r cosa que s'
haja llevat aquest focus de corrupciir,


S@
ENDEVIN AY ES


De petit vaig mixer niascla
i de tothom despreciat
m9s tart c o n gran he tornat
m'he transEormat en fernella.
Som n n a hermosa clouzella
i de tot homo escullicla,
en teng m6s de mi1 germanes
i jo'n som la m6s garridit.


4%
Qnal6s aquell sniinal
qrie no espanta ui fa p6
no ti? deuts ni cap ca i sd
i sols caota quant se mop.


PROBLEMA


klguns jovenets 1111 dia
a L!uch volgueren ana
arnb un auto i demauaren
a cad'un que costaria
a n'es grupo contest$.


per fervos q u e s t viatje
i com s'auto t6 sa ventatge
que hi oaben mi?s passatgbs
si voltros fossau tres m6s
ja que a dins s'auto hei ha lloc
uua pesseta in& poc
a cad 'un vos costaria,
i aixi resultaria
s'finica baixa que trop


no volguessin venir,hi
ets altres haurien de fegi
caduo trerr pessetes mi?s,


lo que'n Mengol f6 pag&
i a cad'un que Ies cost&;
t ~ e n es couts i heu sabras.


Pagareu ' ianls de dobbes


Si de voltres cine de8piiBs


Quants eren avarigunrAs


D~in puro peh qui'l trow I
s'ctAteoeufi regalar8
i es puro es sorteard
entre els qui'l presentaran.


@d


FUGA
Q,.nt . r . p.t.t g..rd.v.
.n. r.9. . .n j.rd.
q . .nt I'h. v.1g.d. CX.
1. m'han h.g.4, r.b.d.


COLMO
Quin 8s el c o h o ti'uri barcot


CABILACIO
Are veneu nostros pares
marits de ies nostres mares
els pares dels uostros fills
i els noqtros propis marits
10s partirem sis anons
i en menjarin tres per hom
Les solucions al pio. qui vd.


4':.&/Gsam- ---.
SOL UCIOiVS a le$ endelsi-
na yes del nunzero passat .


La-Tenia 36 anw.
2-La IIetra A.
3-Es fum


Cantar victbria.
COLMO


A LA FUGA.
Russioyol de primavera
j a pots comeus& a caotk
perque diven que i a hi ha
per Cutat qualque sirera.


A LA CABILACIO
Cap, perque les altws fogen.


E n que ti? coral.
SESIBLANSA


Pirotecnia Espinosa
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGO


ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de bzrrio, jardines
etc. etc.


Novedaden FUEGOS ELGCTRICOS de grsn esplendor y
lluvias de fuego plateado y dorado.


FUEGOS JhPONESEES=rCOHETES REALES con cabellera
=Cohetes de honor=Cohetes eEctricosrsCoheta e scond idor~
cohetas reales con lluvia dorada y plateada.


DireeciCln=16 --Tautera Art&


VERBOS ~ A ~ T E L L A N ~ ~
EnseRanza practica de la coniugacibn de verbos regulares e irryu(ac6o I


cotiforme 13s ultimas normas publicadas poi R41 Aeademia. Preeio e.!% pts ,,


v
ejempl ar 9'00 ptas. docesa. , ,


. ,
__L


..
CCRREBiUOA D'ESCALES
La Gaceta del dia 30 pubiica la R. 0. itmb els ascmsos de mestres per


eorteguda naaturhl d'escoles.
E n la d'homos passen:


A 8OOO pts fins ai nhmero 90
7000 * s s B 244
6000 (i * <( * 170
5000 m .i * , 1200
4090 = il 1989
3500 > > e * 3285


En la de dones: '
7000 .u * * * 240
6000 1) * i. = 554
5000 s D > 1117
40M) < * u 1916
3500 i s ,v I 318.5


Trasiato'per quart torn:
S'ha resolt que dia 15 de novqmbre prcnguin posessori de les [seccions de


graduadr de Palma per les quals han estat znomenats definitivament:. D. pan
Terrassa, I). Antoni .Mercarlal, i D. rum Batista Mayol eis quals hapien re-
ciamat la proposta que s'havia feta a favor de D. Juan Llad4 D. Juan Bt'. i
D. Astoni Rigo:Puig.Adernis queden tnmbt! anomenats definitivament els al-
tres tres contra els qua ls no so teu reclamacib


Anib aquest motia qurdar8n dues vacants a Palma que son; La Donanova
i El Coil d'en Rebassa,


La gran maioria &Is Mesires haurdn rebuts uns quaderns de caligrslla caractac ,~
inglCs titulats MetoPo de EBdtIlra Hueco Grabado l e J Mumbrrl. &a ua ' :
metodo excel4ent per Ia tefornia del cardcter de llefra i tenen una prsentaci6 ex- . .. ,
pleodida. Tots ale cot-1egis.que ei vulgnin adoptar poden dirigirsr a noltfos i Ice ., ,:
ho servirern al mateix preu que la casa editorial, aix6 &.a 11 pts es cent i franc d8 ~ ir
port si la factura de tot lo que demanin passa de 25 pts.


OBRAS PIEDAGOGIQUES
Servirern a1 preu de Ies respectives editorials les que rnos lsien demanads,


LhPIS- DE COtOR
frinqugs de porf; mentres ni@s indiquin ei peu d'imprenta.


Hem rebut un herm6s surtit de capses de lapis de colors'per dibuix, "hi ha ,;
desde 6 pts. dotzena a 7 pts: capsa. Les cnpses son de 6 i #e 12, tipis. ' ,


DOCTRINES
Feia temps que estaven. agotades les <Doctrines grosses,. Ate ja eoti feta la


la nova, edicib. Podem servirles a Wpts,:dotsena.


PISSARRETES IRROMPIBLES
Hem adqurida una partida de pissarretes de pedra de les irrompibles. Son fnn


fortes i segurres que ma1dernent:caiguen en terra amb molta forsa no se rompcn
Les poden adquirir en aquesta Llibreria Escolar i Rellrgtosa a 16:pts dotsena.


(A) MAKGOL
A todas las llegndas dei Fcrrocari-i l hay coche


que parte direct0 para Capdepera y;Culzrratjada
de estos puntos s ~ l e otro pa.ra tod,as 1% salidas
de tren.


Hay tamhien coches disporribles para las Cuevas
y viajes extrnordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTES
S e sirven ericargos para Palma y Estacione!


r__


nterme dim.
PLASETR Dl3 NIARCHANDO.


PALmLAS
Unic dicdonari espanyol encicl6pkdic manuat ilustrat'


en cinc idiomes: espanyol, franc&$ inglhs, aleman, itaii8,
Edici6 1924.


Preu 12 p l s .
ELABOGADOPOPULAR


Set magnifics toms enquadernsts. Se serv.ir6 tota
i' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals
de 1Opts.
Pl*'eU 125 P t S . (SenreelDOrl)


NClCLOPEDlA ESPASA
El miilor diccionari del mon. Contk cent' miilons de


paraules, deu mil biografies i un r n i l l i de ressenyes biblio-
grafiques.
Se pot adquirir a piassos en la nostra'liibteria.


Eiisafmades i pallets
En Uoc se trohen z~illbs que a la


PANADERI A Victoria


Miquel Roca Castell
E S F O R N N O U


D'EN


A sa bQtiga hei trobareu sempxo p U 8
panets, gafietes, bescuite, ronete, i: t o k
casta de pasticorfa.
TAMBE SE SERVE1XaL)OMIOJLI


Netedat, prontitat. I economla


Carrel- de Pulmu 3 bis. ARTA
DESPAIG


San J o s e
D R


a. Igiiaclo Fip;L:erola
PPIOY, COMO NADIE
datalla en piecios, esta ca-a, t d a s 18s


~~5~~
Untros atmacenes que tirnen en gi andes existencias


TODO LO QUE SE QUI^^^ P A R A
VEQTlR Y CALZAR


Tellfooo 211 I Prer io l i la
y +e venden mas barato que nadie


ESTA CASA NO TIENtl SUCURSALES


ALMAGENES MAT3NS
DE


RAFAEL ELlU BLANES
C LLB DE JAtRlB 11 I J . ~ 39 a1 49


Palma de Mallorca
SASTREKEA PARA SERORA Y CABALLERO
ARTIWLQS Y NOVEDADES PAQ A VESTIR


DETODAS CLASSES


and!, de Esteva
Carre de Palma, 48-ARTA


P r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SEIZVICI ESMERADISSIM


SEGUREDAT I ECONOMIA


&Yoleu sstar ben seruits?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
te una Agenda entre Arth i Palma i hei va
eada dia.


Serveix arnb prontitut i segurtrdat to t clam
il'enchegs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat der
Centro Farmachntic.
Art6 Palma nO.3


dirigiu-vos a -I h


Quatre Cantons, 8-ARTA ~,
Te olis de primor i segona clam I.


Serveix bards de 16 litros a do- . ..:
a prous acomodats.


micili.
VENTES EN GROS I AL DETALL ' '


1 ,. " , -- .... ,..,..... .~ ...... 2 ....... ~~ * .... :.t-