Bisapta 2 rla Agost (e 1B24 Num. 365 khMk@ . . . 1'5@ Any . . . . lit6rrmre solt:...

Bisapta 2 rla Agost (e 1B24 Num. 365


khMk@ . . . 1'5@
Any . .\ . .


lit6rrmre solt: 10 CIS. --
died4 i adrnirristraci6
Quatre Cantons, 3


.: (ARTA) Mailerca


comprende la iwnensa forsa
eixisme italis i el prestigi din!re
del govern de Mussoliiii, prop


ys despres d e la seva arriba-
'hi ha prou en contemplar


sa transfcrrnac:b que ha sofert
'abans a despres del trioiif de!
. I aquesta contemplacib no
imilar ills aspectes materials i
de la vida italiana, .sin6 que s'


extenhre on la transiormaci6 ha
major: a i'rstat del esperit del
italih a GO que en podriem dir la


col-lectiva dc ia nacib italiana.
he tingut ocasi6 d'exarninar-10s de
en visib direela,~'els dos niomerits
de la vida @Itilia abans i despris
ioni feixista. Vaig visitar liilia en


mbre de 1920, qiiant tota la des-
posicib nacional culmina cn I'


.6 comunista dels Municipis i
fabriques, dcvant i'abstenci6,


ot del Estat i de la covarda
sit5 de la burgesia. 1 vaig visitarla
, e n mars d'zquest any, en'vigi-
les elecci6ns ep q u i tot un poble


d'enlussiasme i d'agrainient, es
ava a consagrar amb uii piebiscit
nt, no unaii-iusio i una esperan-
d la realitat iangible d'una obra


eteinbre de 132d, Itilia prescnta-
ots els simptornes, iomediatament
'?sors,d'nna rG.voluciS deniag6gica,
a descomposici6 anarquica, t a d
'orde politic, coni en l'orde social.
visi6 de la Rusia sovi$iica venia a


ls esp r i t s en parlar aleshores de
acib d'It8lia. Els observadora
tents i coneixedors de le5 coses
en per Itiiia una cbnmoci6 pitjor
us havia passat RGsia: el coniu-
que trionfava a Itaiia era rnenps
tiu, mks anarquic, qze el ':om.
Rus; no, tenh un programa ni


ia;era una explossib de ranclinies
simismes que no dirigia ningO


nt a?a innundacib d,un torrent
'o de le5 akues pastilents d'


uera rebentada.
.l,


La bandera roja onejava prr l i s
fzibriqurs i en les cases comunak del
Centre i el Nort d'l!%l!ia. La produccib
industriat anava estinginl-%e; CIS ferro-
carriis, q u e s t servei coinpiex i dellcal
corn cap a:tre en que la disciplina i ia
.jerarquia son mi.5 necessaris que
els rails i les locornotores, funcionava
anal-quicamciit, regit per un persoiia
iiidisciplinat que no reco!ieixia cap
autoridat oi cap jersrquia. E i goiern,
que eiicsre esistia de nom, s'hsvia
eciipsst per compict: r.i repriinia, ni
aprobava; estava absent. No es v e i e ~
oficials, ni soldats, ni pa rd ie s d'ordre
ptiblic; o s'amagavcn, o sol-tien v m i t s
de pais& dislressaiit curiosam?nt Ilur
caricier i tot sinibol d'aiitorita!: tin
unifortne, u!ia creu. toti insignia qiie
represectis e; principi d'autoritat o
portis un recort de ia guerra-d'una
guerra victoriosa ii!iida feya mes de


dos ?iiys! - guanyava iiescarni o !'a-
gresib a qui i'exliibia.


I I acci6 revo:ucionaria trionfant,
que ningti s'airevia ii conirdriar ni a
criticar, no tenia cap, iii dircccib; in-
nonibrabies coxites, on predoniinavtn
els r &s violenls i e!s r n b inconipetiriits
doiiaveii ordres;;!a iniciativa ei.poiit8nea
de i2 piths italiana ics exmtava a la
seva nianera, aportantlii les \3irulencies
del x u fe~nper~mcrtt, i els imptiisos de
les sews raricfinies coi ~cstivr:s i de
les seves vcnjances personals. On era,
q!u! feia . que peixava, la burgesii it--
liana, la 'inteI.iectuaiitat iiaiiaria,els 110-
mes de seny, e!r que no havieri perdut
el seiitimeiit dc patriolisme i 1.instint
de conservacid? Eren a easa; no Eeien
rcs ... i pensnven que ti0 hi havia I'ES a
a fer: a tot el mes a que arribaven, din-
tre de Ia I l a r o el rec6 d'un cassino
o d'un restaurant, pa;Iarit baix perque
no els sentis el cambrer o ia criada,
era a parlar msi del govern.


Lcs orgaiitzacibm kixistes que fcia
m(ts d'un any hasia creat Mussolini,
amb aire revoluclona:i, per0 anib I'
esperit intensamefit patridtic iamb un


Y


fort sen!it d'autorldz! i jerarq:iia, seni.
bkiven haver sigut submcrgides pcr !a
inundacib comunista. Les escuadres
feixistes que uns mesos altans planiaven
cara als cornunistes i delensaven la
goerra I prociama%cn ics glories del
cxerclt i !,ho!aor d?l u n i f o r m , semblava
que la trma x i s haguts engolit, Que
feia, q u e deia q x k pensava Musso:ini?
No feya roJ, i i i d?ia I-zs. . I jo arrib a
pcirsar si el seti cspcrlt Twokicionari


c, coci;iirnit per la
febred'accih i et desig de comendn-
ment. 110 miraria amb simpilia les
aud8ci:s comunistes i qui ssp si pcnsa-
va que a q i d niovirneii! necevitava un
ea? i que t+ podia csscr c!l el cap que
f;;ltava a aqrrcll movi Petit. lo espero
que a!@ dia hlussolini eiis explicard
la seva ainbstencid, en obres i en par-
raules, an aqiiells rno:neiiti de I ' a l l a i i
coniunista, i , si es heti cinccr, crec que
coi:iiriiiari les nieves sospit?s, zinb
ia qm'l cola --coin vc!irc~ii un altre
dia- no cs desdibuixaria en el n:& mi-
nim in seva personalifat en !o que t&
de iiies lort i cxaclerisiic.


I tot aqueii esiiectdc'e era po;iib:e,
perqci-5 I'expressiii violenta d'un yrocCs
anarquic qiie minava In naciS itailana
tota ;;I iiaci6 itaiiana de i'ondemii del
ar.&!ici. La decepci6 de Id vict6ria
de q u i pariarrrn despres, en lloc es
senti tan rdpidamcnt i a m b tanta in-
tensidnt corn 6 Italia. 113 dtcepcib de
la victbr-ia produi e.1 to!m les classcs
socials singularmerit en I:? btxgcsia, I'
od! 81s diats, Podi a la guerra, I'odi a1
Esta!.l3eccpcionar e : pobie itaiii eLi les
scvcs ii-!ti!iiins nscioiiels i devanl l'cn-
sorramen: de tots e:s initcs denioeratics
i humanikvis que havieii pryclamat
eis .3!iafu... i q u e ells inateixor h i v i e i
acebat per creure, es t rob i w i s e el
coil trapbs d ' m a coinpensaci.6 espiritual
d rvmt ia ra i ; tn ! de totes les iiiis&ics
i de tots c1s sutl.iiiienls maifrials qiie,
corn r6ssec maleit,havia deixit la guer-
ra. I e$] uii cos socia' en que sois bull
el desco:i:ent i ci pessimism?; cn que
sois coven desencuo!s i ienclinies; en
que no es seiiten nibs que dolors i fmi-
des seiisc el b.klssiii conso!ador d'uoa
il losib i d'uiia es;wrau:a,el virus d e la
anarquia s'lii escarnp amb faciiitat i
110 troba aiurador. Aix6 explica la vi-
rulkncia i l'extenci6 de i'expiossi6 co-
munista iraliana i la manca total d'una


E


resisteiicia,l'eclipse complet del instint
nacional i del esperit de conservacid
que sofri an aqtiel!s moments la socie-
dat italiana.


En la seva vida ecoiibmica, la situa
ci6 d'itilia era desespefada: la crisis
d e les indilstries de guerra que IiavIen
pres uii i:intsstic desenrotlament, es
deixava ssntir a m 5 intensidat creixent,
fent trootoi:ar ies i i i~jors for!unes i les
m t i s3:id-s in;ti::ic'bx bdiic$rie3, Les
induitriea p r o p i a z e n t nacionais, aque-
lles que j a existien i eren prbsperes
abaiis de ia xucrrti, sakien la cri.is
universal. accenliiada a ftrilia per la
iiid;sciplina i la nianca de rendiment
dcls obrers.


La balnnsa comercial es saldava amb
d8icirs piorosos, car, e:i cessu cls
artificialisnies ecoribinics de durant la
guerra, continuava !a imporlaci6 de
productes estrangers que no venia
comyensada a i;b cap augment dc Vex-
po r tx i6 italiaaa.


I el pressuposl del Ertat no cobria
arnb impastos in& que la ineifat de
ICs scves derpeses: i'altra meitat es
cobrid ami) cmpreslik i am5 biiiets de
Banc.


E: preu politic del pa, el pa pagat
a mitges dei Estat i el consumidor, i
que p x s i sol. duia la hisenda plibiica
a !a r u i w , no hi havia govern que s
alrevis a tocar-lo devant ei vel coniu-
nista: un que ho liavia intentat, havia
pagat l ' i nk i i t am5 la sevs. vi&.
1 els teldfm; i c:s : x m x r r i l s donaven
un pCi.ilrri swvei a l p6 ic,li costaven al
E:jtat wmss iantistiqiies seas? que el
govern tiiigufs f o r p per auginentar
Its taril'zs i rrdtiir el cost de l'csylota-
ci6 esdeviqii t enorme pel nombre
fab:iibs i els saiaiis crescuts de: perso-
nal.


La moreda itaiiana, expressib sinre
ticn de la vida ecoii⁣i i financiera
del @ai. m a v a rodo'ant cap a i'abim,
prodiiintse ei fenomen, qu? ainb esperit
d lnconscieiit demag6gia s'anomena la
vi& mra, q m n t no 6s aitra cosa que la
conseqiicncia: f a i d de la d esvaioritza-
cib inon . t i r i a .


I, en p0;itica exterior, Itilia havia
quedat reduida a la categoria de @ten-
cia de tercer ordre. Exclosa pr&tica-
rnent, de les deliberacions de la Con-
fercncia d e la Pau eneiniatada a n i ,
Franqa, sense haver guanyat ni la


i


, , . .
n . .


\


LLEVABRT a-
vespre continuacid
ris a S. Salvador,
i dijous Eistividat de
r se celebraricn les


funcions qnt. en el iloc oportiu :


CONVENT


Avui i demA s&uiricn les so-
leinnes Coranta-Hores que co-
mensaren ahir en aquestaIglesia.
Tots cis actes revesteixen g-an


'> solemnidat. Predica el 'Trfduo
el Rt. P. Bartomeu Pons. Dem&
se fer& In conclusi6 haguent-hi
Ofici amb serm6 i el vespre pro-
cess6 i Reserva. Ha assistit mol-
ta gent a guanpar el jubiieu de
la Porcilincula.


V E S T i C i 6 DEL,
MABX FRAMG~SCA


Diumenge passat dia 27 en i '
esglesia de St. ilntoni de Pfidua
s'hi celebrA la vestici6 del hibit


~ de St Francesc a cinc postu-
lants; Dos ccristes que foren Fr.


.Juan Gay& i Era Pau Tous.
Aquest derrer Ail de pare arta-
nenc que's 1%-lustrat blestre
nacional de 1,luchmajor D. Pere
Tous a1 qual felicitam coral.
ment.
-Tres Ilecs: Fr Jaume Sampol


Fr Pere h4iralles i Fr Sebmtik
Adrover.


Feu I'iniposicib el bf. Rt. P.,
Provincial Fr Bartomeu SalvA.
Acabat 1'ac.te t:m important, fou
servit un refrcsc a ses families.
An aquestes, a la Rda. ccmuni-
dat i als novicis sia enhorabona.


A conseqiiencia del estat, casi
es pot dir d'niterinidat del Batle
cessant D. Francesc Ferrer i de
l'incertitut en que's trobaven els
deines de la Comissib Permanent
de si o no seguirieu formant part
de la mateixa, fins a 6ltima hora
no s'ha constituida la comissid
encarregada de la orrganisaci6
de les festcs de St. Salvador i
devant la premura del temps
finicaraent podr2.n celebrzlrse les
festes en la forma .traditional,
qu? v5 a ser el com segueix:


El dissapte dia 5-Demati cap-
ta genera: per la vila.


AI horabaixa sblemnes Com-
pletes.


Acompanyada de la Comissid i
Ajuntament a1 Ofici. Aquest sm
celebrara a les 11 amb tota so-
lemnidat cantant-se una missa a
veus per un chor nutrit. Predi-
carA l'elocuent orador sagrat
el P. Caraltjde la Missid.'


A la 1 corregudes en el Cos
per homos atlots i bisties.
A les6 Completes a St Salvador


mfisica an el Terradet i Ball de
la Cisterna.


El vespre Mdsica i focs artifi-
cials a la Flassrz del Conquista-
dor.


Dia 7-El mati a les 10 i mitja
acompanyada aljOfici que se dirk
-en I'Oratori de St Salvador avon
predicarA
Tnrnbk se cantar& una missa a
veus.
R la 1--.Corregudesan el Cos.
R les 6- Ball a Sa P assa del


Conquistador i cucanyes ala
Plassa Veya.


Ales 1Oi mitja mfisica a la
plassa del Conquistador.


N r n .


Pot esser que amb I'entrada
del nou batk s'afegesquen o se
canviin .algins lnfimeros dels
dits.


i


MATRIMONIS


Dia 26 Se casaren Antoni Sere
vera Masssanet amb n'Elisabet
Sureda Miquel.


NAIXEMENTB


Dia 16-Catalina Ginard Quet-
glas.
Di,a 31-Miquel Jnan G nayd.


MOKTS.


Dia 28- Maria (a) Vires Feme-
oias (a) Cuariillas, casada, de
19 anys d'endocarditis.
Dia 29,Bsirbara Genorard Es-
trany (a)Confita d e 4 anps de
Sa Colonia, de meuingitis.
Dia 31-RamSn Ferrer Vivcs
(a)Toro de 83 auys c ~ s a t , d'an
giua de pit.


P
Ales 10 del vespre Revetla.


En ella s'arnoliarfi desde la plas-
seta de St Salvador un castell
de focs artiiicials. Amenirara
i'acte des de1 ierradet, la banda
Filarmonica hlassauet. obstant poden dir que equesta setmnno


Dia 6-33 mati a les 10 i mitja I no I'ha fet excessiu.
:, ,
~ . $


Meteorologia


Sembla casi per deines dir que fa
lealor; an a'x6 tothom heu sap, No


Estat sanitari


No hei ha cpidemies, colca gBstrica
i els malaltr correnr.


Operat


D u n flemona sa ma. que presentava
mal aspecte fou operat en la clinica dal
Dr. Ferrando de Palma, el rnedge de
aquesta localidat i bon amic nostro D.
Sebastia Blaner Sancho. Ajudaren al
Dr. Ferrando el pare i el gerrna del
pacieot e!s nedges Srs. 1;laiies. Mos
hem enterals amb satisiaccilj que la
operzci6 va aaar C.6 1 de que la nia!al-
lia du ban curs, de lo qual rros alegram
i li dtsiijam pronta i total curaci6.


Viaticada


l ieu fou dijozs, It mare de I'Anro'n
Toni Antith (a ) Puix del curer Curt .
Deu I'assistesca per la part mer
convenient.


BeuvengudaQ


La donam a ies distirrgides famiiics
de D. Francesc ds P. Missanet i de D
[osep Sureda Massanet que han vcn-
gudes a passar la temporada estival.


Tarnbe la donatn a D. Amador Poiis
(a) Soileric que arriha apuesta setma-
na pissada de la Rep6blica Dominica-
pa aont resideix per passar una tempo-
rada amb sa familia.


I--


Mort repentina


Dia 31 a1 mati se tach un Ex-
tremuncih; fou per l'wmo'n Ra
nion Toro del carrer de la Pure-
sa que'l dia abans havia anat a
espolsar metles. Se colgP ben bo
i de matinada el trobaren mort
dins el Ilit. Havia estat algunes
vegades retgidor de part de
YAssociacib Obrera. Aqucsta
assisti amb sos~ fanals a I'acom
pangada.


-, -


Pelegri '


El dia de St. Jaume trescit pe
nostro potbte el pelegri Adeodat
M.a Pilar, polac que pelegrinetja
per varies nacions i capta per e1
seu sorteniment f el sobrant per
les Missions. El vespre dona una
confcrencia en el Teatro Prin-
cipal a la qual hei acudi molta
gent; s'havia anunciada perrnedi
de preg6.


Desti


El Tineilt Coronell ,dEstat Ma-
jor D. Va!enti Massanet, natucal
dc In nostra vila, de disponible a
Balears ha estat destinat a Giro-
na.


NOTABLE CONFERENCIA
Diumenge dia 27 la don& en el


Centre de Lectura devant selec-
te auditori el Capall& del Regi-
ment d'Inca Rt. D. Juan Arjona
la cual fou molt aplaudida per la
concurrencia. Dificultats de
compziginacio nos impedeixen
molt a pesar nostro. de publicar-
ne- avui I'extracte qu'en feu
el nostre col-laborador Sr. X, el
qual sera publicat en el pr6xim
nsmero.


Tampoc nos hi ha cabut un ar-
ticle biografic d'en Angel Gui-
mer& que hour& danar tambtf en
el qui ve.


MERCAT D'INCA


Bessd a 151'00 quinth
BIat a 21'50 sa coftera
Xexa a21'00. ..
Ordi mallorqui a 12'00 c


foraster a 11'50 a
Civada mallorquina 1 2 ' 0 pts. id.


forastera a 11'50 -
Favec cuitores a3Yi'M)*=


ordinaries a 26'00 s c
pel bestial a 36'00 *.


Mais a 36'00 SI


5


-
n Comisid de fesles amb el noti Batle, 001
2 encara oryanisar unes BONESFESTES.


S'esrci ar reg lant uti ampliacid del prograoza en la
qualheierclr.en unes CARNERES E X T R A O R D I N A R I E S
de campeonat regional xiclistn i pedestrt. c m b premrs
inzporlurz ts.


TunzDd se projecla una yr-an PARII'IDA D E FOOT-
BALL enire dos 7 &Ls r?zkj importants de
Mailorca; igualnzcrrt 11na TIRAD A DE COLOMINS
C p tchon) i altres nunieros cl'uclracid.


l!r


S e gesltona lu cenguda de wens PxlIrordinaris.
Peribdics i Werrister WtFades bDn a?.?@@$. Un volum de %@-XXIXb planes (H17e)cB RAflrs
pts. / 1 MALLORQU lPlA


Fokleto de gran utiiidat. El Servirem A qualsevol iuterbssi una de les sigueuts reviste3 s'bi PO
suscriure en aquesta Ilibraria. a tothorn qui el demani a 073 ots. --usp*lroc


wemplar 7'50 pts. dotxena
TRESOR DEL3 AVIS ELCONSULTOR


DE LOS BORDAUOS


Edici6 econbmica: 9 pts. any. EdieiQ


WBNDAY ES
MALLORQWINES Kevista folklorica balear-Preu 3 --.-


pts any


de luxo: 15 pts any. D'ACI I D'ALLA
OANNSONETES d'en Jordi des Rec6. - N'hi ha w i t


toms publicat? i tots les [trobareu en
la nostra llibreria a 2 pts. tom. Suit mensualinent a Barcelona.


Molts de gravats i treba!ls cientific i
literaris. Preu 1'25 pts. cada mes.


LCALMUDAINA
MENORQUINES


1 liar! r'e Palma. 2 pts msnsuals. Bs un aplec de cansonetes populars
r h l i d e s per n'Andreu Ferrera Menor- -
ea. Van ben classificades i anib profu- REVISTA D'AGRICULTURA LA VEU DE CATALUNYA
si6 i e notes - Es ~ ( n volum de 199
planes.


L A CUINA Preu: 2'50 cada mes. Surt cada 15 dies;a 1 pts cadaincs
MALLORQUINA


Llibre del COC i de 1acuinera.-
Indispensable a totes les families de
bongust. Se ven lambe aqui. Llibreria
escoiar i relligiosa Art&


LA VANGUARDIA Preu 2'50pts. ECONGMIA I FINANCES


%s353*seeeei Surt quinzcnal a 1 pts a1 mes. de 3arceiona: 7'50 pts. tr iaestr?.


Les servireni a qui les demaui
RONDAYES


DE IVIENORCA


Pracedides d'un estudi de les parli-
cularldats diaiectals del nienorqui. Amb
sa lectura s'hi poden passar algunes


' BATXI LLFRS
S'han pLblicats u n s Apuntes de Geografia General i de Europa que conlesten


a1 programa d'aquesta asignatura en i'lnstitut de PalmaSols valen dues pts.Son de 1 molta utilidat si estudiants
11_1_ _I__ -* Y


Eiisaimades i panets
En lloc se t a h e n 3ii16s que a la


iigies, aieman, italiA,
PANADERIA Victoria


Miquel Roca Castell
E S F O R N N O U


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche


que parte directo para Capdepera y Calwratjada
de estos puntos sale otro para todas las salidas -
do tren.


May tambien coches disponibles para las Cuevas
J viajes extraordinarios.


Rtekme dias.


D'IIN EL ABOCADO
Set magnifics toms enquadernsts. Se servira tota


I'obra d 'un cop i pot pagar-se a plassos mensuals A a8 bot iga h e l t r o b a r e n s e m p r e pans,
panets , galletes, bescuits, rol le ts , i teta


Preu 125 p f s . (SenreelPoit) casta de pas t i c r r l a .
TAMBE $E SEtlVEIXaUOMICJLl


Netedat, p ron t i tu t . 1 economfa


_y


El millor diccionari del mon Coiite cent millons de
de ressenyes bibiio- D E S P A I 6


Carrer de Pulmcc 3 his. ARTA -~ ____-
11_--."11_̂ -1--_44 ---e- ..-.- -1__I_X.__l_ l-.l-


GRANDE
San J o s e


Uda. Ignaeii Figuerola
=-


3- iHOY, COMO NADIE * -
detalla en precios, esta casa, todas las


y que venden m i s bara to que nadie


Teliiboo 211 S Prsrio tin
ESTA CASA RO TiENfl SUCURSALES


ALMBCENES MATONS
L FELIU


CALLE DE JAIME 11 n.O.39 a1 49


Palrna de M a 11 or c a
'3ASTREKIA PARA SENORA
ARTICULOS Y NOVEDADES


, .. ,..I '~ .". , .~ ':.
B T O D A S CLASSES


. , .I ~ . I , ,~ -- .. .-._ -, I . ._ . . ~ ,


Garre de Palma, 48-ARTA
S'ES OBEKTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERViCI ESMERADISSIM


p r o n t i t u t I
I


-


I


&Toleu sstar ben seruits?
9
(A) ROTCHET


te una Agencia eutre Art& i Palnia i hei va
cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tot classc
d'encirregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat del
Centro Farmachtic.
Art& Palma nO.3


I


i li
~ dirigiu-vos a


D. J I
Quatre Cantons, 8-ARPA


T e olis de primer i segona claws


Serveix barrnls de 16 litros h do.
a preus acomodats.


mioili.
VENTES EN GROS I A L DETALL