Any Disapte 19 de Juriol de 1924 Num. 163 ,,* rwus Artl. U a ~ r r r t r a . . ....

Any Disapte 19 de Juriol de 1924 Num. 163
,,*


rwus


Artl. U a ~ r r r t r a . . . t'5O
Any. . . . 7'00


1rcuy.i 11. . , '. * 1000
. . -_<, ~ ..
' . ~ ., blhero solt: le cts,


e-


, Redacci6 i administracid
" Quatre Cantons, 3


(ARTA) Mallorca


u___


SETMANART CATOLlC MALLORQUI


Oui T no trebaya
..... que n
- ~ ( ~ o n C o ' n Jordi!l


-;iPeeeeret!I
--Cree que fa dos auye que


uo.mor haviem vi&, ni parlat,
oonoo'n .Jordi; i .qu6'de coses
q6'hao paamidea.


-Per6, ,s i jo no le conec,
Peret;,.iqui.-n capellis1 i quin
abricl- i, quines',botesl dTu et#
an <@ret?


-3om es mateix, uornCs
qua -.h,e enterrat pera sernpre
aa>pipa, es oapell de pauma, i
SBI .e$ba:denyes.


-Da totes manwes guardr
totea aquestes c6ses per 10 que
pugui wser,


-Ca, conco'n, Jordi, ca;
aq%lls temps de miseria ja no
tornarh pus mai. Miraume
ses.mans; si casi j a no hi teng


~ ea1F'''Miraume sa cara; es fina
&ni.sa d'uu senyor.


-dl t'hi podrhs maritehi
sem$re,' aixi?
- iCoaco'n Jordi : aembls


que viviu a sa lluna de Valen-
cia1 gQue n*d*'sabeu lo quo
papa pel mon F En dos mesos~
de yiure I Ciutat, he virt i ne
pansades moites coses. jMirau!
gNO & 1-6 que ab,aw ,,s'havien
de trebayar deu horas o m6s7
Id6, ara, dom68, sis.


-Pqrd.J%ret, aqul. ham arri-


-Esperau-vos, encare; p o
68 yerque .. abanr . guanyavern


: quatre pessetes? Id6, , qra, ca-
torza. ' .


bats? , ' *.


-&ad% dia,Peret?
-Cadadin, eonco'n Jordi..
-Diglies que ara deus trnir


-&Quina necessidat teng?
uapyant lo qu'un homo vol


~i estuviat, Feret.


. ..
~


yuant un homo eati en vaga
se menja lo que t6 guanynt.


-iQue vols dir amb aix6 tie
estar en vaga?


-;Oh1 heu nrreglam aixf.
Trebsyam quinze dies, estau-
riam poca cosa i llav6 feim es
vag0 quinze dies m6e perque
mos pugin es sou i mos rebai-
xin ses hores de faina. Aixi 6s
com gUa?IyRm i estam descan-
rats.


-1 per air6 no teniu mai
cap dobb6.Jo m'en recort,Peret
que quaat guanyaves quatre
pessetes diarier tenies cent du-
ros estuviats, i ara per lo que
tu dius.. .
- Quant les haguem de


menester les tendrem d'allic
avou siguin.


---Creu-mi), Peret: ostoja sa
roba veya i no la tiris que tai
volta 1'haurica de menester.
Bi't sobra uu roreg6 de pa, no
el tiris ai1 es cans que per
ventura't fe r i falta.


---$a, ja, ja,l De couco 'n
Jordi.


--:&iira, Peret, que si tu has
vist Ciutat, jo he vista la page.
sin. Si mentres els de Ciutat
feis es burro i vos dirertiu i
vagau, els pajesos trehayasseu
el doble, tot iruiria be. Pero el
cas es. ..
-22' caa es conco'n Jordi,


que vos teniu ganes de fe
sermons.


- -MBs que sermons encare,
vui esser profeta. Id6, 6s el cas
que es pagesos tambe aprenen
ea vostra granduieria i tamb6
%rebayen de cada dia manco i
volen gonyar de cada dia
m6p.


--ki a mi quk?


---dQae no mengrs tu, Peret?
Trebayant poc voltros, el ves-
tir mos costa un u y de la cara;
per6 trebayaut poo noltroa
pagesos, es pa i sa earn vos
costar& una orega, i no t r eba -
yant noltros ni voltros, potser
mos arribrrem a fer vestits d e
billets de banc, per t do cotb o
de liana, no; potser menjarein
peces de cine centims o pesetes
per6 de pa no'n nienjarem.
dQue t'has cregut tu que ses
coses cauen fetes del cel?


--Ell cantau corn un picot
qu in t sent es mal temps.


---Cant veritats. (Tu havies
vist mai que tirassin ses bales
de cot6 les tirassin dins la mar
o que'l blat anas a parar an
es femer?


--- Angela illaria.
---Id4 ara trebayant menos


hei hanr6 manco cot6 i manco
blat i si abans uo'n sobraveu
d'aquester coses nra n'ha de
faltar i colcfi anirB despiiyat i
i colc~pat i r8 gana. - -Sempre vos ne veniu amb
romancod
---Un romnnco b'en cantit 6s


bo Peret. Jo voldria que tu'm
donassen revons i no paraulea
de que aix6 ha de venir niri
corn jo t'he demostrat. Cren-
me, i no m'en dssdie; si tens
robs veya guardala; i si tens
u n roveg6 no'l donis an es
C R U S .


J. R.


El microbi
de la terra


La insipnificancia del% homos
ks tan gran que no podem figu-
rar-mos fins avon arriba, fins
avon podem suposar o comparar
.l'homo mnb el microbi. Supo-


sem-mos una gotn d'aigo podrida
avon hi habiten millars de mi-
crobis, una beguda qualsevol
que a1 'beurerla mos passam un
o dos milions d'aqueis sers di-
minuts. Aixi mateix el mon est&
poblat d'ells.


L a Terra eati habitada pe
microbi,bo o dolent, ric o pobre,
per6 tot microbi, a1 fi i nl cap.
No hi valeri nobleses, ni titols,
ni pobres ni rics. Dons o dolents
tots ho som. E'er6 tenguern pre-
sent que aiai com de microbis
n'hi h a de molts de perills per la
salut del homo, tarnbe n'hi ha
CQ canvi de bous i inofensius
per la nostra salut del cos,aquest
que pocs dies despres de mort
qucda me5 que reduis a un
cabasset d'ossos i pols. Be em-
parb, direm e15 homos: noltros
som molt m& perfets que.aquets
animalets tant disminuits i per
lo tant tenim un cert dret mks
que ells.Contestem1-cs an aquets
homos que Deu, els-he concedf
la parla i l'enteniment i {'Anima
per poderse posar darnunt dels
animals, per6 que no per aix6
tcnguin cap mica de pretenci6
de dixar d'esser lo que son.


Per demostrvr la realidat
aquesta, tant vivent, jo vos preg
que inos fessem l'efecte de que
som transportats a un d'aquets
mons que desd'aqui la terra se
veuen, poblat o despoblat. pel
cas &s igual. Des d'allAgirem
els y s cap enrera, per on hem
venguts i si porem distingir el
moa ja farern prou. Llavorr
acostem rnos-hi una mica mes
a la mitat del cami que primer
haviem recorregut i vos pregun-
tareu: {per6 er possible que a116
que a penes se divisn sia la
Terra? pot esser que .aquella
bolla semblant a una pilota de
futbol sfa plena d'homos micro-
bis? Preguntau-vos en aquell
moment, coni ho feim ara noltros
en veure a hlarte, &s poblada la
Terra? &s veritat que an aquella
estrella opaca hi ha essers vi-
vents? Si, n'hi h a ; id6 no ho
sembla, no es veuen. Tendreu
d'acostarvoshi encara un pcquet
m&s, ja podeu anarhi amb aero-
p l l i pot ser Ilavors ... comen-
sareu a veure la bellugadissa de


.les multituds que sqmblant a
, F garons de formigues, van fen , ,~


, . . .
<>, , ._. , . ,
via, atrafegats, per unes vies
blanqurs d'una ciutat ... I all6 son
els homos?Es creiblc que aqualls
punts---permateu-me que aixi les
anomeni. ---siguem noltros que
mos creim esser tant gram i tant
ben fets i no tenim altra granda-
ria que la d'una formiga humana
ados cents metros d'alsada, i
que apenes se nos distingeix
des d'una alsada rnassa superior.
I pensar. que aix6, aquest micro-
bi, aquest ser ran miserable, es
el que s'atrevcix a mafefr, a
criticar, a ofendre a Deu Omni-
potent devant scu?Oh!Clernencia
.Divina! perdonau a la I-iuma-
nidat.


Com pot esser que devant
tals mostruosidats no cncengueu
la ira divina, a aquest que tant li
costa 1' enfadarse, ;es possible,
Senyor, que davant la vostra
presencis santa pogJem fer gala
del nostro orgull, de la nostra
superbia, devant de vos que ainb
una sola petjada mos podeu es-
clafA a tots plegats com si escla-
fasseu un muiit de microbis, ja
que no som altra cosa, com en
podem deduir amb tot lo de
tall?


Redrecat! mon culpablt; en-
care hi ets a temps, Jesfis k s in-
finitament b6 per perdonar-mos.
Procurem no ofcndrel, prome-
tem-li. venerar-lo, demenam-li
perd6 per les nostres faltes
comeses fins avui i tenguem
sernpre present, , ben empapat
din,s- el 'nostro, ;qui i quk es 1'
omo aqueix ser microbi tan
insignificant, comparat devant
d'ilquell que ha estat ofks per
aquest microbi. que apenes se
distkgeix.


A. C.


luny de 1924


LA SINIA


La sinia, de nou ja volta
desfeut-ne l'encantament
de Ja immensa blava volta .


que'ns envolta
en el capvespre morent!


Regalimant aigo pura
els catufols veig pujant
de la gran roda, l'altura,


i amb gran cura
capbusantse es van baidant.


Tapada d'ulls la somera
giravolta a1 seu entorn.
i ho repeteix amb dalera,


corn no t6 pari6 a1 cntoru.


Els solcs dels canips i de I'horta
veu el pajes, amarats;
i a la sev'anima forta


dels planters,els bells esclats.


la feinera,


aconhorta,


Aquells bancs de mongeteras
enfilant-se canya amunt,
de colorants pebroteres


complementen el conjunt
primiceres


de l'bora que n'enllumena
la lluna blanca com mai,
amb el goig que'l cor omplena.


ningnitud de I'ample espai.


I de tant en taiit grinyola
la sinia arnb el seu fresseig
i a la canal s'hi agornbola.


l'aigua an el rfistec szfreig
que a1 bell mig de canyal s'obra
c1;rrissim c,om un mirall;
essent la previnguda obra .


que an el pobre
camperol r a t a treball.


de serena


quant s'escola


Remoregen les granotes;
s'ouen del tdtil i el griil,
les acornpassaces notes,


allunyen tambe el peril1
de la persistent:secada


que en altres llocs ha pres peu:
i en nostra fertil contrada


la sinia, als vespres, quant treu
el doll de l'aigua que'n bonhora


[escampa arreul


quant,ignotes


l'ha lliurada


Salvador Borrut 1 Soler.


----.---..--


De primera
ensenyansa


INSPECCIO


S h a rebuda la uoticia d'hnver
estat anomenat Inspector de
primera ensenyansa dc B-1 ears
D. Ferran L e d Crespo i s'ha
adjudicada la quefatura de 1'
Inspecci6 a I). Juan Cap6
Valls de Padriaas. A nn i
altre les felieitam.


C U R S E T


E n el Museu pedag6gic de
Palma s'hi est2 celebrant el
primer Curset de Llissons
pihctiques, 01s dies 1$.18-i-I9--.
Les llissons son donades pE*
n aciols ;per; mostres'. esculiG
entre els inillors de Balerrrs
am; nins tie varies escolee.
AclemBs se donen vfiries code-
r6ncics i se farap visites col-
lccl.ives tt lo mks notable de
Ciutat.


___l "~... _1 ~--.--
..-. ,?& - 3


V A ('A CION S


Dijous dia 17 s'acabayen les
classes a totes .les escoles de
primera ensenyansa. Hei haw8
vaeaci6us fins a1 31 d'Xgost, ai
no a'ordena altra eosa.


M USSE U PEDAGOGIG


S'ha reorganisat el Museu
pedagogic de Balears baix els
auspicis de 1'Exma. Diputaci6.
Es estat nombrat Director del
Museu 1'Iuspector en cap D.
J u a n Caph.


"ant el Dirertcr coni els de.
m6s de la Junta est82 animals
de boil dcsig de fer obra pokiti-
va. La seva prirnera obra 6s
el corset de prhctiques Que
s h i est& douant a1 qual segons
notioies seguir8n altres obres
de proflt.


R E UNlO D E L A
J U N T A LOCAL


L a Juutti Local de primera
ensenyansa de la liostra Vila
se reuai per enterame de la
circular de l'Inspecci6, que ja
coneiren el% "nostros lectors, i
acordb formar inmediatament
el Cons escolar que an aquella
s'ordena. Tamb6 s'acord8 do-
uar un ample vot de confiansa
a1 Sr Batle perque cerqui i
executi tot8 els lnedis que
cregui factibles per realism
tots els punts que en,la citada
circular se proposen.


CENS ESCOLAR


..-. *. .--..-
..-_ -.- 9- .- .__._-_


Cooforme a1 acord pres per
la Junca Local ite primera en'
senyansa B'ha fet el cens de.
t T s els nins i nines d'aquesta
localidat que e s t h coinpxmL&
en l'edat escolar o pia dels 6
anys als 14, e! qual ha donat
el siguent resultat Nina 477-
Nines 484. Total 961.


L'ensenyansa obligatoria
Emc TE


El Sr Batle ha posat an el
lloc de costnm el siguent edicte
que copiam: ~ ~ ~ l F : +.:e+q
D.Francisco Ferrer Rodriguez,
Alcalde coustitncional de esta
villa
Hago saber:


Que esta alcaldia eo:*'cum'
plirnimiento de lo dispuesto en
la circular de la Inspeccibn de
la. enseamsa de Bekares, de
feeha 1 del actual amonestarb
por l a , vez y multarti en lae
sucesivas a 10s padres tutores
o eucargados de 10s niiios y
niiias euya edad este compren'
dida eLitre 10s EeiS y catorce
&OS, que no cuden de que


-____, . , ---.. .-... .. . , -"--
~ ,._ w-,._._iw- -. --


asistan a la escuela,
Art& 18 de Junio de 1924- El Aleddc
Fcp E'errer.


COLONIA ESCOL


L' A jun tamen t acordi papar
els gastos que repredrnta 1'
anviar dos nins de lea escolu
d'aquesta localidat a formnr
part de les coldnies ea
quo pela forans ha organisada
la Inspcccib de Ia enmnyansa,
Fer disposici6 d'aquesta i d',
acvrd amb la Diputrcid s'en
hi poden enviar t res, els quala..
s e r h degits per PAjuntament
entre els de la llista presentaG :
pels mestres uacionals. , . , ,


Les Qbreres
de Xant Jusep ~


AI ressenyar en 61 mes de .
Gaig derrer la festa que celeb& ' .?,.'(
I'Associaei6 d'Obreres de St. ,. .,
Susep no parlarem, corn de :':
costum, del moviment de con- ' '
tes del any. L'haver-los publi- '' ,
cats El Heraldo de Crista :s 1
mos dona l'oportunidat de la ' ',;
reproducci6, a fi de que elS-':
artanencs tengueu idea' de IB'~'.'
marxa de tan ben6fieaentidat. . ' ' .


ENTRADES


Gapta eu les reuni6na ordi.
n5ries i anunlidats de 10s sociw ,,:
honoraries. .WQ pts. , .
Capta del dia de la
festa. .121'00 ptoi
id. en la tarda 'lite- < . ,
raria de septembre. .158'00 D
Alguus donatius. ,122'15 * .:
Total. 11038'OU )P


,I


QASTOS


Repartit als pobres en d o b a ' '
en les Reuui6ns
ordinaries
Llimosnes extraor-
dinaries. . $4'00 u '.
Bonos de 5 pts. el
dia de la feata.
id del dia Pascua. . 32'00 i
Oastos del dia de
la festa. . '
Participaci6ns de la
rifa de Nadal. ~. .
En medicines.
Eo robtt.
Total.


...
.467'50 pts. '-


, . , , . ;..


. 21'00. * ..''


RESUM


, . , . , .


i: , . . ,, . . .


. .
L LLIVANT a-
GIaatoa id. 111)7'85
Mfibii del any 69'69


I restant aqueat d6hcit del
remanent anterior queda m a
exktencia de 1164'59 ptr.


BIBLIOGRAFIA
El conegut adrocrt mahones


D. Pare Bslleciter en les awes
vdleses r'ha donat a la litera.
tuca amb tauta asiduidat que
cwi anyalment dona a la
publicidat un volum. Del3 de-
r m r ~ publicats an tenan ja
noticier els aostros lectora i
am nonrnent devem infor-
mar-10s d'un nru volum que
acaba d'editar en el taller d'en
M. Sintea Rotger amb el titol
de Gloses i altres lreballs
en oers. La major part de lea
composici6na d'aqueat volum
sictiter 0n p l a mahon6s, pease
pretenci6na, se fan llegir amb
&lit per I'enginy en entilac
una por una le8 sentencies, els
refranyr o sdagis m6s correata
en i'illa germana. No obstrnt
nri alguno de aes amposici6na
suit de1 eatit popular i &'en
entra en les regi6ns de la
poeafr de concepci6 profonda
i de t6 elevat. Vataquf per
exemple La Casa que podria
figtlrrr dins un volum de
POE8IES no de gloses i bas
trPfn per rereditar de poetn a1
autor. Sin6 vejau aquesta
eatrofa:


I* perdiu xamosa i encisera
d'ull oempre eater i floretjat plomacge
cada 10s KUE mors i sa plorera
amb el mes bdl i axprtssiu Ilenguatge.


Be f. I'amic Ballostsr en dei-
xarso amoixar per lea musaw
en 01s anys que t6 dedicats d
repb de 8on treball curialea6


Deu vulla que aquestw
noironies tenguen per cous*
qurncia treballs de cada dia
m6a perfets qu'honrin les
lletrea menorquinea. Enhora-
bona a1 autor i grkisa per
k e m p l n r que ha tengut Pa-
tend6 d'envirr nos.


A' F.


LLEVANZ] que vioen en
terres americanes per des-
xondirlos i perque pensin
s i mos han pagada la
suscripci&. W hi ha qui
mos deoen tres i m& a-
nyades i no donen sengals
de sida. E& qui deoen,que
paguin que per normali
sur la aida del nostro sel-
mnnari mos 6s precis co-
brar.Els qui tenen familia
aqiiiporen dir an aquesfa
quepaguin i els qui no Phi
[enen qu'enviin 1' import
amb un cheque o a i d corn
les sembli.
Corn m&s @Mi& m&f cld4.


La casa
de la Furtuna


(Continuacib)


ESCENA I11


L'AMO'N BERNAT I N'ALEGRfA
B~RNAT (TotsoZL- N'Alepda IT
ha vengut a parlar de dos nins
que a1 horabaixa son arribats
aqui, per6 jo no'n veig cap.
iA no ser que'b haja passat lo
quesoccer amb els dos pillets
de fa uns quants dfealEs ver
que n'A1egrfa m'ha dit que li
semblen bons atlots i que amb
sos modals i vestits, com qui
siguin de famflia honrada; per6
n'Alegria sol esser tant bonatxot
que sempre pessa b& de tothom
i fins dels dos lladrets que la
setmana passada vengueren a
ca nostra dig& que li semblaven
de bon natural i a1 punt per ses
balandrinades estigueren en
mans de la justicir. No obstant
6s una obra de caridat donar
menja an el qui te fam, i suposat
que tenim sa vida tant curta, no
vuy que ningd vengui a ca meva
sense que s'en torni satisfet.
Per6 jo no veig ningb; ni fins a
els meus nets. Me sabrfa molt de
greu que estiguessen entreten-
guts amb aquets desconeguts
que tal volta les donarien cual-
que mal exemple.iHola! Alegria;
ique hi ha de bo?
ALBG.- (Arriba corrents) Ho he
vist tct. tot.
BER---.iAvon son els atlots?
ALSG--..SOU en es jardf.


ALsG.---Amb en Toni i cn Fran-
cesc.
BBR.-- Vesten a cridar en Toni
i en Francesc i que venguin ben
totd'una. No vuy que tractin
amb nins desconeguts.
ALEF.--- M'cn hi vaig totduna;
per6 no tengueu por quc'ls dos
forasterets me scmbfca molt
bons ntlots.
Bm..-* T a b 6 t' bo pareixien


BER---. <Totsols?


a oegada mos oeim
ligats a pegar un crit


uns suicriptors de


. . ..


aquellr dos bergants de s'altre
diassa ... No recapitoletgis mes,
Ves corrents a cercarlos.
ALEG.---Escoltaurne no mts dues
parades: Just que me vaig en-
carreg2 de fervos a scbre s'arri-
bada d'aquets dos pobrets vaig
pensic de vetlarlos pes finestr6
i vaig veure que plorant recor-
daven a sa mare, i que llav6 s'
ajoneyeren i resaren una oraci6
Amb aix6 arribaren per jugar
n'Antoni i en Francesc quant
veren all& an es mes petit dels
dos nias que plorava de fam que
tenia, les s'en manaren an es
jardi per donarlos un pa que hi
tenia estojat pes pobres i s'altre
uns quants anous.Aix6 demostra
que no poden esser uns pillets.
BBR.--I que de bon deveres tenen
melta fam.
A L E G . ~ que tenen relligi6; per-
que altres atlots estant en
tanta miseria se posen a flasto-
mar i no aresar. Per aixo 8s
que encare que jo mai me fii de
ningd, aquest pic pens qu'aquets
dos son bons atlots.
BER.--- Be i avon has dit que son?
ALEG.--- En es jardf i perventura
berenen.
BERN.--- Vest'en a cridarlos i
acompanya.los aqui que 10s vuy
veure. (N'Alegria den vu.)


LSem&dl


RELLIGIQS ES


PARR0 3UIA


Dema hey haurh Oiici de Dominica
amb exposici6 del Santissim i despres
process6 de Rerrrva.


CONVENT
Demil s'hi cekbrart ferti voliva


dedicada a1 Beat Ram6n Lull.
A Iss 7 Missa de Comunid general


pels Tercicis.
A Ies 10 OGci major amb serm6 que


dredicara el Rt P. Miquel Quctglas
Francisca.


ORIGINAL.
Per estar ja a punt d'imprimir


es LLEVANT quant han arribades
les croniques de Capdepera i de
son Servera i per falta d'espai
les deixam pel pr6xim n6mero.


Hem entrat de bo en el fort del estiu.
Dernl es Sta Margalida i solen,qribu.,,
els dies forts, Ja heu diu I'addgi: S'2f
menja I'encen, per6 enguany 6s una
exepcid perque hi ha arribat encbs.
Dies forts n'ha fets ja molts. &om 80-
ran els que vendrin?


Estaf amnitul
Gricies a Deu no hi ha malaltiw


contagioses. I d'altres no n'hl ha paire.
En prova d'aix6 no registram cap mort
ni cap viaticat.


AORICOLES ..,...
Se bat de bon deverm Apener hey


ha era avon no s h i vegin els trebaya-
dors ocupats en la batuda; per6
regons noticies ret poc. Especialment
en les terres primes es estat magra fermr
Fruites n'hi ha bnslantes. Lei flgues
flors {a han acabat, per6 n 'hi ha
hagudes moltes. Ametlerr mi$ esplet
per6 tenen bon preu. D'oliva n'hi ha
m6lleta en general. Hey haw& pages
d'olivar que li anirh moll bb.


, " , . . ,


A LA MAR.
Casi tots els qui tenen casa a sa


vorera del mar ja son a paosarhila
temporada. Lea col6nier estiuenquea
de Calarratjada,Carregador, Calabona.
i Sa Col6nia de St. Pere, se veven ja a'
la plena. Els diumenges son moll#
tambe els Lreballadors que van a
prende banyo a Sa Torre i altres punts.
Cada cosa an es seu temps i d'eslfa ...
bonys. .. ,


FOC.
A la Central'El6;trica dimari d d t


estipue en peril1 d'haver-hi un inccndi.
PrenguC el serradis i sa Ilenya. J anava
a prende molt d'increment si no r:
haguessin temuts totduna I poguem
sofocarlo abans de que ocasiott5a
gaire perjudicis.


E1 dimecres tarnbe anwaa haverhi foc
molt periil6s si no fos que refltemerta
totd'ua. A ca'n luan Ferriol del c a d
des Ponterrb prenpue una rndrfaga dins
el quarto dormilori i d'ella se pegh foc ,
sa caixa, per6 com sa dona era alitt
rnateixpidh i told'una re pogub-domi-
nil abans de que fes molt de mal.


ALTRE FOC.


Se desitja uendre
Una fhhrica de fideus i dem6s Rastes per sopa, moguda amb


Tant se vendria la mfiquina tota sola com amb la cam.
Ynformes; Car& de $on Servcra n . O 27 -Artit


bistia.


Firotecnia Espinosa
Nuevos rogramas parr RAMI LETES DE FUBGOS


ARTIFICIALEZpropios para fiestas particulares, de barrio, jrrdinor
etc. etc.


Novedaden FUEGOS ELfiCTRICOS de gran rrplendor p
lluvias de fueso plateado dorado.


FUEGOS JAPONE$ES-COWETES REALES con cabellera I
WCohetes de honornCohttes elCctricosmCoketer wcondidcrcar
coheter raales con lluvia dorpda y plateada.


Direrci6n-TaJora~l6 Art&
@,IW63sPA PIA
. M~~LLQRQUINA


ww,bcan &&a$ ~t Sewisem
pt ,dwnani a 0.75 ots. m ( . ~ q


FBI pts. d*hna,


u


8A"I)ON ETES
IW 630 RQUIN ES


Bs un spec do cansonets populars
rrwllidrs per n'Andreu Ferrer a Menor
ea. Van bqn c1ossificades:i amb profu-
~46 de notes - E6 un volurn de 199
phiW8.


Prw 2'90pts.


RONDAY ES
DE MENORCA


Frscedides d'un estudi de les parti-
Eutaridat.9 dialectals del menorqui. Amb
le8kura s'hi poden passar al gunes


RONDAY E8
HALLORQUINES


$'an Jordi des Reed. - "hi ha vuit
toms publicats i tots les trobareu en
la nostra llibreria a 2 pts. tom.


-
LA CUlNA


MALLORQUINA


Llibre del Coc i de la cuinera -
Indispensable a totes les families de
bongust. Se ven tambe aquI Llibreria
escoiar i relligiosa Art&


TRESOR DELS -%VIS, ,,


Revista folkloric8 balear-Preu ., , , 3
ptr any


. ,
D'ACI.1 D'ALLA


Sur1 mensualment a ' , Barcelona,
Molts de gravats i treballs cientific t
literaris. Preu 1'25 pls. cada mes.


REVISTA D'AGRICULTURA
,


Surt cada 15 dies, a 1 ,pts cada mes


ECONGtJlIA I FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts a1 mes.


. .
Edici6 econbmica: 9 pts any. Editid


de Iuxo: 15'pfs. any.'


., ' L.&,M~DAI


') . - ~ ., ,..
, .,


I . * c . .


: 1,iari de Palma. 2 pts rnensurln.
_, , . .


LA VEU dE, CATALWNY~ .I
,, . , , , 1 Preu: 2'50 cada mes. * d Y


Les servireni~a qui les demani . '. : : _ : I
, . . 3 ' . :*;it


*a?.t, . , . ~


. ., BATXILLERS' *
S'han pbblicats uns Apurttes deGeografia Genera1.i de EWOpO qu%,rje$\@ !.!e" ,-


,. a1 programa daquesta asignatura en I'lnstitut de PalrnaSols valen dues pt+&,n.+ molta utilidat a1 estudiank < .. *":I . . .
5 8 '


SBRVICIO DE CARRUAJES


BARTOLOME FLAQUER
DE


(A) MANGOL
A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche


ue pate direct0 para Cadepera y Calarratjada
geeis os puntos sale otro para tadas las salidas
de trea.


May tambien coches disponibles para las Cuevas
y m j e s extraordinarios.


MAGENCIA DE TRANSPORTES
Se sirven encargos para Palma y Estacione!


ntwms dias.
PLASETA DE MARCHANDD.


PAL*L AS
Unic diccionari espanyol enciclopedic manual ilustrat


en cinc idiomes: espanyol, franc&, inglks, aleman, itali8,
Edicib 1924.


Preu 12 p i s .
EL ABOGADO POPU,LAR


Set magnifics toms enquadernsts. Se serviri tota
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos , mensual8
de 1OptS. , .


. . Preu~ 225 p i s . (senaselpolti '.,
ENCICLOPEDIA 'ESPASA


' ' .El millor diccionari del mon. Conte: cent millons de
paraules, deu mil biografies i uti mill6 de ressenyes biblio-
grifiques.
Se pot adquirir a plsssos en la nostra llibreria; , ' ,:


GRANDES ALMACENES
San J o s e


Uda. Ignacii Figuerola
3-


INOY, COMO NADIE


GRANDESNOVEDADES
detalla en precios, esta casa, todas las


Uniaos almacenes que tienen en grandes existencias
TOO0 LO QUE SE REQUIERE PARA


VESTIR Y CALZAR


TrJlefPaP 111 I PlarioIie
p que venden mas barato que nadie


BSTA CASA NO TIBNH SUCURSALES


ALMACENES MATONS
DE


RAFAEL * *l FELIU BLANES
CRLLB DE JAIME 11 n'"39al49


La Fonda Randa, de Esteva
Carre de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


p r o n t i t u t
SEGUREDAT I ECONOMlA, -


CPoleu sstar ben seruits?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET "
te una Agencia entre Art6 i. Paima i hei T
cada'dia.


Xerveix arnb prontitnt i seguredat tot- clasi
d'encirregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 An es costat d
Centro Farmaehntic.
Art.& Palma nO.3


. .


,.


Palma . . de Mallorca 1


"


dirigiu-voa a