YLRIIO salt: 1) *ts Redrrcii i adminiitrrcl6 Quatrc Cantons, 3 (ARTA) MaIIorca -- ...

YLRIIO salt: 1) *ts


Redrrcii i adminiitrrcl6
Quatrc Cantons, 3
(ARTA) MaIIorca


--


-
SETMANARI CATOLIC MALLORQUI


EL RESULTAT DE LA
NOSTRA E,NQUESTA


Acabat el plat: que concedi.
rem ala noetros lectors per
eontestar n l'enq Lies tu sobre
la mancra de douar inversi6
als dobbes que YAjuntament
h a trobate en caixa a1 entrar,
15s arribada l'hora de donar
compte de les coutestacibas
rebnder . Mes, hem tle confea-
sar que no s'han eoganats els
qui coneguent la pasyividat
natural dels nostros convezins
pronosticaron que no sierien


i. 6 ' moltes les persones que cou-
' , ~ . :.. ; :teutarien. Efectivament no h a
;.' ' * arribat a1 no' que nos f.aviom


','. senyaiat com a iniuim p;?r
public:ir.les, a pesar que decem
dir que u'hem rebudes un no.
considerable i tokes eIles de pes.
Vist id6, el resultat eulloc de
publicar els nom3 dels qui ban
aontestat, atenci6 qne srgraim
moltissim, ferem un resum de
lex contestacicins perque se
shpiga lo que ponseo els qu i
han t e n g t el civisrne 48 voler
orientar al nostre Ajuntament
amb la seva opiui6 per-
sonal.


"


Devem di:, abans de tot,
que la major part dzles rebix-
des son de fora, del artantnos
que viven fora d'Art.4 de PuI-
ma, de S6%?, de Pollens2 da
molts de pobles u'hern rebudes;
m4s poques, de dins la nostra
viia. kix6 vol dir: o be que els
artanenca que viven a fora sa
preocupen m6a que noltros
ruateixos dels problemes que
afecten a! nostro poble o b6
que els d'aqui pensen poder
iofkiir tal TOltR d'una mamra
~ 4 s directa damunt eb ret&
dorm,


La gran majoria dels 6 U -
viants han posat corn a de
m6s urgenoia el problema de
aigon brutes, SOU distints els
qai diuen qua 6s d'urgent
necessidat la construeti6 de
cirvagueres per conduir les
nigos bruntes lo m6s lluny de
la poblaei6 a fi d'evitar focos
d'infccoi6, fent a1 final de la
elavagaeru meatra poua ano-
menats inouros que douen
molt bou resultat a pdblacibns
qne'ls hau ensayats. H i ha
diuen que evitar el porill de
que venga unn epidemia que
sernbri de .do l a1 nostro
poble.


El problecna que enssgbu
lloc ha tengut m63 votants 6s
estat b l de les escoles. T-Ei ha
hagudes aigones eontestaci6ns
quc'l posen en primer lloc i
nlguns d4ls qui s ' i nchea a
rpsoldre el de les aigos brutos
yoson en seg6a el do les escoles
digoent que mirariec de cous-
truir u u s locals graus capassos
per tot els cens escolar, per6
sense 111x0; seuzill, per6 arnb
totes les condici6ns pedagcigi-
ques qne requereixeu locals d'
aquesta naturdesa.


Fora tres Que Iran poeats
eEproblema de les aigos netes
en primer Iloc, tcts els den16s
o no'l poseu coin a problem8
o el posen an el derrer terme;
el consideren coni a article de
1 ~ x 0 , suponat que el poble
encare que algunes curtes
temporades de l'auy, en pateix
un poc d'estreuyedut en gene-
raf s'en troha abuudant dins
la poblwi6.


Fora d'aquets problemes 88


nos donen tarnbe alguues idees
m6a. Una d'elles 6s, que u s a
volta const;uida una bona
xerxa de c1avaguere;i per aigos
brutes, amb aigo net8 suficient
per fer corre tota la bratcr que
pogues ernbassar-s'hi, se prohi-
besquen terminantemlent els
fern& 'particulars, C O : ~ tanibB
!es assol:s dins la poblaci6.


Una altra proposta se fa i
6s la recbnstrucci6 de I'escalo-
nada veya per pujar a Is
Parr6quia que essent una via
de los m6s trauzitades tant de
nit coni de *dia, esth abando-
nadissima coristituiut uu perill
coustant:pels trnzounts.


Un altre contestaci6 teuim
en que I'nutor se mostra parti-
&ri de no empendre cap obra
UOVR que no gacabiu les que
hi ha comensades corn son: el
pes de!s porcs,l'escala del Con-
veut i la Plaesa del Vble. P.
Antoni Lljnhs, perque 6s sen-
eillameut descoxertant aix6
de qiie cada Ajuntament co.
nlensi una obra nova, la deixi
sense acabar i el eeu sucossor
l'abandoni per complet. Des.
pres d'aix6 diu 01 comiiuicaut,
els tres prob!emes d'aig05 ne-
tes, brutes i 1,ocrtla escolars,
fent per aix6, nu emprhatit
suficieut. -4isi d'una vegada
hnurioin satist'dtes les necessi-
dats, disfrutariem 'de les millo.
i noltros i els uostros sucessors
payariem un poc cada any els
iuteressos i la mot:: del em-
pr6stit.


Aixo 6s a m b totn sinceridat
el resultat de la nostra euques-
ta. No ha tengut, en veritat
1'6xit que hauriem dBsitjat
perque el nhmero decontes.
taci6us rebudm podia haver
estat superior,per6 no obstant,
sentim complac6ncia per la
valor de les opini6ns rebudes
i per haver suseitades eonver-
sea mil sobre aquest punt an


els llocs pfiblics de la viis, que
rn6s o manco in f lu i rh en 1'
h i m tiels retgidors que
han pogudes escoltar.


Donam iss grhcies m6s
corals a tots els qui s'han desig-
nats eontestar i wperam que .
1'Ajuntament les tendra molt
en compte el dia que hagi d'
acordar en difiuitiya.


A. F.


................................ ~ . . ~


INTOLERANCIA


(DIVAGACIONS)


Provarem d'escriure unes pa-
raules sobre la tolerancia, a-
questa virtut esfumada als
nostres dies. La tolerancia creim
que 6s la basse principal de la
convivencia. Essent els :homos '
tant distints, corn voleu que
acordin sempre llurs pensars.?


Casi sempre Isintolerant 6s el
qui no est6 segur de saber
defensar ses prbpies conviccidns
1 tern que el contrari el confon-
gui, deixant-lo desorientat per a
sempre, ja que seria incapas
son intel-lecte de cercar el Nort
sens la brilixula de la rutina.


Si veim una intolerancia social
a l'Ititlin, i r o en parlem de la
Europa oriental, patri6tiCa a
Franca, a Espanya podemdir
que es allit on mes hey nien les
intolerancies de tota casta. En
quant a assumptes molt espino.
sos, no 6s dernana semprei el
parer de la.Roma pontifical sin6
que cadascd hi vol dir la seva,
procur6nt fer la rida impossible
a son adversari; sens gens d'
exageracib que's troben a una
part persones llegues rnis in-
transigents que'ls Sants Pares
i a l'altra enmuladors i supera-
dors de fanatisme.


Per6 es d'altra classe d'intole-
rancia que ens& perm& tractar:
les idees politiques, culturals i
fius d'fdole domestics. Tothom
sol pia: jo faig i opin aix6,; donc~l
__ ->*--


Si Biiiiprc el nostro mtmma-
x i a'iiik posat a1 eostat de tota
reforrna qiie fos beneficiosr
pe-r Rrt6, arui uo pot deixar
t i .itprorar i aplsudir !A idea
q u a ha piojectaiia i per 18
qnnl trehal!a activarnenti 1'
amo'n Pere Vnqoer (a) Rny.
80 trnc!a de llesA el crrxer6
Focido qno fins fa poc ea estat
UII c,a?rer6 hnmit i u:i Diu aout
paieix que toihoui ha teognt
diet B d i i r - i i i pnrqiic+ries, COLI-


c*pa)-o?a i ben aiit.gleds eom
reqncteix la ce Itrjeidat d'a-
qnrrt paLlt.


1;Jna are no s'intantasa tal
aisam~plnrneot ilegnt a que
tiwent la 'Cnixa liiiritl. la
propiuturin tie casi tota ana
b:iudR del cairer, no semblttsa
probrtble que se volgitBs des-
pranilo de C A P metro de solar
qao tal volta hairria necossitat
s i L i q i B s arribnt a ediflcar.
P a d ainb In vent.& del local an
eu Miquel Escoli IR cosa eauvio
totnlment, perqus aquest eat&
dispost a desprondor $0 de tot
e: local que! ociipava autiga
irieut Can X ~ i r t n i cotxeries d e
m6s araii, i aixi comprant-so
ttr411a~a f i l icn qiiodi6a u n
caw4 d e gran atnplaria que
[~oeai.ia e11 comuu!icacib les clues


tlrici6 i 121 Novia o del Vble. 1'.
Aritoni Lliuii, Aqnost;i . iin
sww cap d ii pte seria prest, ri
fort del C O ~ U U I ' S p ~ r les cosdi-
ciCus q u o t ~ i o d i i n , !es que cap
al t re lloc d'Avt6 pot rouoir.


i'6I.6, 6s C i d P d C o m se pot
d:ir it C R ~ ? El mzteix projectti-
dor i 1'anio;n :€'ere itny, hn fet
t i n project3 de p w u p o s t amb
un repartimmt entre 01s w z i o s
beueficiats amb la millora i
coin 10s ewes de csda oii se
beneflcieu nioltissim m8s que
lo Q\!I? lox tocariil p>gar, si? diu
quo la major pnrt dals consul-
tats. fins B r a , no tautsols hi
venen a b6 sin6 qne n'esttin
eutnssiiismats. Si SG logra que
tots eontribuesquin niiib lo dit,
se tracta llavors d'nns cantidat
que oscila al voltaiit de SO00
pessetes que tocnrin pagar a1
Municipi. I iiua cantillnt coni
aix6 03 do creure que no seiia
regatetjada p-r I'Ajiintaiiieut
per poder obtcnir ntia millora
t a u t important, per In que
se eonvevtir8 casi amb'ua


rei'tintlb R i ? l b 11119. :-fa m p l n


plilsws, la vuys 0 11;: l a c:,iis-


1)ouleaar.t PI] el punt rnks
c6ctrie de 1;i goblaci6 lo qr:e
a m i 6s ULI crirrttr6 lleig i de
twit mal i fecte que desdirr per
:ztin viln de 1 : ~ categoi.iii d'
Art&.


Conti I'amo'o Pere u n b que
el nost,ro peribdic li ajudili.A
en propagar squesta idea
perqne la crrim de grao utili-
d:it pel nostro pobic.


.............. ~ ......... ~L ...... ~~ ......


DE RA


Dijous de la setinana passada con-
trayucren inatrimorii en R a k l Sancho
( z ) Fcrre nou anib Nd hlargaiida (a)
Mala. Deu fassr que prigiiin viure
mJ!ti d'anys p egnts.


--Engiiany i'anio'n li lan Scrveia (a)
Chinet, cobrrdoi, s'ha tornat posrr
en talier de conseivts d'aubrrcocs.
Fa j r unes t r t s ceimaner qne te una
corantena de do:iea qiir hi van a fer'hi
feina i eiiiare eii lenm per uns quants
diea mC.c. Deu viilga qiie li veja be
aquesr co~nerd.


- Dissrpts re casarin cn Gabriel
riebot Morcy (a; iiosczr anib Na BArbi-
r& Rosa. Deu i t s de'x w a r molts d'
niiys plegats.


--L)il!uns v e n p e amb sa familia
per psraar la ternporrda estlval D.
A n t o n i Lliteras. Lar dcsltjrni felts
estsda. El meteix dia arribP tambi
procede!:t de Bonss.Aires En Xerafi
Fusti Sia benvingut.


-Coin vtrem anunciat dins la Cr6-
nka de Cspdrpcra qiie'ls jugadors do
Foot.bdl vo!itn tenir una encontrada
aliib e!s drt nostro poble, he fetes
I t s cJrrt8l]l)mite' gerii4ni amb
Id c r m p m y l a *i'd.s?deran i scpbos
corite~len ycr are no PO! wsici- 6 o c q ~ -
t d r ptrque e i port& dei joc S'W ha anat
a cumplir ei servici militar; per6
el's tambe e n tenen ganes de tenir.hi
uiia ensontrada quant el nou porte es-
tigui ensmyat. Desi:jam que.] Corres-
ponsri de Capdepera nos indiqai la
scva direcii6


(Corresponsal)


Diumengc, dirda de Smt Pere, la
musica comensh a tocar en In Plassa
Major i seguirg tocant la temporada
d'eitiu. Eey x u d i per scntir.la molta
gent.


-Divetires arribi de Canaries el
nostro amic i paisa D. Juan Sard i
faniiiia, Mestre Nwional que ha de
regenla i'escola de S'Horta (Frlanitr)
Diiluns d'aquesta selmana va m a r a
prende possessori.


-El dia de St Marsal els nins de
1: secci6 menor anaren a aspedregar


el noti camp de Foo!-ball que han
cariviat cii el Cam roig.


S e d u n ea%?: de lo mes hcrmbs, i
aprop de la V i l a . Aquets dies hei h m
de fer passar ei cilindro. b~ls jovrnctm , ..
estiri tots eniussiasmals perque segons . , '
noticies els lian de comprar un veitit , : ,.
de jugador.


--El noslro poble cadr dia se veu
visirat de turistes que van a veure les
Coves i Calaratjada. Aquet barri le
vau molt anirnit d'estiueljants que
venen a respjrar la brisa de la nostrm
costa. Els matins i horabaixes mos
estarl pujant covonades de g6l'leres
I jarret; la gent ja comensa a estir
empeixalada.


vaga; el temp3 6s bastant fort ieh
conradora aprofiten 1 1 sol.


-La cui'm dcls aubarcocs s'esti
aczbant; @Is preur rnguany han estats
baixas no han p a m t de qualrt! pts. el
quinth.


--Dimars deiuatinada despres de
l 'arga malaltia i havent rebuts ela
Sts.Srgraments mor1 1'arno'n.Bnrtomeu
Alzina (a) Puig; tant al enterro corn al
funeral que LTI de primera hci assisd
molt8 gent.


-Son poques les ere3 q w estin en :


. ,,
Corresponsal


ELLIGIOSES


P A R R O ~ U J A


UernB t i i haora en aqurata illesir III
CoMuili6 gcnerai pels Associats del
Sygrat Cor de Jes6s a i'iiora de CostuM
i a les 11 Olici major.


*


CONVENT


Dtrn i se fcri en aquesta iglesia la
festa de Sant Sonavontura. A Ies 10
hey haura OEici major en que predicarh
per primera volta el jove sacerdot
Rt. P. Rafcl Ginart T. 0. R. Aeabat
I'ofici sc fcri el reparlament de premis
ais nins del colkgi de St. Bonaventurs.


S A N SALVADOR


A les5 i rnilja del capveipre re
continuain els Novonaris dedlcatr I
Nostra Pdtrona la Verge de Sant
Salvador.


E CA N O S ~ R ~
Segireixen cis dies forts. Casit


la setmaia h a doxinat t! xaloC i
feta calor fern. El tombnetre
marcat cari c i d a
ombra,
Estmt manitari


No hi he rnaMcies epidemiques.
Stgueix I& ban i tcmpoiada.


El dijous a vespre rxtramuncll a'
homo de mad6 Pareia desjcrrre Nou.


MILLORANSA
., ,
. . ' Ha entrrt ja en convalerctncia de
'. la malaitfa grave que sufrf meitre [uan


Ginart pare del Rt. P. Jurn Ginart de
St. Pelip Neri. Mol alegram fcrm de
poder drr aquerta nova i Deu vulgci
que quedi cornpielament b6.


, .


MORT


Dimirs demilinada mori i'amo'n
Pau Parirrt de S'Auma Nou dal qual
diguerem que havi ertat viaticat. AI
cel s i t .


-Dimecrcs a les 7 del iiiati, trmbs
cntrsKi I'hnirna a Deu I'rrno'n Jiirdi
Cabrer, inajoral da la CZSR Zaio(kza.
Era itatural d'Esporiar i fcia aprop
d'unr trcntenr d'anys que venguC


:, *qui de majora1 i per sa bondat i
c r r ic ter franc se cap!& presr l e i
simpatlei de tothom. No tenia cap
inimic. Fa una tcmporada que li pegA
un e t r c de gota. q u e d i mo!t poc:rr
i amb dilicu!tat sc donava a entendre.
Dirsapte a vespre li r e p 4 i sc V&
ja la graredat de son estrt. Rebe I '
1'Extremuncio I dimccres mori. Tant
a la cofona i acompanyida coni a
l'Ofici hci assisli nio!ta gent. Acompa-
nyam amb el sentirnent a tota sa familia
i rspecialnient ais nosiros amics scs
fills lsumc i I'au' corn a s y i fill polltic


Miqitel Morey (a) E
ga a In gIbri4.


"


,. .


HORARI DEL THEN


Desde dia primer d'aquest mcs
el tren del mati parteix de l a nostfa
V i l a a Irs 6-15 en 113c de lcs 5-35
que partia abans S'a!urs a totes les
estrci6ns f ins a Sineu 1 mCs enlla iini-
cament a lncn. Santa Maria i Palma.
& caiput molt be an el poble aquest
canvi, pcrque aixi no s'ha drpcgar


'. demrtinada peranar a Palma.


ALTRE CANVI


Com an e1 poble li vcnia molt costa
revet el nou horari de Alisacr de la
Parr6quia,dha restrMit 1'aatic.hixi es
que d e dia primer la missa que dtueil
de les wit i miiji ae dila a la 9 i mitja
oficiah i'Oficl d iea I I i la derrira
aies 12 i mitja. Les Ave-Mariss d d
migdia ae t o m fsmbC a !a I . Es d'a-
plrudir al;.j?sta reintegraci6 a la vtda
normal.


Pesta de SL. Marsal.


Dilluns pars&: fcsta de St. ,V..arsal
re celeb[& Ofici major amb serni6.
IIci araisfi corn e!s d r n ; 6 ~ any6 i;;o:lk-
sima de gent que la tenia promesa.
AI decapvepre cn C! carter d'.\:ccrkt
hei h a g d lss iiplques coirsguder i
eucanyes dc vatic$ cl.asses, reuainc.si
cati tots els atiots de la poblici6 alii-
mant nquella barriada.


La easa
de la Fortuna


(Continuacid)


To\r.- Tcniu ll&st.irna d'aqacts
pobrcs orfanets; 1i.m dit qu'eren
aiortunats cis q u i vivcn a n
t~qucsta cnsa.; afanorix, idd, un
poc anib sa vostra feiicidzt a n
cls ciesgraciats., .
ALEG,- Ja que tant insistiu, vos
presentare an es meu anin; pert,.
abans de res, 6s necessari que
me digueu qui sou, a m b d qxe
vos ilea ocupats fitis are i perque
vos troixiu ai-ii dins sa xi&ria.
RAP.- Som 60s pobres orres que
hcm quedats en mig des cai-rc!
a causa de la clesgzlcia i qGe
fins are hem >!tix!s seiiipre a
esco1:t.
ALLY;.- 101a! i91?.!; :ii zeityorcis
de : col-iepi! T;imbf h i :'vaig
nnii jo a escoin i despuCs de
quake ;iiiyS 2e buidar-me cs c:?p
esiudiant vaig aprende de fer
unes QgQns mes grosses qiie's
cui d'uiia aufabia _ . :\!e pnssarcn
an cs bancs i, despres de prende
qu aire ca ie cisig e': v:iig ai-ribsr
a prw:ide per fi, es prim6 capitol.
Prr-Ornu imx ya trilbA sa minern
de fcr-me j:


!


l m i a a!?a jogiicra q ~ ~ e ' i i i grihva
per6 sa vergucta csa talent me
feicn cobi-ar x n y i amh aqtiest
enginy i n a r e v c k vaig apendre
fins ses notetcs de IIetra incrxda
des Cntecisiiie. I ~wl t ros l'hcu
donat tot amb so mesire que
l'heu aprts?
RAF. - j o he fets els .estiidis de
l'escola tecnica.
ALEG. - Escola te-tCquina! i
quins ilibrcs hei estudien an
aquesta escola?


itfitzcvaiogf:z. ; %nolo,q!a, Zfirte-
?udtiqiics, liisecrr, .&f? '#7 /0mf~ l . . .
Ar~x. -Oh! Que's aquest engir-
golainenl? ibaStA, basta! q u e iii
una Ilelra enteng d'aqucst entilai
clc noms. El5 meus esiudis forcn
nes baixets i $plans; podar,
llaur~~r,sem5rar,veri~ar.,trepi tjzr
reiins, engreixzr boui, cuidar
scs egos i es i rar i ~ u es cars-et6.
Valassi cs I ~ I ~ I J S estudis.
1 o ! ~ i , - ( ' ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ i ~ ~ r , per
pkdat ... Jo tcng iam. \.'a@ a dir
a n es seu iiino que rLos itoni anc
que :noniCs sia uii iroeyb de p3.
ALEG.- jPobre nin, me fas


R.w.-- C<>siiio,qynfr'n G t ~ g ~ a f i ~ ,


I .


llastirna: I ciicare q i r a n es mal
f e n i s jo les don !;e:; p.>:-tes pets
u p . h!e senibla que no he de
terne res de voltrcs. I'cr aix0.
vaig a veure l'xrnu I I I ~ i
esperau.vos un instant.


I (Seguirlj


xar j ti billoh d'riuada i tornadr
nnib el trenta per cant de
rahrixa dairiunt 418 preua CO-
rrellts.


MERCA4T D I N C A


Bets6 a 146'00 quinla
H a t a 52 50 sa coriera
Xcxa. a21'50. I
Ordi mallorqui a 12'50 .:


(I foraster a 12'00 .: a
Zvada msllorqutna 10'00 pts. id.


forascera a 1050 = e
Faves witores a 2 ' 0 0 = '


c ordinaries a 25'50 ' a
' pel bestis; a 3 0 ..


Nuevcs programas para RARIILLETES DE FUEGOS
ARTIFICIALES propios para fiestas particuIareo, de barrio, jsrdiner
etc. ete.


i';ovedad en IWEGuS ELGCTRIGOS: dc I r a n csplendorS y
l iuvias de fuepo platearlo y dor-ado.


l U 1 G 0 5 SAPONESES-;COWLlTES I:GhJ,ES con cabellern
=Co:?etes d c lionor-Cohetes cl6ctricos-Cokttes cacondidor-
coheics reales con lltiviz doradr y plateadn.


Dire cci6n ~-, T2.u 1 era-16 .%rM


A tots vas conre suxriurcrvos n la RZYISTA COVERCIAL
1BBRO~-hEI~.;cA;-A !,zERC c[<IO.


Sur; cnda setinana i du uza aetailada iniormaci6 comercial


La stiscripci6 6s per anys complets i son prcn 40 PT S.
Per rnes detalia i per suscriurervos ciemanau a la nostra


de ::ransports, tidmet anuncis segons &fa.


Rednccii,.


S'ha posnt ii ia ~ e n t a qucst ,drama, traduit ai maiiorq,ui pel
nostio Ikec to r , que's molt xprop6kit per representar el jove n
c'e socitdxis catijliqrics. So8 preu erO'T5 pts.
iW AhLQRQU 1NA


PoUpt~ de pran utilidat. El Servirem
a tothsn q u i el dtrnani a 075 ots.
cxsmplar 7'3Q pls. rbt3enal


ELLI un ap!ec df cansonetes populars
rrmiiida pe: n'Andreu Ferrer a Menor
m. V ~ R bun c1assificades.i amb profu-
i d , de no!& - Es un vo:urn de 199
pknes.


Prreu 2'90 pts.


ENORCW


Prhced des d ' t a estudi de les pzrti-
eu'eridats din!tctals del menorqui. Amb
ieettira s'hi padun passar algunes


RONDAY LS
MALLORQUINKS


d'cn Jordi d r 8 ~ 6 . - N'hi ha wit
toms publioats i tots IPS trobareu en
la nostra Ilibreria a 2 pts. t m .


LA CUINA
MALLORQUINA


Llibre del COC i de 1acuiRera.-
lndiapeasable a totes les fanlilies de
bongust. Se Yen tarnbC aqui Llibreria
escoiar i rclliglosn A:l&


~- ~~


FLAQUER
(A) MIAHGOL


A toads las liegadas del Ferrocarril hay coche
ue px te ciirecto para Cadepera y Calarratjada


% r c ~ < os puiitos sale otro para todas las salidas
da tren.


May t smbi&i coches disponibles para las Cuevas
y viajes exlraordinarios.


. AGERCIA DE TRANSPORTES


-


Se sirven encargos para Palma y Estacignes
nteruie dim.


PLASETA DE MARCHAND>.


, I


A @uaIserol intewgsi una de les sigue&a ravistci achi pJ , : : '
:a uscriura on aqueata llibreria. ', 9


TRESOR OELS AYIS


Revista folklorica baloar-Preu 3
pts m y


D'ACI r DIALLh
Surt meiisualrnent a Barcelona.


Molt6 de gravrls i trebslls cicntilic i
liieraris. Prau 1'26 pts. cadr mes.


REVISTA D'AGRICULTURA


Sur1 cada 15 dies, a 1 pto cada ni?s


ECONOMIA I FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts al mes.


EL CONSULTOR
DE LO3 BORDAUOO


EdiciO cconbmior: 9 pts ray. Cll8ib
de luxo: 15 pta any.


I ALMUDAINA .
1 h i m Ce Palma. 2 ptr nearuals.


LA VEU DE CATALUNYA


Preu. 2'50 cada mes.


L.4 VANGUARDIA


de Barce!ona: 7'50pts. trimeslre,


Les mrvirani a qui lea demrui
, .


BATXILLERS
S'hm publiertr uns Apunter de Om#raf?a Gennrol i da Enropa quo cbnteo a


al p r e i r a a r d'aqueita asignatura en I'lnrtitut de Balma.Scis v a h n dues pti.Sra 4 e
moltr atilidat al eatudianh -


?AL-LAC I Ensaimades i Danets
Unic Qiccionari espanyol @nciclopCdie manual iltistral


en cinc idiomes: erpanyol, franc& inglts, alernan, ita!%
En lloc se lrohen aill6o ~ U E a la


Edici6 1924. PANADERI A Victoria
Pseu 12 prs.


ELABOQADOPOPULAR
Sct magnifics toms enqualemats. Se servira tota


l'obra d'wn sop i pot pagar-se a plassos mensuals
de 1Opts.
Preu 125 p ts . (sensa el p m )


PNCICLOPEDIA ESPASA
El millor diccionsri del mon Contk cent millnns de


paraules, deu mil biograKer i un mill i de ressenyes biblio-


$:$F?dquirir a plassos en la nostra llibreria.


E S F O R N N O U
D'YN


Miquel Roca Castell
A sa botiga hei trobnreu sem re paan,


lanets, galletos, bescdts, roll& 1 tetn
casta de past icda.
TAMBE SE SEBVEIX aDOMICJL1


Netadnt, prontitut. i ccoaomia


LIESPA IG
Cslrrer de Falmic .3 bis. ARTA


43 ACIENES


Uda. Ignacio Figuerola
FR


i€lc>Y, COMO NADIE
de tn lh en precios, esta casa, todas 18s


tiencn en grnndes existencias


lERE PARA
LZAR


E y que venJen mas barato que nadie


~~~~~~~0 211 I Pretia Eio
BSTA CASA NO TIENi! SUCURSALES


BLNIACENES MATONS
DE


\-i L FELIU BLANES
'


CALLL! DE JAIME 11 n " 3 Y d 4 9


SAs? REI<Ih PARA SENORA 1' CABALLERO
ARTICULOSL' NOVf$lADES PAPA VBsTlR m r o w CLH


Carrb de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


1 LLAMPANT. SERVICI ESMERAD~SSIM '
p r o n t i t u t


SEWREDAT I ECONOMIA -
CUoleu estar ben smits?


EN JAUME PIC0
(A) ROTCHET


to una Agencia entre Art6 i Palma i h e i VL
:ada dia.


Serveix arnb prontitut i seguredat tot clam
d'encrirrags.


Diracci6 a Palma: Harina 38 An es costat de
h t r o FarmacLntic.
Art6 Palma aO.3 -


i


dirigiu-vos a


PINA
Quatre Cantons, &AT&


TB olis de primer i sqgonr c l a w


Serveix barrals de 16 litros a ,:.


VENTES EN GROS I AL DtTALL


a prous acomodats.


micili.


................................. .......... ~