PREUS A r t i UA trimrrtre . . . 1'30 A Fora. A n y . . . . 7'00 fitranger Id. . . ....

PREUS


A r t i UA trimrrtre . . . 1'30
A Fora. A n y . . . . 7'00
fitranger Id. . . . . lOOa


-LLI


Nhmero solt: 10 cts


RedaccM i administraci6
Qustre Cantons, 3
IARTA) Mallorca


--


%$e
.YW


SETMANARI CATOLIC MALLORQUI


Bueixes c i ~ j ~ s t i ~ ~ a d ~ s
-


.


Tot juat fa uu mes i rnig que
s'ha eucnrregat al nou Ajunta-
ment l'administraci6 del poble
i ja ha sortida certa prensa
queixaut-se de no veure encara
comansades obres d'importan-
cia.


El corresponsal do EL DIA
en el n6mero dol 29 de Maig
diu qne sou molts 01s comen-
taris que'l poble fa robre IR
labor del nGatro Ajuntament
que du rLna uida ldnguida.
Din q ue ' 1 f ; ~ D l e espe-


raua una acliicrci6 espldn.
dida ie f icds er i /u resolucid
dels poblemrs d' inter&
p e r la poDlaci6 i resiilta
que clquelles esperanpcs
a mida que'l lempspassu
Dan qriedanl defruudades.


Nos permeti el corresponsal
de EL DIA que sense couver-
tir-nos en apologistes del


actual Ajuntament, perque
rpreferim ostojar els elogis pel
goal de la reua actuaci6,digaam
redonament qua les queixes
que eshala son injustificades,


E u efecte,no son tres mesos,
com diu EL DIA, els que fa
que va enirar el nou Ajunta-
ment sin6 just un i mig, i
qualsevol parsona de setig
equiiibrat reconeiserg que
homos nous, que rnai havien
rsgits e!s bens comunals: par
bona volumts: que tenguin, i
per gran capacidat que pos-
aeesquin, no poden en un m&
i mig, ernprende cap obra d'
importancia. El cas 6s molt
diferent del temps vep, en que
un ba th solia reyrese
un partit i tant aqueix
mateix batle, a1 sntra
p;ovcrnaci6 del poble, j
un pla trawtt , projectes 'tl
punt de germinar, idees n pu
de realism, que moltes v e g d


I 8


entrar 41 A juntament, desde'l
primer dia podien comensnr
a realisarleqsi no trobaven es-
hauatos Ies a-ques municipals
Nes, tots sabem, que% homw
rctuals, sense sospitar tantsola
re& mai a la nostra poblaci6,
de cop i volta se trobaren
nombrats regidors amb un plas
d'una hora per constituirse i
elegir el# c8rrecr. gEs just,
id6, que an squats hoiuos les
volguem exigir que a1 cap d'on
m6s i ruig, ja hagin fetes obres
de gran importincia dins la
Vila?


Per aquest motia creirn ben
injustificades les queixes del
Corresponsal de EL DPA, que
millor feria, ja que ell Be tam.
b4 regidor,ajudants dins la Sala
a la cont.ecei6 d'un bon progra.
ma a dur r cap, que's lo primer
que ha de fer l'Ajuntament,
si vol fer obra de profit.


A i d en primer lloc, perque
hi ha encara un altre rnotiu
per provar la injudificaci6 de
les seues queixes.


De tothom 6s sabut que%
ajuntrrments actuals se regeixen
segons la nova llai d'Admini3-
traci6 local, i son els encarre-
gats d'aplicarla tamb6 recent,
sobre hizendes locals. Sols els
qui han provat d estudiar
aquestes dues l l e p saben les
moltissimes diticultats 0n que
#e topa en la sevasplicaci6;
per tant, per 00 pegar de cap
i no exposar-so a cometre mil
extralimitaci6ua hi ha qne fer
d'ella un minuci6s estudi,i per
aix6 no basta un m4s i mig, ni
dos, oi troa. Prom de tot aix6
68,que uo IAjuntameat d'ArtB,
eiud casi tots els de Mallorca
$or no dir els d'Espanya, sa
&oben en cas idht ic , tenguent
que fer repetides consultes
per la interpretaci6 de la lleg
i fins per aquest inotin E* tenau - .-


sovint reunions de segretaris i
batles .


Tot aix6 dificulta extraodi-
narfsrnent la marxa admiuis-
trativa, i justiEca el qua, per
napegar de cap, haja preferit
la Coruissi6 Permanent estu-
estudiar b6 les lleis i posar els
peus plans, per despres poder
treballar amb tota seguredat,


hies, hoy haurfi qui d i rk
Ewent que'l passatAjuntament
VB deisar en caixa una partida
d'uua t renbna de mils pessetes
se podria haver posat ma d.'
aquets diners i ernprende una
obra d' importaincia. Per6
tothom qui m8s o manco ha
intervengut en la cosa p6blica
sap que ni un batle, ni una
Cornissi6 permanent,ni fins uu
Ajuntament, son quf per posar
ma d'uns dobb6s i gastar-los
amb un capritxo. Per gastar
c,antidats en obres uo consigns-
des an el presupost ordinari 6s
precis fer nu presupost extra.
ordinari en que so proposi la
obra a ernpendre i la cantidat
a gastar-hi. El presupost s 'ha
de dur actualment a la Delega-
ci6 d'Hizenda, i no se podeu
comensar les obres que no
venga aprovat. Per fer aquest
presupoet 8' ha de rerinir el
ple del Ajuutwmant, i ambfct


Art6 t6 a resoldre el problema
de les sscoles, el de les aigues
brutes i el d0 les netes. Tots
tees son importantisaims, !per6
no poguent-se resoldre tots tres
d'un cop ... per quin d h a de
conegsar? iQuin 6s el m4s
urgent?.


segurs haurti preoc
al Si-. Batlg ,i


Vatquf un cas que e


..,-v-t i _ _ - -
"<


Dermanent. Per tant els retgi
docs, en 1100 E de censurar i
criticar a1 Bntle derde lapreusa,
ai van de bona fe i volen fe
obra positiva en b6 del poble
comensin 8 recullir opinions
del pliblic, exposin projectes.
a les reuni6ns que frecuentiu
dins caf6a, als amics, a19 vezins
amb qui traotin: escoltin l'opi
nib popu!ar averigiiin per quin
projecte el poble se decideix
i desprds vagiu a le3 reuni6ns
del Ajuntament amb h i m de
fer una obra raonable ilpor-
Cant-hi ademBs de la seva bona
voluntat, les raons recullides
de l'opini6,pZtblica que pesadn
molt dins el consistori, P ~ L - Q U B
se podrftn traasar uu programa
iense por a les vacilaci6ns i
sense por a IO censnra del
poble.


Si llavonces el Batle i la
Comissi6 permanent no cum-
pleixen arnb actividat els
acords del Ajuntament i se veu
en yells desidfa i inercia, haurb
arribat el cas d'exposar queixes
i cen~nres que serien Ilavoncas
justificades, com no hu ROU
en l'actualidat.


!
A. F. s


En el dentre
Conferencia interessant


a
La conferencia que'l diumenge


dia 25 don6 en el 'Centre de
Lectura. de la nostra Vila el
1lore)at poetai mallorquf Rt D.
Andreu @&mar& fon altament


ht i amb ell2 consegui-
n exit el conferenciazt


i la'sociedat que'l convida.
E n veritat no cornparagueren


la gran majorla dels convidats
per6 el lloc que selsdestinava


, ., . , ,.i ., fou . , ( ~ ?$upat per persones que
LLttYklYT 2
de Carabiners de S a Co


Enreve nz t.


Xurigue .


21--.Maria Tour Casz'las 6'en ju


26 - Toni S u r c h Daran d'en T ~ I


29- Sebisti i G h r t Surcda (a)Fu


els Bisbes i demanaven que's
PO.;,:.; un dic a .la in:noral:dat.
F r a n c 3 apesar del sei1 afany per
1' instrucci6 I v eu I-ebairat de
cad'any el co:iciiigeiit 'ddcls nai-
x<cnixts, degut a la inmoralidat.


Certs pobies de blalloxca i cer-
te.j barriades de >Palma mateix
h-111 caiiviat desde que s'hi hai l
establertes eicuks aoiit s'hi dona
educnci(j reliigiosn perque ii-
qiiesta, sa verciidcrrl cu1tui.a.
no t i wlam:rit: i;is:ruccifi, e;
cui t iu de la Snirna, 6s d o -
caci', dz! c;), Aqluesta educa-
ci6 !la d'esser l'idedl del cristii.


Conta algunc; nliecdotes i
s q i i e i s llavors citu:li:tnt la vera
cultlira que 119 2s i:i de cuplet,
n i d'argiiment de cin:, ni de
novel -la cui t<i . S;. p i m y que la
tiostrit jovintut sia i.1-iusionada i
pref-resca el5 plateons a l'or
pur . Ataca la lect.ura d e novel-
les citant el 1'. U y x t e que
ciiumeri ies pel-dues que 6'asio-
neii. i [ pensar que aixo 6s I'ali.
ment espiritual de la nostajo-
vintu:! D'aquesra, aixi no s 'en
poi rebre SI n a t i n fruit coi-cat
Puja sense ciiracter perque sa
re1 est& atscada de maidtia.
R!iem a reformarla, per6 per
esemple d' ells, comensem a
reformar-nos a noltros mateixos
solidiiicar la cultura, sempre
tenguent en compte que la rnolta
sibiduria mos du a Deu i s'igno-
rancia 6s atrevida.


Compte alguns ca!,os socceits
duraiit sa jovintut per demostrar
q u c l'ignorancia e: atrevida i
que La poca sabiiuria infla de
vent. C i a fragments tainbC del
P. Victor Vanrrich per demos-
trdr aont condueix la lectiira de
ccrccs noveies. l'arla del5 cines
doleiits- i diu que ainb una cosa
i l 'altra la jovintut qucda estre.
gada arribant a no escancalisar-
se dc res i a no sebre distingir
entre io bo i lo p?canin6s.


Amb aixd quedx demostrat
que no e 5 suficient la instruccib
s in0 que adern& de la educacib
del enteiiirnent hi ha d'haver
educacio del cpr.
Cita a Galmeu qui diu: Sense
iutcl-ligeiicia no hi hn civilisaci6
per6 l'iiitel-ligencia sense mora-
lidat es 1'8ngel qui t C la teyn de
la destruccid.


Aplicant tot lo dit a1 vostro
.Centre de Lectura. vos dire
que atetigueii seinpre an ain0:
Que'ls lectors 'puguin trobar-hi
sanes Iectwes, i conseguesquen
amb ellerj niolta intel-ligencia,
per6 tanibC molt i moralidnt.
Les revistes, periodks' i Ilibres
que he vist aqui son una garan-
tfa d.aix6 gergue tot ho he vist
bo. Kevistes i:ecreatives unes,
cientiliquer les altres, d'agricul-
t u r a bastantes i totes zeries i
d e bon fons.


Llibres dolents, peribdics ten-
denciosoi no !es hi podeu adrne-
t re ni com homos ni coni a cris-
tians.


Hi h a peribdics, i sons els m&
. .


perillosos, que parlen un poc de
relligi6, fins diuen que'n tracten
amb respecte, dueii si importa la
vida del Sant del dia, per6 tenen
ocult el veri que a poc 'a poc
s'infiltra en I'6nim de l lector.
fllcrta id0, ail aquets p e r i 6 d i h
Consultern abans de 1legir.los
R un que no: pugui guiar, no
a:n.i,;.int n o i ia vzritat sobrc
ells.
P c ~ cos hii112 cercam seguredat,
i ;rdJntam niiJ,es nreventivei:
e11 c:ii:wi imltes vega.les per 1'
csperit, per l'6.nirn:i n o mos va-
cunatu, sin6 que fins Io que s ~ -
bern que':; dolent volem tocar'ho
amb ses m i w . De manern que
arnb els i n t c remx de I'Aninia
feim lo contrari de lo que feim
amb els de la terra.


Cerquem seinpre en tot la
inoralidat perque aab clla1.inteI-
ligencia creix i se fa amunt i si la
logram inculcar en els demes fe-
rem un poble forts& i ben dirigit.
Pensem sempre que cultura 6s
orientacid, 6s m i tendencia
6s una volnda; i l'orientaci6 mos
v6 de dalt. de Jesucrist.


Tot el piib!ic havia anat se-
guintlo xnb gran inter& i aplau-
dint sovint, sovint, i 1 acabar
e s c i a t k en unn entussiasta ova-
ci6. Ning6 5e movia, com a de-
sitjosos de que tornas seguir i a
stiplica del S r Ferrer , resit6
el seu herm6s poemet L'APLEGA
DE LES OVELLBS. A cada part
la feia precedir d'una c u r t a
explicaci6 i els concurrents. qui
aixi podien entendre millor 1'
elevat estil del autor, s e compe-
netraren tant amb ell que se
socceien cls aplaudiments.


Eren les d o t c i mitja a l acabar
i tothom wrtia altament satisfet
amb vives ganes de tornarlo
sentir.


Nos complavem en repc:iili
la enhorabona m6s coral, com
tambe a la Junta de! ;Centre de
Lectura per l'acert en escullir
orador.


ClVlb


MORT3


Maig, Dia 20- Antonia hl" Esteva (a)
de scs Terrea fadrina 21 anys de d'in-
frccib g r i p l .


22- Jaume Piris Femanias (a) Ma-
hones.de Gotr , d'rded 76 aqys.
21- Juanaina Esteva Tous (a) Met-


larana 87 anys, d'afecci6 an e8 cor.
27 - hiaa hl' Cdrs:ich Moyd(s) de


Sta Sirjia, 47 snys de Entero.coli6s.


Dia 16-Francesc Torres C d d 6 (a)
d m Jaume de Sor. Coil.


18- Jaume Bonnin Palou d'en )uan
Marin.
19 - Cayetano Calvo pars dol Cab0


Ijia 17-3ar:om;u S3ilSaio:li i2lzifla
(a) De Sa Duvaya ainb Magdalana.
3 r d S u e d & de S A Alqueria Veya,
fadrlni.


Dia 17~-Urrto:iien Riera Torrentsiai
Barret antb Cataiina Gioart Fsr,dr (a
Torrensa, fa Irma.


IXa 20 -\osep L!iteres Villa1on:a (a)
1 ort arnb na Bli-barii Sureda Torres (a)
Bsya, o Onlriiiir,
Dia 24-Andreu Szrvera Lngo:(e; Rum-
bante, amb Rosa Perelli, Ferregut (#)
Porro.


--
DE CAPOEPLRA


- I l i a 30 a les 4 dei decapvespre 5e
benei el nou matedero am$ l'assistes- - 4
cia del senyor Batle 1'ajun:ainent i la
lunta de sanidat, el manescal D.$Ton ' .
GiliSe obsequia alu presents anib un %
rcfresc; ies auloridats recorregueren el
noli local i alabiren molt l'acirt d t la
distribucii, i deade aquest dia ja aomeii'
raren a matar alia i le8 cams son trans
portades amb el carro fet a propb-
sit.


Ei temp3 del rekesc.ir les utori -
dats, sc par!% d'un al:re projecte que
preit serealizirh si Deu ho vol i es fer
I'edifici d'un local per escola, molt ne-
cesari dins el nostro poble j a que el
que teniln 6s molt fosc i poc venti.
la t.


-Diumenge se celebra en aquesti
parr6quia la festa de la conclusi6 del
mer de Maria.. El demati a les 8 hei va
haver la Missa de Comuni6 i a les 10
Ofici en e1 que predica Moss&n Andreu
Cascllas de AitA Se cnn!A la Mlssa de
Angc!s a!ternant arnb le8 Filles de Ma-
ria. El vespre sermb i conclusib del
Mes de hliria predicant el mateix ora-
dor.


grat Cor de jes l is els dies; feners e s a
!es %is i mitja i el diu.ne;l.;, 5:rA a m i
exposicib del Smtissirii.


-El dia de I'Ascensii, a migdia la
companyia que trabayava en e l teatre
de can Bibl acompanyats de D. juan
Moll metge partiren anib eis camions
de D. Anloni Fuster a !?r u : n passet- ,.
jada passant p:r Felanitx, Campos i ' ,,
Lluchmajor anant a dormlr a Palina, i :
el divenrrs passaren p?r Va'ldemosa,
Dry4 i Soiler regressant a Capdeperx
e1 d i w p r e a la drmatinada. Vengueren
contents iamb gams de ferne u n altra.'


formen la sociedat recreativa. aon B
fer una garrama a la Guia. iiels hand
servir el meno del hotelde ca's Bombu


=Diliuns se comensa el tees del Sa :


--Avuy dimecres, els joves que ,-


..
.. , , .


LLlVANT


Reuniti del PLE---Presupost---Imposts.


Diumenge decapvespre se reuni el PLE de I' Ajuntament
amb el fl de discutir i aprovar el presupost que ha confeccionat
la Comissio Permanent i que ha de regir durant l'any econGmic
de 1 de juriol de 1924 a130 d e juny d e 1925.


El dilluns tengiie que continual- la reunio i en aquest dia
quedaren aprovats els presupost s.


El que ha donat lloc a molta xerradissa 6s estat e l de
ingressos, per la novedat que entranya aix6 dels imposts dercunt
els arbitres. Pe r aix6, a fi de que 'I poble, a1 parlar i discutir,
pugui fer'ho amb coneixement de causa, donarem detallades
les novedats que en ell h i ha.


Aban5 hi ha que sebre que a1 Ajuntament no li ha quedat
altre remei que carregtir els articles que me.; nvall s e detallen
perque aixi heu preve 'la nova llei d'hizendes locals. Ultirnainent
amb el repartiment sobre les ut2:dats tothom estava salisfet
i amh ell hauria volgut reguir I'Ajnntament per comodidat, i per
iusticia. ues6 la nova llei diu Que nnicament se oodra recorre an


CA ~OSTRA
METEOROLOGIA


-Hem entrats de pie en el temps
estival.Tal volta a cdusa de la rcquedrt
d'oquesfs derrers mesos, la calor se
ha adelantada i fs dies en que molts
anrs dins I'Agost no fa tanta calor.


ESTAT SANITARI


--Fora de ICY petites indigestion-
causades per fruites i soleades a penes
hi !is nialalties a no ser lea crbniques
AiKi insteix hi ha alguns malrlts gra-
ves,-


VIATICATS
,.


aquell, quant tots els arbitrts que seiiyala 110 sien sufi- ~ -Diumengc dia I a Ics 8 i mifja dal
cients. maiLvialicaren el Sen I'crc Costella del


Per altre pal t, si 1'Ajuntnment RO recorre al repartiment d
utilidats percep del Govern el 20'1~ de la contribucio urbana i el
29 de la industrial, ingressant aisi per aquest concepte en el
municipi una partida de mils pessetes que compenscn amb
escreix les que pagaven abans alguns propietaris grossos que
ara pagaran molt manco.


Vet aqui els nous arbitres c r e a k
Impdinat,- Cada cam pagarQ un tant per cent demunt el


liqult imponible senyalat en el derrer caiastre. Aquell sei4 el 4
el 6 o el 8 p-O0 segons quin sia el liquit, paeant el tan t per cent
rnes alt cam m& valor ten& la casa.


Cnvws ,fvesques.- La carn de vadella pagar;l 0'30 pts. per
Kg.; la de bestia de Ilana, bovi o cabrum 0'20 pts.-F'orcs 0'20
pts. Kg.


Despulles. - D e llana i cabrum 035 pts. per cap.- Vadella
G'75 V a c a i porc 1'75 pts. per cap.


Cain sa1ada.- 0'40 p. per Kg. Seu a 0'10 ptr. Kg.
Volatevia i CC1isa.=r Un endiot 1 pta. per cap;-galls d'indi i


capons 0'50 pts.-Gallines,galls i pollastres 0'40 pts.;perdius a 0'20
pts.-guatleres 0'07- torts 0'04 parey. Llebres 0'30 pts. un; cunis
a 0'20 pts, un.


Cotzserves.-O'W pts. Kg.
I''7ehzculs,- Autom6vils: 48 pts cada un i 5'64 pts mCs per cada


asiento que tenguin.-Carruatges de 4 rodes: 36 pts. i 13'50 mes
pcrcada bistia. Carretons de dues rodes 24 pts i 9 m& per la
bistia.
V+zs.- 0'10 per 1itro;-Licors 0'20 pts id.


Altres cans 5 pts un.
Cans llebr&,ervissencs i mens 7'50 per cap.


Electricidat el 30p-O, del 17 que ja carrega 1'Estat.
Els certificats que s'expedeixin a la Sala se cobrarin a una


pesseta cada un.
AIS establiments de venta de vins, licors i dem& begudes


espirituoses se les grava amb ua 75"p-o, de recirrec dnmunt la
patent que paguin


PRESTACIO PERSONAL


Degut que i'iljuntament te I'empresa dels carnins vezinals dc
les Coves i de l'Ermita, que 1'Est:it: pagar6;com Lamb6 per poder
fer les clavagueres pitbliques que tant 5e demanen,s'han hayiits
d 'aummtar els jornals personals. D'aquf en envant feriln:
EZs Jzzomas 6 toms redimibles a 2'59 pts un.
Cwrosde parey i galeres de feina 12 pts ; CIS carros de bistia
grassa a 7'50 i els de bistia petit3 4.


ilixt resulta que'l qui paga per carreti) de luxo, no tendrii
jornal de camf per tant v6 a pagar uqe; lO'i3 pts m% que'ls de
feina.


Carrer Nou. I el vespre del mateix dla
Madona Catatina Rata d'en Cuan.m:re
poiitita del nostre amic. En CristGfol
Llileras (a) Recuit. Deu les alivii.


AORICOLES.


-A causa de la sequedat els sem-
brats, rspccialment els ordis, granaren
mnlamcnt, i en les terrCs primes, hi ha
{in vertader mal any; a certs punts no
hai l cuida la llavor. Les fruites se pre
senten millor. Ameilea n'hi ha a rotlos
moltetcs i ai I'oliva arriba be, n'hl hau-
rP esplet. De formatje s'en fit molt poc
i va mo:t car.


VENTA


Sa Caixa Rural, amb I'idea de adquirir
un local mes edecuat a Ies sevesnecesi-
dats ha venut totes les cases que arnb
el Sindicat ocupavr. al actiu industrial
D. Miquei Morey Pemanias (a) Ercoli
Aquest te en projecte construir-hi un
gran cafC i un Tertrc qui estant en
punt molt centric,pareix que ha de dar
bon rendiment. La Caixr per de pronte
ha llogat Can Xim.


NOCES.


Dijous dia 5 contragueren mafrimoni
En Josep Llileras Massanet (a) Valent
de S'Anma, amb Na Maria Esteva
Oinart de Son Faiia. EIs noviia sorti-
reo totd'uiia cap a S'Aurna propiedat
del nuvii i d'allri a1 endemh cap a Lluch.


Deu vulia que puguin estar molts d '
anys plegats.


PARTIDA
DE MISi3IONERS


=Dilluns surt d'Arti el Rt. I-'. Ma-
teu Amor6s,Franciscl natural de la nos-
tra v!!a que acompanyat del Rim.P,Mi-
nislre General, s'en va j m l ainb altres
frares rnallorquini cap a Ier missions
d'Arnfrica &on( j a hi ha alguns rltres
germansseus de pilria i orde que par-
tircn I any gassst. Si per. una part es
sensible la partida del P. hmor6s per
eiser un elemeDt de vilua qu: fa temps
dirigfr el Col-le-i 8:ie S m Bonaventura
d'aqui,!a Juveiitu: Serifica i el clior de
Sta. Isabe!,per sltre part,& consolador
ptnsar que dos arlemiics ell i e1P.Tous
extendran per terrer ratranyes la relli-
gib, el cuke a Ueu N. S. i de retop el
seu poble nata! en I-ehl.6 honor i glo-
ria.


Que Den lea benecsca. coni a I'cstoi
de Monjen Franckcanes que iamb& prr-
eixen a Iundar co~~vci~ts a 1'An:frica
tanan-t'lii entr'e eiies uiia 2rteiiencn)i si
convC. que puguiri tornnr rmbsn-
lut.


. ,


/ --;--<--,- ,_ -.- -- - .__./. C..'


Relligioses
Diumcnge p a d a t se celebti la fesla


de Concicsib de! mcs dc Maria que re
vesti gran solemnidat. Sz Alissa dc CO
muni6 general que celebri ei M. I.% D
Gabriel iMuotanw,canong-e fou concorre.
gudissima. Tanibe asiisti molta gent a
t'0firi en que hi predici el Canonge es
mentat i se caiitf la missa d'Angelt. A
11 Process6 del capvespre hi assistireii
passat de cinc centes Filles de la Pu.
rissima,duguent el pen6 nou que"s'ha-
via btnti t el mat! i qu'es una vertadera
joia. Enhorabona.


En I' Orntori de S an Salvador avui s
han comensades !es Coranta Hares
queper cada any deixi ertablertes la
familia Morey. Predica el Triduo el Rt
D. jnsep Aguii6 d'lnca. Swabariin la
mitjsna fesla


I
=Dia 13. divenres, se celebrara en


elconvent !a festa del titular d'aquesta
Iglesia St. Antoni de Psdua. Revestira
la solemnidat dels demts anys la part
relllgiosa. i la civica promet tambe
esm tan animada, perquc ademfs dels
cavallets hey hauri! cartonsa, bixicletes
revetla, etc. etc.


-I .


Firotecnia Espinosa
Nuevos programas para RAMILL.ETES DE FUEGCS


ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines
etc. etc.


Novedad en FUEGuS EL6CTRICO.5 de gran esplendorS y Adem?-, d'aquestes tarifes hi ha e's arbitres qge ja tenia
establits els demes anys I'Ajuntament,corn drrt d'aigo,mhtadcro,


!


1 11uvias de fuego plateado y dorado.
corral, plassa, etc, etc.


A1 comrnlar airbse taiga en compte q u e no s'haurd dcpzgar
10 aue'ls a l m s anvs en deiem coprsuwz o reuar t i rne~t d'utilidats


FUEGOS JAPONESES=COHETES REALES con cabellera
=Cohetes de honor-Cohetes electricosZCohetes cscondidoFrsr


i ai.& se comprendrk quo fora dels porcs, do 6s tan grav6s corn I cohetes reales con Iltivia dorada y plateada.
a primera vista pareix.
ORPdQRAtlA
MALLQROUINA


Fl;lcto de gran uiilidat. El Srtrvirem
1. iothom qui el dernani a 0.75 pte.
u ~ ~ p l r r 7 50 pfs. dotzena.


CANWSONETES
MLNORQUINES


Er yn apiee de cansonetes populsrs
rwallidts per n'Andreu Ferrer a Menor
ea. VIR ban classificadesLi amb profu-
#id 4e notes - Es un volurn de 199
ptanw.


Prcti 250pts.


RONDAY ES
DE MENORCA


Precedides d'un esludi de les parii-
eirlrrldrts dialcctatn del menorqni. Amb
%R IQtUra a'hi poden passar algunes


&'en jordi des Rec6. - N h i ha set
toms publicats i tofs les trobareu en
la nostra llibreria a 2 pts. tom,


L A CUINA
MALLOWQUINA


Llibre @el COC i de la cuinerz-
Indispensable a totes les faniilies de
bongust. Se ven tambe aqui Llibreria
escolar i relligiosa Art&


. , . . , . . .


perfddicr 1 BeT'btes
A quatsevol intetesoi uaa de les siguents rcriider #'hi po


suscriura en aquesta llibreria.


TRESOR DELS AVIS


Kevista folkloriea balear-Preu 3
pts any


D'ACI I DIALLA
Surt mensualrneat a Barcelona.


Molts de gravats i treballs cientific i
literaris. Prou 1'25 pls. cada mer.


REVISTA D'AORICULTURA


Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes


ECONOMIA I FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts al rnes.


EL CONSULTOR
DE LOS BORDAUOB


Edici6 ccon6mica: 9 ptr my, Elis16
de iuxo: 15 pts any.


L.ALMUDAINA .
I liar1 d e Palnia. 2 ptr rnsnrualr.


LA VEU DE CATALUNYA


Prca. 2'50 cada m4r.


LA VANGUARDIA


de Barcelona: 9'34 pts. trimestro.


Les servireni a qui les demaui


SATXILLBRS
S'han publicats uns Apuntes de Geogrnfla GEmrol i de Burspi que oantes i '.,


al programa d'aquesta asignatura en I'lnstitut de Palma.Snl8 vrlen dues ptr.%rn 1 e
molta ulilidat al estudiants


VlClO DE CARWUAJES


AWTOLO € FLAQUER
DE


(A) MRNGOL
A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche
ue pate dirccto para Cadepera Calzrratjada


le cstos puntos sale otro para to J as las salidas
de trcn.


May tambien coches disponibles para las Cuevas
y Tlbje8 extraordinarios.


-
AaRNClA DE TRANSPORTES


Se sirven encargos para Palma y Estaciones
ntcrmcdias.


PLASBTA DB MARCHANDO.


P A L L A S
Unic diccionari evpanyol encicloptdic manual ilustra t


en cinc idiomes: espanyol, franc&, ingles, aleman, italii,
Edici6 1924.


Preu 12 p i s .
E L A B O Q A D O P


Set magnifics torn6 enquadernats. Se servirb tota
I'obra d 'un cop i pot pagar-se a plassos rnensuals
de IOpls.
Pi'eu 125 p t s . (s.u,. el


LMGICLOPEDIA ESPA8)A
El millor diccionari del mon ContC: cent millons de


parrules, deli mil biografies I un rnil l i de ressenyes hiblio-


r:;%&irir a plassos en la ndstra Ilibreria.


B ' 1
:4


,,.<: , . Eiisaimades i panets
. % En lloc se troben xi1168 que a la ,


PANADERT.A victorla ;I
- .' E S P O R N N O U


D'ZN , .
Miquel Roca Castell


A sa botiga hol trobarcu sempro pmm, ..:
panets, galletes, bcscuits, rollotr, i totr ...
casta de pasticerla.
TAMBBE SE SERVEIXaDOMTCJLI ,:


Notednt, prontitut: 1 cconomfa


Cnrrer de Palmu 3 bis. A R T A
DESPA IG


GRANDES ALMACENES
San JOSE!


Yda, IgnBePo Figuerola --
IHOY, COMO NADIE
detrlla en precios, esta casa, todas las


QRANDESNOVEDADES
Uaiaos rlmacenes que tienen en grandes existencias
TODO LO QUE $E REQUIERE PARA


VESTIR Y CALLAS


Tb1111ni 211 I Pririo fila
7 4ue venden mas barato que nadie


BETA CASA NO TIBNH SUCURSALBS


WLMACENES MATONS
DE


RAFAEL FELrU BLANES
CALL8 DE JAlMB 11 n @ 39 a1 49


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES PAPA VB5TlR


~ a ; TOBAS CLA&S


Carre de PaIma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


p r o n t i t u t
ECURED T I ECQMOMIA


clloleu sstar ben seruits?
EN JAUME PIC0


(A) ROTCHET
.e una Ageoeia entre Art& i Palma i hei va
:sda dis.


f3erveix arnb prontitut i seguredat tot clas
I'enchrregs.


Direcoib a Palma: Harina 38 Aa e6 costat d
h t r o Farmachtic.
Yrt8 Palma nO.3


I-


l i d'oliw
dirieiu-vos a .,


D. JUSE
Quatre Cantons, 8-Ml


Te olis de primer i aegonrr claws


Serveix.barrals de 16 litros a de
a preus aeomodats.


micili.
VENTES E N GROS I AL DETALL


........................................... .....,.... ... .. ......, .................... ..... ..... ....