YIII Num. 248 - PRZUS Arlii Un trimes!re , . . ('50 A Fora. Any , , . . 7'00 ...

YIII Num. 248 -
PRZUS


Arlii Un trimes!re , . . ('50
A Fora. Any , , . . 7'00
'Extranger Id. . . . . 10'00 , - --


:'i. , , ,


et programe de t.al fe8ta:i dt:l .'
eutuasiasme que r e h a en tots
els pobles se desprth qiie ha do
eer nuinerosis:siin.i l;i geatad-i
que aeudirk; t a l voltla I ~ I I Y
quants mileuars, lo qual 6s ja


. , , Si Deu ho vol, yeiitir&n les
autoiidnts, civil i osglesiistiea
de la Provincia, i nota'oies


' oradors que poudrso pact eu
el mitiu que s ' h i de celebrar
el capvespre.


Si bQ no est$ ccucretat. to t ,
el programi, par l o que SP sd
for en els demBs pobies podem
donar per segur que se fer6


.una grzn process6 per t o t i la
: Vila i com ti cas extraordiuiiii


se passetjar8 trionfant l'iinatge
vereranda de la oostra Patroun.
En aquesta procesr6 Lei baud
totes les bmderes de les Assol
eiaai6us de Terciai~is do tots


,.'. els pobles do M d l o ~ ~ : ~ .
,,, ~131,,p,.,j~:e d'Artii n'ba vist.s


sols uiisi de pemgriuscib J I . ~ . .
meros:i; la qi io se fen quaut


. s'esiw.b!i 0 1 1 el couv& i.Atlora.
ci6 Noct:irna, p w b nyue~ln. 110
6s PBJ comp:cri't mil) nqnests.


"'Ae~ tractava 11xrore d'tinciti GOO
pers:oni?r; aq n ?P t ii & de mi le- 4
nars. Un;i,gran. geimwib . q u i 3
cornpareis x x i b el tren, n u b
: & t i l s , eami6us i c.irros de
ot8 elu pu~,$s de I'IlIa, cad8


, ., , simptome de gran t5xit.


, ,


.:


, ,


80 mo.3 dcsiiiLiu le8 hem d 9
douiry xigo s i t'ii iiccesaiteii. '
Aix6 6s u n xlcririci molt pet.it,
que uiiq$i EO n


d'anar a1 dsvant au tots els
actes. Aixi on ia cornuni6, corn
et1 la procd3s6, CO!U an tots
cis demBs que se celebria, els
sr tanenc; l i t in dl,~ssor el8 in&
molts; que uo ss' piigui dir quo
rnos hem quedsts retrets
deixant f o r els dor~nh; en t o t
in03 hein de daino&rar els iu6s
eztuaniasttrs i eis qui, douem e1
cap der>aut n fl de quo a1 tor-
11;irseu a so3 rcxspectiiis jiobles
els pt.i.cgrius tots, mos puguiri
prwoutur coin a esemple en
tots seii!irs i qnediu edifieats
tie la uostra conducts.


E n tercer lloc, vui dir que
teuim [in deute coutrat i a1
meinos ~ L I ]xiit 1:hauriem de
pagar. Fa tres anys que so
celebi~8 l a pewgriuaci6 li'ran-
ciscaua a la Ciutat d\Incii i.
diiraiit el mii iu qne s'hi c d e b r k
ei capvospre, s6 reb6 UN ta!e-
gmrn:i il12 la. primura autoriiint
civil J'XutA gleinan;mt aco:fliis
o i Discretori d o la peregriuaci6
que l'nctoai se celobrth a Arth
arnb mo!iu d'essor el ceutewrri
d e In. mort del Vble. t'. Fra
Autoni Lliiibs al qual se pro-
jeciava erigir uiia est6tu2,.
Aqae.stta promesa, feta eu oca-
si6 tau so!emne s'liavia d'haver
duita a cumplimeut, per6 pas-
s& !'auy d u l ccuteuari i per mo-
tiiis q;w '110 impoita esmeutar
1x1 s'ha €eta l'estirtua. ~Qiie ' ls
hem (le diraro a n els perepins
coni a escnsa del uortro iucum;
plirmnt? dQ!iedani a1 aostro
lloc, si feim d'hroer oblidnt
tal promesa?.


Per nix6 jo proposaiia que
ja quo uo I'estitua, saposat
.qi ib 110 hi ha temps m:itarid
per ferda; at inauco de~cu-


Erl 8sg;on l!oz, unlf.ros hem


bris una 18pida eournemorativs
del centenari de Fra Artoxii i
de la peregriuacih. Una litpida
aixi uo pot costar gaire i Os
qnesti6 d'uu poc de bona VO-
liiutat de part de tots.


L'iniciativa podria sortir de
'i'ikssoeinci6 dais Terciaris per6
que1'Ajuutainent se sascrigu6a
per catitidat importaut ja que
del h t l d soptf La promesa.
Aixd seria un rrmat de festa
que deixaria al iinstro poble
en el iloc qua li pertoca.


A veiire rdh, si tots ,beu ani.
mats feim ( le la nostra part IO
que h v n m a fl de que tenga
aquesta peregriuaei6 uu Qxit
extraordiuiri.


A. F.


-


FRAGMENT
. . . . . . . . . .


& una cosaqui sempre m.ha fet
niolta pena sentir parlar aquestee
senyoretes que creutn que l'e.eganc111
cO!isisteix en la despreocupaci6 Algu-
nes d'elies fins saben manar un a u t o I
ballar coni perfektes dansines, per6 no
le6 parleu de res que estigui relacionat
amb I'esperit; aqoesta 4s una educaci6
falsa. No 4s cap mal que excel-leixin en
e15 jocs d.eiport, per6 haurien d'cxcel-
lir tambe en e! mon de l'intel-ligen-
cia.


Que t6 d'estra2.y qile unes docicellcr
educades tan malament. riguin o bro-
megin, per exemple durant la execucid
d e la IX Sinfonia de Beethoven? Jo he
he sentit les sews riayes i creis que
m'han arribat a i'anima. No 6s vergo.
ny6s que'l plibiic humil escolti relligio-
sament les obres delsgrans compositor$
i en canvi la gent el'iegant s'entreten-
gui nenjant bombons i cercant amb elr
binocles les persones amigue., que hi
ha en la sala?


~ ' a r i s toc r~c ja no conristeix en vesrii
elleaantmen!, sin6 el gust depurlt 1
una educaci6 refinada.


s


, ~ > ?


.~ - .....- . . . . .
LLEWANT 2


!


e w
b i n m dia 1'd'Abrii tenair6 Iloc la


obrtura ddi aCcii tre de t~ectuia de
ArtB. que per d e pronte qiieda instalat
eo !a Pmsita del hfarchiixlo 00 3


i ~ t v t i ~ ~ a -113 voiSrit
.C.xtrc. s'hi sentin


b4,rio iia cscat imt res iii eii e! mohilircri
que's cdmodo i de gust, i i i en I'abun-
dancia de revistes. Yerq;ie se veia
de quiria prensa j iodm di.po:idrz el~s
lectors que !ii concurresq:irn. vct aqui
la liizt3 dds diaris i rcvis'es q!!r G.;arin
e11 ia seccib de prciisa.


PEiiiODlCS CTAR1.j


El D c b a k , de Xlad;.il; La Vangsa:dia
i L.a Veu de C*ts!ur;ya, de Barcelona:
L ' A p t u d i i n a i Correc dc Rlai!-,rca, de
Palme-


Ce la Biblioteca e:! parlarem mis
envantet i a poc apoc anircm donant
un index de le8 obres de qu t disp6n
corn aiio:arem tambe mensuslnicnt les
que vajen ingressant de bell nou i les
revises an a que se vagi susciiguent.
Per depronte hi ha uns 600 volums,
la major part d'rlls de lectura aniena,
coin son la Biblloteca i'ii!ia,3;bliotcca
Salgzri i les obres coinp!etes de Julio
Verne.


A fi de que lots e!s jovis aficioiials
pilpuin aprofitzrse dels rnedis que la
Sociednt 16, la Junta ha acordat adme-
fw, just eii l a sala de Irctura.a!n'u dret
a !icgir q!i31sevol Ilihre o rev sta ais
jovzs de 14 a 20 any3 que ha demsnin.
so's pagant la mitat de la quota
d'inQmts o sien 0'50 pts. mensuais.


De Son Sewera
Diveires de la s tniana passada el


decapvespre plogue i cncare va seguint
;d'aquesta manera, no ha fallat un dia
sense plonre;te!ii:iiuna sah6 ben grossa.
que je era hen inewsssarin pels nsstros
sembrats. nqi iest any. si no muda, se
preicnta una gran anyada: sea faves
feia estons q .e no liavien estades
tan bones i els dembs senibrats
segueixcn de lo nibs be.


A dins e' nostro poble hi ha bastantes
mala!tics de costipats gripposos; n$i
ha un centenar d e Dersones oue ieuen.


-9-


. .
Est$ malalt el nostro Viciri D. Miqucl
Puigr6s i el nostraRector R t D . Anton1 . . !9
Servera. DFJ vulgiii que prest tornin 'i
disfrutar de salut. ..I


..


P nloniana'.


DE h I . 4 H h Revista i r iUMeiiorca
DE SOLLER, LO V O Z de s6,l@:r i el


?bller.
L!UCWAYOR Heraldo de Lluchimayor


DE SA P o e u S a Marjal.
n~ i N c a Ca-Nostra
DE ?.ET.$ LLEVANT i T~x?l:or dcls


DS FCLhNlTX ~ ~ 1 a i ~ i g e n S C .


Avis.


IZEVISTES DEL CONTINENT


Agricii1tu:a; Estildis Fr:nciscaiis;
Piogresso Agrlcoia y Peccario; IMrica;


~ Et Cukivador Modertio; Bolstio del
, Cmtro Social de Rencfic~ncia de


Beieii; L' Ec,tel de Nuria; Gazita
1 de Vicii; Endavant; Accid; D' A d i


P.%RROQ UIA


Uiumenge passat -lV de corema- %e feu
fes:a VOliVd a S m t antoni de Padua
amb acci6 de gacies per una devota
famllla. Abans de I'Ofici se benei sn-
lemaernent una liantia d:: platarper la
cu@eila del mate:x Sant. Foren padriiis
els 'nina juan Blanes Airnar i N'Aineta
Moragues. i
La pr6xima setnmna qti'rs la de Passib
tendrd Hoc la coiifessib de's nins i nines
de les escolrs que se fara di:narsdemati
i la primera Comunili que se far& ei
divenresa l'hora de ;cosiuin i ai;& la
mateixafornia que'ls denies any%


< -
f


.. '*
(CORRESPONSAL) - :,., ,,


. .. ~.~~ . .~ .. . ~ ,
;.*


:. 3'


Encsre qile hajein eiitrats ja a n el rn6s
d'Abrii segueix marsetj.int. El temps
fa variacicins con:iilument; a re p!ou,
are Id so',a.re v nt. Per6 gracies a Deu
cada dia ha plogui esto::es i ha arribat
n f. r ana Sons sahb que senibla haver
caiguda molt be an eis senibrat.., que
l i ~ n presa vcrdor I es!ufera.


:,


" .,


2 :


i'


de jiiguet, fiiis a!> qui per t'svaricia
( t le i i tn coin esclau Els teus aiiiics C'OII in u acid
aficn;ats, d'dna a n b tu te desprecien.
T'odieii tots


L.:


. .
Paztsa


?: Bwb.-(Que s'hmta acostai ~ R C abans).
j ,' ,i glJius, encare?


e j
, , .


Rabid inks @.an que la qile tats me tenen
nt'inspiws tti cjiisnd devhnt mi tc mir,


B3rb - Per :6 en el nioii, no hi ha je CLIP refugi
ei bosc i I:i ciiilat te neguen son asil.
A dures pales te sost6 la terra
i el terror te segueix en ton caml;
si, el tei-ror pr r totes parts t u voita
fins se mou i batega'dins toil pit.
Dentunt 1011 front amb ferro ences gravada
hi dus !:I par:iuio =Traidor> I aixi
el iiioi? podra srmpre vrure aquest signe;
scmpre de ?u loihnm voldid fugir.
Per tat ai:& oct va]is quedara scca
i'herba que tocaris amb:ton trepig
i i'aire s'omplirk de pestilencies


i


alia on1 ton ale corronipul tils.
S haura de rents ainh sang aqiiest delicfe;
per on: passes de san: qucda teoyit.


iod.--(Amh penes se pot mom?, pres dol terror. Torna
en s l i amb ma hernoloso agafa an En Barbanl, I
mirirrrth de fil a fit e.rciama:j


jAi, miserabe de iiii! iQiri ests? Parls.
Barb.-(El retira amb mals modos 1 descwbrinl son
cap diu:)


'


Miri'm, boig, rnirs'm; som 1011 aniic!
il dirds tu, que mo'm cor!& encara?


lud.-iMassa 'I coneg, dimoni malal!!
Mentres diu ais6 s'en va cap a la dreta pel fens 'I&-
vant-se la earda o eingol que du per la cinta i ta se
ferma pel cotl. Se f a fosc).


ESCENA% X
DUPTES


Sarbaad tot sol,


Barb. -El oegueix amb la vista, Uavors s'en va an el
fans i datura moll sotisf&).


;Bel Aqueil ja eatd penjaot-sc ...
(Se gira a l'esqzrcrra i obsorva).
LLEVANT 7
Ertat rianitari


La passa dengosa pareix que esta
ben aferrada i amb ~ q u 6 t s Caiivls de
temps son de cada dia rnks cIs qu
rosseguen el costipat.


M O R T A


En ei passat no. donavem coiita d'liaver
estat viaticat el Sen Toni Tit del carre


de Na:BPtlesa. Srgufix encare Oarrant
'grave i la Seva esposai &d6,*TrLxsos
veya;' que li anava : diie'ra; ''&jo&,
niori des,p,@s derapidissima malailia.
AI cel la vegtm.


' . , . , .


, ~ . . _ ,
i . ..


BENVrNGlX'


. , * i z . i
Dissapte passzt, dia 29 de mars


arriba precedent .:de Potto-Rico, D.
Rntoiii Gelabert (a) ]aumii el. qual va


, . ,


Administracid Municipal
LA VISITA DEL DELFGAT GOVERNATIU.


\


----EL NOU AJUNTAMENT


Ja varem ressenyar en el nllmero
derrei, la visita que nos feu el Delegat
Governatiu del nostro partit judicial
D. losep Rotger Canals, per6 no mas
fou possib!e iiiciour2 en ell cis noins
dels retgidors nous. Coin e6 de suposar
dezde el moment qi:e se hague cele-
brada la sessi6 en que de ls i sospCs ei


. passat Ajuntamnt,reinava mo!ta espec-
taci6 per sebre qsi e'en els novament
designals. Sonaven nom,, per6 tot
estava en el misteri i no hi havia res
segur. Devers les dues i mitja sorti ell


1 cap a 5011 Servera,lo qua! feu creure a
molts que eis nombraments serien en-


. vials ai onde:iid; mes pronte se sabe
que les credencials obraven en sobre
clos, er: poder de una autoridat arta-
nenca i d e v h ies 5 i milia se repartiren
els plecs ais interessatc. Desde aquest
moment ia nova comensa a circular
per lot.


La llista de!s designats era corn
segueix:


D. Guillem Morey Gslnies I'arro
passat de Son Serra.


D. Francesc Ferrer Rodriguez Tinent
relirat de la Guardia civil.


D. Rafel Blanes Saocho-Melge.
D. Sebastiil Blanes Sancho- id.
D. Antoni Blanea Mestre- President


D Juan Ferrer Ginart- picbpreder.
D: luan Xoguera Caldes- Sargent


D. Barf0 eu Esteva Servera- comer-


D. Andreu Forteza Valls- sahati.
D. Bar!omeu Amor6s Amor6s- co-


Juan Sart Font- propietar-i.
D. Ainador C a l h t Caiiellas I'aino


D. Miquel Morey Femeiiias- fuster.
Co:n tots els artanerics coneixerin


aquests noms e's Pscusat fer cornentaris
sobre cap d'ells, i ningh trobard raro
que fossen rebuts arnb certa estraiiyesa
de part de tothom.


A cada ult sell citava per comparei-
xer a la Sa!a a les 8 i mitja del mateix
dissapie al vespre i per aixb SP feren
mb rapidesa els preparatius per posar-


de la Caixa Rural.


retirat de la Guerdi Civil.


ciont.


merciaiit:


actual de Morell.


',


' . , , . '


Com park dels doih,brhts. . . eren fins
fa poc del comitg del antic Parti lliberal
se reunirrn previainent demunt el local
del antic centre lliberal acudint-hi sef
dels nous retgidors. ,A le$, 8 i mitja
partiren d'a116 dret cap B La Sala aont'
hei comparegueren tola els dem&
exepte D. Anioni Blanes 'qu'estava
malait 1 secelebril? votddjb'@e:c~a<rec'j ..~ '.'
que doni el sigvent reslllrat:


Uatle, .major: D.'France~ Ferrer
Rodriguez per oiize vots I una papeleta
blanca.
Primer Tinent:b Ratei.'Ela&s~S&& :*'
per sef vots contra cincqae'n obten-
guk D. Juan Noguera.. :, :


Segon Tinent: I). Guille:!~ , , M q e y .
Gal'nes per,set ,contr!, q m t r e
qua'n obtenguk D. lua-n Nogun.a.


h%guent.se.de repetir:la pri
ci6, perquesola. obtengut sis vots 1 a
ia segona set. .~


Supient d e sindic:' 5. 'Iuan F k e r
Ginart per set vots.,


Cada un d'ells prengue. possessgri.
del cirrec i despueg ::'gac?f&t 'qque.)es:
sessi6ns. en primera convocat6ria se
celebrarien els dissaptes a les 8 i.,miija
del vespre i en &una, el' diiluns a !a


..,; . .


Sindic: .D. Miquel bore$ '
, , , ;


i . ' ,


, , , , . ., .. ,
, , , , . .


I


. . ,


a i l e ~ ~ ' preuguk ' t
paraul.? doni les g r p $
legit cap del Ajnntame
a tots per treballar~en be d& poble.
Ja que no venim, digue de part d2 csp
partit po:itib, sin6.f
procurcm- tols kr bona, adni#s!raci6
a 10 qual e s t k &post i$i;18 qui1
esper la voslra col leboraci6.
Despres daclari acabada la ssessib.


) .


, ' ' -00- -,
Postetioirnehl'se sebBde1 teiegrama .'~


que'is Governadors icbci-en dd'Diric- i
tor! de que% 1'.4juntaments se coiisii-
tuissea segons el no0 Estalut d'Admi
nistracid, [&ai per .io q i id \'actual
Ajunlament haurA de y f r i r u,na rnodifi-
caci6 !per entrar hi .$.wek$itb,d'qt;ere ,,


$ ocieaats.
&s-.d@:@d Dj&!
.:I .%?' &! ; rr,.< f


MORT. . . , . . ' , - 2 . > _ _. ,
fa estauen impreses i paginades leS


resianis notes de crbnica quaat hii
ucrt el S?n Toiii Tit, de iiianera que
de s'homo a sa dona hey ha hagrit un
dia. (A. c. 8.)


EXFRENUNCW
.- .


A t w i d&li .hsn to& una ext&n
iinrid 'pPr inad6 ilai r%rorera. p e u la
irigui de pem.


_L__ , , . , . ,


Pissarretes de pcdra d. totes dimensl6ns desde 0 40 pts a una pta.
Cegses dexin&etes per a;uzntx ei p:i?er a1 dibu'xar, a 1'59 p!s. caps3 de 100.
Imprenteies de &orn;i .imb c z p w s d ~ i x r 1 6 desde iina pts a 5pts s e p i s temiiy;


estan molt be per dozar corn a p:e,nis en els col,legis.
Billets de preinis de 1 a 5 punk 050 pis. e!s 100
x I/ n 1 0 ' e '' 0'75 . << >,


q u e tenen les p:ovi:ici:s d .g;pinya tun p i t ) 53 bil!cts 0 50 pts.
r( En eolo.~.(5 punts) 0'75 pis.


. ,


N-'hi ha de 10 punts que son 12s Regi6x espanyoles.
De 25 2 en colors. .


.A '. DC 50 u ~ grosso:'i;ienen les Nacibiis.
Dz 100 D res parts del 'nion. \


tots 'a 0'50 pts:cad3:co!eccib. . . .


i/ /_.


Tampons per,selfos de goma nn. I a 1 . pts 1. 10 dolzena.
i ; ; ~ _ I


Y . , . , , s ',, '2 a 1.75 pts. un i i 15 PIS D'. '.' -+!agnetes per e
variedat,. i


riure a 1:s escolps de tota niiJz i gruixs. Hi ha'.una gran


De ta,il+y 8:; (p:.litcs) n'iii !ia d:rd: 3 pis. 1,s !03 en 3iii:rii: sezons els fuya,


Plagiietes en 4?rt. (grosses) d s d e 4 pis. ei ceiil fias a 20 p!s. s?gms grossaria
~~


, . . . ' la boildat del pappi-.


' ' bondat del paper.
TXTOGRAWA
MALLQRQUINA


Follo!o de gran utilidat, El Servirem
'a tothom qui el demani a 075 pts.
rxcmplar 7'58 pls. dotzena.


CANNSON ETES
ENORQUINES


EY un apiec de cansonetes popitlars
r i 1 1 l i ~ c s ~ t r n ' A n d r e u FerrrraMenoi


ca. Van hen c1assificades:i amb profu-
ai6 de notes - Es un volum de 199
planes.


Preu 2'50 pts.


RONDAY ES
5 DE MENORCA


Preced dcs d 'un estudi de les parti-
eularidats oiaiectals del menorqui. Amb
a lectura s'hi poden passar algunes


RONDAYES
MA LLORQUIMBS


d'en Jordi des Recb - N'hi ha set
toms publicats i tots Ies trobareu en
la nostra tlibreria a 2 pts. tom. --
L A CUlNA


MALLORQUINA


Liibre del Coe i de lawinera.-
lndispemable a totes ies families de
bon gust. Se ven tarnbe aqui Llihreria
escoiar i relligiosa Art&.


.i


,,.,
,. . ? A qualsevol iateroasi una de les sigueuts r 2 v i . h ; 8' hi po :,: _; , .. suocriure en aquesta Ilibrwiq.


T R E ~ O R DELS AVVIS


Revista folklorica batear-Preu 3
pts any


D'ACI I D'ALLA


Suit ' mensualmeat a Barcelona.
Molts de gravats i trehalls cientific i
liteiaris. Preu 1'25 pts. czda mes.


REVISTA DAGRICULTURA


Suit cada 19 dies, a 1 pts cada m?s


ECONOMIA 1 FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts a!.pes.


, < I


EL CONSULTOR , i
. - DE LO3 BORDA!IOS


Edicl6 ecoii5 nicx 9 pis. any. Ediei6
I .


::
de 10x0: 15 pLs any.


1 A Lkl Ui) AI:.IX


111ar1 c'c F';iln~a. 2 pts meiisurls.' '


LA VEIJ DE CArALiJNYA


Prey' 2'50 cada mes .


L A VRNGUAKDIA


de Barce!ona: 7'50 pts. triinestre.


Les servireni a qui les dernuui


S'han publicats uns Aparntes de Geografi General i de Europa que cootee!a
a1 prognrna d'aquesta asiinatuta en I'lnstitut rle PaIrnaSols valen dues pL.5on d
molta utilidat ai estudiants


CARRUAJES


€ FLAQWER
DE


(A) MANGOI,
A toads las I l e g a d a s de1 F e r r o c a r r i l hay coche


ue pate directo p a r a C a d e p e r a y Calarratjada
%e estos puntos s a l e otro p a r a todsls las salidas
de tren.


Hay t a m b i k n coches d i spon ib le s p a r a las Cuevas
y viajes extraordinarios.


AGENCIA DE T R A N S P O R T E S


sl


Se s i r v e n e n c a r g o s para Palma y Estaciones
n t e r m e d i a s .


PLASBTA DE MARCHAND:'.


A L L AS
anyol enciclopedlc manual iiustrat


en cinc idionies: espanyol, franc&, ingles, alcman, itaiid,
Edicid 1924.


Preu 12 pls .
~OCADO-POPULAR


St t inagnifics toms enquadernats. Se servira tota
I' obra d' un cop i pot pagar-se a piassos mensuals
de IOpIs.
P I . ~ u 125 P l S . (senoreelport)


ENCICLOPEQIA ESPASA
Ei millor diccionari del mon. Conte: cent milions de


paraules, deu mil biografies i un mil16 de ressenyes biblio-


8?:$%quirir a plassos en la nostra Ilibreria.


Ensaimades i pallets
En lioc se tiohin :?iillOs que a !a


PAIU ADEW A ~ j , ~ t ~ ~ ~ ~
E S F O R N N O U


U'LN


H:qre:? 2iwa r .,a:: , L .+ , l
A ea botiga liei t r o b a r e u semp7:a pans,


panets, galletes, bescuits, rollets, ' i tota
cas ta de pas t i c txm.
TAM~ESESEIIVEIXaDOB~IC'JLI


Natcdat, p r o n t i t u t i economia '


DE*YPA IG
C a r w r de Palma 3 bis. A 3 T A


GRANDES ALMACENES
San J o s e


Uda. Ignacio Figuerola
D R


--
iHOY, COMO NADIE
detalla e n precios, esta easa, todas las


G NOWEQADES
Unicos almacenes que tienen en g randes existencias
TODQ LO QUE SE REQUIERE PARA


STIR Y CALZAIZ
y que venden mas bara to que nadie


Telbfono 211 I haria !io
BSTA CASA NO TlBNft SUCURSALBS -


BLMACENES MATOMS
OS


RAFAEL FELIU
' CALLB DE JAIMB 11 n 3 9 a l 4 9


~~~~a Randa, de Esteva
Carre de Palma, 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICL ESMERADISSlhl


SEGUREDAT I ECONO


dToleu sstar ben seruits?
EN JAUME PIGO


(A) ROTCHET
.e una Agencia entre Art& i Palma i hei vz
!sda dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tot olasse
i'ene8rregs.


Direcei6 a Palma: Harina 38 An es costat des
3entro Farmacantic.
drt6 Figueral 43.


EN JAUME BONNIM
HA OBETA UNA BOTIQA NOVA EN EL
CARRk DE PALMA N.O IS-ARTA. -


En ella, adem& de comestibles s'hi t r o b a r s n art i .
cles descr iptor i molt var ia ts i a bon preu, perfumerfa, Palma de Mallorca


SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO
ARTICULOS Y NOVEDADES PAPA V86TSR


merceria i juguetes.


Norte Americana mama MARIPOSA.
En ella *nciament se venen Ies botellek d e Zegfn


, ' ,


F ~ ~ 0 b ~ ~


. ,


.DE TqpM a-
, . ,


diisigiu-vou a


Te olis de primer i segoua claws


Swveix barrals (le 16 litros a do
a preus acomodats.


m i d i . r
VENTES EN GROS I AL DETALL - I - * A " I - - v