f'Rr US . oo()o. C O N Y Q C A T ~ R I A PELS DEL ANY :024. Als piiete-, i...

f'Rr US


. oo()o.
C O N Y Q C A T ~ R I A PELS DEL


ANY :024.


Als piiete-, i pro-ador.; c'ic LIa-
llorca i de rots eis tt7;ritori:i i? o:i
In nostra Ilrngua E ; pcli-l?d,! o
coneguda, salut ! .


Per cumpiirnentar 1' honi-/i.;
acor: q u e la Junta Ce!i:r-;al de 1:t
=Associacid per la CI.iltui-a de
Mallorca- prenguC, en c u s p l i -
ment d'uns dels fins especinls
d e sa f u ~ d a c i d , el dia 10 dt
Sctembre prop passat, vos COR-
viclam a prende part an els Jocs
Florals d'enguany, els quals SE
regirdn pel seguent:


CARTELL.


Et tercer diurnrnge de &ig
q i i s'escau el d.ia 18, se celehra-
rA la poetica festa a la cintat de
Soller, en la qiial serin aja;lic.,ts
a les millors poesies que hi t i r i n ,
eIs PXEXIS WIDIKAKIS o sirn in
EttgZmztinn la Vioin i lti Flor


, . :
Per la donacid dels pre nis 113
ser.1 vfiiit al tre nom y:ieel ql ie C'F
trobi an el plet clos a q u e fa
referencia el par igra i anterio:
ai obrirb it I'acte cle la festa.


Els preinis que no sieii retirats
abaiis del dia 31 d? desembre
vinent , si entenara que son
renunciiiis pek sexs p u a ~ y a -
dors.


La#Associc%ciO per la Cultura
d e Mallorca se re3crvj.pcr un
any l'cscluisiva propiedtt de les
obrcs preinia3es, entenent-se
que la publicacin toCa1 o parch1
de: qualsevulla d'elles abans de
la festa, implica la renuncia al.
preini i als honors conseguents.


En el pia$ mi's breu possible
se nomenaril i pubiicarA el Jurat
calificador .


(2ue'i Scnyiir voi doni in;?ira.
ci6 per cantar !a PLiitrin, la F d i
I 'A,i .~iv, i a i Jur.it d'screcid en
ju l icnr i a c m en preiliar eis
xu& dignes.


Fou dictat el present cartel1 en
la Ciutat de Xfallorca a primer
de Mars de 1321.


ELVIR S . ~ ~ S ~ ~ < ~ S S E L , L ~ 01 aidni t
AXCON QUIYTAX'A I GAIZ.*U Sec,eturi.


M u II ici pa 1
SESSIO DEL AIUNTAMENT


DEL 16 D!: MARS DE 1921


Eii ayucst din se celebr.4 sessi6 ordi.
naria baix de la presidilncia d-.I Batle
M8jor D Gri1:e.n FerrJgat i en ella
s'acordj:


1 = Sprovar varis comptes
municipals,entre ells un de o b r s
a la murada de devant l'estdcio
del F:rrocvil i un del c a d de
Sa Torre.


2 Cedint aiguns propietaris eIs
terrens que han comprat, per
donar-los a la carretera de la
Alqueria Veya, per pode-rli
donar m& amplitut'l'Ajuntament
acord& fer la parer.
Sense res m&s i: tractar se doni
per closa la sessisid.


El dia 19 a vespi-e a la Sala
s' anunciaren i remataren le5
snbastei dcls arbitris municipals
que sou: Arbitris de placa, de
cans, mnntadeio i corral del Rfy
En aqu;.sta tregut? el de plassa
En Pere Siincho Casellas (a) Leu
des cari-erb per 1221 pts.


La de cans quedA~descrt:r.
L.1 de matxkro: Fmncesc


Bonnin (a) GuixO per 3403.
L7 del co:.rai del Rey En S e ~


Listii Payeras Esteva (a) TirOs
per 201.


5 pur 1 5 , i el ciivenres H ves-
f ? ' h ; L ([\?ll:tt !lOC ;Jl i1l;mYCt dt31


E
Con linuacio


] u d . - (Amb ef3 d t s baixos &:a per 1' esguerra
t r einllant v i s ib:einertt Les marlcllades segueixen)
Naas - iUna don:'!
AT1 -[Szg uiflt io.)


iDerrera ella,
Altres ve!:ei:!


(/os?o p"ja; Nicolemrrs pario an!b Sa.o.77; aiguns
transertnts s'hi afegeixenl.
Ndas -, LQui seri


l'altia qr:e depressa va
pf3rant just dcrrern srpella?


is+ mare!
Nicod- [Pujont)


Tnfs.- ;Ahre irt lelis!
Josep.-iEl!a,es la mArtir mes gran!


No hi liauria pit gcgant
que vturt: un fill, resistis


m n elfa, tenguent sa ai-a
plena de Ilaguesi sang
~ U ' U I I J P ~ el pit de terror gr%i
i viu do'or.


Tots- iPobre inare!
Jitd,- (Tornant amb i?icodemns)


i'tt'ha agzfst coin una pol


No puc senti q u e % martell,
CIS coi's que l i prga a Ell
me quod211 cl3va:s a1 cor1


Nicod, -)Miierrhle! Ta tmici6,
e.;causa dcl seu su:rir.
!Tu et.; q,ii ha fet nioi-ir
a Je5tis. :vIc:.trt i ScnyO!
;lu ets el qui l'asso!ares,
t u l'tts cmdcinnat a mort.
ves, id6, i crid.: fort,
j3 que tot el niai cnusaies:
Jlrdes som i veng aqJi
deixau-me agafa'l martell,
goe de fct jo som per ell


fi!e serrten rnarteliades)
i


@I seu rnbs cruel botri.
Un temps beir aniic seu eres
a sa taula t'admetk,
firls germ& seu te digU6
i sus molts miracles veres;
tu sabies qur'n sos llabis
sols hi hsvia veritat.
veres Samor, la bundat,
amb que paga aquets agravis;
i has deixzt aquella sor!,
per fer-cr son fais amic
i com a un gran iiiirnic
I'has entregat a tal mort?
A tu, l'oprobi i 1 horror
nirAn units a tolhora.
IAla trajdor, fet mfora,
Tots. -Si, molt enfora iraidor.


Segrctird
..


del present. I pogilt dcixar el 1% Nor altgram de la
1 rnilloranssa i q c e Deu li retorn sa


' t l l s dies seiipalats per acutlir a


Bess6 a 131'00 qriinlk
Blat a 22 00 sa corlera
Xeixa a 22'00 .i s n
Ordi ma!lorqui a 1300 e


L foraster a 12'50 '
Zivada mallorquina 11'50 pts. id.


* fora;tera a 11'59 =
Faves cultores a 31'00 e I


ordinaries a 27'53 e


(L p:i iI:;:i?.: a 27'00 C <


.METEOROLOGIA


Mflr: marsetjo. L'adagi heu diu i t s
ben vcr. Aquesta setmana hem tengut
de tot. UI:S dies de fredoi, sol hen
calei:t, i una partida de dies de xnloc,
per6 una xalocnda grossa la qual ha
ocassionades varies brwques primes
que I n n o:np!:t el3 i n , t ros carrcrs d e
fane f?:it-ne a l p s intransitab!es.


Estat saaitarl


Aqu:ts rppentins caiivis de teL>-ps
1130 duit con 6.; natural iiii gros
aumrnt de coslipats. Aquesta s?tnlana
son nnoltcs 1-s cases ont rt'hi h i u n
o dos q!.ii jcuen, si bt5 en geiieri! no
son de grdvedat.


MORTS.


Dilluns devcrs lec 11 del niati VG
entregar l'iinima a Deu Sa madona
Aina Maria Agtiil6(a) Pdva de 95 anys


d' edat, mare de ses atlotes qui
tenensahotiga de robes en la plasseta
des Marxando A~carnpanyam a tota sa
familia amb el Saiti!neit i a1 ce l l a
vejem.


Tambe 113 mort 'nestre Jaurni texidor
del carrcr de les Rocas. AI cei sia.


NOVA MESTRI.


En Ics oposicihns a Mestres- nacionals
que s'a;ab$n de celebr+r;a Valenci?,
amb molts bril!aots exercicis hi ha
pres part la joveneta artanenea Srla.
Ant6nia luan Liitrras ( a ) de ca'l Tiiient
QJech la qual h3 ohtenguts 148'75
punts, qu'es molt elevada punroarid,
guanyaiit aixi plap. Sia la me5 cur,-
plide enhwabona a rlla i a tota sa
fRmi!ia.


Palma an el judici d'excpcih~s i ex-
clussions deis inoisos qiiintats enguaoy
p x ia n05t.3 c3niarca soti: Ilia 1
d'Atiri1 Ar t i i Sant, Llorerir des
Cardessar. Dia 3 Capdepcra. Dia 7
Son Serveia.


AlGo V A


Els vtzliis dc la harriada de &'fl
Cremu ja no patiran set l'estiu qui


Ei nou 2rj:lp qopt s'hi construt aquest
ivern es estat aquets dies, oinplit de
la cainyaria publica per niedi d'un
momret qu'el propietari de la fdbrica
de 1' eletricidat D. Antoni Esieva
AmorCs ha Slogal ai Ajuntameni. S'ha
unipllt en manco de dos dies


Vr..


Fizni-r.


El dissaple de Srnt T3Stp el niul
d',.n Francesc Salem de sa Plasm l i
tir6 iiiia cosm ferint.10 a u n bras i 11
deixi m a l p m t ferm; se creia que li
havia rornpu!, per6 1'0 fou t an t gracles
a Dru.


PEL SOMATEN


Dia. 21 a1 tlpmnti rlev6s les 9 el
C a p i t 6 Sr. Mnlet r1ic:~rrc.g:it de
l'orzaoissci6 del SomntBn en
el Parti t jotiicial de hinnrtcor
a.profit,ant 1: 3 x 4 !I:?I)~CSR de tro-
bnr.ee aqu i , fen fer uii pe ,$
convidaiit per uun reuiii6 N la
Sda per exp!icnr lo q u d s el
eomaten i la seva organisaci6.
Compara~uereo una corrntena,
de persoues i ell irnprovisb nna
conferincia douant detalls so-
bre aquest cos.


AUDION


El nostro smic D. Rdel Q.
B!anss ha fet iristel lar a ca
seva au aparell de rniiiotelefo-
nia.


T'eugii6 per instnriar.lo D.
Rainoa Canal rirdiotelrgrafis-
ta del ctlaurrre I P ytia nmb iio
capvespre el deixri llest i eo la
mitteixa vetlada yogueren sen-
tir durant alguues hores els
conceits que se douaren a
Loudres i altres ciut:tts ingle-
WE. Es uua coea admirable.
Sia euhorabona.


RONA MILLORA


El Directori ha oigauisnt nn
un mrvici quo reduudarh en
be del comers i I'industiia
naoionxls retopant tambe en
bmefici dels agricultors, Be


3


SECCIO ESCOLAR
MATER1 A L


Pissarretea de pvdra de totes dimcnsiCns desde 0 40 pts. a una pta.
Capses de xi!:xe!es per a(uantar el paper 21 dibulxar, a 1'50 pls::capsa de 100.
Imprentetes de gonia amh capses de car!b des& una p!s a 5 pts srgons temany


estan moit be per donar corn a pieniis en eis coi'l?gis.
Rillets de premis de 1 a 5 pmls 0.50 pis. rls 100
x .. B I O .i 0'75 Y


L .que t~i ien les p:ovi:ic;?s d Eip;ny.I j i in pun:) 50 billets 0'56 pt?
En colors (5 punts) 0'7.5 pis.


N'hi ha de 10 punts que son les Regioiis espanyoics.
De 25 - a en colors.
De 50 e B grossos i tetien les Naci6ns.
De 100 4 i. les parts del mom


Tots a 0'50pts.cada co!ecci6.
Tampons per selios de goiiia no, I a I . pts 1, LO dotzcna..


Plaguetes per escriure a Irs ascol-s dd tola niida i gruixi. HI ha una g r a


9 2 tawany 8u (petites) n'.ii h i d:-d: 3 $ 5 k s 103 :,I am.i i t s : ~ o , i s e15 f u y s ,


?lag.rrfes eri 411% (':row?sj ii;.sdz ;I p:i. el li,is a 2;l p!s. s:go?s grossaria
i bolidet del papcr.


> I) x 2 a 1'75 pts un i a 15 pls D".


varie3at.


la hoiidat del paper.


0
El Cuarfo d i hoi-a de 0r:icibn.- Ejeii1pi.r 2'50. docena 27 ptes.
La &caristi% y Id Vida crisiiaia. :in to:!io :h X-542 piginas- 12 pts. en


rhtico y 14.~ncuadclriinii0.
Ei vaior educdtivo de la t i lurgi~ G!to ! c z . U,i lo no de IV-XVI 572 paginas


11 pts en ru.tica y 13'50 ei?cuadcmado.
Las inodasy el lujo aiite la ley cris!ima,u socicdid y el arte.Rust 3 pts. encua-


dernado 4'50.


M c s de Marzo per ei Dr.c'arda y Salviiny enciia!;rnado 1'25 pts.
MCS de M o p pcr el misiito autor y el oiisnio +iCcjo.
Mes de lunio, par el nlisnio a 1'50 pts.


0flcio de la semana Smta en Latin y casle!lano por el P. Vicente 5. i33rtd


Camiiio recto y seguro para liegar ai cieio por e: Vb1e.P. Ciiret. En tela negra.
En teia n-gra 4 pts


2 pts. en teia flexible 4 pfs coil piel y corte dorddD
La niioi~a obra con Fetrnana Sant3, vale 0 5 0 mis.


Ensefianza prbctica de la coojugacibn de \>erbcs rPguiares e itregulares
eonforme l a s ultiiiias normas publicadas poi la 2. Amdeiois. Prscio 0 63 p t a s
ejetnplar y 9'00 ptas. docena.
vet:aees ben a!egrPS.


ps.
Un volurn de 229-XXIX pianes