. . ntcimutre . , . 1'30 Any. . . . 7'00 er Id. .. . ,,. . . 1000 &knero...

. .


ntcimutre . , . 1'30
Any. . . . 7'00


er Id. .. . ,,. . . 1000


&knero SOlt: 16) CIS.


Rcdiceii i adrninistracid
Quitre Cantons, 3
.(ARTh)M.llorcl . ,


,
...)l.-LI


*-


, , , .


, .,. . . . , . SETMANARI CATOLIC NALLORQUI, .I '(I " , . .
. . .


A 3 d'orientar als nottros dur6 ctida mes o .una cantidat
ble. tota d'nn cop:


nornris,eis-qui per merits
aerviefs Se facia aoreedors
tal'distidci4. Una excepci6 e s


R veure ara quina importancia
ha de ,tenir la biblioteca. Del
retglament se despkn qile la
creaciB 'i creixernent d'aquesta
6s el ti primordial de la socie-
dat;, per taut devem' dir.nova-
ment qut3'1 mu local no #ha de
considerar eoai an easiino m6s,
sin6 corn .un lloc- aont s'hi va
d aprotltar hi' el temps. Diu el
retglament qne els dobbBs; de
que dispongui la sociedat, una
vegada .pagrits 01 lldm,. lloguer
personal., mobiiiari i altres
gastos 'de preeisi6
deptinar ,&, foment de la d:'


sL had de ' -


f


bliotgca. . ,
Atnb aix6 se pot col-legii


que aquesta, aumentarh 003x1
m6s socis hei ham&, i per taut
ser6 m6s apetitosa i m6s gust
donar& anar-hi,ja que un podrti
trobarhi llibres i revistes pPc
totes leq aficcibns, dins la mo-
ralidat. Perque, aix6, sii tots . *
IS llibres i revistes que hi , . I.
tentrin han dresser revisats per , _
wn censor. que( 1 c,onrie$ eIe- :
gegesqui, deguent ewer uu,awer.
~dot,jp d'Art8,ja de fora. I six6
:heu%omprendrhn molP.156 tots


, _ I


rpr4 q ~ $ pen& p I& bh~ .'+
de poder acudir tots els jorea
d'Art6,fins e1s UBa ben educats
moral i relligiwameut, i seria
una indignidat el que en lloa
d'instruments de vera eultura
se trohassin all6 amb llibces
d'irrelligiosidat o inmornLidat
es manifest.


An six6 heu sgrairfin, a la
Junta tote els pares qui teuguiu
seny, perque aquets voleu que
els M u s fills begnin a foota
ben pures, bon netes.


Per6 ,pixi serin llibres de
relligi6 o tots de 6eulw-a els
que en ella 3'. hi c:obnrltnP De
cap man+ra Que no temin els
alarmistes amb aquest punt,
All6 hei haw8 de tot, mentres
signi de bon sentit.> L1ibrt.s
ckntfflcs, d' arts i oficis, de
viatges , uovelem, ronda).ss,
llibrer d' eqtreteniment i m a
gran variedat de diaris i revis-
tes de iota classe.


Perqde se veja que el4 €on-
dadors han volgut sortir n c a d
a totes 16s aflcci6ns, naa posxt
ja dins bl rstglamrnt que tot
soci tend& dret a apclntar a
una pisshrra que all6 53 youarii,
el 1lib.w o la revista que twbi
convenient i a1 taoir la Junta
diners disponibles, si el ceusor
do s'hi oposa, l'adquirir6.
Si la oosa pren increment


sce$tabli rh,una secci6 cii cufnnt,
a fi de que els socis piiguiu
duraen els llibres a ca seva pur
poder-loa llegic a horee de
llegudtt.


"hem eentib que ceeuen
que la sociedat no ha de fet:
rar m6s que faoilitar Ilibres
i revistea au els socis. Eneare
que ais6 je es molt, el retgla-
ment diu clar,que In Bibliotem
6s el nucli, per6 que en torn
qella podrhn desplegwx totes
aquelles sotioidats que tenguiu
un 6 cultural. Amb aix6 j a ae
compren que t6 un camp molt
extens la sociedat per trebdlur
en be dels seua socis, perque
en ella hey cnp tot lo que
entrauga cultura. 1 @ p a n t ho
far&? Aixb 6s dificil de mates-
tar, perqtis dependeit duls
elements quo a olla e'hi agrupi-
Si aquets sou molts i constants
dins poc tamps sv sentivh In
neoessidat de eonrh lee difdtren.
tes aflcci6ns que entre ells
predominiu i ue f o r r n u h
eecci60s musicals, d' art i ex
cursionistes, so douiirrin C Q I I ~ ~ .
rencies, lwkures htirneu, actes
literaris etc.stc.Da1 eutussinsrne
de tots dependeix .


Lfrra 00m s'hn de dir amb
k6pq fi pa witat ids pw'l -


local escullit per comenaar rio
ti, roudici6ns. An nix6 la
Junta $a la primere que hen
regoneix, per6 tothom sap
tainb6 la p a n dificuftdt qde
bi h6 en la nostra vile per
t robar locals adecuats a esti-
diite d' Etquesta naturalesa; i
$r&cieq, que per inaugnrarla,
ha clispondre d'aquest,
que si per una part no t6 con-
dici6us tie capacidat ni como-
didat. tB en canvi la de centri-
cidiit. qno's una yrnu coudiei6.
Deu viilla que L'mtussiasme
defs sock obligui 8n el Convey
Diwctiu a fer 1111 esfors per
oemirne una de m6.s condi-
oi6ns.


Amb tot lo dit creim que
tothorn pot tonir una idea clara
de lo que devem esperar del
non Ceutre de Lectura i 6s de
creure que tots el8 qui sentin
afany d'sutoinstrucci6, o deaig
del millorament cultural de 14
nostra Vila, voldrh que'l 8eu
nom figuri en le llista de socis
per aidar a la taaea que d i m -
posen els fundadors i perque
aquesta llavoreta qu'are se tira,
H les cegues, dins el nostro po-
ble, arribi a esser un arbre
eopouer6s que fruiti abuudosa-
meut en be de lea seves futures
generaci6ns, ja que elles serh
les qui en culliritn ele fruits.


A. E'.


Fondamenl apenats, mos toca avui
donar conta de la mort d'un bon amic
i un gran . patrio!% : D. Monserrat
Sancho Lliteras.


Ha mort a la Vila de Capdepera,
bresol de sos avant-pasrats, aonl sotla
anyalment passar teinporades per
descumar dcls continuats Irebalk que
li ~upos5vs el seu despaig de Pfocura-


.dor,eataMert a Barcelona.
,-Era natural d' Arta, i encare que


desde que cornensa la csrrera ha re&
dit sempre a fora, professava un fervent
afecte 8 1:s nostra vila, 'rfecte que
detnoslrava en totes Iss ocasidns que
se li presenlaveti. 'Tot% obra que tendis
at millorament del nostro poble trobava
en ell un tntursiasta i un cooperador
en lo que e11 poria. Per esperikcia
prdpia podom parlar, ii que ell fou un
dcls qui nos iinpuIs4 a 1' establitnent
de la nostia tipografia. com sempre
s'Bs mostrat un bon amic de LLsvmr
i de aTresm dels Avis= que no sols
i'han poyut texir sempre en les ilistes
de sirscriptors sinb que tambe s'pan
.vIw honrats rmb la seva;col~laboraclb
i a$#%


Sabem que a Is Ciutat Cdmptd se'l
trobava sempre dispost a cooperar a
tota obra patribttca i el seu nom figu-
fava entre el dels capdevaiiters del
ressurgiment polltic catal8
Militava c a d partit regiondista i qumt
En Cambd project& la propagan&
d'aquets ideals en tota Espanya, En
Monswrat fou designat per form&
part del as!ol qui an& a la Corunya
prengueot part activa all&, en k pnr
paganda electoral.


A forsa de Ireball bvraconseguit
fer-se una posid6 que li kia coImbrar
unes bones velleges les que pen4ava
pasqur entre la Vila de Capdepera i la
nostra; Deu 11 h i tallat el hi de la vida
abatis de trobar ci descans que tenia
ben guanyat ainb la seva joventut
laboriosa. Ha volgut coneedir4 un
dercans rnes veritable I durader que CI
el de la tiloria celestial aont segura-
ment $e Iroba ka sevadnima ja qce
sempre fou un bon cristil.


Mori el dia 20 a ler 6 i mirje del
horabaixa a I'edat de corantd nou anys
despres de rebre els Sants Sagraments
i la bendicM ago3tb!ica.


A s' acoapanyada) que lengub IloC
el diumengt a les 4 del crpvespre i ais
funerals del dilluns hei assisti ona gran
genlada no sols de Capdepera,dn6
tambC P'Art&,per prende part en rqueta
actes se trarladrren a la reinada v i b
un gran nimero d Artanencs, ami-
del difunt. '


Rebi la seva Sra. Vda. gem&, ger-
manes i dcmhs kmiiir l'exprersi6 del
mes sentit condol.
AI ce1 el vegem -Amen.


De Gapdepera
Els derrb dies d'aquest any han pas-


sat amb l'animaci6 dels anys passats;
no s'ha innovat res, a ao ser llestu-
dianlina de In sacledat Recrcativa.


--a-
A la Panaquia hey hagu4 les acos-


tumadei Coranta-Hores; el Chor Da-
vidic cants el diumenge la miss0 TI
Deutn Laudnmus i elf semons 10s
predici D.Massid Mas i Munar estimat
Vicar1 que Va e s s ~ d'aquesta Pam%
qnia. ---


Divenres totes $e3 escoles d'aquest
poble celebraren 8a ksta :de St.
Tom&%.


A les 8 tots el3 nine de le9 escoles t
coitures nationals la de St. Mbnw
i la de les Manses Franzkcmw, asdc
tiren a una missa selemae que celebr4
D. ) a n Melis que hi cantaren el8 sins
i el Sr. REctor ies dirigf sa paraula
desprCs de la missa explicairlor I'ob-
jectede la testa i manera de celebrarla
degudament. Tots el8 nins I nlnec que
Ja han tela la primrr comniQ hey
mnimgaren devQtsmWII acO npaagai


&Im& director del ~Col-legi de St.
Alfonso assist1,aI festival que es celebrA
a Palma a Snt. Frances$ 1 B Ir vet&&
del Seminad.


, . =:-.I.. . . . . .
Fins 01 presrnt sabem que s'han ad*


Fits a1 Congrer Pedagbgic de Madrll
el director del ko:ol'legi i 16 Mestre So{
Catalina Bauza.


-000-


Disrpte decaSvzspre &or1 D. Msn-
serat Sanrho rdv%cast de Bakelona.
L'enteqo va'esser el diurnenge decap-
vespte at que hi assisti moka de geat,
amb la quiI hi tiguravu el Sf. 'finent
de Carabinuos arnb tola la form lliure
de arrvici.
Dilluns se ce@brupn, el8 s~~emni~sim,s
'funrrals en aquesta igtekia ai, eis qulhl
verem les principals families d' Art4
I corn a1 enterto hey assist1 tl ndstro
ben volgut amic Director de LLIIVAWT,
espaam dela sffa p\oaa atguns data ,
biografico de tan di8Uabit perso. .
natge.


Noltros 401s dtem que D, Monserra
ern .aqul estimat de tothprn: P eii X U - . '
dien lots els qui tenltn duptes en Is .'
interprehcid de !leis i tots quedoven,' ' '
dtament contents dels seus sibis 'I
conseya; ell VI esser ,I'iniciador i la ';
Anima de la socledat antidlnamitere.


A la s h a erposa i ais sws germane "


lee enviam el nestro m& m t i t condd
tot deo1tjant:os molts d'anys de vida I ' .
per. poder pregat per la seva dnlma. . :,


;


1


t


,.


, I


A1 nostfo port dyut r imtl tempo
hei a rdkn poquep barques; sols en 1S
dies ha descarregal I' Amo 'n Toni
Fuster (a) Ranch4 qu'arrib4 la setmana
passada rmb carregammt de farina i
arrba.


--[cMceSpomaI) -
Nos m mtst remesa per 1.


8eva publicaei6 la dgueot eo,
municaci6 de l'Assockei6 de
Pescadors Aatidinamiters de
Capdepera lo qual feim amb
molt de guat


Accaba de bajsr ai tcpulcro don&
descanwl eternamente el que fu0
iniciador y f;ndndw de esta oocf#dpb
de 18 que era prrrfdente D. Mowma.
lo Sancho LIiter.5, quien con firms-
constancia, vtflciendo obstllculos, no
cesb en su tirea bait8 deja, Mli.
damkntc edifieada la obra que habia
concebido. , A '


Lor afiliados a erta Amc*ddr, no
puedrn menos du haccr pablica b
pcrdida dc tan grahde adalid quien con
krviente Animo Impuld obra tan
hurnanttaria.


Grato8 recierdos nos qucdan de
nuestro buen cornpaflere quien coU
el eiemplo no# aoe1I6,amor al plbjirno,
recta justlcia y voluntad inagotabte a1


. %
. 8 . ,. .
- . .
. ,


.. . ,. ~,~ ,..., . . . ..
9


. .
. . .


LLEVANT" . 4s-.- . , : : ~ ' . 2 > ' . .. . . 6
Figma8 de tan rcrisolada honndu


como@,del Sr; Smcho luccn Paftatn
todo0 10s pueblos. para servir de
espep a quienee 13 falsa, Vanidad 1
mal quetide:orgullo, 10 'coRduce SI' no
p)*tctlp1. d o r a k h t e , 'h desprecio de
aua semejantcs.


Emable y dgna Srd. ;P. Maria Llusb
nueatro mls sentdo pesame que sun
que pobrer y hu,ilildeo pescaderer,
sentimbs en el a h i tail grand8 pbdi-
di?, owcando a1 cielo' 'una plegaria
p6nn que el i i i t ' ~ D;m, padrc de 10%
butnOs,ampare sa'alrhi Y'coha:ci$i&
que por el 1brJ;:. ,


Reciba 'desde' esti


I ... ._


ben gmsos., ... . . ,
A--


Dilluns drvea -1- ,onme,, d:l.rnatf,
desprCs de m )It IIarqamalaltia sufrida
a,nb rcsignaci6 crstiana i d' haver


9dtl. vespre s: 11 f::i J' acompanya$
@qui1 fou tant c o i ~ o r ; q k ~ a queyo"
cree que queilasscn !111.) da,tzeia @ hg-


ens 8 les 9 del mati ,trngu& lloc I'Oflcl,
et qual hli assisti. ,una, .gran ,@ntada


. .: ,


Segone sc did ' !J ;39 K n s . per.hora.
Que Deu vulga qiie I p:rga fer marxar .. .


MERCAT J'INCA


~ n i a 2200 sa cortera
eixaaO'OOa s


t pel bestiar ? 2Y50 e.


Administmid
Municipal


SESSIQ DEL A]U. "TAzneNI'
DEL 4 DE MARS DE 1924


En hquebt dia szxelebrd.sessi6 ordi-
naria baix de la presdacia del Batle
Major D Ouil1,m Ruragut i en ella
s'ilcord8:'


. . -
1 Aprovdr el; ri+p:ir:i,iienta de la


cor~tribucib per rfisilca . xbana,.
'2 $e, dona coflta d'uii ofici del Batlc


de Manacor convocant u&ld reuni6 per
dia 12'dlaqutst mes per sa reclificaci6
del presupost carcelari de 1924 a 1923
per auments orbenats per 1a.superiori-
dat. . , . i se . nombra el Batle per acudirhi
en noln del Ajuntdment.


3 Aprovar un cants de 500 pts. per
m &F~&I cdoiar que prerenta la SI-


- .pm~ura de les Gtrmanes de la Caridat
'pet 1' ertablidnt d' ensenyansa que
s'ha . , . . ' d'obrir a Santa Ca aiina ,,,, . , ~' . ,


4 Aprovar un altra conta cite 102 pts+
de jorials ai1 el cami vezinal de sa
Torre.


5 Donar la lineaci6 demhnada per
En Mateu LIodri Sureda en els trats
del carrkr d'Amadeo. ~ ,: ., -' . , .


6 Se donl conta d'un ofiSi .. 'relatiu, ,
a carninf veztqais.


I sense res mes se dona pper aca-
bada la sessi6,


L


3


, :


. . 4: '? . . , . . . ,~
' /


~ JUNTA DE~PLAGUB.


'. . Aqubta junta se reuni en sessi6 - di8 12d. les '10 acordant .'que dins a-
queqt;terme se retiri' del camp tOta


' rama 'd'oliVdra' de.Qes &dos . . centi:
metres; per vitar ei ma: que pot oca-
sionar sa broma.


. , . . DEL CAMP


Relligioses
' Dvenres passat $a 7; elr nins i
nines de le? e s ~ u l ~ a .hb'iques ipriva-


.des de la nosira vili. ;el, braren4a festa
'del Parr6 dels t:siuaaiits cat6lies
Sant Tomas d,'$qui4io. Amb aquest
motiw,.,a la p$rkqiiz settigue ,missa
ambcomuni6 general a la que hi as8iS-


' tired- CIS aiumnes de totes les escoles
amb so6 meatres respectius.


CONVENT
DemP:dernati a 1,hora de .costurn i e


fer& la Comuni6 General pels Tarsicis
i el deqapvespre bey h a d la visita
perla difa Associaci6. . j


, .


1 .


M E m R O L O G I A .
D' enq4 que hem entratn en el m&


' de Marsel tempq s'ha estirat 1 lii u n a
belles diadem de sol. Matins i vetlades


Estat sanitari


Dxreix anib el boil temp', la passa
de dengues, si b6 e n w e r%en aj&
qualcun; per6 no rvbem da cap cas de
grrtvedat. Fins ai pre~cnt no hi ha cap
mort.


. .


Demnc16. . .
S'ha rebuda la noticia d'haver mort


n Mendoza (Replblica Argentina) l'ar.
tancrrc Juan Sart de S' Alqucria veya
Si es ver 10 que aiuen, carretetjsva; i
caiguk anib tanta mala aort que'l carro
li pass& p a demunt deixrntlo mal Ierit
ferm; tant 'que dins poc temps marl.
Deixa ŝ esp6sa amb cinc infants.
Rebi la aeva familia elnostrq csndol.


PIS primers dies d'aquesta setrnana
hi ha hagut molt de transit entre ArtI
i Pollensa ainb .moth d' haverhi en
aquella bahia 1' esquadra inglersa.


CAP A POL&tiSA


1


.~


Cssi tats ela autos de lloguer hi han fet
viatgcs extraordinaris i adrrnes molts
dr yarticulsrJ i fine blxicletes. . . '


Nour vswicuu
S'hao duls ooua abtom6vilspE ser-


vtcl piwlic En lcan Bo116 I en Terccb
han aumrntat amb un perhom, enllepq
liti perque,lo que dinen: Si durant
l'hivem han tenguda kina seguida tots
naturaiinent n'han de teair mCs cn
l'estiu i conve ratar prepaiptq; *.


Tambqhqn vistque ban adq$rif uq " :
cumi6n els gerinans Buspin$ pei,tranf-
port d'ous i bviram a Palm& ., . . . . .. ~cA'&:Noves*


S'Hortet d'en Rafel de Sa Canova
que pegava a la colzada del carre de
Amadeo, devant l'esraci6 def.!ren, ea ..
estat venut an en Mateu ros i aquest
are ho estableix en trats. A tres &ella ' '


b'hi han'comensades les maniobren per
construirhi altres tantes cases.
. .


SECCI6 ESCOLAR
, .


, ,
* :


.. ,
I , . MATERIAL . ,


Pissarretes de pedra de totes dirnensi6ns desde 0'40 pis. .a una pta. ,,.i .,.
Capses de xinxetes per aguantar el paper a1 dibuixar, a 1'50 pts. capsa de 100.
Imprentetes de goma amb capses de cart6 desde una pis a 5 ptS segons ternany.


;'. estWmolt be per donar com a premis en els coi'legis.
Billets de premis de 1 a $.punts~ 0 150 pis. els 100.
(I 1 , lo 0'75 u *


I. ." I
. , .


' .~, .. .
* q u e tenen les provincies d*Bipanyn (un pudt) tiObillets05@&.


' ' En colors (5 puizts) 0'75 pto.
.$$'hl ha de 10 punts que son les Regi6ns esponyoles.


. , . De25 . e en colors.
, , . , De 50 . = ~ 2 grossosWnen lcs NaciBns. ',


DE 100 s ~ s les parts del mon.
.? Tots a 0'50pts.cada coleccih.


-n*i , 1 . , ,.
Tampons per srllos de goma no. I a 1. pts 1, 10 dotrena.


Rlaguetes per essriure a res escoleo de. tota mlda I ,gruixa. Hi ha un8 wan
variedat.


b e tamany 8u. (p3tltes) n'hi ha desdel3 pts. jies 100 LD amunt segono elS fuys,
,la bondat del paper.


Plaguetes: en 4art. (grosses) lesde 4 pts. el cent fins A 20 pts. aegons grosJarlr
i bondat del paper..


., = 2 a 1'95 pts. un i a 15 pls D". , .


QBRES ELLIGIUSES
,El Cuarto de bora de Oraci6n- Ejeinplar 2'53. docena 27 ptes.
La Eucaristia y la Vida cristiana. un torno de X-542 paginas- 12 pts, tn


rltica y 14encuadernado. . .
El valor educativo de la titurgia Catblica. Un t o s o de IV-XV1-572 pigi ]as


11 pts en rZlstica y 13'50 encuadernado.
Las niodar y el lujo ante la ley cristiana,la.sociedad y el arle.Rust.3 pts. ,encua.


M e s de Marzo par el Dr.Sard2 y Salvany.encuadernado 1'25,plq.


i,l .,"I-


"


dernado 4'50. 3


Mes de M a p per el misrno autor y el mismo pre,cio. -.,.,
Mes de-Junio, por el & n o a 1'50 pts.


Camiflorecto y seguro para llegar at cielo por el Vb1e.P. 'Clilret. En tela n


.. .
, " I , , s . , .


, - , , . , , i x
. .


, , .
ORcio de la semana Santa en M i n y castellano por el P. Vicente JiBa!t&,.'


En tela negra 4 pts.


2 pts. en tela flexible 4, pt$. con pie1 y corte dbrado
La misma obra con Setmana Santa, vale 0'50 nids.


+


VERBOS CASTE LL A NO S
. . Ensrilanza ,prHctiea de la conjUgSci60 de verbos regulares e iriegulares
conforme Ias.lltima3 norinas publicadas por la R. Academia. Precio '090 ptas.
ejernp1ar.y' O%~J ptas. docey.


.,. .
~ , . .,,. .. ~ . , , , . ~.


~ . #


' .
, . , . . , , .., I 6 : , - . , .
CANNSONETES
MENORQUI#BS


6s un aplec de cansonetes poputars
reulll4esp$r ~ A n d r c i i Ferrer a Yenor
ed Van k o clnssiffcades:f rmb pro$
8.6 de netfs-EEr tm rolam dei90
pias .


P r u p.a ptp


RONDAYES
DL MllNORCA


Preeediirea d'un estudi d8 b pmrti-
cularidafr &lectals delmenorqui. Am@
a lktura sthi poden pessaraigunea


RONOAYE8
MALLORQUINES


d'eii Jordi des Recb. - N'hl ha set
toms publiestc i &Isles trobarw em
la noatra ltibreria a 2 pts. tom. -
LA CUINA


MALLORQUt NA


LUbe 401 Coc i de lawinera.-
hdidispsntrble a totes Ics families de
boagust. So ven talibe aqui Llibreria
dscoiar i reliigiosa Art&.


A quahero1 interesri una de lee aigueuta mvhW r*hi )o
suacri~re n rquerta Ilibreria.


TRESOR DELS AWS


Revista foiklories balaiu~Preu 3
PtP w


D'ACI I WALLA


Surt measualmeat a Barcelona.
Molts de eravats i trebrlts CiCntihC i
liieraris Frau 1'23 pts. cad8 ~ C S .


EX?VIST.S D'AGRICULTUU


suqwia1Sdies .a 1psca4ames


ECQNOENA I fIHANCB.8


Surt qripvenal a I ptr al me&


Lea nersirem a qui tea demani


SERVICIO DE CWRROAilES


BARTOLO$ FLAQUER
(A) MANGOL


s fas llegadas del Ferrocarrix hay coche
arte direct0 para Cadepera Calarratjada


stos puntos sals otro para to& a la$ aalrdas
de tres.


May tzlmbidn coches disponibles para lad Cuevas
y viajes extraordinarios.


AOENCIA DE TRANSPORTSO


-


Se sirven encargos para Palma y Estaciones
atermed!as.


PLASETA Dl3 MARCEARDO.


P A L*L A S
Unic diccaonrri erpanyol enclclo~dlC manual ilustrat


cn ciac idiomes: espmyok, @an&, in#&, alaman, ItaM,
EQlci6 1924.


Preu 12 pro.
ELABOGAOOPOPULAR


Set mignifics tma cnquademats. Se serviri tot.
1' obn d' un cop i pot pagar-sc a plrscos menonab
de 10pts.
Preu 1-25 P l S . (eo .r ,e~poq)


EABCICLOPEDIA ESPASA
~l m i i k diCCbMfi dcl moa. Cent& cent miklons do


p m u f a , dcu Pi1 blg*rafla i ma 1M16 de rcrsenyoa b1MIQ-


GRAND CENES
San J o s e


~ d 2 . ~gnaci'; ~igr:erpo~a --
IHOY, COMO NADIE


OVEOALME
detalla en precios, rsta c a w , todar 18s


W R i w almccnes que tienen en grandes existcncias
TaDQ LO QUE SE REQUIERE PARA


VESTlR Y CALZA9
J +me renden mis borrato que nadie


Taliti~r 211 I M a ale
RBTA CABA 240 TIRNPl SGCWRSALBS


Qt


RAFAEL FELtU BLANES
(eALLE DB JAMB 11 u e 89 r1&9


La ~ o ~ d a Rand
CarrtS de Palma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


prcn - t i t u t
6EbUREDA7 1 ECONOMlA - 3 -."*I)-
4Y oleu $$ tar ban sayits?


WME PIC0
(A) "OTCWLT


te una Agenoia Feltre Art6 i Palma i hei va
:adr dia.


Serveis arnb prontitut i leguredai tot clam
il'andrrega.


Direccid a Palma: Harina 38 An ea costat der
Centro FsrrnncBntic.
Art& Figuerd 43.


E BONNIN
HA OBETA UNA BOTIGA NOVA EN &L
C A R R e DE PALXA N.* t6-ARTd. -


i d'olivar
diriaiu-vos a


D. JUSEP PINA
Quatre Caatons, 8-ARTA


T e olfr de primer i rregona clanem


SRrveix bands de 10 litros a de
i3 pMUR acomodats.


mid i .
VENTBS EN CROS I AL DETALL