PREUS Art6 Un triuies(re . . . 1'i;O A For2. A n y . . . . 7'00 Extranger Id. . . . ....

PREUS


Art6 Un triuies(re . . . 1'i;O
A For2. A n y . . . . 7'00
Extranger Id. . . . . 1000


-7


Miimero soli: 10 cts.


RehcciB i ~1:irinistiacio
Quztre Cantons, 3
(ARTX) Maliorca


SETMANARI CATOLIC MALLORQUI
a.P


En el u ~ m e r o derrer de
LLEVANT publicarem una
curta gazetilla per donar c o n h
de la coustitucci6 d' aquesta
nova sociediit; per6 el fet taut
petit fin si, pclt arribar a ewer
trascedentali per aix6 no volem
passar sense del-licm-li l'espai
que li correspon tmt per sos
elevats f inqcom per l51ficiAucia
que amb el temps pot.tenir dins
la nostra vila.


Els qui conelxvri ut uostro
poljle sabrn coiii son estades
sempre males do moure les
persoues c!e posici6, per aix6
6; molt de celebrar que hi haja
hagut c m un nucli que s'haji
propasat douar nl poble un
medi de cultura que squest
aprofitarh si tjap coueixer el
seu valor. Parque el conegui,
id6, auem avui afer cornentaris
sobre 'cis Ens i manera de
fuucionar d' nqnoixa entidat.


E h primer lloc devem des-
vaueixer I'iclea colcf~ ha
M a c o r m pel poble de que se
traotava d'ungrupet de seuyoi-3
que volien'tmix u u lloc per
matar l'estoua i que per taut
voien esser tots sds i no tenir
niugti qui les destorbi.Ja que EO
e3 possible esvair del tot In ms-
IedieAucia p6blica que senipre
treu pnata de totes les coses, nl
maiico COOVC, que les p- crsooes
de boua rolunt,:it-: teagaen uua
idea pertmiera del f u r . Els qui
parteisee Jevitrit, sou u n petit
uudi , lo aeuyors, que no neces.
s i tau cap sociedat per sebre
corn haK1 de passar el teiups;
a m s n s e hestreure res han
disfrutnt s&ptw de lovals ont
renuirase ,i- que qui mAu qui
inanao hi& sostengut totes


qoantes suscripci6ns illibres ha
desitjat. seg6ns les wues afi-
ci6ns.Amh aix6 e3t& j a 'di t que
cap l i egoista les mou.


Mea, aquest nucli de senyo's,
6s couegut de tothom per poc
couformista amb la manera de
esser i d' actuar de moitas de
les eutidats que tenen entre
so3 firis l'espandimeut de la
cuitura del poble,s'han arribxt
a commcer de que el tamp3
ri~~Pdnt 110 tornili os precis
comensar a nct,uar si se vol far
obra do profit.


EL seil pant do partidn 6 s
estat, humil. Partir totsols
6nic,nmcnteIs que han perseguit
seinpre IWea; t i r i r hi Iiavoreta
i dona:. li e! sen odor coustan-
temeut per f e r k germinar.


No s'han volgiit cridar reu.
ni6us magues, fci. alarle de
forcas i comezsar ainb.molts
de socis i rnolta pomps, per
conaertir se cliiis poc temp.:
eu ceure coin uun xeca16nin de
ensenays; ao;ban preferit partir
totsola, beu totsols i annr.se
sumant un per uu, i a poe :i
poc tots cls elemeutn que sentin
a1 unisson amb eils. Au el
costnt scu hei voIen tothom,
alts i baixos, rics i pobres,
joves i voils; tots els qui , cone-
p e n t els s e m fius les vofeo
feu cost$, tcts s e r h beu arri-
bats pogueut cada un eutrar,lii
alii5 distiuba siguificacib.


Qnius ,son 01s seus fius heu
diu ben etar l'article primer dt?
seu reglament : El. principal ob,
jecte del C e t i l w d e Lecturn
es forneuttr la 1ectu.a dim la
poblaci6, establiut nua biblio.
teca que venga a essrr el nucli
social,' a1 rededor del qoal se
puguia dMplegar totes aquellea


actividats que teugueu un fi
cultural, corn couft!rbncies, nc-
tes iiteraris, cientifics, rnuricrr!s
etc. etc. Aqucst sou els fins
que la sociedat persegneix,
sense quo aix6 viilga dir q n e
dins el matsix locnl no hi
puga havar u u pun t destinab R
tertulin per csbnrjo dels socis,
com sol euser.hi fins au els m6s
famosos A temns.


De mauerii que jzt su sap; tots
els qui dins In vila, di? qualsevol
condici6 siguau, persegueixen
aquets fIris.caheu dius aquesta
entidat snpigueur per6 p e r
endwant, que 1' article tercer
maua que per cousepi r :una
vertatlera diipuraci6 de la cul.
tnra tots e!; x t e s qt.1-3 1':asso.
ciaci6 fassa s'iien de subjectar
a la in& anna moral cat6lica.


d Q u i ha de retgir aquesta
sociedat? 8' b:i vist inoltes
vsgadw q u e socicdats cresdes
per persou~a ds ideals purs
ban arribat a degsnerac en
lo cGntrari per havar la
majoria donat sos vots a per-
sones que ni cstaven ' iinbuits
del esperit dals fuudadors, ni
se coilformaven amb els seus
ideals. Entidats qni dueu 01
nom de cultura i se diuon
d'instrucci6 soviut, sovint, ies
veiru couoertides en cases de
joc, de balls o Mitres coses
semblauts alluuyades totee
dels fius perqni: SI: fuudaren.


Per evitac aquesta deEeoe-
raci6 en lo possible, diu el
IcgIameut que I' admini3traci6
i direeci6 de la sociedat estarti,
en mans lioicai exclussivarnent
d d a socis ficncladors que
no podIBn esser rnh de r9 irr t .
de manera que nquets sou e!s
h i e s qni r e g i r h la sociedat i
els f i n k s qui tsndrhn veu i vot
en les deliberaci6ns de la
eociedit,. Per6 ayuets totsols
duran tarn b6 c a s i tot el pes dca


la Eeiua i f i u s hei aportarhn el
maxim esEors pecuuiari.


La se~ ia cnota ser8 corn a
rniuim la de t?es pts. mensuals
i llav6 u u suplemaut voluntari.
Les vacauts que hi haja de
~ u n d u d o r s fins gal nhmero
indieat ae& omplides entre
els qui ho de.inanin, admescs
BU votacl6 secreta eutre els
restaots fnudadors.


'Eu canvi, perque tothom
pnga formar part dela sociedat,
s'ha creadh la classe de socia
anomeuats u t l j g n l s que pa-
gaut m a pta. mensual tenen
tots els tlreis qu'els dein6s
excepte el vot eu lei., dalibera-
ci6ns del Consell Directiu.


Coni aquestes quatre notes
se vau feut liargiles i conv6
douar detalls sobre els demds
pznts del reglament, ho deixa-
rem per tin altre articlet que si
Deu ho vol, aniri e n el pr6xim
nhmero.


L


A. F.


Biblioteqiles populars


Fa poc que a ?;ladi.it s'ha constituida
en vlrtut d'acort pre j en I'ilssamblea
celebradn a S-vilia la Federacib de la
Prrmsa d' Espanya integrada per les
Asso&:i6ns ! a d s d: la rnate~xa.
Aquesta Fzdrrsci6 ha comsns3da la
ssrie de ses publicact6os ainb la d'uoa
memoria relaliva a la Organisacij de
Biblioteqoes Popuiars, d'acord anib la
nictativa del presideo! d'i1011oi dc la
Federacib, D. E u g n i o d'0rs.


Devant acpest pro:-cre, redactat
per so:i iniciador hey va un prdlec de
D. Tosap Francos Kodriguez, tambe
president d'honclr d: la Fedcracio.
Aquesta ha instalades se5 oficines en
el local de i'associaci6 de la prensa.
de Medrll, carre de Canetas tP.12.
La {#i& Dirgrtiva dit la nova eatid&
ha quedada constituida aixi coni
scgueix:


President d'honor D. Josep Francos
Rodriguez i D. Etrgeni d.Or$. Comite
Direetiu; President D. Kuli B!anco;
Vicepresident ler. D. Juan Barco
de2O. D. Manuel Sanchez del Arco
Tresorer D. Josep Recio Rodero;
Segretari U. Editart Palacio Valdfs;
Voca1s:D. Jostp W. Lopez de Valen-
eir, D. Ramir Castro dr Bilbao, D.
Enric Vivcs de %ma de Msilorca, D.
Josep Garcia Alvarez de Girona, U.
Josep Segura de Santander i D. Felix
Latre da Zaragoza.


Avui nos limitam a dmiar pubiicidat
a la precedent pazetilla que es estada
remesa an aquest fi ; per6 fulietjat el
voiuiii &que ROS es eslat enviat, !lei
hcni trobadfs obaervaci6ns mo:t ati-
nades que an e!s qui duin la curo:la de
ronstiruir una bihiioteca an aquesta
poblaci6 nos pot donar bona orien!aci6;
per aixi, pensam. gbsar alguns deis
capitols inleressants del fol!et en ques
ti6 per si poden ewer grats i de profit
B lots els qui deaitgen una Bibliokca
i sobretot pel noli Centre de Lcctura
que en la nostra Vila s' ha ifuridat


De Sun Seruem
Dijous de la setmana passada se


casareii [els distingits D. Rafel brunet
G r e r ( 2 : ) Vicari famh !a jovcneta
Maria-Aina L!dl Santho.


Que visquen moits d'anys plegars
i : a sort les seguesca.


_ _ _
Dissapte passat el jov ' D. Jeroni


(a! Serol era a fe&j4, i hei aiiaren
desfressats a dollar-li brona carregada.
En jeroni sorti de dins ca sa seva aviata
per coneixer qui cren eis desfressats
mentfes botava el ?orla!, li tirnren tres
tirs;cll s'assusth i no ies pogtrf coneixer
i sort que no'\ ferire 1. SF fon 3estio.n
per sebre qui cren eis desfrejsats que
li tiraren.


_=-


Ha'vengut el Sargent D. Garlomeu
Cap6 (a) Terruga ainb la seva senyora
DE. Antonia (a) Servera a passar alguns
dies amb la seva familia.


LOS desiljatn felij esbds.
--_-


En aquets:ederrts dies. se va m o w .,
uiia.cornissi6 per fer el d e v r r h e n t sa
mu; aquesta comissi6,'amb una milsTca
feu una cipta per pol-& pre:niar els
desiressats mes e1egan:s i per ies car-
rrosses. Sc feu la riia el ;dimrng? a
vespre i el derrcr dia de carnacal.


Elsquietos que s'entrzgaren el me$
passat hsn tornats tots per passar dos
dies en sa-fami:ia,


Xsgectacles
Diirant aquestii tirwporada


h i b:.t hagut forsa d'espectaclos
arnb tils quals ILL gent grau h a
pognt' p m a r alegres vetlades.
AdeiuGtu del C i n e que eu Bujo-
sa h a douut eu el Principal,
cuei ae pot dir a totes horer,
perque Eeien funcici doblc uu
ruateix dia,la Joveirtut SeraKcn
Iiz reereat als seu$ protectors
socis, i a ses fami!ies ti'ayuetx
amb vetlades atractivrr, ve-
i&t-se mmpco er sect local
ple de g-om en:gxn.


Et1 el Cenlr'e I:'ucuf.islic
tarnbe d h a esguit la aerie de
vetlades. recreativcs que co-
mcush pr,osat Nadal i do csda
dia s'han vist m@s coucorregu-
des perque els qui hi nmirtisu
pregonaveu per tot que les
Seoyoretes que hi prooian part
R O U lities artistes consumados
que interpreten sos papers de
una maiiera insuperable. Es
de creure que l'6rit obteugut
les estimnlnrb a prosseguir
paasat el temps qnaresmal


. ,' i ' *
Segons 'illegim nu e! u6mci.o


Serrer de Heratdo d e Cri s lo ,
6s estada fixada In fetxa del 18
deMaig per la peregriliaci6 dels
terciaris Craneiscans de Maltor-
cx, hagoeut-ss senyalat corn a
punt debreuni6 per engiiany,.,el
Sautuari tie la Xostra Ssuyora
de 8aat Sdvador de noatra
vila.


Encare qiietlieusam t x c t a r
aqncst assumpte amb moita
esteosi6 com se mereis, volem
j a avuq far fixar 1' atenci6 dels
artanencs perque ccmetisiu a
preparac-se per rebre tots els
terciaris de lllullorea aixi c x n
110 saben fer e.1a pobles cultes,
corn a ta ls i ben cristims.


Jti que niaterjaImcnt hein
progreseat, hem de demostr:ir
qrze tamM anam snvant
iuoralrnsnt i tots i cada


nn ham de fer lo que nios
tom peryue elu peregrius s e n


!


. .


Vola cap a la Gloria el dia 3 de Nars
als quatre mesos d'edat


3 sos amics tant sensible perdun


Regist re
X A I XENTS


Dia 21. Franciscn Massauet
l i t e r a s , fia des Poll.
25, Bartomeu Pastor Llite-
ralc (a) Qatova.


a 27. Jnnu Nadal Serveza,
d'en Cap blanc.


B 49 Franc isca B i s q u e r r a
Saw6 (a) Fnyet de Son
Real.
1 de Mars. lhgdnlena Tor.
les Ginart-Garbell.


MOKTS.


Dia 23 Antoui Aiucros Canet
(a) Saig, de 77 angs, casnt,
decTnberctilosis laringea.


e 2 1 Elisabet Obrador Gay5
[a) Clareta 79 auys viuda;
de veyess.


a 24 Autoni J, Gelnbert Gi-
unrt (a) Jaumi d'ombolia
cerehral---74 anys.


c 28 Bartomeu GIinart Mun-
tauer (a,) Caragol, casat, de
59 angs de cauter an ea
bisbe.


B 3 Mars.- Francesc Maria
Blaues Blanes de 4 mesos,
Bronquitis capilar.


MATRIXONIS.


Dia 26 Autoui Estevn Gili (a)
de Carrossa arnb Antouia
Estera (a Butla. ,
Dia I Xare. Crist6foI Lliteraa
FerrBr-Pusseta amb Margnlida
Ferrer Q il--.Tu ui6na.


Relligioses
duguiu uun boua imptesi6 do
a uostra Vila i de noltros.


J n en parlsrkm m6s extensa- , L~~ Co-anta.aores que
rnent en altres ufimeros. I celebraren els tres dercers dies


' revestiren molts solemnidat.


P.4RROQUIh


dirigit pels P.P. Franciscans
alternant ainb el de la Caridat
del Col-legi de lcs Moujes.


Demh hei h a m i la ComuniS
de lea Filles de la Purisciima.
A I'Ofici predicarh 01 Coreni6
Kt. D. Jordi Cnrbouell, corn
t.ainb6 el decapvespre, cc-le-
brantse el setrnari de Sant
Josep.


D


J'lau passRts ja aquetsdies d'
alcgria forsada, d' entussiasme
esbojarrat an-a que s'eutrega
el pob!e, peryue si, perque
sernpre ho ha vist aisi, p i 6
sence u n motiu que la justifl-
qiii. E o la uostra vila, cada
any, hei hem trobat h icanieu t
lil disbauxa , pr6pia de pobles
primit.ins.


Donar broma, iusultant a
qualsevol mortal teoga la dps.
gr6cia cl'encontrar.se amb un
tiipat; oinplir-le de fatioa dei-
xant.lo com n u peis a punt de
fregir, i yeure quetre frescciIB
vestits de la tpauera 1n6s
eitravegant possible. Ais6 6s
el carnaval devers la nostra
Vila, i valga encara que no
s'ha introduit el ball de desfre-
ses que a niolts de pobles fa
maig a rompre.


Aniinats, uo sa pot dir que
ho hagin est.ats els passats
Derrers dies, perrpie sols en
les formes i ~u icamen t a m b
els quatre jovenets hi ha ha.
guts els eiiiiptomes descrits.
Fora d'ais6, res.
I noltroe deirn: ja que ayuesta


6s nnn temporada en que per
costuln antiga els pobles cer- '.
queu derertiments dperqu6 ela
angs qui venen no s'eneausen ;,


~n_l


aquets devertiments amb,al-
. .
.autines, carro-


,~c-n,.nn yna esseat tin


I. .IP la gent g r 3 ~
,.=""--., lleva au et temps cap-


stro pobla diaraut aqneixa


----


SSIONS DEL A ~ U N T A > r i E M f


Diumenge passat I'Ajun!sment celebri
sessib extraordinaria baix la presiden.


assistencia del Capita d'lnfaiitrria D.
ruin Gual Boiiet per i'actc de ciassifi-


quintsts engunny. Per lo que pugui
interessar an aquets i a ses :families
posain a ewLinuaci6 io que en aqursta
reyisi6 sc feu. Tenguin en compta,
per& que six6 rio 65 definitiu, siob que
!a Lvaiidesa del motiu que doc en,
en defini!;va se resol a Paima.


pare xixanti.
19 Pep M O S S O ~ ~ , mrL temporei
22 En launic Xina, dupi6s $em-
poral.


* 25 Tomeu Ros, By de viuda.
27 Pere Gil. prdfuc.


B 29 Tofol Bisbe, pateix.
43 Tomeu Cam, duna motiu
per patir de s'u ! i e ! . I


n 42 Jeroni Solissic, proiuc.
' 44 farime Foleti, Curt temporal.


45 Francesc Pepey6, pateix des
ventre.


= 46 Mitfeu Bot& f iy de pare impe.
dit.


= 49 Antoni des RecO, fiy de viuda
s 50 Sebastia Vives, prbiug.
a .55 Tomeu Nabot, 6s inlitil i fiy


de pare iinpedit.
.: 56 Juan Coves pr6fup.


57Jaume Barbassa, prbfuc.
* 59 Bid Bas& .Dona motiujque


I 62 Antooi Massetes, fiy de pare
xixantl I t6.m germ& a s'exercit.


I pateix. I
--_


El dimars a les 9 des rnati se I , celebri sessi6 de segons convocatdria
1 i en ella s1a:ordi:
I , la.-- Aprovar l'extracte del5 acorts
1 ,del nies anterior, perjenletret a1 Gover-


nador.
El nQ. 4- Tomeu Murta, es fiy de p;re


2a.- La dislribuCi6 de fondos del
xixanli. mes.


n 5 donaerrat Fipcrots, es pro-
3a.- Donar de baixa del patr6 d?
v6cir.s a Rafei Nadal Sart cie So3


I 7 En Mateu Serveri, 6s fillde
Llullets pei haver estat donat d ' ~ ! 1 3 en
el de St. Liorens des Casdessar.


* 8 J;iume cuniit prbfuc.
a 9 ~~a c ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ dona nio, iu ell 4a.- Aprovar algous conte; de no


ruc.


pare xixanti


....
., moka importzncia. >'. i t s fiy de p i e impedit.


.i I O l a u m e Manuel, f i y de pare
~S ,.
-, . . ,
I.


I


[


;;. L
i: *.:,. xixanti
r . , '.;,. _, , / ___ I 15 En Juan Tiinid, curt total.


METEOROLOGIA


Desde la nevada el temps ha sufrit
un canvi gros. Va fer uiis dies de fret.
naiuralmei?t, per6 totdiina ja se posh
de bon sol i ha fet unes e:p%ndidcs
diides tota la setinana. El dijous se
pos3 de xsloc i a !3 initinada del di-
venres caigcren quatre gotes.


Estat sanitari I


La pgssa de dengues, encdre que
benigna, segueix feat-ne ajeure qual-
qu'n. Maialfs aqui de molta gravedat
no'n sabem.


,


El primer dia de coreina s'indispos6
repentinament I'amo' n Tomeu Es?eva
(a) de Son Mari. Segons noticies est&
relativament be.


Tambe ha hagut de fer llit una par-
tida de dies D. Antoui Blanes,president
de la Caixa Rural. Encare no est3 b&
del tot. Feim vats pel seu pton!e res-
tablirnent,


MALALT DE GRAVEDdT


Segoos noticies a la Vila de Capde-
ra, aoilt hi era sols p:r temporada, s 'hi
troba nialalt de la passa, el bon arta-
nmc i amic nostro D. Ronsarrat San-
clio Llileras presfigiOs misser que $6 el
deipaig a Barcetona.


En vista del s@u estat de gravedat
l i hin estnt admini3trats els Sant3
Sagraments.


Den vuila ajudar-li i l i retorni la
salut, si convi..


NINET MORT.


El dia 3 del corrent, atkcat
d' una bronquitis capilar Sins
poques hores deirta d' existir
1' angelical ninet Francesc MR.
Rauncn Riaiies Blaiies, de quatre
mesos, fiil de D.Francesc Blanes
Rotger.


Se toca daubat i 21 dia 4 a les
10 del mati, se Ii feu 1' acompa-
nyada amb creu alsada i amb
assisttincia de molta de gent,
com tarnbe al Ofici d' anbat que
sc CIiguC el dijous a les 9 i mitjn.


Acompanyam a sos pares amb
el sentiment.


MERCAT 3'INCA


BessO a 115'00 quinlri
Brat a 22'00 sa cortera
Xeixa 2O'CO. - D
Ordi mallorqui a I 5'0


Civada mallorquha 12'00 pts. id.
B Forastera a 11'50 .i a


a 35'00 c Faves cuitores - ordinaric-s a 28'50 R R
e psi hestiar 328'30 = S


8 foraster a 14'59 c =


1 o serBs et liidibr de !a gent .... -.
(S'aturen zin poe; Judes se qweda dretpensQliu.


Se seriten tnortellades com si clavassen claus a una
fusta. Les martelfades han de ser a p o c poc i l l a r -


Gontinwacid


1Ud.-


ESCENA VI11


(CE~JXIFICI 6)


Barb.-Homo mil v&es vil, h3:m prrvcrs,
per espiar t'iniqua vi!lania
te qiisdil uo sol rem?y, i.;iic que t C w
la mort. D'aquesta manera'l perd6
derrer, pots espcrar tiiicninent
i qi;i sap si homr, perque veri+ dia


en que per 3qil . i~ ctiin acitainent


Nicodemus, llavors Naasson ansios, Araam, Josep,
Salorn i altres.
Nicod- (snrt i escolfa nriranl perl'csqwerra.
*


i'gran honor te rendirkn els pobles
a! recordar que amb gran esfors l r s k t
d un suicidi pedestral de glbria


graii dcvant totes Ics gcnts
01 ta vida 18 justicia ...
(Remor Nunyannj


(Zi gira Z'espena)
Per6 aixi ...


Si mes PO teng ...
a id& 0 to11 aeciit esaies.


Judes s'enfristeix)
;Cal!au! Sentiu? !Oh inhumans!
No I han fermat arnb cor2el 1s ,"
ambclaus de qcatre cantells
li foraden peus i msns.
E l claven i no resisteix
a la creu qu'eii ha pcrtada;
veus, ta conducta niaivada
{udes aont condueix?


I


(Tots van a veztrrr-ho plen; de (error xerrunf uns amb


Sos torments, ;no't Fan sukir?
La sang que tot son cos nnta
no't posa e: cabeys de punta?
Ma!vat, traidor, vinn aquf.


(Ei Sen du a la jmsa cap a I'esquerra perque veja
d eprecis)
Naas (Araam i altres empenpmf- lo )


Mira. mira i'obra greu
del tsu acte delinquent.


Nicod.- Mira'l seu froiit ignocent,
h!anc com la mateixa neu.
Nostra eterna saivacio
per lots nosa l t re implora
aquesta sang redernptora
nies, per t i l , cordtmrzcih.
I no hi h a u r a sobre'l mon
niiigfi qu'aI scntir I.his!bria
no rcaprovi ta memoria
i una maldicid no't don?.


(E l deixen)


Seouiru'
ORTOGRAFIA
WIALLORQUINA


Fdleto de gran utiiidat. El Servirem
a totho m qui el demani a075pts.
exemplar 7'40 pls. dokzena.


C ANNISON ETES


Bs un zp!ec ric cwsonetes populars
recullides per n'Aqdrcu Ferrer a Blenor
ca. Van ben ciassiticades i amb profu.
sib de notes - Es ua volum dc 199
planes.


Preu 2'50 pts.


RONDAYKS
MALLORQUIRIES


d'cn Jordi des R e c h ~ "hi ha set
toms publieats i sets le$ trobareu en
la nosIra llibroria a 2 pts. torn.


LA CUlNA
MALLQRQUIMA


Llibr8 del Coc i de la cainera -
lndispeasable a totes les famiiiss de
bongust. Se ven tambe aqui Llibreria
esco;nr i reiligiosa Arlb.


A quslsevol intewssi uua de les 8iguetits revist@J o'hi pot
suseriure en aquesta llibrcria.


TRESOR DELS AVIS EL CONSULTOR
DE 50'5 RORDAOOa Revista folklorica balear-Prcu 3


ptr any ilici: 9 $3 any. ZdiciC


D~ACI DIALLA de 1~x0: 15 pis aoy.


I A!..XUDAINA S u r t mensu;llrneut a %ari:eIt
Moits de gravats i trebaiis ciccrl
literaris. Prou 1'25 pls. cada mes. i i i z r i <e i ~ ~ h z . 2 fits msiisuils.


LA VEIJ DE CXTALUNYA REViSTA WAGR1CULT~UR.i


Suit cada 13 dies, a 1 pts a d a mcs Preu. 2'50 cada m ~ s .


ECONOMIA I FINANCES LA VANGUARDIA


Surt quinzena! a 1 pts ai mes. de 8arceloi:a: 7'50 pts. trirtceetr?.


Les serviraw a q u i ies demaui
. - - T _ _ _ u D ~ y F _ _ _ _ _ _ s ~ x r 7 ~


~~X~~~
S'han publicats uns A.mmfes de Geog#-ofa Generat i de Europa qua conlest


a1 prosraina d'aquestz a$ignatura en I'lnsiitut de Paima.Soi3 valen dues ptu.Soneed
r m t r : . uci!idat ai estudianls


a
En iloc se tiohrn 3ili6s que a la DE x ! Uiiic dicclonari espanyo! enciclopedic manual ilustrat


en cinc idiomes: espangol, franc&, ' ingies, aleman, i!a!iA, FLAQUER Edici6 1924. PANADERI A -victoria
Preu 12 prs. E:; P O R N H O U


(A) MAKGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche


que parte directo para Cadeperr y Calarratjada
D'XL"


Eiquel Ruca Castell de estos puiitos sale otro para tod.xs las salidas Set magnifics toms enauadernatr. Se servii-8 tota
de tren.


Hay tambien coches disponibles para 1213 Cuevas
y wajes extraordinarios.


AGENGIA DE T R A N S F O R T E S
Se sirven encargos para Palma y Estaciones


ntermedias.
PLASETA DE DPARCBANDO.


I


1' obra d' UD cop i pbt p a g a - s e a plzssos mensuals A sa boaiga hei trobarea ssmpre paas,
de ]opts. panets, galietes, bescrrits, rolleta, i tata


TAMB% SE SEiiVELXaDOMXCJLl
Netedat, prontitrt. f ecanemiia


casta de pastlearia.


paraules, deu mil biografies i un mili6 de ressengeo biblio' L"-Lsia'4 IC:
grdfiques.
Sc pot adquirir a plassos en la nostra llibreria,


ES ALMACENES
San J o s e


Vda. Ignacio Figuerola
D O


--
iKOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta casa, todas l is


NOVEBADES


UB SE REQUBERE PARA
ienen en grandes existencias


7 que denden mirs barato que nadie


Ttlif~ih~ 211 1 lririsllle
BSTA CASA NO TltiNf', SUCURSALES


* _%. -
~~~~~~~~~~~ MATONS


DIC


EL kl NE§
GALLI3 DB JAlMNIB 11 n 39 a1 49


Carre de PaIma, 48--ART'A


p r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESXfERADISSIh.1


____a____l-


SkG


&Yoleu sstar ben serrrits?


.e una Agencia entre Art& i Palma i hei v:
:nda dia.


Serveix arnb prontitut i seguredat tot olasse


DirecciG a Palma: Harina 38 An es costat des
i'encirregs.


Zentro FarmxcEutic.
Art6 Figueral 43.


dirigiu-vos a ~,


.
Quatre Cantons, 8-ARa'h


Te olis de primer i segom claw3


Strrveix b a r d s de 16 litros a do


VENTES EN GROS I P.L DETALL


R pIens acornodats.


micili.


r_____p_ -,--.&"-.==-*-


G A R R B DE PALMA N.' 15-ARTA. -
En ella, adem& de comestibles s'hi tro'earan ar t i -


mcrcerfa i juguetes.
SASTREliIA PARA SERORA Y CABALLERO En ella unciament se venen lea, bscarallw de legla


,~
, ,