Aay YIII Diasapte 23 de "brer do de 1 ,drl Hum. 242 P I_uD_ L PREUS Art& Un...

Aay YIII Diasapte 23 de "brer do de 1 ,drl Hum. 242
P I_uD_ L


PREUS


Art& Un trimestre . . . 1'50
A P?,,,. A n y . . . . 7'00
Extrsnger Id. . . . . 10'00


SETMANARI CATQLPC MALLORQUI
x -- u


I!'
Prometerem en el uo. da-


rret' p r r h imt iiiics d'nqii&a
aitrcr associaci6 de carciiter
relligils qiie (it1 per ucm
Cenlre E w i x ) . i s t ic . &ire
les &ones, j ; r 6;: nqt~esiti iusii-
tuei6 gen*a:iiimeirt coiieguda,
per6 no ho 6s g:!fre eacre els
homos de it1 i ioet r : i V i l a i ta l
volta 6s per aix6 que sc;mpro
sia e~casi5il la concallrLiicin
rnaaeuiiu:t II 10s vetlail~~i- , j ue
celsbra.


c o m no est& bO qoe IS bo-
in05 artawucs deaconegnii~ I - s
entidrts yiie en e: nostro p,.l!)iO
funcionsu, i Cora conv6 yu'nna
volta- conegndes aidem tots a1
mu sostorirnent, 6s per ais6
que avui volem cridar l'atenci6
sobre tan hermosa associaci6.


Tothom sap yne 1t:s p.nrr6-
quia hnn uecebsitada stmpre
l'ajuda del poble per atendre
a ses constant uecetsitats, j a
que la retribuci6 que del Es&
rebep 4s tan mesquin:t que la
Casa del Sieuyor arribaria a es-
tar iudecmt,si els Rectors n o se
cuidnsseii de tociir a les Fortes
dels qui podeni reciamatit
el aeu aaxiii. A h , si de t,etnp
enpera. le^ Pnwciyuies, s 'hau
trobades an aqtiest~ cas, a ijiii-
gd estranysri age ;d tzmps que
correm en que uer ~ u r ? bauda
la fa, desgraciadtimeut ha de.
caigut rnoltet i slllitI1 mit8 de
triplicades Ies drs-peses seme
@ penes hnver-se :tl!mentrt les
&tides, 10s Pm6quios se


n o ~ e s i alia serzeixen, all6
cusm i allti broden per t d de
glorificar B Deu Nostro St+.
nyor .


1 no tant sol prrsten la awa
feiua persorial e3 la confecci6
de prsudes pel culte divi, siab
que ajuden tambe amb el E ~ U
esfore pectiniari; donen liirnoa-
nes per l'incremeut de I'Asao-
ciaci6, j a eu robes antigues, ja
amb a!tres objectes; i fins a r a
rnateix hem pogut veure corn
el sei1 entussiasme: In R P U ~
earidat, e1 seu zei pel e n l ~ ~ a
Deu," les a u g d l'idea de r +
preseutar varies ohretes i f e r
vetlades literaries per dona? ti
cone;xer l'obra,, recaudiLr fon-
(!os i aurnemtar els ingresses del
Ceutre.


Aqiieix Eel, i aqueix e ~ t i 1 3 -
sineme en le: dDues art.:w:i-
clues, m'acl!nira i in' a v q o e -
nyeix: in'mimim perqiie e3 for t
eo~st:ti> t,jheroic; m ' a ~ ~ ! r z o n y ~ i ~
rl veura que Ies donos, e! ~ u o
d@bil, han cou<sqguit awelar
dius In uostra v i h una .p:\riida
d' associaci6m beu polents i
els homos ocupats en critiear
i iizatur el temps diuseis
cafes o en tortiilies,ni agnaat,am
Ips poqucs sc-eiedats que per
homo3 s'hnu fuudadcs, t r i a.
peues cooperam a1 florimeut
d'wqueiscs iutituci6us fcmeni-
nea que, seuse noltros i tot, i
a pasar de uoltros o vau eu-
vant.


Ea hora artaueucs, que nos
alsem de la postraci6 oil que
sociulment vivim, donem la
nostra petitx ajuda a leg insti-
tuoc i6~s psmentades, i tal volta
el sou floritusnt no3 dar i etlve-
j I i nos estimularh a EO voler
queilar derrera promoguent i
desenrotllont amb €e i constan.
cia l'obre social que fa tnrtta.
falta a1 nostro Sese eu be de
tot Art$,


I so'mtot aidem ainb el
nostre g~nnet d'arena al Cwtra
Encnristic. per tractarece d'iina
iiistituei6 que t6 une &is tmt
her:nos es i elevats ajundant
an aqueisa instituci6 feiril una
obrn agia?n!>ie a Deu que de
retop 63 en beneffei tambe de
la mostra vila.


a. I?.
-s-~=- .......................... ......,.. . .._..,.. .. I.._._.... *." ............. -


Una carla episcopal


El Rt. P. Federic %!a C,M F. he
publicada u-ia b?n escrita i docurnen-
tada e:i:se,5a hisr6rlca, cientiiica i
li:erAria, de :I Uiiiversidat de Cervera.
en 13 qu8;i fisura la siguent cgrta
episoopa!, dcl T i i n . Fr. Mez3uia, B&be
de Solsonn, pic no era cata!a, l a qiral
inciou tu1.3 h : rmxa i sabia Iti$sh v ' h t
i dig:ie de I'entereea aposthlica d'co
Pastor de I Iylesia:


t
M. I. Sr.


Mny Sr. .-?io: Hsy hen puesio cn mi
maiio ~ i n a carla, de V.S. con data de
3 dci corrienl-, a la cud acompaiia una
lisia dP Scr;no:i:s (y son 10s de !odo
el aiio, exceptuando 10s de Adviedo y
Cuaresnia> que desea V.S. se prediqiien
ah1 en len4ua C:?stellana, sin embargo
de tener presente lo dispuesto eii con-
trario en I:I Carla Pastoral con supe-
rioses motives: y aun que mi desew
de servir a V.S. es mug eficae, m: Cs
forroso reprimiirle en la ocasi6n pie-
seote, por no obsar contra una de las
Miixiinnas funda:nentsleo, o leyes de la
buena Politics, y aim contra el dicfb-
m a de mi co:icie:icia, que sb!o puedc
permitirmt el conceder licencia para


de necesidad, o notoris utilidad, como
lo rnmiliesra 13 Carta Pastoral: pero
estamos muy distantell de el; pues aun.
que la mayor parle del Audttorio, sea,


predicar en I d i o m Castellano, en cas0 , .


-hLhR6- -


Dissapte fou riaticat el S r .
Rector Rt. D. Jaume Pasqual
que fins f a poc f o u Rec-
tor do S m t Llorens i que
en tan ertimat en totr la uostra
Comrrca. Pregam a Dan que
alirii a tan bondr.36r Sacer-


-1no A-
El nou Ajuntameot ha elegit


Batla major a D. Miquel Puja-
des Ferrer.


dot.


Continuaut la seris de confe-
renciew del Circol d' Obrers
Cat6iics en dona uua el jove
Mestre do primera snsenpansa
Ea Lloreus Ma. Durau sobre
El Sistema Planetari.


De Capdepera
A S S O C I A C ~ ~ DE PESCADORS


ANT I DINAMITERS


Dir 18 rqueixa sssociaci6 celobri
Junta General amb gran cbncurreircia
de socisque omplia per cooiplet el5
baixr de Irc Claixos Rural.


Despatxats cis assumptes reglarnen-
taris, Be felicitaren el$ assioteds del
exit lograt per la sociedrt perque ha
conseguit dins el5 pocs mesos quc han
passats desde que se constitui, que se
desterrie tolalmcnt la pesca amb dina-
mita a les costes de Capdepera i 4r tP
notant-sc molt nki peix qu'els anys
passats, priuicpalment oblades i E ~ U -
pes.


Per currrespondre ai sgraiment dels
associats en vets del dignissim tinent
de carabiners de la zoiia d e Capdepera
D. Eduard Gamero Mar:inez a!s lraballs
del qual devem en primes lloc que s'
liagi deixat de psscar amb coets, r'a-
cord.4 per aclamaci6 dedicar-li un ho-
menatp qur SL fera dill 2 d e mars.


Tamb+ s'acordl testimoniar al Co-
mandant de marina la maxima conside.


raci6 per haver-se Oferit i ajodat a !a
Sociedal per ccnseguir .Is seus i i i ia.


Deriijariem que !a inicietivi dels
pescado:s ds Capdepera servis d'e-
xemple ais de18 rllres pobles de Ma-
llorci i que tots rjudaosen ai cumpli-
mcnf de le$ lltis que crstiguen i ' u i de
coets par peocnr.


.........I .


Ad minist racid
u n icipal


SESSIONS DEL AJUXTAMEN r
DZL 17 DrX FEBRER DE 1924


A les 7 drJ mati celebrh 1'-
Ajumtrment ressi6 extmordi-
nsvia haix la presidencia del
Sr Batle i nmb assistencia del
eapiti d'iufauteris Sr. D. Juan
Gual, Bonet par verificar el
sorteig drla mossos d'enguany
pel ssrvici militar.


Uua volta reriffcat i extasa
Pacta corresponent ge tlon.4
per ci03x la sessi6.


-.(!--


A les 9 del mati celebra la
ordinaria baix lapresieeucia del
Batle i en ella s'acordi:


1 Solicitar del Exm. Sr .
Governador Civil que suposat
que els dos concursos obert per
1'Ajuntamout per i'adquisici6
de dues bombes i tuberia pels
nous arjups de Na Pwti hau
quedat deserte, autorisii it1


, Ajuiit:imeut per adqoirir direc-
tamrut aquest material.


2 Autorisar a1 Batlo per
ndquirir escupidors per lir 8,alz
'eines pe!a cnminers i sidrea per
l'hospital..arnb C&I.CN a1 vigent
presupost.


Sense res in& a tractar el
Sr Batle aixecii la sesaih.


CRIDA


8'en ha f e t a 1.139 h i t a
aebre que di3 15 d'aqumt m6e
ha cocnensada la w d a de cassa
fins a1 31 d'rgoot.
.......................................................................................... --


&fet6OXWlO&l


I,& rav6 tant deritjads &a rrribadi
a la fi, gracies a Deu.


Disaapte matelx el temps s.c tiri
de Lievant I se ' p p :a ploure seguit
seguit. El diunlenge plogue tot io dia
sens parar durant fins a l rnizdia.


Dilluns a vesprr i dirnars tornaa
pioure amb persistencia i la sev6 is no
es duptosa. Encara ha szguit plogue;it


AGR 1 CWLTURA.


A Causa de la sequia la feina de 13
temporada coni is, s'entrecavar s'havia
hagut dZ parar. Els rernbrats frtcn
mala cara ferm i ara han alsat s'uy de
bon deveres i lots en general, per6 eis
Javars principalment presenten ban
aspecte. Els aniatlers coin que sc pre-
parin per espletar; piliten molt be i
si Dru ho vol teiidrem bona anyada d e
meties.


Estat ranitari


Aqircstri seimana ha tengut un dia
alarmant en que hi hrguC quatre morts
dos grossos I dos petits; per6 no ha
p a s w d'aqui.


L'amo'n Fraticesc Mascho &re-
muncid diosapta i dilluns mori. Tambd
mori I'amo actual de Sos Sanchos, un
nin d'uiin fia d'aquest qui est& a sa
Foiit Caleiita i un altra nine). que les
vejem a1 cel Lots p!cgatd.


Diinarts coinbrsyi una germana del
difunt I'amo'n Mancho, qui est$ a Na
Mayaos. Deu li as~istcsca.


QUI NTES


Diumcnge, hei hague builici amb
rnotiu de sortear ais mossos qui han
entrats en quitita i la llista deis qnals


publicarn en altra lloc L'acte ten@€
lloc dins l a costcra de la Seia a le8 P
del i:iaii.TirgCucren els noms i els boils
un nlnct fiy d'eii JuanlSoll6 del cassir.0
i un d'eii Francesc Carninal.


CAES DEL tDX.4i &\I


En la ilista dels encarregats de la
organitscio del somatCn del Partit la-
dicia! de Xmacor veim que hi figuren
cis 8iguee:x d'aquesta comrca :


Disiricie d'Art6: Caho D. Francesc
Blaaes Rorger; Suhcaho D. Rafel Eia-
ner Sancho.


Capdf;rra j r i 6). Sebartij: Sancho
Ferrer; id 3. Jozrp Bauzi Tous.
Sun Llorens id D. Miquel Nebot Nebot;
id D. Bar tomu Uiabert Soler.


Son Strvera id D. M.iriano Sarvera
Fabrcgas; ia D. R a f d limn Galmhs.


C A S I M E N T


Dia 20, dimecres a les 4 i mitja del
mati a !a Captila del Cor d e lefitis de
la Parr6quia s'efectuh el casement de
D. Bartomcu Alzina Punt (a) de Sa
Caixa K u r d amh la Stn Anioniiia Liinhs
Carri6. Foren testimonis de part de
novii ,D. Seb3stii Alzina i de part d'ella
D. Toni Llinas, amo de Sa Resci6.:Fou
ei cc!ebrant D. lose? Sancho de Sa
Jorda!ia.


Els noviis acabada la cerimonia sor.
tiren anib auto cap a L1:tch. Desitjaiii
a la novella parells :que puguin estar
molts d'anys pleglls i i largy Ilunr de
mel,


.


VIATCAT


Dijous decspvtspre feu vialieadr sa
madona de na Setcentes qu'es jerfema
de nicsire Ms.teu Ciarct.


Tarnbe ho ha estat Mestre Aatoni
S i x do mad6 Cafaiia; el qual divenres
dcmaii va : orir, a: cal sia.


CORBESPDNOENCIA


A cltimr iiora, q m i t e! no. estava
per en:rar en mdquina hem rebut les
correrposdixics de Capdepera i Son
Servel-d, no poguent pubifcar-les ja
aqiicctr rrtmrna. Suplicam ais corres-
ponsals se servesquen enviar'les'mogj
rempre abaris dels dij.>us a migdsa.


___l ----.-------


EN EL GAL!!


ESCENA VI1


LA TENTACI6


@des, Burbnal (poble p a n t sird horai
(La ramorada cieix $us a scnlir-sr moltes veus


contuses al principi, mis distintes desprb. Hebreus
de tota edal i condicii, surlen per la dreta i per [a
aquetra; pujen a Ia rnonfanya parlant uns amb els
QlCreS moll agitofs. Les veus tornen de coda m oment
mPs d&ts i furtes. Els Crits i insults se dirigeixen
an En Judes qw'entra furids.


EL Poble se precipiia en I'escena cn&ntamena-
w&Q.


PObIe.--;Ah Ju ics! i i h traidorl iMalait eies!


trr v w st van tornant per momenis mes confuses
oc a poc s'apnga. Jndes s'arnaga portrc


(Aixd se vn rcpefint menfres pu/ea I s'aIIamyen.


, , r , .,, " ,, . , ,


/%des s'aixeca mirani el enlorn.)


Jud.r.iTraidwi. .... Traidor me criden.eIls tambC?
:I perqui tant 501s a mi traidor m- cridden?
iTraidors corn jo no ho soil lamb6 aquets?
Que Crist ha de morir la llei heu rnBna. ..
Id6. I'honro lo so:n triat per Deu
perque cumpiir-se p u p la promesa...
LQaiii crim amb aixb hi ha? iQUe'S lo que he fet?
&om 6s qlte dhen que jo'n sorn la causa?
Si sa paraula, essznt deixsble seu,
no'in va turbar ique?,..iI aix3 ei i ' inhnia? ...
D? que pet mi parlava ;n'estic cerf?
LTal vo:la :io erem dotze,enil cenacie?


, *


Pagsa -i
f en canvi a dins moa pit estones w i t
13 veu del t r i m que dins el c6'm mossega
corn dins el !lim fangcis una serpent.
Be cerc de lo meu cor en lo mes iiitim
i fins he escullrinyat el meu cervell,
mes enlio. pdc trobar ia c.i'&i 1; I ): t
que dermtu;it mi me vol tirar 1 gent.
I eneara quo no'n trobi, ma coaci&ncia


no a'ast5 dzl tot :ra:iquila; p e d hq!tnnt
conseil m i s :xi[,ixi i a x i 6 m i s iniqtra
pcrqoe h.e de pissar io pel rnes pcrvers?


b:l fans del pit torn rxplord a.tra volta.
i el r a s h d? mo,i csiin t a m p c hi veig;
per5 no ohstant sent que :non pit ofega
de tmta iniquidat 1'horsib:e pes.


P0:dsa.
Si no fos j o el Iraidor qui ha seria?
cltre pot ser ... rnm dssigerg aquest,
qu'u.1 al tr? fo i cl :raidor. KO faliava
a no:ts i'inteficib. Ales io $om ell.
10 s o n ezt:.! e1 s:u abo;i~inabie
si, ja som IY~nic autor dA crim pcrvers.
Per totes parts, el pob!e m'aseoyda
'com a traidor. d'ilavs en!regat im Deu
i si el pobie coin a malvat me iiiira
iriaivat i vi1 &is jo mateix me sent ....
Bar., (Enira per derrera En Jndes)
Si, 801s tu efs vil.
eRPOG RA Fl A
MALLORQUINA


Polleto de gran uti'idat. El Servirem
a'tothorn q u i el deniani a 075 ptr
exemplar 7'50 pfs. dotzena.


ES


EE ua rplec de cn::mxtcr populsrs
rwitllidrr per a'Andreu Fericr a Llciior
a. Van bbn citarificades i amb p:ofu:
si6 de retas - Ei UR volum de 1'28
phscs.


Prew EW pts.


ao


Precettdes d'uti es:udi de les psrli-
cularidmis dia!ectsls del menorqui. Amb
sa lectura s'hi podcn passar a:guries


LIlA LLQRQ


d en Jordi des Rec6. - "hi hz set
toms poblicats i tots les trobareu en
la nodra liibreria a 2 i t s . tom.


Llibre del Cec i do la ruinera -
lndirprnrablr K toter les frmiifes de
boag:ist. Se veri fambC q u i Lhbreria
eseoinr i relligiosa A:fa.


TRESOR DELS Avrs


Rsvista foiklorica bni:ar--Prcu 3
pts any


D'ACI I D'ALLA


Surt rncnsualnicut a &i!.Cci<Jnl
hloits d e eravats i Irebxils cicntific i
iitciniis. I'reu 1'23 pt i . cad8 mes.


REVlST.4 D'AGRICULTURA


Svrt cnda 15 dics, a 1 pts cada rim


ECONOMLA I PINANCBE


Siirt quinsennl a 1 pts ai mes.


EL CONSULTOR
DE LO3 HORDADOR


Edici6 econ6:n;ca: B pts my. Ed1
de luxor I5 p t s any. is


L.ALzVIUDAINA


t tiart de Palma. 2 pts niansuals. ,
LA VEU DE CATALUNYA


P I C K . 2'50 cada mes.


LA VANOUARDIA


de Barcc!ot?a: 7'50 pts. trincDtie,


(A) MANGOL
A to6a.i 1a.s !legadas del Ferrocarril h a y cockc


que parte direct0 para Cxdepcrsi y Cakrratjads
de estos puiitos sale otro para to6 .a~ las salidas
de tres.


Hay ta.m!)iin coches disponihles p x a las Cuevas
JP viajes eatraoi-dinarios.


AGENCIA DE TRANSDORTES


-


Se sirven encargos para Palma y Estaciones
nteruieii!as.


PEASETA DE iWRX<-'BANb?.


Unie dicciotiari espanpol enciclopCdic manuel ilustrat
en cinc idioms: espanpol, franc&, ingih, alcman, ita!@
Edlcio 1924.


Prell 12 prs.
k %.
Set mngnifics toms enquadernats. ,Fr servii.8 tota


I' obrn d' U R cop i pot pngai--se a p l a s w mcneuals
de 1 0 ~ 1 s .
PI.elk 125 /r, t.5 . I-tXIO ai


El m#or diccioari i del mon . ContC: cent mi1:oiis de
paraulea, deli mil biograies i u n mil16 de ressenyes biblio-


gcE!%qu;rir a p!;ssos en la nostra llibreria.


En lloc se tioben aill6s que a la 4
PAXADERIB. Victoria.


iquel Roca Casta11
A sa botiga bel trobarea 8.rpre paen,.',


panots, galletss, beecuits, rollets, f trta
:asta de pasticorla.
TAMBBE SE SER.VEIXaDOYICfL1'~'


Metedat, proatitat~f m n t m i a


2
'Car-rer de Puirna 3 bic. AdiTA '1


D E S P A IC


S'ES OBERTA FA POC. TOT ES KO17
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADSSIPVI


p r 0 n t i tu i;
PO


(A) WOTCB-1
e uua Asencia eritre Art6 i Palnm i hei V E
Ltda dia.


Serseix amb prontitut i seguredat tot class€
l'enchrregs.


Direct% a Palma: Hnrina 35 An es costnt de8
Zentro Farmr.&ritio.
krtb Figueral 43.


L3A OBETA UNA B O f l G A NOVA EN EL
CARR$ DE PALRiA N.' -I6-.%RTA.


--
En ella, ademc's de comestibles s'hi trobaran arti- t cles d'escriotori molt sariats i a bon preu. Derfumeria pali%aa de Malhrca


merceris i juguuetcs.


Hwte Americana tliarca MARIPOSA,
En ella Onciarnent se vanen lffi botelles de leglo


.vos-=- Ctmt dr: Paha 15 Art4


Quatre Caatons, E-AW'BA . ' i
T e elis de primer i srgona clap@. .:I I'


',:j
Servoix barrals de 16 litros a' do ,$


,' : mieili. 1;
jj


A
1p preus acomodats.


VENTES EN GROS I AL DETALL


i