Art4 Un trimesfre . . . 1'50 ' A Fora. Any. . . . 7'00 AI Exlrilnger Id. . . . 1000 -- ...

Art4 Un trimesfre . . . 1'50 '
A Fora. Any. . . . 7'00
AI Exlrilnger Id. . . . 1000 --


Bldmero solt: IO CIS
--


RedacciQ i adm'misttacib
Quatre Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


%R
!3ETMANAi!tI CATOLIC MALLORQUI


Per la vida d ~ ! les
nos tres associacicins


.E$ un pler gran pels qui
no8 preocuparn de la sida
progressiva de la uostri pobla-
cid; el veure que aviii una pas-
sa, domi una altra, a p o c a
PO(;, per6 a pas term, anam
fent via sempte envant.


'Et progr6s 'd'un poble se
. mmifesta no sols amb obres


prarticulars qiw duen a cap
cada . un. gels iudividus, siu6


1 m3lt m6s encara amb el des-
plegament de les instituci6ns,
les quals, corn a m6s poteuts


cap obres de m6a


P e r six6 63 que no nos can-
swem d'estirnular a tot el po-
ble que doni l a z v a ma, que
ajudi ainb la seva llimosna
que cooperi am'o el seu granet
d'areua, a aolidificar totes a-
quelles iiistituci6us que pel
MU Caracter bendfic estao des.
tisadas a fer iio gniu be dins
.la nostra Vila.


Quant Rix6 escrisim, s'acu-
mulen ec el nostro eersell
idees i mda idees en referencis
a lea moltes associaci6os que
diu8 el primer qnart del sigle
ctotual aqni s'hau fm'ndades,
quG ,dit sia de pas; 'son totes les


'd'Arti, i per totes elles vol-
&em escrjure demaoant a1
pfihlic .que Ies rniri a totes amb
amw, que a totes les presti la


. B ~ ~ I R ajuda; per6 avui m'he
de fixar especirtlment en dues
que esthn nra precissment en
Vies de desearotlo i una i a h a
n&ensiten .I'nadli del poble,


uo teara bau meremat


.


t.


. , ... , ", ,r; .=


r


per dos caps: pel be gran que
est5n destinades a €e i per l'en-
tussiasme i la f e amb que hi
t r ebapn les s e w s capdevaote-
r&: Aqaestes son: Lassociaci6
d0bre:es de St. Tusep, i el


'-Centre Eucaristic.
Parlem avui de la primera i


deixem pel pr6xim nhmero
dir colque cosa t.amb6 de la
segoua.


, ,


No es la primera vcgada que
nos ocupam de la benemerita
entidat Ohreres de 8t. Josep.
A1 veure com les seves socies
actives, enceses per In caridat,
dediquen an els s e w pobrets
algunes de les hores del dia
que podrian emplear en profit
propi o cn son descaos;al vetire
corn treballen. en In coufecci6
de proudes de vestir per cuhrir
l a iniseria ti& pobres a elles
coufiats; a1 veure corn SG pres-
ton a zcudir tot l 'any a eu-
sayar caatics corals i rocitnts
per tal d' organisar varies
vegades cadx any festes litera.
ries, que np touen ntBs objecte
aplegar totes les persoues de
bona voluntat de In viia per
reccrdarlos la pobresa dcaltres
coevezins i les necessitats del
germ& proisrne, i moure el
seu cor a .cornpassib teutlos
donar una llimosna a benefici
dels pobrets, aix6 UOR h a fet
Conmoure varies vegadm i uos
ha e m p b a s o l i c h r ~ t a m b 6 des-
daLL8;VANT I'ajiida morn1 i
Jsateriai $el% ooatrse Ie&tw,


Mes, si sempre aquesta As.
sociaci6 ha sentida necessidat
del auxili pfiblic per anar en.
vant en la sera actuaci6 ben&
fica, avui mds que lnai precisa
i'esfors de tots, de tot el poble
per dur a cap, dins breu temps
el projecte qua f u temps acari.
ciava: la construcci6 d'un local
propi. Aquest era de necessidat
corn ho es per qualsevol orga-
nisaci6. LQuantes xssociac' 'IOUS '
hao nortes per, cmsunci6 per
no tenir un local adecluat per
dur a cumpliment els s.eus fins!
iQuantes n'hi na.qui ho,han
pogudes neixer ja, per no dis-
pondre de cam aont desarot-
larsel I qosntes podien haver
fet molt m6s de Io qu'han €et
ai haguessin dispost de casa
decent i cap6s pel desplega-
meot de les iuiciatives dels
seus socis i cumpliment deb
fins retglamantaris!


Per six6, surt ai eaquantre
de tots els qui creuen que la
Associaci6 d'Othreres no neces-
sitn local i les dic que l'espe-
ricncia cuo tots tenirn sobre la
vida social artanenca ccnfilma
aquella nec~s~i iSa t , i per xix6
devem tots spiuiidir l'iuicinlivn
de construir ne uu esproF8s.


La coosecn"e6 del ideal tant
de temps ha acariciat per 10s
obreres, les estirnularj a redo-
blar Is seva actividnt i les fer$
traballar amb m& entussi;ismo.
E n ell f d n les reuuibug m a -
suals .sense tenir qu'scud;.r
a manllevar local a ninpi,
corn i p d m e n t hei podriu
celebrar i tal volta anrneutar
les festes literaries qtie ja son
de consuetof. En ella se reuni-
rAn en dies determinats o per
torn per confecionar les preu-
des de vestir que s'hsn de re.
partir als pobrets. En ell hei
haurH elslgua-rdarrobes deb
potwea i %as iats ea projecte


crenr-hi uua escola dominical
per instrucci6 finica i exclusi-
vament tlels pobres de 1' Aeso-
ciaci6 o dels fills d'aquets. S
ademds d'aqueates obres que
fins ara han obligat a peusar
en la coustrueei6 d'uu local.
iQuantissimes iuiciatives nei-
xeriu d'aqnl eovaot en el cer-
veil de les celoses ohreres o de
90s directors, i totes podrhn
dur-se a cumpliment per dis-
pondre ct'aqueix element t a n t
necessaris a tota entidatl


!d6 b6: aqueix local s'estS
fent, les'obres esttin ja comen-
sades i l'associacib redobla e l r
seus esforssos per poder-lo dur
a cap seuse interrupcid.


Eo el carrer de Botovant a
la casa qu'arn de c a n Banaula.
que s'ha tirada tota R baix,s'hi
est& bastint l'edifici que tendr&
la solidesa i aixamplitut que
requeria. An nqueixa cons.
trucci6 s'hi ha dedicnt el pro-
doete de la venta de la cass
que deix9 la aifunta accretaria
DLI. &win TerraTda (a. c. 8 . )
i totes 19s den& deixes i dona-
tius que s'han fets per aquest
fi a la Asxo(.~Hu~~. Per6. tot
ais6 no 0s ni $de molt suticietit
per cabrir els quantioaos gas-
tos, cju'un edifioi nisi avui
oc~xsioiia. No teodrAu m8s re-
niei les socies actives eutus.
siastos dol local, que redoblar
els sous esforsos i j a sia tocant
a I:L porta dels cops kenerogos,
ja sia cridsnt a lw per iwes
c;iritatives, j a fent rifes, o be
orgauisaot festes literaries,
mirar de replegar csudnls su.
ficients per * consumar Iwbra
comensnda. En,devant, obreres
caritativos; per Deu i pels PO.
bres de la oostra Vila prossa-
guiu la vostra.obra.


Bons artadencs: Quaut to.
quin a les .veatrw poitea, a-
questes ee lwq amigiws de18
QQQtJOP PQbrw?. kbIxywnt.voa
" ,_, ,/,. #>***-.:Zw*-.--,' , . .. ,. , . .


que f w e u eolca cost per aew-
bar la Gaga de tant ben6iien
aaeociaci6, no ' regatetjeu In
Vostra llimbsna i generosament
c a h 6 eegons la poteocia de
fa sei? bcom, fessemlos tots
utm gracia de ceridat i alnb uu
petit esfors de tots se dur6 a
cap aqueir casal que set6 una
J t r n g16rir per la nostra V i l a .


I '


_.,..< A. F.
'"* ,


. , ...


Ee C'apdepera
,. !


La setmanil gassada, hei hague
lpnta general ordinaria, an ci Sindieat,
en l a que el Caixer D. Antoni Garcia
(a) del Maiatxem don6 conta del estat
de caixa- quedant uria exirkincia de
275.15 pts:- Enfrarcn a f u r r y part
formiat part .i'aino'n pep Sericra, En
Mat-u Mass.net (a) Titai i I'amo'n
luan Elaquer (a) Torrrta.'


,,


.:


=-- .. . .<&
Hem & t a t ses obres del noli Ma-


,'- ' ' tadero.que $'c~t.4 edificant a i'enlrada
.. ' del pob!c vensuent d'Aft6, i ja eslan


" ' per . . acabar4e.
'Fzn una porxada a la part que mira a
Is casrctera, que ha de servir de pes
pels purrs grassos. la part principsl
del cdifici, que el forma un qoadrat,


: Ward destinat a sala de matans?.
, , Lo que el desfeir un poc, 6s que aquert


cos qucdr dividit en ducs parts iguals;
ufla destinada a quarto del Sr. Manescal
i del$ carnisers i l'altra mitaf a %ala de
matansa; considtram que kauria sslat
nhs practic .i hrrmbs, haver desiiiiat
tot el'cos de cdifici principal a aaia de


" matansa i haver tret Jefora Ics duts
riientadcs depmdencks. El Sr. Batle
mafor-M rnanifestala bons desitjos 'de
ferho rixi a ir primera 0portun:dat.
Aixi i tot I'edifiei 6s niolt herrnos i
hrgienic i considcram que a Capdepera
tendiem un Matadero que pnrli com-
patir m h so5 mirlorr de illailorca.


---
ivlorl himarls pasrat sa madwr de


So$ Sa&%, Maria Moll Amoros (a, c.
a 1 a l'edat dc [s mys; coin el derrer
' ~ Jmero dC LLEVAXT ja don$ is noticia
eo15 dltem que an ei funeral'que ar
cekbri dimccre8,hei assisti una genta-
da extnordiirsria, que tota ia bancala-
da >i crpc:ie9 tstaven p:enes d'homos.
Acornpawarn an E l i Beus fiyrr, t'amo'n


i , ,Miquel : de%& Sastres i I'amo'ii jusn
de..Son.Taawtpell amb, el sentiment i
10s desitjam molt$ d'anys de vfda per
poPrr ,.. pregsr per ella.


, . # ; . , ,,' u-' , ,


. , , ,,, , . ,.
amb la sava senyora, que han venguts
a pasjar una.ilarga temporada an a .
quest poble i mos hem tntersts am6
gust que ,la deva espn-r segueix molt'
be de la mrlaltia que fa estona
prteix.


Deu fassa que sa e3tsticir entre
nostros li siga agradable i qua dit*
senyora quedi completment resta-
bIerf8. --


Pa ja unes qusntts retmanes, que
la seccil) menor de la nortra Congrp-
gaci6 hn inaugural un camp do football
E8 tanta l'afici6 que s'hr derpertada
a dins squeit poble que dins poes
dies les llirtch de congregantS s'hm


I rume.ntades notabiement donrnt per.
resultat que ai caterisme dals diumen-
ges se vau mksconcorregut paasant
crsi sempre de 100 els nins que hi
assistelxen f mo:ti punturlidat a les
reunions i a c t a de la Congrcgaci6.


Que Dcu heu beneesca i don sa!ut
an el nmtro estirnat Director D. Llo-
rcns Parera Pvrc. per pod6 cmtinuar
el pen6s .treball, que en be del nostro
jovenet s'ha imposat.


--.-


L'amo'n Antoni Fustcr Fuster (a)
Racche tk i s a Pdlma un camldn que
li arreglen per t.'ansportar paesatgbrs.
Dos dies a ia sctmana fcrb el trajecte
de Capdcpera a Palma si te passatgrs.
tambe se penia que vaja an et trtn
per els passatgers qui venen de Palma.
Desitjam que sia m6s prenid6 que el
que tcnim que per to poc rgradhs, de
esptcte i inc6rnodo mos posa en ridi-
col devant cis estcrns que moo vi@iten.
TambC hem sentit parlsr de serio, que
un jove prest conprara un auto petit
de viatje pel ServIci plibk.


---
Diiluns a veepre veogul el SI. Dele-


pit Cuhernatiu, P. Pep Rotger Canals.
El dimars delaati examina ela llibres i
fondos del nostro Aju:itnment i ha
visitades les escoles, :el capvespre va
visitar el cementeri i va rehrc lea visilcs
de les autoridats i Its denuncles i les
queixes del piiblic. A les set dei vespre
hei. hague 6essi6 estraordinsria a la
casa de la Vila 8 ia que hei assisli
molt del plibiic i el 5r. delegat scabd
dirigint la parauia. pari$ de la assocla-
ci6 del nou govern I promet6 que
repetiria ses visites totes le6 vegades
necessaries.


El Cortesponsal Miquel Tertassa
continua delicat de sdlut i perque cls
lectors nose quedin diiuris de ICs &cos*
tumadcs cr6niquea de C a p d e p e r a
s'ha cncarregat d'dler i'altre correfi-
ponsal Juan Moll Espinosa.


-(CORRBSPQNSAL) -


De Son Seruera
Disiapte demati niori el nin AhtOrlf


Lliteras de d r v h un any i mig de
curta malaltia. Era Fi den Rakl Llite-
ra8 (a) Besd, ferrb.


Acornpenyam a sos parer amb el
sentiment.


-0-


Els pagesos se veuen oasi apurats
perque les guarder d'ruveyer enguany
darhn molt poc conta per causa d%aver
plogdt poc i s'herba n'o ha. &&ut.
Elr srmbrats cstrbnyen la fuya per
causa de la poca shh6. Elr trabayadors
esian apurrt? per esser !ant sec que
a penes podcn trabryar. n. dins e6
conc6.


-.(Cortesponsal) -


EN EL CENTRE EUCARISTIC


Diuinenge passat tengue lloc la
velIrda literaria que en el n'. derrer
snunciarem a benefici del Centre
Eucaristic. ,,*


Se comensd amb ei juguet cdinic
Sa madona de Son Gut Moix represen-
ant aquest paper la Sir. Muntaner que


t
fou molt aplaudida i proclamada exccl-
lent Madona de Soil Gat Moix. Hei
prcngu4 part tambe la Sta. Pons po-
guent el ptibiic apreciar sea dispoii-
ci6ns que segurament se veurin en la
represcnta;i6 de Miss Flon que prest
s'ha d'estrenar i en la qual regonr
diuen Na Pons drrempenya molt be el
paper de protrgonista.


Se posP en escena despr6s ei dr
cLa fuga de un Angeb que representa
I'alliberaei6 d'una Reina Italinna, des-
tronada i empresonada desprksd'haver
vist morir a son espds enjmans dele
seus inirnics.


Les Stes. Servera. Ginart, Rdbi i
Gnlabert amb agradosa ingeouosidat,
veu siinpitica i domini de la eituacid
feren totes moll b i 30s respectius
papers.


Entre les que inttrpetrareti 61s
principslc personatges la Sta. Frrrer
estigue inimitable, dominant pcrtecta-
ment tots els recuisos de bona Ilei.
En les Stes BlaneS i Casellas que ho
feren admirablemedt nos semblara
veura reprcseotada a Maria Stuart, ir
dcggraciada Reina d'Escocia i a son
butxi Eiiaabet d'Anelrterra.Seguraeent
que la Srta. Blanrs, re degue haver de
esforrar ferm,, per fer el paper que
ti tod do dona severanlent cruel, i que
tant.be vaint$rpretar.


En reium, SOU 'una vetiad; molt
agradsble. La Sala s'ompii a pesar de
que hi faitassin . , la major part dels joves
d e visu molts defs qwnls si hi hagues-
sin arsiitlt hauken passada una vetladr
airadmsa i s'h<ufiet~ bonrats #hi melei-


. ~.


i . , . . a _


Demh 3*. dorninica se celebrrrP en 1. ' -
di'arrdquia i'oflci major amb exposi~ib


Santis~inr, tent% tJi s,: I 2 !r
process6 i reserh.


. ,
J


CONVENT
*


A I'hora de costurn deing demati hi '
hrurt la comuni6 general pels Tsrcicls. ,'


Diumenge din 17 a res sis I mitja I
del vespre h i haura corona i plhtlca
preprrrtbris.


explicrci6 de las ceremonirs de Ia Su.
Miss 1 scrm6 a Ics 51 mitjr.


A les 9 i mitja lectura espiriturl 1
pHtica.
A les 6 i mitja del vespre cdiona, can.
tics i aerni6,


Els den& dies de la setrnina hi
iiaurit iguals funcibns fins dlumence
dia 21 en que et mati a les 7 i mitjn
hl haurl Comuni6 general i el decap-
vezpre despres de vesprer sermQ I con.
ci uei6 del6 Sants Exercicis.


Dilluns Dia 18 n lea 5, micia amb ;


.
Registre
MATRIiMOX'l


Dia 12.- luan Fro1 Ordines da
Conscy :mb Na, Francisca Ginart, MOrl,'
del moli @en Morey. Sc feu r Palm8


X b R F S .


Dia 4.- Pep Canot Pafmer :d'eo
canet, 2 anys de Bronco Neumonia. ''


Dia 7- Eugenia Saez Oil, d ' d :
Aggiayo. 69anys, de Bronquitis crbnica.


&a 6.-Maria Sirvera Fcmen.ks.
13 dies, de Flemodifur.


Dia 9- Mlquel Pasqua1 Pastor'
10 mews. Bronconeumonia.


Did- IO. - Maria Pallicer ' T 6 w ~ ~ -
Madona ae Sa Covrt. Nelritls cr6slca!'


d


de 56 any%
Dia 12 -Tonifla Sancho Alaaaraor.4.~


de 22 dies, d'en Blai,ide sir nor is,,^ ~
Municipal
SESSiO DEL :]LIXTAMENT
i ' I -DEL IO 9 i PEBRER'DZ 1984


Fou presi i i h pal Bath D.
Ouillem Ferragiit i en eila *e
lied i ,aptova Facta de l'an-
tsrior i r'acordi:


I Donat conta del olci del lutge
municipal participant haver canviaga
as residdncia a Capdepera I'Ajunta-
meat acord& atendrer re a !o que pres-
criu 1r llei municipal sobre caiivi8
de domicili.


2 Fixar i trea ptr. el Lip0 de jornal
regulador dins aquerr term&.


3 Continua1 l e s obres del,. '&si
'tnind d'Art& a le8 Coves d'Art4 per
S i Torre a fi de que a son &a se pug01
cobrar del ?Atat la correrponent sub-
vencib.


4 Aprovar ei p.a que per duplicat
present& l'Associaci6 d'0breter de St.
l05ep del edtfici ,que s'ha de construir
en el carref de Botavrnt destinat a
o:aI d:a ~LI:?:& b-ri6ii-a tAriociaci6.


. .~ . . .


, .


, , , ,~ Pregons . . '
Dirsrptc se f.:rzo e:s siguents:


'1 Wcl qui tengJln m4s de cent kg:
d'aii I ' h q de denuaciar at^ el Delegat
Gorematiu.


2 Se donaven 4 dies m&s de temps
per pagar dl consum.


3 Qiie se prohibeix donar broma
pel ,mig del farrer ni enlrar desfrrsrats
dins cap casa sense permi8 del amo.


I ,


..


-. --.


Xoteoroloft.


Despres de lei diades esplendider
qu'ha fetes 11 setmana pnssida, dlu.
menge pasbrr , . el cel ja se. pes& ,~ ~.~ entregi-
nl t moguent.se vent fret. El dilluns
segul el temps dssbarstat i el dimnrs r
vcsprc feu un ruixat fort i algunes brus-
ques, per6 tot seyuit sa iorni posi de
rent que ha darat tres dies, desfent el
be que I'digua podia haver fct.


Avui divenres novamenr s'ha posrt
a brusqueljar.


Deu vulli qne duri fins i haverhi
S*V&


\


Eatat sanitrrl


A pesar de no haver pitjoral gaire
fa p a w de dengues, aquesta setmana
tegirtram m5s oio:ts qu'cn algunc' de
10s anttrioij, 1 3 en I J J F J u t soit plrvuls
o iubats.


Anbats.


Dla 9 mori la nincta Maria Servera
Ba d'en Juan Leu que 60h tenii 13 dira
Havia nascuda amb un flernon i aquest
al londrer-re li caurl la mort.


=--


Tawbk mori cl nareix dia el niiier
de 10 mesos Miquel Pascual f i ' ! il'-n
Arnau Poll, d'unr pulmonia.


-0-
Stgons notlcies mori tambe a Sala-


Ratjada el ninet d'en B-irtomeii G-rau
(a) Bombu casrt am:, Na M:rrga:idn de
Son Forte.


A sos respcctii;q parts I P S asompa-
nyam amb son aefntirn%


AItre mort.


Tambf. mori d i n 10 3. Maria Pa-
liiccr TOUS SI M U I Q : ~ ~ rge ~a Cova
Feia molt de temns qsr'esteva rendida.
Que Deu la tenga n Fa G16ria f doni a
ad famllii rerignaci6 per sopdrtar tal
perdur.


Quintos d'engaanp.


Demd 0 I'kora de costum se fer6
a la Sala el sorteig dels rnossos qu'en-
gurny entren en quinta. Es una de les
vies numeroses que de molts d'anys
ens& s'ha feta. En el tpr6xim niimero
donirem noticia dels nos que cada un
treurii.


JUNTA GENERAL.


Per dema a Ies 7 i-mitja d e l
s e s p r e est6 convocada la Junta
General del Sindicat Agrfcola
Cat6lic per celebrar la sessi6
reglamenttiria.


VlAT ICAT.


Ahir vespre, divenres, combregd sa
marc d'en Toni Tunib o Pentinat. Deu
15 do rnilloran~a.


EL DBLEGAT


Sapiguyt qu'el Delegat Oovernltiu
D. Tosep Rotger era IP Capdepera;
s'esperava que de tornada s'nturaria
en la nostra poblacid pcr fer a I'lrjun-
tament 13 primera visits: mes, dcgut
a felner de precisi6 tengut :que tor-'
narscn cap dret a Macacor.


- ._ . .
MERCA? 3'iN8CA


13csr5 a 124'00 quint&
Blal d 21'50 Fa corjera
Xeixa a2P00 ' = I)
Ordi mailorqui a 14'50 s =


toraiter a 14'00 = (L
Civada mallorquina 1200 pts. id. - foristern a 11'50 .I c
Favcs cuitorss a 35'50


- ' ordinaries a 22'50 = c
c pkl besftar . a24%'8


Mapas Escolars per Vidal Lablache


-=¶e---+-


.......................... I..I ................. . ...... .. . .~ ...... . ..~.. . . ., ......... ...... ....., ........ ........ ..,. . .- ..... , ...,....,._..... ~-


S a q u e t r . d e go%i4iua en ~ t ) i s , per fer goma d'aferrar; N""". 1
a 0'40 pts anquoc. i 3'50 pts. D'".. N? 2-a 0 60 pta, aRqnet i 5'50
D"'.


Barrer de lacra'b6, mnrea Betica-la barra nfim. 4 a 8'75 ptr.
una i 8 8'00 Dotaeaa.


Secafirmea de fuata amb paper recant 1'2% una i a 46 pts.
doteenr.


Adlaldpis uiquelatx a 1'15 Un i a 18'0 ptr. Dnr.
Regles cuadrrdets gradants de 80 csntimetres I, 8 pt6 dotreoa;


de 40 ems. a 3'90 dotseua i de 50 ems. a 4 pts.
Espaumadorr tie bsyetn per pissa-res; un una ptr. i 10 PES.


doteeua.
Borradora de bayeta a 4 pts. dotsena.
Borrrdors de guixoa de cent barres c6niques a dues ciaqnruta


Caixona de cent bnntetes de guixoa do colors surtibr duar en


. . a


un.


cinquanta un.
Tinters de plom corrants a 4. pte dotsena


(( porcelanr 1' a 5.50 e
2 s B 2 I 4'50 * C


Tinta de tots color8 marca PlttlKtfi. Tubos de polror POP 1 lityo


Tinta negra mma. Cada tnbo per doe Iitros 1'25.
Capsezl de piurtliuz marw Iinsa ingliraes i de corcnr a 3 pte.


PIumiiis C O I O U R inarea P,.ri*y 4 pts c a p s do c,+:;t.
Gomes maws PIRELI t;itiT. b,i116S o i1jcL.' i nibs groaeg qno leis


Gomm IBERIA, mj)si :s d., SO ti3 5 O . i O ~ 3 3 - a 5 ,,,(I , , t s .capa.
Go:n.js m a 'ea Bitii.::; c ? t 5 ~ w , I : ; $j $0 60-53-i it.) a 2'25 pis.


que LIB fuu amb ajgo frada. Cada tubo'0.75 pts,


capsa de 100.


Iberia. Capim de 80 gcnurs :I, 530


catx:i
( X o i u ~ n:irca Polo :> 6 i!! *,, ~ : i p ~ i i de So.


C a r r e s p o n d e n c i a
F. R. Petra.-Per Ferrocarrii va pequet.
J .V. c It ,
A. M. Campanet ' ?
Aas. Caridat. Pollen& 8 6
~C, c, Sop Skrvera s ., ' .G I I


$ . ,


, , , " . ,


i
Follelo de gra'i U I I idat. El Servirem
0 tothorn qui el demani a 0'75 pts.
exemplar 7 50 p?s. dotzcna.


WSON ETES I
~ ~ ~ ~ R ~ ~ I ~ E ~


E8 un aplec de cansoneteo populars
reelillides per n'Andreu Ferier a Bieflor-
CI. Van bcn dassificades i amb profti-
si13 de R O Z C S - Es un voluni de 1%
plwner.


Preu 2'50 pts.


RONDAYES


Precadides d'un estudi de les parli-
c;ilaridals dialeclals del nienorqui. Amb
aa lectura s'hi poden passar algunes


pts.


ROMDA YES
MA LLORQUlhCkS


el en Jdrdi dca Reeb. - "hi ha srt
toms publicats i tots les trobareu en
la nostra llibreria a 2 pts. tom.


-++-
LA CWINA


MALLORQUINA


Llibrc 'del Coc i de la cuifiera.-
lndispensabla a totes I t s families de
bongust. Se ven tambe aqui Liibreria
escolar i relligiosn A r l l .


suscriure en aqoests Ilibmria.


TRESOR DELS AVIS


Rcuirta foiklorici baltar-Przu 3
pti any


D'ACI I D'ALLA


Surt niensualmeut a Barcelona,
Moito de gtavats I treballr cirntific i
fiterarij. f'rau 1'25 pts cad4 mes.


REVIST PI iYAGRlCULTLJR~A


Sur1 cada 13 dies, a 1 'pts Cada m?s


ECONOMIA 1 FINANCES


Surt quinzenal a 1 pts a1 mes.


I. 2
EL CONSULTOR :3


DE LO5 ROKDAUOY >


Edidd tconhiea: 9 pis any. EdlcH, ;:
de luxo: 19 pts any.


L'ALZ133AIN.4 . I


' lliari de Psima. 2 pts rnansunie.
, ,


L A VEU 0': CAT.ALUNV+ .:,


Prew 2'50 cadr me@.


, . LA VAISMOVARDIA


de Barcelona: 7'30 pts . trlmstre. ,;


Lv3 serviwm a qui lea demsui


A+XlLLER§
S'hao pubhcats uos Apunfes de ffeografia Gentrol i de EztrePa que contaslee


a1 rogrania d'aqucsta aaignatura en I'lnstilut de Palma. Sols va-tn I p s . Son d
,no&, utijiu<at a1 estuditints.


(A) MAXGOL
A todss 1x5 llegadas del Ferrocarril hay cochc


que'partc direct0 para Cadepeia Calarratjada
de estos pu<iios sale otro para tod%s Iss salidas
de tren.


Hay tambi6n coches dkponibles piira las Cuevas
y viajes extraordinarios.


-
AGENCIA DE TRANSPORTES


Se sirven encai-gos para Palma y Estaciones
iotcrmedias.


' PIASETA DE MARCRANDO.


Gnic dIcc;uiixi espanyol enciclopkdlc manual ilustrat
en cicc idiomes: espanyol, franc&, ing@s, aicmzn, itali8,
E.lici6 1924.


Prcu 12 p i s .


Set nioynifics toms enquadernats. Se servirA tota
i' obra d' u n cop i pot pagar-se a pl63sOS mennuals
de 1Opls.
Prw 125 pts. . faenreelport)


OP
El niiiior diccionnri del rnon. Conte: cecl milians de


paraules, deu mil biografies i un mi116 de rcssenyes biblio-


Se pot adquirir a piassos en.la nostra Ilibrmia.
g15tigue9.


Eensai mad es i pane t s
En lloc ne tiohen millds que a la


PANADERI A Victoria
E S F O R N N O U


Miquel RiG Castell
A sa bot@ hei trobar6u wmprc pass,


panets, gdletcs, bescuits, rollrts; i teta
casta de pasticrrfa.
TAMBE SE SERVElXaDOMICJLI


Netedat, prdntitat i econemfa


Carrer de Palmu 3 his. A fz 'z%
DESPA I G


GRA
San J o s e


D E


Y da. ignacio Figuerola --
IHOY, COMO NADIE
detnlla en precios, esta casa todas las


Gnic


T~~~ LO QUE 8E


7 +e vend& mas barato que nadie


TtliifPa! 211 I PrttlR6lU
ESTA CASA NO TlBNlt SUCURSALES -


DR


RAFAEL FELI
G A L I S DB J.21.XE 11 n " 39 z.149


Palma de Nallorca
SASTREKIA PARA SESORh Y CABXLLERO
ARTICULOS Y NOVEO IDES PAPA VESTIR


1)i$ TBDAS LLAGES


Carrb de Palma, 48-ARTA


p r o n t i t u t
S'ES OEERTA Fa POC. Tor ES KGU


I LLAMPAK'I'. SERVICI ESMERADISSIM


I A
__r -
&Yoleu es tar ben stiruits?


J
(A) RQTCWET


te uua Ageneia eutre Art6 i Palnia i hei va
Eada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tot classe
l'euearrees.


Direcciri a Palma: HRrina 38 An es eostat de:
Ceotro FsrmncBtitie.
ArtA Figueral 43.


I
HA OBETA UNA BOTIGA NOVA EM EL
CARRg DE PALMA N.* IK-ARTA, -


En ella, adem@s de comestibles s'hi trobardn arti -
des d escriptori molt variats i a bon preu, perfumerla,
merceria i jiiguetes.


En ella Lnciament se venen IES botellefi de l q l U
Norte Americana marca MARIPOSA.


~ ~ V Q S - - Ca@ de Palma 16 AatA


dirigiu-vos a


D. JUSE
Quatre Caatons, 8-bRPA.


Te olis de primer i xogonr clrees


Serveir barrals de 18 litros I d o


VENTES EN GROS I AL DETALL


R preua acomodats.


micili.


. , . ,. , , . . .
. ,