-- .. Z~ N d w r o solt: IO cts -I ReJarcid i administtaci6 Quatrc Czntuns, 3 ...

-- ..
Z~


N d w r o solt: IO cts
-I


ReJarcid i administtaci6
Quatrc Czntuns, 3
ARTA (Mallom)


SETMANARI CA'IOLIC hMLLORQU1


'. ' Avtii, que els Reis d'Espanya
z . son BP Mallorca, vu11 eroeRc


uoes xotiguea joraades reials
. dGaI1&, i nlganea coiss erem-
I. plies que e'bi esdevinpuereu.
:.-.: Ala t',ret,ze dies del mos de
' , octubre de l'suy que couth-


r rem E 6 1 , de les tres a leu
' qurtre de la hrda, arribh d


.-- '. port de 1 ~ , quo auo?nanaveii
'; iurea Ciut,nt de bfnllorea la
f.. Cashren Majestat de Carlei V,


<Emperador de Romans, Rbg 8
Seoyor nostre). A nun mere6
a p e c i r l i a uitx aniorosa anu6n-
*cia del Cel, abibuireo d e ma-
llorquios ~quel la visitrr reinl,
que ba rouiirs consiguada a la
hirt6ria sot8 el titol de La'
Benu oen t u r u d s Ving uda.
vd d dir que 1'Emperador
'w) hi nnars precisament per
e Us. Li veaitz de passada, per
a l j w de5de O6nop.s cap a la
con que sta d'Alger. Eo aigues
do €'ah1 a (foil prwisament eu
Rqii~.Qta . 9eaai6 que #',exhum&
el noin de l'ratigus geografia
clQsica i '4 wt) d6u Plioi el Na-
turalista), : ~'fiarien d'nplogrp
10s disperses armides esprnyo-
lea, per tirrr (. 'cs @all8 In dretn
r i a d'AlgQr, qu'harien de
prendre. L'Em pt\rad.or hi arri-
bnrw aeompta: iy,Tt $aquells
'nmosos cabdills q u e l a 6316ria
&m&, els noms d 31s quails 'hnau
'hoa rnetal~ici re sJon,nnya corn


q u a n t ton& II!: broqaer: Bo+
ha if de h i m l o m , Fcrmu-
do de Gonzagit. etd Due d'Albn,
Antires Doria a C a p i t e General
de 10s m:araa.El rtreebilnent quo
ii va Bsr 112 Ciutnt fod Iina c o ~ a
de no dit-, Xllepxies i arcs
triomfds, PoUbq d B fusta;.em-
peiiinda de r iqduahes rederieg
d'uo doratge rnolt ?&I,


la, que fa la punts z d'uua l laopi


parsts vestides de tapisos que
weu un +falac pels u k ; ; dos
eavalls preparats expressameut,
I lnn amb sella i freiis daur:its
i ambles guaru ic ions do vellut
negre. (L'Empcrador rcfosi el
cirnll atari orriat P i eavalcPI el
caval1 guarnit. da rolllit, uegre).
I, de m6s a m6s, ioacripcious
per tot apreu, plmes d'tiip6r.
bole i v e r m 1l:itius haroics;i
grao bullicies d,artilleria i
trompetes i rapic frou&ic do
cnmpnoes, i finestr,.scoruadest
do t,antes dames i seugoretes,
que Sa Makestatno p o g i i ~ estnr
de DO Iloarlo: 0 que / / oe / t r * s
aalles i pciredes ; coi i in
parecen 6 ien l Son t a n bade-
nas d e n l r o comn rdeftcerci?.
Contestnren-ii que miilor en
cnrn, i I'Emperador. digui.:
Serif tan g i -ande como
Barcelona! A In plxc.:t tit:
Cort li espornvn iiun siugi~lti.
rissima gratulaei6 i bauviuga-
da. Q.ciaut fou aicibat all& k s
orelles aiigastes foreu eixor-
dadea per u u horrisson estrbpit
d r cadenes i de gril!oos:ereu els
presor q u i cridnveu aulb n u
grao clam: S e n g g r , tnise-
ricorcfia! Per6 be11 tost,
nqoesta mueica deylneut fon
oblifiada per I'rsplentlor npo.
te6aic atnb quB Eoa rebut a la
Seu, oil es digusroo per eli I.,#
preyhies rituals,, , .


Per6 tota aqt imta p o m p
u o era m 6 ~ ~ I i a iiua pareuca
T O U B i un disfres que nniagnvn
u n n itiiseria,ben aflictiva i ~ R U
nfectira. No fur c0.w qiie 1'
Emperador s en xriiis eogaiiyat
i enliuerrjat, determiuaren el8
Jurat.$ oleviir cI plnuy fins :I
ies imperials orcllos itiuccessi.
bles. Ei Jurst e n cap. amb kJta
s i i p e i t a t i diploinkia, oegociA


ornci6 de rnosseii C:iulella;i qu
~ I I C B I ' H seqiii illcnt:


'SabrA Vortra a h jestat que
en la part fornwt d'esta sua
Illa, co 6 3 , etitrc cls I!ayrsos,
d'alguus : I K I ~ rnc& 6s fan tan
grnns mais, q n e hi ha assessi-
nats, cada dia. D':iqui vu qne
van tau ts bant!etjats peria ill8
i tauts 11oiniciilo:i ... D ?To VE
ententlw 8:r Rhjestat aquest
mot indigelin brrritlqjuls i ho-
nr icide's, i pwguntir sl orador
que vo!ii.ri d i r , Xaladores,
vr7 respond L'O i u o s e ~ i Carilellar
i cou t inu6 ($1 sou pavlainent.
Q u e m6a lis en (IirC;? LA gl6ria
del nioti 6s foneiiis.:i.L'armada
cspaiiyola pnr t i e.l dia 18 d'
Octubre a1 mati qua feia un
boll temps,ple de be!ls auguris.
J a1 ilia 26 d e iiovembrei R I R
tartla, totn ti~ista i totn plena
d 'oua boira corn a eendra que
es podia rnirstc~gar,torn& aFPib8r
1' Emperndoi a m b n o n i b 37
galeres escbpolas del tempornl
yne t r e n d les dtres, sobre el8
roquissnrs algeriris, corn si
foesin estnt olios de terlissar.
EndoIat i nmb ics ales baixes,
uo CJ doisi V<+i!rt> de uin@ el
p d e r 6 s Aui6crntn. Ial endemb
C:cz.lt,s cin!inB wpectral, trist i ..
fosc, p:ir(f claudestiunmeut; i
s g a ~ ! 5 :L fondro dius la mar i '
dins 1.1 boira.


LLORERS RIBER'


CONGREGANTS
ENVANT


Ambsnnla iiuici6 vaig llegir en un
de:s noiebres passals un no se que de
p r ~ g r k i que oegueix i aumcnta dins
aquesta Cong:e;;zciii hl;r;ana.P.naquin
srtanenc no' entussii:maria veure dins
son pob!e tan demigui, cuin s'iniclaun.
moviment regenerado:, cam es el-':
noviment coiistant i progressiu'que se
nota dins aquc.!a sgrupacib de".' :
joves, futures espcrwqes del pob!e de
Art&
usus de


L' Estat autorisa a! nostro
ajuntament pcr posar u n impost
d m u n t els :tu:o:ii:jviis, c..ii-ruat-
ges i carretoils d;. 13x0. Respec-
te als automovils i ccli.;-uatges
amb quzttre rodcs,si s'exceptaen
els de Ilogtier que ja paguen per
d i r e concepte, creg que casi
10:s se poren dir de luio; per6
CIS carretons ja es altre cosa.


N o Cs, per cert, g:iire bo de
dlr quins 530 els c:irreto:is de
luxo i per tant subjectes a l'im.
post, i quills s',n el5 que quedrn
exents d'squest p:x n o eiser-ho.
bIL:s, segons se diu, el nostro
Ajuntament h3 co.;si,lerat coin
a de lux0 i per tant suhjectes
a p a p r I'imposi a tots els car -
re tms n a b molles.


L i llei no diu cnrretons amb
mnlles, sin6 carrrton j de Z Z ~ X O
i alp~eiia parauta, vol dir porniia
oirencib i es h::i ver qae si 1x3
tots, la major part de carretons
am5 m,Ales dc la v i h d':\rt:l
va:i. b m primers de rJba i s.)Is
p::r befa i escarni s: le% po3ria
d i r cxrecons d-! l ; ; . ~ ; encare
qu'eiriguin mis o mnnco be hem
dt! conveni que s m molts pucs
eli qui trnguiii tu1 p'irnpa i OY-
tentaci6 que se lcs puguin dir de


que la bi.;tia de:tiiiid~ an el car-
.rzt;i tam56 h? d'esiCr de lux:,;
dc manera cju'hxn d'esserhb Its
dues cases bistia i carre:S, i jo
rb' atrevesc a dir qu. si h i hx
pjcs carrctons que s: puguin dir
de Zarxo, eticira hi tia tn-in-o
bisties.


X una bis!ia ben grassa, bi.n
fi-eg'idn i be,i rerrta'ia c u i x dia i
destinada excluisivaineiic ii tirar
ii u n carre:d hen arrcgini i ben
endiumenji:t, encare que qualque
dia fcs ieina: jo li diria d e Z7f.w;
pert> VI:R biiti:l m& o mTnco
gras.;a, que 11 i u ra , tirn :I c:1rro,
rorl:t a i.lil.l sinin, cn I i , fa feina


i di3, m ?!i i cnpvesprc, en-
c.ira que q n r l q u i : dia, k t faisin
t:..l. ~ L a un ca;-re:u tlw li han val-
gut dir de ham perque t6 moilcs,
jo n 3 trob que se li pugui dir
bisia de luxo.


:\ix6 no vol dir que nolti'os
siguem contrais a I'impnst de-
inunt els carretons de Ztcco, sind
contrxis a la classificaci6 que
diuen ue s'ha feta considerant


IUS<,. rl(lea7ei, 1:1 ll5y SU~OSI


Y


com a tals i per tant subjectes a
pxgar tal impost tots e:i
mns amb tnolles.


J:i s12 q u ' h difi.3 i i l u mdt2
d'inconve:>ients fer una ci:tssifi-
c:\s,iO ben feta, per6 t:inibe Cs
cruel que per fugir d'aqu-xes
difisultat, s'tiaja dt fer pagar a
moits que no 10s. tocsri& pngar,
i no estaai x i el c IS dr. c:irrc.gar
a( contcibuie i t amb cdrrepnei
que t o li perioquen.


Fa.; aviiien: que iio teiig la
mCs pe!it;i intencib dt: molcit;ir
a i R C t u z i i\junt:zmentqu- rnfreix
to15 els mitis respectzs i que
<:oxicier iormst de personej dix-
ni,jsiaes i dc bona volunzit; qu.:
crec c l i i c no hxn icta a,iuertci
cIa.;sificasriS amb cap mira par-
tidista sin3 obeint an el dictamen
de l;i seua consci&ici;l i q:ie ai
s2 conrmcen de que nquesta
classiiicacib no 6s equitativa,
prilcc;rar&i fer-!hi ajusiant-la a
la Iley.


Si In coia s'examina be i sense
passiii se veurJ que no jn 13 m i -
jor part, sind casi tots cfs carre-
tons s m b mdles d'Artd respo-
czn an el concepte de neces-
sitat i si ~ o l c n tnnibk un poc an
el coiiceptc de comociidat per
poder millor cimiplir els sctis
treballv i obligaciOns la persona
qde les posseeix; i si son tant
pocs i :an poi's, nc, val la pena
de romprer-s- ,:!e5 banycs ccr-
cant una classiiie;icib esacta.


Aix6 no vol dir que jo tenga
ra6; he dit i :xpIicat el rneu pa-
rer i voldria que qualqdn altre
tambe I'expressAs i tal volta de
la discussiii en surtiria la Ilum.


La divislo
regional.


U,;a de !es divisi6iis qoe mks
res9oi:en a 1.1 rmlidltt region31 d
Eqa:iya 6 % Is pub:icada p:! Debnle efl
son nodel di? 13. que cs l~ qur: oturga
jwsoiiaiidat a les 17 regibrii que se-
gj.icixen:


1- *.'vagb*- Les acfuals provin-
cict dr Osca, Ziragossa i ei Tfrol.
Exiensi6 47.391 .Kiii.Z I 975.678 habi-
tants; capital Z,aragossa.


2 .-dndaiuciaO ccidenta:.. Actuals
provincies de Cbrdoba, Cadiz, Huelva,
Seviiia; 45 203 ICm 2 i 1 977691 hahi-
16:i:s. C:ipiial Sevilia


3 -.;\ndalucia Orientalu -?k41agaa,i
GrinaJa, J.iCn. i Almrria de 42.072
Jim.* , 2 022955 h3bitants: capital. G a.
: ladt .


4 - x.4jliiriess de 10.815Ktn.' 1715.
476 h,bl!i.nts, capital Oviedo.


5 - oBa!earsa - Ds 5.nl.1; Km.2 i
33'388-1 iiobifants, crrpitnl 1'a:ma de
M a i l I f C P .


6 :.Vascdniaz -Vizcara, Guipuz-
coa i h:Sva , de 7095 Kn.' i 728.777
hab'ta;;t.s; rapi!al Bilbaii.


7--.Lanaries de 7273 Km.* i 513
954 habitanis; capilal San!a Crru de
TLnerife.


8 - sCnntAbri?*- De 5168 Km.8 i
3 2 1 ~ 7 hibitants; capit21 Saritandcr


tal \liircia.
ltj-.Navarras - Extensii, 10506


Km.: pob:acib 316066 capitrl l'arn-
plona.


17=<tVa!enci;i* -Ani!),les ires p r o ,
vincies actuaIs, ixtensio 23.222 k n po.
bhcib 1,735152 habitsnls capital Valeii.
cia.


L'homo m t s ric del mon ja
no 6s Rockefeller. Un negociant
de feri-o i acer, anomenat Ely
Joseph, enriquit diiraot la guerra
i 'ha eclipsat. Els datm que ho
demostren son ben clars; [oseph
paga de contribucid, per benefi
cis. tres mili6ns de:,'dolars.


Ocupa el segon,lloc Mary E.
Bille, de Filadelfia, que paga,
dos millons de dolars per el ma.
teix concepte. Rockefe!ler no
mC5 p3g;i un mfiIl6 cent . mil.
Aix6 si, tots son dels. Estats-,
Units.


,


ENTRE BLANQUES
I NEQRES


Ixs Europees i les negres de
1'Africa del Sur, se queisen de
csscr continuaincnt sol-licitades
per homos del color oposat, de
manera que un negre demana ..
una blanca i un blanc una ne- I
gra.


Per evitar aqus t e s atencions
dels homos, lcs don-s negres i
blanqurs tie 1';2fric:L del SW
s'han sindicnt. Li 7 iic.pre.: :enw
per presiclenta uii.4, eaiiiie;x ad-
vocacia, la quai pi-eten que les
dones bIanques si'n xieiiqos de
les s e w s germane3 negres o de
altre color.
LA CULLITA DE CIRANS


A ESPANYA


Segons les dades fins avui
recullides a Espanya eniuany,
ha estaja bona, notant-se un au-
ment de set milions demunt la de
l'any passat.


Corn sempre sol : succeir ha
estat desigual:segons les regi6ns
i segons CIS gram, sobresurtint
d 'una niaiicra especial l'ordi.


Tenguent en conta que e b
rnaga:zans estaven bastatit prs-
wi:s, degut a les importacibns
d'aquest any passat, resulta, que
els preus se sostenen baixos per,
que la oierta 6s gran i la deman.
da queda limitada per le5 neces-
dda t s del consum.
LLEVANT 3


Divenres comensaren les Co-
rante-Horer que cada any se
dediquen a la Inmaculada; corn
els demCs dies de novenari pre-
dicard mossen Toni Grirnalt.
Ides Filles de !a Purissima ten-
dran la Coniunib diumenge com
a conclusid dc la festa.


-= -
Les , germanes Franciscanes


est&n d'enhorabonaperdos r,ega-
10s qu'els han fets dues devotes
families: una els ha regalat un
Sant Francesc i l'altre una esta-
tua de la 1nmaculada.Encarc no
s'ha senyalat-dia per la bendici6
per la qual prometeu fer una
festa grossissima en : l;t c?ilpe!la
del SPU ccnseiit.


.n.


DiumCnge passat les jovenetes
de la costura que dirigeix D.'
hlassiana U d a l tornaren repre-
sentar el renonibrat drama Jua-
na de Arco; si;be ho feren la pri-
mera vegada. eniare mes be les
1% a n a r aquesta en que el pdblic
no se cansava de aplaudir. En-
horabona a les jovenetes. totes
les que treballaren i les que aju-
daren a1 bon exit de l'obra.


--_
La construccln del matadero


passa ensant; :a dins poc temps
ja cubririin i %zcn ganes de
principis de I.'ebrei- teoirld aca.
bat. Sera una ohm coin la qual
a Capdepera no n' haviem tcn-
guda cap mai en propiedat.


L'Ajuutament presidida pel
batle major D. Toni Cursach
acordareii aixemplar la carrete-
ra que condueix a Son Febrer
per ser una carretera de molt de
transit i bei havin un bossi que
nom& podia pasar un carro. h a
ja s'hi esta treballant i pronta
ja s'hi podri passar.


Lamo'n Toni Fuster (a) Ran.
ch6 ha comprat un cami6n pel
trggii del seu comers llevant-se
d'aquest modo tot el gasto que
li duia el bestiar i personal. Ca-
si tots els dies tragina de Cala-
Ratjada a Capdepera i Art&.


Corresponsal.


Dissapte passat dona cornens
a 1'Iglesi ParrroquIal la novena
dedicada a 1'Inmaculada Con-
cepci0. Continda cada vespre
a les 6 i mitja La predica el Rt.
1). Xlacili ifas prre. manncori.


---
S c troba lleugeramcnt iiidis-


post el mcdgc titular I). Miquel
Sene ra . Feim vots pel seu pron-
te rentabliment.


L'incansable i laborib direc-


tor de la Congregacib Y1ari;:ca
?.lossen Antoai LIiteras ha pro-
cedit a la reorganisacio de l'ano-
nienada Asociacib. Ha donat la
Congregacib dxna sola de lectu-
ra.Conta aquesta amb unabiblio-
teca i varies revistes i peri6dics
corn Korreo d ~ M a l l o r c a ~ ULUZ
y vida. *La hormiga de Oron
*El Adalid. -1'1 Debate. i altrcs
Auguram a n ' aqueixa entidat
nova vida esponerosa.


Corresponsal


&Ieteorologia


Aquesta setmana ha fct el
temps propi del final de la Tar-
dot. Dies @os, boirosos,un poc
variables. Humitats. colca brus-
ca i vent.


Dissapte plogut' i feu calabru-
ix i d'allavois ens& fa fredor.


Eatst sanitnri


Segueix el poblc amb bon cs-
tat. Hi ha costipats propis del
temps. Diumenge a vespre con-
bregzi EnFuya de sa Sorteta,
que per la seiia cdat avansada,
est& en peril1 de morir. r' . ins are
no hi ha cap mort.


Esdatasanga


A pesar d'haver p!ogut tardi.
aixi mateix han sortits esclata-
sangs;colca vcspre a can Ganaii-
cia n'hi ha una bona partida de
covos plens, per6 no se pot dir
que'n sigui anyada,prova d'aixb
6s que'l preu s'aguanta entre
0'50 i 0'60 pts. S'ha feta crida
prohibint anar a cercar-ne dins
Son Jordi i Sa Duaya.


Pel Porrocsrril Art&-Calnrratjada


Amb grm satisfacci6 nos en-
teraren de que'l Director J e la
Companyin Ferrocartiles de
Rlallorca el noatre a m i t i ell
il-1ust.re d'Arti I). IZdel Bla
nes Tolosa, si pas de S. 8.
M. M. per Palma va fer entre-
gar-los uo Memoria! en el qual
entre altres peticions demnua-
FA I'nproraci6 del projccte del
facroearril d'drt6 a Calarmt-
jada. No sd desccida inxi d'n.
profitar toies les avinenttws
que se presenteu pel be tte la
uostra Fila i comiirca. Eiihora-
boua.


Contribi:cib induslrial.


Duraut el nips de noveiiibrs
derrer a'han enviadca ii la De.
legnci6 d'Rizeuda 153 altes de
contribueib indnstrial i 17 bai-


Segona liegim en la yrensa,
r l Mrectcri ha ampliat fins a1


xes.


A d mi n is bra ci 6


Relligioses
P A R R ~ Q U I A


S v u i doucn. cornens eu la
nostra Ipiesiii pxroqnial les
solemnisaimPa Cornnta IIores
que c:rdn al ly I'iissociafiit de
Fillos de Ma& cledicit n In
PuriPsima Ci~i-icrpcib. Prdica
ela sermons 1.1 IZt P . l ~ I o r + ~ ~ ' " ut' s.
I k m b n l 'hora dit costum se
fiz& 1 1 1 . i ~ Comuui6 Geuer:;l que
es ct'esp'"-"r se& molt couoo-
n y y r l a . ILL coriclnsi6 s ; d el
diutueuge a vespre.


EXERClClS ESPIRITUALS


Diumeago dia 6 a1 horabaixa
comeosar&a una taud:i d'Exer.
ticis espirituals per Ics filles
de la Porisini:i e s e l i i ~ i ~ i i i i i ~ i i t ~ .
Sc fer$, tots elr a c t m e u 1:t
Sala del Ceiitre Encaristic, de
munt I ' H o ~ p i t d Els se~nnona
estAu a carreg del Kt P. Juati
Giuart de Sant Felip Neri.


REGISTRE


.Falsemen '6


Novembre


Din 19- P u r J. Ginart Ciint&Fiy d'
en Juan Burle,


Dia 21- Sebas!id Dalmau Salivrlles,
Fiy d'm Tid C x o y .
Din 22- Toni Estela Grow fiiy &An-
tnni V M i ,
Din 25- it;orgaXda C'ih'alonga Sic-
redo Fija d ' m Jxan Coloma.
Dia .27- Pere P i i h Gc!aberf, 6'~:
Rufer Pir is .
Dia Sd--Aniuiii Bonnin, Bnnnin I ~ j y
d'cn Afiq;~?! Guixd,


Mor!s


Din IS-Pere 1. Ginart Ca ilci, parvul
de 4 horcs, Fiy d enjuan Biirle.,, . ~ ~ , ;


Ri:Jb Alassanet~ ( a )
mat , de urtrirraprt-


. .i i *'
monnr crdrsic.
D;a 29-lordi Jaame Cniscafrf (q),. _. *? Pislola, saso!, 58 anys, dz Tderculo-
sis pirlmannr.


Matrimonis


Dia 2.4 -Nicolnu Pons Smcho (a) chi- I
no nm!, Maria L!in.is Sureda de S l
ResclO.
Dia 29--Anioni Sans6 Pascual de
Sant Llorcns rrmb >la MargaLida Fe.
bier Posciral (a) Sollerica des carrt
cie Sa Tanlera. . . ,,


Din 1er.-Perc Soncho CIcrsach (a)
ELay nnb na Maria Snncho COlOma
de Son SeTvero. . I


. . s


."


-.--~ -


D'avui
TARdETES DE VISITA 1 D'A CB, REG WDATORIS, CARTES r SOBRES
FACTURES \ TQTA CASTA DE TIPOGRAFICS.


Especialida t en imprescls 36s correu:, niestrei; i ~=arabiners egons els


ESCOLARS -I D'ESCRIPTBRI.


= p__
Quatre Cantons 3 - ARTA


SERVICIO DE CARRUAJBB I Eeiisdrna6es i pallets
BARTOLOMg FLAQUER


A todas las llegadas del Ferrocarril hay cocht


En iloc 6e tiohen 3ii16s que a la DE


Ib t .ana , h e n o s .hires, Frdneia. y cilr!qlrier punto de PANADZRIA Victoria
CRA'lUITA?IlBNTB arreqlo la docutiientaci6n para


E S F O R N N O I J (A) XAKGOL America.
D'IN


l i que l Roca Castelh qua parte directo para Cadepera 9 Cn!erratjada poderse etnbarczr arisando coli ocho boras de anticipacibn, v de estos puntos sale otro pnrd todas Ias salidas porcontsr con persooal m i v o e in!e!igente en el ranm.
Para iniormes;: RartoloniC itoca, Hostales, n.* 87 he tren.
Los q i i e deseen rmbarcarse dc Sail I.o:enzo. Son Scr-


Nay tambien caches disponibles pard [as Cuevai
Y viajes extraordinarios.


ACIRNCLA DE T R A N S P O R T E S


A aa botiga hei trobarcu sempre pan%.
panets, gallet=, beecult% rollets, i tots
casta de pasticeria.
TAMBE SE SERVEIXaDOMICJLl


Netedn!, prontitut: i economia


Car*rer de Palni t i 3 his. A . % T A


M


vera, Capdepera o Arts pueden informarse Pn


.< A RTA
a GUILLERWIQ BUJQSA DESP.4 IG ' Sc sirven cncargos para Palma y Estaciones inrcrmedias.


- PLASETA DI? AlARCIIAS:) '. y*..uuar
GRANDES ALMACENES


San J o s e
\Ida. Igiiacio Fipi.:i?roh


u n


*_


THOY, COMO NADIE
alctalla en precios, esta c l sa , todas 15s


QRANDE8 R18V
aniaos almacenes que tienen en grandes existencias


8 OD0 LO QUIE SE REQUlERE PARA
VESTIR Y CAhZArI


lilltiaa 211 I Prttii f ~ i u
;r que renden rnillr barato que nadie


LISTh CASA NO TIEXI.? SUCURSRLES


RAFAEL FALlU BLA
C:ALLB OE .lA~%lE I1 n ' " 3 9 ~ 1 49


Palma d8
SAJTREM.4 PARA SERORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y NOVEDADES PATA VESTIR,


W E TODAS CLASES


f;mi2 de Pal ina, 48 -ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


i LLAMPANI'. SERX'ICI ESBIERADISSIM
p r c n t i t u t


-____m___-


6 E G -
CUoleu a t a r ben servits?


ICQ
(A) ROTGHET


te uiin h:eucia eritro Arth i Palmn i hei va
cnda die.


Serveix arnb prontitiit i seguredttt tota classe
J'eochrregF.


Dii.ecci6 B Palma: Hnrina 38 An es costat des
Ceutro FarmacPutic.
Arth Figueral 43.


H A OBERT34 UNA BQTIGA NOVA EN EL
CARRB DE PALMA N.' I 6 - A R T A .


-----s---
ER ella, adrrnes de cornestibies s'hi trobardn artio


cles d'escriptori mol t rariats i a bon prea, perfurnerixl
merceria i jugue:es.


En ella linicanent se vm:n le6 botelles de leg1 '.
Norte Americana marca MARIPOSAr


Ti J o l o ~ asoojar bo i Ilqllinr


' d i v
dirigia-vos R


0. JUSEB PI
Quatre Cantons. 8-ARTIA


Te olis de prirnera i segoaa cla s~


Serveix b a r d s de 16 litros a JO-
1 preus aeomodats.


micili.
VENTES EN GROS I A L DET ALL


-" _c__


1 '