Dessayte 3 de DPceuihre de 3923 A e A qnalsevol carretera hey pot haver ua pant...

Dessayte 3 de DPceuihre de 3923


A


e
A qnalsevol carretera hey


pot haver ua pant per atraves.
sap un lorreut.Es cos:i molt na-
tcral qti'eti aquest pont, hoi po.
sin baranes a cndii bancia, per
que elscarrnatges pugnin passar
tranquil~tment sousa eatimb:tr-
88 i aixi voritlr6 R succeir que
liinitant la Ilibertat de movi-
meut cia bautla a bxidn, s'han.
rh aun len t sd~ In llibertat do
transit d 'ou c:\p a s'oltrn.


Si am VL'UQn a cridar qaatre
atlotells i ambso wit de oisca
Icr l libertat, tireti en terra
KCS baranes,dno diroii que yix6
6s oua bouoittirii? A IIU pare
qualaevol hei hir a la vista de
tothom usa col-lami6 de fares
beu taiic:ides dina 10s S B ~ I Q S
giibies, i a dmmt ies gabies hi
hn aden163 una b:mnila perque
sa gout LID s'6i ac0st.i niarsi
i no hi piignin arreplegar una
nngiadn.


Si tiei ha q n i piotesta cti.
daut a k a la lliber-tal i
VOIOO que se lleviu 1a.r bauau-
CIQS i el3 rztsats per estiir me-
nos cohibits, in0 d i r h que son
IIDS caps b u i t s


An els lircsilis hwi tauqxen
els Iladres i malfactors, i d'unn
limituci6 sernblant de la Iliber-
tat d4ans quant,s homos doletits
es clm iq:ii;'ii resulta ui i ailment
de Ilibettnt de tot ul cos social.


, Si scutiru que n u s quants
annrquisios widen eiscn la
l l iber-lul i. ~ o i e n obiir les
portes deis presili.3 DO prcgnu-
tcirou vo:tro.s. gvnt !:ou rad^
&e qction IIiberht st? t-::c;riB
dQu' entenen aquesta ge ~t p e r
liibcrta:? Si obrin ti.juo~tes
porte*, &!io s'h:mr& de &mi:$
lievonces tothom b c : i w m t P


Repasmut a i d n u cas i a h
aempre veurem que IN verikibla


J. 'R.
................................................................................ . ....................................................


..............................................................................


---
Bdmi nistracid
M un ici pal


SESSIO DEL A)UNTAKENT
DEL 25 DE NOVEMBRE


En aquest dia se celebra sesI Q
sib presidida del S r Batle D.
Guillem Ferragot i en ella s'a-
cordh:


1 - Aprovai- el presupost or,
dinari per uiia~imitat.


3' - Quedar enterats de quc'l
Batle ha sol-licitat del Ministeri
de Trcball que six resuit favora-
blernent el recurs que se posh
el l i de Novembre de 1935 con-
tra la providencia del Goberna.
dor Civil pi-Jhibint la celehracid
de Mere it en I s n9stra vila els
diumengei.
3. ~- Pagar24 pfs gastadcs per


arreglar el cami de la I'orre.
4" = Pagar 1 I4 pts per jornals


i material.; per emblanquinar el
corte de la Guardia Civil.
5- Que'l ,Baatle nnIs dilluns n


Palma p-r entrevistar-se arnb el
Givi.:n t i x a3;dir-h que'l cami
de le; Covus est6 be i que amb
gran gust el poble veilria la ven-
gudn del Rei a Art&


6 O - Se don& conta :d'un ofici
de la Junta Provincial de sani-
dat en que encarrega el cumpli-
ment dels siguents ejtrems:
Construir un pou septic al final
de 1a ciaveguera perque I,aigo
bruta no s'cicampi fins a estai'
clarificada:2' quc quant el pre-
supost heu perme:i se fassa un
grdn depbjit pc,. aigo nek q tie
s'ompliri en temps d'abundan.
cia per el temps d'estrenyedat
31 Que s'inspeccionin per 1:i J.C.
d: s. tnit it 1:; c i i z i p2r si es t in
conforms a pla. I sense res mes
s j l i n 5 p:r a c i b ~ d a la sessib.


Metoorelogin


Aquesta rretmana li h a pegal pel
xalorc. Ha fels un3 partida de dies
molt humits, Les parets ratjavem, el cer
era gris, i'atmbstera pesada. Per aixd
no s'ha sentit gairr fret H a fct tainbf
d o s dies de Yenli a\r.ri demsti 112 k t
ttns q u a m baiuts tl'aigo.


Estat s~u i tar i


Graciesa Deli e l pob'e segueis dins
l a ratxa de salut
No hi ha m s qri,un m x t E l l o r d i
Pisto!a que feia t e m p anava coppiu,
mori a i i ' r d.vcrs 10s o n z i dsl m e t i A i
czl sia,


Condo1


A la eiutal de Felanilx, murf la set-
man., psesada a edat ja avansada el
pare del bon aiiric noziro Rt D. Anloni
Artigues Pjre, predicador inoil cone-
gut en aquesta Iocdlidat. Demanam iina
oraci6 per i*dnima del finat que Dtu
tenga en glorir, , I sconpanyam a1 boil
amicen son sentimtlnt.


A veure'l Hei


Amb rnoliu de la venguda a Mailor-
ca de S. S, M. M. ela Reis d'Espaaya
son moltes les fami ies que shir se lras-
ladarm a l'alma per veure la seua en-
lrada trionial I p;esencia: ies festes que
en sonho,ior hi l i r v i i p:o jec ta j i i en ia
capital baleirica,


Pollet6 in teresant


L'Associaci6 p$r la cultura de M l -
l lorca ha f r t un3 nii,ncrosf edici6 de
In cvnferen:ia que dun2 a Capdepera
el dia de la belidicid de la baridrra ma.
llorquina, s o h x Lrs Febres tiJoii?ws
corn sepropagwi i mcdis d t guardar.
se'n,el Doctor D. EBtiiii Darder. Es una
cartiliela que interessi a lothom i !a
btnemtrita enlidat l a repxleix gratis
a tots els qni les intercssa, sols deina-
nast-la an el carrer del B i d e Maura


n. 2-Palma-Per s4ucix b- que fa a
Mallorca i'associacid merrix I'agrai-
ment de lots. Enhorabon.?.


I\Ia!rfcnler


Segueix la revolsda sobre les ma-
iricuies.L,Tothom"xerra. per6 lothorn
ne pren: No hi coinerciant n i [iiidustri-
ai quo nose posi a retxa. Segons diu-
m patsen de ceni coran1a:les aites que
s ' h m donadrs, 10 qual reprezrnta un
p a n cntvada 61 'l'resor.


Casarn tn t


Dijuus p:tssat, dia 29, a l'lglesia pa-
~ r o q i i i a i tetigui. iloc el casament de D.
Nico!aii Pons Saccho (a) Xina smb ia
Sla. M a r i a Llinas de Sa Resclb. Aca-
bada la cerjrnonia se se i -v i a casseua
un convit, soflint inint.dia!arnent eis
fioviid cap an e i Pori de hlanacor, i
despres van a f'alma. Sia eiihorabona
i que Deu les deixi ettar rno'ts d'anys
piegat..


.IlrSabuI---


R ELLIGIOSES


PARR6QUIA


Ahir conieiisil la novena de&
cada a la Purissima ConcepciO
qhe se fa els dcinatiiis durmt la
missa de ICs 7.


Dem6 a l'hora de costum hei
ha la Coimuni6 general pels '3s-
sociats dels sagi-at Cor de Je>fis.


Divenres, dissapte i diuinenge
de la setmana qui ve s 'hi cele.
brarAn Ies solemnes CorantaI-lo.
res que d.edica cada any l'associ-
nci6 de Fillex de Maria a la s e w
Mare la Vergc inmaculada. Pre-
dicat-& el trido el P.IZ.1oragueS.J.


A LA ENDEVINAYA


1. Que fail prende purgue8.
2, En que te cavallets.
3 E n qua te boirerons.


A L.9 CARILACIO


Caioi


D'avai
E N D E V I N A Y A


* Jo me f i e per ont se voys
i 701 seuse teni di:s
t a u t m'es esti pols carr63-
corn pels m o u s de !es c a m .
M e pos demunt 1es persoues
si 6s qua lcs trob descuida-


des;
i ses cl<>nes eo vorein
no m6s me donen tupslcs


BRECWNPES


1 -4inb a que s'assembla
tiun veya iitub ub Woe de ca-
leodari?


2 I i i n a cusa veya smb ses


3 1 n u Bmch nmb i i u dic-
Coves d'Artit?


cionari.


FUGA BE VOCALS


D...n q . .-I1 h.v . tl t s .


(~...'".I>. t u 3 . 1. E .


j . t i . p.d.a t.iu .rr.i*.
p.ry.. 11.. b. .I]. b.rr,r.


Lcs solucio.ns a1 no. qui ve.


EN EL CALVARi E'i Ell les nostres ,mans to is liein posades per aixi, son protestes esvortades
les que iris d'alegria. perque en tan1
voslra cortsciencta horrorisnda bratria
co:n l a iiieva tambe. Aquest fanc lot
tirat a moil !runt. caura de r r b o t
denioiit e! vostro, coni e l crim rec lam.


Nicod.- Torna n [esds qu: s'amor t'ofereix.
Jud.--iTo? Ja!iui. Ses mifades me trespassen


j a Icz flatiiadcs de! Infcm m'abrassen
coin uii L i m p , sa pirau:a in'dlurdcix,
hl'estird sa bowlat i son ainor;
perb sa YCU en nies o:eyss w i t
coni nq?(?!ia l r o n p qu'ninS so vio!ei:t
feu cauw cis torreonr de Tr;ic',.
L'h:t anidat iiiuit iiviii icpeiira
entre e!? $ 1 ~ &j execrables, esecrab!?,
per aqiielia senfencia forniidab:e
que de !a boca de )c'rus brixl8.


(Va pe t sorlir)


Nic0.1.- Si I'iniplo!es, scn!encia de perdd.
jiid.= (S'iituro) No hi ha per66 per !mi; tor.ntnt etern
Nicod- 're sobcihis t'en du cap a I'Infern. ..
J id,-- (Desde dins)


1Que m'impnrta son foc devoradorl


EXCENA v -
E12ROR FUNESTISSI\I


e1.s MATEIXOS iilixos /i&s i R.rr3od
, , , . :


Nicod.-De sa gii~,:di l'li!!~ !!?vat
per m:di d'uti vii engany;
i amb aquest desengany
I'hen fet tornar mis milv3t.


b i t - Tu paries co:n ton S~tiyO.
Xicod.-% lley aprenguent estic


h i t . - t.1 ell g o m segui:-lo?
i deixeble seu medic ...


ets uti sabi? No's de creurc.
Scmpre no; leoireu contricris,
p c r y ~ w soin de?sjitaris
de les Ileis


Kicoj . - iS 'ha >:>gut v w r e ! . ,
Punt.-Si arrribes a iie2r.ii.s


mirn si h: 111 ni r i a mot breu
que par- l i rltl 0 !itleu,.,


Tots - Xi del Messies proves.


Seguivd
TI Lf


e


DE


Cm-ti, de P a l m , 48 -J,RTh


p r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


1 1,J.AhIPANT. SFRVICI L'SJfEX,lDTSSJ;\I


--. ___I-


J
51.4 OB@R?k. blRA BOTIGIR NOVA EN EL
Gf,FiR& DX PALMA M.' I8-ARTh.


I c I


En elin, ndem& de co:nestibles s'hi trobai-dn arti-
cles d'escriptori mo!t varia:s i a bon preii, p@rfumerfa,
xei-ceria i jiigac! es.


En e3n unicameitt se veilen le3 botelles de lpgfn
12'o:tz ArnEricciio marc8 RlARlPO$A.


dirigio-vos n


Q u a k e Cantons, 8-ARTA
Te olis de primern i segonn i>lasa@


Srrveis barrals de 16 litros I do-
1 pens acomodats.


m i d .
VENTES EN GROS I AL I ~ ~ ~ P L L


a