I u13 VAN" CIULci en les converses amicals. I aquesta prcferencin no...


I


u13 VAN"
CIULci


en les converses amicals. I
aquesta prcferencin no 6s per a
despreatigiar els demes idiornes
sin6 perque fent-ho aixi, ademCs
de complir 'un deure express-
r8s s m b m t s claredat els pen.
saments i efectes del cor.


Si despuyes el Eenguatge d e
tots aquells mots grollers i de
Ilotja rulgaritat, seris agradable
an els que t'escoltin. La bellesa
en ei parlar consisteix en sebre
dir paraules honestes, sc'iise
intercalarhi mots denigrants.
Guarda't de la blasfemin i et
posar6.s en el lloc dels escullits.


Per parlar be nu Cs necessa.
ti cap sacrifici: solameni la vo-
luntat et proporcionarii el goig
de sebre fer ds amb r.obles3 d'a-
quest instrument, la Ilengua que
Deu ha donat an els .homos per
P erpressar els m6s intims senti-,
ments.


Ram6n Ribera


PLUJA
Plou fa temps. t.a Iluiyania
no te'l color de cel blau,
kntanient corrc In pluja
peis cingles i pet la vall.


Sobre'ls carrers pedregosos
cada gota tremolant
sembh una bruixa contenta
qui loca desfB u n gran ball,


I si l ta a cada revoita
i a davant cada portal
1 remtiga un cant doicisim
rnrntres big carrefs avail


Sembla coin desert el poble,
tot Io mbn s'es amewt;
dins les case8 petitones
d'un vell b':sco':a'l resar.


I cau I B p h j a pausrda,
melingica, trtmoiant


~aobre les branques porugues
d e I'arbreda de la sa' l .


a *
0


Els cims de cada muntanya
guaittn dins:els nuvola ts
i en foscor poncntina
semblen encar nies gegants.


Mes'prop, olivars cendrosos.
rnsetes de portal baix ..
i corn pastor qui vigll:i
cobert d'erba'l campmar .


El campanar qui nos par!a
dcls temps qui j a sbn passats
i du'l conte dr les vides
en el seu re!lotge blanc.


Foble petit! Plora, plora,
per l'hivern que prest tfeiidri'
per la terrible ventadd
qu'espolsard ton fu!lem!


Per les nits de ne@ fasca
qui tarnbe lentes venddn
fept pareixer mfs cal ailes
les possessions dcls voltants.


Piora avui que rnentres plores
j a amb un ritme tardoral,
sdn mes beiies 12s muntanyts i
j $18 bolts de to(a la va!l.


\


La festa de la


?Qui 6s dels artanencs, que
no recordi amb fruici6 la fesia
solemne, que entany, els dies 5
i 6 del mes ilt jener, celebrarem
el; congregants Marians en ho-
nor i Iloanqa de !a costra Mare
i Patrona, la Verge Inniacu-
lada?


Enguany, id6 aquesta rnatcixa
festa es tornara celebrar; per6
molt mts corregida i aurnen-
tada.


La coalcada del dia 5 a vespre,
a la qual, antanp, t m t sols hei
prengueren p a r t una cinquante-
na de congreganis, perque dc
mes no dispos:iva la conkregacid
c:>guanp n'ni: pendrdn, passat
d 'un centenar, perque tn. Ci el
irimer6 d'aquets De manera
que els cavaliers. ds pages i els
iednrs de l\um serdn anmentats
con~iderablernent i aix6 segara-
ment fari que l'acte espressat
resulti molt me% brillant i fantas-
tic.. . . .


Adern&, el restit que' cades-
qu'n dcls personatges portars,
sera adaptat a l'ipoca, fora d e
que scrri en grari inanera
elegant.


L'it-luminaci6 scrd feta amb
altres sustiucies, adem& de :cs
fnyes, i air0 li donara un aspec-
te molt mes fautristic que I'any
passat.


Aquest any, nose repartiran
confits an els nins de les escoles
corn se feu antany, sin6 que se
repartirin ais nim i nines de les
families els objcctes que aquei-
xes bagin ectregats amb anti-
cipaci6


Anib una p,imuia aquest no.
p r o m e t esser molt brillant i de
gran efecte.


En quant a la represent&ci6
de la pessa dramdtica de la
ecenguda i adcraci6 dels Magos.
serh nova de trinca.


S e r l una peCa amb ciiic actes
adaptada a les costums de l'epo-
ca, i fora cap de les grosseries
de que solen patir les represen-
tacions que d'aquesta casta se
solen fer an els pobles, i que
tambk s'havien fetes fins ara en
el nostro.


E5 de sugosar que tal noveilat
esritarri mCs la curiosidat del
piibiic.


A iitii1Cs del^ dits nbmer r~s
que veiidrBn a esjer ia piiTt que
dirieni civica de la festa, hci
haurA la p a r t relligiosa csnsis-
tent en tsolemnes completes, so
lemne comuni6 pels congiqants
i solemne hlissa Major.


De tot en donnrem detalls en,
temps oportd i en programes
especials.


A vcure id6 si el pdbltc s'aoi-
ma i fa costat en tot quant esti-
gui de is seva part i lv Congre.
gacio Mariana perque resulti
brillant la dita festa. Suposam
que ho ferii! En quaiit a noltros
r:o Icixarem de f ~ r propaganda
de tant en quant, aicrvoi. d'cl!a
desde Ics rolumnes d'aquest
periodic.


EL PHESDEST DE LA COiUGREGACIO


Aotoni Carri6


De Capdepera
La gent pareix que aprcfita les


dades que fa, sembrenf faves i blats
cosa que no haviem pogut fer per
faita de sabr.


SestA repartint i eicampantfAqirerda
per dins la poblacio i a la obra de
matadero pcreix que s'hi esta ireha-


( Meteorolegin. . .


Are tenim una bona sa6. Elr defiers 1
dies de la setmona paesada plogue '
amh obsn3ancia i segui brusquefjmt
f ns di;l!ins. fir? lid fcls arguns dies
de ioii t w p s que aprofiten els pa.
g e m per la sembra. El tenibmerre
oscila eofrr, ri 1 4 O i eis ISo sobre cero.


!


Estat aaa i tnr l


?'egi!ii!i s c n ~ e mnlalties contagioser
i eu,bon cstat de san:Int No hi ha ha-
$ut tampoc cop mort. Esla rnaialtada
gravedat s3 m:i~!ona d e Sa Cove qui
estava an el.< Oiors. DEU wl!a que
rnillori si c o i l ~ L


PBN6


A la Caridat, diumenge hri estigut
exposet el pen6 que hi brod-n per la
Congregscib de Pies de la Purisima. b
una joya de mort de 'va!or a k i per li
riquesr que id co ii per I ' x t ainb que
's brodet. Es una obra rnag!iiIica que
honrard les mttns qu'e I'haurBn Irebal!a. ~, ,
aa I ia Longrcsacio quex sua possri-


lant i a f i na l del any tenen gnnes de I
acabar-io.


-m-


Aquets dics verigue I'lnspector de
carters i va regomixer la nostra a d -
ministracib trobant ba?4anls de desper-
fec!es qut'l destitui i l'ajuntament ha
nonibrat carter inleririo a D. Miquel
Moll (a)?clzya. i


Aquests dies han sortit el lh6t Vie-
tdria i xabcc Cor de Jesus en carregs-
n>crit e! primer de postete; i l'altre de
melro. S'estB carregact el Ilatit S , t ; t
losep znrb czrrrganient de troncada de
5: Ani1 diinscrrs 6s arribat un pailebot
amb csrrega:iient de tnercancia.


---
I:slmdt.~asa de Cola-Oat i Nu Jon-


quem c n p a n y la pcsqueri mariners de
Cshrraljada i ja han agafst uner quan-
t e s pegades bones.


L'olivn eng'iang encare que ea bona
ni ha bastanr paca I no trien t an t amunt
co!m l'any passat que en tiiaren a 22
cortan~; e~guariy arriben a 15 i 18
l a truyada. -


E!s porcs grassos s'han agoatatc
bzstant de preu, s'rn paauen a 22 i 23
pt;. s 'arrov~.


E n w a que no hi hdja rpideinie
sc senten dir c o s t i p s iavui encare
qu:. veis t - n ' .in dos nlorts hlfstrc 2ar-
tonieu hlaisancr (3) Coix de 33 zngs
i 1's:i:o'n J.a Tous (a) cttre de &3


CORRESPONSAL '


Llicenciamcnt
1
n


S'ha donat gran alegria a rnOif&:) fa.
milies amb el Iliceociament de^ tropes
que s 'bl fet aquesfa selfkina. Cad tots
eis soida!s +e duien mis de ~!osBnys
en fi!es, co!cti:i de 18 mesas i fins una
pocs de 9 ~ S O S hail estats iliccnciats.


Revolada


Tots el:; coixrciants i i n l : i w i 3 k .
e s t b aquest i n s en revolt a causa de
'arccent d'ispisici6 ob;igmt a tots a
pend:~: is :nii:riciih corresponent. Sont
molts eia q d i van a coisuliar el seu
casi bastants els qui se donen d'atta.
Fins avui son ja 24 les alles registra-
des.


Niiuerva


Els nostras tallers s'iiin pist aumca-
tats cmb ,in? nova iriequina nioderna
q i e perrnetrQ fer trcballs d'imprenta


i amb mes presiesa i pulcritllt.


EL BL.4T
h L'ARGENTlXA.


Els cA!culs oficials sobre fa
superficie de blat sernbrada
enguang la fan arribar a 6 miii-
6ns 895 mil hectarier;, la culllta ,
de les quals s'espera molt favo-
rable.


-" - -
ELS QUI EMIGREN


Sortlda per Cuba


Dilluns d'aquest mes sorti ' amb sa
familia cap a I'Havana aont encafe re-
sideix el beiiem6rit artanenc D. earto-


,meu:Ferrer ,iVillalonga:despres d'haver
pasatdevers mig any en la nostta
illa deixant per tot on1 6s eslat una
ertela de simpalies I amistats. Espe-
cialment en la nostra vila qu'es la seua
i en Felanitx qu'es la de la seua esposa
ha fet obres benefiques I culturals que
ban estades molt ben rebudes pels res-
pcctius pobles i ha conseguit crizr-se
moltissinies relacions, deixant moXs
boas recorts.


Desitjam a l b m amic i fervent-
patriola u n felis viatge, nies prospi-


.: ridat en aqusila Ciutat i pro:itr tornada


CAP A LES MISSIONS


La Venerable Tercera Orde Francis-
cans ea bona liora establida a MsllOrca
una volta consokdada en la nost~i ilta,
comensd fa alguns anys la seua expon-
si6 cap a fora fuodant un conventen fa
Ciutat Eterna; i ara novament empren
la fundaci6 d'un al r.: a moits tlunyanes
terres. Dos Pdres surtiran ' dins breus
dies cap als Estnts Units d'Am6rioa
per coincnsa al!i les gestions per la
fundaci6 d'un altre Convent en aquella


',, HeD!iblica. Son objecte es referniar la
i. predicacib de les!Missions qi le hi esta-
:.,.blirenfa sigles Venerables Franciscans
' ' com el P Antoni Llinls i el Fia Tunipero


Serra glories d'ArtB i dz Petrs respec-
tivamcnt amb molts altres rebrolls no
menob senerables de 1 'Orde Francis-
cans.
. PIS dos Pares que parleixen son et
Hc P :Gabriel Tous natursl de la n o m a
vila i P. Miquel Vidal, natural de L!uc-


,,. major. Hen estat aquets dies enire 1101.
tros per despedir-se dels molls amics
qu'aqui tcnen.El sei1 coratge, la seua
ardidesa i el seu ze! pcr la saivacib de
les anirnes fait esperar $el\$ gram
fruits dins 1'America


Que Deu i Sant Francesc les p i i n
aempre en emprcia tan aanta 1 les donin
bon viacge i felis es:ada en el Nou Mon.


'
T,
, .


.. ,


Relligioses
PARR6QUlA


Dema a la Pdrr6qr;ia hi ha ofici de
Dominica amh ex>osicid del Santissinl
i acab.31 aqur!: p r ~ s ~ e s 6 i reserva.


CONVENT


nema s'hi c!iebrar& a i'hora de cos-
lum la Comunib general dels Tnrsicis


' - 0 les 10 Ofici en honor a Sac1 /.ntoni
de Padua,


.--- ,/--....-


TEATRE, PRIMCIPAL


tom la anuncirlren, d saapte pdssat
hi h a p novanleiit funci6 de titres


iocs d a mans, per la com;;s*~yis Cro-
nays, el diumenge a le3 quatre del csp.
vespre tambe daren una maline i a IPS
8 del vespre altre vegada funci6. A
pesar de ploure tot lo dia aixi mateix
hei hague bastanta concurrencia.
Per dema esti anunciat D. Juan Teno-
rio, que donara la companyia Fme-


de Palma.


----


A Ci m i 1 is t ra cid
fvl u n ici pa 1


FESSIO DEL AjUNTAhlENT
DEL 11 DE NOVEMBRE


Fau preeidida p r ei Uatle Major
D, G:iiilen: F i r r a p t acordaiit se.


I r r Aproyar P I plcg de condici6ns
pcr subaztar i'aliiinbrat plihlic, pwque
I'eiiiprtsa qiii Ir te x a b a el 31 dc
desembre.


2.O Posar quatre retx3ts a la clava-
guera pfiblica. Un en el cap de cant6
entre el carrel de Na Careta i Palma,
altre entre aquest carrei ei de Penya
Rotja, altre entre el de Palma i rl del
Coavent i altre entre el de Botovant
i Potcrr6.


* * *
El Sr. Batle ha donat orde ais em-


pieats parque aturiri o denunciin an els
qui iiren bruticics a dews s'abcurador
del iami de Capdepera.


. . ' I PREGONS


Aquesta setmana cuinplirit ordes re-
budes do la supefioridat s'tian frfs per
la Vila cis slguients pregons:


1%. QueJots ,cis <;ui tenen iiquesz
ocuita abans dci '30 d'aqucst riiks han
d'anar a denunciar-la a la Sala.


20. Que tcts e!n carros, i currelons
pelits i grossor, bichicletes, aufom6vik
i aitres classes de VCII:CU!S desita I c s 7
del vespre en amunt Iim de dur un fa-
nal en& i tots els qu? trobmin sei!se
serin multals.


3." Qee tots els cans i ciises, pe!its-
grossos, de dins la Vila cum dc fora vi-
la han de dur la placa corresponent i
un collar. Els que tendran alloure sense
collarserinmuttats i!es mataran es CI.
4a. Tots els qui hrjen d'pnqr a pas-


sar la ravista mi!i:dr, iian d'acar-lli els
dies h e r s de ies sidel mati a le5 durs
del capvespre.Ws diumenges n o hi ha
oficina.


~ D ~ ( 1 . ' o o D o ~ o o o c o ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


MERCAT' V'1Ni:A


Hess6 a ??'OO qiiin!6,
B a t a 21.50 sa cortera.
Xeixaa21'00 .: =
0:di maliorqui a 13'W s =


= foraster a 12'50 e
2ivada maliorquina 11'51) pts. id.


s forastera a 11'00.
Faves cuitores a 30'00


ordiearies a 28'52 *
pel bes!iar a25'00 , *


Porcs grassos a 2 pts. airova.


Soliici6ns a !es derrere:
d LES PBEGIJNTE:',


1 En ane se Inuya.
2 Eu que s'estiim,
3 Ell quo s 'n i icn per tot.


A L.4 CARILAClO
h l n ria:


A LA ENDDVINAPA
E3 xrgnrro


D'avai


Comuriicacidns
de Balears


Soptides de Palma.
Cap a Rarcelona: Els diumengel,


dilons, i:i:>-ecr>s i d w f i i r s a les 9 del
vespre.


Cap a Vdipncia: Els di;iiaits a Irr ?


Cap a Alicanl: Els dissaptea a migdia
en punt.


Cap a Ervksa: Els diiluns a les 10
del vespre i cis dissakiles a migdia.


Cap a h i a h b : Eis divetires a Ies 8'50
del vespre.


Cap n Ciiitndella: E!s dimarts a ICs
I de! vcsi!re.


Cap a Cabi-ern: Els dimecres i
diucn:es a I:!; 7 dei wa!~.


Cap a Marrciia: El dia 22 de cada
nies a les 13 del veapre.


Csp a .:igc:: ?:a 27 de dadz mes P
les 4 dc l capwnprc.


del veaprre. , .


.:wibn,?'i.s a
Eis diumcngcs a le, 7 arriba el i e


Ervissa i n Ics 9'30 de Bardona per
Alciidia 2o::t hi k t m i b a t deciafi-
nada.


Diliuns: a lis 7 ::ci ::!ati arribcn el
de Mzh6 i el de Barcelona.


Dimarts: A les 7 de Barcelona i a
l es 7'30 el de Ciiilaci?l~.?.


1)iiiiecre~: A ies 8 el d'Alicant; a
les 5 del crlp?espre el de Cahrern.


Dijoa-: A 'es 7 dcl mati ei dr Bar-
celona


U i v e ~ r t ~ : h ! ~ 7 el de Va!encia
a !:s 9'30 ainh i:i t x i i n'arriba (le
hlalib i dc Ciuladri'a per via d'Hlcudia
ann1 hei ha arrib3t el dia m!es hora.
biixa.
DissJpte: A i t s 7 de Barcc.!ona.


Dia 2 1 de ced:r mes rriiha el d t
A1gr.r.
Sur:id<s Jc Gc!-cr!oncl ccp c A;nfrica


Cl ,?:a 1 d J !;I : .+ p,:r!eix un
f,'..53


A:r:.s,


i L'Havana.


Bones Aires


Dia 10 cot) a &narks Pdrto Rico


Dia i6 csp B R h Jdneiro. Ssntos,


3 i a 25 c ~ p a NEW Yolk i L.Hivana,


r' P
~. . . , . . . .: . . . .... ......
. . . . .


I ''1 ,<
,: l i .. ,,


.. . . . 7 , " . . ,
I ,


" ,
.,I , , 1


..... ':'t; :: . ..... .".. ., . . .~ .,..