An? VII Disarpte 110 29 Setembre 8e1923 PREUS -_ - ArlP. Un trimcstl-e . . 1'50 AI...

An? VII Disarpte 110 29 Setembre 8e1923


PREUS -_ -
ArlP. Un trimcstl-e . . 1'50
AI Extrgnger id. ?(J"O
A Fora. Any. . 7'03'


* UNA OBRA DE CARIDAT
' En la nostia taeca periodis-


tics nos trobam rnoltes vcltes
en el dopte de quin assumpte
escullir entre 01s moltissims
de Que un pot parfar, per6
sempre preferirn tractar dcls
qui podeu reportar rn6s b4 a
la nostra viIa.


Aquesta setmanti teuiem ja
projectnt comentar el goig que
srreu de les terrer hisphiques
br produit I'alsament duit a
eap pel Capitti General de
CatalonyaEn Primo de Rivera,
per6 ho hem perllongat per r n 6
envant, ja perque casi no se
pot dir res qne 1% prensu diaria
no haja dit, ja perque sei-& mi-
llor parlar-ne a1 poder comen-
tar la ben encarriladr obra de
regsneracib demunt la bacise
de moltes de les disposici6us
que est6n anuneiades, ja tam-
b6 porque assistint a lafesta
literaria-musical de lcs (cobre-
res de St Josepm :que va re-
seugada en altre part, hem
seatit que una veu mos tocava
en el cor iinpulsant-nos n cridnr
l'atenci6 del uostro pitblic
sobre I'Obra ben6fica que fa
la esmentada associnci6, , i de
mauar als boos nrtaueiics que
ajtidin, cada 6 en lo que puga,
a la creirensa ri'aquesta obra
perque poga dura cap els pro-
jectes que a m i t6 a pnnt de


En altre part d'aquest set-
niauari poden veiire el movi-
ment de contes d'aquesta asso-
cia& i e u r m que amb ell no
ae veu mes que la part material


.' i qnedn ocult els uys dels
* leetors et compleineut do I n


tiiniosna ft.t:i, qne 4s l 'oim
persounl que fu cads una de
lea Obreres en la easa dels po-
bres, i el bB aupirjtual que les


3'~: reporten, aixl mateis ee poden
i ter c h e c de lu p a n de l'obra
:5 ,,.. qbe du a cup iiAaw@$ i el


.


. rcalisar.


que sa pot Per ajudant-If. Ele
pobres de la Vila biiu trobat cu
ella un alivi a ses neceseiclats,
IIUJ cops boudadosoj, angeli.
cals, qui- conipateixm les $euea
penes i derramen dcmunt el
seu cor atrihulat el btilzern del
congol; unes cmseyeres eu
80s duptes, 17n rernei en sea
maliilties, n n estiruul en el beu
obrar, afecto i simpatis eu sou
estnt d'abatirnent.


Aquesta obra que fa 1'Asso-
ciaci6, era de necessidat dine
la nostrn Vila, i ha de touir qui
J i f a s i costxt i ajudi 8 fomen-
tar la. I hem d'esser tots.
Tt'ts e1s artauencs hem de
clonar-li les nostres liimosoen,
,que a germans nostros van
dedicades: Ella avui eeti ja
coneolidada, i coneixedora com
6s de totes les families vera.
ment necesuitades poJIia e3sw
la diatribuidora de It?@ llimos
nes que CIS cors csritatios
volen fer.


Mes, aiw v s a dur a cap 1111
projecte, que n16s nocessitar6
l'ajiada de tothom i Ls, la cons-
truci6 d'uo -edifici adequnt,
que sia 61 centre aout s ' a b b o ~ i u
els bells projectis, aoiit s'lii
fassen les reuoidns par obres
caritat.ives, aont acudesquiu
els pobres a1 nec.essitar consol,
aont se confeceiooin i guardin
les prendes de restir, que sia
amb una paranla In ctcsn de
caridal .


L'amor que professara a la
Associaci6, l'exsegretaria D".
NaIia Terrassa, a1 eel sia, feu
que li deixBs on testarnent IA
seua prlpia caw, per6 uo rcu-
niut aqu6lla Ice coudici6iis
desitjabler. la duota wordti
veudrer la i Rmb son prodticte
ua comprsr u n a altre casa
de trast mE.s $mu d 4 carrer
de Botavant, que 6s la que
me deatinn B locd de l'aesocia
CiQ,


El deliueant Sr . Jimeriez
que projechi el pli cle les obres
realisades en el convent, hn fet
tainbt5 el tl'nquest c a s d i encare
que se dispouga d'un capitalet
molt reduit per enyoutir U U P
obra tau gross , posat el COT
amb Deu i miraut el bB tlo!s
pobrcts, la Jou t s t.6 acordat
comeusar-la inmwdintamsut,
beu ssperausada de que Deu,
q u i t a u t les estima, t,ocar$ el
cor de lea persones piadoses
de la Vila i aq1nestos aiditriu
coda unit segoos ses forces
a que l'ohrit so pugn dw a
cap d i n s temps relativnmeut
hreu.


Aquesta obra de caridat
reclama un poc d'esfora. gHi
haurk uinp6 qne;Ee negui a
pres ts rl o?


A, F. ,


DBLS POBTES POPULARS


ESTUFERA
10 conec una pessona


qu'nbaris era un presidari
potayaiit dins la Fir:!ooa.
Are liri fa de Eegretari


j perqiie hi cobra salxi
d escriiwi', diu a's aniics
que's ders empleats h e s antics
d'ri:P dins. i lieu diu d? bb.


;I aixi vn aix6?


--;Esluferal
Que li deis vos i'amo'n Pere


-Un paj& t r o o ~ t qua se
voldria per no m e r pobre
que? iezsen picaperfre
sense aprende.de manobra,
per no veurt'r-se dins I'obrn
a ies ordes d'un fxdi.
=]a veis, diu, Io qu'iian de di
si veuen que baix de :b


41 an six&


- iEstufera!
Que ii deis vas I'amo'R Pere


-- U.I en si. qas !C iniskri.
E;s asumptas li van toih
i cada any en veoi els Morts
per amaga la miscri.
fa erema en e l Ceinfntcri
dolle a f x S Qe qualre blcns,


rnistos, esperit i encens;
i no It gens de tres6.


I an aiX6;


- iEskulere! iQue li direm, I'aiiiolii Pert?


-Un altrc en conec que tisa
amb ;for% cls dwos quant compra
coin si el taurell volgues rompre'
Per lo batato s'ad:iiira
i niai d'uo cn:ile es rztgira
per mo!t que puig per aniunt
.Esri be, coiitt:sta ai putit
per fk aiarde de [noit d'hr.


21 an aix6
&Que l i direm, i'lmon Pere?


--;%tOfera! . ~


-Un aitre en sd que's tlttrla
Don Siinplici dela Bassa
BAr6 de l a grsn Bigassa-, .
i dtres nalils que Ckcvmcla
perque tb una pOSSesSi6
consistent anib uii cort6
de garriga q i i semb.


'


i l an aixb; *
Que li deis vos l'amo'ii Per?


-1Esiuf:raf


-Un inosn6;i a to:s mos coma
que's tat1 podei6s i Tic, .
i tnira com una afronta
teni uii pobre per amic
i oiit se vu1 a s'afic
sc prcs3nta s p a t de guants
guys i anell de diamanfs,
bolons i 'adena 4'6.


<,I an aixo;
que ii direin l'aho'n l'ere?


-j Esrcfcr-d


.


-Un a!l:a du Iisrin cap3
i sabatrs Sco Ilurrit :s
i pel Born B les ci:iccentes
va me5 eatirr't qu'on maps;
i 5c tapo i be destapn
per rnostrar coni va vestit,
i adins c3ssBca cscondit
el pa dur t n b a brii 86.


il an nirb;
que l i direni l'amon I'ere?


-,Estuftral


-Un alirr pasia ago!iies
i per no tenir cip soa
s'afloixs dies i dies
d'xitr cscudelia de brou
de pollastre i d e 1len:ies.
Tot per 110 a n a nl H~spitaI.
De czda trora csrb mts mal
I casi est2 quf se m6.


61 an aixb;


-iEstuferc!


-lJn en coiiec que comporta
snrh lota sabiduria
que li diguin Senyoria;


Que li deis vos i'ruro'n Pere


, .., I .
L.
- G o d t i c e,; tan cego i neci
que's dona 11-rcto de pob:?
i te q:ie li basta i soS?a.
Tot 110 inira arnb ~ r a o c1es:rcci
r a m cis sabis de la C t e i i .
NO vu1 veslir ni menjh
i si be;i, beu dins sa n!a
pcr esser sabi de pr6.


~1 an aix5;
que !i trobau, I'aino'n Pere


--iEstufera!


-U!i altre dcresenlCn
' i de tol, de tot vol sehre
i pel trajo que te'l pebi-e
vol coneixcr si es coven!;
i fa'i grave i fa'i valent
si YCS enquantra i s'estira
aclvca ek nys i \-os mira
am!, lente de similb


i1 an aixd;
que li trobsu I'amo'n Pere?


--;Esiulcrs!


L'Acte literari-musical
de Ics Obreres de S. Josep


Amh una constancid que hon.
ra en altissim grau a la jun ta de
l'Associaci6 de ~Obreres de St.
Jm,ep* s'ha ce!ebrada amh I ' m
tuqsiasme dels demes angs o
mfn, si hi cap, la festa literaris
musical que acostumen fer cada
any en aquest temps a li de re.
caudar fondos per apagar les
necessitats dc!s pobrets de Ia
nostra vila.


Aquesta constancia i aqueix
entu:siasnk son un bon exemple
per tota la poblacio, defectes
peculiin-s de la qual son precisa-
inent l'indiferencia i la incons-
tancia, defectes que se noten en


C I S psriicalars i fins en molter
G?Rti&t§.


! Aqilesta festa d e les JJbreres.
nota simpdtica i 6s 9: e


:(I! , 'ho arxglen ellz: mntclses
ainb 1 3 f C i i'entu
cibra amb el cor.
En ciia hi prenguc part el Chor


de Sant;i Elisabc', que nasqc6 i
se scsten dins I'Xssociacib, d'a.
qi1est.i son les princ,ipai.j dccla-
~uadore.; i fins c o c t a elln amb a:?-
t o w s de d;4iecs hen api-ejji;rts
que son fets cxprecs::nt per a
1;llS actcs.


La ic-sta de diumenge cornex5
a les 4 i mitja del capvespre i en
ella ocupiiva I;r presidencin el
Kt. i'. Pi-ior del Convent, P.
Esteva Amer, tenguent a so5
costats el delegat de 1'Autori-
iiat Civil, D. FraiicCsc Xicolau,
rrtgidor i c1 de I:% judicia! D.
.h to ;%i Solirellas, suplent de
Jutge. Adeiii~!s estaven a la pre-
sidciiicia, el Director espiri tual
de 1;i associacib P. Pau Puigcer-
ver* e!s Ministre i Viceministre
de la Tercera Orde Iiepulnr;
D. Lloi-ens Garcia i les Senyores
qui formen la Dicectiva de I'A-
ssociaci15.


El program, quc per c u t era
ben escullit, xixi cn la part lite-
ra& coin Incsical se dividi en
dues parts, essent tots els ndme.
res niolt ben rebuts per la nume-
i-oi;t i dktinguida mncurreencia
que omplia de gom en goni la
sxla de l'escoln.


hi Chor ja di t canta, coni mi-
llor no se pot demanar, i'Himne
a SI. Josep, =La jove i la cans6.
=Gore de las a!deanas* .Una
m:~R;~na de primaveras aRos sus-
pi:::= i nil? pXecioaa
que ten:neren que r e p


At!mira 1:1 ~I,:.;L:-.:I er. qucx ha
j i l t ii s.:'sr- i r i m ; ~ et:;: t:?;ites


pesses c! Choi. e s r n e n h t i
a1 matfix temps. sabem be que
aquest esit Se deu a la virtut de
la coiiitancia que h n demostrat
tenir aqueixa pxrtida de jovenc-
tes que'l formen. Sia enhora
bona. lamb6 toc."; u n a hesmosa
pessa de piano la Srta. Da. (?)
Massanet Sampol.


En la part literaria, !a Srti D.
Ai& Blanes Sureda resita <La
mufiecan poesia de Vital Aza
i la Senyorcta Francisca Esteva
.Virginal* de Costa i Llobera.


DiguC molt be -L'Arpao del
mateix Costa, la Senyoreta Mar.
galida Blanes Aimar.


Cam el pitblic coinprCn miiior
i per tant pren mes gust amh
poesies po?iilars, se procurd
ncertadament q-ie abundassen
en el progi.arna. Aisi fercn riure
ferm *I,es matances. de Na Ma-
n u d a de' 10s Herreros recitada
pcr la Srta. Margalida Blanes
Airnar el dihlec 'La Lladriolaa
original de la poetisa D". Mar-
galida Estelrich, i reciiat per 1es
nines Aineta Blanes, Antonia
Ferragut i Concepci6 blitssanet,
corn tambe "Una criala per qui
na'c le. diftlec d 'en Penpa (sern-
pre d'actualidat) que digueren
les Srtes. A i m Blanes i Maria
Bujosa, tenguerrt que bisar-


-. .


1;: dciant I'insistencia del p d ~
11:ic.


AgraJd tambe molt .La Col-
facta- poesia hisitii-ica d e D.
Pere d'A. Penya, resitnda per
la jovencta Marfa Estels, diri.
g in t - se t i les nines Antonia i Ma-
ria Fcrragut, Concepci6 &-
ssanet , Aineta Rlanes i M;laria
Bsteva Sancho, que !i incre-
pnven.


Fou una wtlada molt ainena
i tcthorn quedA ben satisfet.
Ho demostrnren eis nplaudi-
ments arnb que se rebien tots els
n h e r o s i la cantidat que sc re-
caudA en la capta que se fen a
mitjan x t e .


AI final el i-'. ' t k u Paigcerver
llegi el movinient de contesdc
l'associacib que posam n u 3 avall
i aprotita l'avinentesa per expo:
s i r ei valor moral i material de
l'obi-a qlle fa l'L'i.ssoci;iciO, cl
projectt. de casa "que vn a reali-
sar :imb l'ajuda de Dcu i del
poble d'Art.4 an a qui incit.4 a
que RO fes el sort a le3 dcmandes
de les *Obreres* i dond les gra-
cies i enhorabona n tots els qui
havien pres part en la festa tan
simpiltica quc s'acabava de cc-
lebras.


Enhorabona de boq cot doixim
a les organisadores i que Deu
premi'i els sew esforsos i bones
obres.


Molts d'anvs.


De Son Servera
\'drm prome:re que dirieirl q u i


son els qui tenen a son carrec la
Diecci6 de: Sindicat CatOlic.


Forc:i designats els ~ g u e n t s Senyors:
D. Sartomru Fluxd .%lemany; Virr-
p'csidcot D Gabriel Pons Sura;
Secret~ri, [I. Aztoni h!lasnanei; Treso-
rcr , D. Antoai Cursach; Vocal l e r . D.
juan BaazS; Vocal 21.. U Pere [ Bsr-
cc16; Vo.ca1 3 ~ 1 - D. Miquel Sad; 4art D.
Rafel Sanciio Servera,


Co:icell d'Inpecci6, D. Toiol Llite-
ras; Vicepresident, D Barlonieu Bruiiet
primer Vocal D- Bartomeu 0:iver;
2 D Juan Nebot.


Segoidament, despttr de resar el
Sant Rosari en sufragi de I'dnima d'un
socidifunf, el nou President Sr. Flux6
i A k n a n y va donjr les gracies a la
Junta General per haver.i6 elegit Prc.
sident, cdrrsc qle se li ha coafijt i que
no es digiie (diguf) d'ocupor per0
que prociirsrd deseinFeiiy8 a f:ust de
tots


*Desp:ts se liergi una coinunictlcid
de I'agenci.de la Federaci6 a B..rcelona
reconsn:int s'exportin an aques!a ciu-
tat figues sc7'1es, puis els con>umidors
quedareri I'any pnssat mo!k coiltents
de les molt guskoses i riq!ikinirs figues
de Son Yervcra.


Corresponsol.


Corn ananciarem, diumenge pas^
sat el SChor Davidicw v;t anar a
fe runa excui.si6 amb el camign de , '
1'Amo'n Tomeu Mangol. Sa partida
f n c c a 1a.s 5 dei deniati. Acompa-
nyats del Sr. Rector D. Gaillem Fe-
menias mos poiarem dins e' can1id.n
arr ibai i~ a :\it& a les 5 i tin quart. ~ , ,
El Rector >-a dir la missa de les 5 i
mitjn a in Ihrroquia quc tots els " 'I
excutsionistcs varern oir i desaegui.
da partirem directes a Sanra Mar-
galida i alia desprt-s de vhitada la
f x r o y u i a i. lo mCs notable de la
riIa partirem passant per ivluro i Sa
Pobla trescant per Oins I'Albufera
m n t viiirarem' la f61irica de paper.
que mos mostrareu ainb molt d'in- . :
t-res. I'osats en mnrsa altrn veEada
atravessai-ern les tanques grandio- '
ses darrbs arribant a1 port d'Alcu.
dia a les 11 i J" quarts. t'asrtjareq
aquell delicids suburbi molt sern-
b!ant an ei nostro per6 no tant gra2
ni coneorregut. A les I? partirem
fins a la Colonin del Malpns aont h i .
passen l'estiu els senyurs d'Alcudia
i altres pnnls. Ail5 deixarem el ca-
mion i a n h les nostres respectives '
sanayetes partirem cap a1 Oqatori
de nostra senyora de la Victoria.
All& dinarem a la Font Cuberta ,
visitarem la reina d'aquella monta-
nj.1, i dcsprt3 cap an el cami6n
manca geni. h Alcudia hi arriba-
rem a les 3 i mitja; visitarem la Pa-
rroquia i els punts m& notables de
la antiguea d'aqueIla ciutat. partiot
$all6 a IPS 4 i mitja i arribarem a
Sa Pobia a .les 5; . Tisitarem, el ce-
menteri, la parroquia i la plassa, i '.
tenguent ganes de ensaborir ufles. ', ','
quantes dotzenes de ecsairnades co- , ,
rreguercm tots els forns harecltmos
de quedar ainb les ganes. Eu ia es-
taci6 mos despedirem del &lrd ' ' '.
Rector perque havia de tksl2tlarse :
a Palma. i noitros altra vegada en . .
marxn lins a Muro aont hei troba-
rem festa. S e i tocava la mtisica del
retgiment $Inca que alla se trobava
(i,.. Imaniobres; saiudarem els soldatn .
que hzi havia de Capdepera i altra
vegnds en mama, mos rrasladarem '


a Santa Ilargdida aoi:t soparem 'i
despr6s en la plnssa, ,la mdsica de
Paima pa devrrtir el pdblic anto-
Ilant desia:a gioboi i fletres p s f -
sant una vetlada de primera; part?.
rem a les 9 i niitjn arribant a Cap- '


depera a ies 12 manco un quart anib '
unes bones can-ades i alg-uns me5 ,
de mig adormits. Deu fassa que
I'any qui vi. en pogurrn fer m a de
mes grosssa i tan anitnada corn ' \
aquesta. /


, ,


'


'.


,.


,.


Com anunciarem, diuinenge en
aquesta parrpquia celebrarii missa '
cniitada el Fr. D. Eduard. Massa-
net Flaquer, i corn la seua familia
voI dar-li rnolra solemnidat, el Chor ,
Davidic cantara la missa den Goi.
coechea i predicaia tin fam6s ora-
dor. Aqueix acte se celebrani a 'lea
dcu.


--
Aquests dies ha sortit del nostro


port carregat de fusta e\ xabec
C o r de Jeslis.. S e est& clescarre;,
gant la balandra *%%aria DolQrffia~ ' , ,
amb carrezamenk de farina.


Corres$onsah ,


,
Em!gradb DE CA ~ Q ~ T ~ A i Pareix qJe torna aunicniar de hoii
do vc:es le corrcnt rinigrnMria. Diu- 1 nienge passzt partiren cap a Franc2 c i i


Meteorolo:Ia
4


Aixl corn va tardsrenguany a vetiir
l'estiu, pareix que s'estorba t::iiib& A
acabar; de manera quz in un sol rno:t
wlenli no se veu ca;:_senyst d'aign.
An quest temps cada any s o l hwcr
ieta una bona ploguda, per6 eriguany
no I'ha feta I ef camp be ho d e -


I mostra.
Agrlcolea.


La necessidat d'aigo se sent basfarit
especialment pel bestiar, que necessita
que I'herbb prest sigui grossa. Per les
figues si que es b;nn aqLles!a teinpo-
rada estival. S'en sequen mo!ter i bo.
nes. R pesar de la fyrtor del tcriii>s
molts de pagesos prepareii el camp p r
la sembra. Sant Franeesc s'acosta i en


Coni anunciareni, el dia 17 de Scil-
trmbre foren obertes les c l o s e s de
I'escola niunicipai de niusica. Per ara
hi ha vint :alumnes malriculats. Re2oi-
dam a1 piibiic qiie dia 30 d'aquest nits


' qpira ci pias :per nialricular-se. Eis
qui desitjen assisiir-hi z:onvl qiiz s'ili
npiintin prest.


Retrzls.


Diliuns el tren q:is sn! arribar
devers les 1I i mai t retrassi 13 seua


aquest dia molts de. pJgesos prenen
signe.


Estat ssnitari.


Aquesta sctmana iio s'ha sentit a dir
> ' de m& mdalts de gravedat. Els dos


viaticats de la setmana passxia, seguei-
xendinsla gravedat. Algune altres ca-
sos de ghstriques hi ha, per6 no son


,' mol! fortes


Mort.


Dia 2t va morir n'Antoni Alzainora
lame (a)'PelaI, fadri de 21 ariys de
plwrasia purulenta. AI cel sia. NO n'hi


.-hUkkrQ.


Prlrnera cornunib
. .


Dia 23 a I'Otatori de StSalvador
va fer la primera Co.nuni6 la agraciada
nitteta Pilar Blanes Serra, Rlla de U.
Rafel Blanes Tolosa Sia enhorabona a
ella ifamilia.


Obaequf;


El President i Direclor de I'Orfe6
cArpr d'lnca- tengueren I'ainabilidat
d'enviarnos una fotografia de tots e!$
qui la componen feta a Arli per les


; f:stes de St. Salvador en recordaiisa
de sa visita an aquesta vila Agraim


~-. i'obsequi.


.
arribada fins aprop d: les 1 i quart
degut segons noticies a ima pe!i!a avc-
rip sofrida per la miquina.


Ofici Coiircntual.


Dinisrts, dia 25 a !es 8 i rnitjs se
celeb;& a la Parroqiria UI Ofici C m -
v t n t u i l per I'&iima dci boo amic D
Llorens Toins Vivcs (a. c. 8 . ) Fou un
sufragi que ii ofcrirrri els s e w airiicj
mez corais.


Fora algo


Se nota una. gran estrenycdzt d'aigo.
Els grifons de la vita 110 ratjen mks que
unes poques iiorcs i la gciit esti apiira-
,rads perque cerca I no tr&n. Cii de-
nies per akgitb, la pl,is,ia esli cspanya-
da i h o l t r s cisteri?zs snn j a 11ui:les ,de
tot. Seria iiecessrrri arregiar la caoye-
ria a f i de 00 trobranos cad& any an!,
la mnteixa eslreiiyedat.


Pes de potcs


biious.c::,i 28 s2 :cu la princra p-
sade de porcs gl-asoi prcse?lant-sen
un? ciilc~~iiteiia 3 si: plassrr, hen ce-
pals i hennoso?. S: EZ*J iina peserio le
dos que \sareo fer 50 arrows: Eis
preus oscilen de 21 a 22 pts 6'xrovil.


Ahlr divenres du!~arci i priiicipi :
la ParrS<qoia les C o x c t t I-!ores q u i
deixd la familia hlorcy (a. c. 5.1 Predi.
ca el Triduo el Et . 5r. U. Litis Cre:pi
--En ICs fu ix ihos de r r r r? :a canti
wotetes el Cfior de fes G.,r
i?. L'dridJt.


q::::.: I2.l hi !Xt,f5


Pt!roz.si. I ' icdicaii c. ! i :'.in e1 17. Fr.
Taus. 'r, 0. R.


ENTRAQES


8 0 R T I D E 6
Repartit an ,& pobres.


Per a Nailol
I'cr I s ftxta (le mail:


En mcdic i~~es
En llirnosoes de cada mes


En prendes de vrstir ?


14om
121'00
20'co


l"5'00
766'84


Total 11'72'84
- --


135'bO


63'00
187'20
553'25


1125'W


Total 1063'45 , ' .


Esistcncia actual 1090'63


FONS DE EA CASA


Gasw en la corrrpra de l'aclual 27Bj'W pis.
Queden aciiialiricnt en ei fons per les obres 2517'5q ~ t c .


EN EL CALWARI
OmtinuaciB


10-p (fort)-Es doctrina terrtnal
estimar vastros amics:
mes, amar als inimcs
i tornar-los be per mal
sense mai espera'l premi
aix6 lesli&nsenyij
i ea dever aixl obrd
qui vulga essr del seu grenii.


Araern - Perque'l matin, enfurits,
els ho deixam, indolents?


Naassb-]over som. ...
Altres-I ben valents.
Ara ( i aitre?i)-De ferro son nostros pits.
Naas-(fortj Vaja si vas preparau
JOS~P- No ets tu la millor ilansa?
Naas- Be id6. Hi ha es;>eransa.


i)eslis Deul No se perque
se va oculta aquell dia
quant Rei claniar-lo voNa
tqt el poble ple de fe.


' { 7% carolfen)


! Les armes tots preparau.


Estaria beii s:gura
la ciutat, per ell regida;
on qiiedaiia~empobrida
amb les lleis de Roma impur.3;
ni foren per so$ soidais
despreciades nojtres vi.les
ni Its festes escarnides
ni els temp pies profanals;
ni mks burles sufririen


~~. aquetspobiei cornthcans
ni tampoc els crueis roinaiis
tal afront coosumarien.


Iosep-tTal volla, voltros pensau
qu'eil an els nostros no aju


Ara (i a!tres)--;i a la Roma cori-ompude?
Josep- A tothom ...
Naas (i a1tres)-- Fer be i i p!au.
Josep- I encara no compreneu


?


qii'essent del mon ciutadans
corn si tots fosseu gerinans
entre vollros obrareu? r


Naas ti allres)--Nos causa molt de disgust
que Rei no volguCs esse.


Ara (i a1trL.s)- S'aurien fetes. de vos
!es lleis an el nostro gust.


loscp-Per6 voltros no sabeu
qu'cll &a Rei dc tot el man?


Si sulrelx cru:l afroiit
ea per tots; mai lieu dupieu.
De ies ciutats el traguereni.
ppr Mersies no'i teniem
i de sa boca scntlen
ceses molt grana ... na crcguerem
la celestial doctrina
qu'el Pare li revelti
i aixb a perar d'obr8
amb s'eficacia divina
miracles tan portantoscs
a la vista de lotiiorn.
I ara amb crtlsidat Sense i;om
el contemplrn recelosns
i murniurant li fan pi+r;-2
Per six6 pronostics
que mai hi Liagut ni haur i
profeta a l a seura terra.


Ara - Que heu diu per ncltros paraix;
Be saps th qx sa doctrina
el nostro seuy il-!umina
i el cor nos enardeix


(Seguirdi
1.


.---<-a -_--


J
(A) RQTCHLT


l e uiia Aqcnvia outre ArtA i Palma i hei V I
e tda dia.


Swvcix amb prontitiit i segnredat totn classc
J encbrregs.


Direcci6 e Palmn: Hnriiia 38 An es costat des
Centro Farmeshtitic.
Arts Figueral 43.


.


H A OBERTA UNA BDTEGA NOVA EN EL
C.IRR$ DE PALMA N.' i5-ARTA.


------"q---.


En ella, a.leia6.j d:: csmesrlbles s'hi troberin art i-
cles d'escriptori ni'>It variais i a bon preu, perfumeria,
ixei-ceria i jiiguetes.


En ella anicarnent se venen !es botellos de Zegla
Norte Americana marca MARIPOSA.


fixan&s -= p&a 15 -= 8RTA


dirigia-vos a


Quatrc Cantons, 8-ARTd
Te olis de primern i segonn cladre


Swveix b a r d s de 16 litisos a do.


VENTES EX GROS I AL DETALL


I preus acomodats.


nicili,


rt